badawczo-eksploatacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) otwory wiercone itp.) i zebranych orientacyjnych danych co do wydajności tych źródeł i ujęć oraz co do jakości wody i zasięgu ich wpływu; wizja lokalna powinna być dokonana w rejonie planowanych ujęć i na obszarach przyległych, a przy jej dokonywaniu należy nawiązać do map geologicznych i hydrogeologicznych w skali 1 : 300 000 lub odpowiednio większej, jeśli takie istnieją, c) analogii do odcinków tego samego zbiornika wód podziemnych (lub warstwy wodonośnej), w których zasoby wód bądź warunki hydrogeologiczne zostały zbadane w wyższym stopniu dokładności rozpoznania (kategorii), 2) kategorii „B” — jest stwierdzenie występowania wód podziemnych oparte na: a) 	wynikach próbnych pompowań wykonanych w pojedynczych otworach badawczych, badawczo-eksploatacyjnych lub innych wyrobiskach przy trzech ustalonych depresjach w czasie minimum 1 doby każda; wynikach analiz chemicznych i bakteriologicznych oraz w odniesieniu do dużych ujęć — na danych dotyczących warunków kształtowania się naturalnego i ewentualnie użytkowego bilansu wodnego odpowiedniego obszaru (przy pracach należy uwzględnić dane wynikające ze szczegółowej mapy geologicznej w skali 1 : 50 000 lub innej), 8 Patrz zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 13 maja 1965 r...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Płodowski, Tadeusz 1967. Prawo górnicze. Suplement do II wydania, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo