typikalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) o rozstrzygnięcie „... jakie kategorie bytów „istnieją naprawdę”, lecz o to, o jakich kategoriach (zbiorach obiektów) musimy założyć, że są niepuste, aby opisać stosunki ref erencjalne właściwe pewnym językom. Jest to — jak widać — kwestia raczej metodologiczna niż filozoficzna” (s. 52—53). Autorzy wprowadzają tutaj — jak zaznaczają umownie — termin „ontologia typikalna” na oznaczenie szczególnego rodzaju klasyfikacji „obiektów teoriomnogościowych” opartej na „odkrytej przez Russella i Whiteheada hierarchii typów” x. Cel semantycznej interpretacji języka można określić jako ustalenie warunków prawdziwości dla wyrażeń deskryptywnych danego języka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.