LISTA SŁOWNIKÓW OGÓLNYCH JĘZYKA POLSKIEGO

(w układzie chronologicznym)

L1   – M. S. B. Linde, Słownik języka polskiego. T. 1-6, Warszawa 1807-1814

L     – M. S. B. Linde, Słownik języka polskiego. T. 1-6, wyd. 2, Lwów 1854-1860

Wi   – A. Zdanowicz et al., Słownik języka polskiego […]. Cz. 1-2, Wilno 1861

W      J. Karłowicz, A. A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.), Słownik języka polskiego. T. 1-8, Warszawa 1900-1927

A     – M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego. T. 1-2, wyd. 3, Warszawa 1929

Le    – T. Lehr-Spławiński (red.), Słownik języka polskiego. T. 1-2, Warszawa 1938-1939

D     – W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego. T. 1-10, Warszawa 1958-1968

Ds    – W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego. T. 11. Suplement, Warszawa 1969

M    – S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1969

S      – M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego. T. 1-3, Warszawa 1978-1981

Ss    – M. Bańko et al. (red.), Słownik języka polskiego. Suplement, Warszawa 1992

Z     – H. Zgółkowa (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 1-50, Poznań 1994-2005

Du   – B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego. T. 1-2, [wyd. popraw. i uzup.], Warszawa 1998

B     – M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego PWN. T. 1-2, Warszawa 2000

Db   – S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 1-6, Warszawa 2003

PODSTAWOWA LITERATURA ŹRÓDŁOWA

(Wykaz nie obejmuje prac przywołanych w części hasłowej SBJP tylko jednokrotnie.)

Abarinow, Władimir 2007. Oprawcy z Katynia, przekł. W. Dworak, K. Rumińska, Kraków : Znak

Abdański, Adam 1982. Romans z miasteczkiem, Łódź : Wyd. Łódzkie

Abel, Theodore 1977. Podstawy teorii socjologicznej, tłum. A. Bentkowska, Warszawa : PWN

Abelard, Piotr 2001. Rozprawy, przeł. L. Joachimowicz, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Abramow-Newerly, Jarosław 1990. Alianci, Białystok : Versus & Białowieża

Abramow-Newerly, Jarosław 2006. Lwy wyzwolone, wyd. 2, Warszawa : Rosner & Wspólnicy

Abramowicz, Maciej, Bartmiński, Jerzy (red.) 1989. Tekst ustny – Texte oral. Struktura i pragmatyka – problemy systematyki – ustność w literaturze, Wrocław : Wiedza o Kulturze

Abramowicz, Ryszard, Bratkowski, Stefan, Wójcik, Roman (oprac.) 1984. Mieliśmy kilkaset sióstr i braci, Warszawa :KiW

Abramowicz, Zofia (red.) 2003. Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, Białystok : Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku

Ackerman, Diane 1994. Historia naturalna zmysłów, przeł. K. Chmielowa, Warszawa : KiW

Adam 1898. Adam Mickiewicz 1798−1898. Książka pamiątkowa dla polskiego ludu pracującego, Lwów : Nakł. Redakcyi: „Naprzodu”, „N. Robotnika”, „Prawa ludu” i „Równości”

Adam 1956. Adam Mickiewicz 1798−1898. W stulecie śmierci, Warszawa : PIW

Adamczak, Małgorzata 1988. Wybrane procesy poznawcze i emocjonalne u kobiet po mastektomii, Poznań : UAM

Adamczewska, Helena 1991. Baśnie i legendy Dalekiego Wschodu, Warszawa : Nasza Księgarnia

Adamczewski, Ignacy 1936. Ruchliwość i rekombinacja jonów w cieczach dielektrycznych w zależności od lepkości cieczy, Warszawa : Wyd. z zapomogi Akademji Nauk Technicznych

Adamczewski, Ignacy 1946. Zarys fizyki współczesnej. Cz. 2. Budowa jądra atomu, Gdańsk : Komisja Wydawnicza Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Gdańskiej

Adamczewski, Stanisław (oprac.) 1930. Stefan Żeromski − Syzyfowe prace. Objaśnienia i przypisy, Warszawa : Bibljoteka Polska

Adamczewski, Zygmunt 1969. Tragiczny protest, przeł. Z. Kubiak, Warszawa : PIW

Adamczuk, Lucjan, Zdaniewicz, Witold (red.) 1991. Kościół katolicki w Polsce 1918-1990. Rocznik statystyczny, Warszawa : GUS

Adamczyk, Bolesław et al. 1976. Pięciojęzyczny słownik gleboznawczy, Warszawa : PWN

Adamczyk, Stanisław 1971. Pisarze o czytelnikach, Łódź : Wyd. Łódzkie

Adamczyk, Władysław 1938. Ceny w Warszawie w XVI i XVII wieku, Lwów : Z zasiłku Zarządu Miejskiego m. stoł. Warszawy

Adamek, Zbigniew, Koziara, Stanisław (red.) 1999. Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego. Z okazji 400-lecia wydania Biblii ks. Jakuba Wujka, Tarnów : Biblos

Adamiak, Elżbieta 2003. Mariologia, Poznań : Wydział Teologiczny UAM

Adamiakowski, Leopold et al. 1972. Poradnik górnika. T. 1, wyd. 2, całkowicie zmien. i uzup., Katowice : Śląsk

Adamiecki, Karol 1938.O istocie naukowej organizacji. Zbiór prac z zakresu nauki organizacji i kierownictwa, Warszawa : Nakł. Koła Naukowej Organizacji Studentów Politechniki Warszawskiej

Adamowicz, Mieczysław 1971. Egipt. Rewolucja społeczno-gospodarcza. Zarys ogólny. Przemiany agrarne, Warszawa : KiW

Adamów, Ryszard 1989. Łowcy psów, Wrocław : Wyd. Dolnośląskie

Adams, Scott 2007. Okruchy Boga. Psychologiczny eksperyment myślowy, przekł. B. Koziorowska-Jurkevich, Łomianki : Nowy Horyzont

Adamska, Elżbieta (zebr.) 2004. Nalewki, Warszawa : De Facto

Adamski, Franciszek (red.) 1988. Miłość, małżeństwo, rodzina. Praca zbiorowa, wyd. 4, Kraków : Wyd. Apostolstwa Modlitwy

Adamski, Jerzy 1974. Modele miłości i wzory człowieczeństwa. Szkice z literatury włoskiej, Kraków : Wyd. Literackie

Adamski, Jerzy (wyb.) 1983. Gwałt i perswazja. Antologia publicystyki z lat 1981 − 1983, Warszawa : PIW

Adamski, W. et al. (red.) 1961. Podstawy wiedzy społeczno-politycznej, Warszawa : KiW

Adamski, Walerian 1928. Zarys socjologii stosowanej. T. I, Poznań : Nakł. Zjednoczenia Młodzieży Polskiej

Adamski, Władysław 1974. Chłopi i przyszłość wsi. Postawy, dążenia, aspiracje, Warszawa : KiW

Adamski, Władysław 1976. Młodzież i społeczeństwo, Warszawa : Wiedza Powszechna

Adamus, Marian 1989. Eskimosi. Kultura, język, folklor, Warszawa : PWN

Adamus, Marian et al. (red.) 1966. Studia językoznawcze poświęcone profesorowi doktorowi Stanisławowi Rospondowi, Wrocław : ZNiO

Adelt, Tadeusz 1978. Śródlądowy jachting motorowy, wyd. 3 popraw. i uzup., Warszawa : Sport i Turystyka

Adelt, Tadeusz et al. 1984. Mała encyklopedia sportu. 1, Warszawa : Sport i Turystyka

Adelt, Tadeusz et al. 1987. Mała encyklopedia sportu. 2, Warszawa : Sport i Turystyka

Adolph, Witold 1927. Żaba. Podręcznik do ćwiczeń zootomicznych dla przyrodników i nauczycieli, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Adorno, Theodor W. 1974. Filozofia nowej muzyki, przeł. F. Wayda, Warszawa : PIW

Adwent, Filip 2003. Dlaczego Unia Europejska jest zgubą dla Polski, wyd. 2, Komorów : Wyd. Antyk − Marcin Dybowski

Adżubej, Aleksiej 1989. Tamte dziesięć lat, przeł. E. Biedka, Warszawa : Alfa

Afanasjew, Jerzy 1970. Okno Zbyszka Cybulskiego, Łódź : Wyd. Łódzkie

Afanasjew, Jerzy 1971. Mam w nosie lorda, proszę pana! Łódź : Wyd. Łódzkie

Afanasjew, Jerzy 1987. Nos Poety. Satyry, Warszawa : Iskry

Agopszowicz, Antoni 1974. Zarys systemu prawnego górnictwa, Warszawa : PWN

Ahern, Cecelia 2009. Kraina zwana Tutaj, przeł. J. Grabarek, Warszawa : Świat Książki

Ajdukiewicz, Kazimierz 1928. Główne zasady metodologii nauk i logiki formalnej. Skrypt autoryzowany, Warszawa

Agopszowicz, Antoni, Gilowska, Zyta 1997. Ustawa o samorządzie terytorialnym, Warszawa : C.H. Beck

Ajdukiewicz, Kazimierz 1983. Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka, Warszawa : Czytelnik

Ajdukiewicz, Kazimierz 1985. Język i poznanie. T. 1-2, wyd. 2, Warszawa : PWN

Ajnenkiel, Andrzej 1972. Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa : KiW

Ajnenkiel, Andrzej 1980. Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926-1939, Warszawa : Wiedza Powszechna

Akoliński, Stanisław 1973. Organizujemy kolonie letnie, wyd. 6 rozszerz. i uzup., Warszawa : IW CRZZ

Aksionow, Wasyli 1962. Gwiaździsty bilet, przeł. I. Piotrowska, Warszawa : Iskry

Akutagawa, Ryūnosuke 1963. Kappy, przeł. M. Melanowicz, Warszawa : PIW

Albert, Andrzej 1987. Najnowsza historia Polski. Cz. IV. 1956-1980, Warszawa : Krąg

św. Albert Wielki 2003. O jedności intelektu przeciwko Awerroistom paryskim, przekł. A. Rosłan, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Albertí, Miquel 2012. Planeta matematyka. Etnomatematyka albo liczbowa podróż przez świat, przeł. M. Schneider, Barcelona : RBA

Albertí, Miquel 2012a. Wyobraźnia matematyczna. Jak działa niezwykły umysł, przeł. K. Rejmer et al., Barcelona : RBA

Albisetti, Valerio 1999. Terapia miłości małżeńskiej. Jak radzić sobie z problemami życia razem, tłum. M. Radomska, Kielce : Jedność

Albisetti, Valerio 2010. Czy dialog może uratować miłość?, przeł. P. Mikulska, Kraków : Salwator

Albrecht, Andrzej 1964. Plan Rapackiego. Dokumenty i opinie, Warszawa ; Poznań : Zachodnia Agencja Prasowa

Aldridge, James 1953. Dyplomata. 1. Lord Essex, tłum. pod red. J. Zakrzewskiego, Warszawa : Czytelnik

Aldridge, James 1953a. Dyplomata. 2. MacGregor, tłum. pod red. J. Zakrzewskiego, Warszawa : Czytelnik

Aleksandrow, J. et al. (oprac.) 1950. Józef Stalin. Krótki życiorys, Warszawa : KiW

Aleksandrowicz, Jerzy, Leder, Stefan, Pohorecka, Anna 1977. O chorobie inaczej, Warszawa : PZWL

Aleksandrowicz, Julian 1979. Sumienie ekologiczne, Warszawa : Wiedza Powszechna

Aleksandrowicz, Julian et al. 1964. Lekarski poradnik domowy, wyd. 2, Warszawa : PZWL

Aleksandrowicz, Julian, Lisiewicz, Jerzy 1966. Układ krwiotwórczy w chorobach zakaźnych, Warszawa : PZWL

d’Alembert, Jean le Rond [1813]. Postrzeżenia i uwagi nad sztuką tłumaczeń w przekładzie Stanisława Kłokockiego. Do druku przygotował i wstępem poprzedził Jacek Wójcicki, Warszawa : Biblioteka Narodowa, b.r.w. [reprint]

d’Alembert, Jean le Rond 2003. Wstęp do Encyklopedii, przekł. J. Hartwig, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Allerhand, Maurycy 1995. Kodeks handlowy z komentarzem […], Bielsko-Biała : Wyd. STO

Alsina, Claudi 2012. Plany metra i sieci neuronowe. Teoria grafów, przeł. M. Jóźwikowski, Barcelona : RBA

Alsina, Claudi 2012a. Różne oblicza geometrycznego piękna. Wielościany, przeł. H. Jezierska, Barcelona : RBA

Altenberger, Stanisław 1965. Podręcznik okulistyki dla studentów akademii medycznych, wyd. 4 popraw. i uzup., Warszawa : PZWL

Altenberger, Stanisław 1971. Podręcznik okulistyki, wyd. 5 popraw. i unowocz., Warszawa : PZWL

Altszuller, Henryk 1972. Algorytm wynalazku, tłum. T. Nowosad, Algorytm wynalazku, Warszawa : Wiedza Powszechna

Amado, Jorge 1949. Ziemia krwi i przemocy. Powieść, Warszawa : Czytelnik

Amado, Jorge 1953. Ziemia złotych płodów, Warszawa : PIW

Ambroziewicz, Jerzy 1965. Zaraza, Warszawa : KiW

Ambroziewicz, Piotr 2003. Moja wysokość podatnik. Wybór felietonów zamieszczonych w Przeglądzie Podatkowym w latach 1998-2003, Warszawa : KiK Konieczny i Kruszewski

Amici, Giuliano 1976. Giancarlo wraca do akcji, przeł. J. Zielonko, Warszawa : Nasza Księgarnia

Ampel, Teresa (red.) 1997. Z polszczyzny historycznej i współczesnej, Rzeszów : WSP

Ampel-Rudolf, Mirosława 1994. Kolory. Z badań leksykalnych i składniowo-semantycznych języka polskiego, Rzeszów : WSP

Amszejewicz, Michał 1859. Dykcjonarz zawierający wyrazy i wyrażenia z obcych języków polskiemu przyswojone […], Warszawa : Druk. A. Gins

Amundsen, Roald 1926. Lot do bieguna północnego (biała śmierć), Warszawa : Bibljoteka Groszowa

Anc, Bolesław, Anc, Józefa 1907. Z lat nadziei i walki 1861 − 1864, Brody : Księgarnia F. Westa

Anczyc, Władysław Ludwik 1946. Poezje patrjotyczne i Kościuszko pod Racławicami, Pittsburgh : Rada Polonii Amerykańskiej

Anderman, Janusz 1988. Kraj świata, Paryż : Instytut Literacki

Anders, Władysław 1950. Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946, Newtown : Montgomeryshire Printing Company

Andersen, Hans Christian 1972. Piotr Szczęściarz, przeł. S. Beylin, Warszawa : Nasza Księgarnia

Anderson, Carl 2009. Cywilizacja miłości. Co każdy katolik może zrobić, by zmienić świat, przeł. J. Wocial, Kraków : Wyd. św. Stanisława BM

Anderson, J. M. 1982. On case grammar. Prolegomena to a theory of grammatical relations, reprint from 1977, London : Croom Helm

Anderson, S. R., Kiparsky, P. (eds.) 1973. A festschrift for Morris Halle, New York etc. : Holt, Rinehart and Winston

Andrade, Edward Neville da Costa 1936. Maszyny, przeł. M. Kozłowski, Warszawa : Mathesis Polska

Andrejčin, Ljubomir et al. (red.) 1962. Slavjanska lingvistična terminologija. Sbornik statii. I, Sofija : Izdatelstvo na B”lgarskata akademija na naukite

Andrejew, Igor, Sawicki, Jerzy 1949. Istota przestępstwa w Polsce Ludowej, Warszawa : Wyd. Ministerstwa Sprawiedliwości

Andrejewa-Gałanina, E. C., Artamonowa, W. G. 1966. Orzekanie o zdolności do pracy w chorobie wibracyjnej, tłum. L. Minecki, Warszawa : PZWL

Andres, Zbigniew 1997. Kazimierz Wierzyński. Szkice o twórczości literackiej, Rzeszów : WSP

Andrychowicz-Trojanowska, Agnieszka 2018. Podręczniki glottodydaktyczne. Struktura − funkcja − potencjał w świetle badań okulograficznych, Warszawa : Wyd. Nauk. Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW

Andrycz, Nina 1992. My rozdwojeni, Warszawa : Twój Styl

Andrzejewski, Bolesław 2016. Filozofia słowa. Zarys dziejów, Poznań : UAM

Andrzejewski, Jerzy 1951. O człowieku radzieckim, Warszawa : KiW

Andrzejewski, Jerzy 1956. Noc. Opowiadania, wyd. 2, Warszawa : PIW

Andrzejewski, Jerzy 1976. Teraz na ciebie zagłada, Warszawa : Czytelnik

Andrzejewski, Jerzy 1988. Dziennik literacki 1972-1979. [T.] 1-2, Warszawa : Czytelnik

Andrzejewski, Jerzy 2008. Oprawoznawstwo dyscyplina szczegółowa nauki o książce, Łódź : Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki ; WiMBP im. Marszałka J. Piłsudskiego

Andrzejewski, Jerzy et al. (red.) 1990. Żydzi w Łodzi. Dni Kultury Żydowskiej w Łodzi 27.IV − 6.V.1990, Łódź : WIPRESS

Andrzejewski, Tadeusz et al. (wyb. i przeł.) 1967. Myśli srebrne i złote. Rylcem i trzciną, Warszawa : Wiedza Powszechna

Andrzejowski, Antoni 1825. Nauka wyrazów botanicznych […], Krzemieniec ; Warszawa : N. Glücksberg

Angyal, Endre 1972. Świat słowiańskiego baroku, Warszawa : PIW

Anhalt, Maurycy 1947. Źródła postępu technicznego w kapitalizmie (Prawo ludności), Warszawa : Wiedza

Ankudowicz, Wacław et al. 1967. Przerób włókien chemicznych, Warszawa : Wyd. Przemysłu Lekkiego i Spożywczego

Antas, Jolanta 2008. O kłamstwie i kłamaniu, Kraków : Universitas

Antkowiak, Włodzimierz 1983. Brat wszystkich, Gdańsk : Wyd. Morskie

Antoniewicz, Władysław et al. (oprac.) 1927. Polska, jej dzieje i kultura. T. 1. Od pradziejów do roku 1572, Warszawa : Nakł. Księgarni TEiM

Antonow, Sergiusz 1961. Alonka, przeł. H. Klemińska, Warszawa : PIW

Antos, Janusz et al. 2012. Słownik kultury polskiej, Kraków : Kluszczyński

Antoszewski, Andrzej, Herbut, Ryszard 2006. Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Anusiak, Jan 1994. Matematyka. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Klasa II, wyd. czwarte, Warszawa : WSiP

Anusiewicz, Janusz 1978. Konstrukcje analityczne we współczesnym języku polskim, Wrocław

Anusiewicz, Janusz 1994. Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław : UWr

Anusiewicz, Janusz, Skawiński, Jacek 1996. Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa ; Wrocław : Wyd. Nauk. PWN

Apanowicz, Franciszek 1996. „Nowa proza” Warłama Szałamowa. Problemy wypowiedzi artystycznej, Gdańsk : UG

Appel, Otto 1927. Choroby i szkodniki buraków cukrowych, Warszawa : Rada Naczelna Polskiego Przemysłu Cukrowniczego

Apresjan, Jurij 1971. Koncepcje i metody współczesnej lingwistyki strukturalnej (Zarys problematyki), przeł. Z. Saloni, Warszawa : PIW

Apresjan, Jurij D. 2012. Z warsztatu leksykografa, tłu. J. Chojak et al., Warszawa : BEL Studio

Apulejusz 1958. Metamorfozy albo złoty osioł, wyd. 2, Warszawa : PIW

Aragon, Louis 1971. Wieśniak paryski, przeł. A. Międzyrzecki, Warszawa : PIW

Arbatowa, Maria 2005. Na imię mi kobieta, przeł. T. Kiełb, Warszawa : Twój Styl

Arct, Bohdan 1960. Pomoc musi nadejść, Warszawa : Nasza Księgarnia

Arct, Bohdan 1970. Powietrze pełne śmiechu, Łódź : Wyd. Łódzkie

Arct, Karol 1925. Przepisy o polskiej państwowej służbie cywilnej, Warszawa : Księgarnia F. Hoesicka

Arct, Michał 1899. Słowniczek wyrazów obcych. 12000 wyrazów, wyrażeń, zwrotów i przysłów cudzoziemskich […], wyd. 3-cie powiększ., Warszawa : M. Arct

Arct, Michał 1921. Słownik wyrazów obcych, wyd. 9, Warszawa : Wyd. M. Arcta

Arct, Michał 1927. Słownik ortograficzny języka polskiego, wyd. 3, przejrz. i popraw. przez S. Szobera, Warszawa : Wyd. M. Arcta

Arct, Michał 1928. Słownik wyrazów obcych, wyd. 8, Warszawa : Wyd. M. Arcta

Arct, Michał 1934. Słownik frazeologiczny. Poradnik językowy, wyd. czwarte popraw. i uzup., Warszawa : Wyd. M. Arcta

Arct, Michał 1935. Słownik wyrazów obcych, wyd. 14 uzup., Warszawa : Wyd. M. Arcta

Arct, Michał 1935a. Słownik wyrazów obcych. 33 000 wyrazów, wyrażeń i przysłów cudzoziemskich, wyd. 13, Warszawa : Wyd. M. Arcta

Arct, Michał 1936. Słownik ortograficzny języka polskiego. Wydanie szóste. Nowa pisownia, uchwalona przez Komitet Ortograficzny Polskiej Akademii Umiejętności w roku 1936, Warszawa : Wyd. M. Arcta

Arct, Michał 1936a. Mały słownik wyrazów obcych, wyd. nowe […], Warszawa : Wyd. M. Arcta

Arct, Zbysław 1983. Wybitni Polacy w służbie książki, Warszawa : LSW

Arczyński, Marek et al. (red.) 1973. Sygnały z gór. Z dziejów minionych sześćdziesięciu lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego PTTK, Warszawa : Sport i Turystyka

Arendt, Hannah 1987. Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, tłum. A. Szostkiewicz, Kraków : Znak

Arendt, Hannah 1996. Wola, przeł. R. Piłat, Warszawa : Czytelnik

Arendt, Hannah 2000. Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Warszawa : Fundacja Aletheia

Arendt, Hannah 2005. Polityka jako obietnica, przeł. W. Madej, M. Godyń, Warszawa : Prószyński i S-ka

Arendt, Hannah 2008. Salon berliński i inne eseje, tłum. M. Godyń, S. Szymański, Warszawa : Prószyński i S-ka

Argilli, Marcello 1974. Dziesięć miast, przeł. Z. Ernstowa, Warszawa : Nasza Księgarnia

Argov, Sherry 2010. Dlaczego mężczyźni kochają zołzy, przeł. U. Szczepańska, Warszawa : G+J

Armon, Witold et al. 1973. Historia etnografii polskiej, Wrocław etc. : ZNiO

Armstrong, D. M. 1982. Materialistyczna teoria umysłu, tłum. H. Krahelska, Warszawa : PWN

Armstrong, Karen 2005. W imię Boga. Fundamentalizm w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, Warszawa : Wyd. W.A.B.

Arnauld, Antoine, Lancelot, Claude 1991. Powszechna gramatyka racjonalna (gramatyka z Port-Royal), przekł. B. Głowacka, J. Kopania, Warszawa : Zakład Semiotyki Logicznej UW

Arnekker, Edward 1933. Chałupnictwo sitarskie w Biłgorajskiem, Warszawa : Instytut Gospodarstwa Społecznego

Arnold, Stanisław et al. 1982. Dzieje świata. Chronologiczny przegląd ważniejszych wydarzeń, wyd. trzecie, Warszawa : LSW

Arnold, Stanisław (red.) 1955. Odrodzenie w Polsce. Materiały sesji naukowej PAN 25−30 października 1953 roku. T. 1. Historia, Warszawa : PIW

Arnold, Stanisław et al. (red.) 1961. Sesja naukowa poświęcona wojnie wyzwoleńczej narodu polskiego 1939-1945. Materiały, wyd. 2, Warszawa : Wyd. MON

Aron, Raymond 1956. Koniec wieku ideologii, Paryż : Instytut Literacki

Arski, Stefan 1954. Dolarowa dyplomacja, Warszawa : KiW

Arski, Stefan, Korta, A., Safjan, Z. 1951. Zmowa grabieżców. Awantura Piłsudskiego w 1920 r., wyd. 2, Warszawa : Wyd. MON

Arthus, Maurice 1922. Podstawy chemji fizjologicznej, przeł. M. Dominikiewicz, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski

Arystoteles 1990. Dzieła wszystkie. T. 1, Warszawa : PWN

Arystoteles 2003. Metafizyka, tłum. T. Żeleźnik, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Ashenburg, Katherine 2010. Historia brudu, przeł. A. Górska, Warszawa : Bellona

Asmus, W. F. 1964. Lew Tołstoj, przeł. J. Walicka, Warszawa : Wiedza Powszechna

Astafiew, Wiktor 1988. Kradzież, przeł. E. P. Melech, Warszawa : Iskry

Aścik, Kazimierz (red.) 1970. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle włókienniczym. Wydawnictwo przeznaczone do szkolenia personelu kierowniczego, Łódź : ZG Stowarzyszenia Włókienników Polskich

Aśwaghosza 1966. Aśwaghosza. Wybrane pieśni epiczne, przeł. A. Gawroński, wyd. 2, Wrocław : ZNiO

Atlas 1921. Atlas roślin leczniczych […], wyd. 5, Kempten : Księgarnia J. Kösel

Attali, Jacques 2002. Słownik XXI wieku, przeł. B. Panek, Wrocław : Wyd. Dolnośląskie

Attwater, Donald, John, Catherine R. 1997. Dykcjonarz świętych, przeł. T. Rybowski, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Auderska, Halina 1935. Poczwarki Wielkiej Parady. Pamiętnik maturzystki, Warszawa : Dom Książki Polskiej

Auderska, Halina 1977. Szmaragdowe oczy, Warszawa : WRiT

Auderska, Halina 1980. Miecz Syreny. T. 1-2, Warszawa : PIW

Auderska, Halina 1984. Ptasi gościniec. Babie lato, wyd. 5, Warszawa : KiW

Auderska, Halina 1984a. Smok w herbie. Królowa Bona, wyd. 2, Warszawa : WRiT

Auderska, Halina 1985. Zabić strach, Warszawa : KiW

Auderska, Halina 1989. Ptasi gościniec, wyd. 4, Warszawa : KiW

Auffray, Jean-Paul 2000. Czasoprzestrzeń, przeł. M. Jarosiewicz, Katowice : Książnica

św. Augustyn 2003. O Państwie Bożym. T. 1-2, przeł. W. Kornatowski, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Augustyniak, Alicja et al. (wyb.) 2007. Dwa brzegi. Pokonać uzależnienia. Świadectwa słuchaczy Radia Maryja, Warszawa : Wyd. Sióstr Loretanek

Augustyniak, Urszula 1981. Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III, Warszawa : PWN

Auleytner, Julian, Głąbicka, Katarzyna 2001. Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków, Warszawa : Elipsa

Austen, Jane 2016. Duma i uprzedzenie, przeł. M. Gawlik-Małkowska, Warszawa : Prószyński i S-ka

Austin, John Langshaw 1993. Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Aveni, Anthony F. 2001. Imperia czasu. Kalendarze, zegary i kultury, przekł. P. Machnikowski, Poznań : Zysk i S-ka

Awdiejew, Aleksy 1987. Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń, Kraków : UJ

Awerbach, Jakób Kazimierz 1857. Szukanie prawdy, czyli o zacności wyznania chrześcijańskiego, a błędności nauki talmudycznéj, Wilno : Druk. J. Zawadzkiego

van Baak, J. J. (ed.) 1984. Signs of friendship: to honour A. G. F. van Holk, slavist, linguist, semiotician, Amsterdam : Rodopi

Babad, Beata (wyb.) 1968. Koralowy koń. Opowiadania kubańskie, przeł. B. Babad, K. Wojciechowska, K. Piekarec, Warszawa : KiW

Babauta, Leo 2013. Minimalizm. Żyj zgodnie z filozofią minimalistyczną, tłum. P. Kata, Gliwice : Złote Myśli

Babel, Izaak 1964. Utwory wybrane, wyd. 3, tłum. M. Binom et al., Warszawa : Czytelnik

Babel, Izaak 1990. Dziennik 1920, przeł. J. Pomianowski, Warszawa : Czytelnik

Babik, Wiesław 2010. Słowa kluczowe, Kraków : UJ

Babiński, Leon 1935. Zarys wykładu prawa międzynarodowego prywatnego. I. Nauki ogólne. Prawo osobowe, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa

Babiński, Leon 1958. Zagadnienia współczesnego polskiego prawa międzynarodowego prywatnego, Warszawa : Wyd. Prawnicze

Babits, Mihály 1983. Kalif Bocian, przeł. Sz. Woronowicz, Kraków ; Wrocław : Wyd. Literackie

Babor, Thomas et al. (wyb. i oprac.) 1997. Leksykon terminów: alkohol i narkotyki, tłum. A. Bidziński, Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii

Babraj, Marcin Andrzej (red.) 1986. Dominikanie. Szkice z dziejów zakonu, Poznań : „W drodze”

Bachórz, Józef (red.) 2000. Pieniądz w literaturze i teatrze. Materiały z sympozjum […], Sopot : Pracownia Impuls

Bachtin, Michał 1970. Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Warszawa : PIW

Bachtin, Michaił 1982. Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa : Czytelnik

Bachtin, Michał 1986. Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, Warszawa : PIW

Baculewski, Jan 1954. Historia literatury polskiej dla klasy X. Cz. II. Literatura okresu pozytywizmu i realizmu krytycznego, Warszawa : PZWS

Baculewski, Jan (zebr. i oprac.) 1963. Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej. Szkice historyczno-literackie, wspomnienia, materiały biograficzne, Warszawa : LSW

Baczko, Bronisław 2001. Hiob, mój przyjaciel. Obietnice szczęścia i nieuchronność zła, przeł. J. Niecikowski, M. Kowalska, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Baczyński, Krzysztof Kamil 1964. Utwory wybrane, Kraków : Wyd. Literackie

Baczyński, Stanisław 1932. Literatura w Z. S. R. R., Kraków ; Warszawa : Wyd. Literacko-Naukowe

Badecki, Karol 1925. Literatura mieszczańska w Polsce XVII wieku. Monografia bibliograficzna, Lwów ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Badecki, Karol (oprac.) 1931. Polska komedia rybałtowska. Pierwsze zbiorowe i krytyczne wydanie, Lwów : ZNiO

Badeni, Joachim 2013. Zobaczyć Boga. Wprowadzenie do kontemplacji, Kraków : Esprit

Badeni, Joachim 2015. Moc z wysoka. Opowieść o Duchu Świętym, Kraków : Esprit

Badinter, Elisabeth 1998. Historia miłości macierzyńskiej, przeł. K. Choiński, Warszawa : Volumen

Badowska, Idalia 1935. Dzwony w Leningradzie. Powieść. T. 1-2, Warszawa : Bibljoteka Echa Polskiego

Badura-Madej, Wanda (wyb. i oprac.) 1996. Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych, Warszawa : Interart

Badyda, Ewa, Maćkiewicz, Jolanta, Rogowska-Cybulska, Ewa (red.) 2013. Słowotwórstwo w różnych odmianach języka. Materiały piątej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei, Gdańsk : UG

Badziak, Kazimierz, Michalak, Henryk, Szukalak, Marek 1987. Przeszłość i teraźniejszość. Łódzkie Zakłady Graficzne 1912-1987, Łódź : Wyd. Łódzkie

Bagby, Philip 1975. Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji, przeł. J. Jedlicki, Warszawa : PIW

Bagieński, Witold, Gontarczyk, Piotr (wyb. i oprac.) 2013. Afera „Żelazo” w dokumentach MSW i PZPR, Warszawa : IPN

Bagiński, Henryk 1927. Zagadnienie dostępu Polski do morza, Warszawa : Związek Obrony Kresów Zachodnich

Bagiński, Władysław 1935. Nowy ustrój pracy w Niemczech, Warszawa : Instytut Spraw Społecznych

Bagley, Desmond 1990. Cytadela w Andach, przeł. Z. Andrzejewski, Warszawa : Pegasus

Bagniewski, B. (red.) 1929. Słownik morski polsko-angielsko-francusko-niemiecki. Z. 1. Statki i teoria statku, Warszawa : Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy

Bagniewski, B. (red.) 1930. Słownik morski polsko-angielsko-francusko-niemiecko-rosyjski. Z. 2. Statek żelazny (stalowy), Warszawa : Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy

Bahá’u’lláh 1979. Słowa ukryte, przeł. Shoghi Effendi, Hof-heim-Langenhain : Bahá’í-Verl.

Bajerowa, Irena 1994. Galicyjskie osobliwości leksykalne w listach z końca XIX wieku //ZN UG. FP. PJ 17-18 (1994): 29-36

Bajerowa, Irena 2003. Zarys historii języka polskiego 1939-2000, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Bajerowa, Irena (red.) 1996. Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939-1945), Warszawa : Energeia

Bajew, Konstantin, Szyszakow, W. 1956. Podstawy nauki o Wszechświecie, przeł. M. Zajdenman, Warszawa : PWN

Bajki 1959. Bajki murzyńskie, tłum. W. Marokini, J. J. Szczepański, Kraków : Wyd. Literackie

Bajki 1962. Bajki rosyjskie, tłum. L. Flaszen, Kraków : Wyd. Literackie

Bajko, Józef 1932. Domy gliniano-słomiane oraz sposób ich budowy, Warszawa : Wyd. Gazety Gospodarskiej

Bajon, Filip 1971. Białe niedźwiedzie nie lubią słonecznej pogody, Warszawa : Czytelnik

Bajoński, Ryszard 1981. Intensyfikacja doświadczeń semantycznych w języku obcym. Teoria kontrastywnego słownika tematycznych wypowiedzeń, Katowice : UŚ

Bajor, Alwida Antonina 1995. Piorun, jezioro czerwone. Zułów wczoraj i dziś, Wilno : Wyd. Polskie

Bajor, Bogusław 2014. Quis ut Deus! Kraków : Instytut Ks. Piotra Skargi

Bajor, Bogusław (oprac.) 2019. Wielki Post. 40 rozważań, Kraków : Instytut Ks. Piotra Skargi

Bajor, Bogusław, Ciupka, Mateusz, Wikieł, Michał (oprac.) 2017. Fatimska Pani, Kraków : Instytut Ks. Piotra Skargi

Bajor, Bogusław, Wikieł, Michał (oprac.) 2016. Królowa narodu polskiego, Kraków : Instytut Ks. Piotra Skargi

Bajor, Kazimierz et al. (red.) 1976. Języki i literatury wschodniosłowiańskie. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej […], Łódź : UŁ

Bajor, Kazimierz, Grzybowski, Stefan, Wawrzyńczyk, Jan (red.) 1976. Gamatyka konfrontatywna języka polskiego i rosyjskiego. Materiały Konferencji Naukowej […], Łódź : UŁ

Baka, Władysław 1986. Czas reformy. Wybór tekstów, Warszawa : KiW

Bakalarczyk, Adam 1961. Leśne boje. Wspomnienia oficera II Brygady AL „Świt”, Warszawa : Wyd. MON

Bakalarczyk, Rafał et al. 2015. Wschód przyłączony. Integracja i transformacja Europy po roku 1989, Warszawa : Instytut Studiów Zaawansowanych

Baker, Mark W. 2003. Najlepszy z psychologów. Jezus i mądrość duszy, przeł. A. Wolnicka, Warszawa : Świat Książki

Bakuła, Hanna 2013. Wnuczkożonka czyli jak utrzymać laskę, Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska

Balázs, József 1983. Spotkanie Bálinta Fábiána z Panem Bogiem, przeł. K. Pisarska, Warszawa : PIW

Balcerzan, Edward 1971. Oprócz głosu. Szkice krytycznoliterackie, Warszawa : PIW

Balcerzan, Edward (wyb.) 1977. Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974. Antologia, Poznań : Wyd. Poznańskie

Balcerzan, Edward (red.) 1984. Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego, Wrocław etc. : ZNiO

Balcerzan, Edward, Wysłouch, Seweryna (red.) 1985. Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej, Warszawa : PWN

Baldi, Donato 1982. W ojczyźnie Chrystusa. Przewodnik po Ziemi Świętej, przekł. A. Kowalski, Asyż ; Kraków : Franciszkanie

Baldock, John 1994. Symbolika chrześcijańska, przetłum. J. Moderski, Poznań : Rebis

Baley, Stefan 1936. Osobowość twórcza Żeromskiego (Studium z zakresu psychologii twórczości), Warszawa : Nasza Księgarnia

Balicka-Kozłowska, Helena 1958. Mur miał dwie strony, Warszawa : Wyd. MON

Balicki, Jan 1969. Holandia, Warszawa : KiW

Balicki, Jan 1974. Amsterdamskie ABC, Warszawa : Iskry

Balicki, Stanisław, Borysow, Wiktor, Frołow, Władimir 1977. Na scenach polskich i radzieckich, Warszawa : WAiF

Balicki, Stefan 1962. Manekin i tancerka. Opowiadania, Warszawa : Czytelnik

Baliński, Ignacy 1937. Wybór wierszy z lat wielu, Warszawa : Gebethner i Wolff

Baliszewski, Dariusz, Kunert, Andrzej Krzysztof 1999. Ilustrowany przewodnik po Polsce stalinowskiej 1944-1956. T. 1. 1944-1945, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Ball, Michael 2006. Bóg ryzykant, przeł. M. Bubółka, Warszawa : Pax

Balowski, Mieczysław 1997. Lista frekwencyjna poezji, prozy i dramatu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Prochowice : Wyd. PRO

Balowski, Mieczysław (red.) 2014. Leksykograficzne problemy opisu terminologii (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii zintegrowanego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych), Racibórz : Instytut Neofilologii PWSZ ; Wyd. „Pro”

Balowski, Mieczysław, Chlebda, Wojciech (red.) 2005. Ogród nauk filologicznych. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi, Opole : UO

von Balthasar, Hans Urs 1998. Prawda jest symfoniczna. Aspekty chrześcijańskiego pluralizmu, przeł. I. Bokwa, Poznań : W Drodze

Baltyn-Karpińska, Hanna 2008. Iskier leksykon dramatu, Warszawa : Iskry

Baluch, Alicja 1994. Dziecko i świat przedstawiony czyli tajemnice dziecięcej lektury, wyd. 2 poszerz., Wrocław : Bagiński i Synowie

Baluch, Alicja 2005. Książka jest światem. O literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków, Kraków : Universitas

Balukiewicz, Irena, Krzywicki, Janusz, Smosarska, Halina 1972. Stomatologia zachowawcza wieku dziecięcego, Warszawa : PZWL

de Balzac, Honoré 1949. Komedia ludzka. Król Cyganerii, przeł. T. Żeleński-Boy, Warszawa : KiW

de Balzac, Honoré 1949a. Komedia ludzka. Jaszczur, przeł. T. Żeleński-Boy, Warszawa : KiW

Balzer, Oswald 1920. W sprawie godeł i słownictwa państwowego teraźniejszej Polski, Lwów : Gubrynowicz i Syn

Bałaban, Tadeusz, Berka, Wacław, Frasunkiewicz, Tadeusz (oprac.) 1924. Słownik taktyczny polsko-francusko-niemiecko-rosyjski. Przejrzany przez Komisję Językową Polskiej Akademii Umiejętności, Warszawa : Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy

Bałandin, Rudolf K. 1976. Czas, Ziemia, mózg, przeł. R. Zawadzki, Warszawa : PWN

Bałchanowski, Stanisław et al. 1981. Zbieramy kamienie ozdobne, wyd. 2, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne

Bałucki, Michał 1888. Pańskie dziady. Powieść fotografowana z natury, Warszawa : S. Lewental

Banach, Andrzej 1946. Nowe prawo o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk, Kraków : Księgarnia Powszechna

Banach, Andrzej 1950. Ochrona czci i godności osobistej w kodeksie karnym polskim, Kraków : Księgarnia Powszechna

Banach, Andrzej 1962. Warszawa Cieślewskiego syna, Warszawa : WAiF

Banach, Andrzej 1970. Zbierajmy pieniądze, Kraków : Wyd. Literackie

Banach, Andrzej 2004. Nikifor, reprint, Warszawa : Arkady

Banach, Ela, Banach, Andrzej 1962. Słownik mody. Warszawa : Wiedza Powszechna

Banaczkowski, Piotr (red.) 1960. Jan Wiktor. W 70 rocznicę urodzin, Warszawa : LSW

Banasiewicz-Szykuła, Ewa (red.) 2007. Pradzieje południowo-wschodniej Lubelszczyzyny. Praca zbiorowa, Lublin : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Banaszak, Marian 1989. Historia Kościoła katolickiego. 1-3, Warszawa : ATK

Banaszczyk, Eugeniusz 1960. Karuzela pod gwiazdami, Warszawa : Iskry

Banaszkiewicz, Henryk 1971. O zdrowie przyszłego dziecka (Niebezpieczeństwo kiły wrodzonej), Warszawa : PZWL

Banaszkiewicz, Jakub et al. 1978. Filozofia marksistowska. Podręcznik akademicki […], wyd. piąte, Warszawa : PWN

Bandrowski, Jerzy 1920. Przez jasne wrota, Lwów : Wyd. Polskie

Bandrowski, Jerzy 1923. Niezwalczone sztandary. Powieść, Lwów ; Poznań : Wyd. Polskie

Bandrowski, Jerzy 1929. Przygody komendanta Wilczka, Poznań : Wyd. Polskie R. Wegner

Bandrowski, Jerzy 1930. Czerwona rakieta, wyd. 2, Poznań : Wyd. Polskie

Bandrowski, Jerzy 1935. Pałac połamanych lalek. Powieść, Warszawa : Dom Książki Polskiej

Bandrowski, Witold 1951. Opowieści dolno-śląskie o Liczyrzepie, Warszawa : Nasza Księgarnia

Bandtkie, Jerzy Samuel 1815. Historya drukarń krakowskich […], Kraków : Druk. Gröblowska J. Mateckiego

Bandtkie, Kazimierz Władysław 1839. Numismatyka krajowa. T. 1, Warszawa : J. Glücksberg

Bandurski, Władysław 1908. Czym Wyspiański dla Polski, Lwów : Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Literatów i Artystów Polskich

Banecki, Henryk et al. 1978. Encyklopedia techniki. Przemysł spożywczy, Warszawa : WNT

Banyś, Wiesław, Bednarczuk, Leszek, Karolak, Stanisław (red.) 1999. Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, Katowice : UŚ

Bańczerowski, Jerzy, Zgółka, Tadeusz (red.) 1999. Linguam amicabilem facere. Ludovico Zabrocki in memoriam, Poznań : UAM

Bańko, Mirosław 2001. Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Bańko, Mirosław 2004. Słownik porównań, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Bańko, Mirosław 2008. Współczesny polski onomatopeikon. Ikoniczność w języku, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Bańko, Mirosław 2009. Słownik peryfraz czyli wyrażeń omownych, wyd. 2 zmien., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Bańko, Mirosław, Krajewska, Maria 1995. Słownik wyrazów kłopotliwych, wyd. drugie popraw., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Bańko, Mirosław, Zygmunt, Agnieszka 2010. Czułe słówka. Słownik afektonimów, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Bańko, Mirosław (red.) 2005. Wielki słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Bańko, Mirosław, Kopcińska, Dorota (red.) 2011. Różne formy, różne treści. Tom ofiarowany Profesorowi Markowi Świdzińskiemu, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Bańkowski, Andrzej 1977. Opozycja semantyczna partykuł jeszcze i już //SJ. SPD 2 (1977): 7-46

Bańkowski, Andrzej 2000. Etymologiczny słownik języka polskiego. T. 1: A-K, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Bańkowski, Andrzej 2000a. Etymologiczny słownik języka polskiego. T. 2: L-P, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Bańkowski, Andrzej 2011. Opuscula linguistica selecta, Częstochowa : Wyd. im. St. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza

Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT

Baradulin, Ryhor, Bykau, Wasil 2006. Gdy witają się dusze. Poezja i proza, przekł. Cz. Seniuch, Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej

Baran, Jan 1925. Podręcznik boksu. Technika − zaprawa − przepisy, Poznań : T. Piątkowski

Baran, Paul A., Sweezy, Paul M. 1968. Kapitał monopolistyczny. Szkice o amerykańskim systemie gospodarczym i społeczanym, Warszawa : PWE

Baraniecki, Jan 2016. Tajny dziennik żołnierza IV Rzeczypospolitej, Warszawa : Wyd. von Borowiecky

Baraniewski, Waldemar, Tygielski, Wojciech, Wróblewski, Andrzej Kajetan (red.) 2016. Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945. A-K, Warszawa : UW

Baraniewski, Waldemar, Tygielski, Wojciech, Wróblewski, Andrzej Kajetan (red.) 2016a. Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945. L-R, Warszawa : UW

Baraniewski, Waldemar, Tygielski, Wojciech, Wróblewski, Andrzej Kajetan (red.) 2016b. Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945. S-Ż, Warszawa : UW

Baranowicz, Jan 1959. Ludzie i świątki, Warszawa : Czytelnik

Baranowska, Agnieszka 1986. Perły i potwory. Szkice o literaturze międzywojennej, Warszawa : PIW

Baranowska, Maria, Blicharska, Felicja, Kasprzak, Barbara 1975. Literatura a plastyka, muzyka, radio i film na lekcjach języka polskiego, Warszawa : WSiP

Baranowski, Bohdan 1965. Pożegnanie z diabłem i czarownicą, Łódź : Wyd. Łódzkie

Baranowski, Bohdan 1971. Kultura ludowa XVII i XVIII w. na ziemiach Polski Środkowej, Łódź : Wyd. Łódzkie

Baranowski, Bohdan 1976. O dawnej Łodzi, Łódź : Wyd. Łódzkie

Baranowski, Bohdan 1986. Ludzie gościńca w XVII-XVIII w., Łódź : Wyd. Łódzkie

Baranowski, Ignacy 1914. Wieś i folwark. Studya z dziejów agrarnych Polski, Warszawa : Księgarnia W. Jakowickiego ; Poznań : M. Niemierkiewicz

Baranowski, Józef 1958. Z wiązanką życzeń i pieśni, Poznań ; Warszawa ; Lublin : Księgarnia św. Wojciecha

Baranowski, Kazimierz 1979. Owoc, Warszawa : KAW

Baranowski, Stanisław 1974. Pamiętnik robotnika, Łódź : Wyd. Łódzkie

Baranowski, W. 1938. Rozmowy z Piłsudskim 1916-1931, Warszawa : Biblioteka Polska

Baranowski, Walerian 1946. Dokąd ludzkość dąży? Hamburg ; Bruksela : [s.n]

Barańczak, Stanisław 1973. Ironia i harmonia. Szkice o najnowszej literaturze polskiej, Warszawa : Czytelnik

Barańczak, Stanisław 1998. Geografioły. Z notatek globtrottera-domatora, Warszawa : Prószyński i S-ka

Barański, Maciej, Trzaskowski, Zbigniew (red.) 2007. Preteksty − teksty − konteksty, Kielce : Instytut Filologi Polskiej Akademii Świętokrzyskiej

Barański, Władysław 1972. Vademecum przepisów prawa dla geodetów, Warszawa : PPWK

Barański, Zbigniew, Semczuk, Antoni (red.) 1975. Literatura rosyjska w zarysie, Warszawa : PWN

Barański, Zbigniew, Semczuk, Antoni (red.) 1976. Literatura rosyjska w zarysie, wyd. 2, Warszawa : PWN

Barbasz, Wilhelm 1932. Wyspiański na tle romantyzmu, Lwów : Nakł. „Przeglądu Humanistycznego”

Barbi, Michele 1965. Dante, przeł. J. Gałuszka, Warszawa : PIW

Barbusse, Henri 1959. Ogień. Dziennik pewnego oddziału, przeł. Z. Jaremko-Pytowska, Warszawa : PIW

Barcikowski, Wacław et al. 1960. Księga wspomnień 1919-1939, Warszawa : Czytelnik

Barciński, Zbigniew 2014. Edukacja seksualna według gender. Informator dla rodziców i nauczycieli, Lublin : Natan

Barcz, Jan 2003. Traktat z Nicei. Zagadnienia prawne i instytucjonalne, Warszawa : Prawo i Praktyka Gospodarcza

Bard, Alexander, Söderqvist, Jan 2006. Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, tłum. P. Cypryański, Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Bardach, Juliusz, Grzybowski, Konstanty (red.) 1956. Monteskiusz i jego dzieło. Sesja naukowa w dwusetną rocznicę śmierci […], Wrocław : Zakład im. Ossolińskich

Bardijewski, Henryk 1962. Rysunki na piasku, Warszawa : Czytelnik

Barecki, Józef et al. 1972. O Związku Radzieckim zwięźle i ciekawie, Warszawa : KiW

Baricco, Alessandro 2019. Trzy razy o świcie, przeł. L. Rodziewicz-Doktór, Katowice : Sonia Draga

Barnett, Vic 1982. Elementy teorii pobierania prób, przeł. M. Wesołowska, Warszawa : PWN

Barowicz, Tadeusz 1990. Wędkarstwo podlodowe. Poradnik majsterkowicza, Warszawa : Wyd. Czasopism i Książek Technicznych NOT-SIGMA

Barszczewska, Alina 1976. Szymon Konarski, Warszawa : Wiedza Powszechna

Barszczewski, Jerzy 1976. Wydarzenia ’75, Warszawa : KAW

Barszczewski, Jerzy 1977. Wydarzenia ’76, Warszawa : KAW

Barszczewski, Jerzy 1978. Wydarzenia ’77, Warszawa : KAW

Barszczewski Stefan 1913. Czerwony Mesjasz, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa

Barszczewski, Stefan 1926. Jak mogło być. Nieurzeczywistniona opowieść lotnicza, Warszawa : Biblioteka Domu Polskiego

Barszczewski, Stefan 1991. Na szlaku sławy, krwi i złota. Szkice z dziejów odkrycia Ameryki, wydanie 1. powojenne, Lublin : KAW

Bart, Andrzej 1991. Rien ne va plus, Łódź : Poprzeczna Oficyna

Barta, Janusz et al. 2005. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, wyd. IV, Kraków : Zakamycze

Barta, Janusz, Markiewicz, Ryszard 1998. Internet a prawo, Kraków : Universitas

Bartelski, Lesław M. 1949. Patrol między murami, Warszawa : KiW

Bartelski, Lesław 1951. Ludzie zza rzeki, Warszawa : PIW

Bartelski, Lesław M. 1963. Jeździec z Madary. Szkice o ziemi bułgarskiej, Warszawa : KiW

Bartelski, Lesław M. 1968. Dialog z cieniem. Powieść, Warszawa : Czytelnik

Bartelski, Lesław M. 1971. Na Mokotowie 1939-1945, Warszawa : KiW

Bartelski, Lesław M. 1975. Krwawe skrzydła. Powieść. T. 1-2, Warszawa : Czytelnik

Bartelski, Lesław M. 1988. Pieśń niepodległa. Pisarze i wydarzenia 1939-1942, Kraków : Wyd. Literackie

Bartelski, Lesław M. (oprac.) 1972. Polscy pisarze współcześni. Informator 1944-1970, wyd. nowe, poszerz., Warszawa : Agencja Autorska

Barthes, Roland 2012. Imperium znaków, przeł. A. Dziadek, Warszawa : Aletheia

Bartkiewicz, Zygmunt 1911. Złe miasto. Obrazy z 1907 roku, Warszawa ; Kraków : Nakł. J. Czempińskiego

Bartkiewicz, Zygmunt 1922. Historia jednego podwórza, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Bartkowiak, Zbigniew 1972. Profilaktyka przeciwalkoholowa w oświacie zdrowotnej, Warszawa : Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy

Bartmiński, Jerzy 1977. O derywacji stylistyczej. Gwara ludowa w funkcji języka artystycznego, Lublin : UMCS

Bartmiński, Jerzy 1990. Folklor – język – poetyka, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Bartmiński, Jerzy 2007. Językowe podstawy obrazu świata, wyd. drugie uzup., Lublin : UMCS

Bartmiński, Jerzy (red.) 1981. Pojęcie derywacji w lingwistyce, Lublin : UMCS

Bartmiński, Jerzy (red.) 1993. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski, Wrocław : Wiedza o Kulturze

Bartmiński, Jerzy (red.) 1993а. Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. Praca zbiorowa, Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Bartmiński, Jerzy (red.) 2001. Współczesny język polski, Lublin : UMCS

Bartmiński, Jerzy (red.) 2003. Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, Lublin : UMCS

Bartmiński, Jerzy (red.) 2006. Język – wartości – polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, Lublin : UMCS

Bartmiński, Jerzy, Mazurkiewicz-Brzozowska, Małgorzata (red.) 1993. Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne I, Lublin : UMCS

Bartmiński, Jerzy, Pajdzińska, Anna (red.) 2008. Podmiot w języku i kulturze, Lublin : UMCS

Bartmiński, Jerzy, Tokarski, Ryszard (red.) 1993. O definicjach i definiowaniu, Lublin : UMCS

Bartnicka, Barbara 1982. Funkcje semantyczno-składniowe bezokolicznika we współczesnej polszczyźnie, Wrocław etc. : ZNiO

Bartnicka, Barbara 1996. O języku Henryka Rzewuskiego, Kielce ; Warszawa : G. Dąbkowski

Bartnicka, Barbara 1998. O języku Henryka Rzewuskiego ciąg dalszy, Kielce ; Warszawa : Takt

Bartnicka, Barbara 2002. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. Świat dźwięków, Kraków : Universitas

Bartnicki, Tadeusz, Czajkowski, Tadeusz 1936. Struktura zatrudnienia i zarobki pracowników umysłowych, Warszawa : Instytut Spraw Społecznych

Bartnik, Adriana Sylwia 2009. Sędzia czy kibic? Rola ławnika w wymiarze sprawiedliwości III RP. Analiza socjologiczno-prawna, Warszawa : Trio

Bartnik, Czesław Stanisław 2005. O polską mądrość, Szczecinek : Fundacja „Nasza Przyszłość”

Bartnik, Czesław Stanisław 2015. Dzieła zebrane. T. 68. Negowanie zła przez wolność, Lublin : Standruk

Bartnik, Czesław Stanisław (red.) 1979. Teologiczne rozumienie zbawienia, Lublin : TN KUL

Bartol-Jarosińska, Danuta 1986. Świadomość językowa robotników warszawskich. Studium leksykalno-semantyczne, Warszawa : UW

Barton, Richard F. 1974. Wprowadzenie do symulacji i gier, tłum. A. Ehrlich, Warszawa : WNT

Bartosiewicz, Daniel 2002. Komunikacyjna funkcja wykładników spójności tekstu, Warszawa : Elipsa

Bartoszewicz, Albert, Szyrokowa, Aleksandra (red.) 1985. Badania nad czasownikiem w językach słowiańskich. Budowa, semantyka i funkcjonowanie, Warszawa : UW

Bartoszewicz, Albert, Wajszczuk, Jadwiga (red.) 1981. Budowa, semantyka i łączliwość czasowników w języku rosyjskim i polskim. Materiały sesji naukowej […], Warszawa : UW

Bartoszewicz, Antonina 1973. O głównych terminach i pojęciach w polskiej krytyce literackiej w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa ; Poznań : PWN

Bartoszewicz, Dominik 1841. Słownik polsko-rossyjski. T. 1, Warszawa : J. Glücksberg

Bartoszewicz, Dominik 1843. Słownik polsko-rossyjski. T. 2, Warszawa : J. Glücksberg

Bartoszewicz, Joachim 1923. Podręczny słownik polityczny. Do użytku posłów, urzędników państwowych, członków ciał samorządowych i wyborców, Warszawa : Perzyński, Niklewicz i S-ka

Bartoszewska, Janina, Mokijenko, Walerij, Walter, Harry (red.) 2004. Frazeologia słowiańska i inne płaszczyzny systemu językowego, Gdańsk : UG

Bartoszewski, Władysław 1990. Warto być przyzwoitym. Teksty osobiste i nieosobiste, Poznań : W Drodze

Bartoszewski, Władysław, Dobroszycki, Lucjan (wyb.) 1974. Ludność cywilna w powstaniu warszawskim. 3. Prasa, druki ulotne i inne publikacje powstańcze, Warszawa : PIW

Bartoszyński, Andrzej 1980. Nieletnim wstęp wzbroniony, Kraków : Wyd. Literackie

Bartoszyński, Kazimierz 1985. Teoria i interpretacja. Szkice literackie, Warszawa : PWN

Bartoszyński, Kazimierz, Jasińska-Wojtkowska, Maria, Sawicki, Stefan (red.) 1979. Nowela. Opowiadanie. Gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, wyd. drugie, poszerz., Warszawa : PWN

Bartwicka, Halina 2006. Ze studiów konfrontatywno-przekładowych nad językiem polskim i rosyjskim, Warszawa : Takt

Barucki, Tadeusz 1980. Alvar Aalto, Warszawa : Arkady

Barucki, Tadeusz 1988. Architektura Japonii, Warszawa : Arkady

Barzykowski, Stanisław 1883. Historia powstania listopadowego. T. 1, Poznań : Nakł. Księgarni J. K. Żupańskiego

Basaj, Mieczysław, Siatkowski, Janusz 2006. Bohemizmy w języku polskim. Słownik, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Basaj, Mieczysław (red.) 1986. Typy opisów gramatycznych języka. Materiały polsko-czeskiej sesji naukowej […], Wrocław etc. : ZNiO

Basaj, Mieczysław et al. (red.) 1988. Wokół języka. Rozprawy i studia poświęcone pamięci profesora Mieczysława Szymczaka, Wrocław etc. : ZNiO

Basaj, Mieczysław, Boryś, W., Popowska-Taborska, H. (red.) 1987. Slawistyczne studia językoznawcze, Wrocław etc. : ZNiO

Basaj, Mieczysław, Zagórski, Zygmunt (red.) 1993. Munera linguistica Ladislao Kuraszkiewicz dedicata, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Basara, Anna, Basara, Jan 1992. Polska gwarowa terminologia rolnicza. Przygotowanie gleby, uprawa ziemniaków, Kraków : IJP PAN

Bassalik, Kazimierz et al. (oprac.) 1952. Rosyjsko-polski słownik rolniczy, Warszawa : PWRiL

Baszkiewicz, Jan 1970. Myśl polityczna wieków średnich, Warszawa : Wiedza Powszechna

Baszkiewicz, Jan 1983. Ludwik XVI, Wrocław etc. : ZNiO

Baszyński, Czesław et al. (oprac.) 1959. Bydgoszcz. Historia, kultura, życie gospodarcze. Praca zbiorowa, Gdynia : Wyd. Morskie

Batko, Walerian (oprac.) 1946. W dziecińcu. Zbiór piosenek dla najmłodszych dzieci, Warszawa : Chłopskie Tow. Przyjaciół Dzieci

Batko, Andrzej, Całek, Grzegorz 1999. Język perswazji w sprzedaży ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, Warszawa : MPS Centrum NLP i Technik Perswazji

Batowski, Henryk 1948. Legion Mickiewicza a Słowiańszczyzna w r. 1848. Studium z dziejów słowiańskości polskiej, Kraków : Spółdzielnia Pracy i Użytkowników „Czytelnik”

Batowski, Henryk 1968. Austria i Sudety 1919-1938. Zabór Austrii i przygotowanie agresji na Czechosłowację, Poznań : Wyd. Poznańskie

Batowski, Henryk (oprac.) 1957. Dekabryści, przeł. S. Borska, Wrocław ; Kraków : ZNiO

Baudler, Georg 1995. Bóg i kobieta. Historia przemocy, seksualizmu i religii, przeł. A. Baniukiewicz, Gdynia : Uraeus

Baudouin de Courtenay, Jan 1891. Aforyzmy, Lwów : Nakł. „Biblioteki Polskiej” w Jassach

Baudouin de Courtenay, Jan 1904. Szkice językoznawcze. T. I, Warszawa : P. Laskauer i S-ka

Baudouin de Courtenay, Jan 1922. Zarys historii języka polskiego, Warszawa : Polska Składnica Pomocy Szkolnych

Baudouin de Courtenay, Jan N. 1974. Dzieła wybrane. T. I, Warszawa : PWN

Baudouin de Courtenay, Jan N. 1983. Dzieła wybrane. T. V, Warszawa : PWN

Baudouin de Courtenay, Jan N. 1983a. Dzieła wybrane. T. VI, Warszawa : PWN

Baudouin de Courtenay, Jan N. 1984. O języku polskim. Wybór prac, Warszawa : PWN

Baudouin de Courtenay, Jan N. 1990. Dzieła wybrane. T. IV, Warszawa : PWN

Baudrillard, Jean 1998. Ameryka, tłum. R. Lis, Warszawa : Sic!

Baudrillard, Jean 2005. Pakt jasności. O inteligencji Zła, przeł. S. Królak, Warszawa : Sic!

Baudrillard, Jean 2008. Słowa klucze, przeł. S. Królak, Warszawa : Sic!

Baudrillard, Jean 2009. Dlaczego wszystko jeszcze nie zniknęło? Esej ostatni, przeł. S. Królak, Warszawa : Sic!

Bauer, Piotr 1983. Dezydery Chłapowski 1788-1879, Poznań : KAW

Bauer, Zbigniew 1986. Dekada, Warszawa : MAW

Baum, Vicki 1992. Ostrzega się przed sarnami, tłum. E. Bielicka, T. Jętkiewicz-Rządkowska, Warszawa : Reporter

Bauman, Zygmunt 1961. Z zagadnień współczesnej socjologii amerykańskiej, Warszawa : KiW

Bauman, Zygmunt 1966. Kultura a społeczeństwo. Preliminaria, Warszawa : PWN

Bauman, Zygmunt 2000. Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, przeł. E. Klekot, Warszawa : PIW

Baumgardten, Aleksander 1975. Rycerskie rzemiosło, Warszawa : Wyd. MON

Bawołek, Waldemar 1996. Delectatio morosa, Warszawa : PIW

Bazylow, Ludwik 1977. Dzieje Rosji 1801-1917, wyd. 2 uzup. i rozszerz., Warszawa : PWN

Bazylow, Ludwik 1986. Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa : PWN

Bąba, Stanisław 1986. Frazeologiczne innowacje skracające we współczesnej prozie polskiej //SPol 13 (1985, wyd. 1986): 61-68

Bąba, Stanisław 1986a. Twardy orzech do zgryzienia czyli o poprawności frazeologicznej, Poznań : Wyd. Poznańskie

Bąba, Stanisław 1991. Z pogranicza słownictwa i słowotwórstwa. Najnowsze rzeczowniki z formantem –owicz //PFil 36 (1991): 131-138

Bąba, Stanisław, Liberek, Jarosław 2002. Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, wyd. 1, 1 dodruk zmien., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Bąbel, Jerzy Tomasz 2009. Reinkarnacja. Z dziejów wierzeń przedchrześcijańskiej Europy, Warszawa : Eneteia

Bąbiak, Iwona, Gmaj, Katarzyna (red.) 2015. Namaste Polsko! Sytuacja i potrzeby imigrantów z Indii w Polsce, Warszawa : Scholar

Bądkowski, Lech 1984. Chmury, Gdańsk : Wyd. Morskie

Bąk, Mieczysław 1984. Powstanie i rozwój polskiej terminologii nauk ścisłych, Wrocław etc. : ZNiO

Bąk, Wojciech 1934. Brzemię niebieskie, Warszawa ; Kraków : Wyd. J. Mortkowicza

Bąk, Wojciech 1947. Zagadnienia i postacie, Łódź ; Wrocław : Wyd. W. Bąka

Beaulieu, Christian 2008. Cierpienie staje się moją siłą, przekł. Z. Pająk, Kraków : eSPe

Beaumarchais, [Piotr] 1959. Wesele Figara. Komedia w pięciu aktach, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa : PIW

Bechczyc-Rudnicka, Maria 1966. Godziny osobliwe, Lublin : Wyd. Lubelskie

Bechczyc-Rudnicki, Antoni, Bechczyc-Rudnicka, Maria 1938. W retorcie życia. Nowele, Warszawa : Dom Książki Polskiej

Bednarczuk, Leszek 1967. Polskie spójniki parataktyczne, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Bednarczuk, Leszek 1986. Pochodzenie i kariera przyrostka –ol //RND WSP w Krakowie 104. PJ 5 (1986): 143-150

Bednarczuk, Leszek et al. 1986. Języki indoeuropejskie. T. I, Warszawa : PWN

Bednarczuk, Leszek et al. 1988. Języki indoeuropejskie. T. II, Warszawa : PWN

Bednarczuk, Leszek et al. (réd.) 2014. Linguistique romane et linguistique indo-européenne. Mélanges offerts à Witold Mańczak à l’occasion de son 90e anniversaire, Kraków : PAU ; Instytut Filologii Romańskiej UJ

Bednarczuk, Leszek, Smoczyński, Wojciech, Wojtyła-Świerzowska, Maria (red.) 2008. Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin Profesora Tadeusza Milewskiego, Kraków : PAU

Bednarczyk, Adam 1992. “Taka cisza w ogrodzie”… Iłżeckie miłości Leśmiana, Warszawa : Tow. “Ogród Ksiąg”

Bednarczyk, Anna 1995. Wysocki po polsku. Problematyka przekładu poezji śpiewanej, Łódź : UŁ

Bednarek, Adam 1989. Wykładniki leksykalne ekwiwalencji. Analiza semantyczna wyrażeń typu czyli, Toruń : TNT

Bednarek, Adam 1994. Leksykalne wykładniki parametryzacji świata. Studium semantyczne, Toruń : UMK

Bednarek, Stefan 1995. Pojmowanie kultury i jej historii we współczesnych syntezach dziejów kultury polskiej, Wrocław : UWr

Bednarski, Henryk 1971. Aspiracje zawodowe uczniów szkół podstawowych, Poznań : PWN

Bednarski, Stanisław 1933. Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studium z dziejów kultury i szkolnictwa polskiego, Kraków : Wyd. Księży Jezuitów

Bednorz, Barbara (oprac.) 2013. Bibliografia miasta Jastrzębie-Zdrój 2006-2010, Jastrzębie-Zdrój : Miejska Biblioteka Publiczna

Beebe, William 1938. Galápagos na krańcach świata, przeł. S. Markowski, J. Wiedman, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski

Bejze, Bohdan (red.) 1981. Chrześcijańska duchowość, Warszawa : Wyd. Sióstr Loretanek

Belda, Ignasi 2012. Umysł, maszyny i matematyka. Sztuczna inteligencja i wyzwania, które przed nią stoją, przeł. A. Szybiak-Głowaty, Barcelona : RBA

Belentschikow, Renate (Hrsg.) 1999. Neue Wege der slavistischen Wortbildungsforschung. 2. Tagung der Internationalen Kommission für slavische Wortbildung […], Frankfurt am Main etc. : Lang

Běličová, H., Nieszczimienko, G., Rudnik-Karwatowa, Zofia (red.) 1991. Problemy teoretyczno-metodologiczne badań konfrontatywnych języków słowiańskich, Warszawa : Instytut Słowianoznawstwa PAN

Bellamy, Edward 1891. Z przeszłości. 2000-1887, Genewa : Druk. „Przedświtu”

Bellessort, André 1903. Podróż do Japonii. Społeczeństwo japońskie. Cz. 1-2, przekł. J. P., Warszawa : Druk. A. T. Jezierskiego

Belloc, Hilaire 2018. Mity i fakty o historii Kościoła, Kraków : Wyd. AA

Bellow, Saul 1978. Korzystaj z dnia, tłum. A. Nowicki, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Belmont, Leo 1904. Lew Tołstoj. Życie i dzieła. Zarys biograficzno-krytyczny, Kraków : Nakł. Księgarni D. E. Friedleina

Belmont, Leo 1922. Diablica. Romans modernistyczny, Warszawa : Nakł. B. Rudzkiego

Belmont, Leo 1933. Powrót umarłych, Warszawa : Zdrój

Bełcikowski, Adam 1886. Ze studiów nad literaturą polską, Warszawa : T. Paprocki i S-ka

Bełcikowski, Jan 1910. Pamiętniki nauczyciela na pensji, Warszawa : Towarzystwo S. Orgelbranda Synów

Bełcikowski, Jan (oprac.) 1930. Warszawa kobieca, Warszawa : Biblioteka Nowej Cywilizacji

Bełcikowski, Włodzimierz 1926. Tajemnica wiecznego życia, Warszawa : I. Płażewski

Bełza, Władysław 1912. Dla polskich dzieci. Wybór pism wierszem, Lwów : Wyd. „Kultura i Sztuka”

Bem, Antoni Gustaw 1889. Jak mówić popolsku czyli gramatyka polska w zarysie popularnym, Warszawa : Druk A. Pajewskiego

Bem, Antoni Gustaw 1892. Z pod zaboru rosyjskiego, Poznań : Czcionkami Drukarni „Dziennika Poznańskiego”

Bem, Antoni Gustaw 1904. Studja i szkice literackie, Warszawa : Nakł. Księgarni Naukowej i Przedpłacicieli

Bem, Daniel et al. 1970. Poradnik technika telewizji, Warszawa : WNT

Bem-Wiśniewska, Ewa 1998. Funkcjonowanie nazwy POLSKA w językach czasów nowożytnych (1530-1795), Warszawa : DiG

Bem-Wiśniewska, Ewa (red.) 2003. Humanistyka przeszłości a przyszłość humanistyki, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Bem-Wiśniewska, Ewa (red.) 2010. Zabawy pożyteczne prozą. Z przyjacielstwa Andrzejowi K. Guzkowi uczynione i Jemuż dedykowane, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Benedykt XVI 2006. Encyklika Deus caritas est, Radom : Polskie Wyd. Encyklopedyczne

Benedykt XVI 2007. Jezus z Nazaretu. Cz. 1. Od chrztu w Jordanie do przemienienia, przekł. W. Szymona, Kraków : Wyd. M

Benedykt XVI 2007a. Encyklika Spe salvi. O nadziei chrześcijańskiej […], Kraków : Wyd. M

Benedykt XVI 2009. Encyklika Caritas in veritate, Kraków : Wyd. M

Benét, Stephen Vincent 1987. Diabeł i Daniel Webster, przeł. H. Olędzka, A. Szuman, T. Wyżyński, Warszawa : Iskry

Benisławska, Konstancja 1776. Piesni sobie spiewane […], Wilno : Druk. J.K.Mci Akademickiey

Benjamin, Walter 2010. O haszyszu. Teksty literackie, zapiski, materiały, przeł. E. Drzazgowska, Warszawa : Aletheia

Benni, Tytus 1912. Samogłoski polskie. Analiza fizjologiczna i systematyka, Warszawa : TNW

Benoit, Pierre et al. 1963. Studia biblijne i archeologiczne, Poznań : Ksiegarnia św. Wojciecha

Benson, Robert Hugh 2017. Władca świata, przeł. S. Barszczewski, Warszawa : Fronda

Bentkowski, Feliks 1830. O znakach przecinkowych w piśmie, czyli znakach pisarskich, Warszawa : Księgarnia N. Glücksberga

Berberowa, Nina 1998. Podkreślenia moje. Autobiografia, przeł. E. Siemaszkiewicz, Warszawa : Noir sur Blanc

Berent, Wacław 1956. Dzieła wybrane. Próchno, Warszawa : Czytelnik

Berent, Wacław 1992. Utwory wybrane. Pisma rozproszone. Listy, Kraków : Wyd. Literackie

Bereś, Witold, Skoczylas, Jerzy 1991. Generał Kiszczak mówi… prawie wszystko, Warszawa : BGW

Bereśniewicz, Maria 2001. Bibliografia miłości. Adendum do Słownika bibliograficznego języka polskiego, Warszawa : Semiosis Lexicographica

Bereza, Henryk 1967. Doświadczenia. Z lektur prozy obcej, Warszawa : PIW

Berezowski, Maksymilian 1981. Moralitet z amerykańskim aniołem, Warszawa : KiW

Berezowski, Maksymilian 1983. Koniecznie skandal, Warszawa : KiW

Berger, Klaus 2007. Po co jest diabeł? przeł. S. Wolski, Poznań : W Drodze

Berger, St. et al. 1963. Mała encyklopedia rolnicza […], Warszawa : PWRiL

Berger, Tilman et al. (Hrsg.) 2009. Von grammatischen Kategorien und sprachlichen Weltbildern − Die Slavia von der Sprachgeschichte bis zur Politsprache. Festschrift für Daniel Weiss zum 60. Geburtstag, München ; Wien : Sagner

Bergman, Sten 1929. Na nartach i sankach przez Kamczatkę, przekł. F. Mirandola, Poznań : Wyd. Polskie R. Wegner

Bergson, Henri 2004. Energia duchowa, przekł. K. Skorulski, P. Kostyło, Warszawa : Wyd. IFiS PAN

Berkan, Władysław 1924. Życiorys własny, Poznań : Fiszer i Majewski

Berkeley, George 2003. Rzecz o zasadach poznania ludzkiego, przekł. F. Jezierski, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Berkeley, George 2004. Trzy dialogi między Hylasem i Filonousem, przekł. J. Sosnowska, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Berlin, Isaiah 2002. Zmysł rzeczywistości. Studia z historii idei, przeł. M. Filipczuk, Poznań : Zysk i S-ka

Berlin, Isaiah 2017. Wolność, przeł. B. Baran, Warszawa : Aletheia

Berling, Zygmunt 1990. Wspomnienia. Z łagrów do Andersa, Warszawa : Polski Dom Wydawniczy

Berlinski, David 2009. Szatańskie urojenie. Ateizm i jego pretensje naukowe, przeł. D. Cieśla-Szymańska, Warszawa : Prószyński i S-ka

Bernacki, Włodzimierz et al. 2009. Kronika komunizmu w Polsce, Kraków : Kluszczyński

Bernaś, Franciszek, Meissner, Ludwik 1961. Płonąca granica, Warszawa : LSW

Bernaś, Franciszek, Mikulska-Bernaś, Julitta 1964. Najazd, Warszawa : LSW

Bernaś, Franciszek, Mikulska-Bernaś, Julitta 1969. Zamach na Hitlera, Warszawa : KiW

Bernatek, Ludomir Jan 1991. Błogosławiony Rafał Chyliński z Łagiewnik, Niepokalanów : Wyd. Ojców Franciszkanów

Bernatowicz, Feliks 1820. Nierozsądne śluby. Listy dwojga kochanków na brzegach Wisły mieszkających. T. 1-2, Warszawa : Nakł. Zawadzkiego i Węckiego

Bernatowicz, Grażyna, Dobosiewicz, Zbigniew 1973. Chile. Rewolucja parlamentarna? Warszawa : PWN

Bernhardt, Maciej 1966. Technika prowadzenia samochodu. Stateczność i kierowalność, Warszawa : WKiŁ

Bernyś, Mariusz 2016. Potęga nadziei. Opowieść o cierpieniu człowieka i miłosierdziu Boga, wyd. 2, Warszawa : Prawdziwe Jedzenie

Berus, Wacław 1970. Organizacja pracy komórek planowo-rozdzielczych, Warszawa : WNT

Berwińska, Krystyna 1976. Con amore, Warszawa : Czytelnik

Berwińska, Krystyna 1992. Con amore, wyd. 3, Warszawa : Da capo

Besançon, Alain 1984. Krótki kurs sowietologii na użytek władz cywilnych, wojskowych i kościelnych, Warszawa : Feniks

Besançon, Alain 1989. Pomieszanie języków i inne szkice, tłum, różni, Warszawa : Wszechnica Społeczno-Polityczna

Besant, Annie 1928. Wtajemniczenie czyli droga do nadczłowieczeństwa, Warszawa : Adyar

Beskid, Lidia et al. 1972. Z teorii i praktyki polityki gospodarczej. Praca zbiorowa, Warszawa : KiW

Beskid, Lidia (red.) 1988. Robotnicy polscy. Raporty z badań. Z. 3, Warszawa : Akademia Nauk Społecznych PZPR

Bettelheim, Bruno 1985. Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni. T. 1-2, przeł. D. Danek, Warszawa : PIW

Beveridge, Colin 2016. Matematyka od środka, przekł. H. Turczyn-Zalewska, Ożarów Mazowiecki : Olesiejuk

Beylin, Karolina 1958. Tajemnice Warszawy z lat 1822-1830, wyd. drugie, Warszawa : PIW

Beylin, Karolina 1959. Jeden rok Warszawy 1875, Warszawa : PIW

Bez 1912. Bez przyłbicy, Warszawa : M. Michałkiewicz

Bhagawadgita 1988. Bhagawadgita czyli Pieśń Pana, przekł. J. Sachse, Wrocław etc. : ZNiO

Bhutani, Surender 2017. Poezja urdu. Gazele. Rubajaty. Kity, przekł. J. Krzyżowski, Warszawa : Indo-Polish Chamber of Commerce and Industry

Białas, Stefan 1948. Od Wyżnicy do Aradu. Z życia uchodźców polskich 1939-1945, Kraków : Czytelnik

Białczyński, Czesław 1983. Czwarty na piąty, maj, osiemdziesiąt, Warszawa : Czytelnik

Białecka, Bogna 2009. O problemach nastolatków. Rady dla rodziców i wychowawców, Poznań : Wyd. Święty Wojciech

Białecka, Bogna (red.) 2016. Małżeństwo, Kraków : Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi

Białecki, Klemens 1970. Elementy marketingu eksportowego, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : PWE

Białecki, Klemens P. 1992. Marketing producenta i eksportera, Warszawa : Poltext

Białecki, Klemens, Borowski, Jerzy 1975. Marketing w gospodarce socjalistycznej, Warszawa : PWE

Białecki, Klemens, Borowski, Jerzy, Krzymiński A. H. 1980. Marketing w handlu zagranicznym, Warszawa : PWN

Białek, Arkadiusz et al. 2004. Encyklopedia współczesna 1978-2004, Kraków : Zielona Sowa

Białkowski, Grzegorz 1982. Stare i nowe drogi fizyki. Fizyka XX wieku, Warszawa : Wiedza Powszechna

Białkowski, Wiesław 1990. Łańskie imperium, Warszawa : Alfa

Białkowski, Wiesław 2002. Arłamów bez kurtyny. Tajne łamane przez poufne, Arłamów : Ośrodek Wypoczynkowy „Arłamów”

Białokozowicz, Bazyli (red.) 2005. Lew Tołstoj i kultury słowiańskie, Olsztyn : UWM

Białołęcka, Ewa et al. 2007. Księga strachu, Warszawa : Agencja Wydawnicza RUNA

Białoskórska, Mirosława 1992. Słownictwo prasy polskiej połowy XIX wieku. Zjawiska progresywne i recesywne, Szczecin : USz

Białoskórska, Mirosława 1994. Innowacje leksykalne w „Wiadomościach Brukowych” //ZN UG. FP. PJ 17-18 (1994): 55-60

Białostocki, Jan 1978. Studia i rozprawy z dziejów sztuki i myśli o sztuce. Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Warszawa : PWN

Białoszewski, Miron 1977. Zawał, Warszawa : PIW

Białoszewski, Miron 1980. Wiersze wybrane i dobrane, Warszawa : Czytelnik

Białoszewski, Miron 1988. Utwory zebrane. T. 2. Teatr Osobny 1955-1963, Warszawa : PIW

Białoszewski, Miron 1989. Utwory zebrane. T. 5. Szumy, zlepy, ciągi, wyd. 2, Warszawa : PIW

Białoszewski, Miron 2012. Tajny dziennik, Kraków : Znak

Białynia, Ewa 1917. Włościanie za Kościuszki, Warszawa : Wyd. M. Arcta

Białyszewski, Henryk 1983. Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych, Warszawa : PWN

Bianchi, Enzo 2008. Miłość zwycięża śmierć, przekł. G. Niedźwiedź, Kraków : eSPe

Bibby, Geoffrey 1967. Cztery tysiące lat temu. Przegląd panoramiczny świata w drugim tysiącleciu przed n.e., przeł. I. Zawadzka, Warszawa : PWN

BibliaT 2003. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych [Biblia Tysiąclecia], wyd. piąte, na nowo oprac. i popraw., Poznań : Pallottinum

Bibliografia 1968. Bibliografia wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego 1918-1968, Warszawa : Główny Urząd Statystyczny

Bichelberger Roger 1994. Boży włóczęga, przeł. J. Pleciński, Poznań : W Drodze

Biedroń, Jan 1908. Zielony sztandar. Uwagi o sprawach rolniczych, Kraków : Księgarnia Gebethnera i Sp.

Biegański, Jan 1905. Ogrody przy mieszkaniach letnich (Kultury owocowe na suchych piaskach), Warszawa : Księgarnia K. Idzikowskiego

Biegański, Jan 1905a. Wskazówki do zbierania dzikich ziół lekarskich, Warszawa : [s.n.]

Biegański, Wiktor 1969. Remanent życia starego aktora, Warszawa : WAiF

Biegański, Witold 1986. Bolonia 1945, Warszawa : Wyd. MON

Biegański, Władysław 1925. Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej, wyd. drugie, Częstochowa : Księgarnia A. Gmachowskiego

Biegeleisen, Leon 1914. Przewód sppadkowo-opiekuńczy a ustrój własności chłopskiej. Studyum z zakresu gospodarczo-prawnych stosunków ludności włościańskiej w Galicyi, Lwów : H. Altenberg ; G. Seyfarth ; E. Wende i Sp.

Biegeleisen, Bronisław 1918. Odbudowa Prus Wschodnich. Krótki rys organizacyi i dotychczasowych wyników, Kraków : Instytut Ekonomiczny N. K. N.

Biegeleisen, Leon Władysław 1918. Teorya małej i wielkiej własności. Referat […], Kraków : Instytut Ekonomiczny

Biegeleisen-Żelazowski, Bronisław 1949. Poradnictwo zawodowe. Przewodnik dla nauczycieli, psychologów, lekarzy, kierowników poradni zawodowych, świetlic i organizacyj zawodowych, Kraków : Zapiór i Ska

Biela, Adam (red.) 1984. Stres psychiczny w sytuacji kryzysu ekologicznego. Badania z zakresu sozopsychologii, Lublin : TN KUL

Bielak, Franciszek 1979. Z odległości lat. Wspomnienia i sylwetki, Kraków : Wyd. Literackie

Bielawski, Józef 1973. Islam, religia państwa i prawa, Warszawa : Wiedza Powszechna

Bielawski, Józef, Machalski, Franciszek (wyb. i przeł.) 1967. Myśli srebrne i złote. W oazie i na stepie, Warszawa : Wiedza Powszechna

Bielecka, Klara Teresa 2013. 4 kroki na drodze wiary. Z bł. ks. Ignacym Kłopotowskim, Warszawa : Wyd. Sióstr Loretanek

Bielecka-Latkowska, Janina 1987. Rosyjskie zapożyczenia leksykalne we współczesnym języku polskim w świetle materiałów słownikowych i prasy powojennej (1945-1985), Kielce : WSP

Bielecka-Latkowska, Janina 1988. O półkalkach leksykalnych z języka rosyjskiego //SiM WSP w Zielonej Górze 28 (1988). FR 7: 133-140

Bielecki, Jan Efrem 1999. Temperament a świętość, wyd. 3, Kraków : Wyd. Karmelitów Bosych

Bielecki, Robert 1995. Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego. T. 1: A-D, Warszawa : Wyd. Trio

Bielecki, Robert 1996. Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego. T. 2: E-K, Warszawa : Wyd. Neriton

Bielecki, Robert 1998. Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego. T. 3: L-R, Warszawa : Wyd. Neriton

Bieleń, Stanisław, Skrzypek, Andrzej (red.) 2014. Bariery modernizacji Rosji, Warszawa : Aspra-JR

Bielicki, Marian 1959. Lacho z rodu Ha. Opowieść tybetańska, Warszawa : Nasza Księgarnia

Bielicki, Marian 1973. Zapomniany świat Sumerów, wyd. 3, Warszawa : PIW

Bieliński, Józef 1905. Żywot ks. Adama Jerzego Czartoryskiego, Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa

Bieliński, Krzysztof (red.) 2009. Edukacja katolicka: szanse i zagrożenia. I Międzynarodowy Kongres […], Toruń : Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej

Bieliński, Wissarion 1956. Pisma filozoficzne. T. 1-2, przeł. W. Anisimow-Bieńkowska, Warszawa : PWN

Bielski, Konrad 1963. Most nad czasem, Lublin : Wyd. Lubelskie

Bielski, Leon 1965. Spotkanie z ziemią, Warszawa : KiW

Bieły, Andrzej 1977. Kocio Letajew, przekł. M. Leśniewska, Warszawa : Czytelnik

Biełych, Wadim, Lichanow, Dmitrij 1990. Oblicza radzieckiej mafii, przekł. A. M. Budzeń, Warszawa : Minipress

Bieniarzówna, Janina (oprac.) 1951. Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846. Wybór źródeł, Wrocław : ZNiO

Bieniasz, Stanisław 1991. Rekonstrukcja, Poznań : SAWW

Bieniecki, Jerzy 1991. Gapa, Łódź : KAW

Bień, Adam 1991. Bóg wyżej – dom dalej. 1939-1949, Warszawa : LSW

Bień, Janusz S. 1991. Koncepcja słownikowej informacji morfologicznej i jej komputerowej weryfikacji, Warszawa : UW

Bień, Jerzy, Kosiński, B., Królak, Z. 1970. Rozliczenia międzynarodowe, Warszawa : PWE

Bieńczyk-Missala, Agnieszka et al. 2008. Rocznik strategiczny 2007/08. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. Ed. trzynasta, Warszawa : Scholar

Bieńkowska, Danuta (red.) 1995. Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące. 1-2, Łódź : UŁ

Bieńkowska, Danuta, Cybulski, Marek, Umińska-Tytoń, Elżbieta 2007. Słownik dwudziestowiecznej Łodzi (Konteksty historyczne, społeczne, kulturowe), Łódź : UŁ

Bieńkowska, Danuta, Lenartowicz, Anna (red.) 2009. Tajemnice rozwoju. Materiały z konferencji […], Łódź : Archidiecezjalne Wyd. Łódzkie

Bieńkowska, Ewa 1999. Spór o dziedzictwo europejskie. Między świętym i świeckim, Warszawa : W.A.B.

Bieńkowski, Wiesław 1983. Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855. W służbie umiłowanego języka, wyd. 2, rozszerz. i popraw., Olsztyn : Wyd. Pojezierze

Bieńkowski, Władysław 1949. Polityka Watykanu wobec Polski, Warszawa : KiW

Bieńkowski, Władysław 1953. O pseudo-nauce bibliologii i o najpilniejszych zadaniach bibliografii, Warszawa : Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich

Bieńkowski, Zbigniew 1960. Piekła i Orfeusze. Szkice z literatury zachodniej, Warszawa : Czytelnik

Biernacki, Edmund 1902. Zasady poznania lekarskiego, Warszawa : Druk K. Kowalewskiego

Biernacki, Edmund 1905. Co to jest choroba? Lwów : Nakł. Księgarni H. Altenberga

Biernacki, Jerzy 2014. Wolimy bohaterów. Przypomnienia, reinterpretacje, polemiki, Warszawa : Nowy Świat

Biernacki, Kazimierz 1974. Wspomnienia o Marii Przybyłko-Potockiej, Kraków : Wyd. Literackie

Biernat, Elżbieta (red.) 1996. W kręgu literatury rosyjskiej, Gdańsk : UG

Bierut, Bolesław 1952. O konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa : KiW

Bierut, Bolesław 1952a. Pod sztandarem Frontu Narodowego. Wybrane artykuły i przremówienia 1952 r., Warszawa : KiW

Bierwisch, Manfred, Heidolph, K. E. (eds.) 1970. Progress in linguistics. A collection of papers, The Hague ; Paris : Mouton

Bierwisch, Manfred, Lang, E. (Hrsg.) 1987. Grammatische und konzeptuelle Aspekte von Dimensionsadjektiven, Berlin : Akademie-Verl.

Bierzanek, Remigiusz 1972. Współczesne stosunki międzynarodowe, Warszawa : PIW

Bierzyński, Mieczysław 1892. Szkice, Warszawa : T. Paprocki i S-ka

Biesiada, Roman, Lenczowski, Tadeusz, Ratajski, Lech 1974. Słownik geografii ZSRR, Warszawa : Wiedza Powszechna

Bieszanow, Władimir 2009. Obrona Leningradu. Historia bez retuszu, przeł. W. Stefanowicz, Warszawa : Bellona

Bigdon, Rajmund 2004. Religijność mieszkańców Bytomia w dobie industrializacji, Opole : Wydział Teologiczny UO

Bignon, Edward 1913. Polska w r. 1811 i 1813. Wspomnienia dyplomaty. T. 1, Wilno : Nakł. Tow. Udz. „Kurjer Litewski”

Bigorajska, Zofia, Pietruczuk-Kurkiewiczowa, Władysława (wyb. i oprac.) 1968. Gdy byliśmy literą „P”. Wspomnienia wywiezionych na przymusowe roboty do III Rzeszy, Warszawa : LSW

Bijak, Jan 1973. Furą do Arkadii, Warszawa : Czytelnik

Biju-Duval, Denis 2010. Wylanie Ducha Świętego. Jak otworzyć się na tę Łaskę, przeł. W. Szymona, Kraków : Esprit

Bil, Emil, Rakowski, Jerzy 1978. Polak melduje z kosmosu, Warszawa : KAW

Bilica, Krzysztof 1995. Słownik wyrazów własnych. 1001 aforyzmów, gnom, kalamburów, maksym, minibajek, neologizmów, paradoksów, sentencji i innych małych form literackich, Warszawa : Gutenberg-Print

Bilica, Krzysztof 1995a. Telefony z Eufonii. Felietony wygłaszane 1991-1992 w programie II Polskiego Radia, Warszawa : Gutenberg-Print

Bilikiewicz, Tadeusz 1935. Psychoanaliza w praktyce lekarskiej, Warszawa : Eskulap

Bilikiewicz, Tadeusz 1970. Psychoterapia w praktyce ogólnolekarskiej, wyd. 3, Warszawa : PZWL

Biliński, Wacław 1971. Los i łut szczęścia, Warszawa : Wyd. MON

Biliński, Wacław 1976. Wypadek, Warszawa : KiW

Biliński, Wacław 1980. Widoki o zmierzchu, Łódź : Wyd. Łódzkie

Biliński, Wacław 1983. Sprawa w Marsylii, Łódź : Wyd. Łódzkie

Biliński, Wacław 1986. Pomadka od Hawurassa, Łódź : KAW

Bill-Biełocerkowski, Władimir 1950. Trzy befsztyki z dodatkami, Warszawa : KiW

Bilski, Ryszard 2002. Łuny nad Tetovem. Macedonia i jej sąsiedzi. Zbiór reportaży 2001-2002, Warszawa : Towarzystwo Polsko-Macedońskie

Biłat, Andrzej 1995. Prawda i stany rzeczy, Lublin : UMCS

Biłos, Edward 1998. Słownictwo szkolnego języka dydaktycznego, Częstochowa : WSP

Bińkowski, Andrzej 1967. Długi cień Mojżesza Czombe, Warszawa : KiW

Bińkowski, Andrzej 1981. Kuba, Castro, rewolucja, Warszawa : MAW

Biolik, Maria (red.) 1993. Onomastyka literacka, Olsztyn : WSP

Birenbaum, Halina 1967. Nadzieja umiera ostatnia, Warszawa : Czytelnik

Birgiel, Nijola 2002. Procesy interferencyjne w mowie dwujęzycznej społeczności litewskiej z Puńska i okolic na Suwalszczyźnie, Puńsk : Aušra

Biskup 2004. Biskup Gerhard Ludwig Müller. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin : KUL

Biskup, Marian 1957. Rozmieszczenie własności ziemskiej województwa chełmińskiego i malborskiego w drugiej połowie XVI w. (Mapa i materiały), Toruń

Biskup, Marian 1967. Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454-1466, Warszawa : Wyd. MON

Biskupski, Andrzej 1991. Piosenka o potrzebie, Łódź : Biblioteka

Biskupski, Andrzej 1995. Wiersze wybrane 1962-1994, Łódź : Biblioteka

Bitner, Dariusz 1984. Owszem, Warszawa : Czytelnik

Bitner, Dariusz 1989. Ciąg dalszy, Szczecin : Glob

Bitner, Dariusz 2003. Piszę, Warszawa : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza

Bitschnau, Otto 1912. Prawidła życia chrześcijańskiego dla każdego wieku i stanu, przeł. J. Janiszewski, Mikołów ; Warszawa : Nakł. K. Miarki

Biuletyn 2006. Biuletyn informacyjny posła Rzeczypospolitej Polskiej do Parlmentu Europejskiego Witolda Tomczaka, [s.l.]

Björnson, Björnstjerne 1984. Dziewczę ze Słonecznego Wzgórza. Marsz weselny, przeł. F. Mirandola, Poznań : Wyd. Poznańskie

Blachnicka, Dominika 2008. Najnowsza fala emigracji – szansa czy zagrożenie dla modernizacji Polski? Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Black, Ray 2010. Tajne kulty zła, przeł. Z. Szachnowska-Olesiejuk, Warszawa : Bellona

Blanco-Fombona, Rufino 1935. Zdobywcy Nowego Świata, przeł. E. Boyé, Warszawa : Bibljoteka Polska

Blank, Peter 2009. Wszystko przypadkiem? Wokół darwinowskiej teorii ewolucji, przekł. B. Suszka, Poznań : Święty Wojciech

Blasco Ibanez, Vicente1928. W krainie sztuki, przekł. E. Szenwicowa, Warszawa : Bibljoteka Groszowa

Blättler, Franz 1982. Warszawa 1942. Zapiski szofera szwajcarskiej misji lekarskiej, Warszawa : PWN

Blauth, Krzysztof 1975. Cena rekordu, 3 wyd. przejrz. i rozszerz., Warszawa : Sport i Turystyka

Blažková, Jaroslava 1964. Nylonowy księżyc, przeł. C. Dmochowska, Warszawa : Czytelnik

Blicharski, Michał 1977. Z³o¿enia imienne w jêzyku rosyjskim i polskim. Studium konfrontatywne, Warszawa ; Wroc³aw : PWN

Blicharski, Michał (red.) 2000. Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich. T. 2, Katowice : UŚ

Blicharski, Michał, Fontański, Henryk (red.) 1998. Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich. T. 2, Katowice : UŚ

Blicharski, Michał, Fontański, Henryk (red.) 1999. Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich. T. 1, Katowice : UŚ

Bliziński, Józef 1888. Barbaryzmy i dziwolągi językowe, Kraków : G. Gebethner i Sp.

Bloch, Czesław (red.) 1988. Władysław Sikorski. Ignacy Paderewski, Lublin : KUL

Bloch, Józef, Kopankiewicz, Zygmunt (zebr.) 1934. Nowa ustawa o ubezpieczeniu społecznym (scaleniowa). Tekst ustawy oraz rozporządzeń i zarządzeń wykonawczych, Warszawa : Dom Książki Polskiej

Blok, Czesław, Jeżewski, Wiesław 1972. Mały podręcznik kierowcy, wyd. 4 popraw., Warszawa : WKiŁ

Blomberg, Maria Magdalena (red.) 2001. Polska a Syberia. Spotkanie dwóch światów. Materiały z konferencji naukowej […], Łódź : Inicjał

Blue, Adrianne 1998. Pocałunek. Od metafizyki do erotyki, przeł. K. Rabińska, Warszawa : PIW

Blusz, Krzysztof, Inderberg, Tor Håkon Jackson, Zerka, Paweł (red.) 2015. Obywatele zasobni w zasoby. Biała Ksiega zarządzania zasobami naturalnymi w Polsce, Warszawa : demosEUROPA

Bluszcz, Anna J. 1987. Relacje przestrzenne w polskich, czeskich i słowackich konstrukcjach z wyrażeniami przyimkowymi, Katowice : UŚ

Blyth, Chay, Blyth, Maureen 1974. Nowicjusz na pokładzie, przeł. M. Moszkowska-Kozakiewicz, Gdańsk : Wyd. Morskie

Błachnio, Krystyna 1992. Vademecum logopedyczne dla studentów pedagogiki, Poznań : UAM

Błachowicz, Ewa 2010. Plotka w świetle teorii aktów mowy i zasad etyki komunikacji międzyludzkiej, Rzeszów : URz

Błachowski, Bartłomiej D. 2004. Optymalne sterowanie drganiami masztów z odciągami, Warszawa : IPPT PAN

Błachowski, Stefan 1921. O niektórych związkach zachodzących między typami pamięciowymi, Poznań : PTPN

Błachowski, Stefan 1924. Struktura typów wyobrażeniowych i pamięć liczb w świetle analizy przypadku wybitnych zdolności rachunkowych, Poznań : PTPN

Błagoj, Dymitr 1955. Historia literatury rosyjskiej XVIII wieku, przeł. M. i W. Leśniewscy, Warszawa : PWN

Błaszczyszyn, Maja 1990. Dieta życia, Warszawa : Spółdzielcza Agencja Reklamowa

Błaszkiewicz, Fabian 2010. Przyczajony Chrystus ukryty Bóg czyli o sekrecie „Bożej paranoi”, Kraków : Mały Dom Dystrybucyjny

Błaszkowska, Anna, Błaszkowski, Krzysztof 1992. Wcześniej niż w… encyklopedii, Warszawa : WSiP

Błażejewski, Tadeusz (red.) 1998. Diabeł w literaturze polskiej, Łódź : UŁ

Błażejewski, Wacław 1933. Historja harcerstwa polskiego, Warszawa : Harcerskie Biuro Wydawnicze

Błażejewski, Wacław 1935. Historja harcerstwa polskiego. Zarys ogólny, wydanie drugie jubileuszowe, Warszawa : Harcerskie Biuro Wydawnicze

Błażewski, Stefan 1965. Wytrzymałość materiałów w przystępnym zarysie, wyd. 3 popraw. i uzup., Warszawa : WNT

Błażyński, Zbigniew 1990. Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940-1955, Warszawa : Rytm

Błeszyński, Jan 1973. Tłumaczenie i jego twórca w polskim prawie autorskim, Warszawa : Wyd. Prawnicze

Błeszyński, Jan 1985. Prawo autorskie, wyd. 2, Warszawa : PWN

Błędowska, Henrieta 1960. Pamiątka przeszłości. Wspomnienia z lat 1794-1832, Warszawa : PIW

Błok, Aleksander 1974. Dzienniki 1901−1921, przekł. M. Leśniewska, Kraków : Wyd. Literackie

Błoński, Jan 1955. Gałczyński 1945 − 1953, Warszawa : PIW

Błoński, Jan 1956. Poeci i inni, Kraków : Wyd. Literackie

Błoński, Jan 1965. Widzieć jasno w zachwyceniu. Szkic literacki o twórczości Prousta, Warszawa : PIW

Błoński, Jan 1985. Kilka myśli co nie nowe, Kraków : Znak

Błoński, Jan, Jaworski, Stanisław, Sławiński, Janusz (red.) 1982. Studia o narracji, Wrocław etc. : ZNiO

Błotnicki, Józef (zebr.) 1891. Słowniczek wyrazów obcych i wyrażeń oraz zwroty i przysłowia cudzoziemskie używane w prasie peryodycznej i w mowie potocznej polskiej, Berlin : Nakł. B. Behra

Bobek, Paweł 1934. Przegląd dziejów chłopa polskiego. Cz. 1-2, wyd. 2, Kraków : Fundacja „Wisła”

Bober, Stanisław, Kubikowski, Piotr (red.) 1967. Poradnik terapeutyczny, Warszawa : PZWL

Boberski, Henryk 1936. Pięcioramienna gwiazda. Powieść, Warszawa : S. Cukrowski

Bobińska, Celina 1955. Marks i Engels a sprawy polskie do osiemdziesiątych lat XIX wieku, wyd. 2 uzup., Warszawa : KiW

Bobińska, Celina, Wyrozumski, Jerzy (red.) 1972. Spór o historyczną szkołę krakowską. W stulecie Katedry Historii Polski UJ 1869−1969, Kraków : Wyd. Literackie

Bobińska, Helena 1952. Pionierzy, wyd. 2, Warszawa : Nasza Księgarnia

Bobińska, Helena 1958. O szczęśliwym chłopcu, wyd. 9, Warszawa : Nasza Księgarnia

Bobińska, Helena 1963. Pamiętnik tamtych lat. Cz. I, Warszawa : PIW

Bobkowski, Andrzej 1957. Szkice piórkiem (Francja 1940-1944). Cz. 1-2, Paryż : Instytut Literacki

Bobkowski, Andrzej 1994. Opowiadania i szkice, Warszawa : Interim

Bobkowski, Andrzej 2009. Ikkos i Sotion oraz inne szkice, Warszawa : Biblioteka „Więzi”

Bobkowski, Andrzej 2014. Szkice piórkiem, Warszawa : CiS

Bobowska, Maria et al. 1967. Poradnik terapeutyczny, Warszawa : PZWL

Bobran, Marian (red.) 1976. Problemy językoznawstwa porównawczego, Rzeszów : WSP

Bobrański, Bogusław 1971. Preparatyka organicznych środków leczniczych, wyd. 2, Warszawa : PZWL

Bobrowski, Ireneusz 1993. Językoznawstwo racjonalne. Z zagadnień teorii językoznawczej i metodologii opisów gramatycznych, Kraków : IJP PAN

Bobrowski, Ireneusz (red.) 2003. Anabasis. Prace ofiarowane Profesor Krystynie Pisarkowej, Kraków : Lexis

Bobrowski, Tadeusz 1981. Listy do Conrada, Warszawa : PIW

Bobrzyński, Michał 1922. Szkice i studia historyczne. T. 2, Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza

Bocheńska, Jadwiga (wyb. i oprac.) 1975. Polska myśl filmowa. Antologia tekstów z lat 1898-1939, Wrocław etc. : ZNiO

Bocheński, Adolf 1937. Między Niemcami a Rosją, Warszawa : Polityka

Bocheński, Aleksander 1986. Rzecz o psychice narodu polskiego, wyd. 3, Warszawa : PIW

Bocheński, Aleksander 1996. Dzieje głupoty w Polsce. Pamflety dziejopisarskie, Warszawa : Świat Książki

Bocheński, Jacek 1949. Fiołki przynoszą nieszczęście. Opowiadania, Warszawa : Czytelnik

Bocheński, Jacek 1952. Zgodnie z prawem, Warszawa : Czytelnik

Bocheński, Jacek 1972. Boski Juliusz. Zapiski antykwariusza, wyd. 4, Warszawa : Czytelnik

Bocheński, Jacek 1988. Stan po zapaści. Londyn : Aneks

Bocheński, Jacek 2004. Kaprysy starszego pana, Kraków : Wyd. Literackie

Bocheński, Józef Maria 1986. Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych, przeł. B. Białecki, Warszawa : Pax

Bocheński, Józef Maria 1992. Podręcznik mądrości tego świata, wyd. 2, Kraków : Philed

Bocheński, Józef Maria 1993. Sens życia i inne eseje, Kraków : Philed

Bocheński, Józef Maria 1993a. Współczesne metody myślenia, wyd. 2, Poznań : W Drodze

Bocheński, Józef Maria 1993b. Zarys historii filozofii, Kraków : Philed

Bocheński, Józef Maria 1999. Polski testament. Ojczyzna, Europa, cywilizacja, Komorów : Fundacja Pomocy Antyk

Bocheński, Józef Maria 2008. Filozofia bolszewicka, wyd. drugie, Komorów : Fundacja Pomocy Antyk [fotoreprodukcja wydania z 1946]

Bocheński, Józef Maria 2009. Logika religii, wyd. drugie, Komorów : Fundacja Pomocy Antyk

Bocheński, Tomasz 1994. Powieści Witkacego. Sztuka i mistyfikacja, Łódź : UŁ

Bochnak, Adam 1970. Historia sztuki nowożytnej. T. 1-2, Warszawa ; Kraków : PWN

Bochnak, Adam 1973. Historia sztuki średniowiecznej, wyd. 3, Warszawa ; Kraków : PWN

Bochnakowa, Anna (red.) 2012. Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim, Kraków : UJ

Bochnakowa, Anna, Widłak, Stanisław (eds.) 1995. Munus amicitiae. Studia linguistica in honorem Witoldi Mańczak septuagenarii, Cracoviae : Universitas Iagellonica

Boczar, Kazimierz 1973. Spółdzielczość, wyd. 3 zmien., Warszawa : PWE

Boczkowski, Andrzej 2000. Samoocena kompetencji profesjonalnych jako metoda oceny skuteczności kształcenia podyplomowego w zakresie medycyny pracy. Poradnik metodyczny, Łódź : Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera

Boczkowski, Krzysztof 1973. Płeć człowieka, wyd. 2, Warszawa : PZWL

Boczkowski, P. 1913. Medycyna weterynaryjna a rolnictwo […], Warszawa : [s.n.]

