prawnik-formalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pisze dalej Gürtner. Na liscie sporz^dzonej w RJM znajdujemy wypadki rozstrzelania przez gestapo po wydaniu wyroku s^du specjalnego skazuj^cego na kare pozbawienia wolnosci (casus Joseph — SG Berlin, Wolf — LG Naumburg, Bremer — SG Wroclaw, Gross — LG Monachium, Meyer — SG Berlin, Gluth — SG Berlin; we wszystkich wypadkach chodzilo o przest^pstwa kryminalne, rabunek, kradziez, przestepstwa seksualne), przy tym w kazdym wypadku dol^czono krötkq notatkQ, ze rozstrzelanie nast^pilo na telefoniczne zarz^dzenie führera, potwierdzone nast^pnie pismem jego adiutanta Schauba do prokuratora Joela 126, pelni^cego obowi^zki l^cznika mi^dzy SD a ministerstwem sprawiedliwosci. • Aby uspokoic sumienie prawnika-formalisty i usun^c w^tpliwosci w przedmiocie granic kompetencji mi^dzy wymiarem sprawiedliwosci a policj^ politycznq, zwröcil si$ Gürtner do Lammersa 127. Szef Kancelarii Rzeszy zlecil opracowanie sprawy dyrektorowi ministerialnemu Kritzingerowi, ktöry sporzqdzil odnosny akt128, ale oczywiscie nie byl w stanie znalezc jakiejkolwiek podstawy do interwencji gestapo, bo zadne j...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ryszka, Franciszek 1974. Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy, wyd. drugie popraw. i uzup., Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.