nadgiąć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z innych przykładów można wymienić: naderwać, nadpalić, nadpustoszyć, nadplew^Ł W porównaniu z materiałem wyekscerpowanym ze SXVI przykłady pomieszczoH w Lindem wykazują znaczny ilościowy wzrost. Jest ich tam aż 47 (nadmorzyB nadglodzić, nadcisnąć, nadgiąć, nadgnieść, nadkąsać, nadkosić ‘nieco z wierzcłM pokosić’, nadkracać, nadłamać itd.). W SWar pojawiają się nowe formacje, nH nadciosać, naddziobać, nadkręcić, nadkruszyć. Nowych przykładów dostarcza nam tfl SDor: nadbić ‘odbić kawałek czegoś’, nadorać ‘nieco, kawałek zaorać’, nadpłatom ‘trochę, częściowo rozpłatać’, nadskubać itd. (razem 10). |l...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.