Boczkowski, Piotr (wyb. i red.) 2008. Łódź, która przeminęła w publicystyce i prozie (antologia), Łódź : eConn

Bodnicki, Władysław 1973. Między niebem a piekłem, Łódź : Wyd. Łódzkie

Bodnicki, Władysław 1977. Wyzwolony, Łódź : Wyd. Łódzkie

Boduszyńska-Borowikowa, Maria 1972. Życie jak płomień. O życiu i pracach Józefa Borowika, Gdańsk : Wyd. Morskie

Boecjusz 2003. O pociechach filozofii ksiąg pięcioro. Traktaty teologiczne, przekł. T. Jachimowski, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Bogaczowa, Irena (red.) 1987. Stylistyka i przekład tekstu naukowego, Wrocław : Wyd. Politechniki Wrocławskiej

Bogdalski, Piotr, Świderski, Maciej, Wojtaszczyk, Konstanty A. (red.) 2015. Słownik wiedzy o policji, Warszawa : Oficyna Wyd. ASPRA-JR

Bogdanienko, Jerzy 1974. Czynniki rozwoju techniki, Warszawa : SGPiS

Bogdanow, O. S. et al. 1973. Prognozowanie gospodarki kapitalistycznej. Praca zbiorowa, przeł. J. Leszczyński, A. Rogucki, Warszawa : PWE

Bogdanowicz, Władysław 1932. Prawda o komunizmie. Co powinien wiedzieć o komunizmie każdy Polak, Warszawa : Nakł. autora

Bogdalski, Piotr, Świderski, Maciej, Wojtaszczyk, Konstanty A. (red.) 2015. Słownik wiedzy o policji, Warszawa : Oficyna Wyd. ASPRA-JR

Bogdański, Henryk 1971. Pamiętnik 1832−1848, Kraków : Wyd. Literackie

Boglar, Krystyna 1980. Gdzie jest zegar mistrza Kukułki? wyd. 2, Warszawa : Nasza Księgarnia

Boglar, Krystyna 1982. Kolor trawy o świcie, Warszawa : KAW

Bogołębska, Barbara 2001. Studia o stylistyce i retoryce, Zgierz : Studio GraF, 2001

Bogusławska, Magdalena, Grębecka, Zuzanna (red.) 2010. Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna, Kraków : Libron

Bogusławska, Zofia 1970. Dziewczynka z Przewozu, Warszawa : Pax

Bogusławski, Andrzej 1963. Prefiksacja czasownikowa we współczesnym języku rosyjskim, Wrocław : Warszawa ; Kraków : ZNiO

Bogusławski, Andrzej 1966. Semantyczne pojęcie liczebnika i jego morfologia w języku rosyjskim, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Bogusławski, Andrzej 1988. Język w słowniku. Desiderata semantyczne do wielkiego słownika polszczyzny, Wrocław etc. : ZNiO

Bogusławski, Andrzej 1989. „*Dlaczego wiemy, za co powinniśmy kochać Pana Profesora?” – dlaczego*? //APhil 19 (1989): 5-25 {przedruk w: Bogusławski A. 1994: 276-289}

Bogusławski, Andrzej 1994. Sprawy słowa. Word matters, Warszawa : Veda

Bogusławski, Andrzej 1994a. O niektórych operacjach asemantycznych w języku polskim //Jacobsen, Jensen, Klukowska (red.) 1994: 8-15

Bogusławski, Andrzej 1998. Science as linguistic activity, linguistics as scientific activity, Warszawa : Katedra Lingwistyki Formalnej UW

Bogusławski, Andrzej 1999. Kim był szatan z siódmej klasy? //Banyś, Bednarczuk, Karolak (red.) 1999: 371-377

Bogusławski, Andrzej 2002. Światopogląd i wiedza (glosa do pewnej dyskusji) //PHum 46 (2002), 2: 1-30

Bogusławski, Andrzej 2003. Aspekt i negacja, Warszawa : Semiosis Lexicographica

Bogusławski, Andrzej 2004. Aspekt i negacja, wyd. 2, Warszawa : Takt

Bogusławski, Andrzej 2004a. Rezygnacja i nadzieja filozofów //PHum 48 (2004), 2

Bogusławski, Andrzej 2008. O konieczności istnienia, Warszawa : BEL Studio

Bogusławski, Andrzej 2008a. Uwagi o mowosocjotechnice. Od układu monopartyjnego do układów niemonopartyjnych, Łask ; Warszawa : Leksem

Bogusławski, Andrzej 2008b. Semantyka, pragmatyka. Leksykografa głos demarkacyjny, Warszawa : Takt

Bogusławski, Andrzej 2009. Myśli o gwiazdce i o regule, Warszawa : BEL Studio

Bogusławski, Andrzej 2010. Dwa studia z teorii fleksji (i inne przyczynki), tłum. M. Żurba, Warszawa : BEL Studio

Bogusławski, Andrzej 2011. Roztrząsania nadlingwistyczne, Warszawa : BEL Studio

Bogusławski, Andrzej 2011a. Reflections on Wierzbicka’s explications & related essays, Warszawa : BEL Studio

Bogusławski, Andrzej 2013. Podstawy konfrontatywnej lingwistyki przekładowej, Łask : Leksem

Bogusławski, Andrzej 2015. Aspekt i negacja, wyd. 3, Warszawa : Mila Hoshi

Bogusławski, Andrzej, Danielewiczowa, Magdalena 2005. Verba polona abscondita. Sonda słownikowa III, Warszawa : Elma Books

Bogusławski, Andrzej, Drzazgowska, Ewa 2016. Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne. T. 1-2, Warszawa : Katedra Lingwistyki Formalnej UW

Bogusławski, Andrzej, Garnysz-Kozłowska, Teresa 1979. Addendum to Polish phraseology. An introductory issue. Addenda do frazeologii polskiej. Zeszyt wstępny, Edmonton : Linguistic Research, Inc.

Bogusławski, Andrzej, Wawrzyńczyk, Jan 1993. Polszczyzna, jaką znamy. Nowa sonda słownikowa, Warszawa : Katedra Lingwistyki Formalnej UW

Bogusławski, Andrzej et al. (red.) 1987. Co badania filologiczne mówią o wartości. Materiały z sesji naukowej […]. T. 1-2, Warszawa : UW

Bogusławski, Andrzej, Bojar, Bożenna (red.) 1987. Od kodu do kodu. Prace ofiarowane profesorowi Olgierdowi Adrianowi Wojtasiewiczowi na 70-lecie jego urodzin, Warszawa : UW

Bogusławski, Andrzej, Mędelska, Jolanta (red.) 1997. Współczesny język polski i rosyjski. Konfrontacja przekładowa, Warszawa : Katedra Lingwistyki Formalnej UW

Bogusławski, Antoni 1929. Dwór, Warszawa : Nakł. Księgarni F. Hoesicka

Bogusławski, Władysław 1879. Teatr i literatura dramatyczna. Siły i środki naszej sceny, Warszawa : Druk. J. Sikorskiego

Bogusz, Jan, Karwat, Tadeusz 1973. Poradnik dydaktyczny oficera, Warszawa : Wyd. MON

Boguszewska, Helena et al. 1955. Warszawa naszej młodości, wyd. 2, Warszawa : Iskry

Boguszewska, Helena, Kornacki, Jerzy 1955. Jadą wozy z cegłą. Powieść, wyd. 3, Warszawa : PIW

Bohdanowicz, Franciszek (red.) 1973. Chirurgia stomatologiczna, Warszawa : PZWL

Bohdanowiczowa, Zofia 1960. Gwiazdy i kamienie. Powieść, Londyn : Veritas

Bohdanowska, Karolina 1965. Gospodarstwo domowe, wyd. 2 popraw., Warszawa : PZSZ

Bohusz-Szyszko, Zygmunt 1946. Czerwony Sfinks, Rzym : Polski Dom Wydawniczy

Bohuszewiczówna, Zofja 1922. W świecie owadów (według H. Fabra), Warszawa : Bibljoteka Polska

Boisson, Benjamin 2011. Uśmiech Pana Boga, przekł. I. Radziejowska, Warszawa : PROMIC

Bojanowski, Stefan 1909. Koza domowa i jej wychów, Kraków : Druk. UJ

Bojar, Bożenna 1975. Polskie czasowniki z wbudowanym argumentem //Polonica 1 (1975): 167-186

Bojar, Bożenna 1979. Opis semantyczny czasowników ruchu oraz pojęć związanych z ruchem, Warszawa : UW

Bojar, Bożenna (oprac.) 2002. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, Warszawa : Wyd. SBP

Bojarska, Anna 1984. Ja, Kraków ; Wrocław : Wyd. Literackie

Bojarska, Anna 1990. Modrzejewska. Opowieść filmowa, Warszawa : WRiT

Bojarska, Maria 1988. Mieczysława Ćwiklińska, Warszawa : PIW

Bojarska, Stefania 1917. Nasz dorobek kulturalny. Przewodnik […]. 2. Galicya, Warszawa : Wyd. Księgarni Kroniki Rodzinnej

Bojarska, Stefania 1917a. Nasz dorobek kulturalny. Przewodnik […]. 1. Wielkopolska, Warszawa : Wyd. Księgarni Kroniki Rodzinnej

Bojarska, Teresa 1979. Wskrzeszenie Łazarza, Warszawa : Pax

Bojarski, Roman (red.) 1972. Modele matematyczne i identyfikacja procesów. T. 1-2, Wrocław etc. : ZNiO

Bojarski, Tadeusz, Hołda, Zbigniew, Baranowski, Jacek (red.) 1985. Praca skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, Lublin : UMCS

Bok, Józef 1949. Na Uralu. Pamiętnik robotnika polskiego w ZSRR. 1940 − 1945, wyd. 3, Warszawa : PIW

Bokszański, Piotrowski, Ziółkowski 1977. Socjologia języka, Warszawa : Wiedza Powszechna

Bokszczanin, Izolda, Mirska, Andżelika (red.) 2014. Demokracja lekalna w państwach Europy, Warszawa : Elipsa

Bokszczanin, Maria (red.) 1993. Ignis ardens. Julian Krzyżanowski człowiek i uczony. W stulecie urodzin, Warszawa : Tow. Literackie im. A. Mickiewicza ; PIW

Boldizsár, Iván 1979. Moje śmierci, przeł. K. Pisarska, Warszawa : Czytelnik

Bolecki, Włodzimierz, Jarzębski, Jerzy, Rosiek, Stanisław (oprac. i red.) 2003. Słownik schulzowski, Gdańsk : słowo/obraz terytoria

Boleski, Andrzej 1922. „Ksiądz Marek” Słowackiego jako dramat „Sprawy Bożej”, Varsaviae : Universitatis Liberae Polonae

Boleski, Andrzej 1931. Stanisław Wyspiański jako poeta powstania listopadowego, Warszawa : Bibliotheca Universitatis Liberae Polonae

Boleski, Andrzej 1951. Spośród słownictwa „Króla-Ducha”, Łódź : ŁTN

Boleski, Andrzej 1956. Słownictwo Juliusza Słowackiego (1825-1849), Łódź : ŁTN

Bołoz, Wojciech 2007. Bioetyka i prawa człowieka, Warszawa : UKSW

Bołtuć-Staszewska, Irena et al. 1964. Tranzytem przez Łódź, Łódź : Wyd. Łódzkie

Bondarczuk, Aleksander et al. 1973. Przewodnik do programu działalności sportowej LZS, Warszawa : LSW

Bondkowska, Magdalena 2005. Struktura językowa felietonu dekady 1968-1978, Warszawa : Semper

Bonhoeffer, Dietrich 2005. Modlitwy i wiersze więzienne, przekł. K. Wójtowicz, Kraków : Alleluja

Boniecki, Adam 1988. Notes rzymski. T. 1: listopad 1979 − listopad 1981, Kraków : Znak

Bonikowska, Małgorzata, Grewiński, Mirosław (red.) 2011. Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu, Warszawa : WSP TWP

Bonnor, William 1972. Zagadka rozszerzającego się Wszechświata, przeł. M. Kubiak, Warszawa : PWN

Bonsels, Waldemar 1924. Lud Boży. Książka o kwiatach, zwierzętach i Bogu, przetłum. P. Laskowski, Warszawa : Zdrój

Bonvalot, Gabriel 1986. Przez Kaukaz i Pamir do Indii, przekł. A. Kotalska, Łódź : Wyd. Łódzkie

Borawska, Teresa, Górski, Karol 1993. Umysłowość średniowiecza, Warszawa : Pax ; Volumen

Borawski, Stanisław 2007. Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895), Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski

Borchardt, Karol Olgierd 1963. Krążownik spod Somosierry, Gdynia : Wyd. Morskie

Bordowicz, Maciej Z. 1988. Duchota, Warszawa : Czytelnik

Borecki, Zbigniew, Schollenberger, Małgorzata (oprac.) 2017. Polskie nazwy chorób roślin uprawnych, wyd. drugie uzup., Poznań : Polskie Tow. Fitopatologiczne

Borejsza, Jerzy 1947. Hiszpania (1873-1936), wyd. drugie uzup., Warszawa : Książka

Borejsza, Jerzy W. 1982. Patriota bez paszportu, wyd. 2 rozszerz., Warszawa : Czytelnik

Borejszo, Maria 1997. Zapożyczenia włoskie w dwóch najnowszych wydaniach Słownika wyrazów obcych PWN //PSP. SJ 4 (1997): 59-93

Borejszo, Maria, Mikołajczak, Stanisław (red.) 1998. Viribus unitis. Księga poświęcona Profesor Monice Gruchmanowej w 75-lecie urodzin, Poznań : WiS

Borek, Henryk, Kochman, Stanisław (red.) 1986. Nazwy własne a wyrazy pospolite w języku i tekście. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej […], Opole : WSP

Borel, Emile 1963. Prawdopodoibieństwo i pewność, tłum. A. Zabłudowski, Warszawa : PWN

Borelli, Antonio A. 2014. Różaniec ratunek dla świata, przekł. S. Olejniczak, wyd. 6 popraw., Kraków : Instytut Ks. Piotra Skargi

Borges, Jorge L. 1995. Historia wieczności, przeł. A. Elbanowski, Warszawa : Prószyński i S-ka

Borgosz, Józef 1962. Tomasz z Akwinu, Warszawa : Wiedza Powszechna

Borowiec, Helena 1996. Słownictwo elementarzy a możliwości umysłowe dziecka, Lublin : UMCS

Borkowska, Grażyna 1988. Dialog powieściowy i jego konteksty (na podstawie twórczości Elizy Orzeszkowej), Wrocław etc. : ZNiO

Borkowska, Grażyna 1999. Pozytywiści i inni, wyd. 2, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne

Borkowski, Krzysztof et al. 1993. Pilotaż wycieczek zagranicznych, wyd. 2 uzup. i popraw., Kraków : Zakład Usług Poligraficznych

Borkowski, Ludwik 1991. Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, Lublin : TN KUL

Borkowski, Robert (red.) 2003. Globalopolis. Kosmiczna wioska, szanse i zagrożenia, Warszawa : Pax

Borodziej, Włodzimierz, Lemberg, Hans (red.) 2000a. Niemcy w Polsce 1945-1950. Wybór dokumentów. T. 2, Warszawa : Neriton

Borodziej, Włodzimierz, Lemberg, Hans (red.) 2001. Niemcy w Polsce 1945-1950. Wybór dokumentów. T. 3, Warszawa : Neriton

Borodziej, Włodzimierz, Lemberg, Hans (red.) 2001a. Niemcy w Polsce 1945-1950. Wybór dokumentów. T. 4, Warszawa : Neriton

Borovička, Václav Pavel 1987. Ścisle tajne szyfry, przeł. U. Janus, Warszawa : Wyd. MON

Borowicz, Aldona (red.) 2014. Miejsce urodzenia: Warszawa. Antologia 43. Warszawskiej Jesieni Poezji, Warszawa : Związek Literatów Polskch ; Astra

Borowiecki, Jerzy 1967. Koszty pośrednie w przemyśle maszynowym, Warszawa : PWE

Borowikowa, Anna 1963. Przygody i miłość Andrzeja z Żurawna ucznia Jana Husa. Powieść historyczna z XV w., Warszawa : Iskry

Borowska, Barbara 2013. .Uczestnictwo licealistów polskich i francuskich w kulturze. Studium empiryczne, Lublin : KUL

Borowska, Małgorzata, Kalinowska, Maria, Tomaszuk, Katarzyna (red.) 2012. Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy. Praca zbiorowa, Warszawa : UW

Borowski, Andrzej 1987. Pojęcie i problem „renesansu północnego”. Przyczynek do geografii historycznoliterackiej humanizmu renesansowego północnego, Kraków : UJ

Borowski, Tadeusz 1948. Pożegnanie z Marią. Opowiadania, Warszawa : Wiedza

Borowski, Tadeusz 1981. Wspomnienia. Wiersze. Opowiadania, wyd. 4, Warszawa : PIW

Borowski, Wacław 1927. Inflacja i reforma waluty w Rosji Sowieckiej, Poznań : Ostoja

Borowy, Wacław 1921. O wpływach i zależnościach w literaturze, Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza

Borowy, Wacław 1934. Dziś i wczoraj, Warszawa : Rój

Borowy, Wacław 1952. Studia i rozprawy. T. 1-2, Wrocław : ZNiO

Borowy, Wacław 1964. O Żeromskim. Rozprawy i szkice, Warszawa : PIW

Borowy, Wacław 1978. O poezji polskiej w wieku XVIII, Warszawa : PIW

Borsuk, Wojciech (red.) 2006. Był taki dziennik „Sztandar Młodych”. Praca zbiorowa, Warszawa : Nowy Świat

Bortnowska, Katarzyna 2009. Białoruski postmodernizm. Liryka „pokolenia Bum-Bam-Litu”, Warszawa : UW

Boruch, Mieczysław, Nowakowska, Krystyna 1996. Technologia spożywczych suszów ziemniaczanych, wyd. 2, Łódź : Politechnika Łódzka

Borucka-Arctowa, Maria 1967. O społecznym działaniu prawa, Warszawa : PWN

Borucki, Marek 1980. Po radziwiłłowsku. O życiu i działalności politycznej wojewody wileńskiego księcia Karola Radziwiłła „Panie Kochanku”, Warszawa : LSW

Borudzka, Wanda 1952. Dorota i jej towarzysze, Warszawa : Nasza Księgarnia

Boruń, Krzysztof 1999. Na krawędzi zaświatów, Warszawa : Alfa

Boruń, Krzysztof, Boruń-Jagodzińska, Katarzyna 1990. Ossowiecki – zagadki jasnowidzenia, Warszawa : Epoka

Boruń, Krzysztof, Trepka, Andrzej 1954. Zagubiona przyszłość, Warszawa : Iskry

Borysewicz, Józef 1959. Przygoda w Gibraltarze, Gdynia : Wyd. Morskie

Borzęcki, Maciej 1987. Akupunktura, Warszawa : PWN

Bosacka, Katarzyna, Kozłowska-Wojciechowska, Małgorzata 2013. Czy wiesz, co jesz? Poradnik konsumenta […], Poznań : Publicat

Bosco, Teresio 2004. Najpiękniejsze myśli Matki Teresy, tłum. D. Torz, Warszawa : Wyd. Salezjańskie

Boschke, Friedrich L. 1966. Proces tworzenia trwa, tłum. T. Piotrowski, Warszawa : PWN

Bosiacki, Adam 1999. Utopia, władza, prawo. Doktryna i koncepcje prawne „bolszewickiej” Rosji 1917-1921, Warszawa : Liber

Bosmans, Phil 1998. Człowieku lubię cię, przekł. J. Barganowski, Warszawa : Wyd. Salezjańskie

Botan 1981. Listy z Bangkoku, tłum. A. i B. Zakrzewskie, Warszawa : Czytelnik

Boucher, François 2012. Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, tłum. P. Wrzosek, Warszawa : Arkady

de Bourbon Busset, Jacques 1989. Dziennik 1964-1984, przeł. A. Szymanowski, Warszawa : Pax

Bourniquel, Camille 1981. Tempo, przeł. A. Kijowski, Warszawa : Czytelnik

Boutaric, Augustin 1927. Życie atomów, przeł. S. Klemensiewiczowa, Lwów : PWKS

Bowbelski, Adam 1946. Zasadnicze elementy propagandy wzrokowej. Wskazówki praktyczne dla pracowników terenowych, Warszawa : Poradnik Pracownika Społecznego

van Boxsel, Matthijs 2004. Encyklopedia głupoty, przeł. A. Dehue-Oczko, Warszawa : Wyd. W.A.B.

Boyd, James 2006. Przełamać ból, tłum. B. Suliborski, Kraków : FM Produkty Dla Stomatologii

Boylan, Eugene 2011. Modlitwa myślna i towarzyszące jej trudności, przekł. K. Bednarek, Warszawa : PROMIC

Boy-Żeleński, Tadeusz (oprac.) 1947. Młoda Polska. Wybór poezyj, wyd. drugie, Wrocław : ZNiO

Boy-Żeleński, Tadeusz 1956-1975. Pisma. T. 1-28, Warszawa : PIW

Boy-Żeleński, Tadeusz 1962. Słówka, Kraków : Wyd. Literackie

Bräckle, Isolde 1993. Kosmetyki naturalne. 30-dniowa kuracja upiększająca, przeł. D. Dowiat-Urbański, Katowice : Videograf

Bradbury, Ray 1960. 451∞ Fahrenheita, tłum. A. Kaska, Warszawa : Czytelnik

Braine, John 1969. Wielka kariera, wyd. 2, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa : PIW

Brajerski, Tadeusz 1995. O języku polskim dawnym i dzisiejszym, Lublin : KUL

Brajko, Piotr, Kalinienko, Oksana 1975. Uwaga Kowpak!, tłum. M. Juchniewicz, H. Malanowska, Lublin : Wyd. Lubelskie

Brakoniecki, Kazimierz 2001. Światologia, Olsztyn : Borussia

Bralczyk, Jerzy 1978. O leksykalnych wyznacznikach prawdziwościowej oceny sądów, Katowice : UŚ

Bralczyk, Jerzy 2000. Język na sprzedaż, wyd. 2, Warszawa ; Bydgoszcz : Branta

Bralczyk, Jerzy 2003. O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Warszawa : Trio

Bralczyk, Jerzy 2004. Mój język prywatny. Słownik autobiograficzny, Warszawa : Iskry

Bralczyk, Jerzy 2007. 444 zdania polskie, Warszawa: Świat Książki

Bralczyk, Jerzy 2007a. Nowe słowa, Warszawa : Hachette Livre Polska

Bralczyk, Jerzy 2009. Świat przez słowa, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Bralczyk, Jerzy 2015. 500 zdań polskich, Warszawa : Agora

Bralczyk, Jerzy et al. 2008. Zgoda, Gdańsk : Forum Dialogu Gdański Areopag

Bralczyk, Jerzy, Miodek, Jan, Markowski, Andrzej 2014. Wszystko zależy od przyimka, Warszawa : Agora

Bralczyk, Jerzy (red.) 2005. Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Bralczyk, Jerzy, Mosiołek-Kłosińska, Katarzyna (red.) 2000. Język w mediach masowych, Warszawa : Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN

Bralewski, Dariusz 2012. Od przekładu do słownika. Korpus równoległy w redakcji słowników tłumaczeniowych, Łask : Leksem

Brandstaetter, Roman 1984. Bardzo krótkie i nieco dłuższe opowieści, Poznań : Wyd. Poznańskie

Brandt, Marion, Jaroszewski, Marek, Ossowski, Mirosław (red.) 2009. Günter Grass. Literatura. Sztuka. Polityka. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej […], Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Brandys, Kazimierz 1951. Człowiek nie umiera, Warszawa : Czytelnik

Brandys, Kazimierz 1952. Między wojnami. Człowiek nie umiera, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Brandys, Kazimierz 1954. Obywatele, Warszawa : Czytelnik

Brandys, Kazimierz 1956. Czerwona czapeczka. Wspomnienia z teraźniejszości, Warszawa : PIW

Brandys, Kazimierz 1960. Romantyczność, Warszawa : Czytelnik

Brandys, Kazimierz 1963. Opowiadania 1954-1960, Warszawa : PIW

Brandys, Kazimierz 1963a. Sposób bycia, Warszawa : Czytelnik

Brandys, Kazimierz 1966. Dżoker. Wspomnienia z teraźniejszości, Warszawa : PIW

Brandys, Kazimierz 1972. Rynek. Wspomnienia z teraźniejszości, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Brandys, Kazimierz 1972a. Wariacje pocztowe, Warszawa : Czytelnik

Brandys, Kazimierz 1975. Mała księga, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Brandys, Kazimierz 1982. Rondo, Warszawa : Czytelnik

Brandys, Kazimierz 1999. Listy do pani Z. Wspomnienia z teraźniejszości. Wydanie uzupełnione i przejrzane przez autora, Warszawa : Prószyński i S-ka

Brandys, Marian 1949. Spotkania włoskie, Warszawa : Czytelnik

Brandys, Marian 1951. Początek opowieści, Warszawa : PIW

Brandys, Marian 1953. Dom odzyskanego dzieciństwa, Warszawa : Nasza Księgarnia

Brandys, Marian 1955. Wyprawa do oflagu, Warszawa : PIW

Brandys, Marian 1961. Śladami Stasia i Nel, Warszawa : Nasza Księgarnia

Brandys, Marian 1964. O królach i kapuście, wyd. 2 rozszerz., Warszawa : Iskry

Brandys, Marian 1966. Oficer największych nadziei, wyd. 3, Warszawa : Czytelnik

Brandys, Marian 1974. Kłopoty z panią Walewską, wyd. 3, Warszawa : Czytelnik

Brandys, Marian 1997. Dziennik 1976-1977, wyd. 2, Warszawa : Iskry

Brański, Wojciech (red.) 2009. W górach. Wspomnienia z wypraw i wędrówek w górach świata, Warszawa : Polski Klub Górski

Bratkowski, Stefan 1965. Podróż na peryferie, Warszawa : KiW

Bratkowski, Stefan 1968. Księga wróżb prawdziwych, Warszawa : Wyd. Harcerskie

Bratkowski, Stefan 1978. Oddalający się kontynent, Warszawa : PIW

Bratkowski, Stefan 1979. Z czym do nieśmiertelności, wyd. drugie poszerz., Katowice : Śląsk

Bratkowski, Stefan 1989. Jak robić interesy – razem, Warszawa : Iskry

Bratkowski, Stefan 1999. Pan Nowogród Wielki, Warszawa : KAW

Bratny, Roman 1948. W karty z historią, Warszawa : Czytelnik

Bratny, Roman 1970. Izba tonów i drwina, Warszawa : Czytelnik

Bratny, Roman 1973. Losy, Warszawa : Czytelnik

Bratny, Roman 1981. Bronić siebie, Warszawa: PIW

Bratny, Roman 1983. Pamiętnik moich książek. T. 2, Warszawa : Czytelnik

Bratny, Roman 1985. Śniegi płyną. Szczęśliwi torturowani. Brulion. Ciągle wczoraj, Kraków ; Wrocław : Wyd. Literackie

Bratny, Roman 1986. Radość nagrobków. Odjazd w niezbadane. Przesłuchanie Pana Boga. Tożsamość bez wzajemności, Kraków ; Wrocław : Wyd. Literackie

Bratny, Roman 1986a. Cdn, Warszawa : KiW

Bratny, Roman 1988. Wywiady. Rozmowa z Anonimem, Warszawa : Wyd. MON

Bratny, Roman 1989. Paradoks istnienia, Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza

Braudel, Fernand 2006. Gramatyka cywilizacji, przeł. H. Igalson-Tygielska, Warszawa : Oficyna Naukowa

Braun, Andrzej 1982. Rzeczpospolita chwilowa, Warszawa : PIW

Braun, Andrzej 1990. Wallenrod, Warszawa : PIW

Braun, Jerzy 1922. Oceaniada, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Braun, Lilian Jackson 2008. Kot, którego nurtował strumień, przeł. I. Rosińska, Warszawa : Elipsa

Braun, Marcin, Mach, Maria 2012. Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc, Warszawa : Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci

Bravo, Benedetto et al. (oprac.) 1985. Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. T. 1, wyd. 4, Warszawa : PWN

Brecht, Richard D., Levine, James S. (eds.) 1986. Case in Slavic, Columbus, Ohio : Slavica

Bredel, Willi 1950. Spotkanie nad Ebro, przekł. M. Leśniewska, Warszawa : PIW

Bregman, Aleksander 1968. Rubieże wolności. Reportaże z pogranicza świata komunistycznego w Europie i Azji, Londyn : Poets’ and Painters’ Press

Bréhant, Jacques 1993. Thanatos. Chory i lekarz w obliczu śmierci, przeł. U. Sudolska, Warszawa : Ancher

Breza, Stanisław 1902. O koniu w służbie sportsmena, Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa

Breza, Stanisław 1926. O sztuce konnej jazdy i o koniu w służbie sportsmena, Poznań : Druk. „Poradnika Gospodarskiego”

Breza, Tadeusz 1936. Adam Grywałd. Powieść, Warszawa : Księgarnia F. Hoesicka

Breza, Tadeusz 1956. Notatnik literacki. Szkice, wrażenia teatralne, wspomnienia 1939-1954, Warszawa : Czytelnik

Breza, Tadeusz 1960. Spiżowa brama. Notatnik rzymski, Warszawa : Czytelnik

Breza, Tadeusz 1961. Listy hawańskie, Warszawa : Czytelnik

Breza, Tadeusz 1964. Urząd, wyd. 6, Warszawa : PIW

Breza, Tadeusz 1968. Uczta Baltazara, wyd. 5, Warszawa : Czytelnik

Breza, Tadeusz 1970. Nelly. O kolegach i o sobie, Warszawa : Czytelnik

Brézillon, Michel 1981. Encyklopedia kultur pradziejowych, przeł. J. Gąssowski, Warszawa : WAiF

Britton, Frank L. 1996. Za plecami komunizmu, przekł. F. Szary, Wrocław : Nortom

Brodacki, Krystian 1970. Włochy na wulkanie, Warszawa : Wyd. Związkowe CRZZ

Brodowicz, Wacław 1973. Obróbka skrawaniem, Warszawa : PWSZ

Brodowski, Feliks, Kaczkowski, Józef (ułoż.) 1918. Zbiór ustaw włościańskich obowiązujących w Królestwie Polskiem, Warszawa : Wyd. Centralnego Towarzystwa Rolniczego

Brodski, Josif 2003. Dyptyk petersburski, czyli przewodnik po przemianowanym mieście, Warszawa : Fundacja Zeszytów literackich

Brodziński, Kazimierz 1872. Pisma. Wydanie zupełne poprawne i dopełnione z nieogłoszonych rękopismów […]. T. 1-4, Poznań : [s.n.]

Brodzka, Alina (red.) 1983. O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Kraków ; Wrocław : Wyd. Literackie

Brodzka, Alina, Hopfinger, Maryla, Lalewicz, Janusz (red.) 1986. Problemy wiedzy o kulturze. Prace dedykowane Stefanowi Żółkiewskiemu, Wrocław etc. : ZNiO

Brogi Bercoff, Giovanna 1998. Królestwo Słowian. Historiografia Renesansu i Baroku w krajach słowiańskich, Izabelin : Świat Literacki

Broniarek, Zygmunt 1977. Jak się nauczyłem sześciu języków, Warszawa : Wiedza Powszechna

Broniewska, Janina 1949. Krystek z Warszawy, Warszawa : Prasa Wojskowa

Broniewska, Janina 1956. Siostrzeńcy ciotki Agaty, wyd. 5, Warszawa : Nasza Księgarnia

Broniewska, Janina 1973. Tamten brzeg mych lat, Warszawa : KiW

Broniewski, Tadeusz 1990. Historia architektury dla wszystkich, wyd. 3, Wrocław etc. : ZNiO

Broniewski, Władysław 1945. Troska i pieśń, Łódź : Książka

Broniewski, Władysław 1952. Młodym do lotu. Wybór wierszy, Warszawa : KiW

Broniewski, Władysław 1963. Wiersze i poematy, wyd. 2, Warszawa : PIW

Broniewski, Władysław 1984. Pamiętnik 1918 – 1922, Warszawa : PIW

Bronowski, Jacob 1984. Żródła wiedzy i wyobraźni, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa : PIW

Bronowski, Jacob 1988. Potęga wyobraźni, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa : PIW

Broocks, Rice 2015. Bóg nie umarł. Dowody na istnienie Boga w dobie niepewności, Kraków : Rafael

Brookes, John 2000. 101 praktycznych porad. Rośliny doniczkowe, tłum. I. Litwińska, Warszawa : Wiedza i Życie

Bross, Stanisław (red.) 1932. Walka z pornografją (Cykl rozpraw), Poznań : Nakł. Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej

Broszkiewicz, Jerzy 1967. Kluska, Kefir i Tutejszy, Warszawa : Nasza Księgarnia

Broszkiewicz, Jerzy 1975. Obcy ludzie, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie

Broszkiewicz, Jerzy 1982. Kształt miłości, wyd. 11, Kraków : Wyd. Literackie

Brotherton, Manfred 1968. Masery i lasery, Warszawa : PWN

Brown, Lester R., Flavin, Christopher, French, Hilary F. 2000. Raport o stanie świata. U progu nowego tysiąclecia, przeł. W. Bolimowska, J. Gołębiowski, Warszawa : KiW

Brożyniak, Bruno, Prusek, Wiesław 1971. Spotkanie z Algierią, Wrocław etc. : ZNiO

Brückner, Aleksander 1916. Ty–wy–pan. Kartka z dziejów próżności ludzkiej, Kraków : Nakł. Drukarni Literackiej

Brückner, Aleksander 1917. Walka o język, Lwów : Nakł. Książnicy Polskiej Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych

Brückner, Aleksander 1922. Mikołaj Rej. Człowiek i dzieło, Lwów : Nakł. H. Altenberga

Brückner, Aleksander 1939. Dzieje kultury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, Warszawa : Wyd. J. Przeworskiego

Brückner, Aleksander 1985. Mitologia słowiańska i polska, wyd. 2, Warszawa : PWN

Brückner, Aleksander 1989. Słownik etymologiczny języka polskiego, wyd. 5, Warszawa : Wiedza Powszechna

Brudzewski, T. 1931. Cyklon. Powieść, Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa

Bruner, Jerome S. 1971. O poznawaniu. Szkice na lewą rękę, przeł. E. Krasińska, Warszawa : PIW

Brunner-Traut, E. (red.) 2002. Pięć wielkich religii świata. Hinduizm, buddyzm, islam, judaizm, chrześcijaństwo, przeł. J. Doktór, Warszawa : Pax

Brycht, Andrzej 1963. Ulica Pomarańczowa, Warszawa : Pax

Brycht, Andrzej 1971. Marzenia, Łódź : Wyd. Łódzkie

Brycht, Andrzej 1989. Azyl polityczny. Opowieść reporterska (część pierwsza), Łódź : KAW

Bryczkowski, Zbigniew et al. 1970. W imieniu prawa, Warszawa : KiW

Bryliński, Władysław et al. (oprac.) 1985. Siły zbrojne. Podręcznik kształcenia wojskowego w szkołach wyższych. Cz. 2, Warszawa : Wyd. MON

Bryll, Ernest 1969. Drugi niedzielny autobus. Opowiadania, Warszawa : LSW

Bryll, Ernest 1969a. Fraszka na dzień dobry, Kraków : Wyd. Literackie

Bryll, Ernest 1970. Na szkle malowane, Warszawa : Pax

Bryll, Ernest 1988. Wiersze, Warszawa : Pax

Bryll, Ernest, Styczeń, Marcin 2013. Duchy poetów, Warszawa : SM-ART

Bryła, Stefan, Suwalski, Ludomir 1948. Beton i żelbet. Podręcznik dla inżynierów i techników, Warszawa : Instytut Badawczy Budownictwa

Brzechwa, Jan 1965. Gdy owoc dojrzewa, wyd. 3, Warszawa : Czytelnik

Brzeski, Alojzy 1971. Nauczanie języka niemieckiego na stopniu wyższym, Warszawa : PZWS

Brzezina, Maria 1982. Wariancja rodzaju gramatycznego rzeczowników nieżywotnych w potocznej polszczyźnie, Wrocław etc. : ZNiO

Brzezina, Maria 1997. Stylizacja rosyjska. Stylizacja językowa i inne ewokanty rosyjskości w utworach literackich ukazujących okres zaborów, Warszawa : Energeia

Brzezina, Maria, Kurek, Halina (red.) 1999. Collectanea linguistica in honorem Casimiri Polański, Kraków : Księgarnia Akademicka

Brzezińska, Anna Weronika, Hulewska, Aleksandra, Słomska, Justyna (red.) 2006. Edukacja regionalna, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Brzeziński, Bogumił et al. (red.) 1998. Księga pamiątkowa ku czci profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, Toruń : TNOiK „Dom Organizatora”

Brzeziński, Jan et al. 1990. Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Chemia, wyd. 2 zmien., Warszawa : WNT

Brzeziński, Jerzy 1978. Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa : PWN

Brzeziński, Jerzy (red.) 1988. Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych, Zielona Góra : WSP

Brzeziński, Jerzy (red.) 1995. Język i styl gatunków literackich oświecenia i romantyzmu, Zielona Góra : WSP

Brzeziński, Józef 1929. Hodowla drzew i krzewów owocowych. Cz. I-II, wyd. 5 przejrz. i dopełn., Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Brzeziński, Zbigniew 1964. Jedność czy konflikty, London : Odnova

Brzeziński, Zbigniew 1998. Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, przeł. T. Wyżyński, Warszawa : Świat Książki

Brzeziński, Zbigniew, Scowcroft, Brent 2009. Ameryka i świat. Rozmowy o globalnym przebudzeniu politycznym, przeł. D. Rossowski, Łódź : Aha!

Brzęczkowski, Jerzy 1931. Wraki. Powieść, Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa

Brzękowski, Jan 1978. Szkice literackie i artystyczne 1925−1970, Kraków : Wyd. Literackie

Brzostowski, Mirosław 1975. Język reklamy, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Brzostowski, Mirosław 1976. Teoretyczne podstawy reklamy prasowej, Warszawa : Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług

Brzostowski, Mirosław, Szymczak, Jadwiga 1979. Zasady tworzenia nazewnictwa wybranych wyrobów rynkowych, Warszawa : Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług

Brzoza, Jan 1936. Dzieci, wyd. 2, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Brzoza, Jan 1938. Budowali gmach, Warszawa : Rój

Brzoza, Jan 1967. Moje przygody literackie, Katowice : Śląsk

Brzozowska, Dorota 2000. O dowcipach polskich i angielskich. Aspekty językowo-kulturowe, Opole : UO

Brzozowski, Jacek 1997. Odczytywanie znaczeń. Studia o poezji Mickiewicza, Łódź : UŁ

Brzozowski, Jacek (oprac. i red.) 1993. O wierszach Mirona Białoszewskiego. Szkice i interpretacje, Łódź : Oficyna Bibliofilów

Brzozowski, Jacek (red.) 1996. O wierszach Wisławy Szymborskiej. Szkice i interpretacje, Łódź : UŁ

Brzozowski, Jacek, Stelmaszczyk, Barbara (red.) 2002. Rozjaśnianie ciemności. Studia i szkice o Norwidzie, Kraków : Universitas

Brzozowski, Roman 1973. Tarcza na niebie, Warszawa : Wyd. MON

Brzozowski, Stanisław 1905. O Stefanie Żeromskim (Studium), Warszawa : Nakł. G. Centnerszwera i Ski

Brzozowski, Stanisław 1906. Wstęp do filozofii, Kraków ; Warszawa : D. E. Friedlein ; E. Wende

Brzozowski, Stanisław 1906a. Współczesna powieść polska, Stanisławów : A. Staudacher i Sp.

Brzozowski, Stanisław 1910. Legenda Młodej Polski. Studya o strukturze duszy kulturalnej, wyd. drugie, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego

Brzozowski, Stanisław 1911. Sam wśród ludzi, Lwów : Nakł. Księgarni Polskiej B. Połonieckiego

Brzozowski, Stanisław 1913. Pamiętnik, Lwów ; Warszawa : Księgarnia Polska B. Połonieckiego

Brzozowski, Stanisław 1936. Dzieła wszystkie. T. 6. Współczesna powieść i krytyka, artykuły literackie, studja o Wyspiańskim, Warszawa : Instytut Literacki

Brzozowski, Stanisław 1971. Współczesna powieść i krytyka literacka, Warszawa : PIW

Brzozowski, Stanisław 1984. Dzieła. Współczesna powieść i krytyka, Kraków ; Wrocław : Wyd. Literackie

II Brzozowski, Stanisław 1906. Elementarz ogrodniczy dla ogrodników i amatorów ogrodnictwa, Warszawa : Druk J. Sikorskiego

Brzozowski, Tadeusz, Lalak, Hanna 1976. Grecja. Mały przewodnik turystyczny, Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa−Książka−Ruch”

Brzósko, Stanisław (oprac.) 1904. Praktyczne pszczelnictwo, Warszawa : Nakł. i Druk Synów St. Niemiry

Brzósko, Stanisław (oprac.) 1911. Praktyczne pszczelnictwo. Obraz gospodarki w ulach warszawskich i kószkach z nadstawkami, wyd, drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i S-ka

Bubak, Józef, Wilkoń, Aleksander (red.) 1981. O języku literatury, Katowice : UŚ

Buber, Martin 2017. Obrazy dobra i zła, przeł. M. Masny, Gliwice : Fundacja Instytut Globalizacji

Buchanan, Patrick J. 2005. Śmierć Zachodu. Jak wymierające populacje i inwazje imigrantów zagrażają naszemu krajowi i naszej cywilizacji, przekł. D. Konik, J. Morka, J. Przybył, Wrocław : Wektory

Buchanan, Patrick J. 2008. Dzień sądu czyli jak pycha, ideologia i chciwość niszczą Amerykę, tłum. J. Morka, Wrocław : Wektory

Buchhammer, Erich Roman 1994. Mały leksykon przesądów. […], przekł. M. Struczyński, Warszawa : Real Press

Buchwald, Art 1973. Zwiedzajcie Amerykę, przekł. H. Zdanowski, Warsawa : Czytelnik

Buchwald-Pelcowa, Paulina 1997. Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem, Warszawa : Wyd. SBP

Buchwald-Pelcowa, Paulina et al. (red.) 1991. Z badań nad dawną książką. Studia ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin. I, Warszawa : Biblioteka Narodowa

Buck, Peter H. 1983. Wikingowie Pacyfiku, przeł. M. i A. Posern-Zielińscy, Warszawa : PIW

Buczak, Eleonora et al. (oprac.) 1980. Działka moje hobby, wyd. 2, Warszawa : PWRiL

Buczkowski, Leopold 1965. Czarny potok, wyd. 3, Warszawa : Czytelnik

Buczkowski, Leopold 1969. Dorycki krużganek, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Buczkowski, Leopold 1984. Wszystko jest dialogiem, Warszawa : LSW

Buczkowski, Stefan, Wiszniewska, Irena (red.) 1974. Problemy ochrony prawnej wzorów przemysłowych. Materiały międzynarodowego sympozjum […], Wrocław etc. : ZNiO

Buczkówna, Mieczysława 1966. Tajemnica białego kamienia, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Buczkówna, Mieczysława 1990. Nie będzie raju, Warszawa : PIW

Buczwiński.

Buczwiński, Leon (oprac.) 1903. Podręcznik weterynaryjny. Cz. 2. Choroby wewnętrzne zwierząt domowych, Warszawa : Nakł. „Gazety Rolniczej”

Buczwiński, Leon (oprac.) 1904. Podręcznik weterynaryjny. Cz. 3. Choroby zewnętrzne zwierząt domowych, Warszawa : Nakł. „Gazety Rolniczej”

Buczyńska, Hanna 1965. Peirce, Warszawa : Wiedza Powszechna

Buczyńska-Garewicz, Hanna 1973. James, Warszawa : Wiedza Powszechna

Buczyńska-Garewicz, Hanna 1981. Znak i oczywistość, Warszawa : Pax

Buczyński, Stanisław 1968. Dzień walki, Lublin : Wyd. Lubelskie

Budanow, Władimir P. 1950. Mapa w nauczaniu geografii, tłum. W. Richling-Kondracka, J. Kondracki, Warszawa : Nasza Księgarnia

Budniak, Danuta 1987. Studium konfrontatywne łączliwości leksykalnej rosyjskich i polskich leksemów oznaczających kolor, Opole : WSP

Budrewicz, Olgierd 1968. Zdumiewająca Warszawa, Warszawa : Interpress

Budrewicz, Olgierd 1970. Tokijskie ABC, Warszawa : Iskry

Budrewicz, Olgierd 1979. Druga podróż do czterech rogów świata, Warszawa : Sport i Turystyka

Budrewicz, Olgierd 1982. Wśród polskich kangurów, Warszawa : Interpress

Budrewicz, Olgierd 2011. Słownik warszawski. Historia, ludzie, fakty, kultura, legendy, obyczaje, wyd. drugie popraw. i zmien., Olszanica : Bosz

Budrewicz, Tadeusz 2016. Wierszobranie (druga połowa XIX wieku), Kraków : Wyd. Nauk. UP

Budziaszek, Jan 1995. Dzienniczek perkusisty, Warszawa : Wyd. PRO-EKO

Budyta, Jan 1882. Jedenastoletni męczennik. Mały ustęp z wielkiej epopei chrześcijanizmu. Poemat w jednej pieśni, Warszawa : Druk. F. Czerwińskiego i S. Niemiery

Budziło, Jerzy, Dybowski, Stefan 1960. Z dziejów postępu. Zarys popularny, Warszawa : LSW

Budziszewska, Wanda 1983. Słownik bałkanizmów w dialektach Macedonii Egejskiej, Warszawa : UW

Budzyk, Kazimierz 1953. Przełom renesansowy w literaturze polskiej, Warszawa : PIW

Budzyk, Kazimierz 1956. Studia z zakresu nauk pomocniczych i historii literatury polskiej. T. 2, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich

Budzyk, Kazimierz (red.) 1946. Stylistyka teoretyczna w Polsce, Warszawa : Książka

Budzyński, Stefan 1993. Wiara i miłość. Materiały pomocnicze do nauki religii i etyki dla młodzieży szkół średnich, Warszawa : Adam

Bugaj, Roman 1986. Nauki tajemne w dawnej Polsce − Mistrz Twardowski, Wrocław etc. : ZNiO

Bugajski, Leszek 1986. Pozy prozy, Warszawa : Czytelnik

Bugajski, Marian 1977. Polska terminologia poligraficzna. Studium semantyczne na wybranych działach, Wrocław : UWr

Bugajski, Marian 1989. Podstawowe zagadnienia lingwistyki normatywnej, Wrocław : UWr

Bugajski, Marian 1993. Językoznawstwo normatywne, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Bugajski, Marian 2004. Jak pachnie rezeda? Lingwistyczne studium zapachów, Wrocław : Atut

Bugno, Ignacy 2010. Przez nasze serca płynie Łódź, Łódź : eConn

Bujacz, Ludwik 1946. Obóz koncentracyjny w Dachau, Łódź : [s.n.]

Bujak, Franciszek 1916. Uwagi społeczno-gospodarcze dla włościan, Lwów : Macierz Polska

Bujak, Franciszek 1917. Rozwój gospodarczy Galicyi (1772-1914), Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego

Bujakowski, Zygmunt 1914. Z młodości Mickiewicza. Nieznane szczegóły z lat 1815-1825, Warszawa : Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa

Bujalski, Marian, Jurek, Stanisław, Porycki, Mieczysław 1973. Krawiectwo. Podręcznik technologii dla ZSZ, Warszawa : PWSZ

Bujanowski, Stefan 1906. Sylwetki koni oryentalnych i ich hodowców, Kraków : Księgarnia G. Gebethnera i Sp.

Bujański, Jerzy Ronard 1971. Słownictwo teatralne w polskiej dramaturgii, Wrocław etc. : ZNiO

Bujnicki, Kazimierz 2001. Pamiętniki (1795-1875), Kraków : Collegium Columbinum

Bujnicki, Tadeusz (red.) 1978. W kręgu przemian polskiej prozy XX w. Zbiór studiów, Wrocław etc. : ZNiO

Bujwid, Odo 1990. Osamotnienie. Pamiętniki z lat 1932-1942, Kraków : Wyd. Literackie

Bukowiecki, Stanisław 1922. Polityka Polski Niepodległej. Szkic programu, Warszawa : E. Wende i S-ka

Bukowiński, Władysław 1906. Na greckiej fali. Poemat liryczny, Warszawa : Gebethner i Wolff

Bukowska, Anna 1967. Przemiany czasu, Kraków : Wyd. Literackie

Bukowska, Anna et al. 1971. Refleksje znad Nilu, Warszawa : Iskry

Bukowska, Jolanta 1986. Spektroskopia oscylacyjna roztworów amidowych, Warszawa : UW

Bukowski, Charles 2009. Faktotum, przeł. J. K. Kelus, Warszawa : Noir sur Blanc

Bukowski, Kazimierz 1914. Sylwetki. Studia z literatury i sztuki […], Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego

Bukowski, Kazimierz 1927. Władysław St. Reymont. Próba charakterystyki, Lwów ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Bukowski, Marek 1987. Oszustwo, Warszawa : Iskry

Bukowski, Waldemar, Frazik, Wojciech (red.) 2014. Janusz Kurtyka Rzeczypospolitej historyk i urzędnik, Kraków : Arcana

Bukowski, Władimir, Stroiłow, Paweł 2005. Unia Sowiecka czy Związek Europejski? Wywiad rzeka Tomasza Sommera z Władimirem Bukowskim, Warszawa : ARWIL

Bukowski, Zbigniew, Dąbrowski, Krzysztof 1971. Świt kultury europejskiej, Warszawa : LSW

[Bulowa, Ernst] 1934. 300 000 km/sek z dr. Wszędobylskim, przeł. T. Zawistowski, Warszawa : Mathesis Polska

[Bulowa, Ernst] 1947. Najciekawsza podróż z drem Wszędobylskim, przeł. I. Walter, T. Zabłudowski, wyd. drugie uzup., Warszawa : Czytelnik

Bulwicki, B., Dalewski, J. (oprac.) 1957. Poradnik wynalazcy i racjonalizatora (Stan prawny na dzień 1 kwietnia 1957 r.), Warszawa : Wyd. Związkowe

Bułat, Wojciech et al. 1968. Harcerski Uniwersytet Społeczny, Warszawa : Wyd. Harcerskie

Bułat, Wojciech, Sarnecki, Tadeusz 1963. J. Wł. Dawid 1859-1914, Warszawa : Nasza Księgarnia

Buława, Józef 1971. Walki społeczno-ustrojowe w Toruniu w I połowie XVI wieku, Toruń : TNT

Bułhak, Jan 1931. Fotografika. Zarys fotografii artystycznej, Warszawa : TEiM

Bułhak, Jan 1934. Bromografika czyli metoda wtórnika, Wilno : Nakł i druk. L. Chomińskiego

Bułhakow, Michał 1999. Mistrz i Małgorzata, przeł. I. Lewandowska, W. Dąbrowski, Warszawa : Prószyński i S-ka

Bunikiewicz, Witołd 1919. Sowizdrzały. Komedya w trzech aktach, Lwów : Wyd. Polskie

Bunsch, Karol 1960. Dzikowy skarb. Powieść z czasów Mieszka Pierwszego. T. 1-2, wyd. dziewiąte, Kraków : Wyd. Literackie

Bunsch, Karol 1971. Warna 1444, Warszawa : Wyd. MON

Burakowski, Jan (red.) 1998. Wspomnienia sierpczan 1900-1950, Sierpc : Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej

Burchard, Przemysław 1974. Węgry, Warszawa : Wiedza Powszechna

Burdecki, Feliks 1929. Podróże międzyplanetarne, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Burdecki, Feliks 1936. Telewizja, czyli jak człowiek nauczył się widzieć na odległość, Warszawa : Wyd. M. Arcta

Burdecki, Feliks 1942. Droga do powszechnego ideału pracy. Kształtująca energetyka w środowisku europejskim, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Sp. z o. o.

Burdowicz-Nowicki, Jacek 2010. Piotr I, August II i Rzeczpospolita 1697-1706, Kraków : Arcana

Burek, Tomasz 1971. Zamiast powieści, Warszawa : Czytelnik

Burek, Tomasz 1987. Żadnych marzeń, London : Polonia

Burek, Tomasz 1989. Żadnych marzeń, Warszawa : Pokolenie

Burek, Tomasz 2001. Dziennik kwarantanny, Kraków : Arcana

Burgsdorf, Friedrich A. L. 1809. Umieiętność lasowa czyli Rękoksiąg dla włascicieli lasów i ich lesniczych […]. T. 1, przeł. F. J. Nałęcz Kobierzycki, Przemyśl : Druk. J. Gołęmbiowskiego

Burkacka, Iwona 2001. Porównawcza analiza gniazdowa wybranych leksemów neutralnych i nacechowanych ekspresywnie, Warszawa : Elipsa

Burkacka, Iwona 2012. Kombinatoryka sufiksalna w polskiej derywacji odrzeczownikowej, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Burkacka, Iwona, Pawelec, Radosłw, Zdunkiewicz-Jedynak, Dorota (red.) 2010. Słowa − kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Burnham, Sophy 1996. Księga aniołów. Rozważania i aniołach wczoraj i dzisiaj […], tłum. D. Chojnacka, M. P. Jabłoński, Poznań : Zysk i S-ka

Bursa, Andrzej 1982. Utwory wierszem i prozą, wyd. 3 popraw., Kraków : Wyd. Literackie

Burszta, Józef 1974. Kultura ludowa − kultura narodowa. Szkice i rozprawy, Warszawa : LSW

Burszta, Wojciech 1986. Język a kultura w myśli etnologicznej, Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Burszta, Wojciech J., Piątkowski, Krzysztof 1994. O czym opowiada antropologiczna opowieść, Warszawa : Instytut Kultury

Bury, Józef, Kubiczek, Franciszek, Wysocki, Marian 1972. Siła Polski i dobrobyt Jej obywateli, Warszawa : PWE

Burzyńska, Melania 1977. Szara przędza, Olsztyn ; Białystok : Pojezierze

Buśko, Bernard, Śliwieński, Janusz 1987. 1000 słów o komputerach i informatyce, wyd. 4 popraw. i zaktualiz., Warszawa : Wyd. MON

Butkiewicz, Tadeusz 1968. Żółciowe zapalenie otrzewnej bez przedziurawienia dróg żółciowych, Warszawa : PZWL

Butler, Judith 2010. Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu, przeł. A. Ostolski, Warszawa : Wyd. Krytyki Politycznej

Butor, Michel 1971. Powieść jako poszukiwanie. Wybór esejów, tłum. J. Guze, Warszawa : Czytelnik

Buttler, Danuta 1974. Polski dowcip językowy, wyd. 2, Warszawa : PWN

Buttler, Danuta 1976. Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny (Walencja wyrazów), Warszawa : PWN

Buttler, Danuta 1977. Polskie słownictwo żartobliwe przełomu XIX i XX wieku //PHum 21 (1977), 3: 35-40

Buttler, Danuta 1977a. Słowo poetyckie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego //PHum 21 (1977), 4: 63-73

Buttler, Danuta 1978. Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Warszawa : UW

Buttler, Danuta 1978a. Powojenne innowacje w polskim zasobie słownym //PHum 22 (1978), 5: 55-67

Buttler, Danuta 1980. Powojenne ekspresywizmy polskie //PFil 29 (1980): 85-90

Buttler, Danuta 1986. Konfrontacyjna analiza leksykalnych innowacji słowiańskich //Basaj M. (red.) 1986: 171-184

Buttler, Danuta (red.) 1984. Słownik polskich form homonimicznych, Wrocław etc. : ZNiO

Buttler, Danuta, Kurkowska, Halina, Satkiewicz, Halina 1976. Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, wyd. 3, Warszawa : PWN

Buttler, Danuta, Kurkowska, Halina, Satkiewicz, Halina 1982. Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej (Słownictwo rodzime), Warszawa : PWN

Butyniec, Teodozjusz 1979. Tamte lata, Kraków : Wyd. Literackie

Bychowski, Gustaw 2002. Słowacki i jego dusza. Studium psychoanalityczne, Kraków : Universitas

Bykow, Dmitrij 2016. ŻD, przekł. E. Rojewska-Olejarczuk, Poznań : Czwarta Strona

Bykow, Wasil 1991. Zły znak, przeł. M. Putrament, Warszawa : PIW

Bylica, Z. 1935. Japonja chce uderzyć pierwsza! Warszawa : Tom

Byrne, Don 1931. Opowieść bez nazwy, przeł. S. Kuszelewska, Warszawa : Rój

Byron, Jerzy Gordon 1922. Don Juan. T. 1-2, przekł. E. Porębowicz, wydanie nowe przerobione, Warszawa : Bibljoteka Polska

Bystrek, Jan 1972. Zarys lichenologii, Warszawa : PWN

Bystroń, Jan 1893. O użyciu genetivu w języku polskim. Przyczynek do historycznej składni polskiej, Kraków : Nakł. AU

Bystroń, Jan Stanisław 1916. Zwyczaje żniwiarskie w Polsce, Kraków : AU

Bystroń, Jan Stanisław 1928. Wspomnienia syryjskie. Bejrut – Palmira – Damaszek, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Bystroń, Jan Stanisław 1933. Przysłowia polskie, Kraków : PAU

Bystroń, Jan Stanisław 1934. Szkoła jako zjawisko społeczne, Warszawa ; Lwów : Książnica-Atlas

Bystroń, Jan Stanisław 1935. Człowiek i książka, Warszawa : Rój

Bystroń, Jan Stanisław 1938. Łańcuch szczęścia i inne ciekawostki, Warszawa : Rój

Bystroń, Jan Stanisław 1939. Paryż. Dwadzieścia wieków, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Bystroń, Jan Stanisław 1939a. Komizm, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Bystroń, Jan Stanisław 1947. Etnografia Polski, Warszawa : Czytelnik

Bystroń, Jan Stanisław 1949. Warszawa, Warszawa : Wyd. L. Fiszera

Bystroń, Jan Stanisław 1976. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII. T. 1-2, wyd. 3, Warszawa : PIW

Bystroń, Jan Stanisław 1980. Tematy, które mi odradzano. Pisma etnograficzne rozproszone, Warszawa : PIW

Bystrzycka, Zofia 1976. Zamknięte oczy. Powieść, wyd. 3, Warszawa : Czytelnik

Bystrzycka, Zofia 1984. Pełnia półistnienia, Warszawa : Czytelnik

Bystrzycki, Przemysław 1977. Włoskie kartki, Kraków : Wyd. Literackie

Bystrzyński, R. [=Zahorska, Anna] 1929. Dzisiejsze oblicze bolszewizmu rosyjskiego, Kraków : Nakł. „Przeglądu Powszechnego”

Bywalec, Czesław 2007. Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Byzdra, Tadeusz 1969. Normalizacja w produkcji zwierzęcej, Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne

Bzdęga, Jan 1936. Biskupianie, Kościan : Drukarnia Spółkowa

C., Kazimierz 1984. Pierwsze godziny, dni, miesiące po wpadce, Warszawa : Wyd. „V”

Cabała, Adam 1968. Arsenał grobów, Kraków : Wyd. Literackie

Cachin, Marcel 1967. Pisma i portrety, tłum. A. Gosiowa, Warszawa : KiW

Cackowski, Zdzisław 1974. Główne pojęcia materializmu historycznego, Warszawa : KiW

Cackowski, Zdzisław, Hetmański, Marek (red.) 1992. Poznanie. Antologia tekstów filozoficznych, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Cahill, Thomas 1999. Jak Irlandczycy ocalili cywilizację. Nieznana historia heroicznej roli Irlandii w dziejach Europy po upadku Cesarstwa Rzymskiego, przekł. A. Barańczak, Poznań : Media Rodzina

Cairns-Smith, A. G. 1998. Ewolucja umysłu. O naturze i pochodzeniu świadomości, przekł. P. Lewiński, Warszawa : Amber

Calderon de la Barca, Pedro 1956. Życie snem, przeł. E. Boyé, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich

Caldwell, Erskine 1981. Epizod w Palmetto, przeł. K. Piotrowski, Warszawa : KAW

Calvi, Fabrizio 1993. Życie codzienne mafii od roku 1950 do naszych dni, przeł. J. Waczków, Warszawa : PIW

Calvino, Italo 2006. Lasokorzeniolabirynt, tłum. A. Kreisberg, Kraków : Collegium Columbinum

Cała-Wacinkiewicz, Ewelina 2007. Podstawy systemu prawa międzynarodowego. Pytania, testy, tablice, Warszawa : C. H. Beck

Campanella, Tomasz 2004. Misto Słońca, przekł. L. i R. Brandwajnowie Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Campbell, Norman R. 1913. Zasady elektryczności (jako przykład do metodologii), przeł. L. Silberstein, Warszawa : Księgarnia E. Wende i Sp.

Camus, Albert 1972. Obcy. Dżuma. Upadek, przeł. M. Zenowicz, J. Guze, Kraków : Wyd. Literackie

Canetti, Elias 1986. Ocalony język. Historia pewnej młodości, przeł. M. Przybyłowska, Warszawa : Czytelnik

Canfield, Ken R. 2015. Siedem sekretów efektywnych ojców. Jak stać się ojcem, jakiego potrzebują twoje dzieci, wyd. 2, Lublin : Fundacja Cyryla i Metodego

Cantrall, W. R. 1974. Viewpoint, reflexives, and the nature of noun phrases, The Hague ; Paris : Mouton

Carnap, Rudolf 1969. Filozofia jako analiza języka nauki, tłum. A. Zabłudowski, Warszawa : PWN

Carnap, Rudolf 1995. Logiczna składnia języka, przeł. B. Stanosz, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Cary, Max, Warmington, E. H. 1968. Starozytni odkrywcy, przeł. B. Wojciechowski, Warszawa : PWN

Castells, Manuel 2007. Społeczeństwo sieci, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Cazelles, Henri et al., 1975. Język wiary w Piśmie świętym i w świecie współczesnym, przeł. W. Kowalska, Warszawa : Pax

Cegieła, Anna 2011. Moralność w perspektywie słownika i wypowiedzi. Studium z zakresu leksykologii i pragmatyki językowej, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Cegiełka, Piotr 2005. Sandacz w bursztynie, Kraków : Korporacja Ha!art

Ceglińska, Anetta, Staszewska, Zdzisława (red.) 2001. Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka. Język. Piśmiennictwo. Sztuki plastyczne. Obyczaje. Cz. 1-2. Materiały z konferencji […], Łódź : Archidiecezjalne Wyd. Łódzkie

Cejrowski, Wojciech 1996. Kołtun się jeży, Kociewie : Fulmen Poland ; W. Cejrowski

Cejrowski, Wojciech 2006. Gringo wśród dzikich plemion, Poznań : Zysk i S-ka

Cela, Camilo José 1990. Mazurek dla dwóch nieboszczyków, przeł. E. Komarnicka, Warszawa : PIW

Cela, Camilo José 2002. Słownik erotyzmu, przeł. K. Adamska, Warszawa : Horyzont

Celakówna, Rozalia 2008. Pisma, Kraków : Wyd. WAM

Cellini, Benvenuto 1984. Benvenuta Celliniego żywot własny spisany przez niego samego, przeł. L. Staff, wyd. trzecie, Warszawa : PIW

Celma-Panek, Jerzy, Libiszowski, Stefan (red.) 1986. Współczesne polskie introligatorstwo i papiernictwo. Mały słownik encyklopedyczny, Wrocław : Ossolineum

Celmer, Zuzanna, Markowska, Danuta 1975. Gdy przebrzmi marsz Mendelssohna, Warszawa : Nasza Księgarnia

Cenckiewicz, Sławomir 2011. Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991 (wprowadzenie do syntezy), Poznań : Zysk i S-ka

Cenckiewicz, Sławomir 2014. Atomowy szpieg. Ryszard Kukliński i wojna wywiadów, Poznań : Zysk i S-ka

Cenckiewicz, Sławomir, Gontarczyk, Piotr 2008. SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii, Gdańsk ; Warszawa ; Kraków : Instytut Pamięci Narodowej

Centkiewicz, Czesław J. 1937. Znowu na Północy (Kartki z podróży na Wyspę Niedźwiedzią i Spitzbergen w roku 1936), Warszawa : Rój

Centkiewiczowie, Alina i Czesław 1969. Okrutny biegun, Warszawa : Iskry

Centnerszwerowa, Róża 1907. O języku Żydów w Polsce, na Litwie i Rusi. Szkic dziejowy, Warszawa : Księgarnia Powszechna

Cenzura 2002. Cenzura PRL. Wykaz książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu 1 X 1951 r., Wrocław : Nortom

Cepnik, Henryk 1932. Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Zarys życia i działalności, wyd. 2 rozszerz., Warszawa : Instytut Propagandy Państwowotwórczej

Чернобаев, Виктор Г. (ред.) 1940. Русско-польский словарь, Москва : ОГИЗ

Чернобаев, Виктор Г. (ред.) 1941. Русско-польский словарь, второе изд., испр. и доп., Москва : ОГИЗ

Ceronetti, Guido 1995. Drzewa bez Bogów, przeł. S. Kasprzysiak, Kraków : Oficyna Literacka

de Certeau, Michel 2014. Opętanie w Loudun, przekł. K. Przyłuska-Urbanowicz, Warszawa : UW

Cervera, Juan Antonio 1999. Zagrożenia cywilizacji XX wieku. Relacje między kulturą, religią i polityką, przeł. F. Szary, Wrocław : Nortom

Cetera-Włodarczyk, Anna, Kosim, Alicja 2019. Polskie przekłady Shakespeare’a w XIX wieku. Cz. I. Zasoby, strategie, recepcja, Warszawa : UW

Chaber, Ferdynand et al.(red.) 1965. 120 pytań i odpowiedzi. Gospodarka narodowa. Polityka rolna. Oświata i kultura. Obywatel i państwo. Sprawy międzynarodowe, Warszawa : KiW

Chabowski, Leon, Nowotny, Wacław 1966. Piece szklarskie, Warszawa : PWSZ

Chachulska, Beata 2002. Analiza składniowa leksykalnych wykładników parametryzacji świata, Kraków : Wyd. Nauk. DWN

Chaciński, Bartek 2003. Wypasiony słownik najmłodszej polszczyzny, Kraków : Znak

Chaciński, Bartek 2005. Wyczesany słownik najmłodszej polszczyzny, Kraków : Znak

Chaciński, Bartek 2007. Totalny słownik najmłodszej polszczyzny, Kraków : Znak

Chajn, Leon 1964. Kiedy Lublin był Warszawą, Warszawa : Czytelnik

Chałasiński, Józef 1958. Społeczeństwo i wychowanie, wyd. drugie zmien., Warszawa : PWN

Chałasiński, Józef 1962. Kultura amerykańska. Formowanie się kultury narodowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa : LSW

Chałasiński, Józef 1982. Pamiętnikarstwo jako świadectwo przeobrażeń narodu polskiego //Gołębiowski, Grad, Jakubczak (wyb. i oprac.) 1982: 9-29

Chałasiński, Józef, Chałasińska, Krystyna 1965. Bliżej Afryki, Warszawa : Pax

Chałasiński, Józef (red.) 1966. Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Pamiętniki i studia. 3. W poszukiwaniu drogi. Pamiętniki działaczy, Warszawa : LSW

Chałasiński, Józef (red.) 1976. Afryka naszych czasów. Problemy integracji państwowej, narodowej i panafrykańskiej. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO

Chałubińska, Anna 2000. Chirologia – dłoń bez tajemnic, Białystok : Studio Astropsychologii

Chałubiński, Tytus 1970. Listy (1840-1889), Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Chamiec, Józef Szczepan 1878. Która? Kartka z wspomnień paryskich, Paryż : Z Drukarni D. Jouaust

Chamot, Jan 1973. Bydgoska Fabryka Kabli 1923-1973. Zarys historyczno-socjologiczny, Bydgoszcz : Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe Druków Akcydensowych

Chanas, Ryszard, Czerwiński, Janusz 1974. Sudety. Przewodnik, Warszawa : Sport i Turystyka

Chandler, Raymond 1969. Żegnaj, laleczko, przeł. E. Życieńska, Warszawa : Czytelnik

Chapman, Gary 2007. Druga strona miłości, przekł. S. Ryżyk, Warszawa : Vocatio

Chapman, Gary 2010. Pięć języków miłości, przekł. D. Bakalarz, Warszawa : Logos

Chapman, Gary 2014. Pięć języków miłości. Tajemnica miłości, która będzie trwała całe życie, tłum. J. Czernik, Kraków : Esprit

Charageat, Marguerite 1978. Sztuka ogrodów, przeł. A. Morawińska, H. Pawlikowska, Warszawa : WAiF

Charms, Daniel 1997. Pijcie ocet, panowie, przeł. J. Czech, Kraków : Oficyna Literacka

Charszewska, Zofia 1960. Franek, jego pies i spółka, wyd. 6, Warszawa : Nasza Księgarnia

Charytoniuk, Grażyna (zebr. i oprac.) 1998. Polskie białorutenika literackie. Bibliografia przedmiotowa 1945-1998, Białystok : Białoruskie Stowarzyszenie Literackie „Białowieża”

Charytoniuk-Michiej, Grażyna, Sawicka-Mierzyńska, Katarzyna, Zawadzka, Danuta (red.) 2015. Sokrat Janowicz. Pisarz transgraniczny. Studia, wspomnienia, materiały, Białystok : Trans Humana

Charytonow, Edward 1983. Zarys historii architektury, wyd. 10, Warszawa : WSiP

Chaskielewicz, Stefan 1988. Ukrywałem się w Warszawie. Styczeń 1943 styczeń 1945, Kraków : Znak

Chateaubriand, François-René 1982. Atala. René, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa : PIW

Chateaubriand, François-René 2004. Geniusz chrześcijaństwa, przekł. A. Loba, Warszawa : De Agostini & Altaya

Chatman, Seymour, Eco, U., Klinkenberg, J.-M. (eds.) 1979. A semiotic landscape. Proceedings of the First Congress of the International Association for Semiotic Studies Milan, June 1974, The Hague ; Paris ; New York : Mouton

Chaunu, Pierre 1993. Cywilizacja wieku Oświecenia, przeł. E. Bąkowska, Warszawa : PIW

Chauveau, Yves 2011. Jak będzie w niebie?, przekł. A. Kuryś, Warszawa : Promic

Chądzyńska, Zofia 1992. Wstęga pawilonu, Wrocław : Siedmioróg

Chełchowski, Stanisław et al. (oprac.) 1903. Podręcznik gospodarstwa wiejskiego, Warszawa : Nakł. „Gazety Rolniczej”

Chełstowska, Jolanta, Siemieński, Mieczysław 1972. Twój zastęp, wyd. 3 popraw. i uzup., Warszawa : Horyzonty

Chertok, L., De Saussure, R. 1988. Rewolucja psychoterapeutyczna. Od Mesmera do Freuda, przeł. A. Kowaliszyn, Warszawa : PWN

Chesterton, Gilbert Keith 1927. Obrona niedorzeczności, pokory, romansu brukowego i innych rzeczy wzgardzonych, Warszawa : Rój

Chesterton, Gilbert Keith 1974. Święty Tomasz z Akwinu, wyd. 3, przeł. A. Chojecki, Warszawa : Pax

Chesterton, Gilbert Keith 2009. Heretycy, przeł. J. Rydzewska, Warszawa : Fronda ; Ząbki : Apostolicum

Chesterton, Gilbert Keith 2013. Co jest złe w świecie, tłum. M. Reda, Sandomierz : Wyd. Diecezjalne i Drukarnia

Chesterton, Gilbert Keith 2014. Obrona rozumu. Wybór publicystyki (1930-1936 oraz wydania późniejsze), przeł. J. Rydzewska, Warszawa : Fronda

Chesterton, Gilbert Keith 2016. Drzewa pychy i inne opowiadania, przeł. M. Sobolewska, Warszawa : Fronda

Chętnik, Adam 1913. Puszcza Kurpiowska, Warszawa : Wyd. im. M. Brzezińskiego

Chętnik, Adam 1915. Chata kurpiowska […], Warszawa etc. : Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa

Chętnik, Adam 1918. Jak ojcowie nasi żywili Europę, Warszawa : Biblioteczka „Drużyny”

Chętnik, Adam 1918a. Złe obyczaje i przyzwyczajenia których lud wiejski w życiu codziennym strzedz się powinien. I, Warszawa : Nakł. Autora

Chętnik, Adam 1919. Z pieśni o Kurpiach, Warszawa: Wyd. A. Chętnika

Chętnik, Adam (oprac.) 1924. Wieś, dwór i miasto jako równoważne czynniki rozwoju Polski w okresie tysiąclecia, Warszawa : W.Z.O.

Chimiak, Łukasz 1999. Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim. Szkic do portretu zbiorowego, Wrocław : Funna

Chlebda, Wojciech 1985. Oksymoron. Z problemów językowego poznania rzeczywistości, Opole : WSP

Chlebda, Wojciech 2003. Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy, wyd. 2 uzup., Łask : Leksem

Chlebda, Wojciech 2005. Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Opole : UO

Chlebda, Wojciech (red.) 2010. Etnolingwistyka a leksykografia. Tom poświęcony Profesorowi Jerzemu Bartmińskiemu, Opole : UO

Chlebda, Wojciech (red.) 2010a. Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka, Opole : UO

Chlebda, Wojciech (red.) 2013. Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów, Opole : UO

Chlebda, Wojciech, Kochman, Stanisław (red.) 1996. Frazeologia a religia. Tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego […], Opole : UO

Chlebowski, Bronisław 1923. Literatura polska 1795-1905 jako główny wyraz życia narodu po utracie niepodległości, Lwów ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Chlebowski, Cezary 1969. Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, wyd. 2, Warszawa : Iskry

Chludzińska-Świątecka, Jadwiga 1979. Rzeczowniki postadiektywne. Studium słowotwórczo-leksykalne, Warszawa : UW

Chłędowski, Kazimierz 1957. Pamiętniki. T. 1-2, Kraków : Wyd. Literackie

Chłędowski, Kazimierz 1958. Dwór w Ferrarze, Warszawa : PIW

Chłopek, Maciej 2005. Bikiniarze. Pierwsza polska subkultura, Warszawa : Żak

Chłopicki, Władysław 1995. O humorze poważnie, Kraków : PAN

Chłopicki, Władysław, Świątek, Jerzy 2000. Angielski w polskiej reklamie, Warszawa ; Kraków : Wyd. Nauk. PWN

Chłopicki, Władysław, Jodłowiec, Maria (red.) 2010. Słowo w dialogu międzykulturowym, Kraków : Tertium

Chłopski, Józef 1912. Terenoznawstwo, Lwów : Nakł. Towarzystwa „Polskie Drużyny Strzeleckie”

Chmaj, Marek, Sokół, Wojciech, Żmigrodzki, Marek 1995. Teoria partii politycznych, Lublin : Lubelskie Tow. Naukowe

Chmiel, Beata, Kaczyńska, Elżbieta (zebr. i oprac.) 1998. Postulaty 1970-71 i 1980. Materiały źródłowe do dziejów wystąpień pracowniczych w latach 1970-1971 i 1980 (Gdańsk i Szczecin), Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA

Chmielecka, Ewa 2004. Współdziałanie uczelni publicznych i niepublicznych − opinie rektorów, Warszawa : Instytut Społeczeństwa Wiedzy

Chmielewska, Joanna 1972. Całe zdanie nieboszczyka, Warszawa : Czytelnik

Chmielewska, Joanna 1983. Duch, Warszawa : KAW

Chmielewska, Joanna 1990. Dzikie białko. Powieść historyczna z okresu międzykartkowego, Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza

Chmielewska, Joanna 1993. Zbieg okoliczności, Gdańsk : Phantom Press International

Chmielewska, Joanna 1993a. Tajemnica, wyd. 3, Warszawa : Polski Dom Wydawniczy

Chmielewska, Joanna 1993b. Florencja córka Diabła, Warszawa : Polski Dom Wydawniczy

Chmielewska, Joanna 1997. Hazard, Warszawa : Vers

Chmielewska-Gorczyca, Ewa 1992. Tezaurus informacji naukowej, Warszawa : Ośrodek Informacji Naukowej PAN

Chmielewski, Henryk Jerzy 1984. Tytus, Romek i A’Tomek. Ks. 14, wyd. 2, Warszawa : MAW

Chmielewski, Henryk Jerzy 1998. Tytus, Romek & A’Tomek. Ks. 24, Warszawa : Prószyński i S-ka

Chmielewski, Henryk Jerzy 2009. Tytus, Romek & A’Tomek. Ks. 20, Warszawa : Prószyński Media

Chmielewski, Konrad (zebr.) 1908. Obrazy ziem polskich. 1, Warszawa : M. Arct

Chmielewski, Marek (red.) 2002. Leksykon duchowości katolickiej, Lublin ; Kraków : Wyd. M

Chmielewski, Z. 1938. Przyszły ustrój gospodarczy wsi w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Wyd. „Książnicy dla Polaków”

Chmielewski, Zbigniew, Żochowski, Ryszard 1978. Sport ’77. Kalejdoskop, Warszawa : KAW

Chmielowski, A. (red.) 1920. Podręczny słownik wojskowy rosyjsko-polski, Warszawa : Księgarnia Wojskowa

Chmielowski, Piotr 1889. Studya i szkice z dziejów literatury polskiéj, Kraków : Nakł. Księgarni J. K. Żupańskiego & K. J. Heumanna

Chmielowski, Piotr 1890. Studya i szkice z dziejów literatury polskiéj. Ser. 1, Kraków : Nakł. Księgarni J. K. Żupańskiego & K. J. Heumanna

Chmielowski, Piotr 1899. Historya literatury polskiej. T. 1-3, Warszawa : [s.n.]

Chmielowski, Piotr 1900. Historya literatury polskiej. T. 4-5, Warszawa : [s.n.]

Chmielowski, Piotr 1901. Najnowsze prądy w poezyi naszej, Lwów : H. Altenberg ; Warszawa : E. Wende i Sp-ka

Chmielowski, Piotr 1902. Dzieje krytyki literackiej w Polsce, Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa

Chmielowski, Piotr 1961. Pisma krytycznoliterackie. T. 1-2, Warszawa : PIW

Chmielowski, Piotr (oprac.) 1907. Adam Mickiewicz. Pan Tadeusz. Komentarz do tekstu poematu w wydaniu „Macierzy Polskiej”, Brody : F. West

Chmielowski, Piotr, Krzywicki, Ludwik, Mahrburg, Adam (red.) 1899. Poradnik dla samouków. Cz. II, Warszawa : Druk K. Kowalewskiego

Chociłowski, Jerzy 1986. Okruchy Azji, Warszawa : MAW

Chodakiewicz, Marek J., Mysiakowska-Muszyńska, Jolanta, Muszyński, Wojciech J. 2015. Polska dla Polaków! Kim byli i są polscy narodowcy, Poznań : Zysk i S-ka

Choderlos de Laclos, Pierre-Ambroise-François 1960. Niebezpieczne związki, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa : PIW

Chodkowska-Gyurics, Agnieszka, Bochiński,Tomasz 2012. Pan Whicher w Warszawie, Warszawa : Erica

Chodkowski, Andrzej (red.) 2001. Encyklopedia muzyki, wyd. 2 popraw., Warszawa :  Wyd. Nauk. PWN

Chodynicki, Ignacy 1833. Dykcyonarz uczonych Polaków […]. T. 1-3, Lwów : Kuhn i Millikowski

Chodyra, Andrzej 1994. Transport a ochrona środowiska. Materiały z seminarium […], Warszawa : Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

Chojak, Jolanta (red.) 1994. Słownictwo estetyczne Cypriana Norwida, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Chojak, Jolanta, Korpysz, Tomasz, Waszakowa, Krystyna (red.) 2010. Człowiek − słowo − świat, Warszawa : UW

Chojak, Jolanta, Puzynina, Jadwiga (red.) 1990. Studia nad językiem Cypriana Norwida. Praca zbiorowa, Warszawa : UW

Chojak, Jolanta, Zaron, Zofia (red.) 2018. O języku dla Anny Wierzbickiej, Warszawa : Wydział Polonistyki UW ; BEL Studio

Chojecka-Szeremeta, Halina 1993. Niewysłane listy, Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy

Chojecki, Andrzej 1997. Mowa mowy. O języku współczesnej humanistyki, Gdańsk : słowo/obraz terytoria

Chojnacki, Jakub (oprac.) 1988. Bolesław III Krzywousty. W 900 rocznicę urodzin, Płock : Towarzystwo Naukowe Płockie

Chojnowski, Władysław, Jarzęcki, Aleksander 1971. Wzory aktów i innych dokumentów notarialnych, Warszawa : Wyd. Prawnicze

Chojnowski, Zbigniew 2002. Zmartwychwstały kraj mowy. Literatura Warmii i Mazur lat dziewięćdziesiątych, Olsztyn : UWM

Chomicz, Bolesław (oprac.) 1908. Budynki ogniotrwałe a tanie. Poradnik dla gospodarzy wiejskich, Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa

Chomicz, Bolesław (zebr. i wyd.) 1916. Odbudowa wsi polskiej, Warszawa : Nakł. Administracji „Przeglądu Pożarniczego”

Chomsky, Noam 1982. Zagadnienia teorii składni, przeł. I. Jakubczak, Wrocław etc. : ZNiO

Chomsky, Noam 1999. Rok 501. Podbój trwa, przeł. Z. Jankowski, O. Mainka, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Chomsky, Noam 2000. Zysk ponad ludzi. Neoliberalizm a ład globalny, przeł. M. Zuber, Wrocław : Wyd. Dolnośląskie

Chomsky, Noam 2007. Polityka, anarchizm, lingwistyka. Terror, wojna i globalny kapitalizm. W stronę utopii. Język i polityka, tłum. P. Rymarczyk, Poznań : Trojka

Chorąży, Krzysztof, Taras Wojciech, Wróbel, Andrzej 2000. Postępowanie administracyjne, wyd. 2, Kraków : Zakamycze

Choromański, Michał 1959. Szpital Czerwonego Krzyża. Powieść, Poznań : Wyd. Poznańskie

Choromański, Michał 1971. Głownictwo, moglitwa i praktykarze. Powieść. 1, Poznań : Wyd. Poznańskie

Choromański, Michał 1988. Różowe krowy i szare scandalie, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Choromański, Michał 1990. Słowacki wysp tropikalnych, Poznań : Wyd. Poznańskie

Chorośnicki, Michał 1993. Stany Zjednoczone Ameryki wobec państw Afryki na południe od Sahary w latach siedemdziesiątych, Kraków : UJ

Choynowski, Piotr 1925. Pokusa, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Choynowski, Piotr 1926. Kuźnia. Powieść historyczna z lat 1861-1863, wyd. drugie, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Chrakovskij, Viktor S., Grochowski, Maciej, Hentschel, Gerd (eds.) 2001. Studies on the syntax and semantics of Slavonic languages. Papers in honour of Andrzej Bogusławski on the occasion of his 70th birthday, Oldenburg : Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg

Christie, Agatha 2004. Karaibska tajemnica, przeł. M. Gołaczyńska, Wrocław : Wyd. Dolnośląskie

Christie, Agatha 2014. Morderstwo w Orient Expressie, przeł. M. Kisiel-Małecka, Poznań ; Wrocław : Wyd. Dolnośląskie

Chrostowski, Waldemar 1996. Rozmowy o dialogu, Warszawa : Vocatio

Chrostowski, Waldemar 2015. Między Synagogą a Kościołem. Dzieje św. Pawła, Kraków : Apostolicum ; Wyd. M

Chrostowski, Waldemar et al. 2012. Oburzeni, Kraków : Biały Kruk

Chróścielewska, Dorota 1986. Wino o smaku niezapomnianym, Łódź : KAW

Chróścielewska, Honorata 1968. Lekcji więcej nie będzie, Łódź : Wyd. Łódzkie

Chróścielewski, Edmund, Raszeja, Stefan 1970. Sekcja zwłok. Technika z uwzględnieniem metodyki sądowo-lekarskiej i wskazówek diagnostycznych, Warszawa : PZWL

Chróścielewski, Tadeusz 1971. Aurelian albo zjazd koleżeński, Łódź : Wyd. Łódzkie

Chróścielewski, Tadeusz 1974. Srebrna i odloty, Olsztyn : Pojezierze

Chróścielewski, Tadeusz (wyb. i red.) 1973. Choćbyś widział Etnę pałającą. Współczesne opowieści podróżnicze, Łódź : Wyd. Łódzkie

Chruszczewski, Piotr P. (red.) 2004. Perspektywy dyskursu religijnego, czyli przyjęcie Kaina, Kraków : Tertium

Chruszczyński, Andrzej 1998. Intensywizm i autentyzm (1918-1956). Cz. 1. Na fali przyboju, Bydgoszcz : WSP

Chruścicki, Donat, Konieczny, Andrzej, Marcinek, Kazimierz (oprac.) 1974. Sportowcy XXXlecia, Warszawa : Sport i Turytyka

Chruścińska, Krystyna 1976. Nowe wyrazy złożone w języku polskiej prasy. I. Formacje oparte na tematach rodzimych //PorJ 1976, 10: 438-443

Chrzanowski, Ignacy 1920. Historja literatury niepodległej Polski (z wypisami), wyd. czwarte, uzup. i popraw., Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa

Chrzanowski, Ignacy 1924. Chleb macierzysty Ody do młodości, wyd. trzecie, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Chrzanowski, Ignacy 1929. Za co powinniśmy kochać PANA TADEUSZA? Odczyt popularny […], wyd. szóste, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Chrzanowski, Ignacy 1932. Około wychowania narodowego. Trzy odczyty, Warszawa : Dom Książki Polskiej

Chrzanowski, Ignacy (red.) 1939. Księga ku czci Józefa Ignacego Kraszewskiego, Łuck : Wołyńskie Tow. Przyjaciół Nauk

Chrzanowski, Wiesław 1979. Formy prawne wspólnych przedsiębiorstw spółdzielczych i spółdzielczo-państwowych, Warszawa : Zakład Wydawnictw CZSR

Chrząstowska, Bożena 1992. Otwarte niebo. Literackie świadectwa przeżywania Eucharystii, Poznań : W Drodze

Chrząstowska, Bożena, Wysłouch, Seweryna 1978. Poetyka stosowana, Warszawa : WSiP

Chrząszcz, Tadeusz 1907. Wina owocowe. Podręcznik dla szkół rolniczych i praktyków, Kraków : Nakł. Autora

Chrześcijański 1942. Chrześcijański ustrój społeczny. Leon XIII: Rerum Novarum. Pius XI: Quadragesimo Anno. Komentarz, Londyn : F. Mildner & Sons

Chudak, Henryk (red.) 1994. Symbolizm francuski i Młoda Polska. Studia i materiały, Warszawa : Instytut Romanistyki UW

Chudy, Tadeusz 1970. W stronę domu, Łódź : Wyd. Łódzkie

Chudyk, Dorota 2006. Semantyka i łączliwość przysłówków gradualnych w języku rosyjskim w porównaniu z ekwiwalentami polskimi (na materiale tekstów literatury pięknej), Rzeszów : URz

Chudzyński, Stefan, Puternicki, Jan, Surowiak, Wiktor 1975. 1000 słów o tworzywach sztucznych, Warszawa : Wyd. MON

Chwalba, Andrzej 1999. Polacy w służbie Moskali, Warszawa ; Kraków : Wyd. Nauk. PWN

Chwalba, Andrzej (red.) 2000. Dzieje Polski. Kalendarium, wyd. drugie, popraw. i poszerz., Kraków : Wyd. Literackie

Chwalba, Andrzej (red.) 2005. Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Chwalewik, Edward 1916. Zbiory Polskie […], Warszawa : [s.n.]

Chwalewik, Edward, Waroczewska, Stanisława (wyd.) 1915. Księga tęczowa Polaków. Zbiór dokumentów niedyplomatycznych od 8 sierpnia 1914 do 4 kwietnia 1915 r., Warszawa : [s.n.]

Chwedeńczuk, Bohdan 1984. Spór o naturę prawdy, Warszawa : PIW

Chwedeńczuk, Bohdan (wyb.) 1995. Filozofia umysłu, tłum. T. Baszniak et al., Warszawa : Fundacja Aletheia ; Wyd. Spacja

Chwistek, Leon 1921. Wielość rzeczywistości, Kraków

Chwistek, Leon 1933. Zagadnienia kultury duchowej w Polsce, Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa

Chybiński, Adolf 1961. Z pism. T. 2. O polskiej muzyce ludowej. Wybór prac etnograficznych, Warszawa : PWM

Chylińska, Teresa (oprac.) 1971. Dzieje przyjaźni. Korespondencja Karola Szymanowskiego z Pawłem i Zofią Kochańskimi, Kraków : PWM

Cichla-Czarniawska, Elżbieta 1979. W drodze do wierchu (O twórczości Jalu Kurka), Warszawa : LSW

Cichocka, Helena 1994. Teoria retoryki bizantyńskiej, Warszawa : UW

Cichocka, Helena 2004. Mimesis i retoryka w traktatach Dionizjusza z Halikarnasu a tradycja bizantyńska, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Cichocka-Petrażycka, Zofja 1933. Żywioł niemiecki na Wołyniu, Warszawa : Wyd. z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej

Cichomski, Witold 1972. Łączność wewnętrzna w systemach kierowania, Warszawa : Wyd. MON

Cichowicz, Stanisław 1970. Filozof i istnienie. U podstaw teodycei G. W. Leibniza, Warszawa : PWN

Cichowicz, Stanisław 1996. Moje ucho a księżyc. Dywagacje, diagnozy, Gdańsk : słowo/obraz terytoria

Cichy, Wawrzyniec 1980. Wspomnienia wiciarza, Warszawa : LSW

Ciechanowicz, Jan 1993. Trzynastu sprawiedliwych, Wilno : Polskie Wydawnictwo w Wilnie

Ciechowicz, Jan, Majchrowski, Zbigniew (red.) 2001. Dramat polski. Interpretacje. Cz. 1-2, Gdańsk : słowo/obraz terytoria

Ciecierski, Jan 1989. Zwyczajne życie aktora, Kraków : Wyd. Literackie

Ciecierski, Tadeusz, Nijakowski, Lech M. (red.) 2001. Oblicza relatywizmu teoriopoznawczego, Warszawa : Koło Filozoficzne MISH UW

Ciemniewski, Jan 1898. My, a żydzi. Przyczynek do kwestji żydowskiej, Lwów : Nakł. „Dziennika Polskiego”

Cienciała, Rudolf 1972. Wyroby chemoutwardzalne w przemyśle meblarskim, Warszawa : Biuro Wydawnicze „Chemia”

Cieniawa, Stanisław 1995. Niebo? Nie, bo…, Kraków : [s.n.]

Cienkowski, Witold 1972. Teoria etymologii ludowej, Warszawa : PWN

Cienkowski, Witold 1978. Język dla wszystkich, Warszawa : KiW

Cienkowski, Witold 1994. Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa : BGW

Cieński, Włodzimierz 1955. Rodzicom o dzieciach. Cz. II. O wychowaniu charakteru, Londyn : Wyd. Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii

Ciepielewski, Jerzy 1974. Historia społeczno-ekonomiczna Związku Radzieckiego, Warszawa : PWE

Ciepielewski, Jerzy 1977. Historia społeczno-ekonomiczna Związku Radzieckiego, wyd. drugie zmien., Warszawa : PWE

Ciereszko, Henryk 2017. Bł. ksiądz Michał Sopoćko. Apostoł Miłosierdzia Bożego, Warszawa : Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

Cierniak, Jędrzej 1948. W słonecznym kręgu. Widowisko cykliczne oparte na zwyczajach i obrzędach z żywobyciem wiejskiego człeka w dorocznym obiegu słońca związanych, Warszawa : Instytut Wyd. „Sztuka”

Ciesielski, S., Materski, W., Paczkowski, A. 2002. Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich, wyd. 2, popraw., Warszawa : Ośrodek KARTA

Ciesielski, Zenon 1986. Od Fredry do Różewicza. Dramat i teatr polski w Szwecji w latach 1835 − 1976, Gdańsk : Wyd. Gdańskie

Cieszkowski, August 1848. Ojcze nasz. T. 1, Paryż

Cieszkowski, Marek, Szczepaniak, Jacek (red.) 2011. Język, rytuał, płeć , Bydgoszcz : BTN

Cieślak, Franciszek, Gawarecki, Henryk, Stankowa, Maria (oprac.) 1976. Lublin w dokumencie 1317 − 1967, Lublin : Wyd. Lubelskie

Cieślak, Tomasz, Stelmaszczyk, Barbara (red.) 2000. Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, Kraków : Universitas

Cieślakowa, Halina 1968. Charakteryzacja językowa postaci w powieści polskiej w latach 1800-1831, Gdańsk : GTN

Cieślewska, Joanna et al. (red.) 2008. Mitologie świata. Ludy starożytnych Chin, Warszawa : New Media Concept

Cieślik, Krzysztof 1986. Czasopismo „Mir Iskusstwa” na tle programów estetycznych modernizmu rosyjskiego, Szczecin : USz

Cieślikowa, Aleksandra, Czopek-Kopciuch, Barbara, Skowronek, Katarzyna (red.) 2007. Nowe nazwy własne − nowe tendencje badawcze, Kraków : Pandit

Cieślikowski, Jerzy (wyb. i oprac.) 1983. Antologia poezji dziecięcej, wyd. 2 rozszerz., Wrocław etc. : ZNiO

Cimała, Bogdan 1992. Kluczbork. Dzieje miasta, Opole : Instytut Śląski

Cioran, Emil 1992. Na szczytach rozpaczy, przeł. I. Kania, Kraków : Oficyna Literacka

Cipolla, Carlo M. 1965. Historia gospodarcza ludności świata, tłum. E. Vielrose, Warszawa : PWN

Citko, Lilia 2006. „Kronika Bychowca” na tle historii i geografii języka białoruskiego, Białystok : Uniwersytet w Białymstoku

Clancy, Tom 1991. Polowanie na „Czerwony Październik”, przeł. D. i K. Murawscy, Warszawa : Wyd. G i G, R. Ginalski i S-ka

Clancy, Tom 2012. Czerwony Sztorm, przeł. M. Wroczyński, Warszawa : Buchmann

Clark, Wallace 1929. Wykresy Gantta jako srodek organizacji, tłum. A. Kucharzewski, wyd. 2, Warszawa : Izba Przemysłowo-Handlowa

Clarke, Arthur C. 1957. Zdobywamy księżyc, tłum. H. Stępień-Słuckin, J. Thor, Warszawa : PWT

Clas, A. (dir.) 1992. Le mot, les mots, les bons mots. Word, words, witty words. Hommage à Igor A. Mel’čuk par ses amis, collègues et élèves à l’occasion de son soixantième anniversaire, Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal

Claude, Catherine 1975. Niebo rozżarzone do białości, przeł. E. Fiszer, Warszawa : KiW

Clavell, James 1996. Król szczurów, przeł. M. i A. Grabowscy, Warszawa : Świat Książki

Clegg, Hugh 1945. Organizacja służby zdrowia w Wielkiej Brytanii, przekł. M. Danilewiczowa, London : Longmans, Green & Co.

Clements, Tad 2002. Nauka kontra religia, przeł. B. Stanosz, Warszawa : Da Capo

Clifford, Francis 1968. Zielone łąki raju, przeł. Z. Kierszys, Warszawa : Pax

Climati, Carlo 2003. Dzieci nocy. Dyskoteki, ecstasy i alkohol: nowe rodzaje samotności czy ciemność wymagająca rozjaśnienia? Kielce : Jedność

Cloninger, Andy 2005. E-mail od Pana Boga do mężczyzn, Częstochowa : Edycja Świętego Pawła

Cloud, Henry, Townsend, John 2016. Granice w randkowaniu, przekł. J. Kauc, Warszawa : Vocatio

Cmiel, Marta et al. 2008. Polacy w Słowenii, Warszawa : Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW

Cmoch, Leszek 1999. Ponidzie. Przewodnik turystyczny, Busko-Zdrój : AT „Dal”

Cockiewicz, Wacław 1988. Komentarz transmisji sportowej w telewizji (charakterystyka składniowa). Studium z zakresu składni języka mówionego, Kraków : UJ

Cockiewicz, Wacław 1992. Aspekt na tle systemu słowotwórczego polskiego czasownika i jego funkcyjne odpowiedniki w języku niemieckim, Kraków : UJ

Cockiewicz, Wacław 2011. Metaforyka Leśmiana (Analiza lingwistyczna), Kraków : Księgarnia Akademicka

Cofer, Charles N., Appley, Mortimer H. 1972. Motywacja. Teoria i badania, Warszawa : PWN

Cohen, Marcel 1956. Język, jego budowa i rozwój, tłum. S. Gniadek, Warszawa : PWN

Coindreau, Maurice-Edgar 1979. Pamiętnik tłumacza, przeł. E. Jogałła, Warszawa : KiW

Coleman, James S. 1968. Wstęp do socjologii matematycznej, tłum. M. Tabin, Warszawa : PWE

Collcutt, Martin, Jansen, Marius, Kumakura, Isao 1997. Japonia, przeł. A. Dobrzańska-Gadowska, Warszawa : Świat Książki

Collins, Suzanne 2015. Gregor i Niedokończona Przepowiednia. Księga I Kronik Podziemia, przeł. D. Dziewońska, Kraków : IUVI

Combs, James E. 2011. Świat zabaw. Narodziny nowego wieku ludycznego, przekł. O. Kaczmarek, Warszawa : UW

Comfort, Alex 1968. Dlaczego się starzejemy?, tłum. J. Radzicki, Warszawa : PWN

Comte, Fernand 1994. Najsłynniejsze święte księgi świata. Leksykon, przeł. E. Bekier, Łódź : Opus

Comte, Henryk 1976. Zwierzenia adiutanta w Belwederze i na Zamku, wyd. 2, Warszawa : LSW

Conczewa, Mara 1979. Sztuka ziemi trackiej, przeł. M. Tarasiewicz, Warszawa : PIW

Condillac, Étienne Bonnot de 2002. O pochodzeniu poznania ludzkiego. Gramatyka, przekł. K. Brończyl, T. Bartel, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Condivi, Ascanio 1960. Żywot Michała Anioła, przeł. W. Jabłonowski, Warszawa : PIW

Condry, John, Popper, Karl 1996. Telewizja zagrożenie dla demokracji, przeł. M. Król, Warszawa : Sic!

Conner-Sax, Kiersten, Krol, Ed 2000. Internet. Następne pokolenie, tłum. M. Kowalczyk, Warszawa : Wyd. RM

Conrad, Joseph 1928. Pisma zbiorowe. T. 24. Opowieści zasłyszane, przeł. T. Sapieżyna, S. Wyrzykowski, Warszawa : Dom Książki Polskiej

Conrad, Joseph 1987. Dzieła wybrane. T. 1-8, Warszawa : PIW

Conrad, Joseph 2010. Lord Jim. Lektura z opracowaniem, przeł. M. Filipczuk, Kraków : Zielona Sowa

Constant, Benjamin 1922. Adolf, przeł. Boy, wyd. drugie, przejrz., Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Conte, M.-E., Petöfi, J. S., Sözer, E. (eds.) 1989. Text and discourse connectedness. Proceedings of the conference on connexity and coherence […], Amsterdam ; Philadelphia : Benjamins

Cooley, William Desborough 1842. Historja podróży i odkryć dokonanych na morzu i lądzie od początku XV. wieku aż do dni naszych, przeł. W. Szymanowski, Warszawa : Druk. Banku Polskiego

Cooper, James Fenimore 1956. Pogromca zwierząt czyli pierwsza ścieżka wojenna, przeł. K. Piotrowski, Warszawa : Iskry

Copleston, Frederick 1989. Historia filozofii. T. 8, Warszawa : Pax

Corbalán, Fernando 2012. Złota proporcja. Matematyczny język piękna, przeł. W. Bartol, Barcelona : RBA

Cordy, Michael 2007. Kryptonim Wenus, przekł. J. Hensel, Warszawa : Amber

Corelli, Marya 1903. Doczesna potęga, przekł. C. Niewiadomska, Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa

Cornforth, Maurice 1949. Nauka przeciw idealizmowi. Rozważania nad „czystym empiryzmem” i logiką nowoczesną, Warszawa : Książka i Wiedza

Cortázar, Julio 1969. Dla wszystkich ten sam ogień, przeł. Z. Chądzyńska, Warszawa : Czytelnik

Cortázar, Julio 2004. Gra w klasy, przekł. Z. Chądzyńska, Kraków : Mediasat Poland

Cotterell, Arthur 1993. Słownik mitów świata, przekł. W. Ceran et al., Łódź : Wyd. Łódzkie

Couchoud, Jean Paul 1981. Sztuka francuska. II, przeł. E. Bąkowska, Warszawa : WAiF

Courant, R., Robbins, H. 1967. Co to jest matematyka, przeł. E. Vielrose, wyd. trzecie niezmien., Warszawa : PWN

Courtine, Jean-Jacques, Haroche, Claudine 2007. Historia twarzy. Wyrażanie i ukrywanie emocji od XVI do początku XIX wieku, przeł. T. Swoboda, Gdańsk : słowo/obraz terytoria

Courtois, Stéphane et al. 1999. Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, przeł. K. Wakar et al., Warszawa : Prószyński i S-ka

Cowley, Malcolm 1969. O sytuacji w literaturze, tłum. E. Krasnowolska, Warszawa : PIW

Crane, E. E. (ed.) 1964. Słownik terminów pszczelarskich angielski-francuski-niemiecki-czeski-polski-rosyjski z indeksem łacińskim […], Warszawa : PWRiL

Craughwell, Thomas J. 2013. Święci którzy odmienią Twoje życie, tłum. A. K. Kosek, Kraków : Rafael

de Crébillon, Claude Prosper Jolyot 1921. Noc i chwila. Igraszki kącika przy kominku, przeł. Boy, wyd. drugie, przejrz., Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Cronin, Archibald Joseph 1939. Cytadela. Powieść, wyd. 2, Warszawa : Wyd. J. Przeworskiego

Cronin, Archibald Joseph 1954. Gwiazdy patrzą na nas. Ks. 1-3, Warszawa : Pax

Crouch, Paul 2005. W cieniu Apokalipsy. Kiedy rozpęta się piekło, przeł. E. Czerwińska, Warszawa : Klub dla Ciebie

Csató, Edward 1960. Szkice o dramatach Słowackiego, Warszawa : PIW

Csató, Edward 1979. Interpretacje. Recenzje teatralne 1945−1964, Warszawa : PIW

Cubała, Józef Wiesław 1997. Seks i co dalej…, Gdańsk : Oaza Zdrowia

Cudem 1981. Cudem ocaleni. Wspomnienia z kacetów. Praca zbiorowa, London : Veritas

Cudnikowa, Barbara 1982. Tajemnicza nieznajoma, czyli „W wersji polskiej udział wzięli”, Warszawa : KAW

Cukiernik, Tomasz 2015. Dziesięć lat w Unii. Bilans członkostwa, Bielany Wrocławskie : Wektory

Cumming, John 2003. Listy świętych do grzeszników, przeł. Z. Jakubowska, Warszawa : Pax

Cunningham, Chet 1994. Twoja prostata, tłum. A. Antoniewicz, Warszawa : PZWL

Curwood, James Oliver 1954. Władca Skalnej Doliny, Warszawa : Iskry

de Custine, Astolphe 1989. Listy z Rosji. Rosja w 1839 roku, przeł. M. Górski, Kraków : Aramis

Cwalina, Wojciech 2000. Telewizyjna reklama polityczna. Emocje i poznanie w kształtowaniu preferencji wyborczych, Lublin : TN KUL

Cybis, Jan 1980. Notatki malarskie. Dzienniki 1954-1966, Warszawa : PIW

Cybulski, Wacław 1973. Wybuchy pyłu węglowego i ich zwalczanie, Katowice : Śląsk

Cybulski, Wacław, Krzystolik Paweł 1970. Strzelanie elektryczne w górnictwie, Katowice : Śląsk

Cycero, Marek Tuliusz 2002. Wybór pism naukowych, przekł.przekł. K. Wisłocka-Remerowa, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Cygal-Krupa, Zofia 1986. Słownictwo tematyczne języka polskiego. Zbiór wyrazów w układzie rangowym, alfabetycznym i tematycznym, Kraków : UJ

Cygal-Krupa, Zofia 1990. Podstawowe słownictwo tematyczne języka polskiego (na wybranych przykładach), Kraków : UJ

Cygal-Krupa, Zofia (red.) 2008. Współczesna polszczyzna. Stan, perspektywy, zagrożenia, Kraków ; Tarnów : Księgarnia Akademicka

Cygal-Krupowa, Zofia (red.) 2001. Studia językoznawcze. Dar przyjaciół i uczniów dla Zofii Kurzowej, Kraków : UJ

Cygan, Jan 1976. Strukturalne podstawy gramatyki angielskiej, Warszawa : WSiP

Cygański, Mirosław 1978. SS w ruchu narodowosocjalistycznym i w III Rzeszy 1925-1945, Poznań : Instytut Zachodni

Cygielska-Guttman, Elżbieta et al.1977. Mały słownik pisarzy węgierskich, Warszawa : Wiedza Powszechna

Cygler, Hanna 2004. Głowa anioła, Poznań : Kurpisz

Cymborska-Leboda, Maria, Gozdek, Agnieszka (red.) 2008. Kobieta i/jako Inny. Mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku (w kontekście europejskim), Lublin : UMCS

Cyprian, Tadeusz, Sawicki, Jerzy 1962. Przed Trybunałem Świata (refleksje − wspomnienia − dokumenty). Cz. 1, Warszawa : KiW

Cyps, Aleksander Bolesław 1923. Życie i twórczość St. Wyspiańskiego (rozbiór krytyczno-literacki), Łódź ; Katowice ; Warszawa : Księgarnia L. Fiszera

Cyran, Władysław 1967. Przysłówki polskie. Budowa słowotwórcza, Łódź : ŁTN

Cyran, Włodzimierz 1999. Służba jednania. Kapłańsko-liturgiczny charakter apostolskiej posługi św. Pawła według 2 Kor 1-7, Lublin : KUL

Cytowska, Maria, Szelest Hanna 1985. Literatura grecka i rzymska w zarysie, wyd. trzecie, Warszawa : PWN

Cywiński, Bohdan 1932. Kolejnictwo polskie w dobie kryzysu, Warszawa : Związek Polskich Inżynierów Kolejowych

Cywiński, Bohdan 1971. Rodowody niepokornych, Warszawa : Znak

Cywiński, Bohdan 1994. Mój kawałek Europy, Warszawa : Presspublika

Cywiński, Henryk. 1992. Pieniądz. Przegląd encyklopedyczny, Warszawa : KeyTex

Cywiński, Stanisław 1931. Kartki z pamiętnika (1914-1920), Wilno : „Dziennik Wileński”

Czachorowska, Magdalena 2018. Leksyka pism Bolesława Prusa. Studia zebrane, Bydgoszcz : UKW

Czachorowski, Marek 2015. Światowy spisek przeciwko życiu. Aborcja, eutanazja, kara śmierci, Szczecinek : Fundacja „Nasza Przyszłość”

Czachowska, Jadwiga 1966. Gabriela Zapolska. Monografia bio-bibliograficzna, Kraków : Wyd. Literackie

Czachowska, Jadwiga, Loth, Roman 1981. Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie, wyd. 2 uzup., Wrocław etc. : ZNiO

Czachowska, Jadwiga, Szałagan, Alicja (red.) 1994. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 1. A-B, Warszawa : WSiP

Czachowska, Jadwiga, Szałagan, Alicja (red.) 1994a. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 2. C-F, Warszawa : WSiP

Czachowska, Jadwiga, Szałagan, Alicja (red.) 1994b. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 3. G-J, Warszawa : WSiP

Czachowska, Jadwiga, Szałagan, Alicja (red.) 1996. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 4. K, Warszawa : WSiP

Czachowska, Jadwiga, Szałagan, Alicja (red.) 1997. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 5. L-M, Warszawa : WSiP

Czachowska, Jadwiga, Szałagan, Alicja (red.) 1999. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 6. N-P, Warszawa : WSiP

Czachowska, Jadwiga, Szałagan, Alicja (red.) 2001. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 7. R-Sta, Warszawa : WSiP

Czachowska, Jadwiga, Szałagan, Alicja (red.) 2003. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 8. Ste-V, Warszawa : WSiP

Czachowska, Jadwiga, Szałagan, Alicja (red.) 2004. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 9. W-Z, Warszawa : WSiP

Czachowska, Jadwiga, Szałagan, Alicja (red.) 2007. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 10. Ż i uzupełnienia do tomów 1-9, Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna ; IBL PAN

Czachowski, Hubert, Wróblewska, Violetta (red.) 2016. Kultura wsi w egodokumentach, Toruń : UMK

Czajka, Tadeusz 1962. Czerwone punkty, Lublin : Wyd. Lubelskie

Czajkowska, Anna 2014. Z pomocą cierpiącym w czyśćcu. Nowenna za zmarłych z bł. Honoratem Koźmińskim, Częstochowa : Edycja Świętego Pawła

Czajkowski, Jerzy Stanisław 2003. Wiersze wigilijne, Warszawa : Planeta

Czajkowski, Tadeusz 1931. Chałupnictwo tkackie w Zelowie, Warszawa : Instytut Gospodarstwa Społecznego

Czapiga, Zofia (red.) 2002. Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Marianowi Bobranowi, Rzeszów : URz

Czaplejewicz, Eugeniusz 1977. Wstęp do poetyki pragmatycznej, Warszawa : UW

Czaplejewicz, Eugeniusz, Kasperski, Edward (red.) 1978. Dialog w literaturze, Warszawa : PWN

Czaplejewicz, Eugeniusz, Kasperski, E. (red.) 1991. Koncepcje słowa, Warszawa : UW

Czaplicki, Ferdynand Władysław 1871. Obraz Syberyi, Kraków : Nakł. J. Wildta

Czapliński, Przemysław 2009. Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, Warszawa : Wyd. W.A.B.

Czapliński, Przemysław 2011. Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu, Kraków : Wyd. Literackie

Czapliński, Władysław 1952. Polska a Bałtyk w latach 1632-1648. Dzieje floty i polityki morskiej, Wrocław : WrTN

Czapliński, Władysław, Długosz, Józef 1982. Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, wyd. 2, Warszawa : PIW

Czapnik, Grzegorz, Gruszka, Zbigniew, Tadeusiewicz, Hanna (oprac.) 2011. Podręczny słownik bibliotekarza, Warszawa : Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Czapów, Czesław, Manturzewski, Stanisław 1960. Niebezpieczne ulice. U źródeł chuligaństwa. Materiały i refleksje, Warszawa : Iskry

Czapska, Maria 1978. Czas odmieniony, Paryż : Instytut Literacki

Czapska, Maria 1989. Europa w rodzinie, wyd. krajowe 1, Warszawa : Res Publica

Czapski, Józef 1949. Na nieludzkiej ziemi, Paryż : Instytut Literacki

Czapski, Józef 1990. Czytając, Kraków : Znak

Czarkowski, Andrzej 1982. Aktywność kulturalna inteligencji. Ze studiów nad małym miastem, Warszawa ; Poznań : PWN

Czarkowski, Jan 1978. Wizja świata (Proroctwa i prognozy), Wrocław etc. ZNiO

Czarkowski, Ludwik 1909. Słowniczek najpospolitszych rusycyzmów, Wilno : J. Zawadzki

Czarkowski, Ludwik 1921. Słowniczek najpospolitszych rusycyzmów, wyd. 2 uzup., Wilno : J. Zawadzki

Czarliński, Olgierd 1989. W szponach czarnych orłów. Refleksje nieortodoksyjne o rozbiorze Polski, London : Veritas

Czarnawska, Mirosława, Kopania, Jerzy (red.) 1988. Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych. II, Białystok : Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku

Czarnecka, Dominika 2015. „Pomniki wdzięczności” Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej

Czarnecka, Katarzyna, Zgółkowa, Halina 1992. Słownik gwary uczniowskiej, wyd. 2, Poznań : SAWW

Czarnecki, Ryszard 2014. Mój kraj mój świat, Poznań : Zysk i S-ka

Czarniecki, Mariusz M. 1998. Bronię polskiego księdza, Marki : Michalineum

Czarniecki, Mariusz M. 1999. W niewoli mediów. Przewodnik dla odbiorców prasy, radia, telewizji, kina, wideo, Komorów : Wyd. Antyk − Marcin Dybowski

Czarniecki, Mariusz M. 2002. Dwie Europy, Warszawa : Mideo

Czarniecki, Mariusz M. 2003. Medioci. Czy nie jesteś jednym z nich? Warszawa : Offi-cyna Europol

Czarniecki, Mariusz M. 2004. Pięknoduch, Warszawa : Europol

Czarniecki, Mariusz M. 2007. Kobieta jego życia, Warszawa : Cursor

Czarniecki, Mariusz M. 2010. E-wieża. Subiektywny przewodnik mediów, Warszawa : Bartgraf

Czarniecki, Mariusz M. 2011. Intuicje. Powtórka z Wieży, Warszawa : Cursor

Czarnowski, Stefan 1956. Dzieła. T. 1-5, Warszawa : PWN

Czarnowski, Stefan 1958. Kultura, wyd. 3, Warszawa : PWN

Czarnowski, Stefan 1982. Wybór pism socjologicznych, Warszawa : KiW

Czarnyszewicz, Florjan 1942. Nadberezyńcy. Powieść w trzech tomach osnuta na tle prawdziwych zdarzeń, Buenos Aires : Druk. „Głosu Polskiego”

Czarnyszewicz, Florian 1953. Wicik Żywica. Powieść, Buenos Aires : Lasecki i Olsiewicz

Czarnyszewicz, Florian 1963. Chłopcy z Nowoszyszek. Powieść, Londyn : Nakł. Polskiej Fundacji Kulturalnej

Czarnyszewicz, Florian 1991. Nadberezyńcy. Powieść, Lublin : Wyd. FIS

Czartkowski, Adam, Jeżewska, Zofia 1981. Fryderyk Chopin, wyd. 6, Warszawa : PIW

Czartkowski, Adam, Jeżewska, Zofia (oprac.) 1959. Chopin żywy w swoich listach i w oczach współczesnych, wyd. 2, Warszawa : PIW

Czartoryski, Adam 1845. Mowa […], Paryż : [s.n.]

Czartoryski, Adam 1848. Mowa […], Paryż : W Drukarni i Litografii, Maulde i Renou

Czaykowski, Tadeusz 1907. Hodowla ryb i raków. Podręcznik popularny, Tarnów : Druk. J. Pisza

Czechow, Antoni 1956-1962. Dzieła. T. 1-11, [tłum. różni], Warszawa : Czytelnik

Czechowicz, Andrzej 1973. Siedem trudnych lat, Warszawa : Wyd. MON

Czechowski, Tadeusz 1958. Elementarny wykład rachunku prawdopodobieństwa, Warszawa : PWN

Czeczerda, Wanda et al. 1974. Poradnik młodej pary, Warszawa : Watra

Czeczot-Gawrak, Zbigniew 1979. Filmowa prezentacja sztuki. Architektura, malarstwo, rzeźba, grafika, sztuka ludowa, rzemiosło artystyczne, Warszawa : WSiP

Czejarek, Karol, Garczewski, Krzysztof (red.) 2014. Historia pamięcią pisana. Biografie polsko-niemieckie, Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora

Czejarek, Karol, Pszczółkowski, Tomasz G. (red.) 2011. Polska między Niemcami a Rosją. Materiały z międzynarodowych kolokwiów […], Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora

Czekalski, Eustachy 1958. Czarodziejskie skrzypce. Opowieść o Henryku Wieniawskim, Warszawa : LSW

Czekalski, Eustachy 1968. Czarodziejskie skrzypce. Opowieść o Henryku Wieniawskim, wyd. 4, Warszawa : LSW

Czekała-Mucha, Genowefa 1979. Królestwa na piasku, Warszawa : KAW

Czekanowski, Jan 1921. Wschodnie zagadnienia graniczne Polski i stosunki etniczno-społeczne, Lwów : [s.n.]

Czekanowski, Jan 1930. Zarys antropologji Polski, Lwów : K. S. Jakubowski

Czekanowski, Jan 1934. Człowiek w czasie i przestrzeni, Warszawa : TEiM

Czekanowski, Jan 1967. Człowiek w czasie i przestrzeni, Warszawa : PWN

Czekanowski, Jan et al. 1937. Człowiek, jego rasy i życie, Warszawa : TEiM

Czekman, Walery, Smułkowa, Elżbieta 1988. Fonetyka i fonologia języka białoruskiego z elementami fonetyki i fonologii ogolnej, Warszawa : PWN

Czepieliński, Florjan 1859. Praktyczno-teoretyczna gramatyka języka polskiego. Cz. 1, Mińsk : Druk. J. Dworca

Czepieliński, Floryjan 1873. Słownik polsko-rossyjski administracyjno-sądowo-techniczny. Cz. 1-2, wyd. drugie, znacznie powiększ. […], Warszawa : Druk. J. Goldman

Czepulis-Rastenis, Ryszarda 1973. «Klassa umysłowa». Inteligencja Królestwa Polskiego 1832-1862, Warszawa : KiW

Czerkawski, Andrzej, Jurga, Tadeusz 1969. Dla Ciebie Ojczyzno. Miejscowości i województwa odznaczone orderami państwowymi. W 25-lecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa : Sport i Turystyka

Czermińska, Małgorzata 1974. Teodor Parnicki, Warszawa : PIW

Czernawski, D. S., Romanowski, J. M., Stiepanowa, N. W. 1974. Co to jest biofizyka matematyczna, Warszawa : PWN

Czernecki, J. 1938. Nie poprawiać Pana Boga, Kraków : Nakł. autora i druk. „Powściągliwość i Praca”

Czernecki, Karol 1906. Zabawna gramatyka języka… polskiego […], Lwów : Nakł. autora

Czerni, Sergiusz 1977. Słowniki specjalistyczne, Warszawa : WNT

Czerniawski, Czesław 1969. Była już wiosna, Warszawa : Wyd. MON

Czerniewicz, Olgierd 1976. U kresu urzędniczego żywota, Kraków : Wyd. Literackie

Czernik, Wandalin 1914. Pamiętniki weterana 1864 r., Wilno : Druk J. Zawadzkiego

Czerny, Zygmunt et al. (red.) 1961. Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia, Kraków : PWN

Czerpak, Stanisław, Kaniowa, Maria, Kozanecki, Andrzej (zebr.) 1964. O ludziach i sprawie. Wspomnienia działaczy PPR z Krakowskiego (lata okupacji hitlerowskiej), Kraków : Wyd. Literackie

Czerska, Danuta 1970. Sobornoje Ułożenije 1649 roku. Zagadnienia społeczno-ustrojowe, Wrocław : ZNiO

Czerska, Wanda, Malawski, Marek J., Surowiński Jan 1970. Vademecum drogisty. T. 2. Substancje organiczne, Warszawa : Biuro Wydawnicze „Chemia”

Czerwińska, Jadwiga 1999. Człowiek Eurypidesa wobec zagrożenia życia, namiętnej miłości i ekstazy religijnej, Łódź : UŁ

Czerwiński, Kazimierz 1906. Kolekcjonowanie zwierząt, Warszawa : M. Arct

Czerwiński, Kazimierz (wyb.) 1970. Nowy system bodźców materialnego zainteresowania. Zbiór podstawowych dokumentów, Warszawa : Wyd. Związkowe CRZZ

Czerwiński, Maciej, Nowak, Paweł, Przybylska, Renata (red.) 2010. Język IV Rzeczypospolitej, Lublin : UMCS

Czerwiński, Marcin 1974. Życie po miejsku, Warszawa : PIW

Czerwiński, Marcin 1977. Okiem przechodnia, Warszawa : PIW

Czerwiński, Piotr (red.) 2003. Pragmatyczne aspekty opisu języków wschodniosłowiańskich, Katowice : UŚ

Czerwiński, Wincenty, Dreszer, Jerzy 1971. Podstawy techniki, wyd. 4, Warszawa : PWSZ

Czeszewski, Maciej 2001. Słownik slangu młodzieżowego, Piła : Ekolog

Czeszewski, Maciej 2008. Słownik polszczyzny potocznej, wyd. 2, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Czeszko, Bohdan 1954. Krzewy koralowe, Warszawa : Czytelnik

Czeszko, Bohdan 1956. Krzewy koralowe, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Czeszko, Bohdan 1971. Marginałki. Felietony o książkach, Warszawa : PIW

Czeszko, Bohdan 1979. Pokolenie, wyd. 17, Warszawa : Czytelnik

Czeżowski, Tadeusz 1968. Logika. Podręcznik dla studiujących nauki filozoficzne, wyd. 2 popraw., Warszawa : PWN

Czeżowski, Tadeusz (red.) 1960. Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa : PWN

Cziomer, Erhard (red.) 1998. Reforma NATO, Kraków : Fundacja „Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji”

Cziomer, Erhard (red.) 1999. NATO w systemie bezpieczeństwa europejskiego, Kraków : Fundacja „Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji”

Cziomer, Erhard (red.) 2000. NATO u progu XXI wieku. Wobec nowych wyzwań i problemów bezpieczeństwa, Kraków : Instytut Studiów Strategicznych

Cziomer, Erhard (red.) 2001. Raport o bezpieczeństwie 2000, Kraków : Instytut Studiów Strategicznych

Czoch, Rafał 2004. Teoria dopełniania, Kraków : Grafomania

Czochralska, Barbara 1998. Wrażliwość materii, Warszawa : DiG

Czolaković, Rodoljub 1963. Notatki żołnierza wojny wyzwoleńczej, przeł. Z. Stoberski, Warszawa : KiW

Czopek-Kopciuch, Barbara (red.) 2000. Język – człowiek – kultura. Rozprawy i artykuły. Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Marianowi Jurkowskiemu, Piotrków Trybunalski : Naukowe Wyd. Piotrkowskie

Czosnowska, Alicja 1975. Techniczne środki nauczania, Słupsk : WSP

Czosnowski, Wacław 1935. Krwawnik, Warszawa : Gebethner i Wolff

Czubiński, Antoni et al. 1986. Podstawy wiedzy o partii. Ideologia, zasady działania, historia, Poznań : KAW

Czubiński, Antoni (red.) 1974. Polski ruch robotniczy. Zarys historii, wyd. 2 popraw. i rozszerz., Warszawa : KiW

Czubiński, Antoni (red.) 1978. Zarys historii ruchu robotniczego w Wielkopolsce. Praca zbiorowa, Poznań : Wyd. Poznańskie

Czuchnowski, Marian 1937. Cynk. Powieść, Kraków : Nakł. autora

Czukowska, Lidia 1990. Sofia Pietrowna. Powieść o terrorze 1937 roku, przeł. R. Stiller, wyd. 2, Warszawa : Alfa

Czukowski, Kornel 1962. Od dwóch do pięciu, tłum. W. Woroszylski, Warszawa : Nasza Księgarnia

Czuperska-Śliwicka, Anna 1965. Cztery lata ostrego dyżuru. Wspomnienia z Pawiaka 1940−1944, Warszawa : Czytelnik

Czwórnóg, Wiesław et al. 1972. Lekka atletyka. Technika. Metodyka. Ćwiczenia specjalne, Warszawa : Wyd. AWF

Czyż, Antoni 1988. Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku, Wrocław etc. : ZNiO

Czyż, Henryk 1988. Scriptease, Warszawa : Pax

Czyżewska, Krystyna, Hereźniak, Janusz (red.) 1996. 50 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego na Ziemi Łódzkiej, Łódź : UŁ

Czyżewski, Marek, Kowalski, Sergiusz, Piotrowski, Andrzej (red.) 1997. Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Kraków : Aureus

Czyżowski, Kazimierz Andrzej 1928. Jim żeglarz. Powieść, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Czyżowski, Kazimierz Andrzej 1958. Maciek król powietrza. Powieść dla młodzieży, Warszawa : LSW

Ćwik, Władysław 1992. Dzieje Józefowa, Rzeszów : KAW

Ćwirlej, Ryszard 2017. Mocne uderzenie, Warszawa : Muza

Dackiewicz, Jadwiga 1966. W romantycznym Paryżu, Warszawa : Czytelnik

Dackiewicz, Jadwiga 1984. Synowie Napoleona. Cz. 2. Aleksander Walewski, wyd. 2, Łódź : Wyd. Łódzkie

Dadlez, J., Kubikowski, P. 1954. Farmakologia i toksykologia leków, wyd. 2, Warszawa : PZWL

Dahlke, Paweł 1906. Opowiadania buddhyjskie, przeł. W. Szukiewicz, Warszawa : Druk P. Laskauera i Sp.

Dajczer, Tadeusz 2008. Rozważania o wierze. Z zagadnień teologii duchowości, 28 wyd., Częstochowa : Edycja Świętego Pawła

Dajczer, Tadeusz 2012. Rozważania o wierze. Z zagadnień teologii duchowości. Wydanie jubileuszowe, Częstochowa : Edycja Świętego Pawła

Dakowska, Maria 1987. Funkcje lingwistyki w modelach i procesach glottodydaktycznych, Warszawa : PWN

Dalecki, Tadeusz 1982. „Orlice” , Warszawa : Wyd. MON

Dalecki, Ryszard 1979. Armia „Karpaty” 1939, Warszawa : Wyd. MON

de Dalmas, Raymond 1885. Japończycy, ich kraj i ich obyczaje (Podróż na około świata), tłum. H. J. B., Warszawa : Tygodnik Powszechny

Damm, Krystyna, Kaczorowski, Bartłomiej (red.) 2000. Kino, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Damm, Krystyna, Mikusińska, Aldona (red.) 2000. Ludy i języki świata, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Danaiłow, Georgi 1976. Z nikim, przeł. J. Nikołow, Warszawa : Nasza Księgarnia

Danecki, Janusz 1997. Kultuta islamu. Słownik, Warszawa : WSiP

Danek, Danuta 1972. O polemice literackiej w powieści, Warszawa : PIW

Danek, Wincenty 1973. Józef Ignacy Kraszewski, Warszawa : Wiedza Powszechna

Danek, Wincenty (zebr.) 1965. Józef Ignacy Kraszewski, Warszawa : PZWS

Danielewicz, Zbigniew 2005. Niebo. Historia przyszłości, Warszawa : Więź

Danielewiczowa, Magdalena 1996. O znaczeniu zdań pytajnych w języku polskim. Charakterystyka struktury tematyczno-rematycznej wypowiedzeń interrogatywnych, Warszawa : UW

Danielewiczowa, Magdalena 2002. Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych, Warszawa : Katedra Lingwistyki Formalnej UW

Danielewiczowa, Magdalena 2012. W głąb specjalizacji znaczeń. Przysłówkowe metapredykaty atestacyjne, Warszawa : BEL Studio

Danielewiczowa, Magdalena 2014. Struktura i znaczenie eksklamatywów. Na materiale współczesnej polszczyzny, Warszawa : Katedra Lingwistyki Formalnej UW

Danielewiczowa, Magdalena 2016. Dosięgnąć przedmiotu. Rzecz o Ferdynandzie de Saussurze, Warszawa : UW

Danielewiczowa, Magdalena et al. (red.) 2015. Sens i brzmienie, Warszawa : UKSW

von Däniken, Erich 1991. Dzień, w którym przybyli bogowie. 11 sierpnia 3114 roku prz. Chr., tłum. T. Serafińska, Warszawa : Prokop

Danilewicz Zielińska, Maria 1999. Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939-1989, wyd. drugie rozszerz., Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Daniłowski, Gustaw 1947. Z minionych dni. Fragmenty powieściowe, Warszawa : Czytelnik

Daniszewski, Tadeusz 1954. Tradycje KPP są nam bliskie i drogie, Warszawa : KiW

Dankowski, Juliusz 1992. Odprawa posłów tureckich, Warszawa : PIW

Dante Alighieri 1899. Boska komedja. 2. Czyściec, przekł. E. Porębowicz, Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i Sp.

Dante Alighieri 1915. Vita nuova. Życie nowe, przeł. A. Górski, Warszawa : J. Mortkowicz

Dante Alighieri 1977. Boska Komedia (Wybór), przeł. E. Porębowicz, Wrocław etc. : ZNiO

Danysz, Jan 1926. Biologiczne znaczenie cierpienia i zdrowia, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Darasz, Wiktor Jarosław 2003. Mały przewodnik po wierszu polskim, Kraków : TMJP

Darowski, Bolesław Weryha 1890. Słownik kolejowy […], wyd. 2, Lwów : Towarzystwo Politechniczne we Lwowie

Darska, Bernadetta 2008. Czas Fem. Przewodnik po prasie feministycznej i tematach kobiecych w czasopismach kulturalnych po 1989 roku, Olsztyn : Portret

Darvas, József 1978. Miasto na grzęzawisku, przeł. A. Mazurkiewicz, Warszawa : Czytelnik

Daszkiewicz, Krystyna 1974. Traktat o złej robocie, Warszawa : KiW

Daszkiewicz, Krystyna 1976. Nadzwyczajne złagodzenie kary w polskim kodeksie karnym, Warszawa : Wyd. Prawnicze

Daszkiewicz, Krystyna 1990. Uprowadzenie i morderstwo ks. Jerzego Popiełuszki, Poznań : SAWW

Daszyńska-Golińska, Zofia 1914. Rozwój i samodzielność gospodarcza ziem polskich, Warszawa ; Kraków : Wyd. J. Mortkowicza

Daszyńska-Golińska, Zofia 1917. Przyszła Polska. Ekonomiczne znaczenie połączenia Galicyi i Królestwa Polskiego, Piotrków : Nakł. „Wiadomości Polskich”

Datner, Szymon 1961. Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych armii regularnych w II wojnie światowej, Warszawa : Wyd. MON

David-Néel, Alexandra 1938. Mistycy i cudotwórcy Tybetu, przeł. M. Jarosławski, Warszawa : TEiM

Davidson, Basil 1957. Afryka budzi się, tłum. K. Kęplicz, Warszawa : Czytelnik

Davidson, Basil 1961. Stara Afryka na nowo odkryta, przeł. E. Werfel, Warszawa : PIW

Davidson, Donald 1992. Eseje o prawdzie, języku i umyśle, przeł. J. Gryz et al., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Davie, D. et al. (eds.) 1961. Poetics. Poetyka. Поэтика, Warszawa : PWN

Davies, Norman 2004. Powstanie ’44, przekł. E. Tabakowska, Kraków : Znak

Dawidziak-Kładoczna, Małgorzata 2004. „Cherlacy z sercem oziębłym”. O języku pism i mów Józefa Piłsudskiego, Łask : Leksem

Dawson, Christopher 1966. Szkice o kulturze średniowiecznej, przeł. J. Sulowski, Warszawa : Pax

Dąbal, Wit, Andrejew, Piotr (oprac.) 2005. Kompendium terminologii filmowej, Warszawa : Sadyba

Dąbek-Wirgowa, Teresa, Makowiecki, Andrzej Z. (red.) 1994. Kategoria wolności w kulturach słowiańskich, Warszawa : UW

Dąbek-Wirgowa, Teresa, Makowiecki, Andrzej Z. (red.) 1999. Obraz zdrajcy i szpiega w kulturach słowiańskich, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Dąbkowski, Grzegorz 1991. Polska terminologia z zakresu teorii muzyki, Kielce : WSP

Dąbkowski, Grzegorz 1994. Z zagadnień terminologii muzycznej, Kielce : WSP

Dąbkowski, Grzegorz 1997. Europejska terminologia muzyczna, Kielce : WSP

Dąbkowski, Grzegorz 2004. Siedmiojęzyczny słownik terminów muzycznych włosko-francusko-angielsko-niemiecko-rosyjsko-czesko-polski , Warszawa : Takt

Dąbkowski, Grzegorz 2008. Jak opisujemy muzykę. Zbiór szkiców, Warszawa : Takt

Dąbkowski, Grzegorz 2010. Kształtowanie się polskiej terminologii muzycznej, Warszawa

Dąbkowski, Grzegorz (red.) 2008. Reverendissimæ Halinæ Satkiewicz cum magna æstimatione, Warszawa : Plejada

Dąbkowski, Grzegorz (red.) 2009. Polszczyzno moja… Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Bralczyka, Warszawa : ASPRA-JR

Dąbrowa, Jan Marjan 1929. Telewizor Orkisza. Powieść fantastyczna, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Dąbrowa-Kostka, Stanisław 1983. Hitlerowskie afisze śmierci, Kraków : KAW

Dąbrowska, Anna 1993. Eufemizmy współczesnego języka polskiego, Wrocław : UWr

Dąbrowska, Anna 1998. Słownik eufemizmów polskich czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Dąbrowska, Klara 1957. Neologizmy słowotwórcze w publicystyce polskiej okresu Odnowy //ZN WSP w Opolu 4. Językoznawstwo 1 (1957): 39-99

Dąbrowska, Krystyna 1977. Karol z Atmy, wyd. 2, Warszawa : Iskry

Dąbrowska, Magdalena 2003. Rosyjska powieść sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku, Warszawa : Wyd. „Studia Rossica”

Dąbrowska, Maria 1927. Przyjaźń. Opowiadania, Warszawa ; Kraków : Wyd. J. Mortkowicza

Dąbrowska, Marja 1937. Rozdroże. Studjum na temat zagadnień wiejskich, wyd. drugie, Warszawa ; Kraków : Wyd. J. Mortkowicza

Dąbrowska, Maria 1938. Moja odpowiedź. Refleksje nad polemiką z Rozdrożem, Warszawa ; Kraków : J. Mortkowicz

Dąbrowska, Maria 1956. Czyste serca, Warszawa : Nasza Księgarnia

Dąbrowska, Maria 1963. Noce i dnie. T. 1-5, wyd. 15, Warszawa : Czytelnik

Dąbrowska, Maria 1972. Opowiadania, Wrocław etc. : ZNiO

Dąbrowska, Maria 1972a. Przygody człowieka myślącego, Warszawa : Czytelnik

Dąbrowska, Maria 1975. Na wsi wesele, Warszawa : Czytelnik

Dąbrowska, Maria 1997a. Dzienniki powojenne. [T.] 2, 1950-1954, wyd. 3, Warszawa : Czytelnik

Dąbrowska, Maria (wyb.) 1969. Pamiętniki młodzieży wiejskiej 1918-1939, Warszawa : PZWS

Dąbrowski, Jan 1967. Nauka i fantazja, Warszawa : Nasza Księgarnia

Dąbrowski, Kazimierz 1934. Podstawy psychologiczne samodręczenia (automutylacji), Warszawa : Lekarskie Towarzystwo Wydawnicze „Przyszłość”

Dąbrowski, Kazimierz 1935. Nerwowość dzieci i młodzieży, Warszawa : Nasza Księgarnia

Dąbrowski, Kazimierz 1986. Trud istnienia, wyd. 2, Warszawa : Wiedza Powszechna

Dąbrowski, Kazimierz (red.) 1981. Zdrowie psychiczne, wyd. 2, Warszawa : PWN

Dąbrowski, Krzysztof, Uzdowska, Teresa, Młynarska, Marta 1956. Kalisz w starożytności i w średniowieczu, Warszawa ; Wrocław : Zakład im. Ossolińskich

Dąbrowski, Marian (red.) 1928. Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa 1918-1928, Kraków ; Warszawa

Dąbrowski, Saturnin 1927. Spółdzielcza Belgja (wrażenia z wycieczki), Warszawa : Wyd. Związku Spółdzielni Spożywców Rz. P.

Dąbrowski, Stanisław 1942. W szponach czerwonych władców. Przeżycia młodej Polki, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Sp. z o. o.

Dąbrowski, Stanisław, Górski, Ryszard 1963. Fredro na scenie, Warszawa : WAiF

Dąbrowski, Stanisław, Górski, Ryszard (oprac.) 1963. Wspomnienia aktorów (1800−1925). T. 1-2, Warszawa : PIW

Dąbrowski, Witold 1982. Portret trumienny, Warszawa : Czytelnik

Dąbrówka, Andrzej, Geller, Ewa 1998. Słownik antonimów. 64 000 znaczeń przeciwstawnych i uzupełniających języka polskiego, Warszawa : Świat Książki

Dąmbska, Izydora 1967. O narzędziach i przedmiotach poznania. Z teorii instrumentalnego poznania. O filozofii lingwistycznej, Warszawa : PWN

Dąmbska, Izydora 1975. O konwencjach i konwencjonalizmie, Wrocław etc. : ZNiO

Dąmbska, Izydora et al. (red.) 1964. Szkice filozoficzne Romanowi Ingardenowi w darze, Warszawa ; Kraków : PWN

Dąmbska-Prokop, Urszula (red.) 2000. Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa : Educator

Dec, Ignacy et al. 2015. Polsko, uwierz w swoją wielkość. Głos biskupów w sprawie Ojczyzny 2010-2015, Kraków : Biały Kruk

De Coster, Karol 1978. Przygody Dyla Sowizdrzała, przeł. J. Rogoziński, wyd. 3, Warszawa : PIW

Deczyński, Kazimierz 1907. Żywot chłopa polskiego na początku XIX stulecia, Warszawa : G. Centnerszwer i Ska ; Lwów : Księgarnia H. Altenberga

Deczyński, Kazimierz 1949. Pamiętnik chłopa-nauczyciela, wyd. drugie, Warszawa : Nasza Księgarnia

Dedecius, Karl 2008. Europejczyk z Łodzi. Wspomnienia, przeł. S. Lisiecka, Kraków : Wyd. Literackie

Defoe, Daniel 1955. Fortunne i niefortunne przypadki sławetnej Moll Flanders […], tłum. K. Tarnowska, Warszawa : Czytelnik

Defoe, Daniel 1983. Przypadki Robinsona Kruzoe, wyd. 6, Warszawa : PIW

Defourneaux, Marcelin 1968. Życie codzienne w Hiszpanii w wieku złotym, przeł. E. Bąkowska, Warszawa : PIW

Degler, Janusz (wyb. i oprac.) 1976. Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 1. Dramat − teatr, wyd. 2 uzup., Wrocław : UWr

Degler, Janusz (wyb. i oprac.) 1976a. Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 2. O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego, Wrocław : UWr

Dehnel, August 1939. O sztuce układania ptaków drapieżnych do łowów, Warszawa : Odbitka (poprawiona i uzupełniona) z „Łowca Polskiego”

Dejczer, Stanisław 2003. Manekin, Poznań : Zysk i S-ka

Dekret 1928. Dekret prezydenta Rzeczypospolitej o ubezpieczeniu pracowników umysłowych, Kraków : Nakł. Okręgowego Związku Kas Chorych

Delaperrière, Maria (dir.) 2000. Mickiewicz par lui-même, Paris : Institut d’études slaves

Delbrêl, Madeleine 1975. Zaufać Bogu, tłum. K. Wróblewska, Kraków : Znak

Delert, Jan Baptysta 1882. Liturgika czyli nabożeństwo i rok kościelny, wyd. 3, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego

Delert, Jan Baptysta 1890. Krótka historya Kościoła św. katolickiego, wyd. nowe, Poznań : Księgarnia Katolicka

Delisle, Jean, Lee-Jahnke, Hannelore, Cormier, Monique C. (red.) 2006. Terminologia tłumaczenia, przekł. T. Tomaszkiewicz, Poznań : UAM

Delpech, Thérèse 2008. Powrót barbarzyństwa w XXI wieku, przekł. W. Dłuski, Warszawa : Media Lazar

Delsol, Chantal 2018. Kamienie węgielne. Na czym nam zależy? tłum. M. Kowalska, Kraków : Znak

Delumeau, Jean 1996. Historia raju. Ogród rozkoszy, przeł. E. Bąkowska, Warszawa : PIW

Delumeau, Jean (red.) 1998. Uczony i wiara. Wyznania ludzi nauki, przekł. J. Grosfeld, Warszawa : Volumen

Dembowska, Maria (red.) 1979. Słownik terminologiczny informacji naukowej, Wrocław etc. : ZNiO

Dembowski, Bronisław 1969. Spór o metafizykę. Główne poglądy na metafizykę w Polsce na przełomie XIX i XX w., Warszawa : ATK

Dembowski, Edward 1955. Pisma. T. 1-5, Warszawa : PWN

Dembowski, Edward 1979. Pisma społeczne i polityczne, Warszawa : KiW

Dembowski, Jan 1934. W poszukiwaniu istoty życia. Historia naturalna jednego pierwotniaka, Warszawa : Mathesis Polska

Dembowski, Jan 1951. Psychologia małp, Warszawa : KiW

Demel, Kazimierz 1967. Zwierzę i jego środowisko. Wstęp do ekologii zwierząt, wyd. 2, Warszawa : PWN

Demenko, Grażyna 1999. Analiza cech suprasegmentalnych języka polskiego na potrzeby technologii mowy, Poznań : UAM

Demianowicz, Antoni 1936. Pszczoły. Życie i hodowla, Warszawa : Wyd. Rodziny Kolejowej

Demidow, Anatol 1845. Podróż do południowéj Rossyi i Krymu. T. 1-2, tłum. W. Szymanowski, Warszawa : Druk. J. Jaworskiego

Derbin, Kazimierz 1969. Polska – Bułgaria. Gospodarka, współpraca, Warszawa : PWE

Derengowski, Jan 1933. Próba szacunku dochodów robotniczych z pracy w przemyśle 1928-1932, Warszawa : Instytut Spraw Społecznych

Derengowski, Jan 1939. Płace pracowników miejskich m. st. Warszawy wczoraj i dziś, Warszawa : M. Arct

Derwojedowa, Magdalena 2000. Porządek linearny składników zdania elementarnego w języku polskim, Warszawa : Elipsa

Derwojedowa, Magdalena 2011. Grupy liczebnikowe we współczesnym języku polskim. Zarys opisu zależnościowego, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Déry, Tibor 1978. Jednouchy, przeł. T. Olszański, Warszawa : Czytelnik

Descartes, Réne 1988. Rozprawa o metodzie, przeł. W. Wojciechowska, Warszawa : PWN

Descartes, Réne 2002. Reguły kierowania umysłem. Poszukiwanie prawdy poprzez światło naturalne, przeł. L. Chmaj, Kęty : Antyk

Deschamps, Léger-Marie 1967. Prawdziwy system czyli rozwiązanie zagadki metafizyki i moralności, przekł. B. Baczko, Warszawa : KiW

Detko, Jan 1965. Orzeszkowa wobec tradycji narodowowyzwoleńczych (Zarys monograficzny), Warszawa : Czytelnik

Deuel, Leo 1984. Lot w przeszłość. Opowieść o archeologii lotniczej, przeł. H. Pawlikowska, Warszawa : WAiF

Devall, Bill, Sessions, George 1994. Ekologia głęboka. Żyć w przekonaniu, iż Natura coś znaczy, przekł. E. Margielewicz, Warszawa : Pusty Obłok

Dewey, John 1963. Demokracja i wychowanie. Wstęp do filozofii wychowania, przeł. Z. Bagsten, Warszawa : KiW

Dewey, John 2002. Jak myślimy?, przekł. Z. Bagstenówna, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Dexter, Colin 2009. Inspektor Morse. Nabożeństwo za Wszystkich Zmarłych, przekł. A. Sawicka-Chrapkowicz, Gdańsk : GWP

Dębicki, Zdzisław 1925. Wł. St. Reymont laureat Nobla, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Dębicki, Zdzisław 1927. Rozmowy o literaturze, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Dębicki, Zdzisław 1928. Portrety. Serja II, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Dębno, Z. 1935. Katolicyzm i komunizm jako dwie religje społeczne, Warszawa : Gebethner i Wolff

Dębski, Eugeniusz 2010. Moherfucker, Warszawa : Runa

Dębski, Jan 1955. Ignacy Łukasiewicz. Narodziny przemysłu naftowego, Warszawa : LSW

Dębski, Witold 1937. Rynek mięsny, Warszawa : Związek Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych RP

Dickens, Karol 1936. Klub Pickwicka. T. 1-4, Warszawa : J. Przeworski

Dickens, Karol 1956. Dzieje, przygody, doświadczenia i zapiski Dawida Copperfielda  […]. T. 2, tłum. W. Kościałkowska, wyd. 3, Warszawa : Czytelnik

Dickstein-Wieleżyńska, Julia 1906. Słowo o Adamie Asnyku. Odczyt niewygłoszony, Warszawa : W. L. Anczyc

Dickstein-Wieleżyńska, Julja 1927. Konopnicka. Dzieje natchnień i myśli, Warszawa : Księgarnia K. Wojnara i S-ki

Diderot, Denis 2003. Wybór pism filozoficznych, przekł. J. Hartwig, J. Rogoziński, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Diderot, Denis 2004. Kubuś Fatalista i jego pan, przekł. T. Boy-Żeleński, Warszawa : De Agostini & Altaya

Dietl, Jerzy 1970. Handel i rynek w rejonach uprzemysławionych, Warszawa : KiW

Dietl, Jerzy 1977. Marketing. Wybrane zagadnienia, Warszawa : PWE

Dietl, Jerzy 1981. Marketing, wyd. 2 zmien., Warszawa : PWE

van Dijk, Teun A., Petöfi, J. S. (eds.) 1977. Grammars and descriptions (Studies in text theory and text analysis), Berlin ; New York : de Gruyter

Dilis, Jerzy, Siennicki, Andrzej 1967. Roboty betoniarskie i zbrojarskie, wyd. 4, Warszawa : PWSZ

Dimde, Manfred 1994. Nostradamus. Przepowiednie na lata 1994-2004. Dekada Apokalipsy, Wrocław : Astrum

von Ditfurth, Hoimar 1976. Dzieci Wszechświata, Warszawa : PIW

Divéky, Adrjan 1919. Węgrzy a Polacy w XIX stuleciu, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa

Długoborski, Wacław (red.) 1976. Dąbrowa Górnicza. Zarys rozwoju miasta. Praca zbiorowa, Katowice : Śląsk

Długosz, Józef (zebr. i oprac.) 1967. Rękopiśmienne dedykacje autorskie w księgozbiorze Ossolineum, Wrocław : Ossolineum

Długosz, Leszek 2004. Dusza na ramieniu. Wiersze i piosenki, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie

Długoszewski, Bronisław M. 1952. Rudy Tomek, wyd. 2 uzup. Warszawa : Nasza Księgarnia

Długoszewski, Stanisław, Horowski, Jerzy (oprac.) 1911. Piekarstwo w teoryi i praktyce. Pierwszy podręcznik w języku polskim do nauki piekarstwa, Kraków : Nakł. Autorów

Długoszewski, Włodzimierz 1935. Wioślarstwo, Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa

Długosz-Kurczabowa, Krystyna 1975. Uwagi o języku Kornela Ujejskiego //PFil 25 (1974, wyd. 1975): 479-489

Długosz-Kurczabowa, Krystyna 1990. Apelatywizacja biblijnych nazw własnych w języku polskim, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Długosz-Kurczabowa, Krystyna 1993. Uwagi o języku listów Kornela Ujejskiego. Słownictwo //Kupiszewski W. (red.) 1993: 82-125

Długosz-Kurczabowa, Krystyna 2007. Szkice z dziejów języka religijnego, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Długosz-Kurczabowa, Krystyna 2008. Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Dłuska, Maria 1932. Rytm spółgłoskowy polskich grup akcentowych, Kraków : Nakł. PAU

Dłuska, Maria 1947. Prozodia języka polskiego, Kraków : Nakł. PAU

Dłuska, Maria, Kuryś, Tadeusz 1957. Sylabotonizm, Wrocław : ZNiO

Dmochowski, Franciszek Salezy 1858. Wspomnienia od 1806 do 1830 roku, Warszawa : Druk. J. Jaworskiego

Dmochowski, Janusz 1907. O kółkach i spółkach rolniczych, Warszawa : [s.n.]

Dmowski, Roman 1925. Polityka polska i odbudowanie państwa, Warszawa : Nakł. Księgarni Perzyński, Niklewicz i Ska

Dmowski, Roman 1932. Świat powojenny i Polska, wyd. 3, Warszawa : Spółka Wydawnicza Warszawska

Dobaczewski, Adam 1998. Cechy składniowe i semantyczne polskich dopowiedzeń potwierdzających, Warszawa : Katedra Lingwistyki Formalnej UW

Dobaczewski, Adam 2002. Zjawiska percepcji wzrokowej. Studium semantyczne, Warszawa : Katedra Lingwistyki Formalnej UW

Dobbs, Michael 2008. Szpieg w Jałcie, Warszawa : AMF Plus Group

Dobek, Czesław 1968. Drugi rzut i inne opowiadania, Paryż : Instytut Literacki

Dobieszewski, Adolf 1984. Zasady i mechanizmy funkcjonowania partii (Model leninowski), Warszawa : KiW

Dobosiewicz, Stanisław, Tokarski, Jan, Wieczorkiewicz, Bronisław 1952. Kultura języka, Warszawa : PZWS

Dobosiewicz, Zbigniew, Łętocha, Tadeusz, Malinowski, Marek 1974. „Białe imperium” południowej Afryki, Warszawa : KiW

Dobosz, Andrzej 2011. Pustelnik z Krakowskiego Przedmieścia, Warszawa : Iskry

Dobosz, Bolesław 1936. Głos kamieni. Powieść, Toruń : LSW

Dobraczyński, Jan 1946. W rozwalonym domu, Warszawa : Czytelnik

Dobraczyński, Jan 1948. Wybrańcy gwiazd. Powieść, Poznań : Księgarnia Z. Gustowskiego

Dobraczyński, Jan 1951. Klucz mądrości, Warszawa : Pax

Dobraczyński, Jan 1955. Notatnik podróżny, Warszawa : Pax

Dobraczyński, Jan 1964. Najeźdźcy, wyd. 6, Warszawa : Pax

Dobraczyński, Jan 1968. Listy Nikodema, wyd. 13, Warszawa : Pax

Dobraczyński, Jan 1977. Cień Ojca, Warszawa : Pax

Dobraczyński, Jan 1987. O każdego człowieka, Warszawa : Pax

Dobraczyński, Jan 1987a. Wyczerpać morze, Warszawa : KAW

Dobre 1994. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, Warszawa : Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN

Dobre 2001. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, Warszawa : Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN

Dobroczyński, Michał 1990. Charakter międzynarodowej pozycji gospodarczej Polski, Warszawa : PISM

Dobrosz, Janusz 2006. Zniewalanie Polski, Wrocław : Nortom

Dobrowolska, Danuta 1998. Proza beletrystyczna Władysława Terleckiego (1956-1992), Siedlce : Wyd. Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej

Dobrowolska, Janina 1975. Czy naprawdę trudne dziecko? wyd. 2 zmien., Warszawa : WSiP

Dobrowolski, Antoni Bolesław 1918. Drogowskazy, Warszawa

Dobrowolski, Antoni Bolesław 1923. Historia naturalna lodu, Warszawa : Kasa im. J. Mianowskiego

Dobrowolski, Antoni Bolesław 1925. Wyprawy polarne. Historia i zdobycze naukowe, wyd. 2, Warszawa

Dobrowolski, Antoni Bolesław 1945. Nowa ciemnota, czyli nowe niebezpieczeństwo grożące cywilizacji: półinteligenci i ćwierćinteligenci //Twórczość 1 (1945), 5: 76-93

Dobrowolski, Stanisław Ryszard 1953. Nasza rzecz, Warszawa : PIW

Dobrowolski, Stanisław Ryszard 1959. A jeśli komu droga. Wiersze i pieśni, Warszawa : PIW

Dobrowolski, Stanisław Ryszard 1964. Dom i inne wiersze, Warszawa : PIW

Dobrowolski, Stanisław Ryszard 1966. Dzień dzisiejszy, Warszawa : Wyd. MON

Dobrowolski, Stanisław Ryszard 1969. Głupia sprawa, Warszawa : Czytelnik

Dobrowolski, Stanisław Ryszard 1974. Doświadczenia. Poezje wybrane, Warszawa : PIW

Dobrowolski, Stanisław Ryszard 1974a. Lirycznie i nielirycznie, Warszawa : PIW

Dobrowolski, Stanisław Ryszard 1977. Nic co ludzkie, Warszawa : Czytelnik

Dobrowolski, Stanisław Ryszard 1978. Pisma wybrane. T. 8. Warszawskie to i owo, Warszawa : KiW

Dobrowolski, Stanisław Ryszard 1986. Pokój do wynajęcia, Katowice : KAW

Dobrowolski, Stanisław Ryszard 1986a. Trudna wiosna, wyd. 2, Warszawa : Wyd. Spółdzielcze

Dobrowolski, Tadeusz 1959. Sztuka Krakowa, wyd. 2, rozszerz. i popraw., Kraków : Wyd. Literackie

Dobrzycki, Jerzy, Markowski, Mieczysław, Przypkowski, Tadeusz 1975. Historia astronomii w Polsce. T. 1, Wrocław etc. :ZNiO

Dobrzycki, Wiesław 1974. Granica zachodnia w polityce polskiej 1944-1947, Warszawa : PWN

Dobrzyńska, Teresa (red.) 1986. Teoria tekstu. Zbiór studiów, Wrocław etc. : ZNiO

Dobrzyńska, Teresa (red.) 1988. Studia o tropach. I, Wrocław etc. : ZNiO

Dobrzyńska, Teresa (red.) 1990. Tekst w kontekście. Zbiór studiów, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Dobrzyńska, Teresa (red.) 1992. Typy tekstów. Zbiór studiów, Warszawa : IBL PAN

Dobrzyńska, Teresa (red.) 1992a. Studia o tropach. II, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Dobrzyńska, Teresa (red.) 1996. Tekst i jego odmiany. Zbiór studiów, Warszawa : IBL PAN

Dobrzyńska, Teresa, Janus, Elżbieta (red.) 1983. Tekst i zdanie. Zbiór studiów, Wrocław etc. : ZNiO

Doerre, Piotr, Kratiuk, Krystian (red.) 2014. Prawa strona Internetu, Kraków : Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi

Doerre, Piotr, Kratiuk, Krystian (red.) 2015. W dobrym stylu. Vademecum katolickiej elegancji, Kraków : Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks.

   Piotra Skargi

Dojka, Iwona 2011. Zakłamany słownik czyli żargon funkcjonariuszy bezpieczeństwa PRL, Kraków : Rafael

Doktorowicz-Hrebnicki, Stanisław 1935. Arkusz Grodziec. Objaśnienie, Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny

Dokulil, Miloš 1979. Teoria derywacji, przeł. A. Bluszcz i J. Stachowski, Wrocław etc. : ZNiO

Dołęga-Chodakowski, Zorian 1967. O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem oraz inne pisma i listy, Warszawa : PWN

Domagalik, Janusz 1969. Koniec wakacji, wyd. 2, Warszawa : Nasza Księgarnia

Domagalski, Włodzimierz (red.) 2006. Kryptonim „Heca”, Łódź : NZS Regionu Łódzkiego

Domaniewski, Tomasz 1973. Majster we własnym domu, wyd. 4 popraw. i rozszerz., Warszawa : IW CRZZ

Domański, Henryk 1999. Prestiż, Wrocław : Funna

Domański, Ryszard 1970. Syntetyczna charakterystyka obszaru. Na przykładzie Okręgu Przemysłowego Konin-Łęczyca-Inowrocław, Warszawa : PWN

Domański, Ryszard, Kaźmierczak, Andrzej, Żyżyński, Jerzy 2008. Polska wobec perspektywy wstąpienia do strefy euro. Za i przeciw szybkiej integracji walutowej, Warszawa : [s.n.]

Domański, Stanisław 1912. Nerwica urazowa (Neurosis traumatica), jej rozpoznanie i leczenie, Kraków : S. A. Krzyżanowski

Domarańczyk, Zbigniew 1985. Strzały w Kairze, Warszawa : WRiT

Domeyko, Ignacy 1962. Moje podróże. Pamiętniki wygnańca. I, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Domeyko, Ignacy 1963. Moje podróże. Pamiętniki wygnańca. II, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Domeyko, Ignacy 1963a. Moje podróże. Pamiętniki wygnańca. III, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Domin, Janina 1982. Słowotwórstwo hipokorystyków od imion własnych osobowych w języku polskim i rosyjskim, Gdańsk : UG

Dominik, Aleksandra, Królikowski, Kazimierz 1973. Surowce energetyczne Polski, Warszawa : PZWS

Dominik, Kazimierz 1954. Przyzębica, Warszawa : PZWL

Dominikiewicz, Mieczysław 1923. Wyrób piwa, wyd. drugie na nowo oprac. i powiększ.. Łódź etc. : Księgarnia L. Fiszera

Domino, Zbigniew 2001. Syberiada polska, Warszawa : Studio Emka

Donelaitis, Kristijonas 1933. Rok. Obrazy z życia chłopów XVIII-go wieku, przeł. K. P., Warszawa : [s.n.]

Donimirski, Andrzej 1978. Przybysze z Kosmosu. Rzeczywistość czy fantazja? O niektórych hipotezach pochodzenia naszej cywilizacji, wyd. 2, Katowice : Śląsk

Dorfles, Gillo 1973. Człowiek zwielokrotniony, przeł. T. Jekiel, I. Wojnar, Warszawa : PIW

Doros, Aleksander 1975. Werbalne konstrukcje bezosobowe w języku rosyjskim i polskim na tle innych języków słowiańskich, Wrocław etc. : ZNiO

Dorosiński, Rafał 2017. Przegląd zagrożeń związanych z niektórymi aspektami edukacji antydyskryminacyjnej, Warszawa : Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

Dorosz, Krzysztof 1989. Maski Prometeusza. Eseje konserwatywne, Londyn : Aneks

Doroszewska, Janina, Falski, Marian, Wroczyński, Ryszard (red.) 1972. Maria Grzegorzewska. Materiały z sesji naukowej 7.XI.1969 r, Warszawa : Nasza Księgarnia

Doroszewski, Witold 1937. Myśli i uwagi o języku polskim. Poprawność językowa i nauczanie języka. Objaśnienia wyrazów i form. Uwagi o pisowni, Warszawa : Wyd. M. Arcta

Doroszewski, Witold 1938. Język polski w Stanach Zjednoczonych AP, Warszawa : Nakł. TNW

Doroszewski, Witold 1948. Rozmowy o języku. [S. 1], Kraków : Radiowy Instytut Wydawniczy

Doroszewski, Witold 1949. Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego). Studium z dziejów języka polskiego XIX wieku, Warszawa : TNW

Doroszewski, Witold 1950. Kryteria poprawności językowej, Warszawa : PZWS

Doroszewski, Witold 1951. Rozmowy o języku. S. 2, Warszawa : Polskie Radio − Biuro Wydawnictw

Doroszewski, Witold 1952. Rozmowy o języku. S. 3, Warszawa : Biuro Wydawnictw Polskiego Radia

Doroszewski, Witold 1954. Z zagadnień leksykografii polskiej, Warszawa : PIW

Doroszewski, Witold 1962. Studia i szkice językoznawcze, Warszawa : PWN

Doroszewski, Witold 1963. Podstawy gramatyki polskiej. Cz. 1, wyd. 2, Warszawa : PWN

Doroszewski, Witold 1964. O kulturę słowa. Poradnik językowy. [T. 1], wyd. 2, Warszawa : PIW

Doroszewski, Witold 1966. Wśród słów, wrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim, Warszawa : PIW

Doroszewski, Witold 1968. O kulturę słowa. Poradnik językowy. T. 2, Warszawa : PIW

Doroszewski, Witold 1970. Elementy leksykologii i semiotyki, Warszawa : PWN

Doroszewski, Witold 1979. O kulturę słowa. Poradnik językowy. T. 3, Warszawa : PIW

Doroszewski, Witold 1982. Język. Myślenie. Działanie. Rozważania językoznawcy, Warszawa : PWN

Doroszewski, Witold (red.) 1973. Słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa : PWN

Doroszewski, Witold (red.) 1973a. Tematyka językoznawcza w programach międzynarodowych zjazdów slawistów (1929-1968), Wrocław etc. : ZNiO

Dorożyńska, Elżbieta 1925. Na ostatniej placówce. Dziennik z życia wsi podolskiej w latach 1917-1921, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Dorożyński, Józef 1959. Ekonomika handlu. Cz. 1, Warszawa : PWG

Dorski, Henryk 1947. Choroby zębów i ich leczenie, Kraków : Księgarnia Powszechna

Dorski, Henryk 1947a. Propedeutyka dentystyczna. T. 1-2, Kraków : Księgarnia Powszechna

Dorywalski, Józef et al. 1956. Nasionoznawstwo roślin uprwnych, Warszawa : PWRiL

Dostojewski, Fiodor 1955. Z pism. Biedni ludzie. Powieść, tłum. A. Stawar, Warszawa : PIW

Dostojewski, Fiodor 1961. Z pism. Idiota. Powieść w czterech częściach, tłum. J. Jędrzejewicz, Warszawa : PIW

Dostojewski, Fiodor 1993. Z dzieł. T. 10. Bracia Karamazow. Powieść w czterech częściach z epilogiem (2), przeł. A. Wat, przejrzał i poprawił Z. Podgórzec, London : Puls

Dostojewski, Fiodor 2002. Zbrodnia i kara. T. 1-2, przeł. Z. Podgórzec, Warszawa : Akant Ltd.

Dowiat, Jerzy (red.) 1985. Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w., Warszawa : PIW

Draaisma, Douwe 2009. Rozstrojone umysły. Historie chorób i dzieje chorób, przeł. E. Jusewicz-Kalter, Warszawa : PIW

Drabina, Jan 1984. Idee koncyliaryzmu na Śląsku. Wkład miejscowych środowisk intelektualnych w ich upowszechnianie, Kraków : UJ

Drabowski, Eugeniusz 1981. Teorie kursu walutowego, Warszawa : PWE

Draguła, Andrzej et al. (red.) 2012. Kiedy Jezus przychodzi w glanach, Gubin : Wyd. Przystanek Jezus

Draniewicz, Bartosz 2005. Gospodarowanie odpadami i opakowaniami – opłaty. Komentarz, Warszawa : C. H. Beck

Drapała, Tadeusz 1968. Chemia spożywcza dla zsz, wyd. 2, Warszawa : PWSZ

Drapella, Zofia 1976. Od Lewiatana do Jormungandra. Rzecz o potworach morskich, ludziach z Morza i duchach wód, Gdańsk : Wyd. Morskie

Draper, Norman R., Smith, Harry 1973. Analiza regresji stosowana, tłum. A. Markowski, E. Zaborowski, Warszawa : PWN

Draus, Jan (red.) 2004. Encyklopedia Rzeszowa, Rzeszów : RS Druk

Drawicz, Andrzej 1974. Zaproszenie do podróży. Szkice o literaturze rosyjskiej XX wieku, Kraków : Wyd. Literackie

Drawicz, Andrzej 1989. Pocałunek na mrozie, London : Polonia

Drawicz, Andrzej 1992. Spór o Rosję, wyd. trzecie, zmien., Warszawa : Interim

Drawicz, Andrzej (red.) 1997. Historia literatury rosyjskiej XX wieku. Praca zbiorowa, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Drawicz, Andrzej (wyb.) 1975. Człowiek na wojnie. Wielka Wojna Narodowa w literaturze radzieckiej, Warszawa : PIW

Drączkowski, Franciszek 1991. Miłość syntezą chrześcijaństwa, wyd. 2, Lublin : TN KUL

Drączkowski, Franciszek 2002. Niebo i piekło zaczyna się na ziemi. Radio Maryja. Rozmowy niedokończone…, Sandomierz : Wyd. Diecezjalne

Dreher, Rod 2018. Opcja Benedykta. Jak przetrwać czas neopogaństwa, Kraków : Wyd. AA

Dreiser, Teodor 1950. Szaniec, przeł. T. Jakubowicz, Warszawa : KiW

Drejerska, Nina, Chrzanowska, Mariola, Pomianek, Iwona 2014. Strefa podmiejska Warszawy. Wybrane zagadnienia, Warszawa : SGGW

Drewniak, Józef 1984. Podstawy teorii zbiorów rozmytych. Skrypt […], Katowice : UŚ

Drewnicki, Leon 1971. Za moich czasów, Warszawa : Pax

Drewnowski, Kazimierz (red.) 1936. Słownictwo elektrotechniczne polskie. Z odpowiednikami w językach francuskim i niemieckim. Z. I, Warszawa : Stow. Elektryków Polskich

Drewnowski, Tadeusz 1969. Breza, Warszawa : Agencja Autorska i Dom Książki

Drewnowski, Tadeusz 1977. Ucieczka z kamiennego świata. O Tadeuszu Borowskim, wyd. 2 przejrz. i uzup., Warszawa : PIW

Drewnowski, Tadeusz 1981. Rzecz russowska. O pisarstwie Marii Dąbrowskiej, Kraków : Wyd. Literackie

Drewnowski, Tadeusz 1993. „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej, wyd. czwarte popraw., Warszawa : WSiP

Drewnowski, Tadeusz (zebr.) 2001. Niedyskrecje pocztowe. Korespondencja Tadeusza Borowskiego, Warszawa : Prószyński i S-ka

Drohojowski, Jan 1962. Abraham Lincoln, Warszawa : KiW

Drohojowski, Jan 1966. Meksyk bogów, krzyża i dolarów, wyd. 2, Warszawa : LSW

Drössler, Rudolf 1983. Wenus epoki lodowej, przeł. B. i T. Baranowscy, Warszawa : WAiF

Drozd, Katarzyna 2016. Białoruska proza łagrowa, Warszawa : Katedra Białorutenistyki UW

Drozdowicz, Zbigniew 1991. Główne nurty w nowożytnej filozofii francuskiej (od XVI do XX wieku), Poznań : UAM

Drozdowicz, Zbigniew (red.) 2003. Oblicza europejskiego pluralizmu, Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora

Drozdowski, Bohdan 1968. Arnhem − ciemne światło, Warszawa : Wyd. MON

Drozdowski, Bohdan 1971. Gry ludzkie. Szkice o literaturze, Polsce i wojnie 1957 – 1965, Łódź : Wyd. Łódzkie

Drozdowski, Bohdan 1971a. Albion od środka. Dziennik tych wysp, Warszawa : Wyd. MON

Drozdowski, Bohdan 1973. Życie samo w sobie, Warszawa : Wyd. MON

Drozdowski, Bohdan 1974. Poezje wybrane, Warszawa : LSW

Drozdowski, Marian Marek 1976. Stefan Starzyński prezydent Warszawy, Warszawa : PIW

Drozdowski, Marian Marek (red.) 1975. Ameryka Północna. Studia, Warszawa : PWN

Drozdowski, Zbigniew 1972. Antropologia sportowa. Morfologiczne podstawy wychowania fizycznego i sportu, Warszawa ; Poznań : PWN

Drozdowski, Zbigniew 1979. Antropologia sportowa. Morfologiczne podstawy wychowania fizycznego i sportu, wyd. 2 przerob. i uzup., Warszawa ; Poznań : PWN

Drozdowska, Elżbieta et al. (oprac.) 2011. Bibliografia województwa podlaskiego za lata 2005-2006, Białystok : Książnica Podlaska ; SBP Oddział w Białymstoku

Drożdżyński, Aleksander (zebr., tłum. i oprac.) 1967. Myśli srebrne i złote. Mądrości żydowskie, Warszawa : Wiedza Powszechna

Dróżdż, Andrzej 2009. Od liber mundi do hipertekstu. Książka w świecie utopii, wyd. drugie popraw. i uzup., Warszawa : Biblioteka Analiz

Dróżdż-Łuszczyk, Katarzyna 2013. Wobec bliźniego. Pojęcia ‘postawa’, ‘tolerancja’, ‘obojętność’ w analizie semantycznej, Warszawa : BEL Studio

Dróżdż-Satanowska, Zofia et al. (red.) 1962. Przez uroczyska Polesia i Wołynia. Wspomnienia Polaków uczestników radzieckiego ruchu partyzanckiego, Warszawa : Wyd. MON

Druri, Zinaida, Rębowska, Zofia 1969. Technologia krawiectwa lekkiego, Warszawa : PWSZ

Drużkowski, Marian, Sokół, Krystyna (red.) 1966. Antynomie wolności. Z dziejów filozofii wolności, Warszawa : KiW

Dryjski, Albert 1934. Zagadnienia seksualizmu dziecka i młodzieży szkolnej. Biologia, psychologia, pedagogika, Warszawa : Nasza Księgarnia

Dryjski, Albert 1936. Praca umysłowa, egzaminy i zaburzenia czynnościowe organizmu, Warszawa : Nasza Księgarnia

Dryjski, Albert 1938. Mózg i dusza, Warszawa : TEiM

Dryżałowska, Grażyna, Żuraw, Hanna (red.) 2009. Trwałość i zmiana w pedagogice specjalnej. 50-lecie Katedry Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie WarszawskimWarszawa : Wyd. Akademickie Żak

Drzazgowska, Ewa 2016. Język i rzeczywistość. Aspekty różnorodności, Warszawa : Katedra Lingwistyki Formalnej UW

Drzewiński, Felix 1823. Kurs roczny fizyki experymentalney, Wilno : A. Marcinowski

D’Souza, Dinesh 2011. To wspaniałe chrześcijaństwo, tłum. K. Korzeniewska, A. Wołek, Kraków : Rafael

Dubiecki, Maryan 1907. Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania styczniowego 1863-1864, wyd. drugie powiększ., Kraków : G. Gebethner i Sp.

Dubiel, Kazimierz, Saloni, Tadeusz (oprac.) 1925. Podręcznik dla służby administracyjnej, Warszawa : Nakł. własny autorów

Dubisz, Stanisław 1986. Stylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego (nurt ludowy w latach 1945-1975), Wrocław etc. : ZNiO

Dubisz, Stanisław 1988. Między dawnymi a nowymi laty. Eseje o języku, Warszawa : KiW

Dubisz, Stanisław 1991. Archaizacja w XX-wiecznej polskiej powieści historycznej o średniowieczu, Warszawa : UW

Dubisz, Stanisław 1992. Język i polityka. Szkice z historii stylu retorycznego, Warszawa : Elipsa

Dubisz, Stanisław (red.) 1996. Nauka o języku dla polonistów, wyd. 2 zmien. i rozszerz., Warszawa : KiW

Dubisz, Stanisław (red.) 1998. Słowa w różnych kontekstach, Warszawa : Elipsa

Dubisz, Stanisław, Gajda, Stanisław (red.) 2001. Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, Warszawa : Elipsa

Dubisz, Stanisław, Porayski-Pomsta, Józef, Sękowska, Elżbieta (red.) 2007. Lingwistyka a polityka. Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa : Elipsa

Dubos, René 1962. Miraże zdrowia. Utopie, postęp i zmiany biologiczne, przeł. T. Kielanowski, Warszawa : PZWL

Dubos, René 1986. Pochwała różnorodności, przeł. E. Krasińska, Warszawa : PIW

Дубровский, Петр П. 1876. Полный словарь польского и русского языка. Часть польско-русская, Варшава : Ф. Гёзик

Дубровский, Петр П. 1877. Полный словарь русского и польского языка. Часть русско-польская, Варшава : Ф. Гёзик

Dubrawska, Anna 1982. Gang wychowawcy, Warszawa : KAW

Duchińska, Seweryna 1877. Pierścionek. Jałmużna sieroty, Paryż : [s.n.]

Duclos, Jacques 1964. Przyszłość demokracji, tłum. J. Zajdensznir, Warszawa : KiW

Duć-Fajfer, Helena, Kuffel, Józef (red.) 2019. Słowianie wschodni a europejskie tradycje kulturowe, Kraków : Księgarnia Akademicka

Duda, Daniel, Urbanyi, Zbigniew 1986. Trzeci w wielkiej sztafecie, Bydgoszcz : Pomorze

Dudek, Antoni et al. 2008. Drogi do wolności. Drogi do wspólnej Europy 1945-2007, Warszawa : Fundacja „Instytut Lecha Wałęsy”

Dudziak, Urszula 2009. Życie, rodzina, wychowanie, Warszawa : Wyd. Sióstr Loretanek

Dudzik, Wojciech (wyb. i oprac.) 2011. Karnawał. Studia historyczno-antropologiczne, Warszawa : UW

Dudzikowa, Maria 1978. Wychowanie w toku procesu lekcyjnego, Warszawa : WSiP

Duhamel, Georges 1958. T. 1-5, tłum. I. Glinka et al., Warszawa : Czytelnik

Dulewicz, Andrzej 1986. Słownik sztuki francuskiej, wyd. 3, Warszawa : Wiedza Powszechna

Dulewiczowa, Irena 1981. Czasowniki denominalne w języku polskim i rosyjskim, Wrocław etc. : ZNiO

Dulęba, Kazimierz (zebr.) 1906. Maszyny i narzędzia rolnicze […], Warszawa : Księgarnia Polska

Dulna-Rak, Ewa 2016. Słownik leksyki teatralnej największych polskich reformatorów teatru w dwudziestoleciu międzywojennym − Juliusza Osterwy, Leona Schillera, Aleksandra Zelwerowicza, Wilama Horzycy, Iwona Galla, Warszawa : Neriton

Dumas, Aleksander 1958. Królowa Margot, Warszawa : Iskry

Dumitriu, Dana 1975. Biesiada lichwiarza, przeł. I. Harasimowicz, Warszawa : PIW

Dumolard, Henryk 1904. Japonia pod względem politycznym, ekonomicznym i społecznym, tłom. M. Sarneckiej, Lwów : Polskie Tow. Nakładowe

Dunaj, Bogusław 1971. Iterativa typu bierać, pisywać w języku polskim, Kraków : UJ

Dunaj, Bogusław et al. (red.) 1986. Badania języka mówionego w Polsce i w Niemczech. Untersuchungen zur gesprochenen Sprache im Polen und Deutschland, Kraków : UJ

Dunaj, Bogusław et al. (Hrsg.) 1989. Gesprochene Sprache – Język mówiony. 2. Gemeinschaftsarbeit im Rahmen der Universitätspartnerschaft Bochum – Krakau, Bochum : MRM

Dunbar, Robin 1996. Kłopoty z nauką, przekł. P. Amsterdamski, Gdańsk : Marabut ; Warszawa : Volumen

Dunin, Janusz 1974. Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce, Łódź : Wyd. Łódzkie

Dunin, Janusz 1991. Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z dziejów polskich publikacji dla najmłodszych, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Dunin-Dudkowska, Anna, Małyska, Agata (red.) 2013. 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska. Procesy. Tendencje, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Mazurowi, Lublin : UMCS

Dunin-Kozicka, Maria 1929. Burza od Wschodu, wyd. 2, Warszawa : Dom Książki Polskiej

Dunin-Kozicka, Maria 1991. Miłość Ani, Warszawa : A i R

Duninówna, Helena 1957. Ci, których znałam, Warszawa : Czytelnik

Duninówna, Helena 1965. Kobieto puchu marny, Łódź : Wyd. Łódzkie

Duninówna, Helena 1971. Na wieczór swego życia przyjdź z własną lampą, Łódź : Wyd. Łódzkie

Dunin-Wąsowicz, Krzysztof (oprac.) 1963. Warszawa w pamiętnikach powstania styczniowego, Warszawa : PIW

Dunin-Wąsowicz, Maria (red.) 1980. Vademecum nauczyciela sześciolatków. Praca zbiorowa, wyd. drugie popraw., Warszawa : WSiP

Dunin-Wąsowicz, Paweł 2015. Fantastyczny Atlas Polski, Warszawa : Narodowe Centrum Kultury

Dunin-Wąsowicz, Paweł 2017. Dzika biblioteka, Warszawa : Iskry

Dunin-Wąsowicz, Stefan (red.) 2008. Infrastruktura dla skoku cywilizacyjnego, Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Dunlop, Carol, Cortázar, Julio 1999. Astronauci z kosmostrady albo pozaczasowa podróż Paryż-Marsylia, przeł. M. Jordan, Warszawa : Muza

Duński, Witold, Jaroszewski, Artur, Olszański, Tadeusz 1972. Jak zostać mistrzem, Warszawa : Horyzonty

Dupréel, Eugène 1969. Traktat o moralności, przeł. Z. Glinka, Warszawa : PWN

Duquette, Anne Marie 1993. Umowa z buntownikiem, przekł. M. Tober, Warszawa : Arlekin

Duraczowa, Romana 1972. Teodor Duracz jakim go widzę, Warszawa : Czytelnik

Duraj-Nowosielska, Izabela 2007. Robić coś i coś powodować. Opozycja agentywności i kauzatywności w języku polskim, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Durczok, Kamil, Mucharski, Piotr 2007. Krótki kurs IV RP, Kraków : Znak

Dürrenmatt, Friedrich 1988. Wizyta starszej pani. Tragiczna komedia w trzech aktach, przeł. I. i E. Naganowscy, wyd. 2, Warszawa : PIW

Durski, Jacek 2003. Rok, Warszawa : Nowy Świat

Durys, Paweł, Pacholski, Piotr 2002. Przegląd światowego procesu rozbrojeniowego. 2001 rok, Toruń : A. Marszałek

Duszak, Anna 1998. Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Duszczyk, Maciej 2012. Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, Warszawa : ASPRA-JR

Dutkiewicz, Józef et al. (oprac.) 1949. Wiosna Ludów w Europie, Warszawa : PIW

Dużyk, Józef 1968. Droga do Bronowic. Opowieść o Lucjanie Rydlu, Warszawa : LSW

Dużyk, Józef 1975. Władysław Orkan. Opowieść biograficzna, Warszawa : LSW

Dworaczyk, Marek et al. (red.) 2006. Świat Słowian wczesnego średniowiecza, Szczecin ; Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Dworak, Bogdan 2013. Mieszkam za darmo w każdym z was, Kostkowice : Fundacja Przyroda i Człowiek

Dworak, Zbigniew 1989. Z astronomią za pan brat, Warszawa : Iskry

Dworczyk, Wojciech 1966. Spacer wśród kwitnących wiśni, Warszawa : Czytelnik

Dworecki, I. H. (red.) 1950. Słownik rosyjsko-polski, nakł. 2, Warszawa : KiW

Dworkin, Ronald 2014. Religia bez Boga, przeł. B. Baran, Warszawa : Aletheia

Dyakowski, Bohdan 1895. Rośliny pokarmowe w różnych krajach, Warszawa : Druk J. Jeżyńskiego

Dyakowski, Bohdan 1898. Nasz las i jego mieszkańcy, Warszawa : Nakł. M. Arcta

Dybiec, Joanna, Szpila, Grzegorz (red.) 2010. Język polski: nowe wyzwania językoznawcze, Kraków : Tertium

Dybiec, Julian 1970. Michał Wiszniewski. Życie i twórczość, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Dyboski, Roman 1910. Literatura i język średniowiecznej Anglii, Kraków ; Warszawa

Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa

Dyboski, Roman 1930. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Wrażenia i refleksje, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Dyboski, Roman 1936. Między literaturą a życiem, Warszawa : Rój

Dybowski, Janusz Teodor 1972. Wojenny pan, Warszawa : LSW

Dybowski, Stanisław 2003. Słownik pianistów polskich, Warszawa : Selene

Dydycz, Antoni Pacyfik 2010. Wy jesteście moim listem… Listy pasterskie 1994-2009, Warszawa : Wyd. Sióstr Loretanek

Dygasiński, Adolf 1939. Pisma. T. 21. Gorzałka. Powieść. 3, Warszawa : Biblioteka Polska

Dygasiński, Adolf 1939a. Pisma. T. 21. Gorzałka. Powieść. 4, Warszawa : Biblioteka Polska

Dygasiński, Adolf 1953. Pisma wybrane. T. XXIV. Listy z Brazylii. Wybór artykułów publicystycznych, Warszawa : KiW

Dygasiński, Adolf 1974. As. Zając. Gody życia, Warszawa : LSW

Dygat, Magda 2001. Rozstania, Kraków : Wyd. Literackie

Dygat, Stanisław 1978. Dworzec w Monachium, wyd. 2, Warszawa : PIW

Dygat, Stanisław 1979. Kołonotatnik. Felietony, Warszawa : PIW

Dygat, Stanisław 1983. Dzieła. Na pięć minut przed zaśnięciem. W cieniu Brooklynu, Warszawa : PIW

Dygat, Stanisław 1991. Dzieła. Utwory rozproszone. T. 1-2, Warszawa : PIW

Dylągowa, Hanna, Filipowicz, Mirosław (red.) 1994. Między Wschodem i Zachodem. Międzynarodowa konferencja […], Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Dyliński, Ryszard, Flejsierowicz, Marian, Kubiak, Stanisław (wyb. i oprac.) 1974. Wysiedlenie i poniewierka 1939 – 1945. Wspomnienia Polaków wysiedlonych przez okupanta hitlerowskiego z ziem polskich „wcielonych” do Rzeszy, Poznań : Wyd. Poznańskie

Dymarski, Lech 1980. Za zgodą autora, Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza

Dymek, Benon 1989. PZPR 1948-1954, Warszawa : PWN

Dymek, Marta 2014. Jadłonomia. Kuchnia roślinna. 100 przepisów nie tylko dla wegan, Warszawa : Dwie Siostry

Dymel, Kazimierz 1990. Wielki Nicolae, Lublin : KAW

Dymitrow, Georgi 1944. Proces o podpalenie Reichstagu. Dokumenty, listy, notatki, Moskwa : Wyd. Literatury w Językach Obcych

Dynak, Władysław 1993. Łowy, łowcy i zwierzyna w przysłowiach polskich, Wrocław : Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej

Dynak, Władysław 2012. Łowiectwo w kulturze polskiej. Obszary i kształty obecności, Wrocław : UWr

Dyskant, Józef Wiesław 1977. Synowie marnotrawni, Warszawa : Wyd. MON

Dyson, Freeman J. 2001. Słońce, genom, internet. Narzędzia rewolucji naukowej, przeł. M. Kornaszewska, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Dyszak, Andrzej 1992. Orzeczenia analityczne z wykładnikami predykatów przykrych doznań fizycznych we współczesnej polszczyźnie, Bydgoszcz : WSP

Dyszak, Andrzej 1999. Językowe wyrażenia zjawisk emisji światła, Bydgoszcz : WSP

Dyszak, Andrzej S. 2010. Językowe wyrażenia zjawisk jasności i ciemności, Bydgoszcz : UKW

Dziadzio, Andrzej 2008. Powszechna historia prawa, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Dziak, Aleksandra, Żurek, Sławomir Jacek (red.) 2009. E-polonistyka, Lublin : KUL

Dziak, Artur 1965. Cuda chirurgii współczesnej, Warszawa : PZWL

Dziak, Artur, Kamiński, Bogdan 1972. Wypadek nad wodą, Warszawa : PZWL

Dziamska-Lenart, Gabriela 2004. Innowacje frazeologiczne w powojennej felietonistyce polskiej, Poznań : Wyd. „Poznańskie Studia Polonistyczne”

Dziamska-Lenart, Gabriela, Liberek, Jarosław (red.) 2013. Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Między teorią a praktyką frazeograficzną, Poznań : UAM

Dziarnowski, Franciszek, Pochwatko, Alfred 1967. Spółdzielnia uczniowska. Organizacja i działalność, Warszawa : Zakład Wydawnictw CRS

Dziasek, Franciszek 1963. Jezus Chrystus. Zbawcze misterium. Traktat soteriologiczny, Poznań ; Warszawa ; Lublin : Księgarnia św. Wojciecha

Dziechcińska, Hanna (red.) 1980. Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO

Dzieciuchowicz, Jerzy (red.) 2006. Usługi nierynkowe w przestrzeni miejskiej Łodzi, Łódź : UŁ

Dzieduszycki, T. 1926. Amerykanizacja od góry […], Warszawa : Nakł. „Warszawianki”

Dzieduszycki, Tadeusz 1935. Piłsudskianum. O początek XX wieku w Polsce, Warszawa : Liga Odrodzenia Gospodarczego Polski

Dziedzic, Jan, Walichnowski, Tadeusz 1968. Wokół agresji Izraela (1967 r.), Warszawa : KiW

Dziekanowski, Czesław 2003. Taniec z nieświadomością, Warszawa : Eneteia

Dziekoński, Tomasz 1843. Obraz świata pod względem geografii, statystyki i historyi wszystkich krajów […]. T. 1-2, Warszawa : S. H. Merzbach

Dziemidok, Bohdan 1980. Teoria przeżyć i wartości estetycznych w polskiej estetyce dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa : PWN

Dziennikarz 2008. Dziennikarz − między prawdą a kłamstwem. I Ogólnopolska Konferencja zorganizowana przez Oddział Łódzki Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy […], Łódź : Archidiecezjalne Wyd. Łódzkie

Dziennikarz 2010. Dziennikarz − między prawdą a kłamstwem. IV Ogólnopolska Konferencja. Manipulacja − kłamstwo zorganizowane […], Łódź : Archidiecezjalne Wyd. Łódzkie

Dzierzkowski, Józef 1961. Kuglarze, Warszawa : PIW

Dzierżanowska, Halina 1990. Przekład tekstów nieliterackich na przykładzie języka angielskiego, wyd. 2, Warszawa : PWN

Dziesięć 2002. Dziesięć ważnych słów. Rozmowy o Dekalogu, Kraków : Wyd. Literackie

Dziewanowski, Kazimierz 1963. Mahomet i pułkownicy. Reportaż ze skrzyżowania wszystkich dróg świata, wyd. 2 uzup., Warszawa : Iskry

Dziewanowski, Kazimierz 1967. Mój kolega czarownik, Warszawa : Iskry

Dziewanowski, Kazimierz 1968. Kairskie ABC, Warszawa : Iskry

Dziewanowski, Kazimierz 1981. Właśnie wróciłem, Warszawa : Iskry

Dziewiecki, Marek 2006. Kochać i wymagać. Pedagogia Ewangelii, Kraków : eSPe

Dziewiecki, Marek 2006a. Szczęśliwe małżeństwo i trwała rodzina, Warszawa : Wyd. Sióstr Loretanek

Dziewiecki, Marek 2007. Jak wygrać nadzieję? Instrukcja obsługi, Częstochowa : Edycja Świętego Pawła

Dziewiecki, Marek 2012. Boży pomysł na twoje życie, Szczecinek : Fundacja „Nasza Przyszłość”

Dziewiecki, Marek 2013. Od urwisa do bohatera. Wychowanie duchowe, moralne i religijne chłopców, Kraków : eSPe

Dziewiecki, Marek, Dziedzina, Jacek 2012. Psycholog w konfesjonale, Kraków : Wyd. M

Dziki, Sylwester 1992. Warsztat dokumentacyjny prasoznawcy. Problemy teoretyczno-metodologiczne, tradycje, stan, postulaty, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Dzikiewicz, Lech 1971. Odpowiedzialność majątkowa personelu sprzedającego. Zobowiązanie łączne pracownika handlu, Warszawa : Wyd. Prawnicze

Dzikowski, Anatol 1971. Krótki kurs higieny i bezpieczeństwa pracy, wyd. 3 zmien., Warszawa : PWSZ

Dzikowski, Stanisław 1938. Rok życia. Powieść awanturnicza, Warszawa : Rój

Dzikowski, Włodzimierz 1991. Jak dbać o swoje serce, wyd. 4, Londyn : Polska Fundacja Kulturalna

Dziuba, Andrzej Franciszek, Kreczmański, Mirosław 1998. Życiorys Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski, Warszawa : Wyd. Sióstr Loretanek

Dziurda, Magdalena, Choroba, Piotr 2003. Słownik gwary młodzieżowej, Toruń : Literat

Dziurok, Adam (red.) 2017. Zbrodnie stanu wojennego − aspekty prawne, Katowice ; Warszawa : IPN

Dziurzyński, Antoni et al. (oprac.) 1934. Zarys budowy nowej centrali elektrycznej w związku z rozwojem elektrowni miejskiej w Poznaniu, Poznań : Dyrekcja Elektrowni

Dziurzyński, Dariusz 2001. Epitafia, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Dzwonkowski, Robert 2001. Podręczny leksykon przyrody polskiej, Warszawa : RTW

Dzwonkowski, Tadeusz 1966. Eksploatacja urządzeń gastronomicznych i handlowych, Warszawa : Wyd. Przemysłu Lekkiego i Spożywczego

Eason, Cassandra 1999. Odkryj swoje minione życie, tłum. M. Michalska, Bydgoszcz : Limbus

EBP 2000-2006. Encyklopedia „białych plam”. T. 1-20, Radom : Polskie Wyd. Encyklopedyczne

Eckert, R. et al. (Hrsg.) 1968. Zur grammatischen und lexikalischen Struktur der slawischen Gegenwartssprachen, Halle (Saale) : VEB Max Niemeyer Verl.

Eckstein, Marcin, Sosnowski, Roman 2004. Komputer w pracy tłumacza. Praktyczny poradnik, Kraków : Tertium

Eco, Umberto 1972. Pejzaż semiotyczny, przeł. A. Weinsberg, Warszawa : PIW

Eco, Umberto 1993. Imię róży, przeł. A. Szymanowski, wyd. 3, Warszawa : PIW

Eco, Umberto 1994. Sztuka i piękno w średniowieczu, przeł. M. Olszewski, M. Zabłocka, Kraków : Znak

Eco, Umberto 1996. Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią, przeł. J. Ugniewska, Warszawa : PIW

Eco, Umberto 1999. Czytanie świata, przekł. M. Woźniak, Kraków : Znak

Eco, Umberto 2002. W poszukiwaniu języka uniwersalnego, przekł. W. Soliński, Gdańsk : Marabut ; Warszawa : Volumen

Eco, Umberto 2007. O bibliotece, przeł. A. Szymanowski, Warszawa : Świat Książki

Eco, Umberto 2008. Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, przeł. L. Eustachiewicz et al., wyd. 3, popraw. i uzup., Warszawa : W.A.B.

Eco, Umberto 2010. Apokaliptycy i dostosowani. Komunikacja masowa a teorie kultury masowej, przeł. P. Salwa, Warszawa : W.A.B.

Eddington, Arthur 1937. Nauka na nowych drogach, przeł. Sz. Szczeniowski, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski

Eder, Maciej, Twardzik, Wacław 2007. Indeksy do Słownika staropolskiego. Alfabetyczny. A tergo. Verba absentia. Verba expurgata, Kraków : Lexis

Edigey, Jerzy 1967. Baba-Jaga gubi trop, Warszawa : Czytelnik

Edigey, Jerzy 1982. Rzeka wódki w Wyszkowie, Warszawa : KAW

Edigey, Jerzy 2005. Człowiek z blizną, [wyd. 2], Warszawa : Rzeczpospolita

Ehrenberg, Zbigniew 1938. Istota − ustrój − granice gospodarcze i społeczne rzemiosła, Warszawa : Izba Rzemieślnicza

Ehrlich, Stanisław 1945. Istota faszyzmu, Łódź : Książka

Eichenbaum, Borys 1973. Szkice o prozie i poezji, przekł. L. Pszczołowska, R. Zimand, Warszawa : PIW

Eichler, E., Krüger, K., Thiele, A. (Hrsg.) 1994. Wort und Text. Slavistische Beiträge zum 65. Geburtstag von Wolfgang Sperber, Frankfurt am Main etc. : Lang

Eichler, Włodzimierz 1966. Opakowania aluminiowe, Katowice : Śląsk

Eile, Stanisław (zebr.) 1961. Wspomnienia o Stefanie Żeromskim, Warszawa : Czytelnik

Eilstein, Helena, Przełęcki, Marian (przyg.) 1966. Teoria i doświadczenie, Warszawa : PWN

Einstein, Albert 2001. Pisma filozoficzne, przeł. K. Napiórkowski, Warszawa : De Agostini & Altaya

Eisler, Jerzy 1992. Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989, Warszawa : BGW

EJO 1993. Polański, Kazimierz (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

EJO 1999. Polański, Kazimierz (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, wyd. 2, popraw. i uzup., Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

EJP 1992. Urbańczyk, Stanisław (red.), Encyklopedia języka polskiego, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

EJP 1999. Urbańczyk, Stanisław, Kucała, Marian (red.), Encyklopedia języka polskiego, wyd. 3, popraw. i uzup., Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Ejsmond, Juljan 1923. Podręcznik całowania, Warszawa ; Toruń ; Siedlce : Ignis

Ejsmond, Juljan 1927. Sztuka wymyślania, Warszawa : Rój

Ejsmond, Juljan 1935. Stół i nożyce… (zbiór bajek), Warszawa : Druk. P. Pyz i S-ka

Ejsmond, Julian 1962. W puszczy. Żywoty drzew, Warszawa : PIW

EKat 1973-2012. Encyklopedia katolicka. T. 1-16, Lublin : TN KUL

Ekeland, Ivar 1999. Chaos, przeł. M. Jarosiewicz, Katowice : Książnica

Ekiert, Janusz 1986. Pejzaże z fetyszem, Kraków : Wyd. Literackie

Ekiert, Janusz 1987. Bilet do raju, Warszawa : WRiT

EKośc 1873-1907. Encyklopedja kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego […]. T. 1-29, Warszawa : Druk. F. Czerwińskiego

EKośc 1910. Encyklopedja kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego […]. T. 30, Płock : W tłoczni K. Miecznikowskiego

Ekspres 1980. Ekspres reporterów. Edycja specjalna, Warszawa : KAW

Elbanowska, Karolina, Elbanowski, Tomasz 2015. Ratuj Maluchy! Poznań : Zysk i S-ka

Eldredge, John 2003. Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy, przeł. J. Grzegorczyk, Poznań : W Drodze

Eldredge, John & Stasi 2005. Urzekająca. Odkrywanie tajemnicy kobiecej duszy, tłum. M. Sabiłło-Widera, Warszawa : Logos

Elektorowicz, Leszek 1973. Motywy zachodnie, Kraków : Wyd. Literackie

Elert, Georg 1937. Człowiek morza, tłum. H. Porębska, Warszawa : Wyd. J. Kubickiego

Elert, Kinga 2009. Ranliwość, Kraków : Dom Wydawnictw Naukowych

Eliade, Mircea 1993. Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, Warszawa : PIW

Eliade, Mircea 1994. Mity, sny i misteria, przeł. K. Kocjan, Warszawa : Wyd. KR

Eliade, Mircea 1998. Obrazy i symbole. Szkice o symbolizmie magiczno-religijnym, przeł. M. i P. Rodakowie, Warszawa : Wyd. KR

Eliade, Mircea, Couliano, Ioan P. 1994. Słownik religii, tłum. A. Kuryś, Warszawa : Volumen

Elmer, Benedykt 1932. Niemcy bez złudzeń, Warszawa : Nakł. Księgarni F. Hoesicka

Elsner, Zofia, Leszczyńska-Bakal, Halina, Pawlak, Elżbieta 1972. Preparaty lecznicze w postaci aerozoli, Warszawa : PZWL

Emerson, Ralph Waldo 1997. Myśli, przekł. O. Dylis et al., Lublin : Test

Emigracya 1833. Emigracya polska, Paryż : Druk. A. Pinard

Encyklopedya 1915. Encyklopedya polska. T. II. Dz. III. Język polski i jego historya […]. Cz. 1, Kraków: Nakł. Akademii Umiejętności

Encyklopedya 1915a. Encyklopedya polska. T. III. Dz. III. Język polski i jego historya […]. Cz. 2, Kraków: Nakł. Akademii Umiejętności

Ende, Michael 2010. Kuba Guzik i maszynista Łukasz, Kraków : Znak

Endo, Shusaku 1987. Samuraj, przeł. M. Melanowicz, Warszawa : Pax

Engelking, Anna 2000. Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Wrocław : Funna

Engelking, Anna, Huszcza, Romuald (red.) 2003. Pogranicza języków. Pogranicza kultur. Studia ofiarowane Elżbiecie Smułkowej, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Englert, Adam Wincenty et al. (red.) 1938. Jesteśmy w Warszawie. Przewodnik literacki po stolicy, Warszawa

Endo, Shusaku 1987. Samuraj, przeł. M. Melanowicz, Warszawa : Pax

Epikur 2003. Listy, maksymy i sentencje, przekł. A. Krokiewicz, Warszawa : De Agostini & Altaya

EP Orgelbrand 1859-1868. S. Orgelbrand, Encyklopedyja powszechna. T. 1-28, Warszawa : S. Orgelbrand

EP Orgelbrand 1877. S. Orgelbrand, Encyklopedyja powszechna. T. 1 (A.-Baranowski), nowe stereotypowe wyd., Warszawa : Nakł. S. Orgelbranda Synów

EP Orgelbrand 1877a. S. Orgelbrand, Encyklopedyja powszechna. T. 2 (Baranowski-Casuarina), nowe stereotypowe wyd., Warszawa : Nakł. S. Orgelbranda Synów

EP Orgelbrand 1877b. S. Orgelbrand, Encyklopedyja powszechna. T. 3 (Casus belli-Dżylkuwar), nowe stereotypowe wyd., Warszawa : Nakł. S. Orgelbranda Synów

EP Orgelbrand 1878. S. Orgelbrand, Encyklopedyja powszechna. T. 12 (W.-Żyżmory), nowe stereotypowe wyd., Warszawa : Nakł. S. Orgelbranda Synów

EP Orgelbrand 1878a. S. Orgelbrand, Encyklopedyja powszechna. T. 4 (E-Granada), nowe stereotypowe wyd., Warszawa : Nakł. S. Orgelbranda Synów

EP Orgelbrand 1878b. S. Orgelbrand, Encyklopedyja powszechna. T. 5 (Granada-Japet), nowe stereotypowe wyd., Warszawa : Nakł. S. Orgelbranda Synów

EP Orgelbrand 1878c. S. Orgelbrand, Encyklopedyja powszechna. T. 6 (Japonija-Krzyca), nowe stereotypowe wyd., Warszawa : Nakł. S. Orgelbranda Synów

EP Orgelbrand 1878d. S. Orgelbrand, Encyklopedyja powszechna. T. 7 (Krzycki-Minasowicz), nowe stereotypowe wyd., Warszawa : Nakł. S. Orgelbranda Synów

EP Orgelbrand 1878e. S. Orgelbrand, Encyklopedyja powszechna. T. 8 (Minasowicz-Pawlikowski), nowe stereotypowe wyd., Warszawa : Nakł. S. Orgelbranda Synów

EP Orgelbrand 1878f. S. Orgelbrand, Encyklopedyja powszechna. T. 9 (Pawliszczew-Quod libet), nowe stereotypowe wyd., Warszawa : Nakł. S. Orgelbranda Synów

EP Orgelbrand 1879. Encyklopedyja powszechna. Suplement, Warszawa : Nakł. S. Orgelbranda Synów

EP Orgelbrand 1904. S. Orgelbrand, Encyklopedja powszechna z ilustracjami i mapami. T. 16: od Z do Żyżmorskie starostwo i Suplement, Warszawa : Wyd. S. Orgelbranda Synów

EP PWN 1973-1976. Encyklopedia powszechna PWN. T. 1-4, Warszawa : PWN

Epstein, Samuel, Williams, Beryl 1948. Mikroby czynią cuda. Droga do streptomycyny, tłum. K. Ryder, Łódź : Jamiołkowski & Evert

Erazm z Rotterdamu 1973. Adagia (Wybór), przeł. M. Cytowska, Wrocław etc. : ZNiO

Erazm z Rotterdamu 2001. Pochwała głupoty, przekł. E. Jędrkiewicz, Warszawa : De Agostini & Altaya

Erdman, Edmund 1925. Zasady powszechnej ideografiki analitycznej. Prinzipien der allgemeinen analytischen Ideographie, Kraków : Nak³. PAU

Erenburg, Ilja 1927. Andrzej Łobow, przeł. Fredani, Warszawa : Rój

Erenburg, Ilia 1949. Lew na placu. Komedia w 5-ciu aktach, przekł. J. Brodzki, L. Lewin, Warszawa : Współpraca

Erenburg, Ilia 1953. Burza. Powieść, przeł. S. Strumph-Wojtkiewicz. T. 1-2, Warszawa : PIW

Erenburg, Ilia 1953a. Dziewiąta fala, przeł. G. Pauszer-Klonowska, L. Lewin, Warszawa : Czytelnik

Erenburg, Ilia 1957. Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca, tłum. M. Popowska, Warszawa : Czytelnik

Erenburg, Ilia 1966. Trzynaście fajek, tłum. J. Pański, Warszawa : Czytelnik

Eriksen, Thomas Hylland 2003. Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji, przeł. G. Sokół, Warszawa : PIW

Eriugena, Jan Szkot 2003. Komentarz do Ewangelii Jana (Z Homilią do prologu Ewangelii Jana), przekł. A. Kijewska, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Escande, Renaud (red.) 2015. Czarna księga rewolucji francuskiej, tłum. K. Kubaszczyk et al., Dębogóra : Wyd. Dębogóra

ESS 1998. Derwojedowa, Anna, Dulewicz, Andrzej, Grochala, Bożena (red.), Encyklopedia sztuki starożytnej. Europa, Azja, Afryka, Ameryka, Warszawa : WAiF ; Wyd. Nauk. PWN

Estés, Clarissa Pinkola 2016. Oswobodzenie silnej kobiety. Nieskalana miłość Matki Uwielbionej do dzikiej duszy, przekł. M. Kalinowska, Poznań : Zysk i S-ka

d’Estienne d’Orves, Nicolas 2009. Sieroty zła, przeł. K. Teodorowicz, Warszawa : Wyd. W.A.B.

Estivill Sancho, E. 2001. Śpij lepiej. Jak radzić sobie z bezsennością, tłum. D. Bartnik, Warszawa : Muza

Estkowski, Ewaryst 1859. Zbiorek rzeczy swojskich ku nauce i rozrywce dla młodzieży, Poznań : Nakł. Księgarni J. K. Żupańskiego

Estreicher, Karol 1882. Przechadzka po Bibliotece Jagiellońskiej […], Kraków : Red. „Czasu”

Estreicher, Karol 1971. Leon Chwistek. Biografia artysty (1884-1944), Kraków : PWN

Estreicher, Karol 1990. Historia sztuki w zarysie, wyd. 10, Warszawa ; Kraków : PWN

Estreicher, Karol (zest.) 1903. Szwargot więzienny, Kraków : Nakł. Księgarni D. E. Friedleina

ESWO 1939. Lam, Stanisław (red.), Trzaski, Everta i Michalskiego Encyklopedyczny słownik wyrazów obcych […], Warszawa : Księgarnia Wydawnicza Trzaski, Everta i Michalskiego SA

Ettinger, Adam S. 1924. Zbrodniarz w świetle antropologji i psychologji, Warszawa : Nakł. Księgarni F. Hoesicka

Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda

Eurypides 1882. Tragedye. Cz. 2, przekł. Z. Węclewski, Poznań : Biblioteka Kórnicka

Eurypides 2005. Tragedie. T. 1, przeł. J. Łanowski, Warszawa : Prószyński i S-ka

Eurypides 2006. Tragedie. T. 2, przeł. J. Łanowski, Warszawa : Prószyński i S-ka

Evans, Carolyn, Gungor, Mark 2016. Kulka po kulce do małżeńskiego szczęścia, przekł. M. Wilk-Dziuba, Warszawa : Vocatio

Eversz, Robert M. 1998. Strzeliłam do Elvisa, przeł. K. Kaliska, Poznań : Rebis

Evevard, Tammy 2016. Stworzona przez Boga. Stać się kobietą, jaką Bóg chciał, abyś była, tłum. A. Szaraniec, Kraków : Wyd. eSPe

Ewangelia 1988. Ewangelia i kultura. Doświadczenie środkowo-europejskie. Śladem Trzeciej Pielgrzymki Jana Pawła II, Rzym : Fundacja Jana Pawła II. Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej

Faber, Frederic W. 2002. Dobroć, przekł. o. Prokop, Warszawa : Viator

Fabian, Aleksander 1901. Z nauki o życiu. Odczyty publiczne […], Warszawa : Księgarnia p. f. E. Wende i Spółka

Fabicki, Jan 1931. Słownik preparatów biologicznych […], Warszawa : Kronika Farmaceutyczna

Fabierkiewicz, Wacław 1926. Rosja współczesna. Odbudowa gospodarcza, Warszawa : Instytut Gospodarstwa Społecznego

Fabierkiewicz, Wacław 1932. Nauka o pieniądzu, Warszawa

Fabre, Jean 1995. Od oświecenia do romantyzmu. Studia i szkice z literatury i kultury polskiej, Warszawa : Tow. Literackie im. A. Mickiewicza

Fac, Bolesław 1980. Zegar w brzuchu Jonasza. Wiersze wybrane, Gdańsk : Wyd. Morskie

Fajklewicz, Zbigniew (red.) 1972. Zarys geofizyki stosowanej, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne

Fal, Jan Gustaw 1972. Zapobieganie wypadkom. Doświadczenia i perspektywy, Warszawa : IW CRZZ

Fala, Adam 1979. Zygzakiem po prostej, Warszawa : Iskry

Falkenberg, Gabriel, Fries, Norbert, Puzynina, Jadwiga (red.) 1992. Wartościowanie w języku i tekście na materiale polskim i niemieckim, Warszawa : UW

Falkiewicz, Andrzej 1982. Fragmenty o polskiej literaturze, Warszawa : Czytelnik

Falkiewicz, Marian, Zienkiewicz, K. 1970. Poradnik elektryka wojskowego, Warszawa : Wyd. MON

Falkowska, Maria (wyb.) 1983. Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka. Nowe źródła, Warszawa : Nasza Księgarnia

Falkowska, Marta 2012. Semantyka winy we współczesnej polszczyźnie, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Falkowska, Marta, Waszakowa, Krystyna (red.) 2015. Pojęcia zapisane w języku, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Falkowski, Jakob (wyd.) 1829. Wielki Tydzień dla duchownego pożytku chrześciian wszelkiego stanu, Wilno : Druk. J. Zawadzkiego

Fallaci, Oriana 2005. Wywiad z sobą samą. Apokalipsa, przeł. J. Wajs, Warszawa : Cyklady

Falski, Marian 1909. Dzieje początków pisma, Warszawa : Wyd. M. Arcta

Fałkowski, Mateusz, Kucharczyk, Jacek (red.) 2005. Obywatele Europy. Integracja europejska w polskim życiu publicznym, Warszawa : Instytut Spraw Publicznych

Fangrat, Tadeusz 1982. „Płochodnie”, Łódź : Wyd. Łódzkie

Faraday, Michael 1997. Dzieje świecy, przeł. M. i S. Kalinowscy, wyd. 6 popraw., Warszawa : Prószyński i S-ka

Farmakopea 1937. Farmakopea polska, wyd. 2, Warszawa : Nakł. Towarzystwa Przyjaciół Wydziałów i Oddziałów Farmaceutycznych przy Uniwersytetach w Polsce

Faron, Bolesław (red.) 1972. Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki, Warszawa : Wiedza Powszechna

Fast, Howard 1950. Clarkton, przeł. Z. Meissner, Warszawa : KiW

Fast, Piotr (red.) 1994. Topika erotyczna w przekładzie, Katowice : Śląsk

Fast, Piotr (red.) 1996. Obyczajowość a przekład, Katowice : Śląsk

Fast, Piotr (red.) 1997. Komizm a przekład, Katowice : Śląsk

Fast, Piotr, Rożek, Lucyna (red.) 1994. Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich, Katowice : Śląsk

Faulkner, William 1961. Niepokonane, przeł. E. Życieńska, Warszawa : PIW

Fayein, Claudie 1988. Szczęśliwa Arabia, przeł. J. Matuszewska, Warszawa : Iskry

Fedak, Roman (red.) 2005. Województwo Lubuskie. Podregiony, powiaty, gminy, Zielona Góra : Urząd Statystyczny

Federowicz, Michał (red.) 1994. Droga przez instytucje. Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Praca zbiorowa, Warszawa : Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Fedorowski, Grzegorz 1959. Więzień Diabelskiej Wyspy, Warszawa : Wyd. MON

Fedus, Zbigniew 1997. Syberia wryta w pamięć dziecka, Warszawa ; Wrocław : Polskie Tow. Ludoznawcze

Fedus, Zbigniew 2015. Rodzinne korzenie. Z Sybiru na Dolny Śląsk, Wrocław : Arkot

Fedus, Zbigniew 2016. Wędkarskie opowieści, Wrocław : Ata-Druk

Fedus, Zbigniew (oprac.) 2015. Syberia w listach i dokumentach zesłańców (1928-1946), Wrocław : Arkot

Fedus, Zbigniew (oprac.) 2016. Listy rodzinne i inne (1946-2004), Wrocław : Ata-Druk

Feibel, Thomas 2006. Zabójca w dziecinnym pokoju. Przemoc i gry komputerowe, tłum. A. Malinow, Warszawa : Pax

Feicht, Hieronim 1957. Polifonia renesansu, Kraków : PWM

Feigenbaum, Edward A., Feldman, Julian (red.) 1972. Maszyny matematyczne i myślenie, Warszawa : PWN

Fekete, István 1976. Cisza, przeł. A. Rak, Warszawa : Nasza Księgarnia

Feldhaus, Franz Maria 1958. Maszyny w dziejach ludzkości, tłum. S. Sosnowski, Warszawa : PWT

Feldhorn, Juliusz 1961. Dzieła i twórcy. Popularny zarys historii sztuki, Warszawa : Wiedza Powszechna

Feldman, Józef 1938. Bismarck a Polska, Katowice : Instytut Śląski

Feldman, Józef 1946. Problem polsko-niemiecki w dziejach, Katowice : Wydawnictwa Instytutu Śląskiego

Feldman, Józef 1948. Stanisław Leszczyński, Wrocław ; Warszawa : Książnica-Atlas

Feldman, Wilhelm 1888. Piękna Żydówka. Szkic psychologiczno-społeczny, Warszawa : M. Ziemkiewicz

Feldman, Wilhelm 1902. Na posterunku (Szkice publicystyczne), Lwów : Księgarnia Polska

Feldman, Wilhelm 1903. Współczesna literatura polska 1880-1901, Warszawa : J. Fiszer

Feldman, Wilhelm 1905. Współczesna krytyka literacka w Polsce, Warszawa : J. Fiszer

Feldman, Wilhelm 1905a. Pomniejszyciele olbrzymów (Szkice literacko-polemiczne), Stanisławów : A. Staudacher i Sp.

