gramatyczno-fleksyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) np. chorążyc rsyn chorążego’, starościc "syn starosty’ itd.), a następnie wyszedł z użycia. Tak więc pod względem strukturalno-semantycznym, mimo wszelkich pozornych związków tych nazw z kategorią ekspresywów w ogóle, stanowią one w obrębie systemu słowotwórczego grupę nazw dość osobliwą. Istotną ich cechą jest też m. in. to, że tworzący je formant -ę jest, poza nielicznymi wyjątkami, jednofunkcyjny, a ponadto pod względem gramatyczno-fleksyjnym wyraźnie ukierunkowany. Powstałe przy jego udziale formacje mają z zasady rodzaj nijaki, jak np.: dziecię, gąsię, kaczę, szczenię itd. Wydaje się, iż na tej właśnie podstawie funkcję formantu -ę można by określić jako strukturalno-ekspresywną, a nie, jak to przyjmowano dotychczas, deminutywną lub deminutywno-ekspresywną. Kojarzenie z nazwami istot niedorosłych i to od najdawniejszych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.