typologiczno-językowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bównocześnie autorzy utożsamiają typologię językową z typologią kwanty taty wną, chcąc przyjmować za podstawę klasyfikacji języków wyłącznie cechy mierzalne, przy których można zastosować metodę taksonomii numerycznej. Credo autorów dotyczące metodologii badań typologicznych zostało wyłożone szczegółowo w formie sześciu zasad, podanych w rozdz. III {Typologiczno-językowa interpretacja zasad taksonomii numerycznej)— prześledźmy je kolejno...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo