transgraniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 41 Pierwszym etapem realizacji tej propozycji byla ogölnoeuropejska konferencja panstw-sygnatariuszy Aktu Koncowego KBWE w Genewie w listopadzie 1979 r., poswi^cona problemom zaciesnienia i rozwoju mi^dzynarodowej wspölpracy w zakresie ochrony naturalnego srodowiska czlowieka. PrzyjQla ona Migdzynarodowq Konwencjc w sprawie zapobiegania transgranicznego przenoszenia zanieczyszczen powietrza na dalekie odleglosci oraz uchwalila Deklaracjc na temat rozwijania ogölnoeuropejskiej wspölpracy w dziedzinie stosowania technologii bezopadowych i malo zanieczyszczaj^cych srodowisko naturalne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Symonides, Janusz 1980. Wychowanie dla pokoju, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.