policyklizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przesunięcie atomu wodoru i wytworzenie nowego wiązania, np. otrzymywanie liniowych i usieciowanych poliuretanów przez reakcję poliestru lub polieteru z diizocyjanianem R—NCO + HO—R' - R—NH—CO—OR' lub utwardzanie żywic epoksydowych poliaminami R—NH, + CH,—CH—R' V / O R—NH—CH 2—CH—R' OH poliakrylonitryl — termoplastyczny produkt polimeryzacji akrylonitrylu w zawiesinie, emulsji i wodnych roztworach niektórych soli f—CHj—CH—"I L A« I Stos. wyłącznie do wyrobu włókien przez przędzenie z roztworu (-» włókna poliakrylonitrylowe). Po silnym ogrzaniu p. ulega policyklizacji z jednoczesnym odwodomieniem i częściowym usieciowaniem, tworząc czarno zabarwione włókno, odporne na działanie wysokiej temp. P. nie jest stos. jako tworzywo sztuczne, natomiast jego kopolimerów ze styrenem, ze styrenem i butadienem używa się jaki) tworzyw sztucznych, a z butadienem —jako kauczuków. polialkeny — produkty polimeryzacji węglowodorów nienasy...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Jan et al. 1990. Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Chemia, wyd. 2 zmien., Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.