ekspiratoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) syntetycznie V. Pisani1  2. Według niego znane w epoce historycznej języki indoeuropejskie powstały w wyniku pomieszania się prajęzyka (który nazywa „prasanskrytem“), przybyłego z obszaru położonego na północ od Morza Czarnego i Kaukazu, z różnymi językami lokalnymi, które, ulegając asymilacji, zmodyfikowały jego strukturę najlepiej zachowaną w sanskrycie. Za wynik tego wpływu uważa Pisani szereg cech indoeuropejskich języków Europy, dotychczas objaśnianych na gruncie rodzimego rozwoju. Należy tu m. in. 1) stały akcent ekspiratoryczny w większości języków' Europy środkowej i zachodniej; 2) wstępne zwarcie krtani i inne formy protezy przed samogłoską, zwłaszcza w nagłosie, w językach germańskich i bałtosłowiańskich; 3) dobre zachowanie deklinacji w tych językach (w bałtyckim rozszerzonej nawet o przypadki lokalne) wobec 1 Zbiór prac po Święconych E. Romerowi, Lwów 1934, s. 543—550...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.