Feldman, Wilhelm 1905b. O twórczości Stanisława Wyspiańskiego i Stefana Żeromskiego, Kraków : Księgarnia Naukowa

Feldman, Wilhelm 1906. Henryk Ibsen. Wykłady […], Warszawa : E. Wende i Sp.

Feldman, Wilhelm 1907. Stronnictwa i programy polityczne w Galicji 1846-1906. T. 1-2, Kraków : Książka

Feldman, Wilhelm 1908. Współczesna literatura polska, wyd. piąte, Warszawa : M. Arct ; Lwów : H. Altenberg

Feldman, Wilhelm 1916. Sprawa polska w Niemczech. Dwa głosy, Wiedeń : Wyd. Księgarni M. Hasklera Stanisławów

Feldman, Wilhelm 1933. Dzieje polskiej myśli politycznej 1864-1914, wyd. 2, Warszawa : Instytut Badania Najnowszej Historii Polski

Feleszko, Kazimierz 1980. Funkcje form kategorii liczby w polskiej grupie imiennej, Warszawa : UW

Feliksiak, Elżbieta et al. 1991. O poezji Karola Wojtyły, Białystok : Filia UW

Feliński, Alojzy 1908. Barbara. Tragedya w pięciu aktach, Warszawa : Gebethner i Wolff

Feller, William 1960. Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa i jego zastosowań, tłum. R. Bartoszyński, B. Bielecki, Warszawa : PWN

Fels, Grzegorz (red.) 2004. Satanizm w Polsce i Europie – stan obecny i profilaktyka, Ruda Śląska ; Tychy : Maternus Media

Feluś, Antoni 2000. Identyfikacja kryminalistyczna na podstawie języka pisanego, Kraków : Wyd. Instytutu Ekspertyz Sądowych

Fenna, Donald 2004. Jednostki miar. Leksykon, tłum. J. Gronkowski et al., Warszawa : Świat Książki

Ferdynand 1964. Ferdynand Ruszczyc 1870-1963. Katalog, Warszawa : Muzeum Narodowe

Fernández-Armesto, Felipe 1999. Historia prawdy, przekł. J. Ruszkowski, Poznań : Zysk i S-ka

Fernández-Carvajal, Francisco 2012. Lenistwo duchowe. Smutek uśpionej duszy, przekł. W. Krawczyk, Kraków : Wyd. AA

Ferrara, Antonio 2013. Byłem zły, przekł. A. Popławska, Kraków : Wyd. WAM

Fert, Józef 2006. Kamienie (Choklakia), Lublin : Test

Fertner, Antoni 1960. Podróże komiczne, Kraków : Wyd. Literackie

Festinger, Leon 2007. Teoria dysonansu poznawczego, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Feuchtwanger, Lion 1955. Goya, przeł. J. Frühling, J. Grabowski, wyd. trzecie, Warszawa : PIW

Feusette, Krzysztof 2014. Alfabet Salonu, Warszawa : Fronda

Fiałkowski, Konrad 1963. Wróble Galaktyki. Opowiadania fantastyczno-naukowe, Warszawa : Wiedza Powszechna

Fichte, Johann Gottlieb 2003. Powołanie człowieka, przekł. A. Zieleńczyk, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Ficowski, Jerzy 1960. Amulety i definicje, Warszawa : Czytelnik

Ficowski, Jerzy 1967. Regiony wielkiej herezji. Szkice o życiu i twórczości Brunona Schulza, Kraków : Wyd. Literackie

Ficowski, Jerzy 1989. Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, Warszawa : Interpress

Fiderkiewicz, Alfred 1958. „Dobre czasy”. Wspomnienia z lat 1922-1927, Warszawa : Iskry

Fiedler, Arkady 1937. Kanada pachnąca żywicą, Warszawa : Rój

Fiedler, Arkady 1959. Zwierzęta z lasu dziewiczego, wyd. 10, przejrz. i popraw. przez autora, Warszawa : Nasza Księgarnia

Fiedler, Arkady 1980. Biały Jaguar, Poznań : Wyd. Poznańskie

Fiedler, Franciszek, Jędrychowski, Stefan 1947. Reakcyjna koncepcja dwóch wrogów, Warszawa : Wyd. »Nowe Drogi«

Fiedosiejew, P. 1969. Dialektyka epoki współczesnej, przekł. D. Boczkowska et al., Warszawa : KiW

Fieguth Rolf 2000. Poezja w fazie krytycznej i inne studia z literatury polskiej, tłum. K. Chmielewska et al., Izabelin : Świat Literacki

Fielding, Helen 2000. W pogoni za rozumem. Dziennik Bridget Jones, tłum. A. Możdżyńska, Poznań : Poznań : Zysk i S-ka

Fierla, Irena 1976. Migracje ludności w Polsce a uprzemysłowienie, Warszawa : PWN

Fierla, Irena 1979. Geografia przemysłu Polski, wyd. trzecie uaktualn., Warszawa : PWE

Figura, Marek 2008. Rosja w myśli politycznej Władysława Studnickiego, Poznań : UAM

Figurska, Magdalena 2012. Hej, kto Polak! Qchnia polityczna, felietony, Warszawa : Bollinari Publishing House

Fijałkowski, Mieczysław 1973. Cholerny świat, Katowice : Śląsk

Fijałkowski, Tadeusz 2002. Kodeks pracy. Ustawy, nowe przepisy wykonawcze, komentarz, orzecznictwo sądowe, wyd. 26, znoweliz., Warszawa : Hanka

Fijałkowski, Włodzimierz 1973. Rodzi się człowiek, Warszawa : PZWL

Fijałkowski, Włodzimierz 1985. Dar rodzenia, wyd. drugie przejrz. i popraw., Warszawa : Pax

Fijas, Zygmunt 1964. O szkodliwości kominów, Łódź : Wyd. Łódzkie

Fijas, Zygmunt 1972. W krainie majaczeń. Groteski, Warszawa : Czytelnik

Fijor, Jan M. 2002. Imperium absurdu czyli Dokąd zmierza Ameryka, Warszawa ; Chicago : Fijorr Publ.

Fik, Ignacy 1930. Uwagi nad językiem Cypriana Norwida, Kraków

Filar, Dariusz 1994. Liberalizm społeczny Ferdynanda Zweiga, Warszawa : DiG

Filar, Zbigniew 1959. Anna Tomaszewicz-Dobrska. Karta z dziejów polskich lekarek, Warszawa : PZWL

Filewicz, Władysław 1917. Odnawianie starych sadów, Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa

Filiciak, Mirosław, Ptaszek, Grzegorz (red.) 2009. Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka. Monografia, Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Filip, Halina (oprac. i red.) 2007. Ogólnopolskie sympozjum − język młodzieży, Kołobrzeg : MBP im. Galla Anonima

Filipczuk, Halina 1985. Rodzice i dzieci w młodszym wieku szkolnym, Warszawa : Nasza Księgarnia

Filipkowska, Hanna et al. (red.) 1978. Literatura polska i rosyjska przełomu XIX/XX wieku, Warszawa : PIW

Filipow, Krzysztof 1998. Krzyż i Medal Niepodległości, Białystok : Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska

Filipowicz, January, Tomaszewicz, Walerian 1856. O chemicznej polskiej terminologii, Wilno : J. Zawadzki

Filipowicz, Kornel 1978. Ulica Gołębia, wyd. 3, Warszawa : Czytelnik

Filipowicz, Marcin, Królak, Joanna, Molas, Jerzy (red.) 2009. Między patriarchą a tatą. Zachodniosłowiańskie modele ojcostwa, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Filipowicz-Rudek, Maria, Konieczna-Twardzikowa, Jadwiga (red.) 1996. Między oryginałem a przekładem. II. Przekład, jego tworzenie się i wpływ, Kraków : Universitas

Filler, Witold 1968. Teorie i praktyki paryskiej „KULTURY”, Warszawa : Wyd. MON

Filler, Witold 1977. Rendez-vous z warszawską operetką, wyd. 2, Warszawa : PIW

Fiłosofow, Dymitr 2015. Pisma wybrane. T. 2. Rosjanin w Polsce (1920-1936), Warszawa : UKSW

Fink, Ida 1987. Skrawek czasu, Londyn : Aneks

Finkel, Ludwik (red.) 1898. Encyklopedia. Zbiór wiadomości z wszystkich gałęzi wiedzy. Tom II L-Ż, Lwów : Wyd. Macierzy Polskiej

Finkelstein, Norman 2001. Przedsiębiorstwo holokaust, przekł. M. Szymański, Warszawa : Volumen

Finn, Francis J. 2003. Tom Playfair czyli Jak zrobić początek, Warszawa : Viator

Fiodorowa, A. T. 1952. Rola pracy socjalistycznej w komunistycznym wychowaniu mas pracujących, tłum. E. Wąsowicz, Warszawa : KiW

Fiołka, Katarzyna 2011. Fiedler, Warszawa : Buchmann

Firlejczyk, Andrzej 1969. Kontrola funduszu płac jako narzędzie zarządzania, Warszawa : PWE

Firlit-Fesnak, Grażyna, Szylko-Skoczny, Małgorzata (red.) 2007. Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Fischer, Ludwik, Kapeniak, Józef, Matzenauer, Marian 1977. Kronika śnieżnych tras, Warszawa : Sport i Turystyka

Fisher, Paul A. 1995. Szatan jest ich Bogiem. Studium o encyklikach papieskich i masonerii, tłum. M. Nowakowski, wyd. 2, Poznań :Wers

Fisiak, Jacek 1975. Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych, Warszawa : WSiP

Fisiak, Jacek (red.) 2010. Studia językoznawcze: od językoznawstwa teoretycznego do stosowanego, Kraków : Tertium

Fisz, Marek 1958. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, wyd. drugie popraw. i rozszerz., Warszawa : PWN

Fiszbak, Zbigniew (red.) 2002. 50 lat Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1952-2002), Łódź : Wydział Filologiczny UŁ

Fiszel, Henryk 1973. Teoria gospodarowania, Warszawa : PWN

Fiszer, Z. (oprac.) 1907. Choroby ryb […], Warszawa : Druk W. Szulca

Fitzgerald, Francis Scott 1962. Wielki Gatsby, tłum. A. Demkowska, Warszawa : Czytelnik

Flagg, Fannie 2010. Wciąż o tobie śnię, przeł. W. Szypuła, Warszawa : Nowa Proza

Flakówna, Stefania 1971. Oddziaływanie środków masowego przekazu, Warszawa : UW

Flammarion, Kamil 1904. Światy nieznane, spolszcz. K. Sporzyński, Warszawa : Gebethner i Wolff

Fleck, Ludwik 1986. Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym. tłum. M. Tuszkiewicz, Lublin : Wyd. Lubelskie

Fleischer, M. 1914. Krótki zarys zakładania i pielęgnowania łąk i pastwisk na torfowiskach, tłóm. S. Turczynowicz, Warszawa : Centralne Tow. Rolnicze

Fleszar, Bronisław et al. (red.) 1970. Dwadzieścia pięć lat działalności Instytutu Naftowego 1944−1969, Katowice : Śląsk

Fleszar, Mieczysław 1961. Azja, Warszawa : Wiedza Powszechna

Fleszarowa-Muskat, Stanisława 1961. Milionerzy. Powieść radiowa, Gdynia : Wyd. Morskie

Fleszarowa-Muskat, Stanisława 1973. Przerwa na życie, wyd. 3, Gdańsk : Wyd. Morskie

Fleszarowa-Muskat, Stanisława 1977. Tak trzymać! Niepokonani, niepokorni, Warszawa : Wyd. MON

Fleszarowa-Muskat, Stanisława 1984. Most nad rwącą rzeką, Gdańsk : Wyd. Morskie

Fleszarowa-Muskat, Stanisława 1989. Zatoka śpiewających traw, wyd. 3, Gdańsk : Wyd. Morskie

Flew, Antony 2010. Bóg istnieje. Dlaczego najsłynniejszy ateista zmienił swój światopogląd?, tłum. R. Pucek, Warszawa : Fronda

Flisowski, Zbigniew 1973. Pomorze. Reportaż z pola walki, Warszawa : Wyd. MON

Flisowski, Zbigniew 1973a. Nad Zatoką Gdańską 1945, Warszawa : Wyd. MON

Florczak, Zbigniew 1999. Inny brzeg jesieni. Carmen vilnense, Warszawa : Czytelnik

Florenski, Paweł 1984. Ikonostas i inne szkice, przeł. Z. Podgórzec, wyd. 2, popraw. i rozszerz., Warszawa : Pax

Florenski, Paweł 2009. Sens idealizmu. Metafizyka rodzaju i oblicza oraz inne pisma, Warszawa : IFiS PAN

Floryan, Władysław (red.) 1989. Dzieje literatur europejskich. 3, Warszawa : PWN

Flukowski, Stefan 1931. Pada deszcz, Warszawa : Nakł. „Kwadrygi”

Flukowski, Stefan 1973. Urlop bosmanmata Jana Kłębucha, wyd. 2, Warszawa : KiW

Flynn, Vinny 2011. 7 tajemnic Eucharystii, tłum. P. Kopycki, Radom : Polskie Wyd. Encyklopedyczne

Fog, Marek S. (zebr.) 2008. Absurdy Polski międzywojennej, Poznań : Vesper

Fogler, Janusz 1988. Bajkał to jest Bajkał, Moskwa : Progress ; Warszawa : MAW

Folejewski, Zbigniew et al. (eds.) 1973. Canadian Contributions to the Seventh International Congress of Slavists […], The Hague ; Paris : Mouton

Foltynowicz-Mańkowa, Jadwiga 1972. Będę matką, wyd. 12, Warszawa : PZWL

Fonkowicz, Jerzy 1982. ABC Oslo, Warszawa : Iskry

Forbes, Frances Alice 2006. Święty Ignacy Loyola. Żołnierz Jezusa, tłum. G. M. Wachowiak, Sandomierz : Wyd. Diecezjalne i Drukarnia

Ford, Henry 1924. Moje życie i dzieło, przekł. M. i St. Goryńscy, Warszawa : Bibljoteka Polska

Fordoński, Krzysztof, Łukasik, Marek (red.) 2008. Piękno języka specjalistycznego a precyzja języka literackiego, Warszawa : Katedra Języków Specjalistycznych UW

Fornalczyk, Feliks 1969. Z rodu poetów, Łódź : Wyd. Łódzkie

Foucault, Michel 1977. Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, Warszawa : PIW

Foucault, Michel 2002. Archeologia wiedzy, przekł. A. Siemek, Warszawa : De Agostini & Altaya

Fourastié, Jean 1972. Myśli przewodnie, przeł. T. Jaworski, J. Lindner, Warszawa : PIW

Fraisse, Paul 1960. Podręcznik ćwiczeń z psychologii eksperymentalnej, tłum. I. Kurcz, Warszawa : PWN

Fraisse, Paul, Piaget, Jean (red.) 1991. Zarys psychologii eksperymentalnej, przekł. J. Dembska, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Fraissinet, Edward 1858. Japonia współczesna, przetłóm. J. Laskarys, Wilno : J. Zawadzki

France, Anatol 1950. Historia współczesna. Pan Bergeret w Paryżu, przeł. J. Rogoziński, Warszawa : KiW

France, Anatol 1950a. Nieskazitelni sędziowie i inne opowieści, tłum. J. Rogoziński, Warszawa : Czytelnik

France, Anatol 1950b. Wyspa Pingwinów, tłum. J. Sten, Warszawa : KiW

France, Anatol 1950c. Gospoda pod Królową Gęsią Nóżką, Warszawa : KiW

France, Anatol 1951. Szkice literackie, tłum. W. Natanson, Warszawa : Czytelnik

France, Anatol 1958. Poglądy księdza Hieronima Coignarda, przeł. F. Mirandola, Warszawa : Czytelnik

Franciszek 2015. Encyklika Laudato si’. W trosce o wspólny dom, Kraków : Wyd. M

Franciszek 2016. Posynodalna adhortacja apostolska Amoris laetitia, Wrocław : TUM

Franck, Bernard 1997. Leksykon New Age w 100 kluczowych pojęciach, Kraków : Wyd. M

Frank, Bruno 1950. Cervates, przeł. W. Kragen, Warszawa : KiW

Frank, Gerold 1977. Śmierc po amerykańsku, wyd. 2, Warszawa : KiW

Frank, Zofia, Kroczakowa, Sabina (oprac.) 1967. Bibliografia ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy. Piśmiennictwo polskie 1962, Warszawa : KiW

Frankfurt, Harry G. 2008. O wciskaniu kitu, przekł. H. Pustuła, Warszawa : Czuły Barbarzyńca

Frankowska, Maria 1982. Grupy imienne z determinatorem koniecznym w języku polskim, Warszawa ; Poznań ; Toruń : PWN

Frankowski, Eugenjusz 1928. Kalendarz obrzędowy ludu polskiego, Warszawa : Skł. Gł. „Nasza Księgarnia”

Frankowski, Karol 1973. Moje wędrówki po obczyźnie. Paryż. Cz. 2, Warszawa : PIW

Fras, Janina 1996. Nazwa Polska Rzeczpospolita Ludowa, jej ekwiwalenty i derywaty we współczesnej polszczyźnie //AUWr 1914. Politologia 20 (1996): 127-141

Frazer, James George 1965. Złota gałąź, przeł. H. Krzeczkowski, wyd. 2, Warszawa : PIW

Frącek, Teresa Antonietta 2003. Błogosławiony Zygmunt Szczęsny Feliński 1822-1895, Warszawa : Wyd. Instytutu Teologicznego Księży Marianów

Frąckiewicz, Lucyna 1972. Warunki i potrzeby mieszkaniowe ludzi starych w miastach województwa katowickiego, Warszawa : Instytut Gospodarki Mieszkaniowej

Frączkiewicz, Augustyn 1819. O gnomonice analityczney, Kraków : Druk M. Dziedzickiego

Frączyk, Tadeusz 1961. Warszawa młodości Chopina, Kraków : PWM

Frątczak, Wojciech 1987. Biskup Michał Kozal. Życie-męczęńswo-kult, Warszawa : ATK

Frédéric, Louis 1988. Życie codzienne w Japonii u progu nowoczesności (1868-1912), przeł. E. Bąkowska, Warszawa : PIW

Fredro, Aleksander 1871. Komedye. T. 1, wyd. 4, Warszawa : Gebethner i Wolff

Fredro, Aleksander 1880. Dzieła. T. 8, Warszawa : Gebethner i Wolff

Fredro, Aleksander 1880a. Dzieła. T. 11, Warszawa : Gebethner i Wolff

Fredro, Aleksander 1880b. Dzieła. T. 1, Warszawa : Gebethner i Wolff

Fredro, Aleksander 1967. Zemsta, wyd. 8 zmien., Wrocław ; Warszawa ; Kraków

Fredro, Aleksander 1982. Śluby panieńskie czyli magnetyzm serca. Komedia w pięciu aktach, wierszem, wyd. 18, Łódź : Wyd. Łódzkie

Fredro, Jan Alexander 1880. Komedye. T. 2, wyd. nowe, Warszawa : Gebethner i Wolff

Frelek, Ryszard 1965. Horyzont, Warszawa : Wyd. MON

Frelek, Ryszard 1968. Gorąca noc, Warszawa : Wyd. MON

Frelek, Ryszard 1979. Słona róża, Warszawa : Czytelnik

Frelek, Ryszard, Kowalski, Włodzimierz T. 1980. Polska. Czas burzy i przełomu 1939-1945. T. I, Warszawa : WRiT

Frenkel, Mieczysław R. 1958. To jest morderstwo, Katowice : Śląsk

Fresán, Javier 2012. Marzenia umysłu. Logika matematyczna i paradoksy, przeł. W. Bartol, Barcelona : RBA

Fresán, Javier 2012a. Dopóki algebra was nie rozdzieli. Teoria grup i jej zastosowania, przeł. W. Bartol, Barcelona : RBA

Freud, Zygmunt 1984. Wstęp do psychoanalizy, przekł. S. Kempnerówna, W. Zaniewicki, wyd. 4, Warszawa : PWN

Freund, Lewi 1922. O etyce Talmudu. Odpowiedź „żydoznawcom”, Lwów : Nakł. Autora

Fried, Ervin 1978. O algebrze abstrakcyjnej, przeł. E. Juhasz-Dąbrowska, C. Dąbrowski, Warszawa : PWN

Friedelówna, Teresa 1989. O właściwościach językowo-stylistycznych „łemkowskich” wierszy Jerzego Harasymowicza //R. Łużny (red.), Chrześcijański Wschód a kultura polska, Lublin : KUL, 1989: 179-193

Friedrich, Hugo 1978. Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku, przeł. E. Feliksiak, Warszawa : PIW

Frison-Roche, Roger 1978. Przez śniegi i wody Kanady, przekł. Z. Stolarek, Warszawa : Iskry

Friszke, Andrzej 1995. Polska Gierka, Warszawa : WSiP

Fritzhand, Marek 1978. Myśl etyczna młodego Marksa, wyd. drugie, popraw. i poszerz., Warszawa : KiW

Fromm, Erich 1977. Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów, przeł. J. Marzęcki, wyd. 2, Warszawa : PIW

Fromm, Erich 1992. O sztuce miłości, przeł. A. Bogdański, Warszawa : Sagittarius

Fromm, Erich 1992a. Dogmat Chrystusa i inne pisma religioznawcze, tłum. K. Kosior et al., Lublin :Test

Fromm, Erich 1994. Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów, przeł. J. Marzęcki, wyd. 3, Warszawa : PIW

Fromm, Erich 1996. O sztuce słuchania. Terapeutyczne aspekty psychoanalizy, tłum. R. Saciuk, Warszawa ; Wrocław : Wyd. Nauk. PWN

Fromm, Erich 2000. Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, wyd. 7, Warszawa : Czytelnik

Froń, Józef 1908. O hodowli drzew i krzewów owocowych w ogródkach małych gospodarstw, wyd. nowe, Lwów : Macierz Polska

Frossard, André 1987. 36 dowodów na istnienie diabła, tłum. Z. Ławrynowicz, Poznań : W Drodze

Frycz, Jerzy 1975. Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918, Warszawa : PWN

Fryde, Ludwik 1966. Wybór pism krytycznych, Warszawa : PIW

Frydro, Władysław 1905. O poprawie doli służby folwarcznej, Warszawa : [s.n.]

Frydrychewicz, Kazimierz, Iwanowski, Janusz, Kuczyński, Zbigniew 1971. Pojazdy samochodowe, wyd. 8, Warszawa : PWSZ

Fukier, Henryk M. 1959. Wspomnienia staromiejskie, Warszawa : Pax

Funkcjonowanie 1996. Funkcjonowanie języka w różnych warunkach socjokulturowych i tekstowych. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej […], Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna

Furdal, Antoni 2000. Polska oda do radości. Język i kultura narodowa we wspólnej Europie, Wrocław ; Warszawa : Kraków : ZNiO

Furdal, Antoni 2000a. Językoznawstwo otwarte, wyd. trzecie popraw. i uzup., Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Furedi, Frank 2008. Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści? przeł. K. Makaruk, Warszawa : PIW

Furmaga, Lesław, Wójcicki, Józef 1993. Mały słownik morski, Gdynia : Mitel

Furmanik, Stanisław 1947. Podstawy wersyfikacji polskiej (Nauka o wierszu polskim), Warszawa ; Kraków : Wyd. E. Kuthana

Fydrych, Waldemar 2006. Krasnoludki i gamonie, Wrocław : Warszawa : Wyd. Pomarańczowa Alternatywa

Gaarder, Jostein 20xx. Świat Zofii, przekł. I. Zimnicka, wyd. 4, Warszawa : Jacek Santorski & Co

Gábor, Czakó 1982. Szkoła w zamku, przeł. K. Pisarska, Warszawa : MAW

Gacowa, Halina 1999. Eliza Orzeszkowa, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Gaczyński, Robert 1960. Warsztat wulkanizacyjny, Warszawa : PWT

Gadacz, Tadeusz, Milerski, Bogusław (red.) 2001-2003. Religia. Encyklopedia PWN. T. 1-10, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Gadamer, Hans-Georg 2000. Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, wyd. 2, przeł. M. Łukasiewicz, K. Michalski, Warszawa : PIW

Gadamer, Hans-Georg 2008. Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane, Warszawa : UW

Gadomski, Jan 1889. Larik. Tragedya w pięciu aktach. Z motywów dziejowych, Warszawa : Nakł. Księgarni T. Paprockiego i S-ki

Gadomski, Jan 1949. Komety, Warszawa : Czytelnik

Gadowski, Witold 2017. Dziennik chuligana,Zakrzewo : Replika

Gaertner, Henryk 1922. O zadaniach stylistyki, Kraków : Nakł. PAU

Gaertner, Henryk 1924. O szyku przymiotników, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Gaertner, Henryk 1931. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Cz. I. Głosownia, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Gaertner, Henryk 1933. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Cz. II. Semantyczne właściwości morfematów. Kategorie wyrazów, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Gaertner, Henryk 1934. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Cz. III, 1. Słowotwórstwo, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Gajcy, Tadeusz 1980. Pisma, Kraków : Wyd. Literackie

Gajda, Janusz 1997. Wartości w życiu człowieka. Prawda, miłość, samotność, Lublin : UMCS

Gajda, Janusz 2009. Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Kraków : Imuls

Gajda, Stanisław 1976. Rozwój polskiej terminologii górniczej, Opole : WSP

Gajda, Stanisław (red.) 1993. Języki słowiańskie wobec współczesnych przemian w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Materiały konferencji […], Opole : IFP WSP

Gajda, Stanisław (red.) 2001. Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język polski, Opole : IFP UO

Gajda, Stanisław (red.) 2001a. Złota Księga. 50 lat polonistyki opolskiej. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa i językoznawstwa, Opole : IFP UO

Gajda, Stanisław (red.) 2003. Językoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy, Opole : IFP UO

Gajda, Stanisław (red.) 2008. Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowo-językowej, Opole : UO

Gajda, Stanisław, Adamiszyn, Zbigniew (red.) 1991. Język potoczny jako przedmiot badań językoznawczych. Materiały konferencji […], Opole : WSP

Gajda, Stanisław, Brzozowska, Dorota (red.) 2000. Świat humoru, Opole : IFP UO

Gajda, Stanisław, Markowski, Andrzej, Porayski-Pomsta, Józef (red.) 2005. Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa : Elipsa

Gajdar, Arkady 1983. Timur i jego drużyna, przeł. D. Wawiłow. wyd. 19, Warszawa : Nasza Księgarnia

Gajewicz, Leon (oprac.) 1898. Zasady postępowania w Towarzystwie Kredytowem miasta Łodzi, Łódź : Druk. K. Kolińskiej

Gajewska, Agnieszka, Mizerkiewicz, Tomasz (red.) 2006. Ćwiczenia z poetyki, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Gajewska, Urszula 2004. Metatekstemy w języku nauk ścisłych, Rzeszów : URz

Gajewski, Jan, Kąkol, Kazimierz 1966. Wychowanie obywatelskie. Klasa VIII, Warszawa : PZWS

Gajl, Natalia 1980. Finanse i prawo finansowe, Warszawa : PWN

Gajzlerowa, Eleonora 1972. Tamten Kraków, tamta Krynica, Kraków : Wyd. Literackie

Galasiński, Dariusz 1992. Chwalenie się jako perswazyjny akt mowy, Kraków : IJP PAN

Galbraith, John Kenneth 2005. Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, przeł. Grzegorz ŁuczkiewiczWarszawa : Wyd. MT Biznes

Galileusz 2004. Dialog o dwu najważniejszych układach świata: ptolemeuszowym i kopernikowym, przekł. E. Ligocki, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Galindo, Sergio 1967. Meksykański karnawał, przeł. H. Czajka, Warszawa : PIW

Galiński, Adam 1931. Poezja Polski Odrodzonej 1918-1930. Obraz twórczości poetyckiej doby współczesnej, Łódź : Księgarnia K. Neumillera

Galiński, Tadeusz (red.) 1966. Kultura Polski Ludowej, Warszawa : PWE

Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1959. Rocznik polityczny i gospodarczy 1959, Warszawa : PWG

Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1961. Rocznik polityczny i gospodarczy 1961, Warszawa : PWE

Gall, Iwo 1963. Mój teatr, Kraków : Wyd. Literackie

Galos, Adam (red.) 1973. Zamek Królewski w Warszawie, Wrocław : ZNiO

Galster, Bohdan, Kamionkowa, Janina, Sierocka, Krystyna (red.) 1975. Pisarze i krytycy. Z recepcji nowożytnej literatury rosyjskiej w Polsce, Wrocław etc. : ZNiO

Galsworthy, John 1956. Nowoczesana komedia, przeł. Z. Lasocka, Warszawa : PIW

Galsworthy, John 1956a. Saga rodu Forsyte’ów. Babie lato jednego z Forsyte’ów, tłum. J. B. Rychliński, Warszawa : PIW

Galsworthy, John 1956b. Saga rodu Forsyte’ów. Przebudzenie, tłum. J. Birkenmajer, `Warszawa : PIW

Galvin, Hoyt R., van Buren, Martin 1962. Budynek małej biblioteki publicznej. Podręcznik UNESCO, przeł. H. Cirlić, H. Wiącek, M. Wierzbicka, Warszawa : Biblioteka Narodowa

Gałczyński, Bronisław 1927. Róże w ogrodzie jako najpiękniejsza i najbardziej ekonomiczna ozdoba […], Piaseczno pod Warszawą : Nakł. autora

Gałczyński, Bronisław 1930. Sadownictwo dochodowe […], Piaseczno koło Warszawy : Nakł. autora

Gałczyński, Konstanty Ildefons 1967. Wybór poezji, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Gałczyński, Konstanty Ildefons 1979. Dzieła. T. 1-5, Warszawa : Czytelnik

Gałuszka, Jadwiga (wyb.) 1969. Dawna nowela włoska, przekł. J. Gałuszka et al., Warszawa : PIW

Gamzatow, Rasul 1971. Mój Dagestan, tłum. J. Jędrzejewicz, Warszawa : PIW

Garaudy, Roger 1965. Droga Aragona. Od nadrealizmu do świata rzeczywistego, przeł. I. Wachlowska, R. Kołoniecki, Warszawa : PIW

Garbacik, Eugeniusz 1970. Ekonomika obrotu towarowego, Warszawa : PWE

Garbaczowa, Maria (red.) 1994. Wokół Kochanowskiego i jego czasów. Materiały sesji naukowej poświęconej kulturze literackiej Małopolski w dobie renesansu […], Kielce : WSP

Garbiński, Jerzy, Turonek, Jerzy 2003. Białoruski ruch chrześcijański XX wieku. Słownik biograficzno-bibliograficzny, Warszawa : SOW

Garborg, Arne 1902. Utracony ojciec, Warszawa : Księgarnia Warszawskiej Spółki Wydawniczej

Garbowski, Henryk 2003. W zaułkach frontu pod Budziszynem, Pruszków : Ajaks

García del Cid, Lamberto 2012. Znamienite liczby. 0,666 i inne osobistości świata liczb, przeł. M. Grygierowska-Augustynowicz, Barcelona : RBA

García Márquez, Gabriel 1994. Miłość w czasach zarazy, przeł. C. M. Casas, Warszawa : Muza

Garczyński, Stefan 1966. Współżycie łatwe i trudne, Warszawa : Iskry

Garczyński, Stefan 1973. Współżycie łatwe i trudne, wyd. 3 popraw., Warszawa : Iskry

Garczyński, Stefan 1977. O prowadzeniu rozmowy, wyd. 2, Warszawa : Watra

Garczyński, Stefan 1979. Razem, ale jak? wyd. 3, Warszawa : MAW

Garczyński, Stefan 1981. Skąd te błędy? Warszawa : IWZZ

Garczyński, Stefan 1983. O radości, Warszawa : Nasza Księgarnia

Gardner, Erle Stanley 2007. Sprawa niedobudzonej żony, przeł. Ł. Witczak, Wrocław : Wyd. Dolnośląskie

Gardner, Martin (red.) 1998. Wielkie eseje w nauce, Warszawa : Prószyński i S-ka

Gardzińska, Janina, Maciejewska, Alina (red.) 2003. Znak językowy w pejzażu semiotycznym. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wierzchowskiego, Siedlce : Akademia Podlaska

Garewicz, Jan 1975. Między marzeniem a wiedzą. Początki myśli socjalistycznej w Niemczech, Warszawa : KiW

Garewicz, Jan (red.) 1976. Dziedzictwo Kanta. Materiały z Sesji kantowskiej, Warszawa : PWN

Garlake, Peter S. 1982. Wielkie Zimbabwe, przeł. M. Metelska, Warszawa : WAiF

Garlicka, Anna 1977. Polska-Jugosławia 1934-1939. Z dziejów stosunków politycznych, Wrocław etc. : ZNiO

Garlicki, Andrzej 1983. U źródeł obozu belwederskiego, wyd. 4, Warszawa : PWN

Garlicki, Andrzej 1993. Stalinizm, Warszawa : WSiP

Garliński, Józef 1962. Matki i żony, Londyn : Gryf Publications

Garliński, Józef 1977. Ostatnia broń Hitlera V-1 − V-2, Londyn : Odnowa

Garliński, Józef 1989. Szwajcarski korytarz, Warszawa : Głos

Garnicz, N. 1951. Bitwa pod Borodino, tłum. J. Rozenberg, Warszawa :Wyd. MON

Garnysz, Józef 1840. Poezja na cześć sprawy demokratycznéj, ludowi polskiemu poświęcona, Paryż : Druk. Bourgogne et Martinet

Garpiel, R., Leszczyńska, K. (red.) 2004. Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, Kraków : Nomos

Garrett, Garet 1931. Amerykańska księga cudu, Warszawa : Izba Przemysłowo-Handlowa

Garrison, Jim 2005. Ameryka jako imperium. Przywódca świata czy bandycka potęga? tłum. A. Grzegorzewska, M. Siadkowski, Warszawa : Wyd. von borowiecky

Garton Ash, Timothy 1989. Niemieckość NRD, przeł. A. Szafranek, Londyn : Aneks ; Warszawa : Krąg

Gary, Romain 1970. Zjadacze gwiazd, przeł. J. Pański, Warszawa : Czytelnik

Gasiński, Tadeusz, Pieskow, Igor 1973. Ogrzewnictwo i wietrzenie,Warszawa : PWSZ

Gasparski, Wojciech (red.) 1973. Metodologia projektowania inżynierskiego, Warszawa : PWN

Gasparski, Wojciech (red.) 1988. Projektoznawstwo. Elementy wiedzy o projektowaniu, Warszawa : WNT

Gaszyński, Konstanty 1909. Wybór poezyi, Brody : Nakł. Księgarni F. Westa

Gatner, Eugeniusz 2001. Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

de Gaulle, Charles 1974. Pamiętniki nadziei, przeł. J. Nowacki, Warszawa : Wyd. MON

Gawalewicz, Marian 1910. Gąbka (Opowieść ze wspomnień redakcyjnych), Warszawa : M. Arct

Gawerski, Andrzej (wyb.) 1981. Francja w pamiętnikach Polaków. Antologia, Warszawa : Interpress

Gawkowski, Robert 2016. Poczet rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa : UW

Gawlak, Grzegorz et al. (red.) 1973. W naszych oczach. Podręcznik dla kursów oświatowo-politycznych ZSMW, Warszawa : Iskry

Gawlas, Cezary, Mikulski, Robert 1997. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Komentarz, Warszawa : C.H. Beck

Gawroński, Andrzej 1921. O błędach językowych, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Gawroński, Andrzej 1928. Szkice językoznawcze, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Gawroński, Fr. 1891. Szkodniki i choroby buraków cukrowych, wyd. drugie zmien. i znacznie dopełn., Warszawa : Wyd. Red. „Rolnika i Hodowcy”

Gawroński, Franciszek 1915. Kijów. Legendy, podania, dzieje. Studya i szkice historyczne. Serya 3, Kijów ; Warszawa : Nakł. Księgarni L. Idzikowskiego

Gawrycki, Marcin Florian 2017. Celebryci i polityka, Warszawa : Aspra-JR

Gazda, Grzegorz, Tynecka-Makowska, S. (red.) 2006. Słownik rodzajów i gatunków literackich, Kraków : Universitas

Gazda, Janusz 1975. Innokientij Smoktunowski, Warszawa : WAiF

Gąciarz, Barbara, Rudnicki, Seweryn (red.) 2014. Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, Kraków : Wydawnictwa AGH

Gąsiewicz, Stefan, Rössler, Józef 1922. Zarys topografii dla szkół wojskowych, Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa

Gąsiorek, Krystyna 1997. Od słowa do tekstu. O języku i stylach Janusza Korczaka, Kraków : WSP

Gąsiorowska, Natalia 1919. Wiosna Ludów roku 1848, Warszawa : Wyd. M. Arcta

Gąsiorowska, Natalia et al. (oprac.) 1948. Wiosna Ludów na ziemiach polskich, Warszawa : PIW

Gąsiorowski, Antoni (red.) 1999. Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, wyd. 2, Poznań : Wyd. PTPN

Gąsiorowski, Jan Kanty 1821. Przemowa przy wyprowadzeniu zwłok z pałacu ś. p. J. W. Hrabiego Stanisława Potockiego […], Warszawa : Druk. XX. Piiarów

Gąsiorowski, Wacław 1957. Dobosz woltyżerów. Powieść historyczna z epoki napoleońskiej, Warszawa : Nasza Księgarnia

Gąsiorowski, Wacław 1968. Księżna Łowicka. Powieść historyczna z XIX wieku, wyd. 2, Warszawa : LSW

Gdański, Marek 1963. Arabski Wschód. Historia − gospodarka − polityka, Warszawa : KiW

Gebert, Bronisław, Gebertowa, Gizela 1927. Historja starożytna, Cz. 1-2, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Geffroy, Gustaw 1907. Więzień. Żywot i dzieła Augusta Blanquiego, tł. F. Mirandola, Lwów : Polskie Tow. Nakładowe

Gelb, Michael J. 2005. Leonardo da Vinci odkodowany, przekł. J. Moderski, Poznań : Rebis

Gelberg, Ludwik 1967. Zarys prawa międzynarodowego, Warszawa : PWN

Geller, Ewa 1994. Jidysz język Żydów polskich, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Gender 2014. Gender kontrrewolucja, Kraków : Wyd. M

Generał 1929. Generał Rozwadowski (pr. zb.), Kraków : Druk. „Głos Narodu”

Generowicz, Ilona, Kaczmarska, Elżbieta, Doliński, Ignacy M. (red.) 2009. Świat ukryty w słowach czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymo-

   logicznym, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Georg, Iwan Eugen 1939. Z tajników pożycia małżeńskiego i jego społecznych powikłań, tłum. L. S., wyd. 4 popraw., Kraków : Księgarnia Krakowska

Geremek, Bronisław 2012. O średniowieczu, Warszawa : Instytut Historii PAN

Gerhard, Jan 1959. Wojna i ja, wyd. 2, Warszawa : Wyd. MON

Gerhard, Jan 1965. Zoolityka, Warszawa : Wyd. MON

Gerhard, Jan 1975. Charles de Gaulle. T. 2, wyd. 3, Warszawa : KiW

Gerhard, Jan 1986. Niecierpliwość, wyd. 3, Warszawa : Wyd. MON

Gerhardt, Ewald 2006. Grzyby. Wielki ilustrowany przewodnik. Ponad 1000 opisanych gatunków, przeł. S. Łukomski, Warszawa : Klub dla Ciebie

Gerling, R. 1922. Dziewczyna której za żonę brać się nie powinno… Rady i wskazówki, tłum. I. Nikorowicz, Lwów etc. : Nakł. „Głosu Wiedeńskiego”

German, Juliusz 1945. Jak Pan Bóg Niemca pokarał. Dla polskich dzieci bajka prawdziwa, wyd. 2, Katowice : Wyd. Michał Kowalski

Gerritsen, Tess 2015. Bez odwrotu, Warszawa : HarperCollins Polska

von Gersdorff, Mathias 2008. Rewolucja seksualna zagraża dzieciom, Kraków : Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi

Gesemann, W. et al. (Hrsg.) 1971. Serta slavica in memoriam Aloisii Schmaus, München : Trofenik

Getter, Marek, Janowski, Andrzej (wyb. i oprac.) 1974. Ludność cywilna w powstaniu warszawskim. 2. Archiwalia, Warszawa : PIW

Gębka-Wolak, Małgorzata, Kamper-Warejko, Joanna, Kaproń-Charzyńska, Iwona (red.) 2016. System − tekst − człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi ,Toruń : UMK

Gębka-Wolak, Małgorzata, Kaproń-Charzyńska, Iwona, Urban, Małgorzata (red.) 2003. Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego, Toruń : UMK

Gibbs, Philip 1946. Czerwona Rzeka, przeł. B. Kopelówna, Warszawa : S. Cukrowski

Gibbs, Philip 1946a. Zęby Smoka, przeł. B. Kopelówna, Warszawa : S. Cukrowski

Gide, André 1973. Lochy Watykanu, przeł. T. Żeleński (Boy), wyd. 3, Kraków : Wyd. Literackie

Giedroyc, Jerzy 1999. Autobiografia na cztery ręce, Warszawa : Czytelnik

Giedroyc, Jerzy, Jeleński, Konstanty A. 1995. Listy 1950-1987, Warszawa : Czytelnik

Giedroyc, Jerzy, Stempowski, Jerzy 1998. Listy 1946-1969. Cz. 1-2, Warszawa : Czytelnik

Giedroyć, Franciszek 1931. Polski słownik lekarski. T. 1, Warszawa : Wyd. Kasy im. Mianowskiego

Giedroyć, Franciszek 1933. Polski słownik lekarski. T. 2, Warszawa : Wyd. Kasy im. Mianowskiego

Giedymin, Jerzy 1961. Z problemów logicznych analizy historycznej, Poznań : PWN

Giełżyński, Wojciech 1966. Indonezja − archipelag niepokojów, Warszawa : Iskry

Giełżyński, Wojciech 1972. Aż do najdalszych granic, Warszawa : Iskry

Giełżyński, Wojciech 1977. Sto twarzy Jugosławii, Warszawa : KiW

Giełżyński, Wojciech 1979. Jeśli nawet umrzesz, pozostań, Warszawa : KiW

Giełżyński, Wojciech 1981. Byłem gościem Chomeiniego, Warszawa : KiW

Giełżyński, Wojciech 1984. Trzeci Świat − dwie trzecie świata, Warszawa : MAW

Giełżyński, Wojciech 2001. Jaćwięgi są wśród nas, Warszawa : Iskry

Giermak-Zielińska, Teresa 1979. Polskie czasowniki przedrostkowe o znaczeniu przestrzennym i ich odpowiedniki w języku francuskim, Wrocław etc. : ZNiO

Giermanowska, Ewa (red.) 2014. Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy, Kraków : AGH

Gierowska-Kałłaur, Joanna (wyb. i oprac.) 2011. O Niepodległą i granice. T. 7. Raporty Straży Kresowej 1919-1920. Ziem Północno-Wschodnich opisanie, Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW ; Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora

Gierowski, Józef 1951. Kartki z rodowodu biedoty wiejskiej, Warszawa : LSW

Giertych, Maciej 1997. Nie przemogą! Antykościół, antypolonizm, masoneria. T. 2, Wrocław : Nortom

Giertych, Maciej 2000. I tak nie przemogą! Antykościół, antypolonizm, masoneria, Wrocław : Nortom

Giertych, Maciej 2005. Z nadzieją w przyszłość! Warszawa : Ars Politica

Giertych, Maciej 2007. Wojna cywilizacji w Europie, S.l. : s.n.

Giertych, Roman 2001. Możemy wygrać Polskę! Wybór felietonów z Radia Maryja 1997-1999, Krzeszowice : Ostoja

Gierymski, Maksymilian, Gierymski, Aleksander 1973. Listy i notatki, Wrocław etc. : ZNiO

Gieysztor, Aleksander 1982. Mitologia Słowian, Warszawa : WAiF

Gieysztor, Jakób 1913. Pamiętniki z lat 1857-1865. T. 1-2, Wilno : Tow. Udz. „Kurjer Litewski”

Gieysztor, Stefan 1996. Nic więcej, Warszawa : PIW

Gil, Dorota 1995. Serbska hymnografia narodowa, Kraków : Instytut Filologii Słowiańskiej UJ

Gilejko, Leszek 1970. Leninowska koncepcja demokracji socjalistycznej, Warszawa : Wyd. Związkowe CRZZ

Gilejko, Leszek (red.) 1974. Rewolucja naukowo-techniczna jako czynnik rozwoju, Warszawa : PWN

Gilejko, Leszek, Rudziński, Roman, Stępień, Tadeusz 1979. Społeczno-filozoficzne idee marksizmu, Warszawa : PWN

Gilgamesz 1967. Gilgamesz. Epos babiloński i asyryjski ze szczątków odczytany i uzupełniony także pieśniami szumerskimi przez Roberta Stillera, Warszawa : PIW

Gillman, Joseph M. 1969. Kryzys amerykańskiej prosperity, tłum. Z. Chodkiewicz, Warszawa : KiW

Gilman, S. L., Zhou Xun (red.) 2009. Dym. Powszechna historia palenia, przekł. J. Sochoń-Jasnorzewska, Kraków : Universitas

Gilson, Étienne 2001. Jedność doświadczenia filozoficznego, przeł. Z. Wrzeszcz, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Gilson, Étienne 2003. Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, Warszawa : Pax

Giono, Jean 1936. Otawa. Powieść, przeł. M. Tarnowski, Warszawa etc. : Renaissance

Giovi, Sara 2011. Paweł i Sara. Miłość silniejsza od śmierci, przekł. K. Czuba, Kielce : Jedność

Girke, Wolfgang, Jachnow, Helmut (Hrsg.) 1984. Aspekte der Slavistik. Festschrift für Josef Schrenk, München : Sagner

Gisges, Jan Maria 1954. Idącym naprzód, Warszawa : Czytelnik

Gisges, Jan Maria 1971. Śmiech, wyd. 2, Warszawa : LSW

Gisges, Jan Maria 1971a. Lamus. Wybór pism publicystycznych, wspomnień i esejów, Łódź : Wyd. Łódzkie

Giustozzi, Antonio 2009. Koran, kałasznikow i laptop. Rebelia neotalibów w Afganistanie, przekł. Ł. Müller, Kraków : UJ

Giżycki, Jerzy 1934. Biali i czarni. Fragmenty kolonialne, Warszawa : Gebethner i Wolff

Giżycki, Jerzy 1935. Chleb i chimera, Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa

Giżycki, Jerzy 1936. Między morzem a pustynią, Warszawa : Biblioteka Polska

Giżycki, Kamil 1929. Przez Urianchaj i Mongolię, Lwów ; Warszawa : ZNiO

Giżycki, Kamil 1930. Ze Wschodu na Zachód. Listy z podróży, Warszawa : Księgarnia Polska

Glapiak, Zdzisław 2003. Ośrodek Kuratorski w Lesznie na tle współczesnych problemów resocjalizacji, Leszno : Format

Glass, Jakub 1921. Instytucja ksiąg gruntowych na ziemiach polskich. Cz. I. Zarys prawa hipotecznego w b. Królestwie Polskim, Warszawa ; Kraków : Nakł. J. Czerneckiego

Gleick, James 1996. Chaos. Narodziny nowej nauki, przeł. P. Jaśkowski, Poznań : Zysk i S-ka

Glemp, Józef 1982. Przez sprawiedliwość ku miłości. Listy pasterskie, kazania i przemówienia w pierwszym roku pasterzowania na stolicy prymasowskiej, Warszawa : Kuria Metropolitalna Warszawska

Glemp, Józef 1990. Na dwóch wybrzeżach. Wizyta duszpasterska w Algierii (15-17 I 1987) i Wybrzeżu Kości Słoniowej (1-5 III 1987), Poznań : Pallottinum

Glemp, Józef 1991. Tysiąclecie wiary świętego Włodzimierza. Wizyty w Związku Radzieckim, Poznań : Pallottinum

Glemp, Józef 1997, Od Kalwarii na drogi Europy. Kazania pasyjne w kościele Świętego Krzyża w Warszawie Anno Domini 1997, Warszawa : Wyd. Sióstr Loretanek

Glensk, Joachim (zebr.) 1986. Współczesna aforystyka polska. Antologia 1945-1984, Łódź : Wyd. Łódzkie

Gleń, Adrian 2018. Języki rzeczywistości. O twórczości Juliana Kornhausera, Kraków : PWM

Glikman, Paweł, Kwiatkowski, Stefan 1991. Determinanty i kierunki polityki naukowej Polski, Warszawa ; Łódź : Wyd. Nauk. PWN

Glinka, Xawery 1925. Zielona furtka. Poezje, Warszawa : Skład Główny K. Paszkowski

Glińska, Anna 1968. Gdzie mój dom? Warszawa : Czytelnik

Gliński, Bohdan et al. 1961. Polityka gospodarcza Polski Ludowej. Cz. II, Warszawa : KiW

Gliński, Bohdan, Knyziak, Zygmunt, Sokołow, Dymitr (wyb.) 1969. Dyskusja o funkcjonowaniu gospodarki socjalistycznej, Warszawa : PWE

Glock, Hans-Johann 2001. Słownik Wittgensteinowski, przeł. M. Hernik, M. Szczubiałka, Warszawa : Spacja

Gloger, Zygmunt 1888. Podróż Niemnem, Warszawa : [s.n.]

Gloger, Zygmunt 1903. Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy, Warszawa : F. Hösick

Gloger, Zygmunt 1907. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce. T. 1, Warszawa : Druk W. Łazarskiego

Glucksmann, André 2008. Rozprawa o nienawiści, przeł. W. Prażuch, Warszawa : Czytelnik

Glücksmann, Cecylia 1928. Rozbite gniazda. Opowieść o szarych ludziach, Warszawa : Dom Książki Polskiej

Gluza, Zbigniew 1985. Epizod, Warszawa : Przedświt

Gładkow, Fiodor 1953. Energia, tłum. A. Sas, Warszawa : KiW

Gładysz, Antoni, Bojarski, Tadeusz 1982. Wewnętrzna inwazja Polski, Philadelphia : Promyk

Gładysz, Bronisław 1957. Meteorologia dla żeglugi morskiej, Gdynia : Wyd. Morskie

Głaz, Kazimierz 1989. Gombrowicz w Vence i inne wspomnienia, Kraków : Wyd. Literackie

Głażewski, Jacek, Kacprzak, Marta M. (red.) 2007. Scripta manent. Świadomość twórcza pisarzy epok dawnych. Praca zbiorowa, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Głąbiński, Stanisław 1974. Mao i inni, Warszawa : KiW

Głąbiński, Stanisław 1977. Azja patrzy na Chiny, Warszawa : KiW

Głąbiński, Stanisław 1984. Reagan i inni, Warszawa : KiW

Głąbiński, Stanisław 1989. 1600 Pennsylvania Avenue, Warszawa : KiW

Głębocki, Wiesław, Mórawski, Karol 1985. Kultura walcząca 1939-1945. Z dziejów kultury polskiej w okresie wojny i okupacji, wyd. 2, popraw. i uzup., Warszawa : Interpress

Głogowska, Helena 1996. Białoruś 1914-1929. Kultura pod presją polityki, Białystok : Białoruskie Tow. Historyczne

Głombiowski, Karol, Świderski, Bolesław, Więckowska, Helena (red.) 1976. Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, Wrocław etc. : ZNiO

Głowacka, Helena (red.) 1981. Wspomnienia o Kazimierzu Rudzkim, Warszawa : Czytelnik

Głowacka-Grajper, Małgorzata, Wyszyński, Robert (red.) 2012. 20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne, Warszawa : UW

Głowacki, Janusz 1977. Polowanie na muchy i inne opowiadania, wyd. 2, Warszawa : PIW

Głowacki, Włodzimierz 1965. Stary „Jurand”, Gdynia : Wyd. Morskie

Głowacki, Włodzimierz 1983. Dzieje jachtingu światowego, Gdańsk : Wyd. Morskie

Głowacki, Włodzimierz, Rogala, Wiesław 1974. Olimpijskie żagle, Warszawa : Sport i Turystyka

Głowacz, Kazimierz 1971. Piece obrotowe. Zasady bezpiecznej pracy, Warszawa : Wyd. Związkowe CRZZ

Głowiński, Michał 1962. Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka, Warszawa : PIW

Głowiński, Michał 1977. Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków : Wyd. Literackie

Głowiński, Michał 1991. Nowomowa po polsku, Warszawa : Wyd. PEN

Głowiński, Michał 1993. Peereliada. Komentarze do słów 1976-1981, Warszawa : PIW

Głowiński, Michał 1995. Pismak 1863 i inne szkice o różnych brzydkich rzeczach, Warszawa : OPEN

Głowiński, Michał 1998. Prace wybrane. T. 3. Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej, Kraków : Universitas

Głowiński, Michał 1999. Końcówka (czerwiec 1985 – styczeń 1989), Kraków : Wyd. Literackie

Głowiński, Michał 2009. Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe, Kraków : Universitas

Głowiński, Michał 2010. Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna, Kraków : Wyd. Literackie

Głowiński, Michał 2016. Carska filiżanka. Szesnaście opowieści, Warszawa : Wielka Litera

Głowiński, Michał et al. 1988. Słownik terminów literackich, wyd. 2, poszerz. i popraw., Wrocław etc. : ZNiO

Głowiński, Michał et al. 1998. Słownik terminów literackich, wyd. 3, poszerz. i popraw., Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Głowiński, Michał (red.) 1967. Studia z teorii i historii poezji. Seria pierwsza, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Głowiński, Michał (wyb.) 1977. Znak, styl, konwencja, przeł. K. Biskupski et al., Warszawa : Czytelnik

Głowiński, Michał (wyb.) 1980. Język i społeczeństwo, przeł. J. Arnold et al., Warszawa : Czytelnik

Głowiński, Michał, Okopień-Sławińska, Aleksandra (red.) 1978. Przestrzeń i literatura. Studia, Wrocław etc. : ZNiO

Głowiński, Michał, Okopień-Sławińska, Aleksandra, Sławiński, Janusz 1975. Zarys teorii literatury, wyd. 4, Warszawa : WSiP

Głowiński, Michał, Sławiński, Janusz (red.) 1982. Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna. Studia, Wrocław etc. : ZNiO

Głowiński, Michał, Sławiński, Janusz (wyb.) 1987. Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia. Cz. 1-2, Wrocław etc. : ZNiO

Głódź, Sławoj Leszek 1999. Drogami Narodu i Kościoła. Z nauczania Biskupa Polowego Wojska Polskiego (1994-1998), Warszawa : Wyd. Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ; Oficyna Wydawnicza RYTM

Główko, Olga 1997. Idee romantyzmu w Nocach rosyjskich Włodzimierza Odojewskiego, Łódź : UŁ

Gniedenko, B., Chinczyn, A. 1963. Elementarny wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, tłum. A. Grużewski, R. Bartoszyński, wyd. trzecie popraw. i uzup., Warszawa : PWN

Gocel, Ludwik 1963. Przypadki jej królewskiej mości książki, Wrocław : Ossolineum

Gociek, Piotr 2012. Demokrator. Powieść w czterdziestu ośmiu rozdziałach z epilogiem, Ustroń : Ender Sławomir Brudny

Goćkowski, Janusz, Kisiel, Przemysław (red.) 1994. Patologia i terapia życia naukowego. Praca zbiorowa, Kraków : Universitas

Godlewski, Franciszek 1930. Wśród znieważanych bogów. Z podróży na Wschód, Warszawa : Dom Książki Polskiej

Godlewski, Grzegorz, Mencwel, Andrzej, Sulima, Roch (oprac.) 2003. Antropologia słowa: zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa : UW

Godlewski, Józef 1990. Na przełomie epok, Warszawa : Gryf

Godlewski, Józef et al. (oprac.) 1973. Radiowe spotkania z Polską. Z badań opinii zagranicznego audytorium Polskiego Radia, Warszawa : PWN

Godlewski, Julian 1978. Życie płciowe człowieka. Fizjologia, psychologia, socjologia, wyd. 5, Warszawa : PZWL

Godlewski, Michał, Wiatrowski, Zygmunt 1971. Kształcenie nauczycieli szkół zawodowych, Warszawa : PWSZ

Godlewski, Stanisław 2000. Vademecum myśliwego, 5 wyd., zmien., popraw. i uaktualn., Warszawa : Bellona

Godlewski, Z. (oprac.) 2007. Przemawiaj do nich moimi słowami. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Rektorowi Profesorowi Ryszardowi Rumiankowi […], Warszawa : Stampa

Godwin, William 1954. Kaleb Williams, Warszawa : PIW

Godycka-Ćwirko, Janina 1990. Chmurna młodość. Kresy 1935−1944, Kraków : Miniatura

Godycki, Michał 1956. Zarys antropometrii, Warszawa : PWN

Goehrke, C. et al. (Hrsg.) 1989. Прими собранье пестрых глав». Slavistische und slavenkundliche Beiträge für Peter Brang zum 65. Geburtstag, Bern etc. : Lang

Goeschke, Franciszek 1902. Ogród wiejski […], wyd. nowe, Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i Sp.

Goeschke, Franciszek 1910. Ogród wiejski. Popularny podręcznik do zakładania, obsadzania i pielęgnowania małych ogrodów, przeł. S. Schönfeld, wyd. 3, Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i Sp.

Goetel, Ferdynand 1930. Serce Lodów. Powieść, wyd. trzecie, Warszawa : Gebethner i Wolff

Goetel, Ferdynand 1933. Podróż do Indyj, Warszawa : Gebethner i Wolff

Goetel, Ferdynand 1939. Pod znakiem faszyzmu, Warszawa : Rój

Goetel, Ferdynand 1955. Czasy wojny, Londyn : Veritas

Goetel, Ferdynand 1957. Z dnia na dzień, Londyn : Orbis Księgarnia Polska

Goethe, Johann Wolfgang 1977. Refleksje i maksymy, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa : Czytelnik

Goethe, Johann Wolfgang 1999. Faust. Tragedia, przeł. A. Pomorski, Warszawa : Świat Książki

Gogacz, Mieczysław 1974. Wokół problemu osoby, Warszawa : Pax

Gogacz, Mieczysław 1975. Błędy brata Ryszarda, Warszawa : Wyd. Sióstr Loretanek

van Gogh, Vincent 1964. Listy do brata, tłum. J. Guze, M. Chełkowski, Warszawa : Czytelnik

Gogol, Mikołaj 1972. Opowieści, przeł. J. Wyszomirski, J. Tuwim, J. Brzęczkowski, Wrocław etc. : ZNiO

Gogol, Mikołaj 1998. Martwe dusze, przeł. W. Broniewski, M. Leśniewska, wyd. drugie zmien., Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Gogol, Mikołaj 2004. Rozważania o Boskiej Liturgii, tłum. W. M. Korzyn, Kraków : Wyd. Nauk. PAT

Gogola, Weronika 2017. Po trochu, Wrocław : Książkowe Klimaty

Gogołek, Włodzimierz 2012. Informatyka dla humanistów, Warszawa : Wyd. Kropki Trzy

Gogołek, Włodzimierz, Cetera, Wiesław 2014. Leksykon tematyczny. Zarządzanie, IT, Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW

Gojawiczyńska, Pola 1937. Rajska jabłoń. T. 1-2, Warszawa : Rój

Gojawiczyńska, Pola 1971. Z serca do serca. Utwory z lat 1916-1938 drukowane w czasopismach, Warszawa : Czytelnik

Golachowska, Ewa, Zielińska, Anna (red.) 2011. Konstrukcje i destrukcje tożsamości. T. 1. Wokół religii i jej języka, Warszawa : SOW

Golachowska, Ewa, Zielińska, Anna (red.) 2014. Konstrukcje i destrukcje tożsamości. T. 3. Narracja i pamięć, Warszawa : SOW

Golachowski, Stanisław 1977. Karol Szymanowski, wyd. 2, Kraków : PWM

Golachowski, Stanisław 1982. Karol Szymanowski, wyd. 3, Kraków : PWM

Golachowski, Stanisław, Drobner, Mieczysław 1953. Akustyka muzyczna. Podręcznik dla szkół muzycznych, Kraków : PWM

Golański, Kazimierz 1950. Jedwab naturalny, Warszawa : Czytelnik

Goldberg, Jonah 2013. Lewicowy faszyzm. Tajemna historia amerykańskiej lewicy od Mussoliniego do polityki zmiany, przeł. L. Jęczmyk, J. Lang, Poznań : Zysk i S-ka

Goldberg, Jonah 2013a. Tyrania komunałów. O oszustwach lewicowych liberałów wojnie idei, Bielany Wrocławskie : Wektory

Golding, William 2004. Władca much, przekł. W. Niepokólczycki, Kraków : Mediasat Poland

Goldmann, Lucien 1961. Nauki humanistyczne a filozofia, przeł. E. Jerzyńska, Warszawa : KiW

Goldschmidt, Tijs 1999. Wymarzone jezioro Darwina. Dramat w Jeziorze Wiktorii, przeł. M. Betley, Warszawa : Prószyński i S-ka

Goldsztajn, , Szymon 1967. Walka z korozją, Warszawa : PWSZ

Golejewski, Henryk 1971. Pamiętnik. 1-2, Kraków : Wyd. Literackie

Golicyn, Anatolij 2007. Nowe kłamstwa w miejsce starych. Komunistyczna strategia podstępu i dezinformacji, Warszawa : Biblioteka Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Golińska, Lucyna, Dudek, Bohdan (red.) 2008. Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Łódź : UŁ

Goliński, Leszek 1954. Syn ziemi. Rzecz o Wł. St. Reymoncie, Warszawa : LSW

Goliński, Zbigniew (red.) 1973. Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO

Golka, Bartłomiej 1995. Igraszki z prochem, Warszawa : LSW ; Elipsa

Golka, Bartłomiej 2001. System medialny Francji, Warszawa : Elipsa

Golka, Marian 2008. Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Gołaszewska, Maria 1977. Człowiek w zwierciadle sztuki. Studium z pogranicza estetyki i antropologii filozoficznej, Warszawa : PWN

Gołaszewska, Maria 1984. Estetyka i antyestetyka, Warszawa : Wiedza Powszechna

Gołaszewska, Maria 1984a. Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, wyd. 2, Warszawa : PWN

Gołaszewska, Maria 1990. Istota i istnienie wartości. Studium o wartościach estetycznych na tle sytuacji aksjologicznej, Warszawa : PWN

Gołaszewska, Maria 1992. Imiona miłości. Nowożytna myśl o życiu erotycznym, Kraków : Universitas

Gołaszewska, Maria 1992a. Uroki smutku. Szkic z pogranicza estetyki i filozofii człowieka, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Gołąb, Mariusz 2001. Język i rzeczywistość w twórczości Mirona Białoszewskiego, Łódź : UŁ

Gołąb, Tomasz 2016. Zaufali Opatrzności, Warszawa : Centrum Opatrzności Bożej

Gołąb, Zbigniew, Heinz, Adam, Polański, Kazimierz 1968. Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa : PWN

Gołąbek, Emilian 2006. Modlitwa młodzieży. Studium teoretyczno-empiryczne, Wrocław : Wyd. św. Antoniego

Gołąbek, Władysław 1966. Bez rozkazu…, Warszawa : LSW

Gołąbek, Władysław, Młodożeniec-Warowna, Stanisława, Sulima, Roch 1974. Partyzanckie twierdze. O współdziałaniu ludności wiejskiej z ruchem oporu, Warszawa : LSW

Gołba, Kazimierz 1983. Wieża spadochronowa, wyd. 5, Katowice : Śląsk

Gołba, Kazimierz N. 1930. Salwa nad brukiem, Kraków : Skład Główny Gebethner i Wolff

Gołembowicz, Wacław 1955. W zwierciadle chemii, Warszawa : Wiedza Powszechna

Gołembowicz, Wacław 1958. Leki bez tajemnic. Od pajęczyny do penicyliny, Warszawa : Wiedza Powszechna

Gołębiewski, Henryk 2005. Rola przegrody w generowaniu hipokampalnego rytmu theta u kota, Łódź : UŁ

Gołębiowski, Bronisław et al. (red.) 1973. Prognoza rozwoju kultury polskiej do 1990 r., Warszawa : Ministerstwo Kultury i Sztuki

Gołębiowski, Bronisław, Grad, Mieczysław, Jakubczak, Franciszek (wyb. i oprac.) 1982. Pamiętniki Polaków 1918-1978. Antologia pamiętnikarstwa polskiego. T. 1. Druga Rzeczpospolita 1918-1939, Warszawa : LSW

Gołębiowski, Bronisław, Grad, Mieczysław, Jakubczak, Franciszek (wyb. i oprac.) 1983. Pamiętniki Polaków 1918-1978. Antologia pamiętnikarstwa polskiego. T. 3. Ludowa i socjalistyczna 1948-1978, Warszawa : LSW

Gołębiowski, Janusz W. (red.) 1970. Świat w przekroju 1970, Warszawa : Wiedza Powszechna

Gołębiowski, Łukasz 1830. Ubiory w Polszcze od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych sposobem dykcyonarza ułożone i opisane, Warszawa : Drukiem A. Gałęzowskiego i Komp.

Gołębiowski, Marek 1996. Leksykon kultury amerykańskiej, Warszawa : Twój Styl

Gołębiowski, Stefan 1979. Do Ariadny. Wiersze wybrane, Warszawa : Czytelnik

Gołubiew, Antoni 1971. Unoszeni historią, Kraków : Znak

Gołubiew, Antoni 1974. Świadkowie przemian, Kraków : Znak

Gołubiew, Antoni 2009. Listy do przyjaciela, Kraków : Petrus

Gołyński, Aleksander 1979. Pamiętnik podolskiego powstania 1830-1831 roku, Warszawa : Pax

Gombrowicz, Witold 1957. Dziennik (1953-1956), Paryż : Instytut Literacki

Gombrowicz, Witold 1987. Dzieła. T. 1. Bakakaj, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie

Gombrowicz, Witold 1987a. Dzieła. T. 2. Ferdydurke, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie

Gombrowicz, Witold 1987b. Dzieła. T. 4. Pornografia, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie

Gombrowicz, Witold 1988. Dzieła. T. 3. Trans-Atlantyk, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie

Gombrowicz, Witold 1988a. Dzieła. T. 5. Kosmos, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie

Gombrowicz, Witold 1988b. Dzieła. T. 6. Dramaty, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie

Gombrowicz, Witold 1988c. Dzieła. T. 7. Dziennik 1953-1956, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie

Gombrowicz, Witold 1988d. Dzieła. T. 8. Dziennik 1957-1961, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie

Gombrowicz, Witold 1988e. Dzieła. T. 9. Dziennik 1961-1966, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie

Gombrowicz, Witold 1990. Testament, Warszawa : Res Publica

Gómez, Joan 2012. Matematycy, szpiedzy i hakerzy. Kody i szyfry, przeł. T. Idziaszek, Barcelona : RBA

Gómez de la Serna, Ramón 1979. Myśli rozbrykane, przeł. J. Strasburger, Warszawa : PIW

Gomola, Aleksander 2010. Bóg kobiet. Studium językoznawczo-teologiczne, Tarnów : Biblos

Gomolicki, Leon 1963. Czasobranie, Łódź : Wyd. Łódzkie

Gomolicki, Leon 1970. Miasto i Julia, Łódź : Wyd. Łódzkie

Gomolicki, Leon 1976. Przygoda archiwalna, Wrocław etc. : ZNiO

Gomolicki, Leon 1989. Autobiogram, Warszawa : PIW

Gomulicki, Juliusz Wiktor 1981. Zygzakiem. Szkice, wspomnienia, przekłady, Warszawa : PIW

Gomulicki, Juliusz Wiktor 2009. Podróże po Szpargalii. Mieszaniny literacko-obyczajowe, Warszawa : Biblioteka „Więzi”

Gomulicki, Wiktor 1949. Wspomnienia niebieskiego mundurka, wyd. 12, Warszawa : Gebethner i Wolff

Gomulicki, Wiktor 1960. Opowiadania o starej Warszawie, Warszawa : PIW

Gomulicki, Wiktor 1968. Wspomnienia niebieskiego mundurka, wyd. 7, Kraków : Wyd. Literackie

Gomułka, Władysław 1968. O problemie niemieckim, Warszawa : KiW

de Goncourt, Edmund, de Goncourt, Juliusz 1988. Dziennik. Pamiętniki z życia literackiego, przekł. J. Guze, Warszawa : PIW

Gonczarow, Aleksander 1954. Nasz korespondent, tłum. J. Rychliński, Warszawa : Wyd. MON

Gonczarow, Iwan 1990. Obłomow, przeł. N. Drucka, Wrocław etc. : ZNiO

Gondko, Roman, Zgirski, Alojzy, Adamska, Maria 2001. Biostatystyka w zadaniach, wyd. 2, Łódź : UŁ

Gontarczyk, Piotr 2008. Nowe kłopoty z historią. Publicystyka z lat 2005−2008, Warszawa : Prohibita

Goody, Richard M., Walker, James C. G. 1978. O atmosferach, Warszawa : PWN

Goraj, Natalia et al. 2007. Mitologie świata. Ludy Czarnej Afryki, Warszawa : New Media Concept

Gorbaniewska, Natalia 1990. Drewniany anioł. Wiersze, Kraków : Oficyna Literacka

Gorbaniewska, Natalia 2006. Dwunasta w południe. Sprawa demonstracji w dniu 25 sierpnia 1968 roku na placu Czerwonym, przeł. A. Tyszkowska, T. Gosk, Wrocław : Atut

Gorbaniewska, Natalia 2008. Wiersze wybrane 1956-2007, przeł. S. Barańczak et al., Lublin : UMCS

Gorczakow, Owidiusz, Przymanowski, Janusz 1970. Minerzy podniebnych dróg, przeł. W. Bieńkowska, Warszawa : KiW

Gordon, Andrew 2010. Nowożytna historia Japonii. Od czasów Tokugawów do współczesności, przeł. I. Merklejn, Warszawa : PIW

Gordon, Barbara 1960. Ulica Bliska. Powieść, wyd. 2, Katowice : Śląsk

Gordon, Barbara 1967. Dwaj panowie w „Zodiaku”, Warszawa : Czytelnik

Gordon, Zdzisław et al. 1989. Kodeks cywilny z komentarzem (pod redakcją Jana Winiarza). T. 1, wyd. 2 zmien., Warszawa : Wyd. Prawnicze

Gore, Al 2007. Niewygodna prawda. Apel o ratowanie naszej planety przed katastrofalnymi skutkami globalnego ocieplenia, przeł. J. Golik-Skitał, A. Malinowska, Katowice : Sonia Draga

Gore, Al 2008. Zamach na rozum, przeł. J. Golik-Skitał, Katowice : Sonia Draga

Gorki, Maksym 1950. Baśnie włoskie, tłum. A. Stern, Warszawa : KiW

Gorzelak, Eugeniusz 1963. Dochody ludności rolniczej w Polosce w okresie 1955-1960, Warszawa : PWN

Gorzelak, Grzegorz, Bachtler, John, Kasprzyk, Mariusz (red.) 2004. Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej: doświadczenia polsko-niemieckie, Warszawa : Scholar

Gorzka, Cezary 2003. Mereologia a topologia i geometria bezpunktowa, Toruń : UMK

Gorzycki, Kazimierz J. 1902. Zarys historyi chłopów w dawnej Polsce do zniesienia poddaństwa, Warszawa : Wyd. „Poradnika dla czytających książki”

Gosieniecka, Felicja 1933. Zdobnictwo ludowe, Lwów : PWKS

Gostyński, Tadeusz 1938. Franciszek Krasiński polityk złotego wieku, Warszawa : [s.n.]

Goszczyńska, Joanna (red.) 2008. Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Goszczyńska, Joanna, Greń, Zbigniew (red.) 2010. Res slavisticæ. Księga dedykowana Profesor Ewie Siatkowskiej, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Goszczyński, Seweryn 1906. Zamek kaniowski. Powieść, Brody : Księgarnia F. Westa

Gościcki, Jerzy 1910. Import zboża niemieckiego do Królestwa Polskiego, Warszawa : Księgarnia E. Wende i S-ka

Gościński, Ludwik 1972. Rozstanie z Kościołem, Katowice : Śląsk

Gowin, Jarosław 1999. Kościół w czasach wolności 1989-1999, Kraków : Znak

Góra, Barbara 1975. Struktury biologiczne w nauce i nauczaniu. Studium z biologii teoretycznej i dydaktyki biologii, Warszawa : WSiP

Góra, Władysław 1986. Polska Ludowa 1944-1984. Zarys dziejów politycznych, Lublin : Wyd. Lubelskie

Góra, Władysław et al. (red.) 1969. 1944… Kielecczyzna w walce o lepsze jutro, Warszawa : KiW

Góra, Władysław, Okęcki, Stanisław 1966. Niemcy antyfaszyści w polskim ruchu oporu, Poznań : Wyd. Poznańskie

Góralski, Andrzej 1976. Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii, wyd. drugie, Warszawa : PWN

Góralski, Władysław 1968. Polityka Stanów Zjednoczonych w Południowo-Wschodniej Azji 1945-1954, Warszawa : PISM

Górecki, Andrzej, Szpuner, Henryk 1955. W jaki sposób Mikołaj Jakab zaoszczędził 25 ton stali, Warszawa : Wyd. Związkowe CRZZ

Górniak, Stanisław 1923. Bojowym szlakiem. Powieść, Warszawa : Spółdzielnia Księgarska „Książka”

Górnicka, Jadwiga 1995. Apteka natury, Warszawa : Górnicka

Górnicki, Wiesław 1971. Opowieści zdyszane, Warszawa : Iskry

Górnicki, Wiesław, Kossak, Jerzy (wyb.) 1970. Super-Ameryka. Szkice o kulturze i obyczajach. 1-2, przeł. K. Dziewanowski et al., Warszawa : PIW

Górny, Grzegorz 2007. Demon Południa, Warszawa : Fronda

Górny, Marian, Kulkowa, A., Ulanowska, J. 1966. Ekonomika przedsiębiorstw handlowych, Warszawa : PWSZ

Górny, Mirosław, Wierzchoń, Piotr 2010. Polish digital libraries as a philologist’s tool. Based on 666 adjectives from the Digital Library of Wielkopolska, Poznań : Sorus

Górny, Mirosław, Nowak, Piotr (red.) 1994. Systemy informacyjne. Organizacja i technologia, Poznań : Sorus

Górny, Mirosław, Nowak, Piotr (red.) 1999. Dokumenty elektroniczne, Poznań : Sorus

Górny, Mirosław, Nowak, Piotr (red.) 2001. Miscellanea informatologica, Poznań : Sorus

Górny, Wojciech 1966. Składnia przytoczenia w języku polskim //Wierzbicka A. 1966: 279-405

Górska, Pia 1936. Szary brat. Opowiadania na tle życia Brata Alberta, Warszawa : Verbum

Górska, Maria (red.) 1951. Inscenizacje. T. 3, tłum. z rosyjskiego, Warszawa : Nasza Księgarnia

Górski, Artur 2008. Na prawicowym posterunku, Warszawa ; Halinów : QLCO

Górski, Eugeniusz 1966. Poradnik narzędziowca, Warszawa : WNT

Górski, Franciszek 1906. Pisma zbiorowe. Rozprawy i artykuły społeczne i rolnicze. Wydanie pośmiertne, Kraków : Nakł. Rodziny

Górski, Jacek (red.) 2014. Wiązanie umysłów. Debata medialna, Warszawa : Spes

Górski, Jan 1976. Drugie narodziny miasta. Warszawa 1945, Warszawa : PIW

Górski, Karol 1986. Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków : Znak

Górski, Konrad 1936. Stanisław Krzemiński. Człowiek i pisarz, Wilno : Nakł. Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Górski, Konrad 1964. Z historii i teorii literatury. Seria druga, Warszawa : PWN

Górski, Konrad 1971. Z historii i teorii literatury. Seria trzecia, Warszawa : PWN

Górski, Konrad 1978. Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, wyd. 2, Warszawa : PWN

Górski, Rafał L. 2008. Diateza nacechowana w polszczyźnie. Studium korpusowe, Kraków : Lexis

Górski, Ryszard 1969. Dramat ludowy XIX wieku, Warszawa : PIW

Górski, Ryszard, Krzyżanowski, Julian (red.) 1969. W świecie pieśni i bajki. Studia folklorystyczne, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Górski, S., Laskowski, A. 1914. Przewodnik wsi polskiej, Warszawa : S. Górski

Grabias, Stanisław 1975. Formacje ekspresywne typu koszul, spodzień //PFil 25 (1974, wyd. 1975): 37-45

Grabias, Stanisław 1981. O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin : Wyd. Lubelskie

Grabias, Stanisław 1997. Język w zachowaniach społecznych, wyd. 2, popraw., Lublin : UMCS

Grabowicz, Józef 1968. Pożegnanie z zaściankiem, Warszawa : KiW

Grabowski, Antoni 1900. Polskie słownictwo chemiczne, Warszawa : Druk Warszawskiego Towarzystwa Akcyjnego Artystyczno-Wydawniczego

Grabowski, Józef 1970. Ludowe obrazy drzeworytnicze, Warszawa : Pax

Grabowski, Lech 1969. Kształt i tworzywo. Eseje, Kraków : Wyd. Literackie

Grabowski, Leszek 2017. Moja przygoda z Technikum Energetycznym w Krakowie w latach 1968-73, wyd. VII, Kraków : Na prawach rękopisu

Grabowski, Leszek 2018. Obraz Krakowa lat 60-tych we wspomnieniach z dzieciństwa, edycja XIX, Kraków : Na prawach rękopisu

Grabowski, Michał 1842. Korrespondencija literacka. Cz. 1 [T. 1], Wilno : T. Glücksberg

Grabowski, Tadeusz 1910. Filozofia Juliusza Słowackiego, Kraków : Towarzystwo Filozoficzne

Grabowski, Tadeusz 1912. Zygmunt Krasiński. Jego żywot i dzieła na tle współczesnej epoki 1812−1859, Poznań : Nakł. „Pracy”

Grabowski, Tadeusz Andrzej 1957. Z lamusa warszawskiego sportu, Waraszwa : Nasza Księgarnia

Grabowski, Tomasz W. et al. (red.) 2018. Postprawda. Spojrzenie krytyczne, Kraków : Wyd. Nauk. Akademii Ignatianum

Grabowski, Zbigniew 1931. Ciszy lasu i twojej ciszy…, Kraków : Wyd. Literacko-Naukowe

Grabowski, Zbigniew 1946. Gawędy o W. Brytanii, Londyn : Biblioteka Polska w W. Brytanii

Grabska, Elżbieta 1966. Apollinaire i teoretycy kubizmu w latach 1908 − 1918, Warszawa : PIW

Grabska, Marcelina (red.) 2000. „Słowa, słowa, słowa” … w komunikacji językowej, Gdańsk : UG

Grabska, Marcelina, Korzeniewska-Berczyńska, Joanna (red.) 1998. Leksyka w komunikacji językowej. Materiały Konferencji Międzynarodowej […], Gdańsk : UG

Grabski, Andrzej F. 1973. Mieszko I ok. 930 − 992, Warszawa : Wyd. MON

Grabski, Marian 1939. Wkłady (pieniądz bankowy) i pocztowe kasy oszczędności, Warszawa : Skład Główny Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”

Grabski, Stanisław 1927. Rzym czy Moskwa? Poznań etc. : Księgarnia św. Wojciecha

Grabski, Stanisław 1938. Ku lepszej Polsce, Warszawa : Rój

Grabski, Stanisław 1989. Pamiętniki. T. 1-2, Warszawa : Czytelnik

Grabski, Władysław 1904. Historya Towarzystwa Rolniczego 1858-1861. T. 1-2, Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i Sp.

Grabski, Władysław 1907. Materjały w sprawie włościańskiej. T. 1, Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i S-ka

Grabski, Władysław 1909. Ekonomja rolnicza gospodarstw mniejszych, Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa

Grabski, Władysław 1919. Materjały w sprawie włościańskiej. 3. Studja nad systemem polskiej polityki agrarnej, Warszawa : Gebethner i Wolff

Grabski, Władysław 1923. Społeczne gospodarstwo agrarne w Polsce […], Warszawa : Z zapomogi Kasy Józefa Mianowskiego

Grabski, Władysław 1929. Historja wsi w Polsce, Warszawa : Skład Główny w Kasie im. Mianowskiego

Grabski, Władysław 1987. Wybór pism, Warszawa : LSW

Grabski, Władysław Jan 1962. Poufny dziennik Dominika Pola, Warszawa : Pax

Grabski, Władysław Jan 1971. Blizny dzieciństwa, Warszawa : Pax

Grabski, Władysław Jan 1979. Poufny dziennik Dominika Pola, wyd. 6, Warszawa : Pax

Graczykowska, Tamara 2018. Słownictwo „Trybuny Radzieckiej” wydawanej w Moskwie w latach 1927-1938, Bydgoszcz : UKW

Grajewski, Ireneusz, Wójcicki, Józef 1981. Mały leksykon morski, Warszawa : Wyd. MON

Graliński, Filip 2012. Znikająca nerka. Mały leksykon współczesnych legend miejskich, Poznań : Media Rodzina

Graszewicz, Marek, Kolbuszewski, Jacek (red.) 1988. Kultura, literatura, folklor. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Warszawa : LSW

Graupmann, Jürgen 2007. Leksykon tematów tabu, przeł. M. Dutkiewicz, Warszawa : Klub dla Ciebie

Grayling, A. C. 1999. Wartości moralne, przeł. P. Dziliński, Warszawa : Prószyński i S-ka

Grączewski, Jan 1972. Wpływ pogody na zdrowie człowieka (Uwagi lekarza o biometeorologii), wyd. 2 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL

Greenbaum, S. (ed.) 1977. Acceptability in language, The Hague ; Paris ; New York : Mouton

Greene, Graham 1975. Konsul honorowy, przeł. I. Doleżal-Nowicka, Warszawa : Pax

Greene, Graham 1978. Moc i chwała, przeł. B. Taborski, wyd. 3, Warszawa : Pax

Greene, Graham 1987. Dziesiąty człowiek, przeł. I. Doleżal-Nowicka, Warszawa : Pax

Greene, Graham 1990. Kapitan i wróg, przeł. I. Doleżal-Nowicka, Warszawa : Pax

Greimas, A.-J. 1993. O niedoskonałości, tłum. A. Grzegorczyk, Poznań : UAM

Greimas, A. J. et al. (eds.) 1970. Sign, language, culture. Signe, langage, culture. Znak, język, kultura. Çíàê, ÿçûê, êóëüòóðà, The Hague ; Paris : Mouton

Grekow, N. I., Rozwadowska, M. F. (red.) 1949. Słownik polsko-rosyjski, Warszawa : Współpraca

Grekow, N. I., Rozwadowska, M. F. (red.) 1950. Słownik polsko-rosyjski, Warszawa : KiW

Greniewski, Henryk 1969. Cybernetyka niematematyczna, Warszawa : PWN

Grey Owl 1946. Sejdżio i jej bobry, przeł. A. Dobrot, wyd. trzecie, Kraków ; Warszawa : F. Pieczątkowski i S-ka

Gribojedow, Aleksander 1960. Mądremu biada. Komedia w czterech aktach, przeł. J. Tuwim, Wrocław ; Kraków : ZNiO

Grinberg, Miguel 2005. Wspominając Gombrowicza, przeł. E. Zaleska, R. Kalicki, Warszawa : PIW

Grobicki, Aleksander 1974. Skarby na dnie mórz, Gdańsk : Wyd. Morskie

Grochola, Katarzyna 2002. Zdążyć przed pierwszą gwiazdką, Warszawa : Agora

Grochowski, Grzegorz 2000. Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wrocław : Funna

Grochowski, Maciej 1973. Eksplikacje znaczeń czasowników ruchu //Mayenowa M. R. (red.) 1973: 189-199

Grochowski, Maciej 1974. Klasyfikacja semantyczna jednomiejscowych czasowników ruchu współczesnego języka polskiego //PFil 24 (1973, wyd. 1974): 99-116

Grochowski, Maciej 1975. Środek czynności w strukturze zdania. Narzędzie, substancja, materiał, Wrocław etc. : ZNiO

Grochowski, Maciej 1977. Negacja w strukturze treści wyrażeń przyimkowych //SFPiS 16 (1977): 53-59

Grochowski, Maciej 1980. Pojęcie celu. Studia semantyczne, Wrocław etc. : ZNiO

Grochowski, Maciej 1982. Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń : UMK

Grochowski, Maciej 1986. Polskie partykuły. Składnia, semantyka, leksykografia, Wrocław etc. : ZNiO

Grochowski, Maciej 1986a. The instrumental of instrument in Polish //Brecht R. D., Levine J. S. (eds.) 1986: 427-436

Grochowski, Maciej 1993. Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych, Warszawa : Zakład Semiotyki Logicznej UW

Grochowski, Maciej 1994. O znaczeniach wybranych predykatów mówienia relacjonującyh uchylanie tajemnicy //AUNC. NHS 283. FP 44 (1994): 71-80

Grochowski, Maciej 1995. M. Grochowski, Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN, 1995

Grochowski, Maciej 1997. Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Kraków : IJP PAN

Grochowski, Maciej (red.) 1991. Problemy opisu gramatycznego języków słowiańskich, Warszawa : IJP PAN

Grochowski, Maciej (red.) 1995. Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście. Materiały konferencji naukowej […], Toruń : UMK

Grochowski, Maciej (red.) 1996. Anafora w strukturze tekstu, Warszawa : Energeia

Grochowski, Maciej (red.) 2005. Przysłówki i przyimki. Studia ze składni i semantyki języka polskiego, Toruń : UMK

Grochowski, Maciej (red.) 2012. Językoznawstwo w Polsce. Kierunki badań i perspektywy rozwoju, Warszawa : BEL Studio

Grochowski, Maciej, Karolak, Stanisław, Topolińska, Zuzanna 1984. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa : PWN

Grochowski, Maciej, Kisiel, Anna, Żabowska, Magdalena 2014. Słownik gniazdowy partykuł polskich, Kraków : PAU

Grochowski, Maciej, Hentschel, Gerd (Hrsg.) 1998. Funktionswörter im Polnischen, Oldenburg : Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg

Grochowski, Maciej, Weiss, Daniel (eds.) 1991. “Word are physicians for an ailing mind”, München : Sagner

Grochowski, Maciej, Zaron, Zofia (red.) 2014. Znaki pamięci. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku, Warszawa : Komitet Językoznawstwa PAN ; Pracownia Pragmatyki i Semantyki Językoznawczej UW

Grochowski, Piotr (red.) 2013. Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców, Toruń : UMK

Grochulska, Anna (red.) 2005. W kręgu literatury i języka. Praca zbiorowa, Piotrków Trybunalski : Naukowe Wyd. Piotrkowskie

Grodecki, Roman 1946. Powstanie polskiej świadomości narodowej, Katowice : Instytut Śląski

Grodzicki, August 1989. Eichlerówna. Szlachetny demon teatru, Warszawa : PIW

Grodzicki, Stefan 2004. Moje Podlasie. Poezja i proza, Biała Podlaska : Koło Bialczan

Grodzieńska, Stefania 1963. Wspomnienia chałturzystki, Warszawa : Iskry

Grodziński, Eugeniusz 1964. Znaczenie słowa w języku naturalnym, Warszawa : PWN

Grodziński, Eugeniusz 1969. Język, metajęzyk, rzeczywistość, Warszawa : PWN

Grodziński, Eugeniusz 1978. Monizm a dualizm. Z dziejów refleksji filozoficznej nad myśleniem i mową, Wrocław etc. : ZNiO

Grodziński, Eugeniusz 1985. Językoznawcy i logicy o synonimach i synonimii. Studium z pogranicza dwóch nauk, Wrocław etc. : ZNiO

Grodziński, Eugeniusz 1992. Filozofia Adolfa Hitlera w Mein Kampf, Warszawa ; Olsztyn : Ethos

Grodziski, Stanisław 1981. W obronie czci niewieściej (Szkice z dziejów kultury prawnej), Kraków : Wyd. Literackie

Groński, Ryszard Marek 1991. Puszka z Pandorą, Warszawa : BGW

Grosbart, Zygmunt 1984. Teoretyczne problemy przekładu literackiego w ramach języków bliskopokrewnych (Na materiale języka polskiego i języków wschodniosłowiańskich), Łódź : UŁ

Grosfeld, Leon 1952. Polska w latach kryzysu gospodarczego 1929-1933, Warszawa : Wyd. MON

Gross, Feliks 1938. Proletariat i kultura. Warunki społeczne i gospodarcze kultury proletariatu, Warszawa : Nakł. Związku Zawod. Pracowników Kolejowych

Gross, Feliks 1958. Druga rewolucja przemysłowa. Zagadnienia współczesnego socjalizmu, Paryż : Światło

Gross, Jan Tomasz, Grudzińska-Gross, Irena (wyb. i oprac.) 1990. „W czterdziestym nas Matko na Sibir zesłali”. Polska a Rosja 1939-42, Warszawa : Res Publica ; Libra

Gross, Ludwik 1936. Ludzkość w walce o zdrowie, Warszawa : TEiM

Grosse, Tomasz Grzegorz (red.) 2004. Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, Warszawa : Instytut Spraw Publicznych

Grossek, Marya 1913. Medytacye. T. 1-2, Kraków : G. Gebethner i Sp.

