bezkontekstowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) frazowych, lecz rodzajem gramatyki transformacyjnej122. Drugie zadanie transformacji — oprócz tego, że służy jako filtr między strukturą głęboką i powierzchniową — polega na ustaleniu ograniczeń dystrybucyjnych dla jednostek leksykalnych i struktur zdaniowych123. U Chomsky’ego rzeczownik jest subkategoryzowany bezkontekstowo — według cech inherentnych — czasownik jednak w zależności od kontekstu124. Wśród kontekstowych reguł subkategoryzacji rozróżnia się ścisłe reguły subkategoryzacji — subkategoryzujące kategorię leksykalną przy pomocy pojęć kategorialnych, które tworzą jej ramę kontekstową — od reguł selekcyjnych, ustalających ewentualne ramy elementu leksykalnego w niekategorialnych cechach syntaktycznych (±abstract, ±animate, itd.)125. Reguły przepisywania gene...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Helbig, Gerhard 1982. Dzieje językoznawstwa nowożytnego, przeł. Cz. Schatte i D. Morciniec, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.