socjalnokulturowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) miotowo-badawczych lingwistyki i innych nauk (1974: 3—4)" . Wiele kwestii “ekologicznego” opisu języka znajdujemy też w pracach rodzimych dotyczących szczegółowej prezentacji socjolingwistycznej konkretnych etnolektów, np. sytuacji językowej i socjalnokulturowej kaszubszczyzny (por. np. Breza 1997: 325-327; Majewicz 1996: 39-53; Zieniukowa 1997a: 239-246, 1997b: 311-316 oraz zawartą tam bibliografię), położenia języków łużyckich (por. np. Rzetelska-Feleszko 1992: 83-96, 1997: 299304) oraz w opracowaniach poświęconych językowi polskiemu za granicą, zwłaszcza odnoszących się do zmian funkcji użycia polszczyzny względem języka kraju osiedlenia, jej pozycji pod względem funkcjonalnym a także - najczęściej przedstawianego - przenikania elementów obcych do języka polonijnego w warunkach dwujęzyczności (por. np. Miodunka 1990; Walczak 1993: 537-545; Rieger 1993: 547- 560)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.