fonematyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W powyższym artykule nie usiłowano przedstawić jakiejś nowej teorii, lecz starano się na podstawie istniejących tez stworzyć zespół kilku podstawowych postulatów dotyczących fonematyki, postulaty te zilustrować i uzasadnić. Starano się wśród istniejących różnych poglądów wyłonić taki zespół postulatów, który byłby pozbawiony wewnętrznych sprzeczności, by w ten sposób ująć węzłowe zagadnienia fonematyki w sposób możliwie najbardziej konsekwentny. Jak dalece wysunięte tutaj postulaty nadają się do zastosowania w współczesnych pracach językoznawczych, o tym mogłaby zdecydować szersza dyskusja. Niezależnie od...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.