Szanowni Państwo,

Niniejsze repozytorium biblioteczne przedstawia największy zbiór leksykalny polszczyzny XX w. wraz z poświadczeniem cytatowym. Jego naczelną dystynktywną zasadą jest każdorazowe udokumentowanie ekscerptu w postaci fotodokumentacyjnej, tzn. w takiej, w jakiej ukazał się on w druku nim wszedł w nasze e-posiadanie.

Obserwacja leksykalna objęła okres 1901–2000, zaś za kryterium wyboru przyjęto brak jednostki w pierwszym słowniku ortograficznym XX wieku – Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego z roku 1903.

Za sprawą przyjętych założeń baza ta poważnie uzupełnia obecną wiedzę o zasobach leksykalnych polszczyzny, ponieważ otrzymany zbiór jednostek obejmuje pozycje w dużej mierze w ogóle nieznane polskiej leksykografii lub takie, dla których wysuwano późniejsze hipotezy chronologizacyjne.

Zapraszamy do zapoznania się,

prof. zw. dr hab. Jan Wawrzyńczyk

prof. zw. dr hab. Piotr Wierzchoń