Grossek-Korycka, Maria 1928. Świat kobiecy, Warszawa : Bluszcz

Grot, Zdzisław 1948. Orężny czyn poznańskiej Wiosny Ludów, Poznań : Wojewódzki Komitet Obchodu Wiosny Ludów

Grotowski, Marjan et al. (oprac.) 1931. Dzieje rozwoju fizyki w zarysach. T. 1-2, wyd. drugie, całkowicie przerobione, Warszawa : Mathesis Polska

Grott, Józef Wacław 1933. Cukromocz i cukrzyca w ciąży, Warszawa : TEiM

Grubiński, Wacław 1948. Między młotem a sierpem, Londyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Grubiński, Wacław 1948a. O literaturze i literatach, Londyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Gruchała, Janusz S., Kurek, Halina (red.) 2010. Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie, Kraków : Księgarnia Akademicka

Gruchmanowa, Monika 2006. Językoznawcze wędrówki nie tylko po Poznaniu. Studia o polszczyźnie Poznania, Wielkopolski i Polonii, Poznań : PTPN

Gruchmanowa, Monika, Walczak, Bogdan (red.) 1997. Słownik gwary miejskiej Poznania, Warszawa ; Poznań : Wyd. Nauk. PWN

Grucza, Franciszek (red.) 1979. Polska myśl glottodydaktyczna 1945 −1975. Wybór artykułów z zakresu glottodydaktyki ogólnej, Warszawa : PWN

Grucza, Franciszek, Kozłowska, Zofia (red.) 1994. Języki specjalistyczne. Materiały z  XVII Ogólnopolskiego Sympozjum ILS UW […], Warszawa : Akapit-DTP

Gruda, Eugeniusz 1959. Trudny powrót, Warszawa : Czytelnik

Grudniewski, Czesław 1974. Przewodnik wędkarski po jeziorach olsztyńskich, Olsztyn : Pojezierze

Grudzińska-Gross, Irena 1995. Piętno rewolucji. Custine, Tocqueville i wyobraźnia romantyczna, przekł. B. Shallcross, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Grudziński, Kazimierz (oprac.) 1936. Polacy na szerokim świecie, Warszawa : Nakł. Tow. Pomocy Polonii Zagranicznej

Grün, Anselm 2016. Waga słów − siła milczenia czyli nowa kultura rozmowy, Poznań : W Drodze

Grün, Anselm, Riedl, Gerhard 1998. Mistyka i eros, przekł. M. Ruta, Kraków : Wyd. WAM

Grünberg, Karol 1985. SS − czarna gwardia Hitlera, wyd. 2 poszerz., Warszawa : KiW

Gruszczyńska, Ewa, Leńko-Szymańska, Agnieszka (red.) 2016. Polskojęzyczne korpusy równoległe. Polish-language parallel corpora, Warszawa : Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Gruszczyński, Włodzimierz 1989. Fleksja rzeczowników pospolitych we współczesnej polszczyźnie pisanej. Na materiale „Słownika języka polskiego” PAN pod redakcją W. Doroszewskiego, Wrocław etc. : ZNiO

Gruszczyński, Włodzimierz (red.) 2001. Nie bez znaczenia… Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu z okazji jubileuszu 15 000 dni pracy naukowej, Białystok : Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku

Gruszczyński, Włodzimierz (red.) 2002. Język narzędziem myślenia i działania. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 100-lecia „Poradnika Językowego” (Warszawa, 10-11 maja 2001 r.), Warszawa : Elipsa

Gruszczyński, Włodzimierz, Bralczyk, Jerzy, Majkowska, Grażyna (red.) 1999. Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Profesor Halinie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, Warszawa : Aspra

Gruszczyński, Włodzimierz, Polkowska, Laura (red.) 2011. Problemy leksykografii. Historia − metodologia − praktyka, Kraków : Lexis

Gruszecka-Nitschowa, Aniela 1977. Całe życie nad przyrodą mowy polskiej. Kazimierz Nitsch i jego prace, Kraków : Wyd. Literackie

Gruszecki, Artur 1912. Król a car. Powieść historyczna, Bytom : Nakł. „Katolika”

Gruszka, Barbara (red.) 2002. Uczeni i uczelnie w III Rzeczypospolitej. Nowe wyzwania i zagrożenia, Warszawa : Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Gruza, Jerzy 2003. Człowiek z wieszakiem. Życie zawodowe i towarzyskie, Warszawa : Czytelnik

Grużewski, T. 1916. Duch rosyjski jako wychowawca, Warszawa : E. Wende i S-ka

Grydzewski, Mieczysław 1994. Silva rerum. Teksty z lat 1947-1969 w wyborze Jerzego B. Wójcika, Gorzów Wlkp. : Silva Rerum

Gryga, Stanisław 1987. Złoty wiek mistyki hiszpańskiej. T. 1, Kraków : Wyd. OO. Karmelitów Bosych

Gryglewicz, Feliks, Łukaszyk, Romuald, Sułowski, Zygmunt (red.) 1985. Encyklopedia katolicka. T. 1, Lublin : TN KUL

Gryglewicz, Feliks, Łukaszyk, Romuald, Sułowski, Zygmunt (red.) 1985a. Encyklopedia katolicka. T. 2, Lublin : TN KUL

Grynberg, Henryk 1965. Żydowska wojna, Warszawa : Czytelnik

Grynkiewicz, Marek 1986. Ekspresywność neosemantyzmów środowiskowych //RND WSP w Krakowie 104. PJ 5 (1986): 111-117

Grzebień, Ludwik (wyb. i oprac.) 1985. Matka Boża w moim życiu, Kraków : Wyd. WAM

Grzegorczyk, Andrzej 1960. Logika popularna. Przystępny zarys logiki zdań, wyd. 2 popraw., Warszawa : PWN

Grzegorczyk, Andrzej 1961. Zarys logiki matematycznej, Warszawa : PWN

Grzegorczyk, Lesław 1974. Epidemiologia chorób zawodowych skóry, Warszawa : PZWL

Grzegorczyk, Piotr 1964. Lew Tołstoj w Polsce. Zarys bibliograficzno-literacki, Warszawa : PIW

Grzegorczyk, Piotr 1966. Słownik Doroszewskiego a teksty literackie //SPANKr 1965 (wyd. 1966): 26-27

Grzegorczykowa, Renata 1975. Funkcje semantyczne i składniowe polskich przysłówków, Wrocław etc. : ZNiO

Grzegorczykowa, Renata 1992. Perspektywy badań porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej (zadania i trudności) //PSS 8. Językoznawstwo (1992): 75-81

Grzegorczykowa, Renata 2012. Świat widziany poprzez słowa. Szkice z semantyki leksykalnej, Warszawa : UW

Grzegorczykowa, Renata, Klebanowska, B. (red.) 1988. Studia nad językiem polskim, Warszawa : UW

Grzegorczykowa, Renata, Waszakowa, Krystyna (red.) 2000. Studia z semantyki porównawczej: nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne. Cz. I, Warszawa : UW

Grzegorczykowa, Renata, Zaron, Zofia (red.) 1993. Studia semantyczne, Warszawa : UW

Grzegorczykowa, Renata, Zaron, Zofia (red.) 1997. Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi, Warszawa : UW

Grzegorzewicz, Małgorzata 1993. Nazwy dźwięków nieartykułowanych wytwarzanych przez człowieka //Grzegorczykowa R., Zaron Z. (red.) 1993: 71-85

Grzegorzewska, Maria 1947. Listy do młodego nauczyciela, Warszawa : Nasza Księgarnia

Grzegorzewska, Maria 1959. Listy do młodego nauczyciela. Cykl pierwszy, wyd. 3, Warszawa : PZWS

Grzegorzewski, Jan 1902. Z pod nieba wschodniego. Nowele i fragmenty z podróży, Lwów ; Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze ; Księgarnia S. Sadowskiego

Grzelak, Czesław, Stańczyk, Henryk, Zwoliński, Stefan (wyb. i oprac.) 1994. Wojsko Polskie na froncie wschodnim 1943 – 1945. Wybór materiałów źródłowych, Warszawa : Bellona

Grzelak, Wojciech 2013. Gra z Rosją do jednej bramki, Warszawa : 3S Media

Grzenia, Jan 1999. Język poetycki jako struktura polifoniczna. Na materiale poezji polskiej XX wieku. Katowice : UŚ

Grzenia, Jan 2002. Słownik nazw własnych, wyd. 2, popraw., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Grzenia, Jan 2006. Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Grzeniewski, Ludwik Bohdan 1966. Weryfikacje. Szkice krytyczne, Warszawa : Czytelnik

Grzeniewski, Ludwik Bohdan 1979. Leona ChwistkaPałace Boga. Próba rekonstrukcji, wyd. drugie rozszerz., Warszawa : PIW

Grzesiak, Romuald 1983. Semantyka i składnia czasowników percepcji zmysłowej, Wrocław etc. : ZNiO

Grzesiuk, Stanisław 1966. Boso, ale w ostrogach, wyd. 3, Warszawa : KiW

Grzesiuk, Stanisław 1978. Pięć lat kacetu, wyd. 8, Warszawa : KiW

Grzeszczak, Irena (red.) 2000. Lepsze w nauce, Wrocław : Funna

Grzeszczuk, Stanisław 1970. Polska literatura plebejska z przełomu XVI i XVII wieku, Kraków : PAN

Grzeszczuk, Stanisław 1970a. Błazeńskie zwierciadło. Rzecz o humorystyce sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku, Kraków : Wyd. Literackie

Grzeszczuk, Stanisław 1980. Cyganeria sowizdrzalska. O staropolskiej literaturze plebejskiej z przełomu XVI i XVII wieku, Wrocław etc. : ZNiO

Grzeszczuk, Stanisław 1990. Staropolskie potomstwo Sowizdrzała. Plebejski humor literacki, Warszawa : PWN

Grzeszczuk, Stanisław, Niewolak-Krzywda, Anna (red.) 1988. Arcydzieła literatury polskiej. Interpretacje. T. 2, Rzeszów : KAW

Grześczak, Marian 2006. Snutki, Warszawa : Czytelnik

Grześkowiak-Krwawicz, Anna 2004. Zabaweczka. Józef Boruwłaski − fenomen natury, szlachcic, pamiętnikarz, Gdańsk : słowo/obraz terytoria

Grzęda, Wiesław et al. 1981. Vademecum „Polfa”, wyd. 6, Warszawa : PZWL

Grzybczak, Jerzy, Socha, Jan, Zagórski, Stanisław (wyb. i oprac.) 1969. Moje pierwsze kroki na ziemi, Warszawa : Iskry

Grzybowska, Krystyna 1969. Kronika rodzinna, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Grzybowski, Jerzy 2009. Nieporadnik małżeński, Częstochowa : POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa

Grzybowski, Stanisław 1989. Elżbieta Wielka, wyd. drugie popraw., Wrocław etc. : ZNiO

Grzybowski, Stefan 1965. Prawo wynalazcze według ustawy z 1962 r. Zarys wykładu oraz wybór tekstów z objaśnieniami, Warszawa : Wyd. Prawnicze

Grzymała-Siedlecki, Adam 1926. Cud Wisły. Wspomnienia korespondenta wojennego, wyd. 3, Poznań etc. : Księgarnia św. Wojciecha

Grzymała-Siedlecki, Adam 1962. Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim, Kraków : Wyd. Literackie

Grzymała-Siedlecki, Adam 1971. Tadeusz Pawlikowski i jego krakowscy aktorzy, Kraków : Wyd. Literackie

Grzymek, Marian, Michalski, Feliks, Taras, Eugeniusz 1973. Podstawy telekomunikacji, wyd. 2 popraw., Warszawa : PWSZ

Grzymkowski, Jerzy 1976. Salamun (przypowieść mazowiecka), Warszawa : LSW

Grzywka, Katarzyna 2001. Salon Warszawy i Berlina w XIX wieku, Warszawa : Instytut Germanistyki UW

Guardini, Romano 1982. Znaki święte, przeł. J. Birkenmajer, Wrocław : Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna

Gubała, Edward 1979. Pożegnanie z morzem, Gdańsk : Wyd. Morskie

Gudzij, Mikołaj 1950. Lew Tołstoj  1828-1910, Warszawa : PIW

Guénard, Tim 2009. Silniejszy od nienawiści, przeł. J. i K. Błońscy, Kraków : Znak

Guillain, Robert 1972. Japonia trzecie mocarstwo, przeł. A. Galica, Warszawa : KiW

Guiraud, Pierre 1966. Zagadnienia i metody statystyki językoznawczej, tłum. M. Kniagininowa, Warszawa : PWN

Guiraud, Pierre 1976. Semantyka, tłum. S. Cichowicz, Warszawa : PWN

Gulczyński, Mariusz 1972. Amerykańskie „państwo wojny”, Warszawa : KiW

van Gulik, Robert 2007. Sędzia Di i wielki dzwon, przeł. E. Westwalewicz-Mogilska, Warszawa : PIW

Gumański, Leon 1964. Jedynkowe systemy aksjomatyczne, Toruń : TNT

Gumiński, Kazimierz 1972. Termodynamika, wyd. 2 zmien., Warszawa : PWN

Gumkowski, Janusz, Leszczyński, Kazimierz 1961. Okupacja hitlerowska w Polsce, Warszawa : Polonia

Gumowska, Irena 1962. ABC dobrego wychowania, wyd. 4, popraw., Warszawa : Wiedza Powszechna

Gumowska, Irena 1988. Wenus z patelnią. Jak się odżywiać?, wyd. 4 popraw. i uzup., Warszawa : IWZZ

Gumowski, Marian 1970. Herbarz patrycjatu toruńskiego, Toruń : TNT

Günster, Karl-Heinz, Henschel, Helga 1994. Jak zdrowo żywić rodzinę, przekł. E. Piontek, Katowice : Videograf

Günther, Bonifacius 1999. Szatan istnieje naprawdę. Największy wróg człowieka, wyd. czwarte, popraw. i uzup., Poznań : Wers

Guriewicz, Aron 1987. Problemy średniowiecznej kultury ludowej, przeł. Z. Dobrzyniecki, Warszawa : PIW

Gursztyn, Piotr 2015. Rzeź Woli. Zbrodnia nierozliczona, Warszawa : Demart

Gustaw 1961. Gustaw Morcinek. W 70-lecie urodzin, Katowice : Śląsk

Gutkowski, Woyciech 1806. Katechizm ekonomiczny dla włościan […], Warszawa : Lebrun

Gutkowski, Wojciech 1956. Podróż do Kalopei […], Warszawa : PWN

Guzicki, Leszek, Żurawicki, Seweryn 1969. Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej do roku 1914, Warszawa : PWE

Guz-Vetter, Marzenna 2001. Phare 2000 dla Polski Wschodniej i Śląska. Ocena przygotowania administracji, Warszawa : Instytut Spraw Publicznych

Gwiazdomorski, Jan 1975. Wspomnienia z Sachsenhausen. Dzieje uwięzienia profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 6 XI 1939 − 9 II 1940, Kraków : Wyd. Literackie

Haas, Artur 1935. Zasady fizyki […], przeł. Sz. Szczeniowski, Warszawa : TEiM

Haavikko, Paavo 1972. Lata, przeł. C. Lewandowska, Poznań : Wyd. Poznańskie

Haber, Aleksander 1961. Atlas ptaków leśnych, Warszawa : PWRiL

Haber, Franciszek 2001. Bezdroża, Warszawa : Agencja Wydawnicza AB

Haber, Franciszek 2008. Pejzaż z osłem, Warszawa : Wilga

Haber, Franciszek 2008a. Dziennik zaprzeszły, Warszawa : Wilga

Haber, Franciszek 2008b. W cieniu bliźniego, Warszawa : Wilga

Habielski, Rafał, Kamińska-Chełminiak, Kamila (red.) 2015. Stanisław Mackiewicz. Pisarz polityczny, Warszawa : Aspra-JR

Habrajska, Grażyna 1995. Collectiva w języku polskim, Łódź : UŁ

Habrajska, Grażyna (red.) 1997. Tekst sakralny. Tekst inspirowany liturgią, Łódź : UŁ

Habrajska, Grażyna (red.) 2001. Język w komunikacji. T. 1-3, Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Haeckel, Ernst 1960. Zasady morfologii ogólnej organizmów, przekł. J. T. Nowakowski, F. Piątek, Warszawa : PWN

Hagmajer, Marek et al. 1972. Współczesny militaryzm USA. Szkice o kompleksie wojskowo-przemysłowym w USA, Warszawa : Wyd. MON

Hahn, Erich 1974. Materializm historyczny a socjologia marksistowska, tłum. W. Lipnik, Warszawa : PWN

Hajduk, Ryszard (wyb.) 1971. Pierwsze lata władzy ludowej we wspomnieniach Opolan, Katowice : Śląsk

Hajnicz, Artur 1960. Wyspa Afrodyty, Warszawa : Iskry

Halamska, Maria (red.) 2002. Rolnictwo rodzinne. Porównania międzynarodowe. Cz. 2. Od mitu do rzeczywistości, Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Halász, Zoltán 1989. Karnawał na Zamku Budańskim, przeł. A. Mazurkiewicz, Warszawa : Czytelnik

Halbański, Maciej E. 1987. Leksykon sztuki kulinarnej, wyd. 3, Warszawa : Watra

Halbański, Maciej E. 1999. Leksykon sztuki kulinarnej. Edycja uzup. i popraw. przez Dorotę Roguską, Warszawa : KiW

Halicki, Bronisław 1957. Rzeźbiarze krajobrazu, Warszawa : Wiedza Powszechna

Halicz, Anna et al. (oprac.) 1961. Mały słownik biologiczny, Warszawa : Wiedza Powszechna

Halík, Tomáš 2011. Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą, przekł. A. Babuchowski, Kraków : Wyd. WAM

Hall, Edward T. 1976. Ukryty wymiar, przeł. T. Hołówka, Warszawa : PIW

Hall, Edward T. 1984. Poza kulturą, przeł. E. Goździak, Warszawa : PWN

Hall, Edward T. 1987. Bezgłośny język, przeł. R. Zimand, A. Skarbińska, Warszawa : PIW

Halle, Morris et al. (eds.) 1984. Semiosis. Semiotics and the history of culture. In honorem Georgii Lotman, Michigan : Univ. of Michigan

Halliday, Dawid 1957. Wstęp do fizyki jądrowej, tłum. S. Rouppert, Warszawa : PWN

Hałaś, Marcin 2012. Oddajcie nam Lwów, Warszawa : Bollinari Publishing House

Hałoń, Edward (red.) 1995. Nauka w Polsce w ocenie komitetów naukowych PAN. T. 1. Nauki ścisłe. Nauki techniczne, Warszawa : Centrum Upowszechniania Nauki PAN

Hammerl, Rolf, Sambor, Jadwiga 1993. O statystycznych prawach językowych, Warszawa : UW

Hampel, Tadeusz (red.) 1993. Encyklopedia filatelistyki, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Hamsun, Knut 1989. Wiktoria. Historia pewnej miłości, przeł. Cz. Kędzierski, wyd. 2, Warszawa : KiW

Hanausek, Stanisława 1966. Orzeczenie sądu rewizyjnego w procesie cywilnym, Warszawa : PWN

Handel, Jakób 1921. Problem rodzaju gramatycznego, Kraków : PAU

Handel, Jakób 1935. Dzieje językoznawstwa, Lwów : Nakł. Filomaty

Handelsman, Bronisław 1920. Zasady pielęgnowania chorych dla użytku pielęgniarek, Łódź : Nakł. Księgarni L. Fiszera

Handelsman, Marceli 1928. Historyka. Zasady metodologii i teorii poznania historycznego. Podręcznik dla szkół wyższych, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa

Handke, Kwiryna 1976. Budowa morfologiczna i funkcje compositów polskich (z uwzględnieniem innych języków zachodniosłowiańskich), Wrocław etc. : ZNiO

Handke, Kwiryna 1995. Polski język familijny. Opis zjawiska, Warszawa : SOW

Handke, Kwiryna 1997. Rozważania i analizy językoznawcze. Wybór prac […], Warszawa : SOW

Handke, Kwiryna 1999. Język powieści Elizy Orzeszkowej Bene nati //ABS 24 (1999): 183-190

Handke, Kwiryna 2002. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. Świat barw, Kraków : Universitas

Handke, Kwiryna (red.) 1999, Semantyka milczenia. Zbiór studiów, Warszawa : SOW

Handke, Kwiryna (oprac.) 2002. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. Tom wstępny, Kraków : Universitas

Handke, Kwiryna, Popowska-Taborska, Hanna, Galsterowa, Irena 1996. Nie dajmy zginąć słowom. Rzecz o odchodzącym słownictwie, Warszawa : SOW

Handke, Kwiryna, Rzetelska-Feleszko, Ewa 1977. Przewodnik po językoznawstwie polskim, Wrocław etc. : ZNiO

Handke, Kwiryna, Dalewska-Greń, Hanna (red.) 1994. Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów, Warszawa : SOW

Handke, Ryszard 1965. Neologizm a język nauki i techniki w stylizacji prozy fantastyczno-naukowej Stanisława Lema //Trzynadlowski J. (red.) 1965: 234-247

Handke, Ryszard 2002. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. Walka, wojna, wojskowość, Kraków : Universitas

Handke, Ryszard 2008. Poetyka dzieła literackiego. Instrumenty lektury, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Hankała, Andrzej 2001. Wybiórczość ludzkiej pamięci, Warszawa : UW

Hanusiewicz-Lavallee, Mirosława (red.) 2015. Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich: mapa spotkań, przestrzenie dialogu, Warszawa : UW

Hanusz, Tadeusz Zbigniew 1934. ABC dziennikarstwa dzisiejszego, Warszawa : Gebethner i Wolff

Hanuszkiewicz, Adam 1991. Psy, hondy i drabina, Warszawa : BGW

Harasymowicz, Jerzy 1969. Madonny polskie, Warszawa : Czytelnik

Harbut, Juliusz Stanisław 1936. Mały Rzym. T. 1-3, Warszawa : Gebethner i Wolff

Harbut, Juliusz Stanisław 1938. Mały Rzym. T. 4, Warszawa : Gebethner i Wolff

Hardy, Tomasz 1960. Tessa d’Urberville. Historia kobiety czystej, przeł. R. Czekańska-Heymanowa, wyd. 3, Warszawa : PIW

Haręzga, Stanisław 2015. Medytacje biblijne słów Jezusa z krzyża. Modlitwa rodzinna z okazji misji i rekolekcji w parafii, Przemyśl : Wyd. Archidiecezji Przemyskiej

Harrod-Eagles, Cynthia 2007. Ognisty anioł, przeł. J. Grabarek, Warszawa : Rzeczpospolita

Hart, Anne 1998. Herkules Poirot życie i czasy. Biogreafia według Agathy Christie, przeł. A. Bańkowska, Warszawa : Prószyński i S-ka

Hartleb, M. 1930. Uwagi o lekturze obowiązkowej (w związku z egzaminami magisterskiemi), Warszawa : Koło Polonistów Studentów UW

Hartley, Gregory, Karinch, Maryann 2011. Podręcznik manipulacji, przeł. O. Kaczmarek, Warszawa : Bellona

Hartwig, Elżbieta (wyb.) 1979. Bale. Westchnienia. Romanse, wyd. 2, Warszawa : KAW

Hasik, Jan, Hryniewiecki, Lech, Rościszewska-Stoyanow, Anna 1974. Gdy lekarz zaleci dietę, Warszawa : Watra

Haubold, O. et al. 1965. Organizacja i technika handlu. Cz. 3, wyd. 4, Warszawa : PWE

Haussig, Hans-Wilhelm 1969. Historia kultury bizantyńskiej, przeł. T. Zabłudowski, Warszawa : PIW

Hawkins, David R. 2012. Przekraczanie poziomów świadomości. Schody do Oświecenia, przekł. K. Dumińska, Warszawa : Virgo

Hawkins, David R. 2012a. Siła czy moc. Anatomia świadomości. Ukryte determinanty ludzkiego zachowania, przekł. K. Dumińska, wyd. 2, Warszawa : Virgo

Hawkins, David R. 2014. Oko w oko z jaźnią przed którą nic nie jest ukryte, przekł. K. Dumińska, Warszawa : Virgo

Hawks, Ellison 1935. Dziwy powietrza i wody, przeł. F. Rutkowski, Warszawa : TEiM

Hawranek, Franciszek, Wendt, Józef (wyb. i oprac.) 1978. Wspomnienia opolskich komunistów, Opole : Instytut Śląski

Hawryluk, Aleksander 1956. Bereza, Warszawa : Wyd. MON

von Hayek, Friedrich August 1988. Droga do niewolnictwa, Wrocław : Wektory

von Hayek, Friedrich August 2006. Konstytucja wolności, przeł. J. Stawiński, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Hądzelek, Kajetan, Wroczyński, Ryszard (wyb. i oprac.) 1968. Główne kierunki rozwoju wychowania fizycznego od końca XVIII wieku do 1918 roku, Wroc ław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Hearn, Lafcadio 1984. Kwaidan. Opowieści niezwykłe, przeł. J. A. Rzewuski, Łódź : Wyd. Łódzkie

Heatherton, Todd F. et al. (red.) 2008. Społeczna psychologia piętna, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Hechell, Fryderyk 1844. O pijaństwie, o jego szkodliwych skutkach i o środkach zapobieżenia onemu, Kraków : Druk. S. Gieszkowskiego

Hedajat, Sadegh 1979. Ślepa sowa, przeł. B. Majewska, Warszawa : PIW

Hedemann, Otton 1935. Testamenty brasławsko-dziśnieńskie XVII-XVIII wieku jako źródło historyczne, Wilno : Skład Główny Księgarnia św. Wojciecha

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 1958. Wykłady z filozofii dziejów. T. 1-2, przekł. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa : PWN

Heidegger, Martin 2001. Pytanie o rzecz, przeł. J. Mizera, Warszawa : Wyd. KR

Heilmann, Günter 1967. Dyspozycja materiałowa w przemyśle, tłum. J. Leszczyński, Warszawa : PWE

Heinrich, Władysław 1963. Zarys historii filozofii średniowiecznej, Warszawa : PWN

Heinz, Adam 1957. Funkcja egzocentryczna rzeczownika, Wrocław : ZNiO

Heinz, Adam 1965. System przypadkowy języka polskiego, Kraków : UJ {przedruk w: Heinz A. 1988: 312-415}

Heinz, Adam 1988. Język i językoznawstwo. Wybór prac, Warszawa : PWN

Helbig, Gerhard 1982. Dzieje językoznawstwa nowożytnego, przeł. Cz. Schatte i D. Morciniec, Wrocław etc. : ZNiO

Heller, Michał 2008. Ostateczne wyjaśnienia wszechświata, Kraków : Universitas

Heller, Michał 2008a. Filozofia i wszechświat. Wybór pism, Kraków : Universitas

Heller, Michał 2009. Jak być uczonym, Kraków : Znak

Heller, Michał, Niekricz, Andrzej 1985. Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego. T. 1, tłum. A. Mietkowski, London : Polonia

Heller, Michał, Życiński, Józef 1983. Drogi myślących, Kraków : Polskie Towarzystwo Teologiczne

Heller, Michał, Życiński, Józef 2010. Pasja wiedzy. Między nauką a filozofią, Kraków : Petrus

Heller, Michał, Michalik, Alicja, Życiński, Józef (red.) 1987. Filozofować w kontekście nauki, Kraków : Polskie Towarzystwo Teologiczne

II Heller, Michał 2015. Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, Paryż : Instytut Literacki Kultura ; Kraków : Instytut Książki

Heller-Roazen, Daniel 2012. Echolalie. O zapominaniu języka, przeł. B. Brzezicka, Gdańsk : słowo/obraz terytoria

Hellwig, Zdzisław (red.) 1976. Automatyczne przetwarzanie informacji. Praca zbiorowa, wyd. drugie popraw. i uzup., Warszawa : PWE

Helsztyński, Stanisław 1947. Wizerunek Williama Szekspira, Warszawa : Czytelnik

Helsztyński, Stanisław 1948. Od Fieldinga do Steinbecka, Warszawa : S. Cukrowski

Helsztyński, Stanisław 1963. Człowiek ze Stratfordu, Warszawa : Pax

Helsztyński, Stanisław 1966. Wśród swoich i obcych w USA, Warszawa : LSW

Helsztyński, Stanisław 1967. Sen nocy letniej Williama Szekspira, Warszawa : PZWS

Helsztyński, Stanisław 1976. Uczeń Amosa, Warszawa : LSW

Helsztyński, Stanisław 1977. Janko z Czarnkowa. Opowieść Świętosława z czasów Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego, Warszawa : LSW

Helsztyński, Stanisław 1977a. Sekretarz królowej Zofii. Kronika Grzegorza Patronika Bieczanina, Kraków : Wyd. Literackie

Helsztyński, Stanisław 1979. Apokryf śląski przez Bernarda Pruzię spisany A.D.1400, Warszawa : LSW

Helsztyński, Stanisław 1985. Przybyszewski, wyd. 2, Warszawa : LSW

Helsztyński, Stanisław (red.) 1971. Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich, Warszawa : Wiedza Powszechna

Helvétius, Claude-Adrien 1959. O umyśle, przeł. J. Cierniak. T. 1-2, Warszawa : PWN

Hełm-Pirgo, Marian 1928. Kartoznawstwo i wojskowe wyzyskanie terenu, Lwów ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Hemar, Marjan 1943. Adolf Wielki. Pamflet i dygresje, London : Kolin

Hemar, Marian 1955. Siedem lat chudych, New York : Roy Publishers

Hemar, Marian 1967. Awantury w rodzinie, Londyn : Polska Fundacja Kulturalna

Hemar, Marian 2006. Poezje zebrane. Wrzesień 1939 maj 1945, Łomianki : Wyd. LTW

Hemar, Marian (oprac. i red.) 1970. Generał Anders. Życie i chwała, Londyn : Polska Fundacja Kulturalna

Hemingway, Ernest 1971. 49 opowiadań, przeł. B. Zieliński, M. Michałowska, J. Zakrzewski, wyd. 3, Warszawa : PIW

Hempoliński, Michał 1969. Problemy percepcji. Teoria danych zmysłowych w brytyjskiej filozofii analitycznej, Warszawa : PWN

Hempowicz, Maryla (red.) 1998. Astrid Lindgren − Barwy świata dzieciństwa. Gdańsk, 7-8 listopada 1996 roku. Materiały z sesji literackiej, Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury

Hen, Józef 1954. W dziwnym mieście. Powieść, Warszawa : Czytelnik

Hen, Józef 1956. Notatnik zapaleńca, Warszawa : Nasza Księgarnia

Hen, Józef 1958. Kijów, Taszkient, Berlin, wyd. 2, Warszawa : Wyd. MON

Hen, Józef 1962. Bitwa o Kozi Dwór, wyd. 3 rozszerz., Warszawa : Nasza Księgarnia

Hen, Józef 1965. Kwiecień, wyd. 4, Warszawa : Wyd. MON

Hen, Józef 1987. Nie boję się bezsennych nocy…, Warszawa : Czytelnik

Hen, Józef 1995. Odejście Afrodyty, Warszawa : Twój Styl

Henig, Tadeusz 1973. Urządzenia elektryczne dla elektroenergetyków, wyd. 4 popraw., Warszawa : PWSZ

Henke, Aleksander 1970. Die morphonologische Kategorisierung der „westlichen” Lehnwörter in der polnischen Sprache, München : Fink

Hennel, Wacław 2005. Unia zamiast Polski? Krzeszowice : Ostoja

Hennelowa, Józefa 1973. U nas w rodzinie, Kraków : Znak

Hennelowa, Józefa (wyb.) 1975. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Wypowiedzi w ankiecie „Tygodnika Powszechnego”, Kraków : Znak

Hennelowa, Józefa (red.) 1983. Powołanie i przygoda. Rodzice i wychowawcy o sobie, Kraków : Znak

Henriques, Adrian, Richardson, Julie 2010. TBL czy wszystko się zgadza? tłum. B. Niedziński, M. Witkowska, Warszawa : WSP TWP

Hensel, Gustaw 1925. O uzwojeniach maszyn elektrycznych prądu stałego. Dla praktyków, samouków i dla szkół oraz kursów zawodowych, Warszawa : Księgarnia J. Lisowskiej

Hensel, Witold 1957. Sztuka społeczeństw paleolitycznych, Warszawa : PWN

Hensel, Witold 1983. Archeologia żywa, wyd. drugie, przejrz. i uzup., Warszawa : WAiF

Hentschel, Gerd, Laskowski, Roman (eds.) 1993. Studies in Polish morphology and syntax, München : Sagner

Hera, Janina 1975. Z dziejów pantomimy czyli pałac zaczarowany, Warszawa : PIW

Herbert, Zbigniew 1962. Barbarzyńca w ogrodzie, Warszawa : Czytelnik

Herbert, Zbigniew 1993. Martwa natura z wędzidłem, Wrocław : Wyd. Dolnośląskie

Herbert, Zbigniew 2008. Wiersze zebrane, Kraków : Wyd. a5

Herbst, Stanisław (red.) 1975. Encyklopedia Warszawy, Warszawa : PWN

Hercen, Aleksander 1951. Rzeczy minione i rozmyślania. T. 1, tłum. E. Słobodnikowa, W. Słobodnik, Warszawa : KiW

Hercen, Aleksander 1952. Rzeczy minione i rozmyślania. T. 2, tłum. E. Słobodnikowa, W. Słobodnik, Warszawa : KiW

Herczyński, Ryszard 2008. Spętana nauka. Opozycja intelektualna w Polsce 1945-1970, Warszawa : Semper

Herder, Johann Gottfried 1988. Wybór pism, przeł. J. Gałecki et al., Wrocław etc. : ZNiO

Heresch, Elisabeth 2010. Sprzedana rewolucja. Jak Niemcy finansowały Lenina, tłum. B. i D. Lulińscy, Warszawa : Bellona

Herling-Grudziński, Gustaw 1965. Inny świat. Zapiski sowieckie, Paryż : Instytut Literacki

Hermanowicz, Józef 1966. Chiny − Sybir − Moskwa. Wspomnienia misjonarza z łagrów sowieckich, tłum. J. Józefowicz, London : Veritas

Hermanowicz, Witold et al. 1965. Technologia wody i ścieków, Warszawa : PWSZ

Hernandez, Michael J. 2000. Bazy danych dla zwykłych śmiertelników, przekł. P. Nowakowski, wyd. 2, Warszawa : Wyd. „MIKOM”

Hertz, Benedykt 1921. Bohater Wilna, Lwów : Nakł. H. Altenberga

Hertz, Benedykt 1936. Ze wspomnień Samowara, Warszawa : L. Fiszer

Hertz, Benedykt 1937. Żydowska krew, Warszawa : L. Fiszer

Hertz, Mieczysław 1935. Znaczenie łódzkiego okręgu gospodarczego i jego upośledzenie, Łódź : Wyd. Izby Przemysłowo-Handlowej

Hertz, Paweł 1950. Portret Słowackiego, wyd. 2, Warszawa : PIW

Hertz, Paweł 1961. Domena polska, Warszawa : PIW

Hertz, Paweł 1964. Ład i nieład, Warszawa : PIW

Hertz, Paweł 1974. Wieczory warszawskie, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Hertz, Paweł, Kopaliński, Władysław 1982. Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku, wyd. 2, Warszawa : PIW

Heska-Kwaśniewicz, Krystyna 1990. Gustaw Morcinek − baśniopisarz, Wrocław etc. : ZNiO

Heska-Kwaśniewicz, Krystyna 1993. „Kolorowy rytm życia”. Studia o prozie Gustawa Morcinka, Kraków : Universitas

Hessen, Dymitr, Stypuła, Ryszard 1967. Wielki słownik polsko-rosyjski, Warszawa : Wiedza Powszechna ; Moskwa : Sowietskaja Encykłopiedija

Hey, Richard 1980. Morderstwo nad Lietzensee, tłum. B. Jodkowska, Poznań : Wyd. Poznańskie

Heydecker, Joe J. 2009. Moja wojna. Zapiski i zdjęcia z sześciu lat w hitlerowskim Wehrmachcie, Warszawa : Świat Książki

Heyse, Paul 1880. Wybór pism. 3. Dziecię wieszczek. Nowella w trzech pieśniach, przekł. M. Konopnicka, Warszawa : S. Lewental

Hibbert, Christopher 1992. Medyceusze. Wzlot i upadek, przekł. A. Kominiak-Michalska, Łódź : Wyd. Łódzkie

Hick, John 1994. Argumenty za istnieniem Boga, tłum. M. Kuniński, Kraków : Znak

Hicks, Stephen R. C. 2016. Zrozumieć postmodernizm. Sceptycyzm i socjalizm od Rousseau do Foucaulta, tłum. P. Kostyło, K. Nowak, Bydgoszcz : UKW

Hidasi, Gábor 1976. Ekonomika i doktryna maoistowskich Chin, Warszawa : PWE

Hierowski, Zdzisław 1946. Śląsk walczący. Poezja i pieśń, Katowice ; Wrocław : Wydawnictwa Instytutu Śląskiego

Hilska, Vlasta 1957. Dzieje i kultura narodu japońskiego. Krótki zarys, tłum. S. Gawłowski, Warszawa : PWN

Hilton, James 1957. Żegnaj Chips, tłum. I. Tuwim, Warszawa : Czytelnik

Himilsbach, Jan 2012. Opowiadania zebrane, Kraków : vis-à-vis/Etiuda

Hintikka, Jaakko 1992. Eseje logiczno-filozoficzne, przeł. A. Grobler, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Hinz, Henryk 1973. Filozofia Hugona Kołłątaja. Zarys monografii, Warszawa : KiW

Hirszfeld, Ludwik 1934. Grupy krwi w zastosowaniu do biologii, medycyny i prawa, Warszawa : Delta

Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik

Hirszfeld, Ludwik 1964. Myśli, Wrocław : ZNiO

Hirszfeld, Ludwik 1967. Historia jednego życia, wyd. 3, Warszawa : Pax

Historia 1949. Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs, Warszawa : KiW

Hlebowicz, Antoni Bolesław 1836. Rozmowy polsko-rossyjskie z polecenia Rady Wychowania Publicznego ułożone i przeznaczone do użytku instytutów naukowych w Królestwie Polskiem, Warszawa : Druk. J. Węckiego

Hlebowicz, Z. 1920. Pszczoły i pszczelnictwo, Stevens Point : Bracia Worzałłowie

Hłasko, Marek 1956. Pierwszy krok w chmurach. Opowiadania, Warszawa : Czytelnik

Hłasko, Marek 1988. Piękni, dwudziestoletni, Warszawa : Alfa

Hobart, Alice Tisdale 1939. Nafta do lamp chińskich, przeł. S. Warski, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Hochfeldowa, Anna, Skarga, Barbara (wyb.) 1980. 700 lat mysli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895. Cz. 1-2, Warszawa : PWN

Hockett, Charles F. 1968. Kurs językoznawstwa współczesnego, tłum. Z. Topolińska, M. Jurkowski, Warszawa : PWN

Hodana, Tomasz 2008. Między królem a carem. Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów − obywateli Rzeczypospolitej (na podstawie piśmiennictwa końca XVI − połowy XVII stulecia), Kraków : Wyd. Scriptum

Hoene-Wroński, Józef Maria 1921. Prodrom mesjanizmu albo filozofji absolutnej, przeł. J. Jankowski, Lwów ; Warszawa : Książnica Polska

Hoene-Wroński, Józef Maria 1922. Prolegomena do mesjanizmu. T. 1, przeł. J. Jankowski, Lwów ; Warszawa : Książnica Polska T-wa Naucz. Szkół Wyższych

Hoene-Wroński, Józef Maria 1933. Prawo tworzenia, spolszczył Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, Warszawa : Skład Główny Dom Książki Polskiej

Hoene-Wroński, Józef Maria 1937. Wstęp do filozofii matematyki oraz technia algorytmii, przeł. P. Chomicz, Warszawa : Biblioteka Polska

Hoesick, Ferdynand 1919. Jan Kochanowski. Życie i dzieła, wyd. drugie, Kraków : Księgarnia J. Czerneckiego

Hoesick, Ferdynand 1923. Paryż, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Hoesick, Ferdynand 1931. Goethe i «najpiękniejsze dni» w jego życiu 1814-1832. Studjum biograficzne, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski

Hoesick, Ferdynand 1959. Legendowe postacie zakopiańskie. Wybór z «Tatr i Zakopanego», Warszawa : PIW

Hoffmann, E. T. A. 1958. Dzieła wybrane. Diable eliksiry, tłum. L. Eminowicz, Warszawa : Czytelnik

Hoffmann, E. T. A. 1999. Opowiadania fantastyczne, przeł. F. Faleński et al., Warszawa : Prószyński i S-ka

Hoffmann, Henryk et al. (wyb. i oprac.) 1993. Słownik słów kluczowych z religioznawstwa, Kraków ; Warszawa : OIN PAN

Hoffmann, Zygmunt 1967. Instalacje i roboty sanitarne, wyd. 9, Warszawa : PWSZ

Hoffmann, Zygmunt, Lisicki, Kazimierz 1975. Instalacje budowlane, wyd. 13 popraw., Warszawa : WSiP

Hoffmanowa, Klementyna 1842. Jan Kochanowski w Czarnolesie. Obrazy z końca szesnastego wieku. T. 1, Lipsk : Księgarnia Zagraniczna

Holbach, Paul-Henri 1957. System przyrody czyli prawa świata fizycznego i moralnego. T. 1-2, przekł. K. Szaniawski, Warszawa : PWN

Holden, Alan 1969. Ciało stałe, przeł. M. Płużański, Warszawa : PWN

Holewiński, Józef (oprac.) 1919. Budownictwo wiejskie. Podręcznik praktyczny dla właścicieli ziemskich, Warszawa : Tow. Wydawnicze

van Holk, A. G. F. (ed.) 1983. Dutch Contributions to the Ninth International Congress of Slavists Kiev, September 6-14, 1983. Linguistics, Amsterdam : Rodopi

Hollanek, Adam 2009. Pies musi wystrzelić, Warszawa : Świat Książki

Hollis, Krzysztof 1944. Kryzys pieniądza, Londyn : Mildner & Sons

Holnicki, Andrzej, Linkiewicz, Marek (red.) 1978. Sterowanie maszyn i urządzeń technologicznych. Laboratorium, Warszawa : Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej

Holthusen, Johannes et al. (Hrsg.) 1973. Slavistische Studien zum VII. Internationalen Slavistenkongress in Warschau 1973, München : R. Trofenik

Holzer, Jerzy, Fiszer, Józef (red.) 2001. Rola Niemiec w procesie integracji Polski z Europą, Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN

Hołówka, Teresa 1972. Teoria zbiorów i relacji. Wprowadzenie do matematyki współczesnej dla humanistów, Warszawa : IBL PAN

Hołówka, Teresa 1986. Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku, Warszawa : PIW

Hołubowicz, Józef 1887. Dzieje chrześcijaństwa w Japonii […], Kraków : Druk. „Czasu”

Hołuj, Tadeusz 1964. To i inne opowiadania, Warszawa : Czytelnik

Hołuj, Tadeusz 1974. Osoba, Katowice : Śląsk

Hołuj, Tadeusz 1979. Dom pod Oświęcimiem. Puste pole, Kraków : Wyd. Literackie

Hołyst, Brunon 2012. Suicydologia, wyd. 2 zmien. i rozszerz., Warszawa : LexisNexis

Hołyst, Brunon, Jałoszyński, Kuba, Letkiewicz, Arkadiusz (red.) 2009. Wojna z terroryzmem w XXI wieku, Szczytno : Wyd. Wyższej Szkoły Policji

Homa, Edward (red.) 1992. Z badań nad współczesną polszczyzną, Szczecin : USz

Hombek, Danuta 2005. Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. T. 5. „Gazeta Narodowa i Obca” – „Korespondent Warszawski” 1791-1800, Warszawa : Universitas

Honowska, Maria 1979. Ewolucja metod polskiego słowotwórstwa synchronicznego (w dziesięcioleciu 1967-1977), Wrocław etc. :ZNiO

Honowska, Maria 1987. Jutronazajutrz //Basaj, Boryś, Popowska-Taborska (red.) 1987: 121-126

Hopkins, Ellice 1902. Matki i synowie czyli potęga kobiecości, przekł. I. z Moszczeńskich Rzepecka, Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa

Hoppe, Stanisław 1966. Słownik języka łowieckiego, Warszawa : PWN

Hoppe, Stanisław 1980. Polski język łowiecki. Podręcznik dla myśliwych, wyd. drugie, popraw. i uzup., Warszawa : PWRiL

Horacy 1975. Wybór poezji, tłum. A. Asnyk et al., wyd. piąte, Wrocław etc. : ZNiO

Hordyński, Jerzy 1976. Wiersze wybrane, Kraków : Wyd. Literackie

Horkheimer, Max 1987. Społeczna funkcja filozofii. Wybór pism, przeł. J. Doktór, Warszawa : PIW

Horkheimer, Max 2002. Zmierzch. Notatki z Niemiec 1931-1934, przeł. H. Walentowicz, Warszawa : Książka i Wiedza

Horney, Karen 1982. Neurotyczna osobowość naszych czasów, wyd. 2, Warszawa : PWN

Horney, Karen 1987. Nowe drogi w psychoanalizie, przetłum. K. Mudyń, Warszawa : PWN

Horodecka, Joanna 1969: Zdrowie szesnastu milionów, Warszawa : LSW

Horodyski, Bogdan 1951. Podręcznik paleografii ruskiej, Kraków : Studium Słowiańskie UJ

Horowicz, Bronisław 1963. Teatr operowy. Historia opery. Realizacje sceniczne. Perspektywy, Warszawa : PIW

Horowicz, Bronisław 1974. Nim przeminie z wiatrem. Wspomnienia, Warszawa : WAiF

Howells, William Dean 1969. Nowe łaski fortuny, tłum. M. Szercha, Warszawa : Czytelnik

Hoyle, Fred 1967. Granice astronomii, przeł. J. Smak, Warszawa : PWN

Hrabal, Bohumil 2004. Pociągi pod specjalnym nadzorem. Postrzyżyny, przekł. A. Czcibor-Piotrowski, Kraków : Mediasat Poland

Hrabar, Roman Z. 1962. Jakim prawem? Katowice : Śląsk

Hrabec, Stefan et al. (red.) 1968. Symbolae philologicae in honorem Vitoldi Taszycki, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Hrabec, Stefan, Pepłowski, Franciszek 1963. Wiadomości o autorach i dziełach cytowanych w Słowniku Lindego, Warszawa : Wiedza Powszechna

Hryniewicz, Kazimierz 1930. Gorzelnictwo rolnicze, Warszawa : Księgarnia Rolnicza

Hryniewicz, Wacław 1993. Staroruska teologia paschalna w świetle pism św. Cyryla Turowskiego, Warszawa : Verbinum, 1993

Huber, Siegfried 1968. Państwo Inków, przeł. T. Piotrowski, Warszawa : PWN

Hubert, Henryk 1958. Borem, lasem…, Warszawa : Wyd. MON

von Hübner, Josef Alexander 1874. Przechadzka naokoło Ziemi odbyta w roku 1871. T. 2. Japonia, przekł. z franc., Warszawa : Druk J. Ungra

Hueckel, Stanisław 1972. Budowle morskie. T. 1. Wiadomości ogólne, wyd. 2 zaktualiz. i poszerz., Gdańsk : Wyd. Morskie

Hugo, Wiktor 2005. Katedra Marii Panny w Paryżu, przekł. H. Szumańska-Gross, [Madryt] : Mediasat Group

Huizinga, Johan 1985. Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Hulek, Aleksander (red.) 1971. Informator w zakresie rehabilitacji inwalidów, Warszawa : PZWL

Hulewicz, Bohdan 1948. Od zarania do wieczora, Nicea : [s.n.]

Hulewicz, Witold 1959. Przybłęda Boży. Beethoven. Czyn i człowiek, Kraków : PWM

Hüllen, Werner, Schulze, Rainer (eds.) 1988. Understanding the lexicon. Meaning, sense and world knowledge in lexical semantics, Tübingen : Niemeyer

Hume, Dawid 2001. Badania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. J. Łukasiewicz, K. Twardowski, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Humm, Maggie 1993. Słownik teorii feminizmu, przeł. B. Umińska, J. Mikos, Warszawa : Semper

Humnicki, Stanisław (kier.) 1929. Udział ziemian w rozwoju kultury rolniczej w Polsce. Praca zbiorowa, Warszawa : Wyd. Rady Naczelnej Organizacji Ziemiańskich

Hunt, Dave, McMahon, T. A. 1996. Ameryka nowy uczeń czarnoksiężnika, Warszawa : Vocatio

Hunt, John 1972. Dziedzictwo nieodparte, przeł. C. Wojewoda, Warszawa : Czytelnik

Huntington, Samuel P. 2005. Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jankowska, Warszawa : Muza

Hurwic, Józef 1989. Twórcy nauki o promieniotwórczości, Warszawa : PWN

Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN

Hurwic, Józef (red.) 1967. Encyklopedia Przyroda i technika. Zagadnienia wiedzy współczesnej, wyd. 2 popraw. i rozszerz., Warszawa : Wiedza Powszechna

Husén, Torsten 1974. Oświata i wychowanie w roku 2000, Warszawa : PWN

Huszcza, Jan 1979. Opowieści w czarnych ramkach. Okruchy, epizody, szkice, Łódź : Wyd. Łódzkie

Huszcza, Romuald 2012. Gramatykalizacje japońszczyzny, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Huszcza, Romuald, Pietrow, Jarosław A., Wojciechowski, Bartosz T. (red.) 2013. Studia z językoznawstwa japońskiego, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Hütt, Wolfgang 1985. Niemieckie malarstwo i grafika późnego gotyku i renesansu, przeł. S. Błaut, Warszawa : PWN

Hutter, Klemens, Kruckenhauser, Stefan 1960. Śmig. Tajniki zjazdu narciarskiego w Austrii, tłum. S. Ziobrzyński, Warszawa : Sport i Turystyka

Huxley, Aldous 1988. Nowy wspaniały świat, przekł. B. Baran, Kraków : Wyd. Literackie

Huxley, Aldous 2016. Syntetyczny bóg, przeł. B. Zborski, Warszawa : Fronda

Hybel, Dariusz 2003. Unia eurosocjalistów, Rzeszów ; Rybnik : Prestige Józef Jakubowski

Hys, Jolanta 2009. Pragmatyka Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w „Przewodniku Bibliograficznym”, Warszawa : Biblioteka Narodowa

Ibáñez, Raúl 2012. Czwarty wymiar. Czy nasz świat to tylko cień innego?, przeł. P. Rączka, Barcelona : RBA

Ibsen, Henryk 1958. Dzika kaczka. Dramat w pięciu aktach, Warszawa : PIW

Ibuse, Masuji 1971. Czarny deszcz, przeł. M. Melanowicz, Warszawa : KiW

Ichheiser, Gustaw 1935. Wypadki przy pracy ze stanowiska psychologii, Warszawa : Instytut Spraw Społecznych

Ichheiser, Gustaw 1937. Zagadnienia selekcji zawodowych. Analiza i krytyka, Warszawa : Instytut Spraw Społecznych

Ichheiser, Gustaw (red.) 1939. Świat pojęć. Słownik encyklopedyczny pojęć z dziedziny filozofii, psychologii, filozofii przyrody, socjologii etc. A-K, Warszawa : Mathesis Polska

Idzi Rzymianin 2005. Twierdzenia o istnieniu i istocie, przeł. J. Surzyn, Kęty : Antyk

Ignaczak, Lidia 2007. W podróży po Szpargalii. Palimpsestowe czytanie śpiewników teatralnych Józefa Cybulskiego, Łódź : UŁ

Ignatowicz-Skowrońska, Jolanta 2000. Stylizacja na styl potoczny w prozie Marka Nowakowskiego, Szczecin : USz

Ihnatowicz, Ewa (red.) 2000. Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, Warszawa : Elipsa

Ihnatowicz, Ewa, Paczoska, Ewa (red.) 2006. Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Ihnatowicz, Ireneusz 1989. Człowiek. Informacja. Społeczeństwo, Warszawa : Czytelnik

Iljin, Michaił 1949. Sto tysięcy dlaczego. Podróż po mieszkaniu, przeł. Z. Warszawska, Warszawa : Czytelnik

Iljin, Michał 1976. Moskwa, przeł. I. Dulewiczowa, Warszawa : WAiF

Illyés, Gyula 1978. Obiad w pałacu, przeł. E. M. Sperlingowa, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Ilustrowany 1920. Ilustrowany podręcznik i katalog polskich znaczków pocztowych. 1920, Łódź : Biuro Filatelistyczne W. Lichtenstein

Iłłakowiczówna, Kazimiera 1939. Ścieżka obok drogi, wyd. 2, Warszawa : Rój

Iłłakowiczówna, Kazimiera 1999. Liryki najpiękniejsze, Toruń : Algo

Iłowiecki, Maciej 1969. Nasz wiek XX, Warszawa : Wiedza Powszechna

Iłowiecki, Maciej 1974. Nowy niezbyt wspaniały świat, Warszawa : Wiedza Powszechna

Iłowiecki, Maciej 2009. Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, wyd. 2, popraw. i uzup., Lublin : Gaudium

Imbach, Josef 1988. Wiara z doświadczenia. O możliwości spotkania z Bogiem, przeł. M. Stelmachowska, Warszawa : Pax

Imieliński, Kazimierz 1970. Zaburzenia psychoseksualne, Warszawa : PZWL

Imiołczyk, Janusz 1987. Prawdopodobieństwo subiektywne wyrazów. Podstawowy słownik frekwencyjny języka polskiego, Warszawa ; Poznań : PWN

Indelak, Jacek 1986. Światowstręt, Warszawa : PIW

Indulski, Janusz, Leowski, Jerzy 1971. Podstawy medycyny społecznej, Warszawa : PZWL

Infeld, Leopold 1933. Nowe drogi nauki. Kwanty i materia, Warszawa : Mathesis Polska

Infeld, Leopold 1964. Szkice z przeszłości. Wspomnienia, Warszawa

Infeld, Leopold 1968. Kordian, fizyka i ja. Wspomnienia, Warszawa : PIW

Informator 2017. Inormator Studia Doktoranckie 2017/2018, Warszawa : UW

Ingarden, Roman 1948. Spór o istnienie świata. T. 2, Kraków : PAU

Ingarden, Roman 1966. Dzieła filozoficzne. Studia z estetyki. T. 2, wyd. drugie, Warszawa : PWN

Ingarden, Roman 1970. Dzieła filozoficzne. Studia z estetyki. T. 3, Warszawa : PWN

Ingarden, Roman 1972. Dzieła filozoficzne. Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, Warszawa : PWN

Ingram, Jay 1996. Płonący dom. Odkrywając tajemnice mózgu, przeł. B. Chacińska-Abrahamowicz, M. Abrahamowicz, Warszawa : Prószyński i S-ka

Instrukcya 1811. Instrukcya o założeniu saletralni i robieniu saletry, przeł. J. Bystrzycki, Warszawa : [s.n.]

Inteligencja 1988. Inteligencja wobec nowych problemów socjalizmu. Spotkanie Michaiła Gorbaczowa z przedstawicielami polskiej inteligencji, wyd. 2, Warszawa : KiW

Iredyński, Ireneusz 1962. Dzień oszusta, Kraków : Wyd. Literackie

Iredyński, Ireneusz 1971. Człowiek epoki, Kraków : Wyd. Literackie

Iredyński, Ireneusz 1977. Manipulacja, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Irving, John 1996. Syn cyrku, przeł. Z.Batko, Warszawa : Muza

Irzykowski, Karol 1907. Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności, Stanisławów : A. Staudacher i Sp.

Irzykowski, Karol 1913. Czyn i słowo. Glossy sceptyka, Lwów : B. Połoniecki

Irzykowski, Karol 1924. Dziesiąta muza. Zagadnienia estetyczne kina, Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza

Irzykowski, Karol 1924a. Prolegomena do charakterologii, Lwów : Spółka Akcyjna Wydawnicza

Irzykowski, Karol 1929. Walka o treść. Studia z literackiej teorii poznania, Warszawa : F. Hoesick

Irzykowski, Karol 1933. Beniaminek. Rzecz o Boyu-Żeleńskim, Warszawa : F. Hoesick

Irzykowski, Karol 1934. Słoń wśród porcelany (Studja nad nowszą myślą literacką w Polsce), Warszawa : Rój

Irzykowski, Karol 1938. Lżejszy kaliber, Warszawa : Rój

Irzykowski, Karol 1998. Pisma. Pisma rozproszone. T. 1, 1897-1922, Kraków : Wyd. Literackie

Isakowicz-Zaleski, Tadeusz 2007. Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej, Kraków : Znak

Istrati, Panaït 1928. Prezentacja hajduków, przeł. Zoda-Mares, Warszawa : Rój

Ivanac, Ivica 1987. Maturzyści, przeł. M. Osmólska, Warszawa : Nasza Księgarnia

Ivić, Milka 1975. Kierunki w lingwistyce, wyd. 2, rozszerz., przeł. K. Feleszko, A. Wierzbicka, Wrocław etc. : ZNiO

Iwanejko, Marian 1976. Spory międzynarodowe. Studium prawno-polityczne, Warszawa : PWN

Iwanicki, Wiesław 1983. Na granicy Europy i Azji, Warszawa : WSiP

Iwankiewicz, Stanisław (red.) 1971. Magistro et medico. Profesorowi doktorowi habilitowanemu doktorowi honoris causa Antoniemu Falkiewiczowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pedagogicznej i lekarskiej, Wrocław : Akademia Medyczna

Iwanow, Borys (wyb.) 1978. Prawda o prawach człowieka, przetłum. J. Kwiatkowski, Poznań : Wyd. Poznańskie

Iwanow, Mikołaj 1991. Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939, Warszawa ; Wrocław : PWN

Iwanow, Nikołaj 2010. Powstanie Warszawskie widziane z Moskwy, Kraków : Znak

Iwanowski, Marek 2009. Fotoaddenda do leksykografii polskiej, Warszawa : BEL Studio

Iwanowski, Marek 2010. Nowe słownictwo polskie? Fotomateriały z prasy lat 2001-2010, Warszawa ; Łódź : Semiosis Lexicographica ; Instytut Rusycystyki UŁ

Iwanowski, Marek 2011. Русизмы в Этимологическом словаре польского языка Анджея Баньковского, Łódź : Instytut Rusycystyki UŁ

Iwanowski, Marek 2012. Refleksje nad słownikami etymologicznymi języka polskiego − ze szczególnym uwzględnieniem dzieła Andrzeja Bańkowskiego, Warszawa : BEL Studio

Iwanowski, Marek (oprac.) 2010. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. T. 6, Warszawa : BEL Studio

Iwańska, Alicja 1968. Świat przetłumaczony, Paryż : Instytut Literacki

Iwaszkiewicz, Jarosław 1933. Panny z Wilka, Warszawa : Gebethner i Wolff

Iwaszkiewicz, Jarosław 1938. Fryderyk Szopen, Lwów : PWKS

Iwaszkiewicz, Jarosław 1951. Jan Sebastian Bach, Warszawa : PIW

Iwaszkiewicz, Jarosław 1953. Cztery szkice literackie, Warszawa : Czytelnik

Iwaszkiewicz, Jarosław 1964. Gniazdo łabędzi. Szkice z Danii, wyd. 2, Warszawa : Iskry

Iwaszkiewicz, Jarosław 1975. Dzieła. Książka moich wspomnień, Warszawa : Czytelnik

Iwaszkiewicz, Jarosław 1977. Dzieła. Wiersze. T. 1, Warszawa : Czytelnik

Iwaszkiewicz, Jarosław 1977a. Dzieła. Wiersze. T. 2, Warszawa : Czytelnik

Iwaszkiewicz, Jarosław 1978. Sława i chwała. T. 1, Warszawa : Czytelnik

Iwaszkiewicz, Jarosław 1978a. Sława i chwała. T. 2, Warszawa : Czytelnik

Iwaszkiewicz, Jarosław 1978b. Sława i chwała. T. 3, Warszawa : Czytelnik

Iwaszkiewicz, Jarosław 1979. Dzieła. Opowiadania. T. 1, Warszawa : Czytelnik

Iwaszkiewicz, Jarosław 1979a. Dzieła. Opowiadania. T. 2, Warszawa : Czytelnik

Iwaszkiewicz, Jarosław 1980. Dzieła. Opowiadania. T. 3, Warszawa : Czytelnik

Iwaszkiewicz, Jarosław 1980a. Dzieła. Opowiadania. T. 4, Warszawa : Czytelnik

Iwaszkiewicz, Jarosław 1980b. Dzieła. Opowiadania. T. 5, Warszawa : Czytelnik

Iwaszkiewicz, Jarosław 1980c. Dzieła. Dramaty, Warszawa : Czytelnik

Iwaszkiewicz, Jarosław 1980d. Dzieła. Proza poetycka, Warszawa : Czytelnik

Iwaszkiewicz, Jarosław 1980e. Dzieła. Opowiadania. T. 6, Warszawa : Czytelnik

Iwaszkiewicz, Jarosław 1983. Dzieła. Rozmowy o książkach, Warszawa : Czytelnik

Iwaszkiewicz, Jarosław 1983a. Dzieła. Ludzie i książki, Warszawa : Czytelnik

Iwaszkiewicz, Jarosław 2007. Dzienniki. T. 1: Dzienniki 1911-1955, Warszawa : Czytelnik

Iwicki, Józef 1978. Z myślą o Niepodległej… Listy Polaka, żołnierza armii niemieckiej, z okopów I wojny światowej (1914-1918), Wrocław etc. : ZNiO

Iwiński, Tadeusz (red.) 1970. Polska bibliografia analityczna mechaniki, Warszawa : IPPT PAN

Izdebska, Stanisława 1934. Jak się lepi garnki? Lwów : PWKS

Izdebski, Hubert 2001. Fundacje i stowarzyszenia. Komentarz, orzecznictwo, skorowidz, wyd. 10, Łomianki : AJP Partners

Izerski, Andrzej 1964. Widzewski królik, Łódź : Wyd. Łódzkie

Izjumow, N. M. 1963. Kurs radiotechniki, tłum. J. Szarek, wyd. 4, Warszawa : Wyd. MON

Jabczuga-Gębalska, Malwina 2016. Neologizmy w dramatach Stanisława Wyspiańskiego na tle normy słownikowej przełomu XIX i XX wieku, Kraków : LIBRON − Filip Lohner

Jabłecka, Julita 2009. Finansowanie badań ze źródeł publicznych. Rady badawcze, instrumenty finansowania, ewolucja systemu w Polsce, Warszawa : Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego UW

Jabłonkówna, Leonia 1960. Aleksander Węgierko, Warszawa : PIW

Jabłonowski, Aleksander 1899-1900. Akademia Kijowsko-Mohilańska. Zarys historyczny na tle rozwoju ogólnego cywilizacyi zachodniej na Rusi, Kraków : Druk W. L. Anczyca i Sp.

Jabłonowski, Marek, Jakubowski, Wojciech, Jajecznik, Konrad (oprac.) 2015. O Niepodległą i granice. Ku Rzeczypospolitej demokratycznej. Polska debata ustrojowa 1917-1921, Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW ; Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora

Jabłonowski, Marek, Janowski, Włodzimierz, Koseski, Adam (oprac.) 2002. O Niepodległą i granice. Raporty i informacje Biura Propagandy Zagranicznej Prezydium RadyMinistrów 1920-1921, Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW ; Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora

Jabłońska, Krystyna 1969. Kazimierz Tetmajer. Próba biografii, Kraków : Wyd. Literackie

Jabłońska, Krystyna (oprac.) 1972. Miałem kiedyś przyjaciół… Wspomnienia o Kazimierzu Tetmajerze

Jabłońska, Stefania, Chorzelski, Tadeusz 1981. Choroby skóry oraz wybrane schorzenia przenoszone drogą płciową. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa : PZWL

Jabłoński, Eugeniusz 1973. Izby morskie. Zadania − organizacja − postępowanie, Gdańsk : Wyd. Morskie

Jabłoński, Henryk 1963. Aleksander Waszkowski ostatni naczelnik miasta Warszawy w powstaniu 1863-1864, wyd. 2, Warszawa : PWN

Jabłoński, Henryk 1988. Pisma wybrane. Edukacja. Studia, szkice, wypowiedzi, Wrocław etc. : ZNiO

Jabłoński, Tadeusz 1946. Zarys historii PPS, Warszawa : Wiedza

Jabłoński, Witold (wyb. i przeł.) 1967. Myśli srebrne i złote. Mądrość Państwa Środka, Warszawa : Wiedza Powszechna

Jabłoński, Witold et al. 1938. Religie Wschodu, Warszawa : TEiM

Jaccard, Roland 1993. Szaleństwo, przekł. S. Cichowicz, Wrocław : Siedmioróg

Jachimecki, Zdzisław 1957. Z pism. T. 2. Chopin. Rys życia i twórczości, Kraków : PWM

Jachimowska, Katarzyna 2005. Tekst jako element komunikatu telewizyjnego (na materiale programów publicystycznych), Łódź : UŁ

Jachimowska, Katarzyna, Kudra, Barbara,  Szkudlarek-Śmiechowicz, Ewa (red.) 2014. Słowo we współczesnych dyskursach. Łódź : UŁ

Jachimowski, Henryk 1966. Jaszczury, Warszawa : Iskry

Jachnow, Helmut, Wingender, M. (Hrsg.) 1995. Temporalität und Tempus. Studien zu allgemeinen und slavistischen Fragen, Wiesbaden : Harrassowitz

Jachowski, Jan 1959. Wspomnienia poznańskiego księgarza i wydawcy, Poznań : Towarzystwo Miłośników miasta Poznania

Jäckel, Eberhard 1973. Hitlera pogląd na świat, przeł. A. D. Tauszyńska, Warszawa : PIW

Jackiewicz, Aleksander 1975. Antropologia filmu, Kraków : Wyd. Literackie

Jackiewicz, Danuta 2016. Uniwersytet Warszawski i fotografia 1839-1921. Ludzie, miejsca, wydarzenia. University of Warsaw and photography 1839-1921. People, places, events, Warszawa : UW

Jackiewicz, Wiktor 1984. Architektura nie tylko teatru, Wrocław etc. : ZNiO

Jackiewiczowa, Elżbieta 1958. Dziewczęta szukają drogi, Warszawa : Nasza Księgarnia

Jackiewiczowa, Elżbieta 1969. Tancerze, wyd. 2, Warszawa : LSW

Jackiewiczowa, Elżbieta 1981. Pokolenie Teresy, wyd. 6, Warszawa : Nasza Księgarnia

Jackowski, Antoni 1991. Zarys geografii pielgrzymek, Kraków : UJ

Jackowski, Jan Maria 1993. Bitwa o Polskę, Warszawa : Ad astra

Jackowski, Jan Maria 2005. Polska w globalnej sieci, Szczecinek : Fundacja „Nasza Przyszłość”

Jackowski, Jan Maria 2007. Czas rodzin, Szczecinek : Fundacja „Nasza Przyszłość”

Jackowski, Karol 1989. Podbijanie Ameryki, Warszawa : LSW

Jacobsen, Jens Peter 1963. Niels Lyhne, przeł. M. Dąbrowska, Warszawa : PIW

Jacobsen, Per, Jensen, Jørgen Steen, Klukowska, Runa (red.) 1994. En slavist i humanismens tegn. Festskrift til Kristine Heltberg, København : Reitzels Forlag

Jacyna, Iwona, Zakrzewski, Igor 1953. Jak małorolny chłop Stanisław Tarnoś słuchając rad swego szwagra Stefana Kowalskiego znalazł wyjście z trudnego położenia, Warszawa : KiW

Jacyna-Onyszkiewicz, Zbigniew 2008. Monotrynitarna tajemnica Boga, Poznań : Pallottinum

Jacyna-Onyszkiewicz, Zbigniew 2015. Akosmizm, Poznań : Agape

Jacyna-Onyszkiewicz, Zbigniew (red.) 2005. Ku odnowie Polski, Ząbki : Apostolicum

Jaczewski, Andrzej 1986. O chłopcach dla chłopców, Warszawa : PZWL

Jasiński, Jakób 1869. Pisma (Z autografu), Kraków : Druk. UJ

Jadacka, Hanna 1976. Termin techniczny – pojęcie, budowa, poprawność, Warszawa : Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT

Jadacka, Hanna 2001. System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000), Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Jadacki, Jacek Juliusz 2002. Spór o granice języka. Elementy semiotyki logicznej i metodologii, wyd. drugie popraw., Warszawa : Semper

Jagielska, Grażyna 2013. Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym, Kraków : Znak

Jajszczyk, Andrzej et al. 2008. Jaka reforma nauki i szkół wyższych? Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Jaki, Stanley L. 1995. Bóg i kosmologowie, przeł. P. Bołtuć, Racibórz ; Wrocław : RAF-SCRIBA ; TWE

Jakielaszek, Jarosław 2004. Studia nad składnią i semantyką języków klasycznych, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Jakimowicz, Andrzej 1967. Sztuka Indii. Szkice, wyd. 2, Warszawa : Wiedza Powszechna

Jakimowicz, Andrzej 1974. Sztuka Indonezji, Warszawa : Wiedza Powszechna

Jakimowicz, Irena 1978. Witkacy, Chwistek, Strzemiński. Myśli i obrazy, Warszawa : Arkady

Jakimowicz-Shah, Marta (oprac.) 1980. Sztuka Indii. Miniatury południowoindyjskie. III. Kryszna, Warszawa : Arkady

Jakimowicz-Shah, Marta (oprac.) 1980a. Sztuka Indii. Miniatury południowoindyjskie. IV. Śiwa, Warszawa : Arkady

Jakitowicz, Maria, Wróblewska, Violetta (red.) 2003. W kręgu folkloru, literatury i języka. Prace ofiarowane prof. Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin, Toruń : UMK

Jakobson, Roman 1989. W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. T. 1-2, Warszawa : PIW

Jakobson, Roman, Halle, Morris 1964. Podstawy języka, [tłum.] L. Zawadowski, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Jakobson, Roman et al. (eds.) 1966. Poetics. Poetyka. Поэтика. II, Warszawa : PWN

Jakowicka, Wanda 1981. Балетная лексика в русском и польском языках, Poznań : UAM

Jakób, Lech M. 1986. Karamarakorum, Warszawa : LSW

Jakóbiec, Marian (red.) 1976. Historia literatury rosyjskiej. Praca zbiorowa. T. 1-2, wyd. drugie, zmien., Warszawa : PWN

Jakubczak, Franciszek (red.) 1976. Pamiętniki robotników warszawskich, Warszawa : PWN

Jakubecki, Andrzej et al. 1994. Zarys prawa spółek, wyd. 2 (zmien. i rozszerz.), Lublin : Meritum

Jakubek, Marek (oprac.) 1997. Prawo bankowe. Wprowadzenie. Zbiór przepisów, wyd. 2 zmien., Lublin : Lubelskie Wyd. Prawnicze

Jakubiak, Małgorzata B. 1987. Tadeusz Kotarbiński. Filozof, nauczyciel, poeta, Warszawa : KAW

Jakubowska, Aleksandra, Snopkiewicz, Jacek 1991. Telewizja naga, Warszawa : Alfa

Jakubowski, Jan Zygmunt 1964. Stefan Żeromski, Warszawa : PZWS

Jakubowski, Jan Zygmunt 1967. Nowe spotkanie z Żeromskim. Studia – szkice – polemiki, Warszawa :  PIW

Jakubowski, Jan Zygmunt 1988. Trwałe przymierza, Warszawa : PWN

Jakubowski, Krzysztof (wyb. i oprac.) 1981. Powtórka z rozrywki, Warszawa : WRiT

Jakus-Borkowa, E. 2004. Polskie nazewnictwo kosmiczne, Opole : UO

Jałmużna, Tadeusz 1998. Łódzkie czasopisma szkolne w latach międzywojennych, Łódź : UŁ

James, Jamie 1996. Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porządku wszechświata, przeł. M. Godyń, Kraków : Znak

James, Phyllis Dorothy 2012. Intrygi i żądze, przeł. A. Ziembicki, Warszawa : Buchmann

James, William 1958. Doświadczenia religijne, przeł. J. Hempel, Warszawa : KiW

Jampolski, W. 1924. Stefan Żeromski – duchowy wódz pokolenia, Lwów : Nakł. Spółki Akcyjnej Wydawniczej

Jan XXIII 1965. Dziennik duszy, tłum. J. Ledóchowska, Kraków : Znak

Janaszek-Ivaničková, Halina 1980. O współczesnej komparatystyce literackiej, Warszawa : PWN

Janczarski, Jacek 2000. Kocham Pana Panie Sułku, Warszawa : Da Capo

Janczarski, Jacek, Zembaty, Maciej 1997. Rodzina Poszepszyńskich. Antypowieść, Warszawa : Da Capo

Jania, Jacek 1997. Glacjologia. Nauka o lodowcach, wyd. 2 zmien., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Janic, Marian 1963. Idą partyzanci, wyd. nowe, Warszawa : Wyd. MON

Janic, Marian 1970. Idą partyzanci, wyd. 6, Warszawa : Wyd. MON

Janicka, Magdalena (red.) 2010. Komisja Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Warszawa : Polski Komitet Olimpijski

Janicki, Andrzej 1969. Wenus w opałach. Powieść fantastyczna, Londyn : Veritas

Janicki, Kamil 2013. Upadłe damy II Rzeczpospolitej. Prawdziwe historie, Kraków : Znak

Janicki, Mariusz, Władyka, Wiesław 2007. Cień wielkiego brata. Ideologia i praktyka IV RP, Warszawa : Polityka

Janicki, Stanisław (oprac.) 1918. Stosunki rolnicze Królestwa Kongresowego. Praca zbiorowa, Warszawa : Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Koronnych

Janik, Michał 1903. Najnowsza poezya polska. Studyum literackie, Złoczów : W. Zukerkandel

Janik, Michał 1928. Dzieje Polaków na Syberji, Kraków : Krakowska SpółkaWydawnicza

Janikowski, Andrzej 1845. O chorobach umysłowych pod względem sądowym […], Warszawa : Druk. S. Orgelbranda

Janikowski, Andrzej 1864. Patologia i terapia chorób umysłowych, Warszawa : Księg. R. Friedleina

Janikowski, Andrzej (red.) 1839. Wiadomości o ratowaniu osób w stanie pozornéj śmierci będących, albo nagłą utratą życia zagrożonych […], Warszawa : [s.n.]

Janikowski, Andrzej (red.) 1845. Zasady dochodzeń sądowo-lekarskich w przypadkach wątpliwego stanu zdrowia, Warszawa : Druk. S. Strąbskiego

Janik-Płocińska, Barbara, Sas, Małgorzata, Turczyn, Ryszard 2001. Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, Warszawa : Bertelsmann

Janion, Maria 1974. Humanistyka: poznanie i terapia, Warszawa : PIW

Janion, Maria 1990. Życie pośmiertne Konrada Wallendroda, Warszawa : PIW

Janion, Maria 1991. Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów, Warszawa : PEN

Janion, Maria 2000. Do Europy – tak, ale razem z naszymi umarłymi, Warszawa : Sic!

Janion, Maria 2002. Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria

Janion, Maria 2007. Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, wyd. pierwsze, dodruk, Kraków : Wyd. Literackie

Janion, Maria, Rosiek, Stanisław (red.) 1986. Maski. T. 1-2, Gdańsk : Wyd. Morskie

Janion, Maria, Zielińska, Marta (red.) 1986. Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje sympozjum […], Warszawa : PIW

Janisławski, Maciej Aleksander 1984. Trójkąt śmierci, wyd. 2, Warszawa : Wyd. MON

Janiszewski, Bogusław 1981. Wykonanie kary pozbawienia wolności wobec sprawców przestępstw nieumyślnych, Warszawa : Wyd. Prawnicze

Janiszewski, Eugeniusz 1987. Wspomnienia odessity 1894-1916, Wrocław etc. : ZNiO

Janiszewski, Mieczysław 1973. Psychologiczne kształcenie kandydatów na nauczycieli. Eksperyment psychodydaktyczny, Warszawa : PWN

Janke, Edward 1968. Pasowania i pomiary, wyd. 8, Warszawa : PWSZ

Jankowiak, Stanisław, Miłosz, Jan (red.) 2004. Stan wojenny w Wielkopolsce, Poznań : Instytut Pamięci Narodowej

Jankowska, Teresa 1970. Lenin. Myśl zwycięska, Warszawa : Iskry

Jankowski, Czesław 1923. Z dnia na dzień. Warszawa 1914 − 1915 Wilno, Wilno : Wyd. K. Rutskiego

Jankowski, Czesław 1927. O Słowackim, Wilno : [s.n.]

Jankowski, Edmund 1881. Owoce i wytwarzanie odmian owocowych (z tablicą litografowaną), Warszawa : Druk. J. Sikorskiego

Jankowski, Edmund 1900. Ogród przy dworze wiejskim, wyd. drugie popraw. i dopełn., Warszawa : Nakł. Autora

Jankowski, Edmund 1901. Ogrody polne. Książeczka dla włościan i właścicieli mniejszych posiadłości, wyd. 2, Warszawa : Druk. J. Sikorskiego

Jankowski, Edmund 1904. Ogród przy szkole wiejskiej, Warszawa : Druk J. Sikorskiego

Jankowski, Edmund 1907. Wrogi sadów, Warszawa : Nakł. Autora

Jankowski, Edmund 1909. Ogródki robotników (z planikami), Warszawa : Nakł. Autora

Jankowski, Edmund 1912. Zasilanie ogrodów i roślin ogrodowych nawozami, wyd. trzecie, znacznie uzup., Warszawa : Nakł. Autora

Jankowski, Edmund 1912a. Sad i ogród owocowy, wyd. czwarte zasadniczo przerobione i dopełn., Warszawa : Nakł. Autora

Jankowski, Edmund 1913. Małe ogródki, Warszawa : Nakł. Autora

Jankowski, Edmund 1918. Ogród przy szkole wiejskiej, wyd. drugie, popraw., Warszawa : Księgarnia Polska

Jankowski, Edmund 1928. Ogród wiejski (warzywny, owocowy i ozdobny) […], wyd. 4, Warszawa : Księgarnia Rolnicza

Jankowski, Edmund 1938. Dzieje ogrodnictwa. T. 1. Kraków : PAU

Jankowski, Edmund 1972. Wspomnienia ogrodnika, Warszawa : PIW

Jankowski, Edmund (red.) 1994. Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w. – 1970. Tom I A-J, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Jankowski, Henryk et al. (oprac.) 1972. ZMS w szkole średniej. Poradnik programowo-metodyczny dla aktywu szkolnego ZMS, Warszawa : Iskry

Jankowski, Józef 1924. Pan idzie!…, Warszawa : Kuncewicz i Hofman

Jankowski, Placyd 1841. Zaścianek. Niedawna kronika, Wilno : T. Glücksberg

Jankowski, Placyd 1856. Adaś. Opowiadanie Pseudonyma, Wilno : J. Zawadzki

Janota-Bzowski, Henryk 1906. Melioracye wodne w gospodarstwie wiejskiem, Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i Sp.

Janowicz, Sokrat 1984. Srebrny Jeździec, tłum. A. Sobecka, Warszawa : Czytelnik

Janowicz, Sokrat 1987. Białoruś, Białoruś, Warszawa : Iskry

Janowicz, Sokrat 1993. Terra incognita: Białoruś, Białystok : Orthdruk

Janowicz, Sokrat 1995. Listowie, przeł. J. Czopik et al., Białystok : Orthdruk

Janowicz, Sokrat 2001. Ojczystość. Białoruskie ślady i znaki, Olsztyn : WK Borussia

Janowicz, Sokrat 2001a. Z Księgi Podlasia. Białoruska mniejszość narodowa w Polsce, Łomża : Stopka

Janowowa, Wanda et al. (oprac.) 1991. Słownik imion, wyd. 2 popraw. i rozszerz., Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Janowska, Halina, Madajczyk, Czesław (oprac.) 1974. Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego. T. 3, Wrocław etc. : ZNiO

Janowski, Aleksander 1913. Ziemia rodzinna, Warszawa : J. Cotty

Janowski, Jan Nepomucen 1950. Notatki autobiograficzne 1803−1853, Wrocław : ZNiO

Jan Paweł II 1979. Redemptor hominis.Encyklika […], Katowice : Księgarnia św. Jacka

Jan Paweł II 1994. Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, Lublin : KUL

Jan Paweł II 2003. Tryptyk rzymski. Medytacje, Kraków : Wyd. św. Stanisława BM

Jan Paweł II 2004. Wstańcie, chodźmy! Kraków : Wyd. św. Stanisława BM

Jan Paweł II 2005. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków : Znak

Jan Paweł II 2006. Dzieła zebrane. T. 1. Encykliki, Kraków : Wyd. M

Jan Paweł II 2011. Europa zjednoczona w Chrystusie. Antologia, wyd. 2, Kraków : Biały Kruk

Jan Paweł II 2014. Karol Wojtyła Jan Paweł II, „Jestem bardzo w rękach Bożych”. Notatki osobiste 1962-2003, Kraków : Znak

Jan Paweł II 2014a. 100 najważniejszych wskazań dla świata, Kraków : Wyd. AA

Jan Paweł II 2014b. Myśli na każdy dzień, wyd. 3, Poznań : Święty Wojciech

Janta, Aleksander 1961. Losy i ludzie. Spotkania – przygody – studia 1931–1960, Londyn : Wiadomości

Janta, Aleksander 1964. Flet i Apokalipsa, Nowy Jork ; Londyn ; Paryż : Nakładem Czytelników

Janta, Aleksander 1972. „Przyjemnie zapoznać”, Londyn : Nakł. Polskiej Fundacji Kulturalnej

Janta-Połczyński, Aleksander 1933. Patrzę na Moskwę, Poznań : Dziennik Poznański

Janta-Połczyński, Aleksander 1947. Kłamałem, aby żyć. Pamiętnik roku niewoli, Warszawa : Wiedza

Janta-Połczyński, Aleksander 1987. Kłamałem, aby żyć. Pamiętnik roku niewoli, wyd. drugie, Warszawa : KiW

Janus, Elżbieta 1981. Wykładniki intensywności cechy (na materiale polskim i rosyjskim), Wrocław etc. : ZNiO

Janus, Elżbieta 1991. Analityczny stopień wyższy w języku polskim i rosyjskim. Stan współczesny i historia. Аналитический компаратив в польском и русском языках. Современное состояние и история, Warszawa : IBL PAN

Janus, Elżbieta (red.) 1975. Słownik i semantyka. Definicje semantyczne. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO

Janus, Elżbieta, Mayenowa, Maria Renata (wyb. i oprac.) 1977. Semiotyka kultury, przeł. J. Wajszczuk et al., wyd. 2, Warszawa : PIW

Januszewicz, Włodzimierz, Chlebus, Henryk (red.) 1974. Warszawa : PZWL

Januszewski, Stanisław 1984. Leonardo ze Wzdowa, Rzeszów : KAW

Jańczyk, Zygmunt, Juszczyk, Maria 1982. Tajemnice biorytmów, Warszawa : Wyd. MON

Jarczykowa, Mariola 1995. Książka i literatura w kręgu Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku, Katowice : UŚ

Jaremko-Pytowska, Zofia 1963. Louis Aragon, Warszawa : Wiedza Powszechna

Jaremko-Pytowska, Zofia 1966. Henri Barbusse, Warszawa : Wiedza Powszechna

Jarmark, Stanisław 1973. Film i przeźrocza w kształceniu zawodowym, Warszawa : PWSZ

Jarmołowicz, Wojciech (red.) 1999. Pokolenia. Kultura. Polityka. Księga Jubileuszowa na 65-lecie Profesora Bronisława Gołębiowskiego, Warszawa : Elipsa

Jarochowska, Maria 1953. Odwaga, Warszawa : Nasza Księgarnia

Jarocki, Robert 1981. Rozmowy z Lorentzem, Warszawa : PIW

Jarocki, Robert 1982. Widzieć jasno bez zachwytu, Warszawa : Czytelnik

Jaroniewski, Wacław 1969. Gady jadowite, Warszawa : PZWS

Jaroń, Jan Nikodem 1932. Z pamiętnika Górnoślązaka oraz inne wiersze liryczne, Katowice : Nakł. Tow. Przyjaciół Nauk na Śląsku

Jarosińska, Marta (red.) 1998. XXX-lecie Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Materiały I Ogólnopolskiej Sesji Politologów […], Warszawa : Elipsa

Jarosławski, Mieczysław 1929. Policjant nr 03721. Powieść, Poznań : Wyd. Polskie R. Wegner

Jarosz, Katarzyna, Jarosz, Tomasz 2011. Miłość czy MIŁOŚĆ? czyli sztuka chodzenia ze sobą, wyd. 2 uzup., Warszawa : Wyd. Salezjańskie

Jarosz, Marek, Cwynar, Stanisław (red.) 1976. Podstawy psychiatrii. Podręcznik dla studentów, Warszawa : PZWL

Jarosz, Maria 1967. Samorząd robotniczy w przedsiębiorstwie przemysłowym, Warszawa : PWE

Jaroszewicz, Wiwa (red.) 1967. Współczesne leczenie gruźlicy płuc. Praca zbiorowa, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : PZWL

Jaroszewski, Marek 1994. Powieść E. T. A. Hoffmanna „Kota Mruczysława poglądy na życie”. Próba monografii, Warszawa : UW

Jaroszewski, Tadeusz M. 1965. Osobowość i własność. Ideał struktury ekonomicznej i społecznej w ujęciu personalizmu neotomistycznego, Warszawa : KiW

Jaroszewski, Tadeusz M. (red.) 1980. Humanizm socjalistyczny. Praca zbiorowa, Warszawa : KiW

Jaroszewski, Tadeusz M. (red.) 1982. Słownik filozofii marksistowskiej, Warszawa : Wiedza Powszechna

Jaroszewski, Wojciech (red.) 1985. Słownik geologii dynamicznej, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne

Jaroszyńska, Henryka 1919. Twórcy nowej Polski, Warszawa : Wyd. „Odrodzenie Polski’

Jaroszyński, Piotr 1997. Naród tylu łez…, Warszawa : Wyd. Sióstr Loretanek

Jaroszyński, Piotr 2004. Suwerenność nie jest przeżytkiem! Warszawa : Dom Polski

Jaroszyński, Piotr 2006. Naród ma trwać! Warszawa : Dom Polski

Jaroszyński, Piotr 2007. Przywracanie pamięci, Warszawa : Dom Polski

Jaroszyński, Piotr 2008. Nie można milczeć! Warszawa : Dom Polski

Jaroszyński, Piotr 2008a. Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury, Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

Jaroszyński, Piotr 2015. Spór o Europę. Zderzenia cywilizacji, Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

Jarowiecka, Teofila (red.) 1971. Społeczno-wychowawcza rola turystyki w środowisku studenckim (Materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum […]), Kraków : Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego

Jaruga, Nikodem (red.) 1951. Decydujący etap, Warszawa : Nasza Księgarnia

Jarząbek, Krystyna 1994. Gestykulacja i mimika. Słownik, Katowice : Śląsk

Jarząbek, Tadeusz, Konkowski, Antoni 1972. Materiały budowlane mineralne i chemiczne. Poradnik zaopatrzeniowca branżysty, Warszawa : PWE

Jarzębowski, Józef 2004. Rekolekcje magnifikatu, Puszcza Mariańska

Jarzyński, Edmund Adam 1967. Łódź w powieści i opisach (1853-1939) (Próba bibliografii), Łódź : Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki

Jasienica, Paweł 1961. Słowiański rodowód, Warszawa : PIW

Jasienica, Paweł 1997. Polska Piastów, Warszawa : Świat Książki

Jasienica, Paweł 2008. Polska anarchia, Warszawa : Prószyński i S-ka

Jasienica, Paweł 2009. Myśli o dawnej Polsce, Warszawa : Prószyński i S-ka

Jasieńczyk, Janusz 1955. Słowo o bitwie. Tryptyk powieściowy, London : Nakładem Czytelników

Jasieński, Bruno 1923. Nogi Izoldy Morgan, Lwów : Odrodzenie

Jasieński, Bruno 1929. Palę Paryż, Warszawa : Rój

Jasieński, Bruno 1934. Człowiek zmienia skórę. Powieść, Warszawa : Tow. Wyd. Mewa

Jasieński, Bruno 1961. Człowiek zmienia skórę, tłum. J. Brzęczkowski, Warszawa : Czytelnik

Jasieński, Bruno 2008. Poezje zebrane, Gdańsk : Wyd. słowo/obraz terytoria

Jasina, Marek Krzysztof, Wesołowski, Marek (eds.) 2004. Civil engineering for society. Multidisciplinary International Conference […]. Vol. 2, Gdańsk : Gdansk University of Technology

Jasińska, Maria 1965. Narrator w powieści przedromantycznej (1776-1831), Warszawa : PIW

Jasiński, Jakób 1869. Pisma, Kraków : Druk. UJ

Jasiński, Zbigniew 1972. Urządzenia galwanizerskie, Warszawa : PWSZ

Jasiński, Zbigniew (oprac.) 1937. Morze w poezji polskiej. Antologia poezyj marynistycznych, Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa

Jaskuła, B. et al. 1983. Osobliwości leksykalne języka Ludwika Mierosławskiego (1814-1875) //SPol 10 (1982, wyd. 1983): 37-60

Jaspers, Karl 1990. Filozofia egzystencji, przeł. D. Lachowska, A. Wołkowicz, Warszawa : PIW

Jassem, Wiktor (red.) 1987. Wizualizacja mowy i jej zastosowania, Warszawa : IPPT PAN

Jassem, Wiktor, Gembiak, Danuta 1980. Subiektywne prawdopodobieństwo wyrazów polskich, Warszawa ; Poznań : PWN

Jastrun, Mieczysław 1952. Mickiewicz, wyd. 5, Warszawa : PIW

Jastrun, Mieczysław 1956. Wizerunki. Szkice literackie, Warszawa : PIW

Jastrun, Mieczysław 1960. Między słowem a milczeniem, Warszawa : PIW

Jastrun, Mieczysław 1963. Mickiewicz, wyd. 10, Warszawa : PIW

Jastrun, Mieczysław 1965. Poezja i rzeczywistość. Eseje i szkice, Warszawa : Czytelnik

Jastrun, Mieczysław, Pollak, Seweryn (oprac.) 1951. Dwa wieki poezji rosyjskiej. Antologia, Warszawa : Czytelnik

Jastrzębowska, Elżbieta 1988. Sztuka wczesnochrześcijańska, Warszawa : WAiF

Jastrzębowski, Janisław 1910. Precz z mięsożerstwem! Praktyczne wskazówki dla naszych postępowców do wyzyskania drożyzny mięsa w celu duchowego odrodzenia narodu polskiego, wyd. 2, znacznie pomnoż., Kraków : Nakł. autora

Jastrzębski, Stanisław 1980. Różdżkarstwo, Warszawa : KAW

Jaszuński, Grzegorz 1961. Między wolnością a zyskiem (Szkice o prasie na zachodzie), Warszawa : KiW

Jaszuński, Grzegorz 1976. Paradoksy amerykańskie, Warszawa : KiW

Jaszuński, Grzegorz 1978. Królestwo bez imperium, Warszawa : KiW

Jaszuński, Salomon 1953. Prace językoznawcze, Warszawa : PWN

Jaszuński, Salomon 1954. Wybór pism. Szlakiem rewolucyjnej publicystyki KPP, Warszawa : KiW

Jaśkiewiczowa, Jadwiga 1987. Prawo finansowe, Gdańsk : UG

Jaurès, Jean 1970. Wybór pism, tłum. M. Bibrowski et al., Warszawa : KiW

Яворская, Ю. Л. 1983. Очерки по русско-польским языковым взаимодействиям, Szczecin : WSP

Jawłowska, Aldona 1981. Ruch konsumentów, Warszawa : Wiedza Powszechna

Jaworczakowa, Mira 1960. Przyjaciel na zawsze, Warszawa : Nasza Księgarnia

Jaworek, Rudolf 1998. Jak zasobny kraj doprowadzić do ubóstwa. Kulisy i przyczyny kryzysu gospodarczego w Polsce, Wrocław : Nortom

Jaworowska, Mirosława (wyb., red.) 2003. Jak żyjemy i czego oczekujemy od przyszłości na przełomie wieków. Wypowiedzi autobiograficzne studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Płońsku w latach 2001-2002, Warszawa : Instytut Nauk Politycznych UW

Jaworski, Adam 1986. A linguistic picture of women’s position in society. A Polish-English contrastive study, Frankfurt am Main ; Bern ; New York : Lang

Jaworski, Jan 2000. Polsko-afrykańskie koneksje, Konstantynów Łódzki : B. Cichosz

Jaworski, Kazimierz 1950. Budowa szybkościowca. Czyn załogi Mokotowa, Warszawa : Czytelnik

Jaworski, Kazimierz Andrzej 1959. Serca za drutem (Wspomnienia z Sachsenhausen), Lublin : Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza

Jaworski, Marek 1971. Tadeusz Kotarbiński, Warszawa : Interpress

Jaworski, Roman 1910. Historie maniaków, Kraków : Książka

Jazykowa, Irina 1998. Świat ikony, przekł. H. Paprocki, Warszawa : Wyd. Księży Marianów

Jaźwiec, Jan 1957. Głos ojca i inne opowiadania, Warszawa : LSW

Jażdżyński, Wiesław 1965. Świętokrzyski polonez, Warszawa : Czytelnik

Jażdżyński, Wiesław 1971. W ostatniej godzinie, Warszawa : Czytelnik

Jażdżyński, Wiesław 1977. Między brzegami, Łódź : Wyd. Łódzkie

Jeans, James H. 1930. Eos czyli granice astonomji, przekł.  J. Sujkopwska, Warszawa : Bibljoteka Groszowa

Jedlewski, Stanisław 1962. Nieletni w zakładach poprawczych, Warszawa : Wiedza Powszechna

Jedlewski, Stanisław 1978. Odnowa zakładów dla nieletnich. Wnioski, inspiracje, propozycje, Warszawa : WSiP

Jedlicki, Jerzy 1988. Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku, Warszawa : PWN

Jedlina-Jacobson, Wojciech 1936. Z ludem wielkopolskim przeciw zaborcom. Wspomnienia, Toruń : Nakł. autora

Jedlińska-Adamus, Maria 2014. Bohaterowie i kaci. Moje wspomnienia, Warszawa : Rytm

Jedliński, Ryszard 2010. Między miłosierdziem a globalizacją. Aksjologiczne przestrzenie edukacji polonistycznej, Kraków : Wyd. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicznego

Jeleńska, Ludwika 1926. Metodyka pierwszych lat nauczania, Warszawa ; Łódź : Nasza Księgarnia

Jeleński, Szczepan 1971. Lilavati. Rozrywki matematyczne, wyd. 7, Warszawa : PZWS

Jellenta, Cezary 1902. Z cyklu „Mity”. Kraswa, Kraków : Nakł. autora

Jellenta, Cezary 1911. Druid Juliusz Słowacki, Brody ; Lwów : F. West

Jelusich, Mirko 1936. Don Juan, przekł. Z. Petersowa, Warszawa : Wyd. J. Przeworskiego

Jemioło, Stanisław, Gajewski, Marcin 2014. Hipersprężystoplastyczność, Warszawa : Wydział Inżynierii Lądowej PW

Jenkins, Philip 2009. Chrześcijaństwo przyszłości. Nadejście globalnej Christianitas, wyd. popraw. i poszerz., przekł. S. Grodź, Warszawa : Verbinum

Jens, Walter 1969. Pan Meister. Dialog o pewnej powieści, przeł. B. Wścieklica, Warszawa : PIW

Jensen, Johannes V. 1971. Upadek króla. Powieść z czasów hanzeatyckich, przeł. E. Bielicka, Poznań : Wyd. Poznańskie

Jerofiejew, Wiktor 2009. Świat diabła. Geografia sensu życia, przeł. M. B. Jagiełło, Warszawa : Czytelnik

Jerz, Jan Jerzy 1980. Historia krzepi? Warszawa : Czytelnik

Jesionowski, Jerzy 1962. Wuj z Ameryki. Wodewil, Warszawa : LSW

Jesionowski, Jerzy 1974. Przed drugim brzegiem. T. 1, Warszawa : Wyd. MON

Jesionowski, Jerzy 1984. Rzeka czasu, Warszawa : Wyd. MON

Jeske-Choiński, Teodor 1899. Historyczna powieść polska. Studyum krytyczno-literackie (od Niemcewicza do Kaczkowskiego), Warszawa : Druk. Granowskiego i Sikorskiego

Jeske-Choiński, Teodor 1958. Tiara i korona. Powieść historyczna. T. 1-2, Katowice : Śląsk

Jevons, William Stanley 1960. Zasady nauki. Traktat o logice i metodzie naukowej. T. 1-2, przeł. M. Choynowski, B. J. Gawecki, Warszawa : PWN

Jewnina, Elena M. 1950. Rabelais, tłum. S. Marcinkowski et al., Warszawa : Czytelnik

Jewtuszenko, Eugeniusz 1973. Uniwersytet Kazański, przeł. W. Dąbrowski, Warszawa : Iskry

Jezierska, Wirginja 1924. Z życia dworów i zamków na Kresach 1828-1844, przetłum. L. Białkowski, Poznań : [s.n.]

Jezierski, Andrzej, Leszczyńska, Cecylia 1994. Dzieje gospodarcze Polski w zarysie do 1989 r., Warszawa : Key Text

Jezus 1997. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki. Przemówienia z Pielgrzymki Apostolskiej Ojca Świętego do Polski w 1997 roku. Tekst nieautoryzowany, Ząbki : Apostolicum

Jeż, Teodor Tomasz 1898. W zaraniu. Powieść. T. 1-3, Warszawa : Red. „Gazety Polskiej”

Jeż, Teodor Tomasz 1899. Nad rzekami Babylonu. Powieść. T. 1-2, Warszawa : Druk. Granowskiego i Sikorskiego

Jędraszewski, Marek 1994. Znak niezawodnej nadziei, Poznań : Pallottinum

Jędraszewski, Marek 2017. Kto szuka prawdy szuka Boga, Kraków : Wyd. M

Jędraszko, Andrzej 1998. Planowanie środowiska i krajobrazu w Niemczech na przykładzie Stuttgartu, Warszawa : Unia Metropolii Polskich

Jędrkiewicz, Edwin 1962. Daimonion ti, Warszawa : Czytelnik

Jędruszczak, Tadeusz, Leinwand, Artur (oprac.) 1974. Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego. T. 4, Wrocław etc. : ZNiO

Jędrychowska, Anna 1965. Zygzakiem i po prostu, Warszawa : Czytelnik

Jędrychowska, Maria 1977. Wczesna proza Jarosława Iwaszkiewicza, Wrocław etc. : ZNiO

Jędryka, Beata Katarzyna, Kwapień, Ewelina (red.) 2017. W labiryncie polszczyzny. Profesorowi Stanisławowi Dubiszowi – doktorzy i doktoranci, Warszawa : Elipsa

Jędrzejczak, Wiesław Wiktor 1987. Zagadka tworzenia krwi, Warszawa : Wiedza Powszechna

Jędrzejewicz, Wacław, Cisek, Janusz 2006. Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935. T. 1, 1867-1916, Łomianki : Wyd. LTW ; Kraków : Instytut Książki

Jędrzejewicz, Wacław, Cisek, Janusz 2006a. Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935. T. 2, 1916-1920, Łomianki : Wyd. LTW ; Kraków : Instytut Książki

Jędrzejewski, Tomasz, Kolinko, Emilia (red.) 2011. Wykład wierszy. Antologia poezji studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Jędrzejkiewicz, Maria 1999. Perspektywa etyczna w powieściach Iris Murdoch, Warszawa : UW

Jędrzejko, Ewa 1987. Semantyka i składnia polskich czasowników deontycznych, Wrocław etc. : ZNiO

Jędrzejko, Ewa 1993. Nominalizacje w systemie i w tekstach współczesnej polszczyzny, Katowice : UŚ

Jędrzejko, Ewa (red.) 1998. Nowe czasy, nowe języki, nowe (i stare) problemy, Katowice : UŚ

Jędrzejko, Ewa (red.) 1998a. Słownik polskich zwrotów werbo-nominalnych. Zeszyt próbny, Warszawa : Energeia

Jędrzejko, Ewa (red.) 2001. W kręgu języka polskiego. Śląsko-poznańskie kolokwia lingwistyczne, Katowice : UŚ

Jędrzejko, Ewa, Żydek-Bednarczuk, Urszula (red.) 1997. Gry w języku, literaturze i kulturze, Warszawa : Energeia

Jędrzejko, Mariusz, Piórkowska, Krystyna 2004. Leksykon narkomanii, Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna

Jędrzycki, Wiesław 1971. Wychowanie w zakładzie pracy, Warszawa : Wyd. Związkowe CRZZ

Jęśko, Jolanta (red.) 2001. Sesja poświęcona Wiktorowi Gomulickiemu w 150 rocznicę urodzin pisarza, Warszawa : Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy

Językoznawstwo 1950. Językoznawstwo radzieckie na nowych drogach rozwoju, Warszawa : KiW

Joachimiak, Joanna 1999. Osobliwości słownikowe w „Kurierze Wileńskim” z 1924 roku //ABS 24 (1999): 127-142

Jocher, Adam 1840. Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauk w Polsce, od wprowadzenia do niej druku po rok 1830 włącznie […]. T. 1, Wilno : J. Zawadzki

Jocher, Adam 1857. Pogląd na kierunek a bieg umysłów i nauk w przedmiotach wiary ś. po krajach dawnej Polski, Wilno : Druk. J. Zawadzkiego

Jochym-Kuszlikowa, Ludwika 1973. Przymiotniki z formantami -iv-, -liv-, -čiv- w języku rosyjskim w porównaniu z odpowiednimi formacjami polskimi, Wrocław etc. : ZNiO

Jochym-Kuszlikowa, Ludwika (red.) 1993. Historia i teraźniejszość Rosji w świetle faktów językowych. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Lingwistycznej (Kraków 10-11 maja 1993), Kraków : WSP

Jodełka-Burzecki, Tomasz (wyb.) 1976. Syrena zawsze zwodnicza. Portrety warszawianki w XIX wieku, Warszawa : PIW

Jodłowski, Stanisław 1935. Zasady interpunkcji. Prawidła, przykłady, wyjaśnienia, uzasadnienia, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Jodłowski, Stanisław 1964. Substantywizacja przymiotników w języku polskim, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Jodłowski, Stanisław 1971. Studia nad częściami mowy, Warszawa : PWN

Jodłowski, Stanisław, Taszycki, Witold 1936. Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym, drugie wyd., rozszerz., Lwów : ZNiO

Jodłowski, Stanisław, Taszycki, Witold 1951. Słownik ortograficzny i prawidła pisowni polskiej, wyd. 2, Wrocław : ZNiO

Jodłowski, Stanisław, Taszycki, Witold 1955. Słownik ortograficzny i prawidła pisowni polskiej, wyd. 4, Wrocław : ZNiO

Jodłowski, Stanisław, Taszycki, Witold 1968. Słownik ortograficzny i prawidła pisowni polskiej, wyd. 7, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Johnson, Paul 1995. Narodziny nowoczesności, przekł. M. Iwińska et al., Gdańsk : Marabut

Johnson, Robert A. 1994. Ona. O esencji kobiecości, przekł. A. Teisseyre, Warszawa : Santorski & Co

Jókai, Mór 1899. Serce kamienne. Powieść. T. 1, Warszawa : Druk. Granowskiego i Sikorskiego

Jonca, Magdalena 1994. Sierota w literaturze polskiej dla dzieci w XIX wieku, Wrocław : UWr

Jones, E. Michael 2013. Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej, przeł. J. Morka, Wrocław : Wektory

Jop, Franciszek 1960. Przemówienia i kazania, Opole : Wyd. Św. Krzyża

Jordan, Krystyna 1981. U progu dojrzałego życia, Warszawa : PZWL

Jordan, Wilhelm 1874. Wdowa Agisa. Tragedya w trzech aktach, tłóm. K. Kaszewski, Warszawa : S. Lewental

Joyce, James 1969. Ulisses, przeł. M. Słomczyński, Warszawa : PIW

Judycka, Agata, Judycki, Zbigniew 2000. Polonia. Słownik biograficzny, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Judycki, Stanisław 1970. Podstawy sygnalizacji elektrycznej, Warszawa : WKiŁ

Jungblut, Michael 1977. Bogaci i superbogaci w RFN, tłum. D. Borkowska, Warszawa : KiW

Jünger, Ernst 2007. Publicystyka polityczna 1919-1936, tłum. P. Andrzejczak et al., Kraków : Arcana

Junghanns, Uwe, Zybatow, Gerhild (Hrsg.) 1997. Formale Slavistik, Frankfurt am Main : Vervuert

Junosza-Dąbrowski, Wiktor 1936. Przewodnik działacza sportowego, Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa

Junosza-Dąbrowski, Wiktor 1937. Rekordy woli, Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa

Junosza-Załuska, Apolonia 1976. Gramatyka języka staroislandzkiego, Uppsala : Almqvist & Wiksell

Jurek, Anna 2008. Objęcia strachu, Łomianki : Heliodor

Jurek, Marek 201x. Niekończąca się afera ETPC, Dębogóra : Wyd. Dębogóra

Jurewicz, Oktawiusz (red.) 2002. Encyklopedia kultury bizantyńskiej, Warszawa : UW

Jurga, Tadeusz 1990. Obrona Polski 1939, Warszawa : Pax

Jürgen, Anna 1957. Błękitny Ptak, tłum. S. Sielski, wyd. 2, Warszawa : Nasza Księgarnia

Jurgielewiczowa, Irena 1974. Niespokojne godziny, wyd. 5, Warszawa : Nasza Księgarnia

Jurkowski, Andrzej 1986. Ontogeneza mowy i myślenia, wyd. 2, Warszawa : WSiP

Jurkowski, Edmund 1966. Stolarstwo. Cz. 2, wyd. 3, Warszawa : PWSZ

Jurkowski, Marian 1986. Od wieży Babel do języka Kosmitów. O językach sztucznych, uniwersalnych i międzynarodowych, Białystok : KAW

Jurkowski, Marian 1995. Ukrainizmy „pejzażowe” w słownictwie Bohdana Zaleskiego //SPK 8 (1995): 201-207

Jurkowski, Marian et al. (wyb.) 1966. Z zagadnień językoznawstwa współczesnego. Gramatyka transformacyjna. Teoria informacji. Wybór materiałów, Warszawa : PWN

Juryś, Roman, Szafar, Tadeusz 1971. Pitaval polityczny 1918-1939, Warszawa : Czytelnik

Kacała, Henryk 1972. Kształt ludowego wojska 1943-1972, Warszawa : Wyd. MON

Kacała, Henryk 1974. Oręż narodu dziełem partii. Szkice o roli partii w Siłach Zbrojnych, Warszawa : Wyd. MON

Kacprzak, Alicja 2000. Terminologie médicale française et polonaise. Analyse formelle et sémantique, Łódź : UŁ

Kacprzak, Marta M. 2003. Myśl o Bogu i człowieku w „Żywocie Józefa” Mikołaja Reja, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Kacprzak, Marta M. (red.) 2004. Informator dydaktyczny Wydziału Polonistyki Uniwersytetu warszawskiego dla studentów filologii polskiej i filologii bałtyckiej rozpoczynających studia w roku akademickim 2004/2005, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Kacprzak, Marta M., Kozioł, Paweł (red.) 2008. „Skarby pilności”. Materiały ze studenckiej konferencji naukowej poświęconej literaturze i kulturze baroku […], Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Kaczmarczyk, Zdzisław (wyd.) 1952. Konstytucje Sejmu Grodzieńskiego z 1793 roku, Poznań : PTPN

Kaczmarek, Leon, Skubalanka, Teresa, Grabias, Stanisław 1994. Słownik gwary studenckiej, Lublin : UMCS

Kaczmarski, Marcin, Kardaś, Szymon 2012. Z prądem rzeki. Międzynarodowe spory wodno-energetyczne na przykładzie Azji Centralnej, Warszawa : Rambler

Kaczmarski, Stanisław P. 1988. Wstęp do bilingwalnego ujęcia nauki języka obcego (Introducing a Bilingual Approach to Foreign Language Teaching and Learning), Warszawa : WSiP

Kaczocha, Włodzimierz 1984. Inspiracje marksistowskie w filozofii kultury w Polsce do 1939 roku, Warszawa ; Poznań : PWN

Kaczorowska, Zofia 1988. Strzał na Mokotowskiej, Warszawa : Wyd. Prawnicze

Kaczorowski, Stanisław 1946. Logika tradycyjna (Zarys dziejów), 2 wyd., Łódź : Księgarnia Naukowa

Kaczyński, Bogusław 2014. Ada Sari. Kulisy wielkiej sławy, Warszawa : Casa Grande

Kaczyński, Jarosław 2011. Polska naszych marzeń, Lublin : Akapit

al-Kaddafi, Muammar 1991. Zielona Książka. Cz. 1. Rozwiązanie kwestii demokracji. Władza ludu, Trypolis : Światowy Ośrodek Studiów i Badań nad «Zieloną Książką»

Kaden-Bandrowski, Juliusz 1975. Czarne skrzydła. 1. Lenora, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie

Kadyjewska, Anna, Korpysz, Tomasz, Puzynina, Jadwiga 2000. Chrześcijaństwo w pismach Cypriana Norwida, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Kaempffert, Waldemar 1932. Epokowe wynalazki w Ameryce i w Europie. Historia ich powstania i ich twórców, przekład autoryzowany A. Kojrańskiego, Warszawa : Mathesis Polska

Kafka, Franz 1969. Dzienniki 1910−1923, przeł. J. Werter, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie

Kafka, Franz 1971. Proces, przeł. B. Schulz, wyd. 3, Warszawa : PIW

Kafka, Franz 1973. Zamek, przeł. K. Radziwiłł, K. Truchanowski, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Kajtoch, Jacek 1985. Nie tylko o autorach i książkach, Bielsko-Biała : Beskidzka Oficyna Wydawnicza

Kajtoch, Wojciech 1999. Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa, Kraków : UJ

Kajtoch, Wojciech 2003. Doba. Wiersze i proza, Kraków : Wyd. i Druk. Towarzystwa Słowaków w Polsce

Kajtoch, Wojciech 2008. Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej. T. 1-2, Kraków : UJ

Kajtoch, Wojciech 2011. W świecie tabloidowych nagłówków. Ich retoryka oraz tworzony przez nie obraz rzeczywistości //OblKomunik 4 (2011): 119-138

Kajtoch, Wojciech 2012. Pisząc: miłość //„Паланiстыка−Полонистика−Polonistyka” (Мiнск) 2012: 89-106

Kajtoch, Wojciech 2015. Listy z Moskwy (powieść epistolarna), Kraków : Aureus

Kajtoch, Wojciech 2015a. Szkice polonistyczno-rusycystyczne, Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej UWM

Kajtoch, Wojciech 2016. Szkice językoznawczo-prasoznawcze, Kraków : UJ

Kaku, Michio 2012. Fizyka rzeczy niemożliwych, Fazery, pola siłowe, teleportacja i podróże w czasie, przeł. B. Bieniok, E. L. Łokas, Warszawa : Prószyński i S-ka

Kalabiński, Stanisław, Tych, Feliks 1969. Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja. Lata 1905-1907 na ziemiach polskich, Warszawa : Wiedza Powszechna

Kalabiński, Stanisław et al. (red.) 1971. Wspomnienia działaczy związkowych 1906-1949, Warszawa : WZ CRZZ

Kalada, Juhasia 2007. Traktor albo błąd w sztuce, przekł. K. Kotyńska, Kraków : Korporacja Ha!art

Kalaga, W., Sławek, T. (red.) 1985. Znak i semioza. Z zagadnień semiotyki tekstu literackiego, Katowice : UŚ

Kalecki, Michał 1982. Dzieła. T. 3. Socjalizm. Funkcjonowanie i wieloletnie planowanie, Warszawa : PWE

Kaledin, Siergiej 1990. Cichy cmentarz, przeł. W. Karaczewska, Warszawa : Czytelnik

Kalendarz 1913. Kalendarz krakowski Józefa Czecha na rok 1913, Kraków : Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa

Kalendarz 1928. Kalendarz Ilustrowanego Kuriera Codziennego na rok 1928, wyd. 2, Kraków

Kalendarz 1930. Kalendarz Ilustrowanego Kuriera Codziennego na rok 1930, Kraków

Kalendarz 1931. Kalendarz Ilustrowanego Kuriera Codziennego na rok 1931, Kraków

Kalendarz 1932. Kalendarz Ilustrowanego Kuriera Codziennego na rok 1932, Kraków

Kalendarz 1937. Kalendarz Ilustrowany Kuriera Codziennego na rok 1937, Kraków

Kalendarz 1953. Kalendarz robotniczy na rok 1953, Warszawa : KiW

KalendarzA 1938. Kalendarz almanach Wieczoru Warszawskiego na rok 1938. Księga rzeczy ciekawych i pożytecznych, Warszawa : Zjednoczenie

Kalendarzyk 1792. Kalendarzyk polityczny na rok przestępny 1792, Warszawa : Druk. J. K. Mci i Rzplitey

Kaleta, Roman (wyb.) 1980. Sensacje z dawnych lat, wyd. drugie udoskonalone i poszerz., Wrocław etc. : ZNiO

Kaleta, Roman (wyb.) 1986. Sensacje z dawnych lat, wyd. trzecie udoskonalone i poszerz., Wrocław etc. : ZNiO

Kaleta, Roman, Klimowicz, Mieczysław 1953. Prekursorzy Oświecenia. Monitor z roku 1763 na tle swoich czasów. Mitzler de Kolof redaktor i wydawca, Wrocław : ZNiO

Kalicka, Felicja, Zachariasz, Szymon (oprac.) 1953. KPP. Uchwały i rezolucje. T. 1. I-II Zjazd (1918-1923), Warszawa : KiW

Kalidasa 1957. Siakuntala, przeł. S. Schayer, Wrocław : ZNiO

Kalina, Paweł 1956. Słownik podręczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki. Cz. 1, niemiecko-polska, Warszawa : Wiedza Powszechna

Kalina, Paweł 1965. Handwörterbuch polnisch-deutsch, wyd. 8, Warszawa : Wiedza Powszechna

Kalina-Prasznic, Urszula (red.) 2004. Encyklopedia prawa, wyd. 3, zaktualiz. i poszerz., Warszawa : C.H. Beck

Kalinowski, Józef 1988. ABC pszczelarza, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : PWRiL

Kalinowski, Lech, Stolot, Franciszek (red.) 1987. Wit Stwosz w krakowie. Praca zbiorowa, Kraków : Wyd. Literackie

Kalinowski, Stanisław, Kalinowska-Widomska Ewa 1947. Fizyka. Podręcznik dla I klasy liceum wydziału matematyczno-fizycznego i przyrodniczego, wyd. 2, Warszawa : Nasza Księgarnia

Kaliszan, Jerzy 1980. Интернациональные препозитивные морфемы греко-латинского происхождения в современном русском и польском словообразовании, Poznań : UAM

Kaliszuk, Jadwiga (red.) 1971. Piliśmy pieśni, przekł. A. Stern, Lublin : Wyd. Lubelskie

Kalka, Krzysztof (red.) 1996. „Do źródeł miłości” (Filozoficzne i pedagogiczne problemy miłości). Praca zbiorowa, Warszawa : Wyd. św. Tomasza z Akwinu

Kalksteinówna, Kazimiera 1906. Polska za Bolesława Wielkiego albo Chrobrego, Warszawa : A. G. Dubowski

Kallas, Krystyna 1974. Formalnogramatyczna klasyfikacja zdań pojedynczych dzisiejszej polszczyzny pisanej, Warszawa ; Poznań : PWN

Kallas, Krystyna 1980. Grupy apozycyjne we współczesnym języku polskim, Toruń : UMK

Kallas, Krystyna 1993. Składnia współczesnych polskich konstrukcji współrzędnych, Toruń : UMK

Kallas, Krystyna (red.) 1996. Polonistyka toruńska Uniwersytetowi. W 50. rocznicę utworzenia UMK. Językoznawstwo. Materiały konferencji naukowej […], Toruń : UMK

Kallas, Marian 2005. Historia ustroju Polski, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Kallenbach, Józef (wyd.) 1910. Nieznane pisma Adama Mickiewicza (1817−1823) z Archiwum Filomatów, Kraków : G. Gebethner i Sp. ; Warszawa : Gebethner & Wolff

Kaltenbergh, Lew 1962. Ogień strzeżony. Opowieść o Stanisławie Wyspiańskim, Warszawa : LSW

Kałasznikow, A. 1950. Zasadnicze cechy bolszewickiej agitacji, tłum. J. Maciejewski, Warszawa : Wyd. Prasa Wojskowa

Kałkowska, Anna 1982. Struktura składniowa listu, Wrocław etc. : ZNiO

Kałkowska, Anna et al. (oprac.) 1977. Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1863-1918). Wybór przykładów, Wrocław etc. : ZNiO

Kałuża, Roman 1981. Zejście z Autostrady Słońca, Warszawa : KAW

Kałużyński, Stanisław 1986. Tradycje i legendy ludów tureckich, Warszawa : Iskry

Kałużyński, Stanisław (wyb. i przeł.) 1967. Myśli srebrne i złote. Głosy z jurty, Warszawa : Wiedza Powszechna

Kałużyński, Stanisław, Tryjarski, Edward (wyb. i przeł.) 1967. Myśli srebrne i złote. Kobierzec z gwiazd i półksiężyców, Warszawa : Wiedza Powszechna

Kałużyński, Zygmunt 1953. Podróż na Zachód. Szkice, Warszawa : Czytelnik

Kałużyński, Zygmunt 1966. Salon dla miliona, Warszawa : Czytelnik

Kałużyński, Zygmunt 1970. Nowa fala zalewa kino, Warszawa : WAiF

Kałużyński, Zygmunt 1972. Pożegnanie molocha, Warszawa : PIW

Kałużyński, Zygmunt 1976. Wenus automobilowa. Obyczaje współczesne na ekranie, Warszawa : PIW

Kałużyński, Zygmunt 1985. Widok z pozycji przewróconego, Warszawa : PIW

Kamieńska, A. 1975. Rozmowy z profesorem Daleczko, wyd. 2, Łódź : Wyd. Łódzkie

Kamieńska, Anna 1980. Deszczowe lato, Warszawa : PIW

Kamieńska, Anna 1982. Notatnik 1965-1972, Poznań : „W drodze”

Kamieńska, Anna, Śpiewak, Jan (red.) 1961. Wspomnienia o K. I. Gałczyńskim, Warszawa : Czytelnik

Kamieński, Henryk 1999. Rosja i Europa. Polska. Wstęp do badań nad Rosją i Moskalami, Warszawa : Czytelnik

Kamińska, Maria 2005. Polszczyzna mówiona mieszkańców Łodzi i okolic w ujęciu socjolingwistycznym, Łódź : UŁ

Kamińska, Maria (red.) 1989. Wybór tekstów języka mówionego mieszkańców Łodzi i regionu łódzkiego. Generacja najstarsza, Łódź : UŁ

Kamińska, Maria (red.) 1990. Uniwersytet Łódzki Kościołowi Łódzkiemu na 70-lecie diecezji, Łódź : Diecezjalne Wyd. Łódzkie

Kamińska, Maria (red.) 1992. Wybór tekstów języka mówionego mieszkańców Łodzi i regionu łódzkiego. Generacja starsza, średnia i najmłodsza, Łódź : UŁ

Kamińska, Maria (red.) 1993. Wpływy obce w nazewnictwie polskim, Łódź : UŁ

Kamińska, Maria, Małek, Eliza (red.) 1992. Biblia a kultura Europy. 1-2, Łódź : UŁ

Kamińska, Maria, Umińska-Tytoń, Elżbieta (red.) 1998. Funkcja słowa w ewangelizacji. Materiały z konferencji […], Łódź : Archidiecezjalne Wyd. Łódzkie

Kamińska-Szmaj, Irena 1994. Judzi, zohydza, ze czci odziera. Język propagandy politycznej w prasie 1919-1923, Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej

Kamińska-Szmaj, Irena 2001. Słowa na wolności. Język polityki po 1989 roku. Wypowiedzi, dowcip polityczny, słownik inwektyw, Wrocław : Europa

Kamińska-Szmaj, Irena 2007. Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918-2000, Wrocław : UWr

Kamiński, Andrzej Józef 1966. Śladami Hakaty. Rola „ziomkostw” w polityce Niemieckiej Republiki Federalnej, Warszawa : KiW

Kamiński, Daniel 2012. Antoni Sempołowski – pionier nowoczesnej hodowli roślin i nasiennictwa, Warszawa : Centralna Biblioteka Rolnicza

Kamiński, Daniel 2014. Adam Loret (1884 – ok. 1941). Dyrektor Lasów Państwowych, Warszawa : Centralna Biblioteka Rolnicza

Kamiński, Daniel 2015. Sławomir Miklaszewski (1874-1949). Wybitny polski gleboznawca, Warszawa : Centralna Biblioteka Rolnicza

Kamiński, Daniel 2015a. Stefan Moszczeński (1871-1946). Twórca ekonometrii rolnej, Warszawa : Centralna Biblioteka Rolnicza

Kamiński, Ireneusz Gwidon 1988. Święty ateusz. Opowieści niesamowite, Szczecin : Glob

Kamiński, Ireneusz J. 1982. Konie rubinowe, Lublin : Wyd. Lubelskie

Kamiński, Jan 1992. Daleko coraz dalej cicho coraz ciszej…, Białystok : [s.n.]

Kamiński, Leszek 1980. Romantyzm a ideologia. Główne ugrupowania polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej, Wrocław etc. : ZNiO

Kamiński, Zenon 1998. W królewskiej puszczy, Warszawa : LSW

Kamolowa, Danuta (oprac.) 2014. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Indeks, wyd. 3, Warszawa : Biblioteka Narodowa

Kamper-Warejko, Joanna, Kaproń-Charzyńska, Iwona (red.) 2007. Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, Toruń : UMK

Kampka, Agnieszka 2009. Perswazja w języku polityki, Warszawa : Scholar

Kamyczek, Jan 1978. Grzeczność na co dzień, wyd. 7, Warszawa : Iskry

Kania, Dorota, Targalski, Jerzy, Marosz, Maciej 2013. Resortowe dzieci. Media, Warszawa : Fronda

Kania, Dorota, Targalski, Jerzy, Marosz, Maciej 2016. Resortowe dzieci. Politycy, Warszawa : Fronda

Kania, Stanisław 1978. Polska gwara żołnierska lat 1914-1939, Zielona Góra : WSP

Kania, Stanisław 1986. Polska gwara konspiracyjno-partyzancka 1939-1945, wyd. 2, Warszawa ; Poznań : PWN

Kania, Stanisław 1995. O argotyzmach w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza //Brzeziński J. (red.) 1995: 69-80

Kania, Stanisław 1997. Z badań nad najnowszym słownictwem polskiej gwary żołnierskiej //Kania S. (red.) 1997: 63-69

Kania, Stanisław (red.) 1997. Społeczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny, Szczecin : USz

Kania, Stanisław, Tokarski, Jan 1984. Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Warszawa : WSiP

Kaniowska-Lewańska, Izabela 1986. Stanisław Jachowicz. Życie, twórczość i działalność, Warszawa : Nasza Księgarnia

Kannenberg, Marian 1922. Naczelna Izba Gospodarcza, Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza

Kant, Immanuel 1964. Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa : PWN

Kant, Immanuel 1984. Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, wyd. 3, Warszawa : PWN

Kant, Immanuel 1995. O porzekadle: To może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce. Do wiecznego pokoju. Projekt filozoficzny, tłum. M. Żelazny, Toruń : Comer

Kant, Immanuel 2004. Krytyka praktycznego rozumu, przekł. B. Bornstein, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Kant, Immanuel 2018. Korespondencja, Toruń : Wyd. Nauk. UMK

Kantowicz, Andrzej 1982. Śliczny pejzaż wiejski, Warszawa : KAW

Kański, Józef 1968. Przewodnik operowy, wyd. 2, Kraków : PWM

Kapela, Jaś 2010. Janusz Hrystus, Warszawa : Wyd. Krytyki Politycznej

Kapełuś, Helena, Krzyżanowski, Julian (red.) 1970. Dzieje folklorystyki polskiej 1800-1863. Epoka przedkolbergowska, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Kaptur, Ewa 2008. Językowy kształt współczesnych nekrologów prasowych (na materiale poznańskich dzienników z roku 2001), Poznań : Wyd. Poznańskie

Kapustinski, A. 1951. Łomonosow twórca chemii fizycznej, tłum. M. Perec, Warszawa : Czytelnik

Kapuściński, Ryszard 1971. Gdyby cała Afryka…, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Kapuściński, Ryszard 1993. Imperium, Warszawa : Czytelnik

Kapuściński, Ryszard 1998. Heban, Warszawa : Czytelnik

Kapuściński, Witold Juliusz 1982. Człowiek czy humanista w kosmosie (Humanizm, medycyna, trzeci świat), Kraków : Wyd. Literackie

Karaczun, Zbigniew M., Kassenberg, Andrzej, Sobolewski, Mirosław 2009. Polityka klimatyczna Polski – wyzwanie XXI wieku, Warszawa : Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Karamańska, Marta 2007. Słownictwo polityczne Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926-1939, Kraków : Wyd. Nauk. Akademii Pedagogicznej

Karasławow, Georgi 1949. Synowa, przekł. Z. Wolnik, Warszawa : KiW

Karaś, Halina 1996. Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie okresu zaborów, Warszawa : Elipsa

Karaś, Halina 1998. Latynizmy wyrazowe w »Potopie« Henryka Sienkiewicza //Dubisz S. (red.) 1998: 89-132

Karaś, Halina (red.) 2004. Zamknięte w języku. Studia językoznawcze. Praca zbiorowa, Warszawa : Wydział Polonistyki

Karaś, Halina (red.) 2006. Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Karaś, Mieczysław et al. (red.) 1972. Symbolae polonicae in honorem Stanislai Jodłowski, Wrocław etc. : ZNiO

Karaś, Mieczysław, Madejowa, Maria (red.) 1977. Słownik wymowy polskiej PWN, Warszawa ; Kraków : PWN

Karczewska, Marja (oprac.) 1932. Nowoczesna gospodyni wiejska i jej praca w domu, rodzinie, gospodarstwie i społeczeństwie. Magdalena Urbankowa, Zofja Koterowa, Józefa Bramowska, Kraków : [s.n.]

Karczewska, Wanda 2014. Spacer w alei parkowej, Kalisz : Stow. Promocji Sztuki Łyżka Mleka

Karczewski, Sebastian 2013. Zamach na arcybiskupa. Kulisy wielkiej mistyfikacji, Warszawa : Veritatis Splendor

Kardela, Henryk, Muszyński, Zbysław (red.) 1991. Noam Chomsky: inspiracje i perspektywy, Warszawa : Polskie Towarzystwo Semiotyczne

Kardela, Henryk, Szymanek, Bogdan (eds.) 1996. A Festschrift for Edmund Gussmann from his friends and colleagues, Lublin : KUL

Karłowicz, Dariusz 2000. Arcyparadoks śmierci. Męczeństwo jako kategoria filozoficzna – pytanie o dowodową wartość męczeństwa, Kraków : Znak

Karłowicz, Jan 1900. Słownik gwar polskich. T. 1, Kraków : Nakł. AU

Karłowicz, Jan 1901. Słownik gwar polskich. T. 2, Kraków : Nakł. AU

Karłowicz, Jan 1903. Słownik gwar polskich. T. 3, Kraków : Nakł. AU

Karłowicz, Jan 1906. Słownik gwar polskich. T. 4, Kraków : Nakł. AU

Karłowicz, Jan 1907. Słownik gwar polskich. T. 5, Kraków : Nakł. AU

Karłowicz, Jan 1911. Słownik gwar polskich. T. 6, Kraków : Nakł. AU

Karnauchowa, I. 1956. Opowieść o przyjaźni, przeł. M. Grzeszczak, N. Stasińska, wyd. 2, Warszawa : Nasza Księgarnia

Karolak, Stanisław 1966. Zagadnienia rekcji przyimkowej czasownika w języku rosyjskim, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Karolak, Stanisław 1972. Zagadnienia składni ogólnej, Warszawa : PWN

Karolak, Stanisław 1990. Kwantyfikacja a determinacja w językach naturalnych, Warszawa : PWN

Karolak, Stanisław 1995. Etudes sur l’article et la détermination, Kraków : WSP

Karolak, Stanisław 1998. Słownik frazeologiczny rosyjsko-polski. A-O, Warszawa : Energeia

Karolak, Stanisław 1998a. Słownik frazeologiczny rosyjsko-polski. П-Я, Warszawa : Energeia

Karolak, Stanisław 2001. Od semantyki do gramatyki. Wybór rozpraw, Warszawa : SOW

Karolak, Stanisław (oprac.) 1980. Semantyczno-syntaktyczny słownik słowiańskich czasowników odimiennych, Katowice : UŚ

Karolides, Nicholas J., Bald, Margaret, Sova, Dawn B. 2004. 100 zakazanych książek. Historia cenzury dzieł literatury światowej, przeł. J. Mikos, Warszawa : Świat Książki

Karosas, Jonas 1968. Mówią kamienie Wilna, przekł. A. Lau-Gniadowska, Warszawa : KiW

Karp, Hanna 2018. Media totalitarne. „Przegląd Katolicki” – historia jednej redakcji. Służby bezpieczeństwa jako przykład kontroli systemu informacyjnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1983-1988, Warszawa : xxx?

Karpiński, Andrzej 1961. O gospodarce Polski, Warszawa : PWG

Karpiński, Jakub 1984. Mowa do ludu. Szkice o języku polityki, London : Puls Publications

Karpiński, Jakub 1989. Nie być w myśleniu posłusznym (Ossowscy, socjologia, filozofia), London : Polonia Book Fund

Karpiński, Maciej 1976. Wojciech Pszoniak, Warszawa : WAiF

Karpiński, Marek 2009. Transformacja. Eseje z lat przełomu 1989-1990, Warszawa : Czarny Smok

Karpiński, Wojciech 1989. W Central Parku, Warszawa : Res Publica

Karpiński, Wojciech 1994. Polska a Rosja. Z dziejów słowiańskiego sporu, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Karpiński, Zygmunt 1958. Losy złota polskiego podczas drugiej wojny światowej, Warszawa : PWN

Karpiński, Zygmunt 1968. Ustroje pieniężne w Polsce od roku 1917, Warszawa : PWN

Karpiński, Zygmunt 1971. O Wielkopolsce, złocie i dalekich podróżach. Wspomnienia 1860-1960, Warszawa : PIW

Karpluk, Maria, Sambor, Jadwiga (red.) 1988. O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, Lublin : KUL

Karpowicz, Mariusz 1986. Piękne nieznajome. Warszawskie zabytki XVII i XVIII wieku, Warszawa : PIW

Karpowicz, Tomasz 2001. Słownik ortograficzny. Rejestr wyrazów występujących w języku polskim, Warszawa : Muza

Karpowicz, Tymoteusz 1975. Dramaty zebrane, Wrocław etc. : ZNiO

Karpowicz, Tytus 1961. Quo vadis homo, Warszawa : Wyd. MON

Karski, Jan 1989. Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty, przekł. E. Morawiec, Kraków : Wszechnica Społeczno-Polityczna

Karszniewicz-Mazur, Alicja 1988. Zapożyczenia leksykalne ze źródła niemieckiego we współczesnej polszczyźnie, Wrocław : UWr

Karwat, Mirosław 2006. O demagogii, Warszawa : Wyd. Sejmowe

Karwatowska, Małgorzata, Szpyra-Kozłowska, Jolanta 2005. Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Lublin : UMCS

Karwińska, Anna (red.) 2007. Odkrywanie socjologii. Podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Karwiński, Tadeusz (wyb. i oprac.) 1974. Moja młodość miłość, Warszawa : Iskry

Karwowski, Adam (red.) 1972. Leksykon PWN, wyd. pierwsze-dodruk, Warszawa : PWN

Kasjan, Jan Mirosław 1966. Przysłowia i metaforyka potoczna w twórczości Słowackiego, Toruń : TNT

Kasjan, Jan Mirosław 1976. Poetyka polskiej zagadki ludowej, Toruń : UMK

Kaska, Adam 1973. Goście o północy. Opowieści zasłyszane, Warszawa : Wyd. MON

Kaska, Adam 1974. Desant, wyd. 3, Warszawa : Wyd. MON

Kasperski, Edward (red.) 2000. Rozważania metodologiczne. Język − literatura − teatr. Praca zbiorowa, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Kasperski, Edward, Krysowski, Olaf (red.) 2010. Śladami romantyków. Profesorowi Zbigniewowi Sudolskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Kasperski, Edward, Ulicka, Danuta (red.) 2002. Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR

Kasprowicz, Antoni 1972. Opowiadania łódzkie, Łódź : Wyd. Łódzkie

Kasprowicz, Bolesław 1965. Byłem juniorem, Gdynia : Wyd. Morskie

Kasprowicz, Jan 1906. O bohaterskim koniu i walącym się domu, Lwów : Księgarnia H. Altenberga

Kasprzycki, Janusz, Majkowski, Andrzej, Scholz, Wiesław (oprac.) 1971. ZMS w szkole wyższej, Warszawa : Iskry

Kasten, Hartmut 1997. Rodzeństwo. Ideały, rywale, powiernicy, Warszawa : Springer PWN

Kastovsky, Dieter, Szwedek, Aleksander (eds.) 1986. Linguistics across historical and geographical boundaries. In honour of Jacek Fisiak on the occasion of his fiftieth birthday. Vols. 1-2, Berlin ; New York ; Amsterdam : Mouton de Gruyter

Kaszuba, Elżbieta 2004. System propagandy państwowej obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1939, Toruń : Wyd. A. Marszałek

Kaszyński, Stanisław (red.) 1983. Teatr Nowy w Łodzi 1949-1979, Łódź : Wyd. Łódzkie

Kaszyński, S. H., Krysztofiak, M. 1985. Dzieje literatury duńskiej, Poznań : UAM

Katajew, Walentin 1928. Defraudanci, przeł. Brodzki, Warszawa : Rój

Katajew, Walentin 1949. Samotny biały żagiel, przeł. Z. G., Warszawa : KiW

Katajew, Walentin 1953. Syn pułku, wyd. 3, Warszawa : Nasza Księgarnia

Katajew, Walentin 1969. Trawa zapomnienia, przeł. D. Wawiłow, Warszawa : PIW

Katalog 1930. Katalog działu węgierskiego na Międzynarodowej Wystawie Komunikacji i Turystyki w Poznaniu, Poznań : Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa

Katechizm 2002. Katechizm Kościoła Katolickiego, 2. wyd., popraw, Poznań : Pallottinum

Katolicka 1937. Katolicka myśl wychowawcza. Pamiętnik II. Studium Katolickiego w Wilnie […], Poznań : Nakł. Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej

Katolicka 1938. Katolicka myśl społeczna. Pamiętnik III. Studium Katolickiego w Warszawie […], Poznań : Nakł. Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej

Katz, Henryk 1950. Socjalizm naukowy i jego twórcy w dobie Wiosny Ludów, Warszawa : PIW

Katz, Henryk 1965. Anglia u progu demokracji, Warszawa : PWN

Katz, Richard 1938. Włóczęga dookoła świata, wyd. drugie, Warszawa : Wyd. J. Przeworskiego

Kaufman, Morris 1966. Pierwszy wiek tworzyw sztucznych. Celuloid i jego następcy, Warszawa : PWN

Kautsky, Karol 1906. Kwestya rolna. T. 1, Kraków : Tow. Wydawnictw Ludowych

Kautsky, Karol 1907. Kwestya rolna. T. 2, Kraków : Druk. A. Rippera

Kautsky, Karol 1963. Materialistyczne pojmowanie dziejów. T. 2. Państwo i rozwój ludzkości. Cz. I, przeł. K. Błeszyński, Warszawa : KiW

Kava, Alex 2016. Trucizna, Warszawa : HarperCollins Polska

Kawabata, Yasunari 1969. Kraina śniegu, przeł. W. Kotański, wyd. drugie, Warszawa : PIW

Kawalec, Julian 1982. Ukraść brata, Kraków : Wyd. Literackie

Kawalec, Julian 2001. Stary słoń, Warszawa : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza

Kawalerowicz, Jerzy 2001. Więcej niż kino, Warszawa : Skorpion

Kawalou, Siarhiej 2004. Zmęczony diabeł, przeł. T. Giedz, B. Siwek, M. Sajewicz, Lublin : UMCS

Kawecka-Gryczowa, Alodia 1946. Zarys dziejów piśmiennictwa polskiego w Prusach Wschodnich, Warszawa : PZWS

Kawecki, Zenon 1988. Wybrane problemy językoznawstwa. 3, wyd. drugie popraw., Warszawa : WSiP

Kawecki, Zenon, Tyloch, Witold 1988. Wybrane problemy językoznawstwa. 1-2, wyd. drugie, Warszawa : WSiP

Kawerin, Wieniamin 1950. Dwaj kapitanowie. T. 2, wyd. 2, tłum. M. Kierczyńska, Warszawa : Prasa Wojskowa

Kawerin, Wieniamin 1950a. Dwaj kapitanowie. T. 1, wyd. 2, tłum. M. Kierczyńska, Warszawa : Prasa Wojskowa

Kawęcki, Krzysztof 2007. Płomień nadziei. Wybór publicystyki z lat 1984-2006, Biała Podlaska : Arte

Kawierin, Wieniamin 1969. Witaj, bracie! Pisać bardzo trudno…, przetłum. E. Bojanowski, Warszawa : KiW

Kawka, Maciej 1980. Słownik syntaktyczno-semantyczny czasowników polskich. Cz. I. Czasowniki bezprzedrostkowe, Kraków : UJ

Kawka, Władysław 1939. Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno : Wydano z zasiłku Zakładu Administracji i Prawa Administracyjnego USB

Kawyn, Stefan 1930. Słowacki − Heine („Beniowski” − „Niemcy, baśń zimowa”) paralela, Lwów : Nakł. Tow. Naukowego

Kawyn-Kurzowa, Zofia 1963. Język filomatów i filaretów. Przyczynek do dziejów języka polskiego XIX wieku. Słowotwórstwo i słownictwo, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Kayser, Edmund 1908. Mikrobiologia rolnicza, przeł. J. H. Gurski, Z. Szostak, Lwów : Księgarnia Powszechna

Kazaniecki, Józef 2009. Z Sybiru do Goleniowa, Goleniów : Urząd Gminy i Miasta

Kazik, Ryszard, Krawczyk, Janina 1973. Technologia odzieży, Warszawa : PWSZ

Kazimierczuk, Zdzisław 1968. Pożegnanie taboru, Lublin : Wyd. Lubelskie

Kazimierski, Józef et al. (red.) 1974. Dzieje Woli, Warszawa : PWN

Kazimierski, Józef et al. (red.) 1975. Dzieje Śródmieścia, Warszawa : PWN

Kazimierski, Józef et al. (red.) 1978. Wielkie zakłady przemysłowe Warszawy, Warszawa : PWN

Kaznowski, Bohdan 1970. Nie ma piechoty, Warszawa : Wyd. MON

Kaznowski, Bohdan 1988. Uskrzydlanie. Z życia ITWL, Warszawa : Wyd. MON

Kaźmierczak, Henryk 2009. Wytwory i Muzle, Łódź : eConn

Kaźmierska, Janina 1980. Szkolnictwo warszawskie w latach 1939-1944, Warszawa : PWN

Kącka, Monika (red.) 2007. Przegląd Humanistyczny. 50 lat. Konferencja naukowa, Warszawa : UW

Kączkowski, Jerzy 1970. Podstawy biochemii. Podręcznik akademicki dla studentów Wyższych Szkół Rolniczych, wyd 2 popraw. i uzup., Warszawa : WNT

Kączkowski, Wacław 1923. Alfabetyczny poradnik towaroznawstwa. I. Artykuły spożywcze, Warszawa : Wydział Propagandy Związku Polskich Stowarzyszeń Spożywców

Kądziela, Jerzy 1976. Młodość Stefana Żeromskiego, Warszawa : PIW

Kakol, Kazimierz 1970. Misja na wyspie Sylt, Warszawa : KiW

Kąkolewski, Krzysztof 1983. W złą godzinę, Kraków : Wyd. Literackie

Kąkolewski, Krzysztof 1986. Co u pana słychać? Biała Księga / Sprawa Dolezalka, wyd. rozszerzone, Warszawa : Iskry

Kąkolewski, Krzysztof 2004. Ukradli im czterysta lat, Warszawa : Wyd. von borowiecky

Kątny, Andrzej 1980. Die Modalverben und Modalwörter im Deutschen und Polnischen, Rzeszów : WSP

Kelera, Józef 1989. Panorama dramatu. Studia i szkice, Wrocław : Wyd. Dolnośląskie

Keller, Gotfryd 1955. Zielony Henryk. Powieść. T. 1-2, przedł. I. Czermakowa, Warszawa : PIW

Keller, Józef (red.) 1968. Zarys dziejów religii. Praca zbiorowa, Warszawa : Iskry

Keller, Józef (red.) 1986. Zarys dziejów religii, Warszawa : Iskry

Kelles-Krauz, Kazimierz 1906. Portrety zmarłych socjologów, Warszawa : Księgarnia Naukowa

Kelly, Stuart 2008. Księga ksiąg utraconych, przeł. E. Klekot, Warszawa : Wyd. W.A.B.

Kempf, Zdzisław 1978. Próba teorii przypadków. Cz. I, Opole : Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Kempf, Zdzisław 2007. Próba teorii przypadków. Cz. II, Opole : UO

Kempiński, Andrzej M. 2001. Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich, Warszawa : Iskry

Kempisty, Maria (red.) 1973. Mały słownik cybernetyczny, Warszawa : Wiedza Powszechna

Kempliński, Andrzej 1973. Zapasy nieprawidłowe, Warszawa : PWE

Kendall, James [ok. 1930]. Nowoczesna alchemja, przeł. K. Szlenkier, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski

Kennedy, Angus J. 1999. Internet, tłum. J. Białko, P. Fraś, P. Goraj, Bielsko-Biała : Pascal

Kennedy, David et al. 2013. Metasploit. Przewodnik po testach penetracyjnych, Gliwice : Helion

Kennedy, Paul 1994. U progu XXI wieku (przymiarka do przyszłości), tłum. P. Konczewski, London : Puls

Kenyon, J. Douglas 2008. Zakazana historia, przekł. P. Tabiński, wyd. 2, Warszawa : Amber

Kepler, Jan 1972. Tajemnica Kosmosu, tłum. M. Skrzypczak, E. Zakrzewska-Gębka, Wrocław etc. : ZNiO

Kern, Ludwik Jerzy 1988. Karampuk, wyd. 2, Warszawa : Nasza Księgarnia

Kerntopf, Paweł 1974. Niektóre własności zbiorów podfunkcji funkcji boolowskich, Warszawa : PWN

Kerrigan, Mike W. 1959. Porwanie Brett Macroft, Katowice : Śląsk

Kersten, Adam 1974. Sienkiewicz−„Potop”−historia, wyd. 2, Warszawa : PIW

Kersten, Krystyna 1990. Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Poznań : SAWW

Kersten, Krystyna, Szarota, Tomasz (oprac.) 1968. Wieś polska 1939-1948. Materiały konkursowe. T. 2, Warszawa : PWN

Kertész, Ákos 1975. Makra, czyli cena przegranej, przeł. T. Olszański, Warszawa : PIW

Kesey, Ken 1981. Lot nad kukułczym gniazdem, przeł. T. Mirkowicz, Warszawa : PIW

Kesten, Hermann 1963. Dzieci z Guerniki, tłum. E. Sicińska, Warszawa : Czytelnik

Kesten, Hermann 1969. Król Filip II. Ja − król, przeł. M. Wisłowska, Warszawa : PIW

Kesten, Hermann 1969a. Ferdynand i Izabela. Zwycięstwo demonów, przeł. M. Wisłowska, Warszawa : PIW

Keyes, Ralph 2018. Czas postprawdy. Nieszczerość i oszustwa w codziennym użyciu, przekł. P. Tomanek, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Kędzielska, Joanna, Klenczon, Wanda, Stolarczyk, Anna (oprac.) 2005. Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. T. 1-3, wyd. V popraw. i rozszerz., Warszawa : Biblioteka Narodowa

Kędzierska-Cieślakowa, Alicja 1973. Komis (Zagadnienia cywilnoprawne), Warszawa : Wyd. Prawnicze

Kędziorzyna, Maria 1948. Za siódmą górą za siódmą rzeką, Warszawa : Książka

Kępińska, Alina 2006. Kształtowanie się polskiej kategorii męsko- i niemęskoosobowości. Język wobec płci, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Kępiński, Andrzej 1990. Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu, Warszawa ; Kraków : PWN

Kępiński, Andrzej, Kilar, Zbigniew 1985. Kto jest kim w Polsce inaczej, Warszawa : Czytelnik

Kępiński, Antoni 1972. Rytm życia, Kraków : Wyd. Literackie

Kępiński, Antoni 1983. Rytm życia, wyd. 4, Kraków ; Wrocław : Wyd. Literackie

Kępiński, Antoni 1988. Psychopatie, wyd. 2, Warszawa : PZWL

Kępiński, Antoni 1988a. Z psychopatologii życia seksualnego, wyd. 3, Warszawa : PZWL

Kępiński, Antoni 2001. Autoportret Człowieka. Myśli-aforyzmy, wyd. piąte, Kraków : Wyd. Literackie

Kępiński, Tadeusz 1974. Witold Gomrowicz i świat jego młodości, Kraków : Wyd. Literackie

Kępiński, Tadeusz 1976. Witold Gomrowicz i świat jego młodości, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie

Kępiński, Zdzisław 1980. Mickiewicz hermetyczny, Warszawa : PIW

Kępiński, Zdzisław 1982. Impresjonizm, wyd. 3, Warszawa : WAiF

Kęplicz, Klemens 1964. Stare Indie w nowym świecie, Warszawa : Iskry

Kęsikowa, Urszula 1981. Przymiotniki złożone w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera //ZN WH UG. FP. PJ 7 (1981): 77-89

Kęsikowa, Urszula 1988. Z badań nad językiem modernistów. Rzeczowniki żeńskie z sufiksem –ica //GSJ 4 (1988): 161-192

Kęsikowa, Urszula 2000. Leksyka roślinna w poezji Leśmiana // Cieślak T., Stelmaszczyk B. (red.) 2000: 379-394

Kiaupa, Zigmuntas, Kiaupienė, Jūratė, Kuncevičius, Albinas 2007. Historia Litwy. Od czasów najdawniejszych do 1795 roku, tłum. P. Grablunas et al., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Kida, Jan 1985. Z badań nad słownictwem podręczników i zasobem leksykalnym uczniów, Rzeszów : Oddział Doskonalenia Nauczycieli

Kida, Jan 1990. Słownictwo obce w twórczości Stefana Żeromskiego, Rzeszów : Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego

Kida, Jan 1992. Cytowane wyrazy obce w twórczości Stefana Żeromskiego, Rzeszów : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny

Kielan, Franciszek (oprac.) 1936. Zakładanie spółdzielni rolniczo-handlowych. Wskazówki dla organizatorów, Warszawa : Związek Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych RP

Kielanowski, Wojciech (wyb. i oprac.) 1989. „Jeleniowcy”. Wspomnienia żołnierzy Pułku AK „Jeleń”, Warszawa : PIW

Kielar, Wiesław 1972. Anus mundi. Wspomnienia oświęcimskie, Kraków : Wyd. Literackie

Kielar, Wiesław 1976. Anus mundi. Wspomnienia oświęcimskie, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie

Kielski, Bolesław 1959. Słownik terminologii gramatycznej francuskiej i polskiej, Łódź : ŁTN

Kielski, Bolesław 1960. Struktura języków francuskiego i polskiego w świetle analizy porównawczej. Cz. II. Z zagadnień nauki o zdaniu, Łódź : ŁTN

Kiełkowska, Małgorzata, Kiełkowski, Jan (red.) 2013. Wielka encyklopedia gór i alpinizmu. T. 6. Ludzie gór, Katowice : Stapis

Kiemystowicz, Antoni 2004. Polowanie na myśli, Nowy Sącz : SOW MCK „Sokół”

Kieniewicz, Stefan 1968. Historia Polski 1795-1918, Warszawa : PWN

Kieniewicz, Stefan (oprac.) 1950. Rewolucja polska 1846 roku. Wybór źródeł, Wrocław : ZNiO

Kienzler, Iwona 2003. Leksykon Unii Europejskiej, Warszawa : Świat Książki

Kierczyńska, Melania 1951. Spór o realizm. Szkice krytyczne, Warszawa : PIW

Kierczyńska, Melania 1965. O sprawach nieobojętnych. Szkice krytyczne, Warszawa : Czytelnik

Kierczyński, Tadeusz, Wojciechowska, Urszula 1967. Finanse przedsiębiorstw socjalistycznych, wyd. 2 zmien., Warszawa : PWE

Kiereś, Barbara 2005. Prawda o małżeństwie, Lublin : Fundacja Servire Veritati

Kierkegaard, Søren 1995. Bojaźń i drżenie, przeł. J. Iwaszkiewicz, Poznań : Zysk i S-ka

Kierkegaard, Søren 2000. Pojęcie lęku, przeł. A. Szwed, Kęty : Antyk

Kierkegaard, Søren 2004. Wprawki do chrześcijaństwa, przekł. A. Szwed, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Kiersnowska, Teresa, Kiersnowski, Ryszard 1970. Życie codzienne na Pomorzu wczesnośredniowiecznym. Wiek X-XII, Warszawa : PIW

Kierzkowska, Anna et al. (oprac.) 2004. Biuletyn nabytków Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich styczeń – grudzień 2004, Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Kieszczyński, Lucjan 1969. Ruch strajkowy w przemyśle włókienniczym okręgu łódzkiego w latach kryzysu gospodarczego 1929-1933, Łódź : Wyd. Łódzkie

Kieślowski, Krzysztof 1997. O sobie, Kraków : Znak

Kiewnarska, Jadwiga 1937. Droga Heleny, Warszawa : Księgarnia F. Hoesicka

Kieżel, Bogusław 2014. Ewangelia i Afrobrazylijczycy, Białystok : Wyd. św. Jerzego

Kieżun, Witold 2008. Niezapomniane twarze, wyd. 2, Warszawa : EKOTV

Kijas, Artur 2000. Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Słownik biograficzny, Warszawa : Pax ; Poznań : Wyd. Poznańskie

Kijas, Zdzisław J. 2004. Piekło wiecznym oddzieleniem od Boga, Częstochowa : Edycja Świętego Pawła

Kijeński, Stanisław 1879. Portrety. Józef Ignacy Kraszewski, Warszawa : G. Centnerszwer

Kijowski, Andrzej 1961. Miniatury krytyczne, Warszawa : PIW

Kijowski, Andrzej 1964. Pseudonimy, Warszawa : Czytelnik

Kijowski, Andrzej 1968. Dziecko przez ptaka przyniesione, Warszawa : PIW

Kijowski, Andrzej 1982. Podróż na najdalszy Zachód, Warszawa : Czytelnik

Kijowski, Andrzej 1986. Tropy, Poznań : W Drodze

Kijowski, Andrzej 1986a. Kronika Dedala. Szkice i kroniki, Warszawa : Czytelnik

Kiklewicz, Aleksander 2017. Znaczenie a prawda. Fantomy semantyczne, Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej UWM

Kiliński, Jan 1958. Pamiętniki, Warszawa : PIW

Kim 1965. Chłopcy z Puhawai, przeł. K. Tarnowska, Warszawa : Nasza Księgarnia

Kim 2013. Kim są Polacy, Warszawa : Agora

Kim, Jong Il 2003. Filozofia Dżucze − samoistna filozofia rewolucji. Wywiad […], Phenian : Wydawnictwo Literatury w Językach Obcych

Kim-Kustrzeba, Łora 1971. Leninowska metodologia historii filozofii, Warszawa : PWN

Kipling, Rudyard 1986. Księga dżungli. Druga księga dżungli, przeł. J. Czekalski, wyd. 12, Warszawa : PIW

Kirchmayer, Jerzy 1965. Pamiętniki, wyd. 2, Warszawa : KiW

Kirchner, Hanna, Żabicki, Zbigniew (red.) 1972. Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. S. I, Wrocław etc. : ZNiO

Kirk, R. M. 1971. Podręcznik operacji brzusznych, tłum. Z. Klawe, Warszawa : PZWL

Kirkor, Stanisław 1981. Polacy w niewoli angielskiej w latach 1803-1814, Kraków : Wyd. Literackie

Kirkor-Kiedroniowa, Zofia 1912. Włościanie i ich sprawa w dobie organizacyjnej i konstytucyjnej Królestwa Polskiego, Kraków : AU

Kisiel, Marian 1991. U podstaw twórczości Adama Czerniawskiego, Gliwice : Wyd. „Wokół Was”

Kisielewski, Józef 1939. Ziemia gromadzi prochy, wyd. drugie, Poznań : Księgarnia św. Wojciecha

Kisielewski, Stefan 1957. Sprzysiężenie, Kraków : Wyd. Literackie

Kisielewski, Stefan 1989. Lata pozłacane, lata szare. Wybór felietonów z lat 1945-1987, Kraków : Znak

Kisielewski, Stefan 1990. Abecadło Kisiela, Warszawa : Interim

Kisielewski, Stefan 1996. Pisma wybrane. Dzienniki, Warszawa : Iskry

Kisielewski, Stefan 1997. Pisma wybrane. Gwiazdozbiór muzyczny, wyd. 6, Warszawa : Iskry

Kisielewski, Stefan 1997a. Pisma wybrane. 100 razy głową w ściany. Felietony z lat 1945-1971, wyd. 3, Warszawa : Iskry

Kisielewski, Stefan 1998. Pisma wybrane. Rzeczy małe, Warszawa : Iskry

Kisielewski, Stefan 1998a. Pisma wybrane. Polityka i sztuka, wyd. 2, Warszawa : Iskry

Kisielewski, Tadeusz, Nowak, Jan (oprac.) 1968. Chleb i krew. Moja wieś w czasie okupacji. Wspomnienia, Warszawa : LSW

Kisielewski, Zygmunt 1912. Wędrowiec, Warszawa : G. Centnerszwer i S-ka

Kisielewski, Zygmunt 1921. Szydłem i kropidłem (Seria pierwsza), Warszawa : Księgarnia Robotnicza

Kisielewski, Zygmunt 1922. Szydłem i kropidłem (Seria druga), Warszawa : Księgarnia Robotnicza

Kisielewski, Zygmunt 1927. Poranek, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Kisielewski, Zygmunt 1928. Amerykanka. Powieść, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Kisielewski, Zygmunt 1929. Porcelanowe oczy. Nowele, Warszawa : Rój

Kisielewski, Zygmunt 1935. Dni listopadowe. Powieść z 1918 roku, Warszawa : Dom Książki Polskiej

Kisielewski, Zygmunt 1939. Kwitnący cierń. Powieść, Warszawa : Rój

Kisielnicki, Maurycy 1907. Z moich wędrówek. Typy i obrazki, Łódź : Nakł. i druk. „Rozwoju”

Kita, Jarosław, Pytlas, Stefan 1995. Profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-1994 Pro memoria, Łódź : UŁ

Kita, Jarosław, Pytlas, Stefan 1996. Uniwersytet Łódzki w latach 1945-1995, Łódź : UŁ

Kita, Małgorzata 1989. Wypowiedzi przerwane we współczesnym polskim języku potocznym. Na materiale autentycznych tekstów potocznych i tekstów beletrystycznych, Katowice : UŚ

Kita, Małgorzata (red.) 2003. Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, Katowice : UŚ

Kita, Małgorzata, Polański, Edward 2002. Słownik tematyczny języka polskiego, Warszawa : Grafpunkt

Kiwerski, Marjan 1931. Dzieje piwowarstwa. T. 1, Warszawa : Nakł. Centralnego Związku Przemysłu Piwowarskiego i Słodowniczego w RP

Kizwalter, Tomasz (red.) 2016. Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816-1915, Warszawa : UW

Klafkowski, Alfons (red.) 1976. Encyklopedia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, Warszawa : Wiedza Powszechna

Klaniczay, Tibor, Szauder, József, Szabolcsi, Miklós 1966. Historia literatury węgierskiej. Zarys, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Klank, Leszek (red.) 1995. Wieś i rolnictwo w okresie transformacji systemowej, Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Klara 1993. Klara z Asyżu – kobieta nowa, przekł. G. Majka, Kraków : Wyd. oo. Franciszkanów „Bratni Zew”

Klasik, Andrzej 1974. Optymalna struktura przestrzenna a rozwój regionalny, Warszawa : PWE

Klaus, Václav 2008. Czym jest europeizm?, przekł. K. Sarna, Warszawa : Prohibita

Klebanowska, Barbara 1982. Wyrażenia przyczynowe z rzeczownikami abstrakcyjnymi we współczesnej polszczyźnie, Warszawa : UW

Klecki, Karol 1904. Alkoholizm i antyalkoholizm. Studium krytyczne, Kraków : Księgarnia Spółki Wydawniczej

Klecki, Karol 1928. Patologia ogólna. T. 1, Kraków : PAU

Kleczkowski, Leszek, Pikuła, Sławomir 1985. Poczet potworów letnich, Warszawa : KAW

Klein, Naomi 2004. No space, no choice, no jobs, no logo, przekł. H. Pustuła, Izabelin : Świat Literacki

Klein, W., Levelt, W. (eds.) 1981. Crossing the boundaries in linguistics. Studies presented to Manfred Bierwisch, Dordrecht ; Boston ; London : D. Reidel

Kleiner, Juliusz 1925. Studia z zakresu literatury i filozofii, Warszawa : Biblioteka Polska

Kleiner, Juliusz 1948. Mickiewicz. T. 2. Dzieje Konrada. Cz. 2, Lublin : TN KUL

Klejnowski, Ryszard 2008. Atlas pogody, Bielsko-Biała : Pascal

Klemensiewicz, Zenon 1926. Metodyka nauczania głosowni opisowej w gimnazjum, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Klemensiewicz, Zenon 1937. Składnia opisowa współczesnej polszczyzny kulturalnej, Kraków : PAU

Klemensiewicz, Zenon 1937a. Z Techebu do Pierzeksportu, czyli o nazwach przedsiębiorstw handlowych, przemysłowych itp. //JPol 22 (1937), 1: 20-27

Klemensiewicz, Zenon 1954. Czynniki sprawcze w rozwoju polszczyzny doby Odrodzenia, Warszawa : PIW

Klemensiewicz, Zenon 1957. O rzadszych funkcjach syntaktycznych wyrazu choć i podobnych //JPol 37 (1957), 4: 261-268

Klemensiewicz, Zenon 1961. W kręgu języka literackiego i artystycznego, Warszawa : PWN

Klemensiewicz, Zenon 1962. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, wyd. 4, Warszawa : PWN

Klemensiewicz, Zenon 1969. Ze studiów nad językiem i stylem, Warszawa : PWN

Klemensiewicz, Zenon 1969a. Garść uwag o słowotwórstwie Zegadłowicza powieściopisarza //Klemensiewicz Z. 1969: 97-101

Klemensiewicz, Zenon 1969b. Studia syntaktyczne. Cz. druga, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Klemensiewicz, Zenon 1969c. Zarys składni polskiej, wyd. 6, Warszawa : PWN

Klemensiewicz, Zenon 1982. Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, Warszawa : PWN

Klemensiewicz, Zenon (red.) 1959. O języku Adama Mickiewicza. Studia, Wrocław : ZNiO

Klemensiewicz, Zenon, Lehr-Spławiński, Tadeusz, Urbańczyk, Stanisław 1964. Gramatyka historyczna języka polskiego, wyd. 2, Warszawa : PWN

Klemensiewicz, Zygmunt 1952. Bibliografia ekslibrisu polskiego, Wrocław : ZNiO

Klemensiewiczówna, Irena 1951. Wyrazy złożone nowszej polszczyzny kulturalnej. Próba systematyki, Kraków : Wyd. Studium Słow. UJ

Klepacki, Zbigniew M. (red.) 1975. Encyklopedia organizacji międzynarodowych, wyd. 2, Warszawa : KiW

Kleszczowa, Krystyna 2012. Tajemnice dynamiki języka. Księga jubileuszowa, Katowice : UŚ

Kleszczowa, Krystyna 2015. U źródeł polskich partykuł. Derywacja funkcjonalna, przemiany, zaniki, Katowice : UŚ

Kleszczowa, Krystyna, Gwioźnik, Jolanta (red.) 2009. Faktografia w badaniach historycznych, Katowice : Biblioteka Śląska

Kleszczowa, Krystyna, Selimski, Ludwig (red.) 2000. Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji. Materiały z 4 konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów […], Katowice : Gnome

Kleszczowa, Krystyna, Sobczykowa, Joanna (red.) 2003. Śląskie studia lingwistyczne, Katowice : UŚ

Klęsk, Adolf 1924. Psychofizjologia i patologia pisma, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Klich, Bogdan (red.) 2000. Ogniska konfliktów: Bałkany, Kaukaz, Kraków : Instytut Studiów Strategicznych

Klich, Edward 1927. Polska terminologia chrześcijańska, Poznań : Nakł. PTPN

Klich, Edward et al. (red.) 1939. Polono-Slavica ofiarowane prof. dr. Henrykowi Ułaszynowi […], Poznań : Koło Slawistów Studentów Uniwersytetu Poznańskiego im. J. Baudouina de Courtenay

Klimaszewski, Tadeusz 1959. Verbrennungskommando Warschau, Warszawa : Czytelnik

Klimczak, Ryszard 1971. Bez owijania w bawełnę, Łódź : Wyd. Łódzkie

Klimczak, Ryszard 1994. Mały przewodnik turystyczny po dużych i małych miastach 1 – 2 – 2½ – 3 Rzeczypospolitej. Fraszki rubaszki, Łódź : Varia

Klimczak, Ryszard 2002. Aforyzmy, aferyzmy, duże, małe i całkiem malutkie, Łódź : [Ryszard Klimczak]

Klimczewski, Czesław 1967. Jak czytać schematy radiowe, wyd. 5 − unowocz., Warszawa : WKiŁ

Klimek, Ewald 1982. Jeżdżę z przyczepą. Technika jazdy, obsługa i usprawnienia, Warszawa : WKiŁ

Klimek, Rudolf, Palowski, Franciszek 1988. Przyszłość i medycyna czyli rozmowy o życiu, Warszawa ; Kraków : PWN

Klimowicz, Tadeusz 1993. Obywatele Arkadii. Losy pisarzy rosyjskich po roku 1917, Wrocław : UWr

Kline, Morris 1964. Matematyka a świat fizyczny, tłum. A. Sobotka, Warszawa : PWN

Klinger, Jerzy 1983. O istocie prawosławia. Wybór pism, Warszawa : Pax

Klinger, Jerzy 1998. Nurt słowiański w początkach chrześcijaństwa polskiego, Białystok : Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Klink, Johanna L. (oprac.) 1984. Wielka obietnica. Biblia dla dzieci, przekł. B. Widła, Warszawa : Pax

Klisiewicz, E. 1973. Nazwy kilku stopni wojskowych //RND WSP w Krakowie 47. PJ 2 (1973): 65-73

Klizowski, Aleksander 1937. Podstawy dla poznania zasad Nowej Epoki oraz Praw Wszechświata. T. II. Rozdz. III i IV, Warszawa : Druk. Hyndle i Styss

Kloch, Zbigniew 1995. Spory o język, Warszawa : IBL

Kloc-Konkołowicz, Jakub, Lipszyc, Adam (red.) 2014. Język i gra. Rozrachunki z Wittgensteinem, Warszawa : WFiS UW

Klominek, Andrzej 1995. Życie w PRZEKROJu, Warszawa : Most

Klub 1970. Klub moim drugim domem. Nauczyciel − wychowawca w klubie RUCHU, Warszawa : Agencja Wydawnicza „Ruch”

Kluk, Krzysztof 1805. Dykcyonarz roślinny […]. T. 1, Warszawa : Druk. Xięży Piarów

Kluk, Krzysztof 1808. Dykcyonarz roślinny […]. T. 2, Warszawa : Druk. Xięży Piarów

Kluk, Krzysztof 1811. Dykcyonarz roślinny […]. T. 3, Warszawa : Druk. Xięży Piarów

Kluszczyński, Ryszard W. Awangarda. Rozważania teoretyczne, Łódź : UŁ

Kłoczowski, Jerzy 1987. Od pustelni do wspólnoty. Grupy zakonne w wielkich religiach świata, Warszawa : Czytelnik

Kłoczowski, Jerzy 2004. Europa. Chrześcijańskie korzenie, Warszawa : Stentor

Kłodziński, Jan 1842. Encyklopedya i methodologia obejmująca ogólny rys nauk i wiadomości prawnych, Warszawa : [s.n.]

Kłopotowski, Andrzej 2012. Białoruś. Historia za miedzą. Przewodnik, Gliwice : Helion

Kłopotowski, Krzysztof 2015. Geniusz Żydów na polski rozum, Warszawa : Fronda

Kłos, Józef 1929. Na drugiej półkuli. T. 1-2, Poznań etc. : Księgarnia św. Wojciecha

Kłosińska, Anna, Sobol, Elżbieta, Stankiewicz, Anna (oprac.) 2005. Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Kłosińska, Katarzyna 2012. Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku, Warszawa : Narodowe Centrum Kultury

Kłoskowska, Antonina 1980. Kultura masowa. Krytyka i obrona, wyd. 2, Warszawa : PWN

Kłoskowska, Antonina 1983. Socjologia kultury, wyd. 2, Warszawa : PWN

Kłoskowska, Antonina (red.) 1990. Oblicza polskości. Praca zbiorowa, Warszawa : Uniwersytet Warszawski – Program Badań i Współtworzenia Filozofii Pokoju

Kłoskowska, Antonina (red.) 1991. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, Wrocław : Wiedza o Kulturze

Kłossowska, Anna 2017. Atlas turystyczny Rzymu, Warszawa : Wyd. SBM

Kłujszo, Karol 2009. System konstytucyjny Egiptu, Warszawa : Wyd. Sejmowe

Kłysik, Katarzyna 2015. Jestem katolikiem, ale… trudne pytania, proste odpowiedzi, Kraków : Rafael

Kmiecik, Sławomir 2015. Cel: Andrzej Duda. Przemysł pogardy kontra prezydent zmiany, Łomianki : LTW

Kmita, Grażyna 2013. Od zaciekawienia do zaangażowania. O rozwoju samoregulacji w interakcjach z rodzicami niemowląt urodzonych skrajnie wcześnie, przedwcześnie i o czasie, Warszawa : UW

Kmita, Jerzy 1998. Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, wyd. 2, popraw., Poznań : Instytut Filozofii UAM

Knebel, Jerzy 1967. SPD wobec sprawy polskiej (1914-1918), Warszawa : KiW

Kniat, Marjan 1929. Gospodarcze znaczenie ciężarów ludności włościańskiej w Polsce w XVIII wieku […], Poznań : PTPN

Kniazeff, Alexis 1996. Matka Boża w Kościele prawosławnym, przekł. H. Paprocki, Warszawa : Wyd. Księży Marianów

Knittel, John 1946. El Hakim (lekarz), wyd. trzecie, Poznań : Z. Gustowski

Knychała, Antoni 1970. NRF a Czarna Afryka, Katowice : Śląsk

Knysz-Rudzka, Danuta 1992. Europejskie powinowactwa naturalistów polskich. Studia, Warszawa : Instytut Literatury Polskiej UW

Knysz-Tomaszewska, Danuta et al. 1999. Dole i niedole francuskiego polonisty. Paul Cazin (1881-1963). Szkice, Warszawa : Instytut Literatury Polskiej UW

Knysz-Tomaszewska, Danuta, Zalewska, Agata (red.) 2001. Wyznanie czy dialog. W kręgu literatury dokumentu osobistego. Praca zbiorowa, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Koberdowa, Irena (red.) 1976. Międzynarodowy ruch robotniczy. T. 1. Wiek XIX-1945, Warszawa : KiW

Kobieta 2008. Kobieta boska tajemnica. O tym, jak zrozumieć kobietę z ojcem Joachimem Badenim OP rozmawia Judyta Syrek, Kraków : Dom Wydawniczy „Rafael”

Koblewska-Wróblowa, Janina 1961. Film i dzieci, Warszawa : WAiF

Kobylanska, Olha 1981. W niedzielę rano ziele zbierała, tłum. M. Dolińska, Lublin : Wyd. Lubelskie

Kobylińska, Józefa 1997. Świat językowy Władysława Orkana. Słowa i stereotypy, Kraków : Wyd. Edukacyjne

Kobylińska, Zdzisława 2012. Pod prąd poprawności politycznej, Stalowa Wola : Katedra Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II w Lublinie

Kobyliński, Józef 1936. Istota i geneza państwa totalnego, Poznań : Nakł. Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej

Kobyliński, Szymon 1982. Zbrojny pies czyli zestaw plotek, Kraków : Wyd. Literackie

Kobyliński, Szymon 1985. Domysły, Warszawa : Czytelnik

Kobyliński, Szymon 1986. Noniusz. Wspominki z życia zewnętrznego, Warszawa : Iskry

Kobyliński, Szymon, Wróblewski Andrzej 1998. Byczki w tomacie, Warszawa : Wiedza i Życie

Koch, Richard 1997. Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z, przeł. G. Łuczkiewicz, Kraków : Profesjonalna Szkoła Biznesu

Kochan, Marek 2005. Slogany w reklamie i polityce, Warszawa : Trio

Kochanowski, Janusz 2008. Rzeczpospolita praworządna, Warszawa : LexisNexis

Kochman, Stanisław 1975. Polsko-rosyjskie stosunki językowe od XVI do XVIII w. Słownictwo, Opole : OTPN

Kochman, Stanisław (red.) 1988. II Spotkania Językoznawcze. W kręgu semazjologii, leksykologii i terminologii. Materiały z Międzynarodowej Konferencji […], Opole : WSP

Kocówna, Barbara 1969. Lord Jim Josepha Conrada, Warszawa : PZWS

Kocznorowska, Halina, Kocznorowski, Henryk 1962. Uroda i zdrowie, wyd. 4 uzup., Warszawa : PZWL

Koczorowski, Zygmunt C. 1938. Jak uprawiać turystykę? Praktyczny poradnik turystyczno-krajoznawczy, Warszawa : Dom Książki Polskiej

Kodeks 2003. Kodeks cywilny po nowelizacji z 2003 roku, wyd. 4, Warszawa : LexisNexis

Kodzis, Bronisław (red.) 2000. Studia i szkice slawistyczne. Literatura − kultura − język, Opole : UO

Koebcke, Fryderyk 1949. Nowoczesne wyznaczanie czasu, Warszawa : Czytelnik

Koerner, E. F. Konrad, Szwedek, Aleksander (eds.) 2001. Towards a history of linguistics in Poland. From the early beginnings to the end of the twentieth century, Amsterdam ; Philadelphia : Benjamins

Koestler, Arthur 1990. Ciemność w południe, przeł. T. Terlecki, Warszawa : PIW

Kofta, Mirosław, Szustrowa, Teresa (red.) 1991. Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice z psychologii społecznej, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Koj, Leon 1971. Semantyka a pragmatyka. Stosunek językoznawstwa i psychologii do semantyki, Warszawa : PWN

Kokoszkiewicz, Mirosław 2012. POLACY, już czas, Warszawa : Bollinari Publishing House

Kokoszkiewicz, Mirosław 2013. Jak zabijano Polskę. Cała prawda o III RP 2005-2011, wyd. 2, Warszawa : Bollinari Publishing House

Kokot, Joanna 1992. Tekst w tekście. Studia o wierszu w prozie narracyjnej, Gdańsk : UG

Kokot, Józef 1957. Logika Poczdamu, Katowice : Śląsk

Kokot, Józef, Brożek, Andrzej 1966. Integracja przesiedleńców w Niemczech po II wojnie światowej, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Kokowski, Władysław 1903. Słownik ortograficzny języka polskiego, Warszawa ; Łódź : Nakł. L. Fiszera

Kolarzowski, Karol 1937. Zasady geometrii wykreślnej, Warszawa : Towarzystwo Kursów Technicznych

Kolasa, Jan 1954. Prawo narodów w szkołach polskich wieku Oświecenia, Warszawa : Wyd. Prawnicze

Kolasa, Jan (red.) 1994. Wspólnoty Europejskie. Wybrane problemy prawne. Cz. 1, Wrocław : UWr

Kolasa, Jan (red.) 1995. Wspólnoty Europejskie (Unia). Wybrane problemy prawne. Cz. 2, Wrocław : UWr

Kolberg, Oskar 1977. Przysłowia, wyd. 2, Warszawa : LSW

Kolbuszewski, Jacek 1985. Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej, Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoz  nawcze

Kolbuszewski, Jacek 1995. Kresy, Wrocław : Wyd. Dolnośląskie

Kolbuszewski, Jacek, Żabski, Tadeusz (red.) 1992. Literatura i kultura popularna. III, Wrocław : UWr

Kolbuszewski, Stanisław 1928. Stanisław Wyspiański a romantyzm polski, Poznań : Fiszer i Majewski

Kolbuszewski, Stanisław F. 1977. Jana Karigera Słownik polsko-łotewski na tle leksykografii b. Inflant Polskich. Studium z historii języka łotewskiego i dziejów kultury b. Inflant Polskich, Poznań : UAM

Kolebacz, Bogdan 1984. Komunistyczna Partia Polski 1923-1929. Problemy ideologiczne, Warszawa : KiW

Kolenda-Zaleska, Katarzyna, Bonowicz, Wojciech 2006. Benedykt XVI − pielgrzymka do Polski 2006, Kraków : Znak

Kolińska, Krystyna 1975. Tajemnice i damy, Warszawa : Iskry

Kolińska, Krystyna 1978. Stachu, jego kobiety, jego dzieci, Kraków : Wyd. Literackie

Kolińska, Krystyna 1979. Zamek na lewych papierach, Katowice : Śląsk

Kolińska, Krystyna 2000. Parnas w Oborach, Warszawa : Prószyński i S-ka

Kolozsvári Grandpierre, Emil 1981. Kobiety z ogłoszenia, przeł. K. Pisarska, Warszawa : Czytelnik

Kolski, Jan Jakub 1998. Kulka z chleba, Warszawa : Twój Styl

Kołaczkowska, Ewa 1969. Skarb pradziadka, wyd. 2, Warszawa : Nasza Księgarnia

Kołaczkowski, Stefan 1922. Stanisław Wyspiański. Rzecz o tragedjach i tragizmie, Poznań : Fiszer i Majewski

Kołakowska-Przełomiec, Helena 1990. Nieletni sprawcy zbrodni (początki kariery przestępczej), Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW

Kołakowski, Andrzej, Łoziński, Jerzy 1981. Uspołecznić państwo! Warszawa : KiW

Kołakowski, Andrzej et al. (red.) 2016. Wśród ludzi, rzeczy i znaków. Krzysztofowi Pomianowi w darze, Warszawa : UW

Kołakowski, Leszek 1955. Szkice o filozofii katolickiej, Warszawa : PWN

Kołakowski, Leszek 1966. Filozofia pozytywistyczna (Od Hume’a do Koła Wiedeńskiego), Warszawa : PWN

Kołakowski, Leszek 1976. Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład. T. 1, Paryż : Instytut Literacki

Kołakowski, Leszek 1987. Jeśli Boga nie ma… O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii, przeł. T. Baszniak, M. Panufnik, Londyn : Aneks

Kołakowski, Leszek 1990. Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem, Warszawa : Iskry

Kołakowski, Leszek 1994. Obecność mitu, Wrocław : Wyd. Dolnośląskie

Kołakowski, Leszek 1999. Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków : Znak

Kołakowski, Leszek 2005. Mini-wykłady o maxi-sprawach. Trzy serie, Kraków : Znak

Kołakowski, Tadeusz 1968. Dramaturgia Iwana Kryłowa, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Kołas, Jakub 1950. W poleskiej głuszy. Trzęsawisko, przeł. S. Furmanik, Z. Rysińska, Warszawa : KiW

Kołas, Jakub 1982. A tak śpiewa dudka miła. Poezje wybrane, przeł. D. Chróścielewska, B. Klog-Gogolewska, T. Chróścielewski, Łódź : Wyd. Łódzkie

Kołątaj, Adam 1984. Dyskretny urok genu, Warszawa : Iskry

Kołłątaj, Hugo 1844. Korrespondencya listowna z Tadeuszem Czackim […]. T. 1-3, Kraków : [s.n.]

Kołłątaj, Hugo 1845. Korrespondencya listowna z Tadeuszem Czackim […]. T. 4, Kraków : [s.n.]

Kołodko, Grzegorz W. 1987. Polska w świecie inflacji, Warszawa : KiW

Kołodko, Grzegorz W. 1994. Strategia dla Polski, Warszawa : Poltext

Kołodko, Grzegorz W. 2008. Wędrujący świat, Warszawa : Prószyński i S-ka

Kołodziejczak, Anna 2012. Domowy salon piękności. Poradnik nowoczesnej kosmetyki naturalnej, Warszawa : Borgis

Kołodziejczyk, Ewa 2006. Czechowicz – najwyżej piękno. Światopogląd poetycki wobec modernizmu literackiego, Kraków : Universitas

Kołodziejczyk, Ryszard 1983. Jan Bloch (1836-1902). Szkic do portretu «króla polskich kolei», Warszawa : PIW

Kołodziejek, Ewa 1994. Gwara środowiskowa marynarzy na tle subkultury marynarskiej, Szczecin : USz

Komar, Jerzy 1993. Słownik wędkarski, Warszawa : Graf-Punkt

Komar, Michał 1980. Czarownice i inni, Kraków : Wyd. Literackie

Komar, Michał 1988. Piekło Conrada, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Komar, Michał 1993. Prośba o dobrą śmierć, Warszawa : Czytelnik

Komar, Władysław 1991. Alfabet Władysława Komara. Sportowcy − artyści − prominenci, Kraków : Venus

Komar, Zenon 1993. Sztuka spekulacji, Warszawa : PRET

Komincz, Leon 1971. Wieloznaczność a funkcja selekcyjno-determinacyjna kontekstu, Warszawa ; Wrocław : PWN

Kominek, Mieczysław 1986. Zaczęło się od fonografu…, Kraków : PWM

Komornicki, Stanisław 1964. Na barykadach Warszawy. Pamiętnik z powstania 1944 r., Warszawa : Wyd. MON

Komornicki, Stanisław 1965. 63 dni, Warszawa : Wyd. MON

Komorowska, Ewa 2001. Leksykalno-semantyczne wykładniki parentezy postpozycyjnej w języku polskim i rosyjskim, Szczecin : USz

Komorowska, Ewa, Kozicka-Borysowska, Żaneta (red.) 2002. Świat Słowian w języku i kulturze. III, Szczecin : Koło Naukowe Slawistów przy Instytucie Filologii Słowiańskiej USz

Komorowski, Gleb, Komorowski, Mikołaj 1952. Twoi rówieśnicy, przeł. N. Gałczyńska, wyd. 2, Warszawa : Nasza Księgarnia

Komorowski, Tadeusz 1972. Plakat w propagandzie BHP, Warszawa : Wyd. Związkowe CRZZ

Kompaniejec, Aleksander 1966. Co to jest mechanika kwantowa?, tłum. W. Klonowski, Warszawa : PWN

Komunizm 1969. Komunizm z ludzką twarzą, Paryż : Instytut Literacki

Konarski, Feliks 1959. 30 lat piosenki i 30 słów o świni, Londyn : Gryf Printers

Konarski, Feliks 1998. Wiersze sercem pisane, Olszanica : Bosz

Konarski, Franciszek 1889. Słów kilka w sprawie ojczystego języka, Lwów : Nakł. Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych

Konarski, Kazimierz 1929. Nowożytna archiwistyka polska i jej zadania, Warszawa : Nakł. Archiwów Państwowych

Konarski, Kazimierz 1965. Dalekie a bliskie. Wspomnienia szczęśliwego człowieka, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Kondor, Ludwik (zebr.) 1989. Siostra Łucja mówi o Fatimie (Wspomnienia siostry Łucji), wyd. trzecie, Fatima : [s.n.]

Kondratiuk, Michał (red.) 1990. Bałto-słowiańskie związki językowe, Wrocław : Warszawa : Kraków, ZNiO

Kondratowicz, Sylweriusz 1898. Fałsze życia. Powieść. T. 1, Warszawa : Druk P. Laskauera i W. Babickiego

Konecka, Krystyna 1984. Pory mroku. Sonety, Białystok : KAW

Koneczna, Halina 1936-1937. Wyrazy angielskie w języku polskim //PorJ 1936/37, 9: 161-170

Koneczny, Feliks 1912. O pajdokracji, Warszawa : Wyd. „Słowa”

Koneczny, Feliks 1921. Skrót dziejów włościaństwa w Polsce, Wilno : Księgarnia J. Zawadzkiego

Koneczny, Feliks 1935. O wielości cywilizacyj, Kraków : Gebethner i Wolff

Koneski, Blaže 1984. Winnica. Wybór poezji i prozy, przekł. B. Gogolewska, S. Gogolewski, Łódź : Wyd. Łódzkie

Konferencja 1954. Konferencja berlińska (25 stycznia − 18 lutego 1954 r.). Dokumenty i materiały, Warszawa : PISM

Konferencja 2016. Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki „Rozwój humanistyki: co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce?” […], Warszawa : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Toruń : UMK

Konfucjusz 2008. Dialogi, Warszawa : Hachette

Konias, Andrzej, Ostrowski, Jerzy, Strzelecki, Krzysztof (red.) 2010. Kartografia w regionie, Słupsk : Akademia Pomorska ; Warszawa : Polskie Tow. Geograficzne

Konicki, Michał 1870. Słownik techniczny polsko-rossyjski […], Warszawa : Druk. A. Lewińskiego

Konicki, Zdzisław 1970. Dziwy nad Łódką czyli nowy łódzki bajarz, Łódź : Wyd. Łódzkie

Konieczka, Leon 1998. Życie i patriotyczne listy autora. T. 2, Bydgoszcz : [Jan Konieczka]

Konieczna-Twardzikowa, Jadwiga, Kropiwiec, Urszula (red.) 1995. Między oryginałem a przekładem. 1. Czy istnieje teoria przekładu? Kraków : Universitas

Konik, Roman (red.) 2009. Matematyka, filozofia, sztuka, Wrocław : Atut

Koniusz, Elżbieta 2001. Polszczyzna z historycznej Litwy w Słowniku gwar polskich Jana Karłowicza, Kielce : Wyd. Akademii Świętokrzyskiej

Konopczyński, Władysław 1995. Historia polityczna Polski 1914-1939, Warszawa : Inicjatywa Wydawnicza «ad astra»

Konopelska, Wiesława (red.) 1998. Kongres Kultury na Górnym Śląsku. Katowice, 26-27 września 1998 r., Katowice : Górnośląskie Centrum Kultury

Konopka, Eugenia (red.) 1955. Wszechświat, życie, człowiek, wyd. 3, rozszerz., Warszawa : KiW

Konopnicka, Maria 1891. Filuś, Miluś i Kizia. Wesołe kotki, Warszawa : M. Arct

Konopnicka, Maria 1898. Dym. Nasza szkapa. Głupi Franek, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Konopnicka, Maria 1930. Psałterz dziecka, wyd. trzecie, Warszawa : M. Arct

Konopnicka, Maria 2003. Pan Balcer w Brazylii, Kraków : Universitas

Konorski, Bolesław 1970. Pole elektryczne trójfazowej linii przesyłowej, Warszawa : PWN

Konorski, Jerzy 1969. Integracyjna działalność mózgu, Warszawa : PWN

Konstytucja 1977. Konstytucja Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Warszawa : KiW

Konstytucja 1992. Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. The Constitution of the United States of America, tłum. M. Król-Bogomilska, Warszawa : Beartig

Konstytucja 2009. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Liber

Konwencya 1797. Konwencya między nayiasnieyszymi imperatorem całey Rosyi y krolem pruskim ich mosciami […] o integralnym rozdzieleniu Polski między ich wzaiemnymi państwami, S. Peterburg : В Императ. Типогр.

Konwicki, Tadeusz 1954. Władza, Warszawa : Czytelnik

Konwicki, Tadeusz 1954a. Godzina smutku, Warszawa : Czytelnik

Konwicki, Tadeusz 1959. Dziura w niebie,Warszawa : Iskry

Konwicki, Tadeusz 1964. Sennik współczesny, wyd. 2, Warszawa : Iskry

Konwicki, Tadeusz 1967. Wniebowstąpienie, Warszawa : Iskry

Konwicki, Tadeusz 1969. Zwierzoczłekoupiór, Warszawa : Czytelnik

Konwicki, Tadeusz 1971. Nic albo nic, Warszawa : Czytelnik

Konwicki, Tadeusz 1974. Kronika wypadków miłosnych, Warszawa : Czytelnik

Konwicki, Tadeusz 1977. Dziura w niebie, wyd. 4, Warszawa : Czytelnik

Konwicki, Tadeusz 1982. Zwierzoczłekoupiór, wyd. 4, Warszawa : Czytelnik

Konwicki, Tadeusz 1987. Bohiń, Warszawa : Czytelnik

Konwicki, Tadeusz 1989. Kompleks polski, Warszawa : Alfa

Konwicki, Tadeusz 1989a. Rzeka podziemna, podziemne ptaki, wyd. 3, Warszawa : Alfa

Konwicki, Tadeusz 1989b. Mała apokalipsa, wyd. 2, Warszawa : Alfa

Konwicki, Tadeusz 1990. Wschody i zachody księżyca, Warszawa : Interim

Konwicki, Tadeusz 1991. Kronika wypadków miłosnych, wyd. 4, Warszawa : Czytelnik

Kopaliński, Władysław 1965. Warszawska niedziela. Wybór felietonów z lat 1957−1964, Warszawa : Czytelnik

Kopaliński, Władysław 1968. W Warszawie i w Warszawce. Wybór felietonów z lat 1965-1967, Kraków : Wyd. Literackie

Kopaliński, Władysław 1992. Słownik przypomnień. Warszawa : Wiedza Powszechna

Kopaliński, Władysław 1994. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, wyd. 22, Warszawa : Wiedza Powszechna

Kopaliński, Władysław 1996. Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Kopaliński, Władysław 1999. Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Kopaliński, Władysław 2003. Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM

Kopaliński, Władysław 2003a. Leksykon wątków miłosnych, wyd. 2, Warszawa : Muza

Kopaliński, Władysław 2004. 125 baśni do opowiadania dzieciom, Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM

Kopania, Jerzy 1995. Ludzkie oblicza Boskiej Prawdy, Warszawa : Sokrates

Kopania, Jerzy 1996. Descartes i Kant o użyteczności poznawczej języka naturalnego, Warszawa : Polskie Towarzystwo Semiotyczne

Kopański, Stanisław 1972. Wspomnienia wojenne 1939-1946, wyd. drugie, London : Veritas

Kopczewski, Władysław (oprac.) 1925. Pamiętnik I Ogólnopolskiego Zjazdu Polonistów w Warszawie […], Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Kopczewski, Władysław (oprac.) 1963. Wiem wszystko. Liczba, miara, materia, życie, Warszawa : Iskry

Kopczyński, Bronisław 1959. Przy lampce naftowej. Wspomnienia o dawnej Warszawie, Krakowie, wędrówkach z farbami, spotkanych ludziach 1882 − 1952, Warszawa : Czytelnik

Kopczyński, Edward 1982. Barbara, miłość i medycyna, Łódź : Wyd. Łódzkie

Kopczyński, Kazimierz 2016. Dzwony i dzwonki w kulturze Orientu i Zachodu. Studium z kampanologii komparatystycznej, Warszawa : Neriton

Kopczyński, Krzysztof, Puzynina, Jadwiga (red.) 1990. Język Cypriana Norwida. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Pracownię Słownika Języka Norwida […], Warszawa : UW

Kopczyński, Onufry 1808. Poprawa błędów w ustnéy i pisanéy mowie polskiéy, Warszawa : W druk. Piiarskiéy

Kopczyński, Onufry 1816. Grammatyka dla szkół narodowych na klassę II, Warszawa : Druk. X. Piiarów

Kopczyński, Stanisław (red.) 1921. Higiena szkolna. Podręcznik […], Warszawa : Wyd. M. Arcta

Kopeć, Jadwiga 1981. Dziecko dawnej Warszawy, wyd. 3, Warszawa : Nasza Księgarnia

Kopeć, Jakub 1981. Proces wezbrany jak rzeka, Warszawa : KAW

Kopeć, Jerzy 1965. Język Józefa Lompy, Wrocław : PWN

Koperska, Teresa (oprac.) 1993. Konstytucja Hiszpanii z 27 grudnia 1978, tłum. T. Mołdawa, Warszawa : Wyd. Sejmowe

Koperska, Teresa (oprac.) 1993a. Konstytucja Republiki Słowackiej z 1 września 1992, tłum. K. Skotnicki, Warszawa : Wyd. Sejmowe

Koprowski, Franciszek 1975. Bo wolność krzyżami się mierzy…, Kraków : Wyd. Literackie

Koprowski, Jan 1972. Dzień powszedni literatury, Łódź : Wyd. Łódzkie

Koprowski, Jan 1977. Przyjaciele i znajomi, Łódź : Wyd. Łódzkie

Koprowski, Jan 1982. Gość z daleka. Opowiadania wybrane, Warszawa : Czytelnik

Korab Brzozowski, Stanisław 1910. Nim serce ucichło, Warszawa : J. Mortkowicz

Korabiewicz, Wacław 1960. Żaglem do jogów, Warszawa : LSW

Korab-Kucharski, Henryk 1928. R. S. F. S. R. Wrażenia z podróży naokoło Rosji Sowieckiej, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Korab-Żebryk, Roman 1991. Biała księga w obronie Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, Lublin : Wyd. Lubelskie

Koral, Wacław 1933. Przez partje, związki, więzienia i Sybir… Wspomnienia drukarza z działalności w ruchu socjalistycznym i zawodowym 1898-1928, Warszawa : Zw. Zaw. Druk. i Pokr. Zaw. w Polsce

Koralewicz, Jadwiga (red.) 1987. Społeczeństwo polskie przed kryzysem w świetle badań socjologicznych z lat 1977-1979. Praca zbiorowa, Warszawa : PWN

Koran 1986. Koran, przeł. J. Bielawski, Warszawa : PIW

Korboński, Stefan 1963. W imieniu Polski walczącej, Londyn : B. Świderski

Korbut, Gabrjel 1935. Szkice i drobiazgi historyczno-literackie, Warszawa : Kasa im. Mianowskiego

Korczak,Cezary W. (red.) 1973. Higiena ochrona zdrowia. Podręcznik dla średnich szkół medycznych, wyd. 7, Warszawa : PZWL

Korczak, Janusz 1906. Dziecko salonu, Warszawa : Nakł. Księgarni Powszechnej

Korczak, Janusz 1922. Sam na sam z Bogiem. Modlitwy tych, którzy się nie modlą, Warszawa ; Kraków : Nakł. T-wa Wydawniczego w Warszawie

Korczak, Józef, Pikul, Jan 1991. Kuchenka mikrofalowa, Poznań : PWRiL

Korczakowska, Jadwiga 1980. Wakacje w Borkach, Warszawa : LSW

Korczakowska, Jadwiga 1985. Pałac pod gruszą, wyd. 4, Warszawa : Nasza Księgarnia

Korczewski, Michał 1950. Na pograniczu życia i materii nieożywionej, wyd. drugie uzup., Warszawa : PZWS

Kordek, Norbert, Stroński, Krzysztof (ed.) 1998. Artis linguisticae paululum libellum professori Georgio Bańczerowski sexagenario ablatum, Poznań : UAM

Kordyasz, Piotr 2001. Stefek. Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski, Warszawa : Verbinum

Kordzińska-Nawrocka, Iwona, Kozyra, Agnieszka (red.) 2016. Cielesność w kulturze Japonii. Literatura i język, Warszawa : Katedra Japonistyki UW

Kordziński, Czesław 1966. Świece zapłonowe, Warszawa : WKiŁ

Koreywo, Bolesław 1920. Uśmiechy rewolucji. Wrażenia z niewoli bolszewickiej, Poznań : Nakł. S. Martynowskiego

Koreywo, Marek 1970. Podstępna broń, Warszawa : Wyd. MON

Kornatowska, Maria 1977. Monica Vitti, Warszawa : WAiF

Kornhauser, Julian 1975. Kilka chwil, Kraków : Wyd. Literackie

Kornhauser, Julian 1983. Wspólny język (Jugoslavica), Katowice : Śląsk

Korniluk, Maria (red.) 1974. Wspomnienia działaczy związkowych 1944-1972, Warszawa : IW CRZZ

Korniłowiczówna, Maria 1973. Onegdaj. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich, wyd. 2, Warszawa : PIW

Korniłowiczówna, Maria 1975. W sto lat później. Szkice z podróży do Ameryki, Warszawa : PIW

Korolko, Mirosław 1999. Leksykon kultury religijnej w Polsce. Miejsca, obrzędy, wspólnoty (z przydatkiem literackich wypisów), Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”

Koronczewski, Andrzej 1961. Polska terminologia gramatyczna, Wrocław : ZNiO

Korosadowicz, Z., Biedrzycki, A. 1971. Zakopane. Tatry. Podtatrze. Popularny przewodnik i informator turystyczny […], wyd. 2 uzup. i rozszerz., Warszawa : Sport i Turystyka

Korotkich, Krzysztof, Ławski, Jarosław (red.) 2006. Apokalipsa. Symbolika − tradycja − egzegeza. T. 1, Białystok : Uniwersytet w Białymstoku

Korotkich, Krzysztof, Ławski, Jarosław (red.) 2007. Apokalipsa. Symbolika − tradycja − egzegeza. T. 2, Białystok : Uniwersytet w Białymstoku

Korotkich, Krzysztof, Ławski, Jarosław, Zawadzka, Danuta (red.) 2007. Światło w dolinie. Prace ofiarowane profesor Halinie Krukowskiej, Białystok : Uniwersytet w Białymstoku

Korotyńska, Elwira 1936. Nowy zbiór powinszowań wierszem i prozą do użytku dzieci i młodzieży […], Warszawa : Księgarnia Popularna

Korotyński, Henryk 1972. Różnie bywało…, Warszawa : KiW

Korowicz, Marek Stanisław 1955. W Polsce pod sowieckim jarzmem, Londyn : Veritas

Korpanty, Józef 1979. Rzeczpospolita potomków Romulusa. Ludzie – wydarzenia – idee, Warszawa : Czytelnik

Korpikiewicz, Honorata 1989. Niebo jest w nas. Szkice z poznania Nieba, Warszawa : KiW

Korpysz, Tomasz, Puzynina, Jadwiga 1998. Wolność i niewola w pismach Cypriana Norwida, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Korpysz, Tomasz, Kozłowska, Anna (red.) 2011. Język pisarzy. Problemy słownictwa, Warszawa : UKSW

Kornobis, Stefan 1986. Akwarium w mieszkaniu, Poznań : Wyd. Poznańskie

Korsak, Andrzej 1977. Musisz palić? Spytaj komputera, Warszawa : KAW

Korsch, Rudolf 1925. Żydowskie ugrupowania wywrotowe w Polsce, Warszawa : Druk. PKO

Kortowicz, E. S. 1891. Oczyszciciel mowy polskiej czyli słownik obcosłów […], Poznań : Nakł. Autora

Kortum, Karl Arnold 1913. Jobsiada. Epos komiczne, przekł. M. Konopnickiej, Warszawa : Gebethner i Wolff

Kortunow, Wadim W. 1976. Ideologia i polityka. Ewolucja teorii i praktyki antykomunizmu, przeł. Z. Simbierowicz, R. Sławiński, Warszawa : PWN

Korusiewicz, Maria 2014. Cień wiśni. Natura w kulturze japońskiej. Doi, Saito, Kagawa-Fox, Kraków : Universitas

Korwin-Mikke, Janusz 1991. Vademecum ojca, Warszawa : Watra

Korwin-Mikke, Janusz 2004. Podatki czyli rzecz o grabieży, Rzeszów : Dextra

Korwin-Mikke, Janusz 2009. Rusofoby w odwrocie, Lublin : Red Horse

Korybutowicz, Zygmunt 1983. Grudzień 1970, Paryż : Instytut Literacki

Korycki, Władysław 1913. Z duchowych wnętrz. Studja krytyczno-literackie, Warszawa : E. Wende i S-ka

Korycki, Władysław 1914. Odrodzona szkoła, Warszawa : Gebethner i Wolff

Korzeniewska, Ewa 1971. Maria Dąbrowska. Kronika życia, Warszawa : Czytelnik

Korzeniewski, Bohdan 1989. Książki i ludzie, Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza

Korzeniowski, Józef 1872. Dzieła. Wydanie zupełne. T. 6, Warszawa : S. Lewental

Korzeniowski, Józef 1873. Dzieła. Wydanie zupełne. T. 11-12, Warszawa : S. Lewental

Korzeniowski, Józef 1925. Kollokacja, Warszawa : Biblioteka Polska

Korzeniowski, Józef 1954. Dzieła wybrane. T. 1-8, Kraków : Wyd. Literackie

Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL

Kosek, Iwona 2008. Fleksja i składnia nieciągłych imiennych jednostek leksykalnych, Olsztyn : UWM

Koseska-Toszewa, Violetta, Rytel-Kuc, Danuta (red.) 1996. Semantyka a konfrontacja językowa. T. 1, Warszawa : SOW

Kosicki, Marian Kamil 1998. Twój sukces w twoich rękach, wyd. drugie popraw., Warszawa : Limba

Kosidowski, Zenon 1979. Królestwo złotych łez, wyd. 6, Warszawa : Iskry

Kosierkiewicz, Mirosław 1969. W stronę słońca, Warszawa : Iskry

Kosik, Rafał 2014. Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi, Warszawa : Powergraph

Kosiński, Amilkar 1922. Pamiętnik o legjonach polskich we Włoszech, Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa

Kosiński, I. 1916. Przyszłość Puław, Warszawa : Nakł. Autora

Kosiński, Jerzy 1995. Malowany ptak, przeł. T. Mirkowicz, Warszawa : Czytelnik

Kosiński, Jerzy N. 1967. Socjologia amerykańska. Wybór prac, New York : Polski Instytut Naukowy w Ameryce

Koskowski, Bolesław 1907. Polityka gminna, Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i Sp.

Kosman, Marceli 1979. Historia Białorusi, Wrocław etc. : ZNiO

Kosmowska, Irena Wanda 1918. Ksiądz Ignacy Skorupka, Warszawa : Odrodzenie Polski

Kosmowska, Irena Wanda 1918a. Domy ludowe u obcych i u nas, Warszawa : M. Arct

Kosmowska, Irena 1920. Polska w czasie wszechświatowej wojny, Warszawa : Wyd. „Odrodzenie Polski’

Kosmowska, J. Wanda 1921. Domy społeczne, Warszawa : Wydział Propagandy Związku Polskich Stowarzyszeń Spożywców

Kosnarewicz, Elwira, Rzepa, Teresa, Stachowski, Ryszard (red.) 1992. Słownik psychologów polskich, Poznań : Instytut Psychologii UAM

Kosowska, Ewa (red.) 1998. Wstyd w kulturze. Zarys problematyki, Katowice : Śląsk

Kossak, Zofia 1932. Nieznany kraj, Warszawa : Rój

Kossak, Zofia 1935. Krzyżowcy. T. 3, Poznań etc. : Księgarnia św. Wojciecha

Kossak, Zofja 1935a. Beatum scelus, Warszawa : Rój

Kossak, Zofia 1937. Puszkarz Orbano. Powieść historyczna, Lwów : PWKS

Kossak, Zofia 1958. Suknia Dejaniry, Warszawa : Pax

Kossak, Zofia 1968. Legnickie pole, wyd. 2, Warszawa : Nasza Księgarnia

Kossecki, Józef 1974. Cybernetyka kultury, Warszawa : PIW

Kossuth, Stanisław et al. 1949. Górnictwo w Polsce, Warszawa : Czytelnik

Kossobudzki, Leon, Ładno, J., Konwiński, W. 1970. Podręcznik radiooperatora krótkofalowca, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : WKiŁ

Kossowska-Cezak, Urszula 2000. Wstęp do meteorologii i klimatologii, wyd. trzecie popraw. i poszerz., Warszawa : Zakład Klimatologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW

Kossowski, Jerzy 1954. Wici w puszczy. Powieść, Londyn : Veritas

Kostanecki, Stanisław 1972. Władysław Broniewski i Płock, wyd. trzecie, uzup., Płock : Towarzystwo Naukowe Płockie

Kostanecki, Wojciech 1970. Choroby włosów, Warszawa : PZWL

Kosterkiewicz, Bolesław (wyb.) 1976. Rodzina socjalistyczna − a więc jaka? Warszawa : KiW

Kostkiewiczowa, Teresa 1979. Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia, wyd. 2, Warszawa : PWN

Kostkiewiczowa, Teresa 1984. Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów Oświecenia, Warszawa : PWN

Kostkiewiczowa, Teresa (red.) 1977. Słownik literatury polskiego oświecenia, Wrocław etc. : ZNiO

Kostkiewiczowa, Teresa (red.) 1978. Problemy kultury literackiej polskiego Oświecenia. Studia, Wrocław etc. : ZNiO

Kostova, Elizabeth 2006. Historyk, przeł. M. Wroczyński, Warszawa : Świat Książki

Kostrz, Jan 1972. Górnictwo. T. VI. Wykonywanie wyrobisk. Cz. 3. Pogłębianie szybów i roboty szybowe, Katowice : Śląsk

Kostrzewski, Józef 1947. Kultura prapolska, Poznań : Instytut Zachodni

Kostrzewski, Józef 1949. Kultura prapolska, wyd. drugie, Poznań : Instytut Zachodni

Kostrzewski, Piotr, Ziółkowski, Janusz (red.) 1999. Mała encyklopedia medycyny PWN, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Kostyrko, Krzysztof 1987. Artyści plastycy. Zawód, postawy twórcze na przykładzie środowiska poznańskiego, Warszawa ; Poznań : PWN

Koszko, Marta et al. (red.) 2012. Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in honour of Professor Stanisław Puppel on the occasion of his 65th birthday, Poznań : UAM

Koszykowski, Izydor 1950. Dziecko ulicy, Warszawa : KiW

Kościałkowska, Janina 1992. Łódź bukowa, [wyd. drugie], Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Kościelny, Robert 2017. Teoria spisku. Kontrola umysłu, Warszawa : Bollinari Publishing House

Kościńska, Marianna 1950. Niedziela na Wydartej i inne opowiadania, Warszawa : KiW

Kościół 1987. Kościół a problemy etyki seksualnej. Komentarz do Deklaracji Persona humana, przeł. A. Szymanowski, Warszawa : Pax

Kościół 2009. Kościół, Żydzi, Polska. Z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają: Grzegorz Górny i Rafał Tichy, Warszawa : Fronda

Kościuszko, Tadeusz 1947. Pisma, Warszawa : PZWS

Kościuszko, Robert 2011. Niewidzialna gra. Znamię. Cz. 1, [Piaseczno], : Wyd. Kościuszko

Kot, Stanisław 1955. Listy z Rosji do Gen. Sikorskiego, Londyn : Skł. Gł. Jutro Polski

Kot, Wiesław 2001. Polskie dekady. Kronika naszych czasów 1950-1990, Poznań : Podsiedlik-Raniowski i Sp.

Kot, Wiesław (oprac.) 1987. System oświaty Japonii, Warszawa : Instytut Programów Szkolnych

Kotański, Wiesław 1974. Sztuka Japonii. Zarys, Warszawa : WAiF

Kotański, Wiesław, Kim Czun Thek, Hoáng Tuê (wyb. i przeł.) 1967. Myśli srebrne i złote. Z krańców Azji, Warszawa : Wiedza Powszechna

Kotarbińska, Janina 1990. Z zagadnień teorii nauki i teorii języka, Warszawa : PWN

Kotarbiński, Tadeusz 1913. Szkice praktyczne. Zagadnienia z filozofii czynu, Warszawa : E. Wende i S-ka

Kotarbiński, Tadeusz 1935. Zasadnicze myśli pansomatyzmu //PFiloz 38 (1935), 4: 283-294

Kotarbiński, Tadeusz 1966. Medytacje o życiu godziwym, Warszawa : Wiedza Powszechna

Kotarbiński, Tadeusz 1966a. Sprawność i błąd (Z myślą o dobrej robocie nauczyciela), wyd. czwarte, rozszerz., Warszawa : PZWS

Kotarbiński, Tadeusz 1985. Medytacje o życiu godziwym, wyd. 4, Warszawa : Wiedza Powszechna

Kotarbiński, Tadeusz 1986. Myśli o ludziach i ludzkich sprawach, Wrocław : ZNiO

Kotarbiński, Tadeusz 1990. Dzieła wszystkie. T. 1. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wrocław etc. : ZNiO

Kotarbiński, Tadeusz, Infeld, Leopold, Russell, Bertrand 1984. Religia i ja, wyd. 4, Warszawa : KiW

Kotarski, Edmund 1990. Dziedzictwo i tradycja. Szkice o literaturze staropolskiej, Gdańsk : Wyd. Morskie

Kotarski, Stefan 1955. Słownik zlatynizowanych nazw miejscowych. Ze szczególnym uwzględnieniem osiedli słowiańskich, Warszawa : SBP

Kotiużyński, Zygmunt 1911. Pamiętniki, Kraków : Księgarnia G. Gebethnera i Sp.

Kotlarczyk, Mieczysław 1965. Podstawy sztuki żywego słowa (Instrument − dykcja − ekspresja), wyd drugie rozszerz., Warszawa : Wyd. Związkowe CRZZ

Kotłubaj, Edward 1859. Życie Janusza Radziwiłła […], Wilno ; Witebsk : M. Mindelsohn

Kotłubaj, Henryk (red.) 1908. XXV-lecie rolnictwa polskiego 1883-1907. Księga jubileuszowa „Rolnika i Hodowcy”. Cz. 1-2, Warszawa : [s.n.]

Kotowicz, Waldemar 1965. Frontowe drogi, wyd. 5, Warszawa : Wyd. MON

Kott, Jan 1956. Mitologia i realizm, wyd. drugie, Warszawa : PIW

Kotula, Adam, Krakowski, Piotr 1980. Rzeźba XIX wieku, Kraków : Wyd. Literackie

Kotula, Adam, Krakowski, Piotr 1985. Rzeźba współczesna, wyd. 2, Warszawa : WAiF

Kotula, Franciszek 1974. Po rzeszowskim Podgórzu błądząc. Reportaż historyczny, Kraków : Wyd. Literackie

Kotyńska, Katarzyna 2006. Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity, Warszawa : SOW

Kowal, Kazimierz, Sawicki, Zdzisław 2008. Dzieje oręża polskiego w medalierstwie, Warszawa : Pantera Books

Kowalak, Tadeusz 1999. Lokalne instytucje ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych (Studium na przykładzie stanu Ohio), Warszawa : Elipsa

Kowalczyk, Józef 2008. Świadectwo i służba. Z arcybiskupem Józefem Kowalczykiem, Nuncjuszem Apostolskim w Polsce, rozmawia ks. Rafał Markowski, Warszawa : Adam

Kowalczyk, Józef (oprac.) 1952. Bolesław Bierut. Życie i działalność, Warszawa : KiW

Kowalczyk, Józef, Daniszewski, Tadeusz, Kalicka, Felicja (red.) 1951. KPP. Wspomnienia z pola walki, Warszawa : KiW

Kowalczyk, Katarzyna 2000. Ewolucja anizotropii plastycznej silnie deformowanych metali, Warszawa : IPPT PAN

Kowalczyk, Krzysztof, Kubaj, Artur, Wróblewski, Radosław (red.) 2001. Między integracją a komunizmem. Społeczeństwa i kościoły Europy Środkowej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej […], Tuchów : : Stowarzyszenie Absolwentów USz

Kowalczyk, Witold 1991. Twórczość Apollona Majkowa i jej konteksty kulturowe, Lublin : UMCS

Kowalczykowa, Alina 1981. Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939, wyd. 2, rozszerz., Warszawa : LSW

Kowalenko, Władysław 1946. Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich w latach 1940-1944, Poznań : Druk. św. Wojciecha

Kowalewicz, Andrzej 1996. Wybrane zagadnienia samochodowych silników spalinowych, Radom : WSI im. K. Pułaskiego

Kowalewski, Lech 2004. Zjednoczenie mistyczne według Jana van Ruysbroecka, Sandomierz : Wyd. Diecezjalne

Kowalewski, Marian 1960. Mały słownik teologiczny, Poznań : Księgarnia św. Wojciecha

Kowalewski, Stanisław 1979. Przełożony−podwładny w świetle socjalistycznej teorii organizacji, wyd. 4 zmien. i rozszerz., Warszawa : PWE

Kowalik, Helena 1981. Mielizna, Warszawa : Iskry

Kowalik, Krystyna 1977. Budowa morfologiczna przymiotników polskich, Wrocław etc. : ZNiO

Kowalik, Stanisław 1996. Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Warszawa : Interart

Kowalik, Tadeusz 1965. Krzywicki, Warszawa : Wiedza Powszechna

Kowalowa, Antonina, Łukow, Walery 2003. Socjologia młodzieży, Szczecin : Pedagogium

Kowalska, Anna 1953. Na rogatce, Warszawa : PIW

Kowalska, Anna 1958. Nimfa, Warszawa : PIW

Kowalska, Anna 1966. Trzy boginie. Opowiadania, Warszawa : Czytelnik

Kowalska, Anna 2008. Dzienniki 1927-1969, Warszawa : Iskry

Kowalska, Bożena 1981. Twórcy − postawy. Artyści mojej galerii, Kraków : Wyd. Literackie

Kowalska, Hanna 1987. Rosyjski wiersz duchowny i kultura religijna staroobrzędowców pomorskich, Wrocław etc. : ZNiO

Kowalska, Hanna 1998. Kultura staroruska XI-XVI w. Tradycja i zmiana, Kraków : UJ

Kowalska, Maria Faustyna 2010. Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, wyd. 6, Warszawa : Wyd. Księży Marianów

Kowalska-Stus, Hanna 2007. Kultura i eschatologia. Moskwa wieku XVII, Kraków : UJ

Kowalski, Franciszek 1912. Wspomnienia (1819-1823). Pamiętnik, wyd. 2, Kijów ; Warszawa : Nakł. L. Idzikowskiego

Kowalski, Józef 1962. Zarys historii polskiego ruchu robotniczego w latach 1918-1939. Cz. 1. Lata 1918-1928, Wyd. drugie rozszerz., Warszawa : Książka i Wiedza

Kowalski, Kazimierz 1930. Podstawy filozofji, Gniezno : Nakł. „Studia Gnesnensia”

Kowalski, Marek Arpad 2000. Reklama dźwignią fałszu? Warszawa : Inicjatywa Wydawnicza «Ad astra»

Kowalski, Marian 1984. Przed kurtyną, Szczecin : Glob

Kowalski, Mateusz 2016. Język i czas. Studium myśli naukowej Jana Baudouina de Courtenay i Ferdinanda de Saussure’a, Warszawa : UKSW

Kowalski, Piotr 1998. Leksykon Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa ; Wrocław : Wyd. Nauk. PWN

Kowalski, Piotr (red.) 1998. Wszystek krąg ziemski. Antropologia, historia, literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi, Wrocław : UWr

Kowalski, Sergiusz, Tulli, Magdalena 2003. Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, Warszawa : W.A.B.

Kowalski, Stanisław 1974. Socjologia wychowania w zarysie, Warszawa : PWN

Kowalski, Tadeusz 1921. Ze studjów nad formą poezji ludów tureckich. I, Kraków : Nakł. PAU

Kowalski, Tadeusz 1935. Na szlakach islamu. Szkice z historii kultury ludów muzułmańskich, Kraków

Kowalski, Władysław 1936. W Grzmiącej, Warszawa : Wyd. M. Fruchtmana

Kowalski, Władysław 1948. Dalekie i bliskie, Warszawa : Wyd. Ludowe

Kowalski, Władysław 1950. W Grzmiącej. Powieść, wyd. 5, Warszawa : PIW

Kowalski, Włodzimierz T. 1978. Rok 1918, Warszawa : KAW

Kowalski, Włodzimierz T. 1986. Poczdamski ład pokojowy, wyd. 3, uzup., Warszawa : Wyd. MON

Kowecka, Elżbieta 2008. W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX wieku, wyd. 3, Poznań : Zysk i S-ka

Kownacka, Maria 1936. Plastusiowy pamiętnik, Warszawa ; Lwów : PWKS

Kownacka, Maria 1980. Kajtkowe przygody, wyd. 11, Warszawa : Nasza Księgarnia

Kownacka, Maria 1995. Kajtkowe przygody, Poznań : GMP

Kownator, Rachil 1944. Matka Lenina, Moskwa : Wyd. Literatury w Językach Obcych

Kozaczuk, Władysław 1979. W kręgu Enigmy, Warszawa : KiW

Kozaczuk, Władysław 1982. Wojna w eterze, wyd. drugie, Warszawa : WRiT

Kozak, Stanisław 2013. Patologia fonoholizmu. Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego, Warszawa : Difin

Kozakiewicz, Helena 1991. Zwierciadło społecznego świata, Warszawa: PWN

Kozakiewicz, Mikołaj 1968. Zanim przekroczysz próg, wyd. 2, Warszawa : PZWL

Kozakiewicz, Mikołaj 1971. Kariery płockie, Warszawa : Nasza Księgarnia

Kozakiewicz, Mikołaj 1981. Zaproszenie do rozmowy, Warszawa : IWZZ

Kozakiewicz, Mikołaj 1982. Nieoczekiwana Ameryka, Warszawa : Czytelnik

Kozakiewicz, Mikołaj 1984. Gdy miłość dojrzewa, Warszawa : Alfa

Kozakiewicz, Mikołaj 1991. Byłem marszałkiem kontraktowego…, Warszawa : BGW

Kozakiewiczowa, Helena 1984. Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa : PWN

Kozarynowa, Zofia 1955. O braciach kłótnikach i wesołej Basi. Opowieść dla dzieci, Londyn : Veritas

Kozarynowa, Zofia 1992. Sto lat. Gawęda o kulturze środowiska, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Kozarzewska, Emilia 1990. Czasowniki mówienia we współczesnym języku polskim. Studium semantyczno-składniowe, Warszawa : UW

Kozicki, Stanisław 1906. Sprawa włościańska w Polsce w drugiej połowie 18-go wieku, Warszawa : Księgarnia Polska

Kozicki, Stefan (wyb. i oprac.) 1982. Dziki i ludzie, Rzeszów : KAW

Koziej, Stanisław (przew.) 2013. Biała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Kozielecki, Józef 1985. Smutek spełnionych baśni, wyd. 2 popraw., Kraków ; Wrocław : Wyd. Literackie

Kozielecki, Józef 1995. Koniec wieku nieodpowiedzialności, Warszawa : Santorski

Kozielecki, Józef 1996. Człowiek wielowymiarowy, wyd. drugie, zmien. i popraw., Warszawa : Żak

Kozielecki, Józef 2001. Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii, Warszawa : Wyd. Akademickie „Żak”

Kozieł, Edward 1975. Wspomnienia wędrownego kramarza, wyd. 2 poszerz., Poznań : Wyd. Poznańskie

Koziełek, Gerard 1994. Niemiecka baśń romantyczna, Wrocław : UWr

Koziełek, Gerard (wyb.) 1975. Niemiecka nowela romantyczna, Wrocław etc. : ZNiO

Koziełło-Poklewski, Bohdan, Łukaszewicz, Bohdan (wyb. i oprac.) 1985. Ze znakiem »P«. Relacje i wspomnienia z robót przymusowych w Prusach Wschodnich w latach II wojny światowej, Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego

Kozieradzki, Aleksander 1962. Wspomnienia z lat szkolnych 1820-1831, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Kozierowski, S. D. 1938. Nazwiska, przezwiska, przydomki, imiona polskie niektórych typów słowotwórczych. Księga rodzaju ludu polskiego, Poznań : Ostoja

Kozij, Grzegorz 1939. Praktyczny klucz do oznaczania t. zw. traw kwaśnych w stanie bezkwiatowym, Puławy : Państwowy Instytut Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego

Kozik, Kazimierz 1970. Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie, wyd. 6 (popraw i uzup.), Katowice : Śląsk

Kozinets, Robert V. 2012. Netnografia. Badania etnograficzne online, tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Kozioł, Urszula 1971. Ptaki dla myśli, Warszawa : LSW

Kozioł, Urszula 1999. Stany nieoczywistości, Warszawa : PIW

Kozioł, Urszula 2011. Fuga 1955-2010, Wrocław : Biuro Literackie

Kozioł, Urszula 2014. Klangor, Kraków : Wyd. Literackie

Kozioł-Chrzanowska, Ewa 2015. „Przekrojowa” rubryka Heca hecą jako źródło potocznych reproduktów języka polskiego, Kraków : Libron

Kozłowska, Aniela 1966. Wirusy w zagadnieniu życia, Kraków : PWN

Kozłowska, Anna, Świątek, Agnieszka (red.) 2014. Znaczenie. Tekst. Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus, Warszawa : UKSW

Kozłowska, Mirosława, Tierling, Ewa (red.) 1993. Mity i stereotypy w kulturze, literaturze i języku. Materiały II sympozjum […], Szczecin : USz

Kozłowska, Zofia 2007. O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych), Warszawa : UW

Kozłowski, Eugeniusz 1974. Wojsko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji i rozbudowy, wyd. 2, Warszawa : Wyd. MON

Kozłowski, Jan M. 2014. Płonął ogniem, a nie spalał się… Analiza i interpretacja Martyrium Polycarpi 15,2, Warszawa : Instytut Filologii Klasycznej UW :

  Sub Lupa

Kozłowski, Krzysztof 1997. Kynologia. Podręcznik dla przewodników psów służbowych, Legionowo : Centrum Szkolenia Policji

Kozłowski, Tadeusz 1968. Zarys teorii sprężystości, Warszawa : Arkady

Kozłowski, Waldemar, Moskwa, Małgorzata, Jakubiak-Zapalska, Ewa 1993. Psychologia ogólna (w zarysie), Radom : WSI

Kozłowski, Wiktor 1846. Słownik leśny, bartny, bursztyniarski i orylski. Z. 1, Warszawa : Nakł. Redakcji Sylwana

Kozłowski, Wiktor 1847. Słownik leśny, bartny, bursztyniarski i orylski. Z. 2, Warszawa : Nakł. Redakcji Sylwana

Kozłowski, Wiktor 1996. Pierwsze początki terminologii łowieckiej. Wydanie nowe, poprawione i poszerzone. Opracował, rękopiśmiennymi dodatkami Autora i ilustracjami znaczeń uzupełnił oraz wstępem i komentarzem opatrzył Władysław Dynak, Wrocław : TPPW

Kozłowski, Władysław Mieczysław 1899. Mickiewicz i Puszkin oraz społeczeństwa polskie i rosyjskie, Kraków : Z. Czaczko

Kozłowski, Władysław Mieczysław 1907. Hoene-Wroński jako filozof, Warszawa : [s.n.]

