domiejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mieckiemu. Z tego historycznego podłoża autor wywodzi początki oświaty w Polsce, wskazując na specyficzne warunki kształtowania się i rozwoju poprzez XIX wiek jej systemów organizacyjnych w swoistych warunkach trzech zaborów: instytucji oświaty ludowej w ostrej walce samoobrony narodowej pod zaborem pruskim, akcji „Gwiazdy” wśród rzemieślników oraz zorganizowanej walki mas chłopskich przy poparciu postępowej inteligencji przeciw konserwatystom o podniesienie poziomu szkoły ludowej i upowszechnienie oświaty na wsi w warunkach względnej swobody pod zaborem austriackim, wreszcie wielokierunkowej akcji oświatowej wśród ludności miast i wsi tak filantropijnej, jak i spontanicznej, obejmującej szerzenie myśli socjalistycznej w sprzyjających warunkach silnego rozwoju przemysłu (tworzenie się ośrodków przemysłowych, migracji domiejskich chłopstwa itd.) pod zaborem rosyjskim, zwłaszcza w Królestwie Polskim. Ten obraz początków i rozwoju oświaty w Polsce kończy się krótką charakterystyką oświaty w Polsce okresu międzywojennego — akcji nad likwidacją analfabetyzmu w okresie bezpośrednio powojennym jako skutku eksterminacyjnej polityki zaborców oraz szerokiej akcji oświatowej, inicjowanej tak przez organizacje społeczne, jak i przez państwo w latach trzydziestych...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.