hipokorystyczno-pieszczotliwy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie wychodzą z użycia np. takie formanty o dawnej funkcji ekspresywno.-hipokory stycznej lub ekspresywno-deminutywnej, jak *-jb, *-ja, -ica, -ec, -ce itd., zaś np. w miejsce formantów z sufiksalnym -sz- pojawiają się formacje, głównie o charakterze hipokorystyczno-pieszczotliwym, z sufiksalnym -ś- (o strukturze prostej lub rozwiniętej). Trzeba również podkreślić, że niektóre z tych dawniejszych formantów albo całkowicie obu marły, albo też zaczęły przejmować inną, już bardziej „wyspecjalizowaną“ funkcję słowotwórczą, jak np. formant -ec, który w chwili obecnej tworzy głównie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.