prewerbalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lokrotną”. Są nimi przyimki, liczebniki rządzące, kopula, a także modalne klasa 10 A w jego systemie wyróżnione ze względu na własność obligatoryjnego konotowania czasownika w bezokoliczniku. Klasyfikowane są razem z takimi 7 Argumenty za przyjęciem takiego rozwiązania wypływają z a) przyjęcia analizy zakładającej regułę Sufiksacji i prewerbalną, posiłkową pozycję czasu, ł>) założenia, że Sufiksacja jest regułą „zachowującą strukturę” (structure preserving) w sensie Emondsa, a więc, że istnieć musi niezależnie umotywowana reguła frazowa generująca leksykalnie realizowany w strukturze głębokiej afiks w konstrukcji czasownikiem głównym i.e. pod dominacją YP. W języku pol...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.