frazeologizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Charakterystyczną cechą tych struktur jest właściwie brak związku semantycznego między desygnatem a składnikami frazeologizmu, czy też oparcie go na cechach zbyt ogólnych, pozornie nie uwidaczniających wspólnej płaszczyzny znaczeniowej wyrazów i desygnatu. Tak funkcjonuje powszechny już dziś w języku potocznym związek frazeologiczny urodzony w niedzielę 'nie pracujący, pozostający na utrzymaniu innych’...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.