interwerbalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wlaAnie weapöi z tym przeciwiehstwem, nie jest nowe [por. Sally 196b, 144) Abajer 1948, 20) Kanisaarov 1957, 55) Pokrorskij 1959, 823 , 1116 czynioao Jednak z niego wiaAciwego dia lekaykologii uiytkue Dopiero u L* Nowxkowa natraflamy na stwlerdzenie o znacznej donioploAci, wychodz%ce prsy tym dokladoie naprzeciw koncepcji wzglfdnoAci znaozenia leksykainego» jakq eformuiowaliAmy w "Zalofceniach metodologicznych": przeciwetawnoAö wl^czana jest w postaci komponentöw znaczenla w sam^ przedmiotowo-loglczn^ treAd säöw porownywalnych, tak Ae kaAdy antonixa zawiera w sobie - w formie jawnej bqdi ukrytej - swoje przeoiwienatwo [Novikor 1973, 59-60] * Skala akojarzeh kontraBtowych jest tak duza, ze, jak si$ s^dzi, takie "niewidzialni e obecne" w znaczeniach siöw przeciwstawnoAci odnosz^ si$ do atery Bvstemowvch stosunkdw interwerbalnych, chociat w wi^kszoAci przypadköw uiytkownioy j§zyka nie uAwiadamiaj^ sobie ich istnienia [Abajev, Brudnyj - op« cit.] Oznacza to, ze stosowany z-vykle schemat przedstawiania antonimöw jako 2 poj$d rodzajowych, rozszczepiaj^cych nadrz^dne wobec nioh poj^oie gatunkowe i ukazuj^eych tym samym jego wewn^trzn^ sprzecznoAd I istnienie • II Aycie-"''”"*^”" -Amierd nie jest kompletny i domaga si§ uzupeinienla. Takie bowiem kaAda z nazw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chlebda, Wojciech 1985. Oksymoron. Z pro­ble­mów językowego poznania rzeczy­wi­stości, Opole : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.