inkorporacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gorri 'czerwony5. Według A. Martineta20 baskijski posiadał pierwotnie opozycję „mocna — słaba“, realizowaną w nagłosie jako „bezdźwięczna aspiro wana — nie aspiro wana“, a następnie pod wpływem otoczenia romańskiego doszedł do stanu dzisiejszego; 2) aglutynacyjny sposób dołączania formantów gramatycznych z tendencją do propozycji; 3) inkorporacyjna struktura czasownika (subiekt i obiekt zaimkowy w formie odpowiednich afiksów), z czym w związku zdaje się pozostawać słabo zarysowana fonetyczna granica wyrazu 21, gdyż — jak wiadomo — języki inkorporacyjne są w zasadzie bezwyrazowe; 4) postpozycja przymiotnika i niektórych innych określeń adnominalnych, co zgodnie z prawem Eoz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.