socjalpatriotyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zważywszy, że utworzenie się w łonie PPS tzw. Opozycji było wyrazem wpływu haseł komunistycznych, które nawet w naj niedogodnie j szych warunkach nielegalności naszej partfii oddziaływają na masy robotnicze idące jeszcze za sztandarem „socjalpatriotyzmu“, i przeciągają je na grunt walki klasowej i rewolucji socjalnej, że Opozycja nie ma żadnych danych do samodzielnej egzystencji, ponieważ warunki dzisiejsze zaostrzającej się walki klasowej wykluczają istnienie jakiejkolwiek organizacji pośredniej pomiędzy ugodą „socjalpatriotyczną“ a rewolucyjnym komunizmem, że nadchodzący okres decydujących walk o władzę wymaga skonsolidowania wszystkich sił rewolucyjnych, że Opozycja PPS w rozwoju swym stanęła na gruncie zasadniczych haseł programowych i taktycznych naszej partii (należenie do III Międzynarodówki, dyktatura proletariatu, Polska Republika Rad Delegatów Robotniczych), Konferencja uważa sprawę połączenia się Opozycji PPS z naszą partią za dojrzałą i poleca Komitetowi Centralnemu przeprowadzenie tego połączenia w myśl jego listu do kierownictwa Opozycji PPS z marca roku bieżącego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kalicka, Felicja, Zachariasz, Szymon (oprac.) 1953. KPP. Uchwały i rezolucje. T. 1. I-II Zjazd (1918-1923), Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.