nominatiw

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozczłonkowanie semantyczne predykatów złożonych pod względem semantycznym pozwala na dokładniejsze ustalenie związków semantycznych między składnikami semantycznej struktury zdań, a w analizowanych przykładach na stwierdzenie faktu, że argumenty Jan i Piotr występują w relacji z różnymi predykatami: Jan w obu wypadkach z predykatem powodować, Piotr^ z predykatem nie żyć, Piotr6 z predykatem wierzyć. Morfemy powierzchniowego nominatiwu i akuzatiwu w omawianych przykładach są znakami faktu, że odpowiednie argumenty znajdują się w relacji z różnymi predykatami semantycznymi skumulowanymi w jednym wyrażeniu predykatywnym. Podobnie więc jak datiwus i nominatiwus w przykładach omawianych wyżej, tak też tutaj nominatiwus i akuzatiwus różnią się tylko dystrybucją i pod tym tylko wzglę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.