Kozłowski, Władysław Mieczysław 1909. Przyrodoznawstwo i filozofia, Warszawa : M. Arct

Kozłowski, Władysław Mieczysław 1910. Historia filozofii w XIX wieku. Od początku tego stulecia do chwili bieżącej, Warszawa : M. Arct

Kozub-Ciembroniewicz, Wiesław 1986. Austria a Polska w konserwatyzmie Antoniego Z. Helcla 1846-1865, Kraków : KAW

Koźluk, Tadeusz 1995. Rzeczpospolita − jaka? Warszawa : Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji

Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego

Koźmian, Stanisław Egbert 1877. Podróż nad Renem i w Szwajcarii (W 1846 roku odbyta), Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego

Koźmiński, Karol 1969. Tadeusz Kościuszko 1746-1817, Warszawa : Wyd. MON

Koźniewski, Kazimierz 1952. Piątka z ulicy Barskiej. Powieść, Warszawa : PIW

Koźniewski, Kazimierz 1953. Piątka z ulicy Barskiej. Powieść, wyd. 4, Warszawa : PIW

Koźniewski, Kazimierz 1957. Zamknięte koło. Pamiętnik z lat 1940 − 43, Warszawa : Iskry

Koźniewski, Kazimierz 1971. Śmierć w Trójkącie Błędów, Warszawa : Iskry

Koźniewski, Kazimierz 1975. Sto koni do stu brzegów, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Koźniewski, Kazimierz 1977. Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950, Warszawa : Czytelnik

Koźniewski, Kazimierz (wyb. i oprac.) 1983. Książka dla Karola, Warszawa : Czytelnik

Kracik, Jan (zebr.) 2012. Anegdoty niepoświęcone, Kraków : Wyd. M.

Kragen, Wanda 1934. Dymy nad Azją, Warszawa : Rój

Krahelska, Halina 1934. Wspomnienia rewolucjonistki, Warszawa : Wyd. M. Fruchtmana

Krahelska, Halina, Kirstowa, M., Wolski, St. 1936. Ze wspomnień inspektora pracy. T. 1-2, Warszawa : Wyd. M. Fruchtmana

Krajewska, Sylwia 2015. Opowiedz mi, co u ciebie, Zielonka : Psychocentrum

Krajewski, Klemens 1999. Mała encyklopedia architektury i wnętrz, wyd. 2 zmien. i popraw., Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Krajewski, Michał Dymitr 1991. Pani Podczaszyna, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Krajewski, Władysław 1967. Związek przyczynowy, Warszawa : PWN

Krajski, Michał 2016. Tradycja zanegowana, Lublin : Centrum Kultury i Tradycji

Krajski, Stanisław 2004. Granice kultury. Między mądrością i paranoją, Szczecinek : Fundacja „Nasza Przyszłość”

Krajski, Stanisław 2006. Filozofia polityczna w ujęciu polskich myślicieli katolickich w latach 1918-1939, Warszawa : UKSW

Krajski, Stanisław 2007. Savoir vivre w kościele. Podręcznik dla świeckich, Warszawa : Wyd. św. Tomasza z Akwinu

Krajski, Stanisław 2008. Alfabet kultury polskiej. Notatki niedokończone, Warszawa : Wyd. św. Tomasza z Akwinu

Krajski, Stanisław 2008a. Zawsze Polska, Warszawa : Wyd. św. Tomasza z Akwinu

Krajski, Stanisław 2009. Masoneria polska 2009, Warszawa : Wyd. św. Tomasza z Akwinu

Krajski, Stanisław 2016. Islamizacja Polski – pierwszy etap, Warszawa : Wyd. św. Tomasza z Akwinu

Krakowiak, Janina 2005. Od Fiszera do „Pegaza”. 123 lata łódzkiej księgarni. Księgarnie łódzkie okresu międzywojennego, Łódź : Tow. Opieki nad Zabytkami w Łodzi

Krakowski, Jacek 1984. Autopsja czyli dziennik kryzysu, Łódź : Wyd. Łódzkie

Krakowski, Piotr 1981. O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa : PWN

Krall, Hanna 1990. Trudności ze wstawaniem. Reportaże. Okna. Powieść, Warszawa : Alfa

Kramsztyk, S. et al. 1903. Poradnik dla samouków. Cz. V, z. I, Warszawa : Gebethner i Wolff

Kranowski, Wojciech (wyb.) 1937. Z pszczelarstwo słowiańskiego. Rozprawy, artykuły i luźne zdania, Bursztyn : Nakł. Autora

Krantz, Steven G. 1991. Teoria funkcji wielu zmiennych zespolonych, tłum. P. Jakóbczak, M. Jarnicki, W. Pleśniak, Warszawa : PWN

Krapacz, Urszula, Urbańska, Danuta (oprac.),  Bibliografia bibliografii polskich 2004, Warszawa : Biblioteka Narodowa

Krasicki, Ignacy 1781. Zbior potrzebnieyszych wiadomości, porządkiem alfabetu ułożonych. T. 1-2, Warszawa : M. Gröll

Krasicki, Ignacy 1834. Dzieła. T. 1, Lipsk : Breitkopf et Haertel

Krasicki, Ignacy 1929. Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Kraków : Nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej

Krasicki, Ignacy 1970. Bajki. Wybór, Warszawa : PIW

Krasicki, Ignacy 1973. Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, wyd. 6 zm., Wrocław etc. : ZNiO

Krasicki, Ignacy 1975. Bajki, Wrocław etc. : ZNiO

Krasicki, Ignacy 1997. Uwagi, Warszawa : Czytelnik

II Krasicki, Ignacy 1971. Watykan na rozdrożu (1960-1970). Tło i wyniki Soboru Watykańskiego II, Warszawa : KiW

Krasiński, Adam Stanisław 1885. Słownik synonimów polskich. T. 1-2, Kraków : Druk. »Czasu« Fr. Kluczyckiego i Sp.

Krasiński, Janusz 1959. Haracz szarego dnia, Warszawa : Pax

Krasiński, Janusz 1964. Trzeci horyzont, Warszawa : Iskry

Krasiński, Janusz 1973. Haracz szarego dnia, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Krasiński, Janusz 1973a. Czapa i inne dramaty, Warszawa : PIW

Krasiński, Janusz 1976. Śniadanie u Desdemony, Warszawa : WRiT

Krasiński, Janusz 1980. Syn Wallenroda, Warszawa : KAW

Krasiński, Janusz 1999. Niemoc, Warszawa : Prószyński i S-ka

Krasiński, Janusz 2005. Przed agonią, Kraków : Arcana

Krasiński, Józef 1877. Pamiętniki od roku 1790-1831, Poznań : Druk. J. I. Kraszewskiego

Krasiński, Zygmunt 1836. Irydion, Paryż : Druk. i Księg. A. Jełowickiego i Sp.

Krasiński, Zygmunt 1847. Dzień dzisiejszy, Paryż : Księg. Katolicka Polska

Krasiński, Zygmunt 1965. Korespondencja. Listy do Jerzego Lubomirskiego, Warszawa : PIW

Krasiński, Zygmunt 1970. Korespondencja. Listy do Adama Sołtana, Warszawa : PIW

Krasiński, Zygmunt 1971. Korespondencja. Listy do Konstantego Gaszyńskiego, Warszawa : PIW

Krasiński, Zygmunt 1979. Korespondencja. Listy do Stanisława Małachowskiego, Warszawa : PIW

Krasiński, Zygmunt 1988. Korespondencja. Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego. T. 1-2, Warszawa : PIW

Krasiński, Zygmunt 1991. Korespondencja. Listy do różnych adresatów. T. 1-2, Warszawa : PIW

Kraska, Piotr Marcin 2014. Q nie tylko dramaty, Rzeszów : Sowello

Krasnodębski, Zdzisław 1991. Upadek idei postępu, Warszawa : PIW

Krasnodębski, Zdzisław 2012. Zwyciężca po przejściach. Zebrane eseje i szkice V, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej

Krasnodębski, Zdzisław (wyb.) 1989. Fenomenologia i socjologia. Zbiór tekstów, Warszawa : PWN

Krasnowolski, Antoni 1899. Słowniczek frazeologiczny. Poradnik dla piszących, Warszawa : Druk Lepperta i S-ki

Krasnowolski, Antoni 1917. Składnia języka polskiego (mniejsza), wyd. trzecie, popraw., Warszawa : M. Arct

Krasnowolski, Antoni, Niedźwiedzki, Władysław (oprac.) 1914. Słownik staropolski. 26,000 wyrazów i wyrażeń używanych w dawnej mowie polskiej, Warszawa : M. Arct

Красный, Юзеф (ред.) 1931. Польско-русский словарь, Москва : Советская энциклопедия

Красный, Юзеф (ред.) 1933. Русско-польский словарь, Москва : Советская энциклопедия

Krasowicka, Tatiana I. 1979. Struktury elektronowe i wiązania chemiczne, Warszawa : Wiedza Powszechna

Krasowski, Paweł 2013. Kampania parlamentarna 2011 roku z perspektywy sztabowca, Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW

Krassa, Peter, Habeck, Reinhard 1995. Światło faraonów. Najwyższe technologie i prąd elektryczny w starożytnym Egipcie, Gdynia : Uraeus

Krasucki, Eryk 2009. Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza biografia polityczna, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Krasucki, Ludwik 1959. O kierowniczej roli partii, Warszawa : KiW

Kraszewski, Andrzej 1967. Mikrofalowe lampy wyładowcze, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : WNT

Kraszewski, Józef Ignacy 1840. Wilno od początków jego do roku 1750. T. 1-2, Wilno : J. Zawadzki

Kraszewski, Józef Ignacy 1841. Ostatnia z xiążąt słuckich. Kronika z czasów Zygmunta trzeciego. T. 1-3, Wilno : J. Zawadzki

Kraszewski, Józef Ignacy 1841a. Wilno od początków jego do roku 1750. T. 3, Wilno : J. Zawadzki

Kraszewski, Józef Ignacy 1842. Wilno od początków jego do roku 1750. T. 4, Wilno : J. Zawadzki

Kraszewski, Józef Ignacy 1843. Nowe studia literackie. T. 2, Warszawa : S. Orgelbrand

Kraszewski, Józef Ignacy 1872. Ładowa pieczara (Obrazek wiejski), wyd. nowe, przejrz. i popraw. przez autora, Lwów : Gubrynowicz i Schmidt

Kraszewski, Józef Ignacy 1879. Skrypt Fleminga. Powieść historyczna z czasów Augusta II-go. T. 1-2, Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa

Kraszewski, Józef Ignacy 1883. Klasztor. Opowiadanie, Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa

Kraszewski, Józef Ignacy 1967. Boleszczyce. Powieść z czasów Bolesława Szczodrego, Warszawa : LSW

Kraszewski, Józef Ignacy 1982. Listy do rodziny 1820 − 1863. Cz. I. W kraju, Kraków : Wyd. Literackie

Kraszewski, Józef Ignacy 1987. Dziecię Starego Miasta. Obrazek narysowany z natury, wyd. 5, Wrocław etc. : ZNiO

Kraszewski, Tadeusz, Świtała, Tadeusz (red.) 1973. Poznańskie wspominki z lat 1918 − 1939, Poznań : Wyd. Poznańskie

Kratochvil, S. 1980. Psychoterapia. Kierunki, metody, badania, wyd. 3, Warszawa : PWN

Kraus, Zygmunt 1969. Rozwoj teorii i praktyki gry w piłkę siatkową. Z badań empirycznych, Warszawa : Wyd. AWF

Krauss, Nicole 2009. Historia miłości, przeł. K. Malita, Warszawa : Świat Książki

Krauz, Antoni 1828. Matematyka na klassę drugą Szkoły Zimowéj Artylleryi, Warszawa : Druk. Woyskowa

Krauz, Kazimierz 1907. Wybór pism politycznych, Kraków : Drukarnia Narodowa

Krawcewicz, Stanisław 1979. Współczesne problemy zawodu nauczyciela, Warszawa : KiW

Krawczuk, Aleksander 1964. Cesarz August, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Krawczuk, Aleksander 1967. Perykles i Aspazja, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Krawczuk, Aleksander 1969. Neron, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Krawczyk, Wiktor 1972. Metodyka normowania pracy w górnictwie, Katowice : Śląsk

Krawczyńska, Jadwiga 1971. Zapiski dziennikarki warszawskiej 1939-1947, Warszawa : PIW

Krąpiec, Mieczysław Albert 1995. Dzieła. T. 13. Język i świat realny, Lublin : KUL

Krąpiec, Mieczysław Albert 1995a. Dzieła. T. 2. Realizm ludzkiego poznania, wyd. 2 popraw., Lublin : KUL

Krąpiec, Mieczysław Albert 1998. Filozofia co wyjaśnia? Lublin : Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej

Krąpiec, Mieczysław Albert 2006. Bardziej być. O ludzką kulturę życia, Lublin : Fundacja Servire Veritati

Krąpiec, Mieczysław Albert et al. 2008. Ewolucjonizm czy kreacjonizm, Lublin : Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”

Kreczmar, Michał 1921. Kwestja agrarna w starożytności, Warszawa : Polska Składnica Pomocy Szkolnych

Kreisberg, A. 1980. Kategorie czasu i aspektu w języku polskim i włoskim, Wrocław etc. : ZNiO

Kreja, Bogusław 1969. Słowotwórstwo rzeczowników ekspresywnych w języku polskim. Formacje na –ik, –k-, –isko i –ina, Gdańsk : GTN

Kreja, Bogusław 1970. O tzw. derywacji wstecznej odrzeczownikowej we współczesnym języku polskim //SFPiS 9 (1970): 61-94

Kreja, Bogusław 1987. Formacje na –aka w języku polskim //SPol 14-15 (1986-1987, wyd. 1987): 111-122

Kreja, Bogusław 2002. Wyrazy i wyrażenia. Studia i szkice z historii słownictwa, ze słowotwórstwa i kultury języka, Gdańsk : UG

Kreja, Bogusław (red.) 1999. Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, Gdańsk : UG

Kremer, Aleksander 1870. Słowniczek prowincyonalizmów podolskich, Kraków : Druk. UJ

Kremer, Józef 1855. Listy z Krakowa. T. 3. Dzieje artystycznéj fantazji. Cz. 2, Wilno : J. Zawadzki

Kremer, Józef 1869. Listy z Krakowa. T. 3. Dzieje artystycznéj fantazji. Cz. 2, Naumburg : Nakł. Księgarni pod firmą J. Zawadzkiego w Wilnie

Krenzer, Ferdinand 1981. Taka jest nasza wiara, tłum. F. Wycisk, P. Waszczenko, Paris : Éditions du Dialogue

Kreutz, Mieczysław 1949. Podstawy psychologii. Studium nad metodami i pojęciami współczesnej psychologii, Warszawa : Czytelnik

Kreutz Majewski, Andrzej 2005. Dziennik 1984-2004, Warszawa : Promocja XXI

Kreyser, Ryszard 1971. Organizujemy klub fotograficzny, Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

Kridl, Manfred 1909. Mickiewicz i Lamennais. Studium porównawcze, Warszawa : E. Wende i S-ka

Kridl, Manfred 1923. Krytyka i krytycy, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Kriegelewicz, Eugeniusz 1958. Etyka katolicka w świetle teologii moralnej, Warszawa : KiW

Kriger, Urszula 1983. Wyznaczniki składniowej segmentacji tekstu miejskiego języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia, Katowice : UŚ

Kripke, Saul 2001. Nazywanie a konieczność, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa : Aletheia

Krishnamurti, Jiddu 1985. O konieczności przemiany, przekł. S. G., Warszawa : ZBZ

Kroh, Antoni 1999. Sklep potrzeb kulturalnych, Warszawa : Prószyński i S-ka

Krokiewicz, Adam 1961. Hedonizm Epikura, Warszawa : Pax

Kronika 1962. Kronika miasta Krakowa 1959-1960, Kraków : Muzeum Historyczne miasta Krakowa

Kronikarze 1988. Kronikarze kultur prekolumbijskich, przeł. M. Sten, Kraków : Wyd. Literackie

Krońska, Irena 1985. Sokrates, wyd. 4, Warszawa : Wiedza Powszechna

Król, Aleksander 1969. Zamek Królewski w Warszawie. Od końca XIII wieku do roku 1944, Warszawa : PIW

Król, Marcin 1985. Konserwatyści a niepodległość. Studia nad polską myślą konserwatywną XIX wieku, Warszawa : Pax

Król, Stefan 1988. 101 kobiet polskich. Ślad w historii, Warszawa : KiW

Król, Wacław 1971. Lotnicy spod znaku poznańskiego „kruka”, Warszawa : Pax

Król, Wacław 1984. Walczyłem pod niebem Francji, wyd. 2, Warszawa : LSW

Królak, Joanna 2004. Hus na trybunie. Tradycje narodowe w czeskiej powieści historycznej okresu realizmu socjalistycznego, Warszawa : Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW

Królak, Joanna, Molas, Jerzy (red.) 2006. Slavica leguntur. Aktualne problemy badawcze slawistyki, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Królikowski, Janusz 1920. Najstarsza polska xiążka o pszczelnictwie, Zamość : Z. Pomarański i Sp.

Królikowski, Ludwik 1972. Wybór pism, Warszawa : KiW

Króliński, Kazimierz 1935. Podręczny leksykon pedagogiczny, Poznań : Nakł. Wyd. „Przyjaciela Szkoły”

Krótki 1911. Krótki przewodnik po Zakopanem i okolicy, Kraków : Krajowy Związek Turystyczny

Krucka, Barbara 2011. Łódzkie fotoaddenda do polskiej leksykografii współczesnej, Kraków : Faktoria Wyrazu

Krucka, Barbara 2018. Flirt z muzą poezji, Warszawa : Wyd. Literackie Białe Pióro

Kruczkowska, Maria 1939. Sprawiedliwy z Sodomy. Powieść, Warszawa : Wyd. J. Przeworskiego

Kruczkowski, Leon 1952. Prawo do kultury, Warszawa : Czytelnik

Krukowski, Kazimierz 1957. Moja Warszawka, Warszawa : Filmowa Agencja Wydawnicza

Krukowski, Włodzimierz 1956. Prace, Warszawa : PWN

Krulisz, Kazimierz (red.) 1927. Poradnik dla radjoamatorów, Warszawa : Wyd. Ajencji Wschodniej

Krupa, Andrzej (red.) 2007. Encyklopedia wojskowa. Dowódcy i ich armie. Historia wojen i bitew. Technika wojskowa. T. 1-2, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN ; Bellona

Krupianka, Aleksandra 1969. Formacje czasownikowe z przedrostkiem o– (ob-) w języku polskim, Toruń : TNT

Krupianka, Aleksandra 1993. Ze studiów nad słownictwem „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Słownictwo ubioru szlacheckiego //AUNC. NHS 246. FP 40 (1993): 41-60

Krupianka, Aleksandra 1995. Ze stylistyki listów Adama Mickiewicza //Brzeziński J. (red.) 1995: 81-93

Krupkowski, Teodor 1995. Ten piękny dzionek, Wrocław : Wyd. Dolnośląskie

Krusiński, Stanisław 1958. Pisma zebrane, Warszawa : KiW

Kruszewski, Jan 1971. Przed pół wiekiem w stolicy. Gawędy, wyd. 2, Warszawa : LSW

Kruszewski, Krzysztof 1972. Nauczanie programowane w systemie dydaktycznym, Warszawa : PWN

Kruszewski, Mikołaj 1967. Wybór pism, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Kruszyńska, Agnieszka (oprac.) 2013. Modlitewnik dla małżeństw niesakramentalnych, Kraków : eSPe

Kruszyński, Józef 1924. Antysemityzm, antyjudaizm, antygoizm, Włocławek : Wyd. Księgarni Powszechnej i Drukarni Diecezjalnej

Kruś, Stefan 1973. Patomorfologia wątroby, Warszawa : PZWL

Krygier, Kacper, Witkowski, Henryk 1970. Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa w przemyśle, Warszawa : PWE

Krygowski, Władysław 1970. Bieszczady i Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie (część wschodnia), Warszawa : Sport i Turystyka

Kryński, Adam Antoni 1910. Prawidła pisowni polskiej, Lwów : Fundusz A. Iwańskiego

Kryński, Adam Antoni 1921. Jak nie należy mówić i pisać po polsku, Warszawa

Krysicki, Włodzimierz (red.) 1989. Poczet wielkich matematyków, wyd. trzecie (rozszerzone), Warszawa : Nasza Księgarnia

Krysiński, Stanisław 1899. Słownictwo anatomiczne. Cz. III, Warszawa : E. Wende i sp.

Krysowski, Olaf 2009. Tradycja bizantyjska w twórczości Mickiewicza, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Kryszak, Janusz 1985. Katastrofizm ocalający. Z problematyki poezji tzw. „Drugiej Awangardy”, wyd. 2 rozszerz., Bydgoszcz : Pomorze

Krzemieniecka, Lucyna 1948. Kłopoty Burka z podwórka, Warszawa : Książka

Krzemień, Leszek 1987. Zbuntowani. Opowieść o KZMP, Warszawa : Iskry

Krzemień-Ojak, Sław 1972. Kultura − polityka − wychowanie, Warszawa : PZWS

Krzemień-Ojak, Sław 1975. Labriola, Warszawa : Wiedza Powszechna

Krzemińska, Wanda, Nowak, Piotr (red.) 2002. Przestrzenie informacji, Poznań : Sorus

Krzemiński, Ireneusz (red.) 2015. Żydzi − problem prawdziwego Polaka. Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci, Warszawa : UW

Krzemiński, Włodzimierz 1987. Trzynaście spotkań, Łódź : Wyd. Łódzkie

Krzeszowski, Tomasz P. 1999. Aksjologiczne aspekty semantyki językowej, Toruń : UMK

Krzewiński, Julian 1937. Baletnica. Powieść. T. 1-2, Łódź : Biblioteka Echa Polskiego

Krzymiński, Aleksander H. 2006. Bądź kimś więcej. Listy o dobrym wychowaniu, Warszawa : Wyd. Sióstr Loretanek

Krzysztofik, Małgorzata 2010. Studium z dziejów krakowskich kalendarzy astrologicznych XVII wieku. Almanachy Stanisława Słowakowica jako podstawa uogólnień, Kraków : Księgarnia Akademicka

Krzysztoń, Jerzy 1959. Sandżu i Paweł, Warszawa : Iskry

Krzysztoń, Jerzy 1980. Obłęd. T. 1-3, Warszawa : PIW

Krzysztoszek, Stefan 1973. Średnia szkoła ogólnokształcąca w świetle społecznych potrzeb, Warszawa : PZWS

Krzywańska, Anna 1984. Dzierżoniów, Wrocław etc. : ZNiO

Krzywicka, Irena 1930. Pierwsza krew. Powieść, Warszawa : Księgarnia F. Hoesicka

Krzywicka, Irena 1933. Sekret kobiety, Warszawa : Rój

Krzywicka, Irena 1935. Zwycięska samotność (Kobieta szuka siebie), Warszawa : Rój

Krzywicka, Irena 1935a. Sąd idzie, Warszawa : Rój

Krzywicka, Irena 1935b. Walka z miłością (Kobieta szuka siebie), Warszawa : Rój

Krzywicki, Ludwik 1914. Ustroje społeczno-gospodarcze w okresie dzikości i barbarzyństwa, Warszawa : Czcionkami Drukarni Naukowej

Krzywicki, Ludwik 1947. Wspomnienia. T. 1. 1859-1885, Warszawa : Czytelnik

Krzywicki, Ludwik 1957. Dzieła. T. 1. Pierwociny więzi społecznej, Warszawa : PWN

Krzywicki, Ludwik 1960. Dzieła. T. 4. Artykuły i rozprawy 1888 – 1889, Warszawa : PWN

Krzywicki, Ludwik 1960a. Dzieła. T. 5. Artykuły i rozprawy 1890 – 1891, Warszawa : PWN

Krzywicki, Ludwik 1962. Dzieła. T. 6. Artykuły i rozprawy 1892. Kurpie, Warszawa : PWN

Krzywicki, L. (red.) 1922. Rosja Sowiecka pod względem społecznym i gospodarczym. T. I, cz. 1, Warszawa : Ignis

Krzywicki, L. (red.) 1922a. Rosja Sowiecka pod względem społecznym i gospodarczym. T. I, cz. 2, Warszawa : Ignis

Krzywobłocka, Bożena, Krzywobłocka, Róża 1990. Magia klejnotów, wyd. 3, Warszawa : LSW

Krzywoszewski, Stefan 1947. Długie życie. Wspomnienia. T. 1-2, Warszawa : Księgarnia „Biblioteka Polska”

Krzywy, Roman (red.) 1997. Seminaria staropolskie. Literatura w kontekstach kulturowych. Praca zbiorowa, Warszawa : UW

Krzyżanowski, A. 1947. Wiek XX (Zarys dziejów najnowszych), Warszawa ; Kraków : Wyd. Eugeniusza Kuthana

Krzyżanowski, Adam 1911. Towarzystwa i stowarzyszenia rolnicze, Kraków : Krakowskie Tow. Rolnicze

Krzyżanowski, Alfred (oprac.) 1932. Księga adresowa i informacyjna miasta Torunia, wyd. drugie, Toruń : Nakł. Autora

Krzyżanowski, Jerzy R. 1995. Katyń w literaturze. Międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy, Lublin : Norbertinum

Krzyżanowski, Juljan 1925. Historja o Equanusie krolu skockim. Nieznana powieść Bartosza Paprockiego, Lwów : Druk. ZNiO

Krzyżanowski, Julian 1937. Władysław St. Reymont. Twórca i dzieło, Lwów : ZNiO

Krzyżanowski, Julian 1964. Historia literatury polskiej. Alegoryzm – preromantyzm, wyd. 2, Warszawa : PIW

Krzyżanowski, Julian 1972. Sztuka słowa. Rzecz o zjawiskach literackich, Warszawa : WAiF

Krzyżanowski, Julian 1973. Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie, Warszawa : PIW

Krzyżanowski, Julian 1975. Mądrej głowie dość dwie słowie. Pięć centuryj przysłów polskich i diabelski tuzin. T. 1-3, wyd. 3, Warszawa : PIW

Krzyżanowski, Julian 1977. Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru, Warszawa : PWN

Krzyżanowski, Julian 1980. Szkice folklorystyczne. T. 1-3, Kraków : Wyd. Literackie

Krzyżanowski, Julian 1997. Na polach elizejskich literatury polskiej. Portrety i wspomnienia, Warszawa : Tow. Literackie im. Adama Mickiewicza

Krzyżanowski, Julian (red.) 1965. Słownik folkloru polskiego, Warszawa : Wiedza Powszechna

Krzyżanowski, Julian, Hernas, Czesław (red.) 1984. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1, Warszawa : PWN

Krzyżanowski, Julian, Hernas, Czesław (red.) 1985. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2, Warszawa : PWN

Krzyżanowski, Julian, Żukowska-Billip, Kazimiera (oprac.) 1960. Dawna facecja polska (XVI-XVIII w.), Warszawa : PIW

Krzyżanowski, Lech 1977. Gdańsk, Sopot, Gdynia. Przewodnik, wyd. 2 uzup. i popraw., Warszawa : Sport i Turystyka

Krzyżanowski, Piotr, Nowak, Paweł (red.) 2004. Manipulacja w języku, Lublin : UMCS

Krzyżyk, Danuta 2008. Synonimia pojęć prawdziwościowych − teoria i nauczanie, Katowice : UŚ

Ksiądz 2016. Ksiądz Dolindo Ruotolo. „Święty kapłan” (ojciec Pio), przekł. M. Serejska-Wróbel, Warszawa : Fundacja Żywe Słowo

Książek-Bryłowa, Władysława, Duda, Henryk (red.) 2000. Język polski. Współczesność, historia, Lublin : UMCS

Książek-Szczepanikowa, Aniela 1999. Od obrazka do wideoklipu. Integracja tekstowa w kształceniu literackim na poziomie podstawowym, Kielce : Wyd. Pedagogiczne ZNP

Książka 1971. Książka o Grydzewskim, Londyn : „Wiadomości”

Książki 1998. Książki i ludzie. Rozmowy Barbary N. Łopieńskiej, Warszawa : Twój Styl

Książkiewicz, Marian 1972. Geologia dynamiczna, wyd. 4, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne

Księga 1912. Księga pamiątkowa ku uczczeniu 250-tej rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez króla Jana Kazimierza r. 1661 […]. T. 1-2, Lwów : Nakł. Uniwersytetu Lwowskiego

Księga 1928. Księga pamiątkowa ku uczczeniu trzydziestoletniej pracy naukowej i nauczycielskiej Stanisława Dobrzyckiego. Wydali uczniowie, koledzy, przyjaciele, Poznań : Druk. Uniwersytetu Poznańskiego

Księga 1929. Księga pamiątkowa ku uczczeniu dwudziestopięcioletniej działalności naukowej prof. Marcelego Handelsmana. Wydana staraniem i nakładem uczniów, Warszawa

Księga 1934. II Międzynarodowy Zjazd Slawistów (Filologów Słowiańskich). Księga referatów. Sekcja I – językoznawstwo, Warszawa : Druk. Bankowa

Księga 1991. Księga rekordów Guinnessa 1991, 2 wyd., Gdańsk : Reprom

Kto 1958. Kto, kiedy, dlaczego. T. 2, Warszawa : Iskry

Kubacki, Wacław 1948. Krytyk i twórca, Łódź : Wyd. W. Bąka

Kubacki, Wacław 1949. Pierwiosnki polskiego romantyzmu, Kraków : M. Kot

Kubacki, Wacław 1964. W wyobraźni, Warszawa : WAiF

Kubacki, Wacław 1968. Smutna Wenecja, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Kubacki, Wacław 1969. Malwy na Kaukazie, Warszawa : Czytelnik

Kubacki, Wacław 1971. Dziennik 1944-1958, Warszawa : Czytelnik

Kubacki, Wacław 1982. Temat z wariacjami, Warszawa : PIW

Kubalska-Sulkiewicz, Krystyna (red.) 2002. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. trzecie, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Kubasiewicz, Marian 1994. Słownik terminologiczny z zakresu teratologii bydła, Szczecin : Brasika

Kuberska, Maria 2006. „To było życie…”. Wspomnienia z Kazachstanu 1936-1996, Warszawa : Pax

Kuberski, Jerzy 1973. Aktualne problemy polityki oświatowej, Warszawa : KiW

Kubiak, Łukasz 2013. Msza święta w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa : Fronda

Kubiak, Szymon (red.) 1985. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy w Ciechocinku 1945-1985, Ciechocinek

Kubiak, Zygmunt 1998. Mitologia Greków i Rzymian, wyd. drugie, popraw., Warszawa : Świat Książki

Kubiak, Zygmunt 2015. Przybliżenia. Studia nad twórczością Klemensa Janickiego (Janicjusza) i Jana Kochanowskiego. U początków poezji polskiej, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Kubiak Ho-Chi, Beata (red.) 2012. Japonia w Polsce. W 90. rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych między Polską i Japonią, Warszawa : UW

Kubicki, Marian 1970. Szklany byk, Łódź : Wyd. Łódzkie

Kubiczek, Tadeusz 1967. Maszyny górnicze, wyd. 4 popraw. i uzup., Katowice : Śląsk

Kubiczek, Tadeusz 1967a. Transport kopalniany, wyd. 5 popraw. i uzup., Katowice : Śląsk

Kubijowicz, Włodzimierz 1926. Życie pasterskie w Beskidach Wschodnich, Kraków : Księgarnia Geograficzna „Orbis”

Kubik, Władysław 1920. Ogrodnictwo w nowej Polsce, Lwów : Macierz Polska

Kubiński, Tadeusz 1971. Wstęp do logicznej teorii pytań, Warszawa : PWN

Kubiński, Wojciech, Kalisz, R., Modrzejewska, E. (red.) 1998. Językoznawstwo kognitywne. Wybór tekstów, Gdańsk : UG

Kubiński, Wojciech, Kubińska, Ola, Wolański, Tadeusz Z. (red.) 2000. Przekładając nieprzekładalne. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej […], Gdańsk : UG

Kuby, Gabriele 2013. Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności, Kraków : Homo Dei

Kucała, Marian 1994. Przedwojenne wyrazy (ze słownika pod red. T. Lehra-Spławińskiego, nie umieszczone w słowniku pod red. M. Szymczaka) //RND WSP w Krakowie 168. PJ 8 (1994): 111-117

Kucała, Marian 1994a. Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego, Kraków : TMJP

Kucała, Marian 2000. Polszczyzna dawna i współczesna, Kraków : IJP PAN

Kucharczyk, Grzegorz 2010. Nienawiść i pogarda. Dwa stulecia walki z Kościołem, Kraków : Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi

Kucharczyk, Grzegorz 2018. Chrześcijańsko-narodowi. Szkice z historii idei, Dębogóra : Wyd. Dębogóra

Kucharska, Eugenia 1978. Michała Pogodina zainteresowania polskie, Warszawa ; Wrocław : PWN

Kucharska, Eugenia 1998. Sybir w obrazkach, Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna

Kucharzewski, Jan 1919. Przemówienie na obchodzie ku czci Henryka Sienkiewicza odbytym w Lozannie w sali „Liliany” w dniu 27 grudnia 1916 roku, Warszawa ; Lublin ; Łódź : Gebethner i Wolff

Kuchowicz, Zbigniew 1977. Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, wyd. drugie, Łódź : Wyd. Łódzkie

Kuchowicz, Zbigniew 1978. Barbara Radziwiłłówna, wyd. drugie, popraw., Łódź : Wyd. Łódzkie

Kuciński, Dominik 2016. Aleksander Krzyżanowski „Wilk”. Komendant Okręgu Wileńskiego AK, Warszawa : Bollinari Publishing House

Kuciński, Dominik 2016a. Józef Kuraś „Ogień”, Warszawa : Bollinari Publishing House

Kuciński, Dominik 2016b. August Emil Fieldorf „Nil”, Warszawa : Bollinari Publishing House

Kuciński, Dominik 2017. Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, Warszawa : Bollinari Publishing House

Kucówna, Zofia 1995. Zatrzymać czas, Warszawa : Dom Książki

Kuczma, Marek (red.) 1972. Równania funkcyjne w teorii procesów stochastycznych. Praca zbiorowa, Katowice : UŚ

Kuczyński, Bogusław 1938. Starzy ludzie. Powieść, Warszawa : Gebethner i Wolff

Kuczyński, Janusz (red.) 1972. Fenomenologia Romana Ingardena, Warszawa : Redakcja „Studiów Filozoficznych”

Kuczyński, Maciej 1984. Atlantyda wyspa ognia, wyd. 3, Warszawa : MAW

Kuczyński, Stefan K. (red.) 1982. Pamiętnik XII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich 17-20 września 1979 roku. Cz. III, Katowice : UŚ

Kuczyński, Stefan K. (red.) 1990. Polskie Towarzystwo Historyczne 1886−1986. Zbiór studiów i materiałów, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Kuczyński, Stefan M. 1971. Władysław Jagiełło 1350 − 1434, Warszawa : Wyd. MON

Kuderowicz, Zbigniew 1973. Biografia kultury. O poglądach Jakuba Burckhardta, Warszawa : Czytelnik

Kuderowicz, Zbigniew 1983. Filozofia dziejów, wyd. 2 poszerz., Warszawa : Wiedza Powszechna

Kuderowicz, Zbigniew 1984. Hegel i jego uczniowie, Warszawa : Wiedza Powszechna

Kuderowicz, Zbigniew (red.) 1983. Filozofia współczesna. T. 1-2, Warszawa : Wiedza Powszechna

Kudliński, Tadeusz 1930. Smak świata, Warszawa : Dom Książki Polskiej

Kudliński, Tadeusz 1932. Wygnańcy Ewy, Kraków : Druk. Polska Fr. Zemanka

Kudliński, Tadeusz 1937. Rumieńce wolności, Warszawa : Rój

Kudliński, Tadeusz 1970. Młodości mej stolica. Pamiętnik krakowianina z okresu między wojnami, Warszawa : Pax

Kudliński, Tadeusz 1992. Starość nie radość, Kraków : Wyd. Literackie

Kudra, Andrzej 2004. Porównanie w poezji Stanisława Grochowiaka. Teoria chiralności i przyczynowości tropu, Łódź : UŁ

Kudra, Barbara 1993. Wpływ przedrostków na łączliwość składniową czasowników ruchu, Łódź : UŁ

Kudra, Barbara 1995. Nowe derywaty czasownikowe //AUL. FL 34 (1995): 51-60

Kudra, Barbara 2001. Kreatywność leksykalna w dyskursie politycznym polskiej prasy lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Łódź : UŁ

Kudriawcew, Paweł S. 1950. Galileusz − jego życie i walka o postępowy światopogląd, Warszawa : Czytelnik

von Kuehnelt-Leddihn, Erik 2008. Demokracja − opium dla ludu?, przeł. M. Gawlik, Łódź ; Wrocław : Thesaurus

von Kuehnelt-Leddihn, Erik 2008a. Przeciwko duchowi czasu, przeł. T. Gabiś, Sadków : Wektory

Kufel, Tadeusz 2007. Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, wyd. drugie, zmien., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Kujawiński, Jerzy 1972. Skuteczność stosowania półprogramowanych podręczników w początkowym nauczaniu, Poznań : UAM

Kujawiński, Jerzy 1978. Indywidualizowane nauczanie problemowo-grupowe w szkole podstawowej, Poznań : UAM

Kujawiński, Jerzy 1987. Wychowawcze aspekty twórczej aktywności prospołecznej dziecka, Poznań : Instytut Kształcenia Nauczycielki im. W. Spasowskiego

Kujawska, Albertyna 1928. Owady − ogrodnicy, Poznań etc. : Księgania św. Wojciecha

Kukiel, Marian 1993. Dzieje Polski porozbiorowej (1795-1921), 4 wyd. polskie, Londyn : Puls

Kuksewicz, Zdzisław 1986. Zarys filozofii średniowiecznej. Filozofia bizantyjska, krajów zakaukaskich, słowiańska, arabska i żydowska, wyd. 2, Warszawa : PWN

Kukuła, Karol 2000. Metoda unitaryzacji zerowanej, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Kukułka, Józef (red.) 1991. Pokój w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa : UW

Kula, Marcin 1991. Narodowe i rewolucyjne, Londyn : Aneks ; Warszawa : Biblioteka „Więzi”

Kula, Marcin 1995. Niespodziewani przyjaciele czyli rzecz o zwykłej ludzkiej solidarności, Warszawa : Trio

Kula, Marcin 2003. Religiopodobny komunizm, Kraków : Nomos

Kulawik, Adam 1977. Wprowadzenie do lektury wiersza współczesnego, Wrocław etc. : ZNiO

Kulawik, Adam 1994. Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, wyd. 2 popraw., Kraków : Antykwa

Kulczycka-Saloni, Janina 2000. Na polskich i europejskich szlakach literackich. Z pism rozproszonych 1985−1998, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Kulczycka-Saloni, Janina, Markiewicz, Henryk, Żabicki, Zbigniew (red.) 1969. Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. 3, Warszawa : PWN

Kuliczkowska, Krystyna, Słońska, Irena (red.) 1964. Mały słownik literatury dla dzieci i młodzieży, Warszawa : Wiedza Powszechna

Kulig, Jan (wyb.) 1979. Nowy międzynarodowy ład ekonomiczny, Warszawa : PWE

Kulmowa, Joanna 1971. Aporemy czyli rozmyślania przed lustrem, Warszawa : Czytelnik

Kulmowa, Joanna 1981. Zasypianki nowe, Warszawa : Nasza Księgarnia

Kulmowa, Joanna 2001. Topografia myślenia, Warszawa : Iskry

Kulpin, Eduard S. 2017. Złota Orda: losy pokoleń, przekł. W. G. Kulpina, Warszawa : BEL Studio

Kulpińska, Jolanta (red.) 1974. Socjologia przemysłu. Wybór tekstów, Warszawa : PWE

Kultura 1937. Kultura i nauka (pr. zbior.), Warszawa : Wyd. Kasy im. Mianowskiego

Kułakowski, Sergjusz 1926. Legenda o obrazie Matki Boskiej Rzymskiej w literaturze staroruskiej, Warszawa : Nakł. TNW

Kułakowski, Sergiusz 1939. Pięćdziesiąt lat literatury rosyjskiej 1884-1934, Warszawa : Nakł. Księgarni F. Hoesicka

Kułakowski, Tadeusz 1959. Gdyby Hitler zwyciężył…, Warszawa : KiW

Kumaniecki, Jerzy (oprac. i wyb.) 1991. Stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z państwem radzieckim 1918-1943. Wybór dokumentów, Warszawa : PWN

Kumaniecki, Kazimierz 1955. Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa : PWN

Kumaniecki, Kazimierz Władysław 1920. Ustrój gminy wiejskiej w Polsce, Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza

Kuncewicz, Jerzy 1938. Republika globu. I. Awangarda i maruderzy, Warszawa : Rój

Kuncewicz, Piotr 1967. Samotni wobec historii, Warszawa : Czytelnik

Kuncewicz, Piotr 1973. Zamieć, Warszawa : Wyd. MON

Kuncewicz, Piotr 1977. Cień ręki. Szkice o poezji, Łódź : Wyd. Łódzkie

Kuncewicz, Piotr 1991. Agonia i nadzieja. Literatura polska od 1918. T. 1, Warszawa : Officina

Kuncewicz, Piotr 2000. Goj patrzy na Żyda. Dzieje braterstwa i nienawiści od Abrahama po współczesność, Warszawa : Kopia

Kuncewiczowa, Maria 1958. Dyliżans warszawski, wyd. 3 zmien. i popraw., Warszawa : Pax

Kuncewiczowa, Maria 1972. Tristan 1946, wyd. 4, Warszawa : Czytelnik

Kuncewiczowa, Maria 1983. Dzieła. I seria. Leśnik, Warszawa : Pax

Kuncewiczowa, Maria 1990. Dzieła wybrane. Tristan 1946, Lublin : Wyd. Lubelskie

Kundera, Milan 1997. Żart, przeł. E. Witwicka, wyd. 3, Warszawa : PIW

Kunert, Ilse (Hrsg.) 1993. Studien zur polnischen Literatur-, Sprach- und Kulturgeschichte im 18. Jahrhundert. Vorträge der 3. deutsch-polnischen Polonistenkonferenz […], Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau

Kunicki, Henryk (red.) 1969. Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego. Praca zbiorowa, Warszawa : WNT

Kunicki, Wojciech (wyb. i oprac.) 1999. Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918 − 1933, Poznań : Wyd. Poznańskie

Kuniński, Ziemowit 1965. Kłopoty zawodu, Warszawa : Iskry

Künstler, Mieczysław Jerzy 1972. Pierwsze wieki cesarstwa chińskiego, Warszawa : Wiedza Powszechna

Künstler, Mieczysław Jerzy 1985. Mitologia chińska, wyd. 2, Warszawa : WAiF

Kunzmann, Peter, Burkard, Franz-Peter, Wiedmann, Franz 1999. Atlas filozofii, przeł. B. A. Markiewicz, Warszawa : Prószyński i S-ka

Kupczak, Jarosław, Smuniewski, Cezary (red.) 2017. Credo, Domine. Adiuva incredulitatem meam. Księga jubileuszowa dedykowana Ojcu Profesorowi Jackowi Salijowi OP, Poznań : W drodze

Kupiecki, Tomasz, Czyżewski, Michał, Cieślik, Krzysztof 2006. Duma Sowiźrzalska. Tom niedomknięty i nieprzemyślany, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Kupisiewicz, Czesław 1966. Nauczanie programowane, Warszawa : PZWS

Kupisiewicz, Czesław 1978. Przemiany edukacyjne w świecie na tle raportów oświatowych, Warszawa : Wiedza Powszechna

Kupisiewicz, Czesław 2009. Okruchy i okruszki wspomnień. Retrospektywny wybór wydarzeń z lat 1929-2009, Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”

Kupisiński, Zdzisław 1997. Adwent i Boże Narodzenie w regionie opoczyńskim. Studium religijności ludowej, Warszawa : Verbinum

Kupisz, Kazimierz 1995. Wokół form dramatycznych. Studia z literatury kobiecej XVI stulecia we Francji, Łódź : ŁTN

Kupisz, Kazimierz, Kielski, Bolesław 1987. Podręczny słownik polsko-francuski z suplementem, wyd. 7, Warszawa : Wiedza Powszechna

Kupiszewski, Władysław 1974. Polskie słownictwo z zakresu astronomii i miar czasu. Stan obecny, historia i związki słowiańskie, Warszawa : PWN

Kupiszewski, Władysław 1974a. O języku Teofila Lenartowicza //PFil 24 (1973, wyd. 1974): 249-258

Kupiszewski, Władysław 1980. O języku Teofila Lenartowicza //PFil 29 (1979, wyd. 1980): 217-288

Kupiszewski, Władysław 1983. Uwagi o języku „Kronik” Bolesława Prusa //PHum 27 (1983), 9-10: 169-178

Kupiszewski, Władysław 1990. Język Dzienników Stefana Żeromskiego, Warszawa ; Kraków : PWN

Kupiszewski, Władysław 1992. Język listów Emila Korytki //PFil 37 (1992): 377-398

Kupiszewski, Władysław (red.) 1992. Studia nad słownictwem XIX wieku. T. 1, Warszawa : Elipsa

Kupiszewski, Władysław (red.) 1993. Studia nad słownictwem XIX i XX wieku. T. 2, Warszawa : Elipsa

Kupiszewski, Władysław (red.) 1998. Studia językoznawcze, Kielce ; Warszawa : Wyd. Takt

Kupka, Jan (tłum. i oprac.) 1989. Chwałą Boga jest człowiek żyjący. Jan Paweł II o Ojcu Pio, Gorle : Velar

Kuprin, Aleksander 1980. Opowiadania o miłości, przeł. H. Pikulska, Kraków : Wyd. Literackie

Kur, Elżbieta M. 2013. „Tygodnik Powszechny” wobec problemów edukacji polonistycznej w latach 1945-1989 (na tle polityki oświatowej), Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

Kuraszkiewicz, Władysław 1932. Studia nad polskimi samogłoskami nosowymi. Rezonans nosowy, Kraków : PAU

Kuraszkiewicz, Władysław 1947. Język polski w obozie koncentracyjnym, Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL

Kuraszkiewicz, Władysław 1978. Linde wobec Mączyńskiego //SPol 5 (1977, wyd. 1978): 39-48

Kuraszkiewicz, Władysław 1986. Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, Warszawa ; Poznań : PWN

Kuraś, Ferdynand 1925. Przez ciernie żywota. Przeżycia osobiste i wspomnienia od lat najmłodszych aż po wybuch wielkiej wojny 1914 r., Częstochowa : Księgarnia A. Gmachowskiego

Kuratowska, Zofia 1987. AIDS − nowa choroba, wyd. 2 uzup., Warszawa : Wiedza Powszechna

Kuratowski, Kazimierz 1981. Notatki do autobiografii, Warszawa : Czytelnik

Kurcz, Ida et al. 1990. Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej. 1-2, Kraków : IJP PAN

Kurczab, Jan 1949. Niczyjak, Warszawa : Czytelnik

Kurecka, Maria 1952. Dzieje Jana Sebastiana Bacha, Warszawa : Czytelnik

Kurek, Halina 2008. Polszczyzna mówiona inteligencji, Kraków : UJ

Kurek, Halina, Labocha, Janina (red.) 2004. Studia linguistica Danutae Wesołowska oblata, Kraków : Universitas

Kurek, Jalu 1951. Ocean Nie-Spokojny, Warszawa : LSW

Kurek, Jalu 1959. Janosik. T. 1. Sława Głuchaczkom, Warszawa : Pax

Kurek, Jalu 1959a. Janosik. T. 2. Śpiew ściętej głowy, Warszawa : Pax

Kurek, Jalu 1970. Świnia Skała. Mitologia Tatr, Warszawa : LSW

Kurhanow, O. 1950. Amerykanie w Japonii, przeł. D. Trylewicz, Warszawa : Prasa Wojskowa

Kurilenkow, Wasilij 1952. Aleksander Serafimowicz. Zarys życia i twórczości, tłum. W. Cienkowski, Warszawa : Czytelnik

Kurkiewicz, Roman 2009. Klapsy polskie, Warszawa : Iskry

Kurkiewicz-Rzepkowa, Ewa, Rzepka, Wojciech Ryszard 1971. Galicyzmy w listach Cypriana Kamila Norwida //SRomP 1 (1971): 15-40

Kurka, Antoni 1930. Dzieje i tajemnice lwowskiej policji. Z czasów zaboru austrjackiego 1772−1918, Lwów : Gubrynowicz i Syn

Kurka, Antoni (zebr.) 1907. Słownik mowy złodziejskiej, wyd. trzecie, zmien. i rozszerz., Lwów : Nakł. autora

Kurkiewicz, Wł., Olszewski, W., Tatomir, A. (zest.) 1947. Odbudowa państwa polskiego w latach 1944-1946, Z. 1, Warszawa : PZWS

Kurkowska, Halina 1954. Budowa słowotwórcza przymiotników polskich, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich

Kurkowska, Halina 1956. O nowym słownictwie polskim, Warszawa : Wiedza Powszechna

Kurkowska, Halina 1991. Polszczyzna ludzi myślących, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Kurkowska, Halina et al. 1962. Polska terminologia semantyczna //Andrejčin L. et al. (red.) 1962: 103-112

Kurkowska, Halina, Skorupka, Stanisław 1966. Stylistyka polska. Zarys, wyd. 3, Warszawa : PWN

Kurkowska, Halina (red.) 1981. Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień. Praca zbiorowa,  Warszawa : PWN

Kurkowska, Halina, Weinsberg, Adam (red.) 1979. Językoznawstwo strukturalne. Wybór tekstów, Warszawa : PWN

Kurlansky, Mark 2004. Dorsz. Ryba, która zmieniła świat, przekł. J. Jackowicz, Warszawa : Twój Styl

Kurlansky, Mark 2004a. Dzieje soli, przeł. C. Cieśliński, Warszawa : KiW

Kurnatowski, Jerzy 1907. Dobro i zło. Studia etyczne, Lwów : Maniszewski i Meinhart

Kuroń, Jacek 1991. Moja zupa, Warszawa : BGW

Kuroń, Jacek, Żakowski, Jacek 1995. PRL dla początkujących, Wrocław : Wyd. Dolnośląskie

Kuropieska, Józef 1984. Z powrotem w służbie, Warszawa : PIW

Kuropieska, Józef 1989. Nieprzewidziane przygody, wyd. 1 (dodruk), Kraków : Wyd. Literackie

Kurowicki, Jan 1987. Okolice humanistyki i polityki, Warszawa : KiW

Kurowski, Bohdan 1975. Dni powszednie i święta. Felietony i recenzje teatralne, Olsztyn : Pojezierze

Kurowski, E. 1980. Gdzie jest mój dom, Warszawa : Wyd. MON

Kurowski, J. K. (red.) 2001. Szata roślinna Lasu Łagiewnickiego w Łodzi, Łódź : Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Łodzi ; Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ

Kurowski, Leon, Sochacka-Krysiakowa, Hanna 1971. Kontrola finansowa, wyd. 2 przejrz., Warszawa ¨PWE

Kurpiewski, Jerzy 1970. Tranzystorowe odbiorniki telewizyjne, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : WKiŁ

Kurski, Jarosław 1991. Wódz, Warszawa : Pomost

Kurta, Henryk 1971. Québec czyli co się stało z morgą śniegu, Katowice : Śląsk

Kuryłowicz, Jerzy 1948. Język a człowiek, Warszawa : Czytelnik

Kuryłowicz, Jerzy 1960. Esquisses linguistiques, Wrocław ; Kraków : ZNiO

Kuryłowicz, Jerzy 1987. Studia językoznawcze. Wybór prac opublikowanych w języku polskim, Warszawa : PWN

Kuryłowicz, Jerzy (red.) 1974. Studia indoeuropejskie. Études indo-européennes, Wrocław etc. : ZNiO

Kurzowa, Zofia 1975. Stylizacja językowa w Senniku współczesnym Tadeusza Konwickiego //PFil 25 (1974, wyd. 1975): 491-498

Kurzowa, Zofia 1976. Złożenia imienne we współczesnym języku polskim, Warszawa ; Kraków : PWN

Kurzowa, Zofia 1993. Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI-XX w., Warszawa ; Kraków : Wyd. Nauk. PWN

Kurzowa, Zofia (red.) 1985. Badania nad językiem telewizji polskiej. Studia metodologiczne i opisowe, Warszawa : WRiT

Kurzowa, Zofia, Śliwiński, Władysław (red.) 1994. Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), Kraków : Universitas

Kurzowa, Zofia, Zgółkowa, Halina 1992. Słownik minimum języka polskiego, Poznań : SAWW

Kusociński, Janusz 1933. Od palanta do olimpiady. Moje wspomnienia sportowe, Warszawa : Mazowiecka Spółka Wydawnicza

Kustrzeba, Ireneusz 1971. Znak i znaczenie w psychologii behawiorystycznej, Warszawa : PWN

Kuszelewska, Stanisława 1946. Kobiety, Rzym : Instytut Literacki

Kuszłejko, Jacek 1993. Książka polska w Rosji na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa : Biblioteka Narodowa

Kuszner, Wiktoryn 1967. Odkrywanie tajników życia. Biopolimery, tłum. Cz. Krepski, T. Kulikowski, Warszawa : PWN

Kuś, Barbara 1979. Poezja rosyjska w polskim życiu literackim przełomu XIX i XX wieku. Z dziejów polskiej sztuki translatorskiej, Wrocław etc. : ZNiO

Kuśniewicz, Andrzej 1972. Król Obojga Sycylii, wyd. 2, Warszawa : PIW

Kuśniewicz, Andrzej 1975. Trzecie królestwo, Warszawa : PIW

Kuśniewicz, Andrzej 1980. Moja historia literatury, Warszawa : PIW

Kuśniewicz, Andrzej 1982. Witraż, wyd. 2, Warszawa : PIW

Kuśniewicz, Andrzej 1985. Mieszaniny obyczajowe, Warszawa : PIW

Kuśniewicz, Andrzej 1989. Nawrócenie, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie

Kuśniewicz, Andrzej 1994. Dzieła. Lekcja martwego języka, Łódź : Wyd. Łódzkie

Kuta, Tadeusz 1968. Anatomia kłamstwa, Gdynia : Wyd. Morskie

Kutkowska, Barbara (red.) 2010. Rozwój zrównoważony rolnictwa i obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku, Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Kutrzeba, Stanisław 1912. Historya ustroju Polski w zarysie. T. 1, wyd. 3, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego

Kutrzeba, Stanisław 1916. Przeciwieństwa i źródła polskiej i rosyjskiej kultury, Lwów : Nakł. Księgarni Polskiej B. Połonieckiego

Kutrzeba, Stanisław 1928. Polska odrodzona 1914-1928, wyd. trzecie uzup., Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Kutyłowska, Helena 2003. Wspomnienia z Podola 1898-1919, Warszawa : Czytelnik

Kuzniecow, Aleksander 1976. A w dole Swanecja, przeł. D. Rymsza-Zalewska, Warszawa : Iskry

Kuzniecow, Borys G. 1981. Filozofia optymizmu, przeł. B. Konopielko, Wrocław etc. : ZNiO

Kuźmińska, Tatiana 1966. Mój dom i Jasna Polana, tłum. Z. i S. Głowiakowie, Warszawa : Czytelnik

Kuźniewicz, Janusz, Filistowicz, Andrzej 1999. Chów i hodowla zwierząt futerkowych, Wrocław : Wyd. Akademii Rolniczej

Kwak, Anna 1990. Więź osobowa w rodzinach rekonstruowanych, Warszawa : IPSiR UW

Kwak, Anna 1994. Rodzina i jej przemiany, Warszawa : Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

Kwak, Anna, Mościskier, Andrzej (red.) 1997. Edukacja do pracy socjalnej. Prca zbiorowa, Warszawa : Wyd. TEPIS

Kwapień, Ewelina 2010. Kształtowanie się zasobu leksykalnego polszczyzny XIX wieku − rzeczowniki (na podstawie danych leksykograficznych), Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Kwapień, Ewelina 2013. Słownik rzeczowników polszczyzny XIX wieku, Warszawa : Wydział Polonistyki

Kwapisz, Jan, Rzepkowski, Krzysztof, Sygowska-Pietrzyk, Weronika (red.) 2007. Perspektywy współpracy filologii klasycznej z innymi naukami humanistycznymi. Współczesne metody badania kultury antycznej. Referaty […], Warszawa :

Kwaśniewska-Mżyk, Krystyna 1979. Język Franciszka Karpińskiego, Warszawa ; Wrocław : PWN

Kwaśniewski, W. 1928. O głupim żydku i mądrym chłopie, Warszawa : Lechja

Kwaśniewski, Jerzy (red.) 2008. Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej. T. 9, Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW

Kwejt, Jerzy 1970. Metody i strategia zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, wyd. 2, Warszawa : PWE

Kwiatek, Jerzy, Lijewski, Teofil 1998. Leksykon miast polskich, Warszawa : Muza

Kwiatki 1993. Kwiatki św. Franciszka z Asyżu, przekł. L. Staff, Warszawa : Pax

Kwiatkowska, Henryka, Kotusiewicz, Alicja (red.) 1992. Nauczyciele nauczycieli. Z teorii i praktyki kształcenia nauczycieli, Warszawa ; Łódź : Wyd. Nauk. PWN

Kwiatkowski, Eugeniusz 1931. Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej, Kraków : Towarzystwo Szkoły Ludowej

Kwiatkowski, Eugeniusz 1962. Dzieje chemii i przemysłu chemicznego, Warszawa : WNT

Kwiatkowski, Jerzy 1964. Klucze do wyobraźni. Szkice o poetach współczesnych, Warszawa : PIW

Kwiatkowski, Jerzy 1966. 485 dni na Majdanku, Lublin : Wyd. Lubelskie

Kwiatkowski, Maciej Józef 1984. Wrzesień 1939 w warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia, Warszawa : PIW

Kwiatkowski, Marek 1989. Architektura mieszkaniowa Warszawy. Od potopu szwedzkiego do powstania listopadowego, Warszawa : PIW

Kwiatkowski, Remigjusz 1908. Literatura arabska, Warszawa : Wyd. M. Arcta

Kwiatkowski, Remigiusz 1957. Parasol noś i przy pogodzie. Zbiór aforyzmów, przysłów i sentencji ludów Wschodu, Warszawa : Czytelnik

Kwiatkowski, Stefan 1967. Produkcyjne zachowanie jednostki w zespole pracowniczym, Warszawa : PWE

Kwiatkowski, Tadeusz 1986. Płaci się każdego dnia, Kraków ; Wrocław : Wyd. Literackie

Kwiatkowski, Zbigniew 1965. Byłem niemilczącym świadkiem, Warszawa : Iskry

Kwieciński, B. J. et al. (red.) 1933. 5 lat lotnictwa sportowego w Polsce, Warszawa : Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej

Kydryński, Juliusz 1969. Próba portretu (Rzecz o Adamie Polewce), Kraków : Wyd. Literackie

Kydryński, Lucjan 1960. Wiolinem i basem. Ciekawostki, informacje, anegdoty muzyczne, Kraków : PWM

Kydryński, Lucjan 1993. Kino muzyczne. Przewodnik po filmach muzycznych 1927-1992, Warszawa : WAiF

Kydryński, Lucjan 1994. Przewodnik operetkowy. Wodewil, operetka, musical, wyd. 4, Kraków : PWM

Laber, Stanisław 1985. Analiza współzależności pomiędzy stanem warstwy wierzchniej a właściwościami użytkowymi żeliwnych elementów maszyn obrabianych nagniataniem, Zielona Góra : Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina

Labuda, Gerard (red.) 1966. Ziemie Zachodnie w granicach Macierzy. Drogi integracji, Poznań : Wyd. Poznańskie

Lach, Ewa 1984. Zemsta rodu Sawanów, Kraków ; Wrocław : Wyd. Literackie

Lach, Ewa 1986. Imieniny babci Józefiny, Kraków : Wyd. Literackie

Lach, Ewa 1987. Kosmohikanie, wyd. 5, Warszawa : Czytelnik

de La Fontaine, Jean 1976. Bajki. Wybór, wyd. czwarte, Warszawa : PIW

Lagerkvist, Pär 1993. Barabasz, przeł. Z. Majewska, Poznań : Itaka

La Guma, Alex 1970. Nocna wędrówka, przeł. Z. Kierszys, Warszawa : KiW

Laidler, Paweł, Szymanek, Jarosław (red.) 2014. Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków : UJ

Lake, Alexander 1998. Zabójcy w Afryce. Prawda o czatujących dzikich zwierzętach i myśliwych piszących o nich niestworzone historie, przeł. P. Cłapak, Warszawa : Prószyński i S-ka

Lakoff, George, Johnson, Mark 1988. Metafory w naszym życiu, przeł. T. P. Krzeszowski, Warszawa : PIW

Lalewicz, Janusz 1985. Socjologia komunikacji literackiej. Problemy rozpowszechniania i odbioru literatury, Wrocław etc. : ZNiO

Lam, Andrzej 2009. Poznać to, co mówimy. Prace filologiczne i wspomnienia, Warszawa : UW

Lam, Andrzej, Wroczyński, Tomasz (red.) 2002. Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie, Warszawa : Elipsa

Lam, Jan 1899. Wybór pism. Głowy do pozłoty. T. 2, Warszawa : Nakł. Red. „Gazety Polskiej”

Lam, Jan 1899a. Wybór pism. Głowy do pozłoty. T. 1, Warszawa : Nakł. Red. „Gazety Polskiej”

Lam, Jan 1952. Rozmaitości i powiastki, Warszawa  Czytelnik

Lam, Jan 1960. Pan komisarz wojenny. Koroniarz w Galicji, Wrocław ; Kraków : ZNiO

Lam, Stanisław 1914. Oskar Kolberg. Żywot i praca, Lwów : Macierz Polska

Lam, Stanisław (red.) 1938. Trzaski, Everta i Michalskiego Encyklopedja XX wieku, Warszawa : TEiM

Lamb, Harold 1966. Cyrus Wielki, przeł. T. J. Dehnel, Warszawa : Wyd. MON

de La Mettrie, Julien Offray 1953. Człowiek-maszyna, przekł. S. Rudniański, wyd. nowe, przejrz. i uzup., Warszawa : PWN

Lampe, Alfred 1948. Myśli o nowej Polsce, Warszawa : Książka

La Mure, Pierre 1969. Miłość niejedno ma imię, przeł. A. Frybesowa, wyd. 4, Warszawa : PIW

Lanckorońska, Karolina 2001. Wspomnienia wojenne 22 IX 1939 – 5 IV 1945, Kraków : Znak

Lanckoroński, Karol 1893. Na około ziemi 1888-1889. Wrażenia i poglądy, Kraków : Gebethner i Sp.

Landau, J. 1923. Szkice przeciwwyznaniowe, Warszawa : Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich

Landau, Ludwik 1934. Działalność lokacyjna ubezpieczeń społecznych i jej rola w życiu gospodarczym Polski w latach 1924-1933, Warszawa : Instytut Spraw Społecznych

Landau, Ludwik 1936. Bezrobocie i stopa życiowa ludności dzielnic robotniczych Warszawy, Warszawa : Instytut Spraw Społecznych

Landau, Ludwik 1939. Gospodarka światowa. Produkcja i dochód społeczny w liczbach, Warszawa : Instytut Gospodarstwa Społecznego

Landau, Ludwik, Pański, Jerzy, Strzelecki, Edward 1939. Bezrobocie wśród chłopów, Warszawa : Instytut Gospodarstwa Społecznego

Landau, Zbigniew, Tomaszewski, Jerzy 1977. Druga Rzeczpospolita. Gospodarka − społeczeństwo − miejsce w świecie (sporne problemy badań), Warszawa : KiW

Landau, Zbigniew, Tomaszewski, Jerzy (oprac.) 1964. Kapitały obce w Polsce 1918-1939. Materiały i dokumenty, Warszawa : KiW

Landmann, Karol 1905. Napoleon I, przekł. J. Kleczyński, Warszawa : Gebethner i Wolff

Landowski, Henryk 1946. Jeden przeciwko Niemcom, Roma : War Relief Service

Landreth, Harry, Colander, David C. 2005. Historia myśli ekonomicznej, przekł. A. Szeworski, wyd. 2, uzup., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Landy-Tołwińska, Joanna, Ligocki, Hieronim, Kasperowicz, Helena (wyb. i oprac.) 1968. Pamiętniki samouków, Warszawa : LSW

Lang, Roman 1944. Swastyka nad Polską, Moskwa : Nakł. Związku Patrjotów Polskich w ZSRR

Langacker, Ronald W. 1995. Wykłady z gramatyki kognitywnej, przekł. J. Berej et al., Lublin : UMCS

Langacker, Ronald W. 2005. Obserwacje i rozważania na temat zjawiska subiektyfikacji, przekł. M. Majewska, Kraków : Universitas

Lange, Oskar 1965. Wstęp do ekonometrii, wyd. 3, Warszawa : PWN

Langie, Kazimierz 1920. Krótkie wskazówki dla praktycznego rolnika przy zakładaniu pastwisk trwałych, Kraków : Księgarnia S. A. Krzyżanowskiego

Lankiewicz, Henryka (wyb. i oprac.) 1967. Z anteny telewizyjnej. Satyra. Skecz. Piosenka, Warszawa : Wyd. Związkowe CRZZ

Lanning, Edward P. 1985. Peru przed Inkami, przeł. R. Krzanowska, Kraków : Wyd. Literackie

Lanoux, Armand 1960. Spotkanie w Brugii, przeł. T. Evert, Warszawa : Czytelnik

Läpple, Alfred 1986. Od egzegezy do katechezy. 1-2, przeł. B. Białecki, Warszawa : Pax

Lappin, Sh. (ed.) 1996. The handbook of contemporary semantic theory, Oxford ; Cambridge, Mass. : Blackwell

Laprus, Marian (kier.) 1979. Leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa : Wyd. MON

de La Rochefoucauld, François 2003. Maksymy i rozważania moralne, przeł. T. Boy-Żeleński, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Lasch, Christopher 2015. Kultura narcyzmu. Amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań, przeł. G. Ptaszek, A. Skrzypek, Warszawa : Wyd. Akademickie SEDNO

Laskowska, Elżbieta 1992. Wartościowanie w języku potocznym, Bydgoszcz : WSP

Laskowska, Elżbieta 2004. Dyskurs parlamentarny, Bydgoszcz : Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego

Laskowski, Jacek Paweł (wyb. i oprac.) 2014. Proroctwo. Dekalog według św. Jana Pawła II, Kraków : Wyd. AA

Laskowski, Otton (red.) 1931-1939. Encyklopedja wojskowa. T. 1-8, Warszawa : Tow. Wiedzy Wojskowej ; Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy

Laskowski, Roman (red.) 1976. Kategorie gramatyczne grup imiennych w języku polskim. Materiały konferencji […], Wrocław etc. : ZNiO

Laskowski, Roman (red.) 1986. Czas i przestrzeń w języku, Katowice : UŚ

Laskowski, Roman, Mazurkiewicz, Roman (red.) 2007. Amoenitates vel lepores philologiae, Kraków : IJP PAN ; Lexis

Lasota, Irena (red.) 1987. Zagrożenia współczesne, New York : CSS/IDEE

Lasota, Irena (red.) 1988. Z lewa i z prawa, New York : Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej

Lasota, Irena (red.) 1989. Czerwone życiorysy, New York : Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej

Lassota, Ryszard 1971. Pierwszy lot, Warszawa : LSW

25 lat 2009. 25 lat posługi Kościołowi Ks. Józefa Romana Maja, Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”

Lattès, Robert 1973. Tysiąc miliardów dolarów. Ekonomika świata jutra, tłum. Z. Zarzycki, Warszawa : PWE

Laur, W. 1989. Der Name. Beiträge zur allgemeinen Namenkunde und ihrer Grundlegung, Heidelberg : Winter

Laurecki, Piotr 1933. Chemja czarodziejka, Lwów : PWKS

Laurent, Eric 2003. Wojna w Iraku. Ukryte motywy konfliktu, przeł. J. Kierul, Warszawa : Świat Książki

Lavedan, Piotr 1954. Historia sztuki. Średniowiecze i czasy nowożytne, przekł. H. Morawska, S. Kozakiewicz, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich

Lawiński, Ludwik 1954. Humor za Żelazną Kurtyną, Londyn : Nakładem Autora

Lazari-Pawłowska, Ija 1965. Etyka Gandhiego, Warszawa : PWN

Lazarówna, F. 1927. Migawkowe zdjęcia, Warszawa : Nakł. Księgarni F. Hoesicka

Leach, Edmund, Greimas, Algirdas Julien 1989. Rytuał i narracja, tłum. M. Buchowski, A. Grzegorczyk, E. Umińska-Plisenko, Warszawa : PWN

Lebiedziński, Henryk 1989. Przekładoznawstwo ogólne wobec teorii enroi, Warszawa : PWN

Le Bon, Gustave 1897. Psychologia rozwoju narodów, przekł. J. Ochorowicz, Warszawa : Druk. S. Sikorskiego

Lec, Stanisław Jerzy 1959. Myśli nieuczesane, Kraków : Wyd. Literackie

Lec, Stanisław Jerzy 2009. Myśli nieuczesane wszystkie, Warszawa : Noir sur Blanc

Lechita, Jerzy 1999. Kuszenie szpiega. Powieść erotyczno-szpiegowska, Warszawa : Agawa

Lechoń, Jan 1981. Cudowny świat teatru. Artykuły i recenzje 1916-1962, Warszawa : PIW

Lechoń, Jan 1990. Poezje, Wrocław etc. : ZNiO

Leciejewicz, Anna, Leciejewicz, Lech 1966. 500 zagadek archeologicznych, Warszawa : Wiedza Powszechna

Leciejewicz, Lech (red.) 1988. Mały słownik kultury dawnych Słowian, wyd. 2, Warszawa : Wiedza Powszechna

Leczycki, Artur 1980. Ostatni sen, Warszawa : Czytelnik

Leczyk, Marian 1983. Historia żywa, Warszawa : Wyd. MON

Lee, Abby 2007. Dziewczyna, której jedno w głowie, tłum. A. Fulińska, Kraków : Wyd. Otwarte

Legeżyńska, Anna 1999. Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennych tłumaczeń z A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa, A. Błoka, wyd. drugie, rozszerz., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Le Goff, Jacques 1966. Inteligencja w wiekach średnich, przeł. E. Bąkowska, Warszawa : Czytelnik

Legowicz, Jan 1964. Zarys historii filozofii. Elementy doksografii, Warszawa : Wiedza Powszechna

Legowicz, Jan 1980. Świadomość współuczestnictwa, Warszawa : KiW

Legowicz, Jan 1986. Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej, wyd. drugie, Warszawa : PWN

Legowicz, Jan et al. 1965. Propedeutyka filozofii, wyd. drugie, Warszawa : PZWS

Legowicz, Jan (red.) 1979. Historia filozofii średniowiecznej, Warszawa : PWN

Legowicz, Jan (red.) 1979a. Wybrane zagadnienia z historii filozofii polskiej na tle filozoficznej umysłowości europejskiej. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO

Legutko, Ryszard 2005. Raj przywrócony, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej

Legutko, Ryszard 2008. Esej o duszy polskiej, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej

Legutko, Ryszard 2013. Antykaczyzm, Kraków : Wyd. M

Legutko, Piotr, Rodziewicz, Dobrosław 2007. Gra w media. Między informacją a deformacją, Warszawa : Stentor

Lehmann, Erich L. 1968. Testowanie hipotez statystycznych, tłum. M. Wycech-Łosiowa, Warszawa : PWN

Lehr, Tadeusz 1917. Ze studiów nad akcentem słowiańskim, Kraków : Nakł. AU

Lehr-Spławiński, Tadeusz 1918. O prasłowiańskiej metatonii, Kraków : Nakł. AU

Lehr-Spławiński, Tadeusz 1954. Rozprawy i szkice z dziejów kultury Słowian, Warszawa : Pax

Leibniz, Gottfried Wilhelm 1995. Główne pisma metafizyczne, przeł. S. Cichowicz, J. Domański, Toruń : Comer

Leibniz, Gottfried Wilhelm 2001. Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. I. Dąmbska, Kęty : Antyk

Leja, Leon (red.) 1972. O postęp w dydaktyce szkoły wyższej. Praca zbiorowa, Poznań : UAM

Lejkin, Nikołaj A. 1927. Gdzie pomarańcze dojrzewają. Powieść humorystyczna, przeł. P. Orski, Warszawa : Bibljoteka Romansów i Powieści

Leksykon 1994. Leksykon państw świata ’94/95, Warszawa : Kronika

Leksykon 2000. Leksykon terminów. Międzykulturowe pojęcia zdrowia psychicznego, tłum. J. Wciórka, Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii

Leksykon 2001. Leksykon terminów. Psychiatria i zdrowie psychiczne, tłum. J. Wciórka, Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii

Lelewel, Joachim 1820. Dzieje starożytne Indji, Warszawa : N. Glücksberg

Lelong, Charles 1967. Życie codzienne w Galii Merowingów, przeł. E. Bąkowska, Warszawa : PIW

Leloup, Jean-Yves 1986. Słowo z Góry Athos, przeł. G. Kosowska, Warszawa : Pax

Lem, Stanisław 1959. Inwazja z Aldebarana, Kraków : Wyd. Literackie

Lem, Stanisław 1966. Dzienniki gwiazdowe, Kraków : Wyd. Literackie

Lem, Stanisław 1983. Bajki robotów, wyd. 2, Warszawa : KAW

Lem, Stanisław 1983a. Dzieła. Kongres futurologiczny. Maska, Kraków ; Wrocław : Wyd. Literackie

Lem, Stanisław 1985. Dzieła. Doskonała próżnia. Wielkość urojona, Kraków ; Wrocław : Wyd. Literackie

Lem, Stanisław 1986. Biblioteka XXI wieku, Kraków : Wyd. Literackie

Lem, Stanisław 2000. Bomba megabitowa, 4 dodruk, Kraków : Wyd. Literackie

Lem, Stanisław, Mrożek, Sławomir 2011. Listy 1956−1978, Kraków : Wyd. Literackie

Leman, Kevin 2013. Ile znaczy mama. Trwały ślad, który matka zostawia w życiu chłopca, przekł. E. Stępkowska, Kraków : Wyd. eSPe

Leman, Kevin 2015. Odmień nastolatka w pięć dni. Jak nauczyć pyskatego i humorzastego nastolatka szacunku i odpowiedzialności, przekł. L. Wierzbowska, Kraków : Wyd. eSPe

Lemański, Jan 1922. Prawo mężczyzny, Warszawa : T. Jankowski

Lenart, Józef 1964. Pogoń za słońcem, Warszawa : Czytelnik

Lenartowicz, Maria, Paluszkiewicz, Anna (oprac.) 1997. Format USMARC rekordu bibliograficznego dla książki, Warszawa : Wyd. SBP

Lenczewski, Mikołaj 1981. Liturgika czyli nauka o nabożeństwach. Cz. I i II. Skrypt dla Sekcji Teologii Prawosławnej, wyd. drugie popraw. i uzup., Warszawa : Chrześcijańska Akademia Teologiczna

Lenga, Gerd 1976. Zur Kontextdeterminierung des Verbalaspekts im modernen Polnisch, München : Sagner

Lenin 1944. Lenin Włodzimierz Iljicz. Krótki zarys życia i działalności, Moskwa : Wyd. Literatury w Językach Obcych

Lenin 1949. Lenin Włodzimierz Iljicz. Krótki zarys życia i działalności, Warszawa : Książka i Wiedza

Lenin 1955. Lenin o Polsce i polskim ruchu robotniczym. Artykuły, przemówienia, dokumenty, listy, wyd. 2, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1949. Dzieła. T. 14, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1950. Dzieła. T. 1, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1950a. Dzieła. T. 2, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1950b. Dzieła. T. 5, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1950c. Dzieła. T. 22, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1951. Dzieła. T. 20, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1951a. Dzieła. T. 21, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1951b. Dzieła. T. 23, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1952. Dzieła. T. 6, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1952a. Dzieła. T. 24, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1953. Dzieła. T. 4, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1953a. Dzieła. T. 7, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1953b. Dzieła. T. 9, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1954. Dzieła. T. 3, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1954a. Dzieła. T. 11, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1954b. Dzieła. T. 13, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1955. Dzieła. T. 8, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1955a. Dzieła. T. 10, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1955b. Dzieła. T. 12, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1955c. Dzieła. T. 27, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1955d. Dzieła. T. 28, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1955e. Dzieła. T. 31, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1956. Dzieła. T. 15, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1956a. Dzieła. T. 26, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1956b. Dzieła. T. 29, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1956c. Dzieła. T. 32, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1957. Dzieła. T. 16, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1957a. Dzieła. T. 17, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1957b. Dzieła. T. 18, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1957c. Dzieła. T. 30, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1957d. Dzieła. T. 33, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1957e. Dzieła. T. 34, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1957f. Dzieła. T. 35, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1958. Dzieła. T. 36, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1958a. Dzieła. T. 37, Warszawa : KiW

Lenin, W. I. 1965. Dzieła. T. 39, Warszawa : KiW

Lenin, Włodzimierz 1983. O moralności socjalistycznej. Wybór, Warszawa : KiW

Lenin, Włodzimierz 1983-1990. Dzieła wszystkie. T. 1-55, wyd. 2, Warszawa : KiW

Lentin, Jean-Pierre 1996. Myślę więc się mylę. Błędy i pomyłki w nauce od Pitagorasa do dziś, przeł. E. Mierzeja, A. Frygas, Warszawa : PIW

Lenz, Oskar 1894. Do wybrzeży Azyi Wschodniej. Wrażenia turysty, przeł. S. Stetkiewicz, Warszawa : Księgarnia T. Paprockiego i S-ki

Leńkowa, Antonina (red.) 1986. Człowiek przeciwko sobie? Praca zbiorowa, wyd. 2 zmien. i uzup., Warszawa : Pax

Leński, Julian 1956. O front ludowy w Polsce 1934-1937. Publicystyka, Warszawa : KiW

Leonardo da Vinci 1952. Bajki, przeł. L. Staff, Warszawa : PIW

Leonardo da Vinci 2002. Pisma wybrane, przekł. L. Staff, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Léon-Dufour, Xavier 1981. Słownik Nowego Testamentu, przekł. K. Romaniuk, Poznań : Księgarnia św. Wojciecha

Leopold, Wanda (oprac.) 1974. Myślę, że jestem… O Stanisławie Jerzym Lecu, Kraków : Wyd. Literackie

Lepa, Adam 1997. Świat manipulacji, wyd. 2, poszerz., Częstochowa : Tygodnik Katolicki „Niedziela”

Lepa, Adam 2006. O infosferze u Matki Słowa, Częstochowa : Kuria Metropolitalna ; Tygodnik Katolicki „Niedziela”

Lepa, Adam 2008. Telewizja w rodzinie, Częstochowa : Kuria Metropolitalna

Lepa, Adam 2008a. Świat propagandy, wyd. 2, Częstochowa : Kuria Metropolitalna ; Tygodnik Katolicki „Niedziela”

Lepalczyk, Irena 1972. Wykolejenia dzieci i dorosłych w małym mieście. Wybrane zagadnienia pedagogiczno-społeczne, Wrocław etc. : ZNiO

Lepecki, Mieczysław B. 1934. Sybir bez przekleństw. Podróż do miejsc zesłania Marszałka Piłsudskiego, Warszawa : Rój

Lepecki, Mieczysław B. 1935. Sowiecki Kaukaz. Podróż do Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu, Warszawa : Biblioteka Polska

Lépine, Josette 1950. Gracchus Babeuf, tłum. K. Rapaczyński, Warszawa : KiW

Lepper, Andrzej 2002. Lista Leppera, Warszawa : Kamea

Lepszy, Kazimierz, Arnold, Stanisław (red.) 1968. Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia, Warszawa : Wiedza Powszechna

Lesage, Alain René 1975. Przypadki Idziego Blasa. [T.] 1-2, przeł. J. Rogoziński, Warszawa : LSW

Leski, Kazimierz 1989. Życie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu, Warszawa : PWN

Leskow, Mikołaj 1970. Utwory wybrane, przeł. J. Wyszomirski, J. Tuwim, N. Drucka, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Lessing, Gotthold Ephraim 1956. Dramaturgia hamburska. Wybór, przeł. O. Dobijanka, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich

Lessing, Gotthold Efraim 1962. Laokoon czyli O granicach malarstwa i poezji. Część pierwsza, przeł. H. Zymon-Dębicki, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNio

Leszczak, O. 2009. Lingwosemiotyczna teoria doświadczenia. T. 2. Doświadczenie potoczne a językowy obraz świata, Kielce : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego

Leszczyna, Henryk 1974. Petrażycki, Warszawa : Wiedza Powszechna

Leszczyński, Zenon 1988. Szkice o tabu językowym, Lublin : KUL

Lesz-Duk, Maria 1988. Czasowniki o składni przyimkowej w języku polskim, Częstochowa : WSP

Lesz-Duk, Maria 1996. Wyrazy ekspresywne w „Uśmiechu” i „Zmorach” Emila Zegadłowicza //PN WSP w Częstochowie. FP. Językoznawstwo 3 (1996): 87-98

Lesz-Duk, Maria 2011. Przyimki wtórne w języku polskim. Stan współczesny i ewolucja, Częstochowa : AJD

Lesz-Duk, Maria 2012. Neologizmy w poezji Juliana Przybosia //PN AJD w Częstochowie. Językoznawstwo 8 (2012): 151-168

Lesz-Duk, Maria 2015. Neologizmy w twórczości Stanisława Lema //PN AJD w Częstochowie. Językoznawstwo 11 (2015): 141-151

Lesz-Duk, Maria (red.) 1998. Z polonistycznych warsztatów badawczych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Materiały z konferencji naukowej […], Częstochowa : WSP

Leszin-Koperski, Jerzy, Waśkiewicz, Andrzej K. (wyb., oprac. i red.) 1979. Debiuty poetyckie 1978. Antologia, Warszawa : Zarząd Główny SZSP

Leszkowicz, Stanisław 2000. Zapiski pracownika handlu zagranicznego PRL (spojrzenie od kuchni krajowej i zagranicznej), Łódź ; Bronisin Dworski : Niniwa

Leszczyński, Stanisław 1972. Filtracja w przemyśle, Warszawa : WNT

Leśmian, Bolesław 1954. Klechdy sezamowe, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Leśmian, Bolesław 1959. Klechdy polskie, Warszawa : Pax

Leśmian, Bolesław 1962. Z pism. Utwory rozproszone. Listy, Warszawa : PIW

Leśmian, Bolesław 1974. Poezje wybrane, Wrocław etc. : ZNiO

Leśmian, Bolesław 1978. Klechdy sezamowe, wyd. 6, Warszawa : Czytelnik

Leśniewska, Aleksandra 1929. Entuzjastka. Powieść z czterema portretami, wyd. czwarte, Poznań : Księgarnia św. Wojciecha

Leśnodorski, Bogusław 1967. Rozmowy z przeszłością. Dziesięć wieków Polski, Warszawa : Wiedza Powszechna

Letki, Maria Ewa 1984. Listy, wyd. 2, Warszawa : KAW

Leube, Kurt R. 1996. Liberalizm austriacki. Historyczny i teoretyczny rozwój szkoły austriackiej, Warszawa : DiG

Lévinas, Emmanuel 1991. Trudna wolność. Eseje o judaizmie, tłum. A. Kuryś, Gdynia : Atext

Lévinas, Emmanuel 2002. Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, wyd. 2, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Levi, Ahto 1971. Notatnik Szarego Wilka, przeł. I. Lewandowska, W. Dąbrowski, Warszawa : PIW

Levinson, Paul 2006. Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, przeł. H. Jankowska, Warszawa : Muza

Levitt, Paul M. 2014. Fryzjer Stalina, przeł. G. Waluga, Warszawa : Fronda

Levorsen, A. I. 1972. Geologia ropy naftowej i gazu ziemnego, tłum. H. Chilińska et al., Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne

Levron, Jacques 1964. Nieznana pani de Pompadour, przeł. I. Szymańska, Warszawa : PIW

Lewandowska-Tarasiuk, Ewa, Lichański, Jakub Z., Mossakowska, Bibiana (red.) 2016. Terapia słowem, Warszawa : Pani Twardowska

Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (ed.) 1997. New trends in language studies, Łódź : UŁ

Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (red.) 2005. Podstawy językoznawstwa korpusowego, Łódź : UŁ

Lewandowski, Andrzej 1992. Współczesne polskie nazwy firmowe, Zielona Góra : WSP

Lewandowski, Bogumił (oprac.) 1985. Różaniec z Ojcem Świętym, Rzym : Delegatura Biura Prasowego Episkopatu Polski

Lewandowski, Jan 1981. Dolary z wałka, Warszawa : KAW

Lewandowski, Jan 2017. Błędy ateistów. 60 najczęstszych pomyłek logicznych, Kraków : Inicjatywa Ewangelizacyjna WEJDŹMY NA SZCZYT

Lewandowski, Jan 2017a. Przeciw ateistom. 52 odpowiedzi na najczęstsze zarzuty ateistów i antyklerykałów, Kraków : Inicjatywa Ewangelizacyjna WEJDŹMY NA SZCZYT

Lewaszkiewicz, Tadeusz 1973. Poprawki i uzupełnienia redaktorów w drugim wydaniu Słownika języka polskiego S. B. Lindego //SPol 1 (1973): 65-76

Lewaszkiewicz, Tadeusz 1976. Autorskie poprawki i uzupełnienia w drugim wydaniu Słownika języka polskiego S. B. Lindego //SPol 3 (1976): 93-104

Lewaszkiewicz, Tadeusz 1980. Leksyka Jacka Przybylskiego w Słowniku Lindego //SPol 7 (1979, wyd. 1980): 93-102

Lewaszkiewicz, Tadeusz 1980a. Panslawistyczne osobliwości leksykalne S. B. Lindego i jego projekt stworzenia wspólnego języka słowiańskiego, Wrocław etc. : ZNiO

Lewaszkiewicz, Tadeusz 1987. Osobliwości leksykalne w publicystyce J. N. Baudouina de Courtenay //SPol 14-15 (1986-1987, wyd. 1987): 129-137

Lewek, Antoni 1986. Nowe sanktuarium Polaków. U grobu ks. Jerzego Popiełuszki. Fakty − wydarzenia − perspektywy, Warszawa : [s.n.]

Lewicka, Halina (red.) 1953. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego. Zbiór artykułów z czasopiśmiennictwa radzieckiego, Warszawa : PWN

Lewicki, Andrzej Maria 1975. O pojęciu łączliwości frazeologicznej (Rozważania nad materiałem Słownika frekwencyjnego polskiego języka współczesnego) //PFil 25 (1974, wyd. 1975): 427-435

Lewicki, Andrzej Maria 2003. Studia z teorii frazeologii, Łask : Leksem

Lewicki, Andrzej Maria 2009. Studia z polskiej frazeologii, Łask : Leksem

Lewicki, Andrzej Maria (wyb.) 1971. Problemy składni polskiej. Studia, dyskusje, polemiki z lat 1945-1970, Warszawa : PWN

Lewicki, Andrzej Maria, Pajdzińska, Anna, Rejakowa, Bożena 1987. Z zagadnień frazeologii. Problemy leksykograficzne, Warszawa : PWN

Lewicki, Andrzej Maria, Tokarski, Ryszard (red.) 1995. Kreowanie świata w tekstach, Lublin : UMCS

Lewicki, Bohdan 1964. Budynki mieszkalne z prefabrykatów wielkowymiarowych. Obliczanie i konstrukcja, wyd. 2, popraw. i uzup., Warszawa : Arkady

Lewicki, Bolesław Włodzimierz 1974. Wiesz, jak jest, Łódź : Wyd. Łódzkie

Lewicki, Bolesław Włodzimierz 1995. O filmie. Wybór pism, Łódź : UŁ

Lewicki, Roman 2000. Obcość w odbiorze przekładu, Lublin : UMCS

Lewicki, Roman (red.) 2002. Przekład. Język. Kultura, Lublin : UMCS

Lewicki, Stanisław 1971. Radogoszcz, Warszawa : KiW

Lewicki, Wojciech (red.) 2007. Dzienniki jenieckie polskich oficerów w niewoli Wehrmachtu, Warszawa : Wyd. W. Lewickiego

Lewin, Leopold 1966. U przyjaciół. Przekłady z poezji rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej i gruzińskiej, wyd. drugie, poszerz., Kraków : Wyd. Literackie

Lewin, Leopold (wyb. i red.) 1972. Zorze nad Dźwiną. Łotewskie wiersze wybrane, Warszawa : PIW

Lewinson, Jacek 1999. Słownik seksualizmów polskich, Warszawa : KiW

Lewis, Clive S. 2002. Chrześcijaństwo po prostu, przeł. P. Szymczak, Poznań : Media Rodzina

Lewis, Clive S. 2005. Listy starego diabła do młodego, przeł. S. Pietraszko, Poznań : Media Rodzina

Lewis, Clive S. 2014. Ostatnia noc świata, tłum. M. Sobolewska, Kraków : Esprit

Lewis, David 1988. Jak wychować zdolne dziecko, przetłum. K. Górska-Łazarz, Warszawa : PZWS

Lewis, Matthew Gregory 1964. Mnich. Powieść, przeł. Z. Sinko, Wrocłąw ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Lewkowski, Kazimierz 1999. Wokół dramatu czyli rzeczywistość obnażona, Warszawa : Ypsylon

Lew-Starowicz, Zbigniew 1985. Seks dla każdego, Warszawa : IWZZ

Lew-Starowicz, Zbigniew 1991. Kobieta i Eros, Wrocław ; Warszawa ; Kraków, ZNiO

Leyk, Feliks 1969. Pamięć notuje i utrwala. Wspomnienia, Warszawa : LSW

Lezama Lima, José 1986. Jaskółki i kraby, przeł. A. Nowak, Kraków : Wyd. Literackie

Leżeński, Cezary 1968. Pozdrowienia dla zdrajcy, Katowice : Śląsk

Leżeński, Cezary 1988. Bez buławy. Generała „Grota” żołnierski los, Warszawa : LSW

Leżeński, Cezary 1989. Kwatera 139. Opowieść o marszałku Rydzu-Śmigłym. 2, Lublin : Wyd. Lubelskie

LI 1931. Lam, Stanisław (red.), Trzaski, Everta i Michalskiego Leksykon ilustrowany A-Z, Warszawa : Nakł. Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego

Lian, Rolf 2003. Zakochani wiosną, przeł. J. Krupińska, Otwock : Pol-Nordica

Libelt, Karol 1874. Filozofia i krytyka. T. 3. System umnictwa czyli filozofii umysłowej. Cz. 2, drugie wyd., Poznań : Nakł. Księgarni J. K. Żupańskiego

Libera, Kazimierz 1969. Międzynarodowy ruch osobowy, Warszawa : PWE

Libera, Zbigniew 1995. Rzyć, aby żyć. Rzecz antropologiczna w trzech aktach z prologiem i epilogiem, Tarnów : Liber Novum

Libera, Zdzisław 1976. Poezja polska XVIII wieku, Warszawa : Czytelnik

Libera, Zdzisław (wyb.) 1963. Maria Dąbrowska, Warszawa : PZWS

Liberek, Jarosław 1998. Innowacje frazeologiczne w powojennej fraszce polskiej, Poznań : WiS

Liberek, Jarosław (red.) 2004. Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną. Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Bąbie w 65-lecie urodzin, Poznań : Wyd. „Poznańskie Studia Polonistyczne”

Libiński, H. 1912. Jak czytać austriackie mapy wojskowe i orientować się z ich pomocą w terenie? Kraków : Nakł. autora

Lichaczowa, Wiera, Lichaczow, Dymitr 1977. Artystyczna spuścizna dawnej Rusi a współczesność, przeł. P. Lewin, Warszawa : Pax

Lichański, Stefan 1967. Cienie i profile. Studia i szkice literackie, Warszawa : PIW

Lichniak, Zygmunt 1961. Na przykładzie filmu, Warszawa : Pax

Lichniak, Zygmunt 1962. Szkic do portretu Jana Dobraczyńskiego, Warszawa : Pax

Lichniak, Zygmunt 1972. Z mojego ćwierćwiecza, Warszawa : Pax

Lichniak, Zygmunt 1977. Przybliżając odległości, Warszawa : Pax

Lichniak, Zygmunt 1981. Owocowanie książkami. Trzydzieści lat Instytutu Wydawniczego Pax, Warszawa : Pax

Lichota, Edyta Joanna 2008. Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia, Gdańsk : Harmonia

Liciński, Ludwik Stanisław 1908. Z pamiętnika włóczęgi, Lwów : Skład główny w księgarni H. Altenberga

Liciński, Ludwik Stanisław 1911. Halucynacje, Kraków : Drukarnia Ludowa

Licytacja 1981. Licytacja. Szkice o nowej literaturze, Warszawa : PIW

Lider, Julian 1949. Pogadanki o dialektyce i materializmie, wyd. 4 przejrz. i uzup., Warszawa : PIW

Lider, Julian 1964. Doktryna wojenna i polityka wojskowa W. Brytanii. Szkice z historii 1945−1964, Warszawa : Wyd. MON

Lidman, Sara 1968. Z pięcioma brylantami, przeł. M. Olszańska, Warszawa : PIW

Liebert, Jerzy 1976. Pisma zebrane. T. 2. Listy, Warszawa : Biblioteka „Więzi”

Lifschitz, Daniel 2008. Stań się światło! Hagada do rozdziału pierwszego Księgi Rodzaju, Kraków : Wyd. AA ; Warszawa : Fronda

Ligara, Bronisława 2000. L’influence de l’idiome français sur le polonais «courant» de Mickiewicz (étude du langage de la correspondance) //Delaperrière M. (dir.) 2000: 227-244

Lileyko, Jerzy 1984. Życie codzienne w Warszawie za Wazów, Warszawa : PIW

Lileyko, Jerzy 1987. Regalia polskie, Warszawa : KAW

Lilientalowa, Regina 1927. Dziecko żydowskie, Kraków : PAU

Limanowski, Bolesław 1901. Historya demokracyi polskiej w epoce porozbiorowej, Zurych : Ogniwo

Limanowski, Bolesław 1957. Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej. Cz. 1-2, Warszawa : KiW

Limanowski, Mieczysław 1992. Duchowość i maestria. Recenzje teatralne 1901-1940, Warszawa : Instytut Sztuki PAN

Lindberg, Carter 2012. Historia miłości w zachodnim chrześcijaństwie, przekł. M. Höffner, Kraków : Wyd. WAM

Linde, Samuel Bogumił 1807. Słownik języka polskiego. T. 1, Warszawa : Druk. XX. Pijarów

Linde-Usiekniewicz, Jadwiga 2000. Określenia wymiarów w języku polskim, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Linde-Usiekniewicz, Jadwiga, Huszcza, Romuald (red.) 2003. Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Lindgren, Astrid 2016. Dzienniki z lat wojny 1939-1945, przeł. A. Węgleńska, Warszawa : Nasza Księgarnia

Lindner, Jan, Struś, Włodzimierz 1965. Bezpieczeństwo pożarowe budynków, Warszawa : Wyd. MON

Lindsay, Jack 1954. Pastorałka, przekł. B. Zieliński, L. Staff, Warszawa : Czytelnik

Lindstrom, Martin 2009. Zakupologia. Prawda i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy, przeł. M. Zielińska, Kraków : Znak

Lipczuk, Ryszard 2018. Limeryki i inne wybryki, Szczecin : Volumina.pl

Lipczuk, Ryszard, Lisiecka-Czop, Magdalena, Sulikowska, Anna (red.) 2012. Frazeologizmy w słownikach niemiecko-polskich i polsko-niemieckich na przykładzie Pons Duży Słownik i Langenscheidt Słownik Partner, Szczecin : ZAPOL

Lipiec, Józef 1988. Kalokagatia. Szkice z filozofii sportu, Warszawa ; Kraków : PWN

Lipiec, Tadeusz 1964. Półmikroanaliza jakościowa. Z uwzględnieniem zastosowania amidu kwasu tiooctowego do wytrącania siarczków, wyd. 3 popraw. i uzup., Warszawa : PZWL

Lipińska, Barbara, Hoga, Janusz 1987. Zabić czarną kurę… Czarownicy, znachorzy, lekarze, Szczecin : KAW

Lipiński, Dawid, Witczak, Krzysztof Tomasz (red.) 2015. Badania diachroniczne w Polsce. Pamięci Profesora Witolda Stefańskiego (1953-2013), Łódź : UŁ

Lipiński, Jacek (oprac.) 1956. Materiały do dziejów teatru w Polsce. T. 4. Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów 1815−1819, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich

Lipkowski, Otton 1984. Pedagogika specjalna. Zarys, wyd. 5, Warszawa : PWN

Lipoński, Wojciech 1987. Humanistyczna encyklopedia sportu, Warszawa : Sport i Turystyka

Lipowski, Adam 1988. Mechanizm rynkowy w gospodarce polskiej. Podstwy teoretyczne, perspektywy, dylematy, Warszawa : PWN

Lipska, Ewa 1967. Wiersze, Warszawa : Czytelnik

Lis, Jan (red.) 1979. Od Bobrowa do Jaszczenki. Opowieści o sportowcach Związku Radzieckiego, Warszawa : KAW

Lis, Krzysztof 1982. Dzieci Łazarza, Warszawa : Iskry

Lis, Marcin 2008. Własna strona WWW bez programowania, Warszawa : Axel Springer Polska Sp.

Lis, Tomasz 2003. Co z tą Polską, Warszawa : Rosner & Wspólnicy

Lisiak, Ireneusz T. 2013. Żydowscy kolaboranci Hitlera, Warszawa : Capital

Lisicki, Paweł 2006. Powrót z obcego świata, Kraków : Arcana

Lisicki, Paweł 2015. Dżihad i samozagłada Zachodu, Lublin : Fabryka Słów

Lisicki, Paweł 2016. Krew na naszych rękach? Religia Holocaustu i tożsamość Europy, Lublin : Fabryka Słów

Lisiecka, Alicja 1961. W krainie czarów. Szkice literackie, Warszawa : PIW

Lisiewicz, Paweł Maria 1987. Bezimienni. Z dziejów wywiadu Armii Krajowej, Warszawa : IWZZ

Lisikiewicz, Jerzy (red.) 1968. Ekonomika w działalności przedsiębiorstwa, Warszawa : Wyd. Związkowe CRZZ

Liskowacki, Ryszard 1975. Z zielonych ulic na barykadę. Powieść dla młodzieży, Poznań : Wyd. Poznańskie

Lisowska-Niepokólczycka, Anna 1985. Jest tu chłopiec. T. 1. Wędrując przez równinę, Warszawa : ATK

Lisowska-Niepokólczycka, Anna 1986. Jest tu chłopiec. T. 2. Zakwitł szkarłatny kwiat, Warszawa : ATK

Lissa, Zofia 1949. Chopin. Materiały do użytku świetlic, Warszawa : Instytut Fryderyka Chopina

Lissa, Zofia 1952. Niektóre zagadnienia estetyki muzycznej w świetle artykułów Józefa Stalina o marksizmie w językoznawstwie, Kraków : PWM

Lissa, Zofia 1955. Historia muzyki rosyjskiej, Kraków : PWM

Lissa, Zofia 1965. Szkice z estetyki muzycznej, Kraków : PWM

Lissa, Zofia (red.) 1951. Jan Sebastian Bach 1750 − 1950. Almanach, Warszawa : Czytelnik

Lissowski, Olgierd 1990. Między demokratyzacją a racjonalizacją. „Pracownicze współistnienie” w RFN, Poznań : Instytut Zachodni

Lista 1989. Lista katyńska, Warszawa : Omnipress; Polskie Tow. Historyczne

Listy 1934. Listy z Rosji Sowieckiej, Warszawa : Wyd. Instytutu Naukowego Badania Komunizmu

Liść 1957. Liść człowieka. Poezja miłosna, Poznań : Wyd. Poznańskie

Literatura 1968. Literatura na rozdrożu. Szkice polemiczne. Kraków : Wyd. Literackie

Litwiniszyn, Aldona 2001. O przesądzie. Studium historyczno-filozoficzne, Kraków : UJ

Lityński, Maksymilian, Stępińska, Krystyna 1966. Prawo o prasie. Zbiór przepisów dotyczących prasy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Kraków : Wyd. Literackie

Liu 1952. Liu Siao-tsi staje się człowiekiem. Opowiadania, przeł. J. Brodzki, Warszawa : KiW

Llewellyn-Jones, Derek 1996. Ja, kobieta, Warszawa : Sanmedica

LNT 2001. Leksykon naukowo-techniczny, wyd. piąte, popraw. i uzup., Warszawa : WNT

Loewe, Iwona 2000. Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski, Katowice : UŚ

Loga, Jerzy 1963. Urlopy wypoczynkowe, Łódź : ŁTN

Lohfink, Gerhard 1987. Rozumieć Biblię. Wprowadzenie do krytyki form literackich, przeł. B. Widła, Warszawa : Pax

Lohmann, Wolfgang 1972. Bieg. Skok. Rzut, tłum. A. T. Miller, Warszawa : Sport i Turystyka

London, Jack 2006. Zew krwi, tłum. I. Socha, Kraków : Zielona Sowa

Longacker, Ronald W. 1995. Wykłady z gramatyki kognitywnej, Lublin : UMCS

Longfellow, Henry Wadsworth 1975. Wybór poezji, przeł. A. Asnyk et al., Warszawa : PIW

Lönngren, Lennart (ed.) 1984. Polish text linguistics. The third Polish-Swedish conference […], Uppsala : Uppsala University

Loranc, Władysław 1977. Tematy, Kraków : Wyd. Literackie

Lorda, Juan Luis 1999. Moralność sztuka życia, tłum. P. Rak, Warszawa : Fronda ; Ząbki : Apostolicum

Lorenc, Ewa (red.) 1976. Przegląd prac naukowo-badawczych w Uniwersytecie Warszawskim w latach 1971-1974, Warszawa : UW

Lorentowicz, Irena 1975. Oczarowania, wyd. drugie uzup., Warszawa : Pax

Lorentowicz, Jan 1911. Nowa Francja literacka. Portrety i wrażenia, Warszawa : Wł. Okręt

Lorentowicz, Jan 1935. Spojrzenie wstecz, Warszawa : Nakł. Funduszu Wydawniczego L. Wellisza

Lorentowicz, Jan 1957. Spojrzenie wstecz, Kraków : Wyd. Literackie

Lorentowicz, Jan 1969. Teatry w stolicy i inne artykuły, Warszawa : WAiF

Loth, Jerzy 1947. Wykład geografii ekonomicznej ogólnej, Warszawa : TEiM

Lothamer, Henryk 1979. Wszystko powiem Lilce! Warszawa : KAW

Louÿs, Pierre 2010. Pieśni Bilitis,  przeł. R. Stiller, Warszawa : Oficyna Naukowa

Lovell, Bernard, Lovell, Joyce 1966. Odkrywanie dalekiego Wszechświata, Warszawa : PWN

Lovell, Jerzy 1956. Są takie dzielnice. Reportaże, Warszawa : Iskry

Lovell, Jerzy 1968. Koniec chorału, Kraków : Wyd. Literackie

Lovell, Jerzy 1970. Dziewczyny i Sex, Warszawa : Iskry

Lovelock, James 2003. Gaja. Nowe spojrzenie na życie Ziemi, przeł. M. Ryszkiewicz, Warszawa : Prószyński i S-ka

Lowe, Shirley, Ince, Angela 1993. Zamiana, Warszawa : Reporter ; KAW

Lowell, Robert 1974. Chwała sztandaru. Tryptyk sceniczny, przeł. J. Żuławski, Kraków : Wyd. Literackie

Lowen, Alexander 1990. Miłość, seks i serce, Warszawa : Pusty Obłok

Lowenfeld, Viktor, Brittain, W. Lambert 1977. Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, tłum. K. Polakowski, Warszawa : PWN

Lubaszewski, Wiesław 1982. Struktura morfemowa polskiego czasownika (próba opisu generatywnego), Wrocław etc. : ZNiO

Lubaszewski, Wiesław 1990. Rozumienie tekstu przez komputer. Wprowadzenie do problematyki i inteligentny program komputerowy, Kraków : IJP PAN

Lubaszewski, Wiesław 1997. Gramatyka leksykalna w maszynowym słowniku języka polskiego, Kraków : IJP PAN

Lubaś, Władysław 1979. Społeczne uwarunkowania współczesnej polszczyzny. Szkice socjolingwistyczne, Kraków : Wyd. Literackie

Lubaś, Władysław 1992. Osobliwości językowe poezji Ignacego Krasickiego, Kraków : IJP PAN

Lubaś, Władysław (red.) 1976. Miejska polszczyzna mówiona. Metodologia badań. Materiały z konferencji naukowej […], Katowice : UŚ

Lubaś, Władysław (red.) 1988. Wokół słownika współczesnego języka polskiego. Materiały konferencji […], Wrocław etc. : ZNiO

Lubaś, Władysław (red.) 1989. Wokół słownika współczesnego języka polskiego. II, Wrocław etc. : ZNiO

Lubaś, Władysław (red.) 2001. Słownik polskich leksemów potocznych. T. 1 (A-Ć), Kraków : Wyd. Naukowe DWN

Lubaś, Władysław (red.) 2003. Słownik polskich leksemów potocznych. T. 2 (D-F), Kraków : Lexis

Lubaś, Władysław (red.) 2004. Słownik polskich leksemów potocznych. T. 3 (G-J), Kraków : Lexis

Lubaś, Władysław (red.) 2006. Słownik polskich leksemów potocznych. T. 4 (K-L), Kraków : Lexis

Lubaś, Władysław (red.) 2009. Słownik polskich leksemów potocznych. T. 5 (Ł-Na), Kraków : Lexis

Lubaś, Władysław (red.) 2011. Słownik polskich leksemów potocznych. T. 6 (Ne-Od), Kraków : Lexis

Lubaś, Władysław (red.) 2013. Słownik polskich leksemów potocznych. T. 7 (Oe-Oż), Kraków : Lexis

Lubaś, Władysław, Skowronek Katarzyna (red.) 2015. Słownik polskich leksemów potocznych. T. 8 (P-Pa), Kraków : Lexis

Lubaś, Władysław, Skowronek Katarzyna (red.) 2016. Słownik polskich leksemów potocznych. T. 9 (Pa-Pi), Kraków : Lexis

Lubaś, Władysław, Skowronek Katarzyna (red.) 2016a. Słownik polskich leksemów potocznych. T. 10 (Pie-Pir), Kraków : Lexis

Lubaś, Władysław, Urbańczyk, Stanisław 1994. Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, wyd. 3, Kraków  : TMJP; Katowice : Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki

Lubaś, Władysław, Sowa, Franciszek (red.) 1993. Wokół słownika współczesnego języka polskiego. III. Zakres selekcji i informacji, Kraków : IJP PAN

Lubicz, Stanisław 1909. Sprawa włościańska w Polsce porozbiorowej, Kraków : Nakł. Muzeum Narodowego w Rapperswilu

Lubiński, Zygmunt 1972. Rysunek techniczny, Warszawa : PWSZ

Lubowidzki, Antoni 1909. Wielomęstwo w ustroju współczesnym i w przyszłości, Kraków : Nakł. autora

Luce, J. V. 1987. Homer i epoka heroiczna, przeł. E. Skrzypczak, Warszawa : WAiF

Luce, R. Duncan, Raiffa, Howard 1964. Gry i decyzje, tłum. J. Kucharczyk, Warszawa : PWN

Luciński, Aleksander 1963. Wodociągi, wyd. 2 przejrz. i popraw., Warszawa : WKiŁ

Ludkiewicz, Zdzisław 1910. Kwestja rolna w Galicji, Lwów : Nakł. Autora

Ludkiewicz, Zdzisław 1921. Polityka agrarna, wyd. czwarte zmien. i rozszerz., Poznań ; Warszawa : Księgarnia św. Wojciecha

Ludkiewicz, Zdzisław 1932. Podręcznik polityki agrarnej. T. 1, Warszawa : Komitet Wydawniczy Podręczników Akademickich

Ludność 1974. Ludność cywilna w powstaniu warszawskim. 1-3, Warszawa : PIW

Ludorowski, Lech (red.) 1998. Motywy religijne w twórczości Henryka Sienkiewicza, Kielce : Kieleckie Tow. Naukowe

Ludorowski, Lech (red.) 1998a. Sienkiewicz i film, Kielce : Kieleckie Tow. Naukowe

Ludorowski, Lech, Magnuszewski, Władysław (red.) 1974. Z badań nad literaturą i językiem, Warszawa ; Poznań : PWN

Ludskanow, A. 1973. Tłumaczy człowiek i maszyna cyfrowa, przeł. K. Leski, A. Naumow, Warszawa : WNT

Ludwig, Emil 1959. Kleopatra, tłum. E. Sicińska, Warszawa : KiW

Ludwik 1938. Ludwik Krzywicki. Praca zbiorowa poświęcona jego życiu i twórczości, Warszawa : Instytut Gospodarstwa Społecznego

Ludwikowski, Rett Ryszard 1980. Polska kultura polityczna. Mity, tradycje i współczesność, Wrocław etc. : ZNiO

Ludwikowski, Wiktor, Walczak, Henryk 1922. Żargon mowy przestępców „blatna muzyka”, Warszawa : Druk. R. Szrajber

Luft, Bogumił (wyb., oprac.) 2018. Łacińska wyspa. Antologia rumuńskiej literatury faktu, Warszawa : Ośrodek KARTA

Lukács, György 1980. Młody Hegel. O powiązaniach dialektyki z ekonomią, Warszawa : PWN

Lukrecjusz Karus, Tytus 2003. O rzeczywistości, przekł. A. Krokiewicz, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Lukszyn, Jerzy (red.) 2001. Metajęzyk lingwistyki. Systemowy słownik terminologii lingwistycznej, Warszawa : Aquila

Lukszyn, Jurij (red.) 1998. Tezaurus terminologii translatorycznej, wyd. 2, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Lukszyn, J. (red.) 2002. Języki specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej, Warszawa : Katedra Języków Specjalistycznych UW

Luntemis, Menelaos 1961. Czereśnie znów zakwitną, tłum. R. Sierzputowska, T. Dorkofikis, Warszawa : KiW

Lurker, Manfred 1999. Leksykon bóstw i demonów, przekł. J. Prokopiuk, R. Stiller, Warszawa : Bellona

Lustiger, Arno 2004. Czerwona księga. Stalin i Żydzi. Tragiczna historia Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego i radzieckich Żydów, przeł. E. Kaźmierczak, W. Leder, Warszawa : Wyd. W.A.B.

