zagwiezdny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z którym się łączy. P* RPadl RPadi -> (arcy, pra, prze, przyx, super) (arcymiły, prastary, przedobry, przydługi, supernowy); Pi R SiPadl R Sadi Padi -> {a, anty, arcy, bez, co, do, ir, między, na, nad, o, od, około, po, pod, ponad, pra, pro, prze, przeciw, przed, przylł2, pseudo, re, sub, śród, trans, u, ultra, wewnątrz, za) Sadi -> {iw, ow, aw, at, ist, ast, on, an, #n, ł, ś, uś, uń, #ń, ok, ak, #k, #sk, 0} (atypowy, antyrządowy, arcyogólny, bezdomny, codzienny, doustny, irrelewantny, międzylądowy, nasercowy, nadosobisty, owłosiony, odwieczny, okołoziemski, pobalowy, podmorski, ponadbrzeżny, praludzki, proaliancki, przeciekowy, przeciwbólowy, przedpałacowy, przydługawy, przypałacowy, pseudoludowy, refinansowy, subsekwentny, śródleśny, transuranowy, uboczny, ultrakrótki, wewnątrzatomowy, zagwiezdny); Px R S2 SxPadi R I SadtPadi -> {a, ad, anty, arcy, bez, inter, ir, między, nad, od, pan, para, po, pod, post, pre, pro, prze, przeciw, przed, przy2, re, sub, super, sur, trans, u, ultra, za) I -> {iw, ow, es, en, on, an, #n, er, ar, al, 1, ik, #k, ej, #j) Sadi -> {iw, at, ist, on, #n, #sk) (acykliczny, adwerbalny, antynatowski, arcylobuzerski, bezliściowaty, inter subiektywny, irrealny, międzyplanetarny, nadwiślański, odojcowski, paneuropejski, paramilitarny, poświąteczny, podalpejski, postwerbalny, prepalatalny, prohitlerowski, przecudowny, przeciw alergiczny, przedświąteczny, przykatedralny, reaktywny, subnordyczny, supersoniczny, surrealny, transplanetarny, utalentowany, ultrarentgenowski, zabużański); Padł R Sgub Sadi" Padi -> {a, anty, arcy, bez, co, do, ekstra, hiper, intro, między, na, nad, o, od, około, po, pod, ponad, poza, pra, pro, proto, przeciw, przed, przy2, pseudo, sub, śród, trans, u, ultra, wewnątrz, za, zewnątrz) SSub -> {em, #m, ob, #b, iw, #st, #w, w, it, ot, t, oz, ic, ec, #c, in, on, un, #n, ł, ic, ur, er, or, ar, er, ar, ć, ość, eń, ań, #ń, ik, ak, #k, #sk, aj, #j) Sadi -* {ow, on, #n, #sk, 0} 19 	G. K. Zipf, Humań Behaviour and the Principle of Least Effort, Cambridge 1943...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.