antosyntaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jednostek systemowycli w tekäcie ma Charakter aprioryczny, a z drugiej strony tlumaczy si§ maksymaln^, autonomicznoäcig. znakowg. wyrazöw b^d^cych cz§äciami mowy i w zwi^zku z tym ich calkowit^. lu£noäci3> wzgl^dem siebie i daleko posuni§t$ ruchomogciq, w obr^bie struktury tekstowej. W tym znaczeniu podstawowe ez§§ci mowy 8% jednostkami nie tylko autosemantycznymi, ale i antosyntaktycznymi, podczas gdy morfemy mog% byö z punktn widzenia skladniowego tylko anto- lub synsemantyczne. Istnieje tu gradacja mi^dzy fonologi^, morfologiq, i skladni^: fonemy sq, ze sob^. zawsze bezpoärednio zespolone, morfemy 83 cz^äci^...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Heinz, Adam 1988. Język i językoznawstwo. Wybór prac, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo