znaczeniowo-funkcjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Młodszymi historycznie funkcjami, związanymi nierozerwalnie pod względem znaczeniowym z prymarną funkcją przedrostka, są funkcje prefiksu o-(oó-) w grupie 6 (typ: ‘po kilka razy wokoło’, np. obczęstować, obszukać) 1 4 (typ: ‘z wierzchu’ lub ‘trochę’, np. obeschnąć, ognić, omdleć). Specjalizacja znaczeniowo-funkcjonalna przedrostka o-(oó-) nastąpiła wr obu tych grupach dopiero około końca XVIII w*., chociaż pojedyncze wyrazy, posiadające wymienioną funkcję, istniały już wcześniej (np. obumrzeć). Wyrazy te, zrazu używane sporadycznie i dość okazjonalnie, można uważać za podstawy do przyszłej specjalizacji funkcjonalnej przedrostka w wymienionych funkcjach W wypadku, kiedy przedrostek o-(oó-) wchodzi w związki słowotwórcze z czasownikami nielokalnymi, specjalizacja jego traci charakter funkcji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wilczewska, Krystyna 1966. Czasowniki zwrotne we współczesnej polszczyźnie, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo