niezachowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) c) w razie niestawienia się pracownika do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby w ciągu więcej niż 3-ch miesięcy; *) d) w razie niestawienia się pracownika do pracy z innych uzasadnionych przyczyn w ciągu więcej niż 2-ch tygodni; przepis ten nie dotyczy jednak wypadków, przewidzianych w punkcie pierwszym niniejszego artykułu; *) e) w razie obrazy lub pogróżek ze strony pracownika względem pracodawcy, jego zastępców lub swych przełożonych; f) w razie niezachowania przez pracownika istotnych warunków umowy o pracę; g) w razie rażącego albo mimo przestróg powtarzającego się nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa, jeżeli nieprzestrzeganie tych przepisów narazić może przedsiębiorstwo lub pracujących na straty; h) w razie prowadzenia przez pracownika własnego przedsiębiorstwa bez wiedzy pracodawcy, lub prowadzenia bez jego zgody tranzakcji na własny rachunek lub osób trzecich w tej gałęzi pracy, w której pracuje przedsiębiorstwa, zatrudniające pracownika; i) w razie zdrady przez pracownika zastrzeżonej tajemnicy zakładu pracy; j) w razie jeżeli umowa o pracę została zawarta na zasadzie fałszywego lub sfałszowanego świadectwa; k) w razie utraty przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania jego zawodu; l) w razie, jeżeli pracownik pomimo zarządzenia władzy sanitarnej o czasowem wykluczeniu go od zajęć w myśl przepisów art. 11 p. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przed...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dekret 1928. Dekret prezydenta Rzeczypospolitej o ubezpieczeniu pracowników umysłowych, Kraków : Nakł. Okręgowego Związku Kas Chorych
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.