rabusiowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rękojmią przyszłości. Ruch ostatni wymiarem sprawiedliwości ludowi, obdarzeniem włościan własnością, ogłoszeniem równouprawnienia wszystkich klas i wyznań, wypisaniem na narodowych chorągwiach zasad Wolności, Równości i Braterstwa, a nade wszystko wspólnością cierpień, ofiar, męczeństw i śmierci skuł wszystkie warstwy narodu polskiego w jedną nierozerwalną i braterską całość. Nadaremnie car kusi się odwieść włościan polskich od wierności dla sprawy narodowej przez barbarzyński i rabusiowski podział ziemskiej własności. Wolna Polska ofiarowuje im oprócz słusznej własności to, z czego car nie może zrobić ustępstwa, to jest wszech władztwo. W przyszłym powstaniu masy całego narodu będą gotowe do walki z wrogiem. Polityczne partie znikły zupełnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żychowski, Marian (red.) 1965. Pierwsza Międzynarodówka a sprawa polska. Dokumenty i materiały. Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników w świetle polskiej prasy emigracyjnej i krajowej w latach 1864-1872, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.