nienacechowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niki główne — Numa. Podobnie jak pierwotny liczebnik eden, paradygmaty czny co do określoności jak wszystkie liczebniki, rozwinął się w pewnych kontekstach w homonimiczny z nim dzisiaj selektywny co do określoności rodzajnik nieokreślony, tj. zaimek z klasy Ptoua, tak też pozostałe liczebniki główne — zawdzięczając tej samej tendencji semantycznej — poprzez samą swoją obecność we frazie w funkcji centrum lub atrybutu kongruentnego z centrum wykluczają możliwości jej nienacechowania co do określoności, a więc będąc leksykalnymi wykładnikami kategorii liczby jednocześnie sekundarnie występują jako wykładniki kategorii określoności, oczywiście tylko we frazach pozbawionych innych wykładników tej kategorii, por. np. w zdaniu Trojcata mladi luge zaminaa za Ohrid,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.