trójzmianowość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wnętrznej”, jak np. braki systemu szkolnego, nieprzystosowanie programów nauczania do możliwości intelektualnych uczniów, brak podręczników i ich nieodpowiedni poziom, niedostateczne wyposażenie szkół w pomoce naukowe, trójzmianowość i dwuzmianowość nauczania, nieracjonalna organizacja zajęó itp. Do drugiej grupy — te przyczyny, które wiążą się z działalnością dydaktyczną nauczyciela, np. błędy i usterki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.