Lu Sün 1953. Opowiadania, tłum. O. Wojtasiewicz, W. Kindler, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Lutosławski, Jan 1919. Sprawa rolnicza jako problemat polski, Warszawa : M. Arct

Lutosławski, Wincenty 1910. Ludzkość odrodzona. Wizje przyszłości, Warszawa ; Kraków

Lutosławski, Witold 2008. Zapiski, Warszawa : UW

Lyons, John 1975. Chomsky, tłum. B. Stanosz, wyd. 2, Warszawa : Wiedza Powszechna

Lyons, John 1975a. Wstęp do językoznawstwa, przeł. K. Bogacki, Warszawa : PWN

Lyons, John 1984. Semantyka. T. 1, przeł. A. Weinsberg, Warszawa : PWN

Lyons, John 1989. Semantyka. T. 2, przeł. A. Weinsberg, Warszawa : PWN

Lyra, Franciszek 1966. William Faulkner, Warszawa : Wiedza Powszechna

Łabęcki, Hieronim 1843. Początki nauki kopalnictwa, Warszawa : Kommissyja Rządowa Przychodów i Skarbu

Łabęcki, Hieronim 1868. Słownik górniczy polsko-rosyjsko-francusko-niemiecki i rosyjsko-polski […], Warszawa : Druk. K. Kowalewskiego

Łabędź, Leopold 1989. Bez złudzeń. Wybór pism 1962-1988, London : Polonia

Łabiński, Roman 1981. Widmo Apokalipsy, Warszawa : KAW

Łacis, Wilis 1950. Syn rybaka. Powieść z życia łotewskiego, przekł. W. Olda, Warszawa : KiW

Łacis, Wilis 1953. Syn rybaka, przeł. W. Giełżyński, wyd. drugie, Warszawa : KiW

Łada-Cybulski, Adam 1931. Z mroku jaśniejące słowo. Walka z szatanem. Rzecz o teatrze Stanisława Wyspiańskiego 1907-1931, wyd. 2, Paryż : Nakł. autora

Ładosz, Jarosław 1968. Szkice z epistemologii matematyki. Matematyka jako działalność konstruktywna, Warszawa : KiW

Ładosz, Jarosław 1969. Marksistowska teoria walki klas, Warszawa : KiW

Ładosz, Jarosław 1975. Przedmiot filozofii i jej rola społeczna. Miejsce filozofii w teorii marksistowskiej, Warszawa : KiW

Ładyka, Alina 1965. Henryk Sienkiewicz, wyd. 4, rozszerz., Warszawa : Wiedza Powszechna

Ładyka, Alina 1967. Henryk Sienkiewicz 1846-1916. Poradnik bibliograficzny, Warszawa : Biblioteka Narodowa

Ładyka, Jerzy 1975. O filozofii marksistowskiej, Warszawa : KiW

Ładyka, Teodor 1972. Polska Partia Socjalistyczna (Frakcja Rewolucyjna) w latach 1906-1914, Warszawa : KiW

Łaganowski, Stefan (zebr.) 1923. Ziemia w opisach i obrazach. Wypisy geograficzne. Cz. I, wyd. drugie, Warszawa : M. Arct

Łagosz, Marek 2000. Znaczenie i prawda. Rozważania o Fregowskiej semantyce zdań, Wrocław : UWr

Łagowski, Bronisław 1986. Co jest lepsze od prawdy? Kraków : Wyd. Literackie

Łakomski, Zbigniew 1963. W krzywym zwierciadle, Warszawa : PZWL

Łakszyn, Włodzimierz 1989. Aleksander Ostrowski, przeł. E. Korpała-Kirszak, A. Urbańska, Warszawa : PIW

Łanowski, Zygmunt (wyb.) 1970. Żyzny granit. Antologia nowel i opowiadań fińskich, przekł. N. Baschmakoff et al., Poznań : Wyd. Poznańskie

Łapicz, Czesław (red.) 1994. Polszczyzna dawna i współczesna. Materiały z ogólnopolskich konferencji językoznawczych […], Toruń : UMK

Łarski, Andrzej 1970. Doktryna i praktyka walki imperializmu USA z siłami wolności i postępu w świecie, Warszawa : Zarząd Propagandy i Agitacji Głównego Zarządu Politycznego WP

Łaszczyk, Jan (red.) 1997. O pedagogice twórczości, Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Łaszewski, Wincenty 2010. Koniec świata według Maryi, Szczecinek : Fundacja „Nasza Przyszłość”

Łaszewski, Wincenty 2014. Dlaczego Rosja się nie nawróciła? Warunkowość wielkiej obietnicy, Granica : Fons Omnis

Łaszowski, Alfred 1970. Sprzedaż zdarzeń, Warszawa : Pax

Ławreniew, Borys 1957. Biała śmierć, tłum. H. Winawerowa, Warszawa : Czytelnik

Ławruchina, Avgusta K., Kolesow, G. M. 1965. Powstawanie pierwiastków chemicznych we wszechświecie, tłum. J. Kiełbasiński, B. Kuchowicz, Warszawa : PWN

Ławrynowicz, Julian 1977. Rachunek wariacyjny ze wstępem do programowania matematycznego, Warszawa : WNT

Ławrynowicz, Marek 2000. Kino „Szpak”, Warszawa : W.A.B.

Łazarczyk, Bohdan 1979. Sztuka translatorska Juliana Tuwima. Przekłady z poezji rosyjskiej, Wrocław etc. : ZNiO

Łempicki, Michał et al. 1916. Z Rosją czy przeciw Rosji? Warszawa : Odrodzenie

Łempicki, Stanisław 1936. Polskie tradycje wychowawcze, Warszawa : Nasza Księgarnia

Łempicki, Zygmunt 1966. Wybór pism. T. 1. Renesans, oświecenie, romantym i inne studia z historii kultury, Warszawa : PWN

Łempicki, Zygmunt 1966a. Wybór pism. T. 2. Studia z teorii literatury, Warszawa : PWN

Łempicki, Zygmunt (red.) 1933. Świat i życie. Zarys encyklopedyczny współczesnej wiedzy i kultury. T. 1, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Łempicki, Zygmunt (red.) 1935. Świat i życie. Zarys encyklopedyczny współczesnej wiedzy i kultury. T. 3, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Łempicki, Zygmunt (red.) 1939. Świat i życie. Zarys encyklopedyczny współczesnej wiedzy i kultury. T. 5, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Łepkowski, Tadeusz 1957. Warszawa w powstaniu listopadowym, Warszawa : Wiedza Powszechna

Łepkowski, Tadeusz 1967. Polska narodziny nowoczesnego narodu 1764-1870, Warszawa : PWN

Łepkowski, Tadeusz (red.) 1964. Mały słownik historii Polski, wyd. 3, rozszerz., Warszawa : Wiedza Powszechna

Łepkowski, Tadeusz (red.) 1973. Słownik historii Polski, wyd. 6, Warszawa : Wiedza Powszechna

Łesiów, Michał (wyb.) 1984. Cudowny bijak. Bajki ludowe współcześnie pisane, Warszawa : LSW

Łesiów, Michał (red.) 1987. Słownictwo języków słowiańskich w aspekcie porównawczym, Lublin : UMCS

Łęczycka, Krystyna 1972. Klinika alkoholizmu u kobiet, Warszawa : PZWL

Łęczycka, Maria Jadwiga 1989. Zsyłka. Lata 1940−1946 w Kazachstanie, Wrocław : Wyd. Dolnośląskie

Łętowski, Franciszek 1975. Podstawy hydrometalurgii, Warszawa : WNT

Łobacz, Piotra 1996. Polska fonologia dziecięca. Studia fonetyczno-akustyczne, Warszawa : Energeia, 1996

Łobacz, Piotra, Mikołajczak-Matyja, Nawoja 2002. Skojarzenia słowne w psycholeksykologii i onomastyce psycholingwistycznej, Poznań : Sorus

Łobaczewska, Stefania 1960. Style muzyczne. T. 1. Cz. 1, Warszawa : PWM

Łobaczewska, Stefania 1961. Style muzyczne. T. 1. Cz. 2, Kraków : PWM

Łobodowski, Józef 1965. Czerwona wiosna. Powieść, Londyn : Polska Fundacja Kulturalna

Łobodowski, Józef 1991. Wiersze i poematy, Warszawa : PIW

Łobodzińska, Romana (red.) 2005. Z najnowszych tendencji w polskim nazewnictwie, Łask : Leksem

Łochowski, Marcin (wyb.) 2010. Ucieknie mnich, lecz nie umknie świątynia. Przysłowia i mądrości chińskie, przeł. M. Łochowski, Warszawa : Dialog

Łojasiewicz, Anna 1992. Własności składniowe polskich spójników, Warszawa : UW

Łojek, Jerzy 1981. Potomkowie Szczęsnego. Dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799-1921, Lublin : Wyd. Lubelskie

Łojek, Jerzy 1986. Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej 1787-1792, Lublin : Wyd. Lubelskie

Łojek, Jerzy 1991. Wokół sporów i polemik. Publicystyka historyczna, Lublin : Wyd. Lubelskie

Łojek, Stanisław 2009. Megalopsychokracja. O cnocie w polityce i polityce cnoty (od Homera do Arendt i Straussa), Wrocław : UWr

Łomnicki, Antoni 1924. Geometrja elementarna. Podręcznik dla klas wyższych szkół średnich, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Łopaciński, J. F. S. 1809. Rys szczęścia narodowego […], Warszawa : Druk. W. Dąbrowskiego

Łopalewski, Tadeusz 1938. Między Niemnem a Dźwiną. Ziemia Wileńska i Nowogrodzka, Poznań : Wyd. Polskie

Łopalewski, Tadeusz 1966. Czasy dobre i złe, Warszawa : Czytelnik

Łopalewski, Tadeusz 1967. Brzemię pustego morza, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Łopalewski, Tadeusz 1973. Karuzela wesołków, Lublin : Wyd. Lubelskie

Łopalewski, Tadeusz 1975. Świat Marii Danuty, wyd. 3, Warszawa : Czytelnik

Łopalewski, Tadeusz 1976. Zatańczmy karmaniolę, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Łopalewski, Tadeusz 1976a. Ostatni z pierwszych, Warszawa : Czytelnik

Łopalewski, Tadeusz 1979. Człowiek, który uratował mi życie, Kraków : Wyd. Literackie

Łopatka, Adam (red.) 1970. Słownik wiedzy obywatelskiej, Warszawa : PWN

Łopuszański, Piotr 2015. Warszawa literacka w PRL, Warszawa : Bellona

Łossowski, Piotr 1986. Zerwane pęta. Usunięcie okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 roku, Warszawa : PIW

Łoszczyc, Jurij 1987. Dymitr Doński, przeł. M. Migdalska, Warszawa : PIW

Łoś, Jan 1920. Wiersze polskie w ich dziejowym rozwoju, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa

Łotman, Jurij 1999. Kultura i eksplozja, przeł. B. Żyłko, Warszawa : PIW

Łowmiański, Henryk 1953. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa : PWN

Łowmiański, Henryk (red.) 1960. Historia Polski. T. 1 do roku 1764. Cz. 1 do połowy XVw., Warszawa : PWN

Łoziński, Józef 1981. Pantokrator, wyd. 2, Wrocław etc. : ZNiO

Łoziński, Józef 1982. Apogeum, Warszawa : Czytelnik

Łoziński, Bogumił, Polak, Grzegorz, Przeciszewski, Marcin (red.) 2003. Leksykon Kościoła katolickiego w Polsce (stan na 2 sierpnia 2003 r.), Warszawa : Katolicka Agencja Informacyjna

Łoziński, Władysław 1927. Oko proroka czyli Hanusz Bystry i jego przygody. Powieść z dawnych czasów, Lwów : Nakł. Macierzy Polskiej

Łoziński, Władysław 1978. Życie polskie w dawnych wiekach, wyd. 5, Kraków : Wyd. Literackie

Łubieński, Stefan 1927. Między Wschodem a Zachodem. Japonja na straży Azji (Dusza mistyczna Nipponu), Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

[Łubkowski] 1835. Nowy słownik rossyjsko-polski. T. 1-2, Warszawa : Druk. Banku Polskiego

Łubkowski, [imię nieznane] 1836. Nowy słownik polsko-rossyjski, Warszawa : Druk. Banku Polskiego

Łubnicki, Narcyz 1973. Światopoglądy, Warszawa : PWN

Łuc, Izabela, Pogłódek, Małgorzata (red.) 2012. W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi, Katowice : UŚ

Łuczak, Henryk 2007. „Moherowe berety”, Wrocław : Poligrafia ITS

Łuczak, Henryk 2007a. Patrzyłem młodym prosto w oczy, Szczecinek : Fundacja „Nasza Przyszłość”

Łuczak, Henryk 2011. Podnieście głowy, młodzi Polacy! Szczecinek : Fundacja „Nasza Przyszłość”

Łuczewski, Michał (red.) 2009. Portret młodego pokolenia, Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Łuczyńska, Barbara 1972. Z sobą na ty, Warszawa : Horyzonty

Łuczyński, Edward 1987. Polska terminologia morska I połowy XX wieku. Nazwy części jednostki pływającej, Gdańsk : UG

Ługowska, Jolanta 1981. Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, Wrocław : ZNiO

Ługowska, Jolanta 1999. Folklor − tradycje i inscenizacje. Szkice literacko-folklorystyczne, Wrocław : UWr

Łukasiewicz, Jan 1987. O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa, Warszawa : PWN

Łukasiewicz, Juliusz 1939. Polska jest mocarstwem, Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa

Łukasiewicz, Juliusz 2000. Eksplozja ignorancji. Czy rozumiemy cywilizację przemysłową?, przekł. A. Rabś-Retkiewicz, Warszawa : Oficyna Naukowa

Łukasiewicz, Maciej 1988. Spór o brodę Sfinksa czyli co nowego w starożytności, Warszawa : LSW

Łukasik, Marek (red.) 2008. Debiuty naukowe. II. Terminologia − translatoryka − terminografia, Warszawa : Katedra Języków Specjalistycznych UW

Łukasik, Marek, Mikołajewska, Beata (red.) 2014. Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro, Warszawa : Wyd. Nauk. Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW

Łukasik, Ryszard 1970. Rachunkowość budżetowa, wyd. 4, Warszawa : PWE

Łukasik, W. 1973. Konstrukcje z rzeczownikami nazywającymi pory doby w funkcji okolicznika czasu //Językoznawca 26-27 (1973): 54-67

Łukaszewicz, Aleksander (red.) 1964. Tendencje kapitalizmu włoskiego. Materiały Konferencji w Instytucie im. Antonio Gramsciego […], Warszawa : KiW

Łukaszewicz, Karol 1975. Ogrody zoologiczne wczoraj − dziś − jutro, Warszawa : Wiedza Powszechna

Łukaszyk, Romuald, Bieńkowski, Ludomir, Gryglewicz, Feliks (red.) 1985. Encyklopedia katolicka. T. 3, Lublin : TN KUL

Łukaszyk, Romuald, Bieńkowski, Ludomir, Gryglewicz, Feliks (red.) 1985a. Encyklopedia katolicka. T. 4, Lublin : TN KUL

Łuksza, Mira 2013. Życie pozagrobowe i inne, tłum. M. Bołtromiuk et al., Białystok : Prymat

Łukszo-Nowakowska, Wanda 1996. Jan Lechoń. Zarys życia i twórczości, Warszawa : Tow. Literackie im. A. Mickiewicza

Łuria, A. R. 1976. Podstawy neuropsychologii, tłum D. Kądzielawa, Warszawa : PZWL

Łużny, Ryszard 1966. Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. Z dziejów związków kulturalnych polsko-wschodniosłowiańskich w XVII–XVIII w., Kraków : UJ

Łużny, Ryszard (red.) 1984. O poezji rosyjskiej. Od pieśni ludowej i poezji staroruskiej do liryki nowożytnej i współczesnej. Księga pamiątkowa sesji naukowej […], Kraków : UJ

Łużny, Ryszard (red.) 1986. Polacy w życiu kulturalnym Rosji. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO

Łużny, Ryszard (red.) 1989. Chrześcijański Wschód a kultura polska. Studia, Lublin : KUL

Łużny, Ryszard (wyb.) 1995. Słowo o Bogu i człowieku. Myśl religijna Słowian Wschodnich doby staroruskiej, Kraków : PAU

Łysakowski, Adam (red.) 1932. Bibljoteki wileńskie. Praca zbiorowa, Wilno : „Ateneum Wileńskie”

Łysakowski, Jan 1983. Portret ojca, Rzeszów : KAW

Łysakowski, Jan 1987. Dalekie drogi, Rzeszów : KAW

Łysek, Paweł 1960. Z Istebnej w świat. Wspomnienia, Londyn : Świderski

Łysiak, Waldemar 1988. Łysiak na łamach, Warszawa : LSW

Łysiak, Waldemar 1990. Dobry, Warszawa : Officina

Łysiak, Waldemar 2000. Stulecie kłamców, wyd. 2, Chicago ; Warszawa : Ex libris

Łysiak, Waldemar 2004. Rzeczpospolita kłamców. Salon, Warszawa : Nobilis

Łysiak, Waldemar 2008. Mitologia świata bez klamek, Warszawa : Nobilis

Łysiak, Waldemar 2011. Satynowy magik, Warszawa : Nobilis

Łysiak, Waldemar 2015. Sprzeciw kusznika, Warszawa : Nobilis

Łyskanowski, Marcin 1976. Medycyna i lekarze dawnej Warszawy, Warszawa : PIW

Mac, Jerzy Sławomir 1990. Przesłuchanie supergliny, Warszawa : Fakt

Macdonald, Ross 1974. Pasiasty karawan, przeł. J. Olędzka, Warszawa : Iskry

MacDonald, Kevin 2005. Fenomen żydowski? Istota żydowskich wpływów. Ze studiów nad etniczną aktywnością, przekł. J. Morka, Wrocław : Wektory

Macedoński, Adam 2013. Pod czerwoną okupacją, Kraków : Wyd. AA

Mach, Wilhelm 1950. Rdza, Warszawa : Czytelnik

Mach, Wilhelm 1965. Życie duże i małe, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Machczyński, Konrad 1905. Humoreski i nowele myśliwskie i obyczajowe, Kraków : Spółka Wydawnicza Polska

Machiavelli, Mikołaj 1980. Książę, przeł. W. Rzymowski, wyd. drugie, Wrocław etc. : ZNiO

Machejek, Władysław 1970. Partyzant sługa boży. Powieść, Warszawa : Wyd. MON

Machniak, Jan 1999. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę! Medytacje i rozważania, Kraków : Wyd. Karmelitów Bosych

Machniewicz, Stanisław 1934. Estetyka życia codziennego. Zarysy estetyczne i zagadnienia sztuki współczesnej, Lwów : PWKS

Machowski, Jacek 1952. ObywatelstwoPolskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa : Wyd. Prawnicze

Machowski, Jacek 1966. Wyspa tajemnic. Historia odkryć i badań Wyspy Wielkanocnej, Warszawa : Wiedza Powszechna

Machowski, Stanisław 1989. Bernardyński mijam plac, Wrocław etc. : ZNiO

Maciaszek, Janusz 2008. Znaczenie, prawda, przekonania. Problematyka znaczenia w filozofii języka, Łódź : UŁ

Maciąg, Włodzimierz 1975. Deszcze jesienne, Warszawa : Czytelnik

Maciąg, Włodzimierz (oprac.) 1979. Sceptyk pełen wiary. Wspomnienia o Stefanie Otwinowskim, Kraków : Wyd. Literackie

Maciej, Robert 2015. Warszawa. Ballada o odradzającej się stolicy (1945-1947), Ożarów Mazowiecki : Olesiejuk

Maciejewska, Irena, Trznadel, Jacek, Pokrasenowa, Maria (red.) 1993. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 3, Kraków : Wyd. Literackie

Maciejewska, Katarzyna, Maciejewski, Paweł, Zielińska, Hanna 2015. Małżeństwo i rodzina, Poznań : Święty Wojciech Dom Medialny

Maciejewska, Maria (wyb. i oprac.) 1971. Giełda dobrych pomysłów […], Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

Maciejewska, Wanda (red.) 1974. Polski słownik archiwalny, Warszawa : PWN

Maciejewski, Jakub 2017. Ludzie czerwonego mroku. Rewolucja październikowa – kulisy krwawego terroru, Kraków : Wyd. M

Maciejewski, Janusz (oprac.) 1986. Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku, Warszawa : Czytelnik

Maciejewski, Janusz (red.) 1988. Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku, Wrocław etc. : ZNiO

Maciejewski, Marek 1985. Ruch i ideologia narodowych socjalistów w Republice Weimarskiej. O źródłach i początkach nazizmu 1919-1924, Warszawa ; Wrocław : PWN

Maciejewski, Witold 1989. Elipsa w językach polskim i szwedzkim, Poznań : UAM

Maciejowski, Wacław Aleksander 1842. Polska aż do pierwszéj połowy XVII wieku pod względem obyczajów i zwyczajów w czterech częściach opisana. T. 1, 4. Peterzburg ; Warszawa : Księgarnie Eggersa i Sennewalda

Maciejowski, Wacław Aleksander (wyd.) 1839. Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowian […]. Pamiętnik 1-2, Peterzburg ; Lipsk : Księgarnia Eggersa i Hinrichsa

Mackie, John L. 1997. Cud teizmu. Argumenty za istnieniem Boga i przeciw istnieniu Boga, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Mackiewicz, Józef 1955. Droga donikąd, Londyn : Orbis Księgarnia Polska

Mackiewicz, Józef 1962. Zwycięstwo prowokacji, Monachium : Nakł. autora

Mackiewicz, Józef 1969. „mówi Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa”…, Monachium : [s.n.]

Mackiewicz, Józef 1969a. Nie trzeba głośno mówić. Powieść, Paryż : Instytut Literacki

Mackiewicz, Józef 1993. Dzieła. T. 3. Kontra, Londyn : Kontra

MacLaine, Shirley 1992. Tańcząc w świetle, przekł. E. i T. Lewandowscy, Warszawa : Petra

Macomber, Debbie 1993. Nora, przekł. K. Sławińska, Warszawa : Arlekin

Macpherson, James 1980. Pieśni Osjana, przeł. S. Goszczyński, Wrocław etc. : ZNiO

Maczek, Stanisław 1984. Od podwody do czołga. Wspomnienia wojenne 1918-1945, Londyn : Orbis Books

Maczel, Maria 1995. O języku i stylu komediooper Jana Nepomucena Kamińskiego, Zielona Góra : WSP

Maćkiewicz, Jolanta 1991. Nienaukowy i naukowy obraz morza. Na przykładzie języka polskiego i angielskiego, Gdańsk : UG

Maćkiewicz, Jolanta 2006. Językowy obraz ciała. Szkice do tematu, Gdańsk : UG

Maćkiewicz, Jolanta, Rogowska, Ewa (red.) 2001. W świecie słów i znaczeń. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Krei, Gdańsk : UG

Maćkowiak, Janina, Maćkowiak, A. 1960. Elementarze Promyka (Konrada Prószyńskiego), Warszawa : PZWS

Madajczyk, Czesław 1979. Kultura europejska a faszyzm. Szkice, Wrocław etc. : ZNiO

Madajczyk, Czesław 1983. Faszyzm i okupacje 1938-1945. Wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie. T. 1. Ukształtowanie się zarządów okupacyjnych, Poznań : Wyd. Poznańskie

Madany, Helena (red.) 1981. Kto dzisiaj kocha…, Warszawa : KiW

Madej, Alina 1994. Mitologie i konwencje. O polskim kinie fabularnym dwudziestolecia międzywojennego, Kraków : Universitas

Madej, Bogdan 1974. Piękne kalalie albo dojrzewanie miłości, Paryż : Instytut Literacki

Madej, Bogdan 1977. Maść na szczury, Paryż : Instytut Literacki

Madej, Bogdan 1997. Półtraktat o lewitacji. Kraków : Wyd. Literackie

Madej, Zbigniew 1972. Nauka i rozwój gospodarczy, wyd. 2 popraw., Warszawa : PWE

Madejczyk, Jan 1965.Wspomnienia, Warszawa : LSW

Mader, Julius 1961. Szara Ręka. Z genezy i kulis zachodnioniemieckiego wywiadu, Poznań : Wyd. Poznańskie

Madre, Philippe 1993. Duch przenika wszystko. Charyzmat poznania, tłum. M. Orzepowska, Kraków : Wyd. M

Madre, Philippe 1996. Skandal zła, przeł. D. Zańko, Kraków : Znak

Madre, Philippe 2008. Prostota serca, tłum. S. Filipowicz, Warszawa : PROMIC

Madrid, Carlos 2012. Motyl i tornado. Teoria chaosu i zmian klimatycznych, przeł. M. Schneider, Barcelona : RBA

Maeterlinck, Maurycy 1903. Pisma. Mądrość i przeznaczenie, przekł. R. Centnerszwerowa, Warszawa : Wyd. Przegląd Tygodniowy

Magdziak-Miszewska, Agnieszka, Zuchniak, Monika, Kowal, Paweł (red.) 2002. Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojęć,Warszawa : Biblioteka „Więzi”

Maggioni, Bruno 2009. Paweł apostoł Chrystusa i sługa Ewangelii, przekł. K. Stopa, Kielce : Jedność

Magierowa, Barbara, Kroh, Antoni 1995. Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny. Zeszyt zerowy A-Z, Nowy Sącz : Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury

Magierowa, Barbara, Kroh, Antoni 1996. Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny. Z. 1-3, Nowy Sącz : Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury

Magierowa, Barbara, Kroh, Antoni 1997. Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny. Z. 4-5, Nowy Sącz : Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury

Magierska, Anna 1986. Przywrócić Polsce. Przemysł na Ziemiach Odzyskanych 1945-1946, Warszawa : PWN

Magnien, Marius 1954. W kraju 600 milionów, Warszawa : KiW

Magnuszewski, Józef (oprac.) 1960. Czeska i słowacka pieśń ludowa. Wybór, przeł. A. Kamieńska, Wrocław ; Kraków : ZNiO

Magnuszewski, Józef et al. (red.) 1976. Z problemów współczesnych języków i literatur słowiańskich. Materiały z konferencji Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola , Warszawa : UW

Magnuszewski, Władysław (red.) 1986. Z problemów literatury czterdziestolecia Polski Ludowej, Zielona Góra : WSP

Maier, Corinne 2004. Witaj, lenistwo. O sztuce i konieczności obijania się w pracy, przeł. A. Kuryś, Warszawa : G+J Gruner

Main, John 1995. Chrześcijańska medytacja, tłum. G. Kowalewski, R. Ranus, Poznań : Zysk i S-ka

Mair, Johanna, Robinson, Jeffrey, Hockerts, Kai 2010. Przedsiębiorczość społeczna, przekł. K. Dzięciołowicz, Warszawa : WSP TWP

Maj, Jerzy, Przybyszewski, Witold (red.) 1999. Biblioteki publiczne w liczbach 1998, Warszawa : Biblioteka Narodowa

Majakowski 1977. Majakowski w przekładach Artura Sandauera, Warszawa : Czytelnik

Majakowski, Włodzimierz 1949. Wiersze i poematy. Wybór przekładów, Warszawa : KiW

Majchrowski, Stanisław 1988. Między słowem i rzeczywistością. Problemy powieści politycznej w Polsce w latach 1945-1970, Łódź : Wyd. Łódzkie

Majchrowski, Stefan 1965. Pan Fredro, Warszawa : LSW

Majchrowski, Stefan 1982. O Julianie Niemcewiczu. Opowieść biograficzna, Warszawa : LSW

Majda, Jan 1975. Zakopiańskie centrum polszczyzny, Warszawa ; Kraków : PWN

Majda, Jan 2005. Antypolskie oblicze Czesława Miłosza, Krzeszowice : Ostoja

Majda, Jan (red.) 1985. Okresy literackie. Praca zbiorowa, wyd. drugie, Warszawa : WSiP

Majdak, Magdalena 2008. Słownik warszawski: koncepcja − realizacja − recepcja, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Majdański, Kazimierz 1979. Wspólnota życia i miłości. Zarys teologii małżeństwa i rodziny, Poznań ; Warszawa : Pallottinum

Majdański, Kazimierz 1985. Wrócił tu Kościół. Z posługi słowa Biskupa Szczecińsko-Kamieńskiego 1979-1985, Szczecin : Kuria Biskupia

Majdański, Kazimierz 1987. „Będziecie Moimi świadkami…”, Szczecin : Kuria Biskupia

Majer, Józef 1849. Uwagi w przedmiocie zasad słownictwa lekarskiego […], Kraków : Druk. UJ

Majer, Józef 1857. Fizyologija zmysłów, Kraków : D. E. Friedlein ; Warszawa : R. Friedlein

Majer, Józef 1860. Dostrzeganie wielkości przedmiotów widzianych, Kraków : [s.n.]

Majer, Józef, Skobel, Fryderyk 1835. Uwagi nad niektórymi wyrazami lekarskimi, Kraków : Nakł. D. E. Friedleina

Majer, Józef, Skobel, Frederyk (ułoż.) 1838. Słownik anatomiczno-fizyologiczny, Kraków : [s.n.]

Majewicz, Alfred F. 1989. Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa : PWN

Majewicz, Elżbieta, Majewicz, Alfred F. 1983. Języki celtyckie na Wyspach Brytyjskich, Wrocław etc. : ZNiO

Majewska, Małgorzata 2002. Homonimia i homonimy w opisie językoznawczym, Warszawa : Elipsa

Majewska, Małgorzata B. 2006. Rzeczownikowe homonimy heterogeniczne. Analiza synchroniczna i diachroniczna, Kraków : Lexis

Majewski, Adam 1969. Wojna, ludzie i medycyna, wyd. 3, Lublin : Wyd. Lubelskie

Majewski, Erazm 1889. Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich […]. T. I. Słownik polsko-łaciński, Warszawa : Nakł. Prenumeratorów

Majewski, Erazm 1938. W otchłani czasu, Warszawa : Biblioteka Polska

Majewski, J. M. 1935. Wyprawa Livingstona, Warszawa : Rój

Majewski, Karol (wyb.) 1967. Na tropach cząstek, przeł. W. Majewski, Warszawa : PWN

Majewski, Karol (wyb.) 1969. Makrofizyka kwantowa. Wybrane zagadnienia, przeł. W. Majewski et al., Warszawa : PWN

Majewski, Kazimierz 1963. Kreta. Hellada. Cyklady. U kolebki cywilizacji europejskiej, Warszawa : PWN

Majewski, Piotr M. (red.) 2016. Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1945, Warszawa : UW

Majewski, Piotr M. (red.) 2016a. Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego po 1945, Warszawa : UW

Majewski, Ryszard 1983. Waffen-SS, mity i rzeczywistość, wyd. drugie, rozszerz. i popraw., Wrocław : KAW

Majewski, Szymon 2007. SHOWman czyli spowiedź świra, Poznań : Publicat

Majewski, Tadeusz 1960. Niedomagania motocykli, Warszawa : Wydawnictwa Komunikacyjne

Majewski, Władysław 1974. Układy logiczne, Warszawa : WNT

Majewski, Władysław, Łuba, Tadeusz (kier.) 1986. Cyfrowe układy telekomunikacyjne. Podstawy teoretyczne i zasady syntezy, Warszawa : WKiŁ

Majkiewicz, Anna 2008. Intertekstualność − implikacje dla teorii przekładu. Wczesna proza Elfriede Jelinek, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Majkowska, Aneta 2000. Polszczyzna mówiona mieszkańców Częstochowy, Częstochowa : WSP

Majkowski, Andrzej (red.) 1972. Związek Młodzieży Socjalistycznej. Ludzie i wydarzenia, Warszawa : Iskry

Majkowski, Jerzy (red.) 2005. Leksykon elektroencefalografii nazw używanych powszechnie przez klinicznych elektroencefalografistów, Warszawa : Elmiko ; Fundacja Epileptologii

Majmieskułow, Anna 1982. Chronotop drogi w prozie Iwana Bunina, Bydgoszcz : WSP

Majorkiewicz, Jan 1850. Historya, literatura i krytyka. Literatura polska w rozwinięciu historyczném, wyd. 2 pomnoż., Warszawa : Nakł. G. Sennewalda

Majowa, J. (red.) 1986. Język i jego odmiany w aspekcie porównawczym, Wrocław etc. : ZNiO

Maj-Żurawska, Magdalena, Wagner-Czauderna, Elżbieta (red.) 2006. Pracownia Chemii Ogólnej i Analitycznej. Skrypt dla studentów […], Warszawa : UW

Makarczyk, Janusz 1925. USA. Obrazki z Ameryki powojennej, Warszawa : Wyd. Biblioteki Dzieł Wyborowych

Makarczyk, Janusz 1927. Wyzwolony harem. Powieść, Warszawa : Biblioteka Polska

Makarczyk, Janusz 1958. Trzynaście kobiet. Opowiadania, Warszawa : Czytelnik

Makarczyk, Janusz 1959. Kobieta zawsze płaci. Gawędy z mórz i wysp koralowych, Warszawa : Czytelnik

Makarczyk, Janusz 1965. Siostra zjedzonego człowieka. Wybór opowiadań, Katowice : Śląsk

Makarczyk, Janusz 1984. Przez morza i dżungle. Powieść dla dorastającej młodzieży, wyd. 6, Katowice : Śląsk

Makarczyk, Wacław 1978. Struktura społeczna a warunki życiowe. Sprawozdanie z badań, Warszawa : IFiS PAN

Makarewicz, Bohdan 1964. Popularny poradnik BHP, Warszawa : Wyd. Związkowe

Makarewicz, Juliusz 1929. USA. Kartki z podróży po Stanach Zjednoczonych, Lwów : Ateneum

Makowiecki, Andrzej 1989. Król Manhattanu, Łódź : KAW

Makowiecki, Andrzej Z. 1974. Tadeusz Żeleński (Boy), Warszawa : Wiedza Powszechna

Makowiecki, Andrzej Z. 1974a. O literaturze polskiej. Materiały, wyd. drugie zmien., Warszawa : WSiP

Makowiecki, Andrzej Z. 2000. Słownik postaci literackich, Warszawa : PIW

Makowiecki, Tadeusz 1935. Poeta-malarz. Studium o Stanisławie Wyspiańskim, Warszawa : Biblioteka Polska

Makowski, Edmund, Młynarz, Kazimierz (wyb. i oprac.) 1970. Dni klęski, dni chwały. Wspomnienia Wielkopolan z Września 1939, Poznań : Wyd. Poznańskie

Makowski, Stanisław 1980. Juliusz Słowacki, Warszawa : WSiP

Makowski, Stanisław (red.) 1996. Romantycy i Warszawa, Warszawa : Instytut Literatury Polskiej UW

Makowski, Tadeusz 1961. Pamiętnik, Warszawa : PIW

Makowski, Wacław 1938. My i wy, Warszawa : Rój

Maksimiuk, Anna, Pazura, Stanisław 1993. Prohibita. Setka ksiąg zakazanych i pięćdziesiąt powodów ku temu, Warszawa : Spacja

Maksimow, S. 1899. Syberya i ciężkie roboty (Sybir i katorga) w trzech częściach. Cz. 1, przeł. Z. Pietkiewicz, Warszawa : Druk K. Kowalewskiego

Maksimow, S. 1899a. Syberya i ciężkie roboty (Sybir i katorga) w trzech częściach. Cz. 1, przeł. Z. Pietkiewicz, Warszawa : Druk K. Kowalewskiego

Maksimowicz, Krystyna 2002. Seweryna Rzewuskiego droga do targowicy, Gdańsk : UG

Makuszyński, Kornel 1928. Wycinanki, wyd. 3, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Makuszyński, Kornel 1980. Utwory wybrane. Bezgrzeszne lata, wyd. 6, Kraków : Wyd. Literackie

Malarkey, Kevin, Malarkey, Alex 2013. Chłopiec, który wrócił z Nieba. Historia, która wydarzyła się naprawdę, przekł. A. Kurzępa, Wrocław : Aetos

Malawski, Marcin, Wieczorek, Andrzej, Sosnowska, Honorata 2004. Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, wyd. 2, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Malcew, Orest 1954. Tragedia jugosłowiańska, Warszawa : Wyd. MON

Malczewska, Danuta, Malczewski, Mieczysław 1964. Wybrane zagadnienia z prawa, wyd. 4, Warszawa : PWSZ

Malczewski, Jan 1985. Szkolny słownik terminów nauki o języku, wyd. 2, Warszawa : WSiP

Maldjieva, Vyara 1995. Non-inflected parts of speech in the Slavonic languages. Syntactic characteristics, Warszawa : Energeia

Maldžieva, Vjara 1989. Gramatyczne sposoby wyrażania znaczenia „możliwość” w języku polskim i bułgarskim, Wrocław etc. : ZNiO

Malec, Maria 2001. Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków : Wyd. Nauk. DWN

Maleczyński, Karol 1975. Bolesław III Krzywousty, Wrocław etc. : ZNiO

Maleńczuk, Maciej 2016. Chamstwo w państwie, Warszawa : Czerwone i Czarne

Malewska, Hanna 1965. Apokryf rodzinny, Kraków : Znak

Malewska, Hanna 1981. O odpowiedzialności. Wybór publicystyki (1945-1976), Kraków : Znak

Malewska, Hanna 2013. Apokryf rodzinny, Kraków : Znak

Malewska, Małgorzata (oprac.) 2009. Zbiór uchwał i tez orzeczeń powiększonych składów sędziów NSA wydanych w latach 1995-2009, Warszawa : Naczelny Sąd Administracyjny

Malewski, Andrzej 1958. ABC porządnego myślenia, wyd. drugie, Warszawa : PZWS

Malewski, Andrzej 1975. O nowy kształt nauk społecznych. Pisma zebrane, Warszawa : PWN

Malicka-Kleparska, Anna 1985. The conditional lexicon in derivational morphology. A study of double motivation in Polish and English, Lublin : KUL

Malicki, Adam, Piątkowski, Jan, Uhorczak, Franciszek 1935. Geografja dla szóstej klasy szkoły powszechnej, Warszawa ; Lwów : PWKS

Malikowski, Marian (red.) 2008. Ukryte wymiary rynku pracy na Podkarpaciu. Praca zbiorowa, Rzeszów : [s.n.]

Malinowska-Kwiatkowska, Irena 1973. Prawo prywatne w ustawodawstwie królestwa Sycylii (1140−1231), Wrocław etc. : ZNiO

Malinowski, Bronisław 1939. Prawo, zwyczaj, zbrodnia w społeczności dzikich, przekł. J. Obrębski, Warszawa ; Poznań : Polski Instytut Socjologiczny

Malinowski, Bronisław 2001. Prawo, zwyczaj, zbrodnia w społeczności dzikich, przekł. J. Obrębski, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Malinowski, Lucyjan 1895. O języku komedyj Franciszka Bohomolca, Kraków : AU

Malinowski, Mariusz 2011. W poszukiwaniu brazylijskości. Główne nurty brazylijskiej myśli społecznej w XX wieku, Warszawa : Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW

Malinowski, S. W. (red.) 1918. Słownik wojskowy niemiecko-polsko-francusko-rosyjski (Projekt). Część techniczno-wojskowa. Z. 1, Warszawa : Komisja Wojskowa

Maliński, Mieczysław 1999. Pomysł na siebie, Wrocław : TUM

Maliński, Mieczysław 2005. Jan Paweł Wielki. Droga do świętości, Kraków : Wydawnictwo M

Maliszewska Agnieszka (red.) 2002. O doskonałości. Materiały z konferencji […]. Cz. 1-2, Łódź : Archidiecezjalne Wyd. Łódzkie

Maliszewski, Edward, Olszewicz, Bolesław 1925. Podręczny słownik geograficzny ze szczególnym uwzględnieniem Polski, jej spraw i interesów. T. 1 (A-Ł), Warszawa : TEiM

Maliszewski, Edward, Olszewicz, Bolesław 1927. Podręczny słownik geograficzny ze szczególnym uwzględnieniem Polski, jej spraw i interesów. T. 2 (M-Ż), Warszawa : TEiM

Mallet-Joris, Françoise 1967. List do samej siebie. Esej, przeł. Z. Sroczyńska, Warszawa : Pax

Malthus, T. R. 1925. Prawo ludności, przetłum. K. Stein, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa

Mała 1938. Mała encyklopedia lotnicza. Ilustrowany słownik lotniczy, Warszawa : Zarząd Gł. Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej

Małachowski, Aleksander 1967. Diaspora, Warszawa : PIW

Małachowski, Aleksander 1972. Iliada półinteligentów, Kraków : Wyd. Literackie

Małcużyński, Karol 1976. Oskarżeni nie przyznają się do winy, wyd. 5 uzup., Warszawa : Interpress

Małecki, Jan M. 1991. Zarys dziejów Polski 1864-1939, Kraków : Znak

Małek, Eliza 1978. Historia o Meluzynie. Z dziejów romansu rycerskiego na Rusi, Bydgoszcz : WSP

Małek, Eliza 1982. Literatura dawnej Rusi w twórczości pisarzy rosyjskich drugiej połowy XIX wieku (Legendy, apokryfy, pisma staroobrzędowców), Bydgoszcz : WSP

Małek, Eliza 1988. Narracje staropolskie w Rosji XVII i XVIII wieku, Łódź : Wyd. Łódzkie

Małek, Eliza 2008. Ku fotoleksykografii, Łódź : Instytut Rusycystyki UŁ

Małek, Eliza (oprac.) 2011. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. T. 9, Warszawa : BEL Studio

Małek, Eliza, Korytkowska, Małgorzata (red.) 2000. Współcześni slawiści polscy. Informator, Kraków : Grell

Małek, Eliza, Wawrzyńczyk, Jan 2001. Kultura rosyjska. Postacie, wydarzenia, symbole, daty, Warszawa : UW

Małek, Eliza, Wawrzyńczyk, Jan 2010. Fotoglosy do rejestrów współczesnego słownictwa polskiego, Łódź : Instytut Rusycystyki UŁ

Małek, Eliza, Wawrzyńczyk, Jan 2010a. Wokół kwestii komponentów latentnych informacji leksykograficznej w Wielkiej encyklopedii PWN, Warszawa ; Łódź : Semiosis Lexicographica ; Instytut Rusycystyki UŁ

Małkowski, Stanisław 1989. Wierność – ofiarność – solidarność, Warszawa : Wyd. im. Ks. Sylwestra Zycha

Małkowski, Stanisław 2011. Polska powstanie, by żyć //WarszG 2011, 39: 3

Małocha-Krupa, Agnieszka 2003. Słowa w lustrze. Pleonazm – semantyka – pragmatyka, Wrocław : UWr

Małocha-Krupa, Agnieszka (red.) 2015. Słownik nazw żeńskich polszczyzny, Wrocław : UWr

Małowist, Marian 1976. Konkwistadorzy portugalscy, Warszawa : PIW

Małowist, Marian 2006. Wschód a Zachód Europy w XIII-XVI wieku. Konfrontacja struktur społeczno-gospodarczych, wyd. 2, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Mały 1992. Mały oxfordzki słownik historii świata w XX wieku, przeł. M. Urbański, London : Puls Publications Ltd

Małysz, Jan 2001. Wspomnienia z minionego wieku, Cieszyn : Interfon

Mamoń, Bronisław 1969. Karol Ludwik Koniński, Kraków : Znak

Mañara, Miguel 2008. Rozprawa o prawdzie, tłum. E. Palka, Kraków : Wyd. AA

Mandalian, Andrzej 1953. Słowa na codzień, Warszawa : Czytelnik

Mandelsztam, Osip 1994. Zgiełk czasu, przetłum. R. Przybylski, Warszawa : Czytelnik

Manfred, Albert 1982. Napoleon Bonaparte, przekł. A. Szymański, wyd. 2, Warszawa : PWN

Mann, Henryk 1936. Młodość króla Henryka Czwartego. T. 1-2, przeł. A. Wat, M. Wasermanówna, Warszawa : Rój

Mann, Tomasz 1973. Listy 1948-1955 oraz Suplement, przeł. T. Zabłudowski, Warszawa : Czytelnik

Mannheim, Karl 1974. Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, przeł. A. Rażniewski, Warszawa : PWN

Manning, Henry 2002. Bierzmowanie. Misja Ducha Świętego w nas, tł. P. Kossowski, Warszawa : Viator

Mansfield, Katherine 1978. Listy, przekł. M. Godlewska, Warszawa : Czytelnik

Mantel-Niećko, Joanna, Pilszczikowa, Nina, Stopa, Roman (zebr. i przeł.) 1967. Myśli srebrne i złote. Z Czarnego Lądu, Warszawa : Wiedza Powszechna

Manteuffel, Ryszard 1987. Filozofia rolnictwa, Warszawa : PWN

Manteuffel, Tadeusz 1965. Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa : PWN

Mańczak, Kazimierz (red.) 2001. Badania systemowe. XXV-lecie Instytutu Badań Systemowych PAN. Książka jubileuszowa, Warszawa : Instytut Badań Systemowych PAN

Mańczak, Witold 1996. Problemy językoznawstwa ogólnego, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Mańczak, Witold 1999. Wieża Babel, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Mańczak, Witold, Wawrzyńczyk, Jan (red.) 2009. Prawda–prawdy–mity–fałsze w językoznawstwie, Warszawa : Takt

Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta 1994. Angielskie elementy leksykalne w języku polskim, Kraków : Universitas

Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta (red.) 2000. Studia linguistica in honorem Stanislai Stachowski, Kraków : UJ

Mańczyk, Augustyn 1982. Wspólnota językowa i jej obraz świata. Krytyczne uwagi do teorii językowej Leo Weisgerbera, Zielona Góra : WSP

Mańkowski, Zygmunt 1978. Między Wisłą a Bugiem 1939-1944. Studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa, Lublin : Wyd. Lubelskie

Mar, Jan St. 1927. Łów. Powieść z cyklu „Kawalerowie Księżyca”, Warszawa : Nakł. Księgarni F. Hoesicka

Márai, Sándor 2004. Dziennik (fragmenty), przekł. T. Worowska, Warszawa : Czytelnik

Márai, Sándor 2008. Magia, przeł. I. Makarewicz, Warszawa : Czytelnik

Marcel, Gabriel 1987. Dziennik metafizyczny, przeł. E. Wende, Warszawa : Pax

Marcel, Gabriel 1998. Być i mieć, przeł. D. Eska, wyd. 3, Warszawa : Pax

Мархлевская, В. Г., Розвадовская, М. Ф. (ред.) 1939. Польско-русский словарь, Москва : ОГИЗ ГИИНС

Marchlewski, Julian 1957. O sztuce. Artykuły, polemiki oraz listy, Warszawa : Czytelnik

Marcinek, Jadwiga (red.) 2004. Encyklopedia współczesna 1978-2004, Kraków : Zielona Sowa

Marciniak, Renata (red.) 2008. Język polski u progu XXI wieku. Studencka międzynarodowa konferencja naukowa […], Łódź : UŁ

Marciniak, Stefan 1973. Struktura i efektywność wzrostu gospodarki socjalistycznej, Warszawa : PWN

Marciniak, Zbigniew (red.) 1971. O kształcenie twórczego nauczyciela. Z doświadczeń II Studium Nauczycielskiego w Warszawie. Praca zbiorowa, Warszawa : Nasza Księgarnia

Marcinowska, Jadwiga 1922. Wartości twórcze religijnej myśli polskiej, Warszawa : Aurion

Marciszewski, Witold 1974. Poradnik dla niezdecydowanych, Wrocław etc. : ZNiO

Marciszewski, Witold 1977. Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa : PWN

Marciszewski, Witold 1991. Logika z retorycznego punktu widzenia, Warszawa : Zakład Semiotyki Logicznej UW

Marciszewski, Witold (red.) 1987. Logika formalna. Zarys encyklopedyczny z zastosowaniem do informatyki i lingwistyki, Warszawa : PWN

Marciszewski, Witold (red.) 1988. Mała encyklopedia logiki, wyd. 2, zmien., Wrocław etc. : ZNiO

Marcjanik, Małgorzata 1980. Czasowniki modalno-kauzatywne we współczesnej polszczyźnie. Analiza łączliwości czasowników oznaczających rozkaz, prośbę, namowę, zakaz, pozwolenie, Zielona Góra : WSP

Marcjanik, Małgorzata 1982. Semantyczno-syntaktyczna analiza łączliwości czasowników wyrażających rozkaz, zakaz, pozwolenie, prośbę //Polonica 7 (1981, wyd. 1982): 85-95

Marcjanik, Małgorzata 1987. Polskie czasowniki adresatywne (Pragmatyka, semantyka, składnia), Kielce : WSP

Marcjanik, Małgorzata 2000. Polska grzeczność językowa, wyd. 2 popraw., Kielce : WSP

Marcjanik, Małgorzata 2007. Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Marcjanik, Małgorzata 2014. Słownik językowego savoir-vivre’u, Warszawa : UW

Marcus, Geoffrey 1974. Dziewicza podróż, przeł. W. Kon, Gdańsk : Wyd. Morskie

Marczewska, Marzena, Cygan, Stanisław (red.) 2012. W przestrzeni języka. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Koniusz z okazji Jej Jubileuszu, Kielce : Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Marczyńska, Maria, Żmuda, Ryszard 1986. Bibliografia łódzkiej produkcji wydawniczej 1918-1939, Łódź : UŁ

Marczyński, Antoni 1928. Świat w płomieniach. Powieść z niedalekiej przyszłości, Warszawa : Rój

Marczyński, Romuald (red.) 1970. Problemy przetwarzania informacji. T. 1, Warszawa : WNT

Marecki, Józef, Rotter, Lucyna 2013. Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, wyd. 2, uzup., Kraków : Universitas

Marecki, Piotr (red.) 2002. Liternet. Literatura i internet, Kraków : Rabid

Marecki, Piotr, Serednicka, Renata, Stokfiszewski, Igor (red.) 2008. Ludzie, miasta. Literatura Białorusi, Niemiec, Polski i Ukrainy − ślady „nieistniejącego języka”, Kraków : Korporacja Ha!art

Marek, Zbigniew 1972. Fryzjerstwo. Podręcznik technologii dla zsz, wyd. 3, Warszawa : PWSZ

Marek Aureliusz 1984. Rozmyślania, przekł. M. Reiter, wyd. 2, Warszawa : PWN

Marek Junianus Justynus 1988. Zarys dziejów powszechnych starożytności na podstawie Pompejusza Trogusa [Z dodaniem Prologów], przeł. I. Lewandowski, Warszawa : Pax

Maresz, Teresa, Juszczyk, Krzysztof 2004. Historia w źródłach − nie tylko pisanych dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Starożytność i średniowiecze, Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich

Margański, Janusz 2001. Gombrowicz wieczny debiutant, Kraków : Wyd. Literackie

Mariak, Leonarda 2001. Perswazyjność prasy tajnej okresu Powstania Styczniowego na przykładzie leksyki, Szczecin : USz

Marianowicz, Antoni 1963. Hobby naszej dobby, Warszawa : Czytelnik

Marianowicz, Antoni 1995. Życie surowo wzbronione, Warszawa : Czytelnik

Marianowicz, Antoni, Nowicki, Andrzej 1990. Czarny humor dla dzieci, Warszawa : GiG

Marić, Sreten 1987. Jeźdźcy Apokalipsy. Wybór esejów, przeł. J. Chmielewski, J. Wierzbicki, Warszawa : PIW

Maritain, Jacques 2004. Nauka i mądrość, przekł. M. Reutt, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Maritain, Jacques 2005. Trzej reformatorzy. Luter, Kartezjusz, Rousseau, przeł. K. Michalski, Warszawa : Fronda ; Ząbki : Apostolicum

Maritain, Jacques 2007. Religia i kultura, przekł. H. Wężyk-Widawska i tłum. nieznany, Warszawa : Fronda

Marivaux, Pierre 1952. Kariera wieśniaka, przeł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa : Czytelnik

Mark, Bernard 1963. Powstanie w getcie warszawskim. Nowe uzupełnione wydanie i zbiór dokumentów, Warszawa : Idisz Buch

Markale, Jean 1988. Wercyngetoryks, przeł. H. Olędzka, Warszawa : PIW

Markiewicz, Barbara (red.) 1993. Obywatel odrodzenie pojęcia. Dokumentacja seminarium […], Warszawa : IFiS PAN

Markiewicz, Henryk 1974. Nowe przekroje i zbliżenia.Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, Warszawa : PIW

Markiewicz, Henryk 1976. Główne problemy wiedzy o literaturze, wyd. 4, przejrz. i uzup., Kraków : Wyd. Literackie

Markiewicz, Henryk 1980. Główne problemy wiedzy o literaturze, wyd. 5, przejrz. i uzup., Kraków : Wyd. Literackie

Markiewicz, Henryk 1981. Polska nauka o literaturze. Zarys rozwoju, Warszawa : PWN

Markiewicz, Henryk 1984. Wymiary dzieła literackiego, Kraków ; Wrocław : Wyd. Literackie

Markiewicz, Henryk 1985. Świadomość literatury. Rozprawy i szkice, Warszawa : PIW

Markiewicz, Henryk 1986. Literatura pozytywizmu, Warszawa : PWN

Markiewicz, Henryk 2008. Żartem i pół serio, Kraków : Universitas

Markiewicz, Henryk (wyb.) 1967. Problemy teorii literatury, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Markiewicz, Henryk (wyb.) 2002. Cytaty mądre i zabawne, Kraków : Wyd. Literackie

Markiewicz, Henryk (oprac.) 1972. Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia w trzech tomach. T. 2, Kraków : Wyd. Literackie

Markiewicz, Henryk (oprac.) 1976. Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia w trzech tomach. T. 3, wyd. drugie przejrz. i zmien., Kraków : Wyd. Literackie

Markiewicz, Henryk (wyb.) 1982. Problemy teorii literatury w Polsce międzywojennej, Wrocław etc. : ZNiO

Markiewicz, Henryk, Romanowski, Andrzej 1990. Skrzydlate słowa, Warszawa : PIW

Markiewicz, Henryk, Romanowski, Andrzej 1998. Skrzydlate słowa. Seria druga, Warszawa : PIW

Markiewicz, Henryk, Romanowski, Andrzej 2005. Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych, wyd. nowe, popraw. i znacznie rozszerz., Kraków : Wyd. Literackie

Markiewicz, Henryk, Sławiński, Janusz (red.) 1976. Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, Kraków : Wyd. Literackie

Markiewicz, Jarosław 1979. Chaos wita w tobie łotra i świętego, Warszawa : PIW

Markiewicz, Lech 1972. Wibracja i jej wpływ na człowieka, wyd. 2 popraw., Warszawa : IW CRZZ

Markiewicz, Władysław 1986. Spraw polskich splątanie, Kraków : Wyd. : Literackie

Markowicz, Zygmunt et al. (red.) 1965. W naszych oczach. Materiały szkoleniowe, wyd. 2, Warszawa : LSW

Markowski, Andrzej 1986. 500 zagadek o języku polskim, wyd. 2 popraw., Warszawa : Wiedza Powszechna

Markowski, Andrzej 1990. Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny. [T.] 1-2, Warszawa : Wydział Polonistyki

Markowski, Andrzej (red.) 1999. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Markowski, Andrzej (red.) 2000. Ortograficzny słownik języka polskiego, Warszawa : Wilga

Markowski, Andrzej (red.) 2005. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Markowski, Andrzej, Pawelec, Radosław (red.) 2012. Oblicza polszczyzny, Warszawa : Narodowe Centrum Kultury

Markowski, Andrzej, Puzynina, Jadwiga (red.) 1994. Normalizacja języka w krajach Zachodu. Materiały konferencji naukowej […], Warszawa : Semper

Markowski, Michał 1982. Ocean niespokojny, Warszawa : KAW

Markowski, Michał Paweł, Nycz, Ryszard (red.) 2006. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, Kraków : Universitas

Markowski, Stanisław 1972. Spożycie w Polsce Ludowej, Warszawa : IW CRZZ

Marks, Karol 1945. Wojna domowa we Francji, Warszawa : Książka

Marks, Karol 1955. Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Tom drugi. Księga II. Proces cyrkulacji kapitału, tłum J. Maliniak, Warszawa : KiW

Marks, Karol 1958. Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., Warszawa : KiW

Marks, Karol, Engels, Fryderyk 1957. Listy o „Kapitale”, Warszawa : KiW

Marks, Karol, Engels, Fryderyk 1958. O literaturze i sztuce. Wybór tekstów, Warszawa : KiW

Marksizm 1970. Marksizm-leninizm w walce z antykomunizmem. Konferencja teoretyczna Moskwa styczeń 1970 − referaty delegacji polskiej, Warszawa : KiW

Markuza, Biruta 2009. Przyjmujemy gości czyli sprawdzone przepisy na przyjęcia doskonałe, Poznań : Zysk i S-ka

Marnotrawstwo 1926. Marnotrawstwo w przemyśle, Warszawa : Komitet Wykonawczy Zrzeszeń Naukowej Organizacji w Polsce

Marrené-Morzkowska, Walerya 1879. Błękitna książeczka. Powieść, wyd. 2, Lwów : Gubrynowicz i Schmidt

Marrené-Morzkowska, Walerya 1881. Kazimierz Brodziński. Studyum, Kraków : Red. „Muzeum”

Marrené-Morzkowska, Walerya 1900. Błędne koła. Powieść. T. 1-2, Warszawa : Biblioteka Dzieł Wyborowych

Marszak, Samuel 1961. U progu życia. Kartki wspomnień, przeł. W. Broniewski, Warszawa : PIW

Marszakowa-Szajkiewicz, Irena 1996. Bibliometryczna analiza wespółczesnej nauki, Katowice : UŚ

Marszałek 1983. Marszałek Polski Michał Żymierski, Warszawa : Wyd. MON

Marszałek, Jan 1980. Kozodoje, Warszawa : Iskry

Marszałek, Jan 1983. Adelajda, Warszawa : KAW

Marszałek, Jan 1998. Prokurator jezuitów, Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza

Marszałek, Jan 2014. Podręczny słownik kolaborantów w Polsce. Wrzesień 1939 − lipiec 1941 w radzieckiej strefie okupacyjnej, Warszawa : Bollinari Publishing House

Marszałek, Robert 2001. Słownik terminów polskiego przekładu Wprowadzenia do metafizyki Martina Heideggera, Warszawa : Semper

Martens, Wilfried 1995. Dwie Europy. Prze mówienia europejskie 1990-1994, przeł. D. Stanicka, Gliwice : Wyd. ”Wokół nas”

Martin, James 2016. Jezus, Poznań : Święty Wojciech

Martin du Gard, Roger 1949a. Rodzina Thibault. T. 3, przekł. K. Pruszyński, Warszawa : KiW

Martin du Gard, Roger 1950. Rodzina Thibault. T. 4, przekł. K. Pruszyński, E. Fiszer, Warszawa : KiW

Martin du Gard, Roger 1951. Rodzina Thibault. T. 1, przekł. H. Gądkowa, P. Hulka-Laskowski, Warszawa : KiW

Martinet, André 1970. Podstawy lingwistyki funkcjonalnej, przeł. L. Zawadowski, Warszawa : PWN

Marton, Waldemar 1976. Nowe horyzonty nauczania języków obcych, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : WSiP

Martuszewska, Anna 1989. Jak szumi Dewajtis? Studia o powieściach Marii Rodziewiczówny, Kraków : Wyd. Literackie

Martuszewska, Anna (red.) 1993. Literacka symbolika zwierząt. Praca zbiorowa, Gdańsk : UG

Martuszewska, Anna (red.) 1997. Literacka symbolika roślin. Praca zbiorowa, Gdańsk : UG

Maruszczak, Henryk 1971. Bułgaria, Warszawa : PWN

Maruszewska, Maria, Sawicki, Jan 1965. Radiomechanika, wyd. 4 zmien., Warszawa : PWSZ

Maryl, Krzysztof, Mojski, Michał B., Romaniuk, Konrad (red.) 2003. Wspólnota polityczna w dobie globalizacji. Między jednością a różnorodnością, Warszawa : Elipsa

Marylski, Antoni 1910. Historya włościan w Polsce. Czasy najdawniejsze do początków XIII wieku. Wolna ludność wieśniacza, Warszawa : Gebethner i Wolff

Marzec, Edward 1953. Notatki z podróży do ziemi radzieckiej. Trzecia wycieczka chłopów polskich do ZSRR, Warszawa : KiW

Marzec, Anna 1983. Proza Juliana Kawalca, Warszawa : WSiP

Masewicz, Walery 1972. Jak dochodzić roszczeń pracowniczych, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : IW CRZZ

Masojć, Irena 2001. Regionalne cechy systemu gramatycznego współczesnej polszczyzny kulturalnej na Wileńszczyźnie, Warszawa : Elipsa

Masłowska, Dorota 2013. Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Warszawa : Świat Książki

Masłowski, Ludwik 1884. Listy do przyjaciela, Lwów : Nakł. autora

Masłowski, Maciej 1976. Maksymilian Gierymski i jego czasy, wyd. 2, Warszawa : PIW

Masny, Marcin 2015. Wolni Polacy. Poradnik antysystemowca, Warszawa : Bollinari Publishing House

Mastalski, Ryszard 1973. Ustalanie podstawy wymiaru w polskim postępowaniu podatkowym, Wrocław : ZNiO

Maszczyk, Zinajda, Koziorowski, Antoni 1974. Inwalidztwo z powodu gruźlicy i innych przewlekłych chorób płuc, Warszawa : PZWL

Maszkiewicz, Mariusz (red.) 2009. Białoruś − w stronę zjednoczonej Europy, Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Maszlanka, Bronisław 1971. Cztery oblicza militaryzmu. Okruchy historyczne, Warszawa : Wyd. MON

Maślanka, Julian (red.) 1976. Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław etc. : ZNiO

Maślanka, Julian 1984. Polska folklorystyka romantyczna, Wrocław etc. : ZNiO

Matecki, Teodor Teofil 1855. Słownictwo chemiczne polskie, Poznań : J. K. Żupański

Matejka, Ladislav (ed.) 1973. American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists Warsaw, August 21-27, 1973. Vol 1, The Hague : Mouton

Matematyka 1971. Matematyka, fizyka i chemia na Uniwersytecie Poznańskim (1919-1969), Poznań : UAM

Materiały 1950. Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz metodologii badań nad sztuką. 2, Warszawa : Państwowy Instytut Sztuki

Materska, K., Chuchro, E., Sosińska-Kalata, B. (red.) 2008. Organizowanie środowiska informacji i wiedzy, Warszawa : Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Matew, Paweł 1973. Liryki, przeł. J. M. Gisges, Warszawa : PIW

Mather, George A., Nichols, Larry A. 2006. Słownik sekt, nowych ruchów religijnych i okultyzmu, przekł. A. Czwojdrak, Warszawa : Vocatio

Matka 1979. Matka Boża do kapłanów, swoich najmilszych synów,  Mediolan : Kapłański Ruch Maryjny

Matlakowski, Władysław 1991. Wspomnienia z życia przeszłego i teraźniejszego (1850−1895), Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Matthews, P. H. 1993. Grammatical theory in the United States from Bloomfield to Chomsky, Cambridge : CUP

Matthews, Robert 1995. O najskrytszych zamysłach Pana Boga. Tajemnice na pograniczu wiedzy, przeł. A. Kopystyńska, Warszawa : KiW

Matura, Thadée 2001. Płomienna nieobecność. Ku doświadczeniu Boga, tłum. M. Przepiórka, Kraków : Wyd. M

Matusiak, Szymon 1918. Z dziejów języka naszego i naszej kultury. Z. I, Lwów : Nakł. Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Matuszczyk, Bożena 2006. Słownik języka polskiego S. B. Lindego. Warsztat leksykografa, Lublin : KUL

Matuszewski, Józef 1991. Cham, Łódź : UŁ

Matuszewski, Józef 1999. Pisma wybrane. T. 1, Łódź : UŁ

Matuszewski, Ryszard 1964. Doświadczenia i mity, Warszawa : PIW

Matuszewski, Ryszard 1987. Powroty i pożegnania, Warszawa : Czytelnik

Matuszewski, Ryszard 2004. Alfabet. Wybór z pamięci 90-latka, Warszawa : Iskry

de Maupassant, Guy 1925. Panna Fifi i inne nowele, Warszawa : E. Wende

de Maupassant, Guy 1951. Włóczęga. Opowiadania, przekł. M. Feldmanowa, wyd. 2, Warszawa : KiW

de Maupassant, Guy 1952. Opowiadania, przeł. R. Czekańska-Heymanowa, wyd. trzecie, Warszawa : Czytelnik

Mauriac, François 1958. Cierpienia i szczęście chrześcijanina, tłum. H. Jezierski, Warszawa : Pax

Mauriac, François 1975. Kłębowisko żmij, przeł. Z. Jaremko-Pytowska, wyd. 3, Warszawa : Pax

Mauriac, François 1976. Młodzieniec z dawnych lat. Maltaverne, przeł. Z. Milewska, Warszawa : Pax

Maurin, Krzysztof 1959. Metody przestrzeni Hilberta, Warszawa : PWN

Mauro, Frédéric 1993. Życie codzienne w Brazylii za czasów Pedra II 1831-1889, przeł. E. Bąkowska, Warszawa : PIW

Maurois, André 1937. Byron, Warszawa : Rój

Maurois, André 1958. Wrześniowe róże, tłum. M. Wisłowska, Warszawa : Czytelnik

Maurois, André 1959. Magicy i logicy. Szkice o pisarzach angielskich, przeł. E. Bąkowska, Warszawa : Czytelnik

May, Karol 1956. Winnetou. T. 1-3, Warszawa : Nasza Księgarnia

Mayenowa, Maria Renata 1974. Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław etc. : ZNiO

Mayenowa, Maria Renata 1984. O perspektywie poetyki inaczej, Warszawa : Wiedza Powszechna

Mayenowa, Maria Renata (red.) 1966. Stylistyka Bally’ego. Wybór tekstów, przeł. U. Dąmbska-Prokop, Warszawa : PWN

Mayenowa, Maria Renata (red.) 1971. O spójności tekstu. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO

Mayenowa, Maria Renata (red.) 1973. Semiotyka i struktura tekstu. Studia poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów, Wrocław etc. : ZNiO

Mayenowa, Maria Renata (red.) 1976. Semantyka tekstu i języka. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO

Mayenowa, Maria Renata (red.) 1978. Tekst. Język. Poetyka. Zbiór studiów, Wrocław etc. : ZNiO

Mayenowa, Maria Renata, Saloni, Zygmunt (wyb. i oprac.) 1970. Rosyjska szkoła stylistyki, przeł. F. Siedlecki et al., Warszawa : PIW

Mayntz, Renate, Holm, Kurt, Hübner, Peter 1985. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, przekł. W. Lipnik, Warszawa : PWN

Mazan, Bogdan 1991. Wczesne dramaty Aleksandra Świętochowskiego. Niewinni, Ojciec Makary, Piękna. Zarys monograficzny, Łódź : UŁ

Mazan, Bogdan 1993. „Impresjonizm” Trylogii Henryka Sienkiewicza. Analiza, interpretacja, próba syntezy, Łódź : UŁ

Mazan, Bogdan 2002. Pozytywizm warszawski z perspektywy mikroświatów tekstowych, Łódź : UŁ

Mazan, Bogdan (red.) 2005. Pozytywizm i negatywizm. My i wy po stu latach, Łódź : Biblioteka

Maziarz, Czesław 1969. Pozaszkolna oświata rolnicza. Zarys teorii i praktyki, Warszawa : PZWS

Mazur, Grzegorz 1987. Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa : Pax

Mazur, J. 1934. Uczeń w nowoczesnej szkole. Technika organizacji pracy, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Mazur, Jan (red.) 1999. Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci, Lublin : UMCS

Mazur, Jan (red.) 2000. Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, Lublin : UMCS

Mazur, Marian 1966. Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, Warszawa : PWN

Mazurek-Wita, Halina 1978. Powieść Wasyla Narieżnego na tle prozy satyryczno-obyczajowej XVIII i początku XIX wieku, Warszawa etc. : ZNiO

Mazurkiewicz, Jan Wincenty 1862. Emigracya polska w 1862 roku. Szkoła genueńska. Zjednoczenie, Paryż : [s.n.]

Mazurkiewicz, Piotr (red.) 2003. Kościół katolicki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa : Instytut Spraw Publicznych

Mazurkiewicz, Roman 2012. Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej, wyd. 3, Kraków : Universitas

Mazurkiewicz, Roman (oprac.) 2017. WACEK czyli przypisy do konterfektu Profesora Wacława Twardzika, Kraków : Księgarnia Akademicka

Mazurkiewicz, W. 1862. Emigracya polska w 1862 roku. Szkoła genueńska. Zjednoczenie, Paryż : Druk. L. Martinet

Mazurski, Krzysztof R. 1974. Świeradów Zdrój i okolice, Warszawa : Sport i Turystyka

Mazurski, Krzysztof R. 1977. Trzebnica, Oborniki Śląskie i okolice. Przewodnik, Warszawa : Sport i Turystyka

Mazzi, Antonio 2007. Jak zepsuć dziecko w dziesięciu ruchach, przekł. K. Kozak, Kielce : Jedność

Mączak, Antoni 1967. U źródeł nowoczesnej gospodarki europejskiej, Warszawa : PWN

Mączak, Antoni 1978. Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku, Warszawa : PIW

Mączak, Antoni (red.) 1968. Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 17-21 września 1968 r. Referaty. 1-2, Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne

Mączak, Antoni (red.) 1971. Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 9-13 września 1969 r. Referaty i dyskusja. 3-4, Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne

Mączak, Antoni (red.) 1981. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku. T. 1-2, Warszawa : Wiedza Powszechna

Mączyński, Jan 1970. Nazwiska łodzian (XV−XIX wiek), Łódź : ŁTN

Mączyński, Maciej 1986. Czasowniki onomatopeiczne oznaczające jedzenie //RND WSP w Krakowie 104. PJ 5 (1986): 119-127

Mądrzy, Beata i Marcin 2012. Mogę zwyciężyć. Tylko dla chłopców, Kraków : Wyd. M

Mąka, Henryk 1989. Fiordy bez wikingów, Warszawa : IWZZ

McDonnell, Kilian, Montague, George T. (oprac.) 1992. Rozniecanie ognia, Kraków : Wyd. M

McGilloway, Brian 2009. Na granicy, przekł. P. Bieliński,  Warszawa : Amber

McGrath, Alister 2009. Historia nieba, przekł. J. Bielas, Kraków : Wyd. WAM

McGrath, Alister, McGrath, Joanna Collicutt 2007. Bóg nie jest urojeniem. Złudzenie Dawkinsa, Kraków : Wyd. WAM

McInerny, D. Q. 2005. Nauka logicznego myślenia, przeł. E. Czerwińska, Warszawa : Klub dla Ciebie

McLuhan, Marshall 1975. Wybór pism. Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka. Galaktyka Gutenberga. Poza punktem zbiegu, przeł. K. Jakubowicz, Warszawa : WAiF

Meacham, William 2015. Spisek przeciw Całunowi. Jak błędnie potępiono i zbezczeszczono najcenniejszą chrześcijańską relikwię, tłum. J. J. Franczak, Kraków: Wyd. AA

Meek, Ronald L. 1958. Studia z teorii wartości opartej na pracy, Warszawa : PWN

Meetschen, Stefan 2009. Europa bez Chrystusa?, przeł. V. Dworecka-Salata, Warszawa : Wyd. Sióstr Loretanek

Mehring, Franciszek 1950. Karol Marks. Historia jego życia, Warszawa : KiW

Meinong, Alexius 2004. Supozycje, przeł. J. Grudzińska, Toruń : Wyd. A. Marszałek

Meisels, Wojciech 1964. Podręczny słownik włosko-polski, Warszawa : Wiedza Powszechna

Meissner, Janusz 1929. 4300 km, Warszawa : Rój

Meissner, Janusz 1933. Skok przez Atlantyk, Warszawa : Bibljoteka Kurjera Polskiego

Meissner, Janusz 1938. Eskadra, wyd. 2, Warszawa : Rój

Meissner, Janusz 1974. Opowieści pogodne, Kraków : Wyd. Literackie

Meissner, Janusz 1975. Niebieskie drogi, wyd. 3, Kraków : Wyd. Literackie

Melanowicz, Mikołaj 1994. Literatura japońska. T. 1-2, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Melanowicz, Mikołaj 1996. Literatura japońska. T. 3, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Melanowicz, Mikołaj 2011. Historia literatury japońskiej, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Melcer, Wanda 1934. Swastyka i dziecko, Warszawa : Rój

Melcer, Wanda 1936. Czarny ląd Warszawa, Warszawa : Dom Książki Polskiej

Melcer, Wanda 1947. Wyspa szczęścia, Warszawa : Wiedza

Melcer-Rutkowska, Wanda 1925. Żelazna dziewica (Dzieje tortur), Warszawa : Rój

Melchior, Małgorzata 1990. Społeczna tożsamość jednostki (w świetle wywiadów z Polakami pochodzenia żydowskiego urodzonymi w latach 1944-1955), Warszawa : Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

Melchior-Bonnet, Sabine 2007. Narzędzie magii. Historia luster i zwierciadeł, przeł. B. Walicka, Warszawa : Bellona

Melkowski, Stefan 1980. Rówieśnicy i bracia starsi, Warszawa : Czytelnik

Meller, Adam 1956. O monopolach, Warszawa : KiW

Meloch, Katarzyna 1972. Zaproszenie do kochania, Lublin : Wyd. Lubelskie

Mencwel, Andrzej 1983. Spoiwa. Refleksje krytyczne, Warszawa : Czytelnik

Mencwel, Andrzej (wyb. i oprac.) 1980. W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych. T. 1-2, wyd. drugie, Warszawa : PIW

Mendygrał, Zenon 1970. Radar elektroniczny zwiadowca, Warszawa : Wyd. MON

Mendygrał, Zenon 1971. 1000 słów o radiu i elektronice, wyd. 2 uzup., Warszawa : Wyd. MON

MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN

MEP PWN 1960. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria F-G, Warszawa : PWN

von Mérey, Ludwig 1909. Podręcznik dla dzierżawców polowań […], przeł. J. Oreński, Warszawa : Nakł. „Łowca Polskiego”

Mereżkowski, Dymitr 1928. Juljan Apostata. Powieść, przeł. L. Sternklar, Lwów : Księgarnia M. Bodeka

Mereżkowski, Dymitr S. 1930. Napoleon, przeł. P. Hulka-Laskowski, Warszawa : TEiM

Mereżkowski, Dymitr 1937. Jezus nieznany, przeł. J. Horzelski, Warszawa : Powszechna Spółka Wydawnicza „Płomień”

Mering, Andrzej 1923. Podręcznik przerobu owoców i warzyw, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Merleau-Ponty, Maurice 1999. Proza świata. Eseje o mowie, przeł. E. Bieńkowska, S. Cichowicz, J. Skoczylas, Warszawa : Czytelnik

Merton, Thomas 2011. Życie w listach, przeł. A. Gomola, Poznań : W Drodze

Messori, Vittorio 1993. Opinie o Jezusie. „A wy za kogo Mnie uważacie?”, tłum. T. Jania, Kraków : Wyd. M

Messori, Vittorio 2008. Znak dla niewierzących, przekł. K. Stopa, Poznań : Agape

Messori, Vittorio 2009. Dlaczego wierzę. Życie jako dowód wiary, tłum. M. Wójcik, Kraków : Wyd. św. Stanisława BM

Meuszyński, Janusz 1977. Odkrywanie Mezopotamii, Warszawa : PWN

Meysztowicz, Jan 1984. Czas przeszły dokonany. Wspomnienia ze służby w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 1932-1939, Kraków ; Wrocław : Wyd. Literackie

Mezony 1962. Mezony, grawitacja, antymateria, tłum. K. Majewski, W. Majewski, Warszawa : PWN

Męclewski, Edmund et al. (oprac.) 1962. Rzwój gospodarczy ziem zachodnich i północnych Polski, wyd. 2, Warszawa : PWE

Mędelska, Jolanta 1992. Zaimek w polsko-rosyjskiej konfrontacji przekładowej, Bydgoszcz : WSP

Mędelska, Jolanta 1995. O wileńskim słownictwie kulinarnym (na materiale miesięcznika „Kobieta Radziecka” z lat 1956-57) //ZN WSP w Bydgoszczy. SF 41. FR 17: 33-46

Mędelska, Jolanta 2004. Język polskiej prasy wileńskiej (1945-1979). T. III. Lata 1960-1979. Cz. 2 − słownictwo, wyrazy, Bydgoszcz : Wyd. Akademii Bydgoskiej

Mędelska, Jolanta, Titarenko, Elena (red.) 2013. Dialog kultur […], Bydgoszcz : UKW

Mędelski, Stanisław 1954. Chojnicka opowieść o przemianach, Chojnice : Powiatowy Komitet Frontu Narodowego

Mianownictwo 1922. Mianownictwo chorób i przyczyn zgonów […], Warszawa : Ministerstwo Zdrowia Publicznego

Miao Sing 1991. Chińska kurtyzana. Tortury miłości, Łódź : Wyd. Łódzkie

Miazek, Ryszard 2005. Przeminęło z radiem. Opowieść o Zygmuncie Chamcu – założycielu i pierwszym dyrektorze Polskiego Radia, Rzeszów : Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

Miazgowski, Bronisław 1958. Maroko ziemia czerwona, Warszawa : Wiedza Powszechna

Miązek, Bonifacy 1983. Teksty i komentarze, Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy

Micewski, Andrzej 1968. W cieniu marszałka Piłsudskiego. Szkice z dziejów myśli politycznej II Rzeczypospolitej, Warszawa : Czytelnik

Micewski, Andrzej 1986. Polityka staje się historią, Warszawa : Czytelnik

Michaelis, Karin 1929. Gunhild, przeł. A. Waldenbergowa, Warszawa : Rój

Michalak, Paweł et al. (red.) 2016. Marszałek Józef Piłsudski w pamięci Polaków, Koszalin : Media-Expo

Michalewska, Wanda 1981. Sercem i czynem, Warszawa : KiW

Michalewski, Andrzej 1972. Ekonomia dobrobytu. Prezentacja i próba analizy, Warszawa : PWE

Michalewski, Kazimierz 2009. Komunikaty mieszane, Łódź : UŁ

Michalewski, Kazimierz (red.) 2000. Regulacyjna funkcja tekstów, Łódź : UŁ

Michalewski, Kazimierz (red.) 2001. Współczesna leksyka. Cz. I-II, Łódź : UŁ

Michalewski, Kazimierz (red.) 2002. Tekst w mediach, Łódź : UŁ

Michalewski, Kazimierz (red.) 2004. Współczesne odmiany języka narodowego, Łódź : UŁ

Michalik, Józef 2011. Raport o stanie wiary w Polsce […], Radom : Polskie Wyd. Encyklopedyczne

Michalkiewicz, Stanisław 1996. Ulubiony ustrój Pana Boga, Warszawa : Nepo

Michalkiewicz, Stanisław 1998. Choroba czerwonych oczu, Gdańsk : Lucullus

Michalkiewicz, Stanisław 2003. Studia nad żydofilią, Warszawa : Wyd. von Borowiecky

Michalkiewicz, Stanisław 2003a. Targowica urządza się przy Napoleonie, Rzeszów : Dextra

Michalkiewicz, Stanisław 2005. Dobry „zły” liberalizm, Warszawa : Wyd. von borowiecky

Michalkiewicz, Stanisław 2005a. Polska ormowcem Europy, Warszawa : Wyd. von borowiecky

Michalkiewicz, Stanisław 2007. Na niemieckim pograniczu, Warszawa : Wyd. von borowiecky

Michalkiewicz, Stanisław 2008. Logika wystarczy, Warszawa : Wyd. von borowiecky

Michalkiewicz, Stanisław 2009. W przededniu końca świata, Warszawa : Wyd. von borowiecky

Michalkiewicz, Stanisław 2018. Niemcy, Żydzi i folksdojcze, Warszawa : Capital

Michalska, Hanna et al. 1988. Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej, Warszawa : PIW

Michalska, Marta 1950. Hela będzie traktorzystką, Warszawa : KiW

Michalski, Bohdan 1979. Polemiki filozoficzne Stanisława Ignacego Witkiewicza, Warszawa : PIW

Michalski, Dariusz 1991. Lennon, Poznań : Art „B” Press

Michalski, Krzysztof (przyg.) 2006. Czowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków : Znak

Michalski, S. (red.) 1927. Poradnik dla samouków. Wskazówki metodyczne dla studiujących. Wydanie nowe. T. 7. Botanika. II, Warszawa : Wyd. Kasy im. Mianowskiego

Michałek, Bolesław 1970. Marzenia i rzeczywistość, Warszawa : WAiF

Michałek, Bolesław 1976. Ćwiczenia z anatomii kina, Warszawa : WAiF

Michałkiewicz, Witold, Rucki, Tadeusz 1973. Andrologia i seminologia. Skrypt dla studentów, Poznań : Wydawnictwa Uczelniane AM

Michałowska, Marianna 2012. Foto-teksty. Związki fotografii z narracją, Poznań : UAM

Michałowska, Teresa 1970. Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Michałowska, Teresa 1982. Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie, Warszawa : PWN

Michałowska, Teresa (red.) 1989. Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO

Michałowski, Jerzy 1935. Wieś nie ma pracy. Wywiad społeczny w powiecie rzeszowskim, Warszawa : Instytut Spraw Społecznych

Michałowski, Kazimierz 1983. Od Edfu do Faras. Polskie odkrycia archeologii śródziemnomorskiej, wyd. 2, Warszawa : WAiF Michałowski K. 1983

Michałowski, Witold S. 1972. Testament barona, Warszawa : LSW

Michnik, Adam 1991. Z dziejów honoru w Polsce (wypisy więzienne), Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza

Michnik, Adam 1998. Kościół, lewica, dialog, wyd. nowe, rozszerz., Warszawa : Świat Książki, 1998

Michnik, Adam 2009. Diabeł naszego czasu. Publicystyka z lat 1985-1994, wyd. 2 popraw., Warszawa : Biblioteka Gazety Wyborczej

Michnik, Helena (oprac.) 1960. Marks i Engels o Polsce. Zbiór materiałów w dwóch tomach. T. 1, Warszawa : KiW

Michotek, Jerzy 1990. Tylko we Lwowie, Warszawa : Omnipress

Michułka, Dorota (red.) 2001. Przeboje edukacji polonistycznej, Wrocław : UWr

Micińska-Kenarowa, Halina 1965. Pod górą królowej Bony, Kraków : Wyd. Literackie

Miciński, Bolesław 1937. Podróże do piekieł, Warszawa : Prosto z Mostu

Miciński, Tadeusz 1906. Do źródeł duszy polskiej, Lwów : Księgarnia H. Altenberga

Miciński, Tadeusz 1979. Utwory dramatyczne. T. 2. W mrokach Złotego Pałacu czyli Bazilissa Teofanu, Kraków : Wyd. Literackie

Mickiewicz, Adam 1952. Dzieła. Wydanie narodowe. T. 5. Pisma prozą. Cz. 1, Warszawa : Czytelnik

Mickiewicz, Adam 1952a. Dzieła. Wydanie narodowe. T. 7. Pisma prozą. Cz. 3, Warszawa : Czytelnik

Mickiewicz, Adam 1953. Dzieła. Wydanie narodowe. T. 14. Listy. Cz. 1, Warszawa : Czytelnik

Mickiewicz, Adam 1957. Utwory wybrane. Listy, Warszawa : Czytelnik

Mickiewicz, Adam 1972. Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem, wyd. siódme, Wrocław etc. : ZNiO

Mickiewicz, Adam 1986. Wybór poezyj. T. 1-2, Wrocław etc. : ZNiO

Mickiewicz, Jadwiga, Sobotka, Dygna 1973. Zarys briologii, Warszawa : PWN

Miczyński, Kazimierz 1919. Uprawa roli i roślin. Książka do nauki w krajowych niższych szkołach rolniczych, wyd. trzecie, Lwów : Księgarnia Gubrynowicza i Syna ; Warszawa : Gebethner i Wolff

Mieczkowska, Halina (red.) 1999. In memoriam Alfredi Zaręba et Josephi Reczek. W dziesiątą rocznicę śmierci, Kraków : Wyd. Oddziału PAN

Mieczkowska, Halina, Orłoś, Teresa Z. (red.) 1999. Odrodzenie narodowe w Czechach i na Słowacji. Księga ku czci Profesora Zdzisława Niedzieli, Kraków : UJ     

Mieczkowski, Romuald 1999. Dźwięki ulicy Szklanej. Wiersze wileńskie, Bydgoszcz : Świadectwo

Miecznikow, Eljasz 1907. Zarysy optymistyczne, przetłum. F. Wermiński, Warszawa : Bibljoteka Naukowa

Miecznikowski, Stefan 1998. Rozważania o Ojczyźnie, Łódź : Biblioteka „Tygla Kultury”

Miedwiediew, D. 1953. Silni duchem, tłum. A. Jakubiszyn-Tatarkiewicz, Warszawa : Wyd. MON

Miedza-Tomaszewski, Stanisław 1962. Benefis konspiratora, Warszawa : Czytelnik

Miedzińska, Janina 1935. Sowieckie państwo pracy. Wrażenia z podróży inspektora pracy, Warszawa : Biblioteka Polska

Mielcarek, Eugeniusz 1973. Wnioski rewizji cywilnej, Warszawa : Wyd. Prawnicze

Mielczarek, Alfred 1976. Z zagadnień słownictwa wojskowego. Rozważania terminologiczne, Warszawa : PWN

Mielczarski, Cyprian 2004. Humanistyczna sztuka wierszowania na Uniwersytecie Krakowskim. Podręcznik De arte versificandi Walentego Ecka (Kraków 1515), Warszawa : Instytut Filologii Klasycznej Wydział Polonistyki UW

Mieletinski, Eleazar 1981. Poetyka mitu, przeł. J. Dancygier, Warszawa : PIW

Mień, Aleksander 1992. Sakrament, słowo, obrzęd. Prawosławna służba Boża, Łuków : Wyd. Katolickiej Fundacji Wspierania Ewangelizacji „Sebaot”

Mieńszykow, Iwan 1950. Człowiek szuka szczęścia, Warszawa : KiW

Mieroszewski, Juliusz 1970. Modele i praktyka, Paryż : Instytut Literacki

Mieroszewski, Juliusz 1976. Materiały do refleksji i zadumy, Paryż : Instytut Literacki

Mierzecka, Wanda 2005. Michał Oczapowski. Nowy rozdział nauk rolniczych w Polsce, Warszawa : Centralna Biblioteka Rolnicza

Mierzejewska, Halina 1977. Afatyczna dezintegracja fonetycznej postaci wyrazów, Wrocław etc. : ZNiO

Mierzejewska, Halina (red. i oprac.) 1982. Badania porównawcze afazji. Materiały z konferencji […], Wrocław etc. : ZNiO

Mierzejewski, Antoni 1981. Tajemnice glinianych tabliczek, Warszawa : Iskry

Mieszalski, Aleksander 1938. Verba veritatis, Studium krytyczno-obyczajowe, Katowice : Nakł. własny

Miežinis, Mykolas 1894. Lietuviszkai-latviszkai-lenkiszkai-rusiszkas žodynas. […], Tilžēje : M. Noveskio

Między 2003. Między odrzuceniem a fascynacją. Polska − Rosja: z dziejów kontaktów kulturalnych. Wystawa […], Warszawa : Biblioteka Narodowa

Miętkiewicz, Zofia 2003. Nowoczesna kuchnia polska, Poznań : Podsiedlik-Raniowski i Spółka

Migdal, Julian, Zaorski, Tadeusz (red.) 1996. Poradnik plantatora chmielu, Puławy : Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Migut, Bogusław (red.) 2002. Leksykografia chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia, Lublin : TN KUL

Mika, Iwona Beata 2005. Sponsorowanie w radiu i telewizji, Kraków : Zakamycze

Mika, Stanisław 1972. Wstęp do psychologii społecznej, Warszawa : PWN

Mika, Stanisław 1984. Psychologia społeczna, wyd. 5, Warszawa : PWN

Mika, Zbigniew 1970. Taryfy kolejowe. Cz. 2. Taryfy ekspresowe i towarowe, wyd. 5 uaktualn., Warszawa : WKiŁ

Миклашевская, Н. Е., Миклашевский, Р. И. 1981. Польско-русский математический словарь, изд. вторе, перераб. и доп., Москва : Русский язык

Miklaszewski, Jan 1928. Ogólny rzut oka na rozwój produkcji leśnej i obrotu drzewnego Polski współczesnej, Warszawa : Nakł. tygodnika „Przemysł i Handel”

Miklaszewski, Jan 1928a. Lasy i leśnictwo w Polsce. T. 1, Warszawa : Nakł. Zw. Zawod. Leśników w Rzeczp. Pol.

Miklaszewski, Stanisław (red.) 1998. Polska strategia negocjacji z UE, Kraków : Fundacja „Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji”

Miklaszewski, Stanisław (red.) 1999. Polska w Unii Europejskiej, Kraków : Meritum

Miklaszewski, Stanisław (red.) 2000. Doświadczenia negocjacji akcesyjnych państw UE, Kraków : Meritum

Miklaszewski, Walenty 1912. Rozwój cielesny proletariatu Warszawy w świetle pomiarów antropometrycznych, Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wilffa

Miklaszewski, Walenty 1929. Diaspora (Tułaczka w Rosji 1915-1918 r.), Warszawa : Nakł. Autora

Miklaszewski, Walenty 1929a. Memorabilia (Pamiętnik od 1.VIII.1914 do 1.IX.1915), Warszawa : Nakł. Autora

Miklaszewski, Walenty 1939. Zmierzch złota (Powieść z niedalekiej przyszłości), Warszawa : Druk. „Siła”

Miklaszewski, Walenty Piotr 1931. Sejmowładztwo. Sejm Ustawodawczy (1919-1922 r.), Warszawa : Nakł. Autora

Mikołaj II 1990. Pamiętnik. T. 1-2, tłum. J. Kutta, Bydgoszcz : Somix

Mikołajczak, Małgorzata (red.) 2000. Wywiedzione z losu. Księga jubileuszowa Michała Kaziowa, Zielona Góra : Pro Libris

Mikołajczak, Stanisław 1996. Neologizmy słowotwórcze w publicystyce Waldemara Łysiaka //PSP. SJ 3 (1996): 18-66

Mikołajczak-Matyja, Nawoja 1998. Definiowanie pojęć przez przeciętnych użytkowników języka i przez leksykografów, Poznań : Sorus

Mikołajczak-Matyja, Nawoja 2008. Hierarchiczna struktura leksykonu umysłowego. Relacje semantyczne w leksykonie widzących i niewidomych użytkowników języka, Poznań : UAM

Mikołajczuk, Agnieszka 1999. Gniew we współczesnym języku polskim. Analiza semantyczna, Warszawa : Energeia

Mikołajczuk, Agnieszka, Waszakowa, Krystyna (red.) 2012. Odkrywanie znaczeń w języku, Warszawa : UW

Mikołajczyk, Stanisław 2003. Diariusz premiera Stanisława Mikołajczyka prowadzony przez Stefanię Liebermanową. 13 XII 1944 – 14 VI 1945, Warszawa : LSW ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Mikołajewicz, Jarosław 1992. Wiedza o życiu w społeczeństwie. Podręcznik dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wyd. 2 zmien. i rozszerz., Warszawa ; Poznań : Wyd. Nauk PWN

Mikołejko, Anna 2001. Tradycja i nowe drogi wiary. Obrazy religijności polskiej w latach 1918-1939, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Mikołejko, Bogusława (red.) 1981. Z historii rozwoju klasycznej burżuazyjnej filozofii niemieckiej. Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Feuerbach, Warszawa : KiW

Mikstein, Stanisław (oprac.) 1944. Znaczki Generalnego Gubernatorstwa i polskie, Kraków : Pionier

Mikszáth, Kálmán 1967. Dziwne małżeństwo, przeł. S. Średnicki, Warszawa : Czytelnik

Mikulin, Aleksander A. 1984. Aktywna długowieczność, tłum. E. Leszczyńska, J. Tetter, Warszawa : Sport i Turystyka

Mikulski, Tadeusz 1960. W kręgu oświeconych. Studia. Szkice. Recenzje. Notatki, Warszawa : PIW

Mikulski, Tadeusz 1961. Temat Wrocław. Szkice śląskie, Wrocław : ZNiO

Mikułowski Pomorski, Jerzy 2007. Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków : Universitas

Mikułowski Pomorski, Jerzy, Bajka, Zbigniew (red.) 1996. Valeriana. Essays on human communication. Eseje o komunikowaniu między ludźmi, Kraków : OBP UJ

Milan, Sylwia 2009. Rzeczpospolita III i pół, Lublin : Red Horse

Milanowska, Kazimiera, Toboła, Seweryn (red.) 1967. Aktualne zagadnienia z gimnastyki leczniczej. Materiały z II Krajowego Zjazdu Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego […], Poznań : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

Milczarek, Dariusz 2003. Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych. Wybrane aspekty teoretyczne, Warszawa : Centrum Europejskie UW

Mileska, Maria Irena (red.) 1956. Słownik geografii turystycznej Polski. T. 1, Warszawa : Komitet dla Spraw Turystyki

Mileska, Maria Irena (red.) 1959. Słownik geografii turystycznej Polski. T. 2, Warszawa : Komitet dla Spraw Turystyki

Milewska-Waźbińska, Barbara 2006. Ars epitaphica. Z problematyki łacińskojęzycznych wierszy nagrobnych, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Milewski, Karol 1848. Pamiątki historyczne krajowe, Warszawa : S. Orgelbrand

Milewski, Piotr 2014. Transsyberyjska. Drogą żelazną przez Rosję i dalej, Kraków : Znak

Milewski, Stanisław 1996. W świecie występku i zbrodni. Z dziejów przestępczości i jej zwalczania, Warszawa : KiW

Milewski, Tadeusz 1949. Jakimi językami mówią ludzie, Warszawa : Czytelnik

Milewski, Tadeusz 1969. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego, Warszawa : PWN

Milewski, Tadeusz, Safarewicz, Jan, Sławski, Franciszek (red.) 1963. Studia linguistica in honorem Thaddaei Lehr-Spławiński, Warszawa : PWN

Milicz, Jerzy Romuald 1976. Zerwanie maski. Z notatnika oficera śledczego, Warszawa : Iskry

Mill, John Stuart 2003. O wolności. O zasadzie użyteczności, przekł. A. Kurlandzka, F. Mierzejewski, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Miller, Michał 1947. O radosnym miłowaniu Boga. Religijno-moralny ideał świętego Franciszka Salezego, Ołtarzew : Wyd. Księży Pallotynów

Millet, Catherine 2002. Życie seksualne Catherine M., przeł. W. Gilewski, R. Gręda, Warszawa : Albatros A. Kuryłowicz

Miłkowski, Józef 1910. Ze wspomnień legionisty. Wyprawa dahomejska, Warszawa : Druk E. Nicz i S-ka

Miłkowski, Tomasz 2000. Szkolny słownik teatralny, Warszawa : Delta

Miłkowski, Tomasz (wyb.) 1978. Spór o młodzież, Warszawa : MAW

Miłkowski, Z. 1912. Nie zawadzi historji nieco, Warszawa : Druk Synów St. Niemiry

Miłosz, Czesław 1980. Zdobycie władzy, Paryż

Miłosz, Czesław 1984. Nieobjęta Ziemia, Paryż : Instytut Literacki

Miłosz, Czesław 1990. Prywatne obowiązki, wyd. 1 krajowe, Olsztyn : Pojezierze

Miłosz, Czesław 1990a. Rodzinna Europa, Warszawa : Czytelnik

Miłosz, Czesław 1990b. Zniewolony umysł, Kraków : KAW

Miłosz, Czesław 1991. Rok myśliwego, Kraków : Znak

Miłosz, Czesław 1996. Legendy nowoczesności, Kraków : Wyd. Literackie

Miłosz, Czesław 1998. Inne abecadło, Kraków : Wyd. Literackie

Miłosz, Czesław 1998a. Dolina Issy, Warszawa : Świat Książki

Miłosz, Czesław 1999. Wyprawa w dwudziestolecie, Kraków : Wyd. Literackie

Minc, Bronisław 1958. Zarys teorii kosztów produkcji i cen, Warszawa : PWN

Minc, I. I. et al. 1975. Syjonizm − teoria i praktyka, tłum. H. Ziętek, Warszawa : KiW

Minczew, Georgi (wyb.) 2002. Ziemscy aniołowie niebiańscy ludzie. Anachoreci w bułgarskiej literaturze i kulturze, Białystok : Orthdruk

Minczewska, Maria 1973. Praca pielęgniarki, Warszawa : PZWL

Mindak-Zawadzka, Jolanta, Doliński, Ignacy M. (red.) 2009. Językowy świat Słowian. Zjawiska, interpretacje, znaki zapytania. Księga jubileuszowa na 70-lecie Profesora Włodzimierza Pianki, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Miner, Brad 1999. Zwięzła encyklopedia konserwatyzmu. Osobiste spojrzenie. 200 najważniejszych idei, indywidualności, inspiracji i instytucji, które ukształtowały ruch konserwatywny, przekł. T. Bieroń, Poznań : Zysk i S-ka

Mineyko, Józef 1997. Wspomnienia z lat dawnych, Warszawa : Biblioteka Narodowa

Minkiewicz, Janusz 1989. Między wierszami, Warszawa : Czytelnik

Minkowski, Aleksander 1972. Szaleństwo Majki Skowron, Warszawa : Horyzonty

Minkowski, Aleksander 1972a. Kosmiczny sekret Lutego, wyd. 2, Warszawa : Nasza Księgarnia

Minkowski, Aleksander 1984. Zmartwychwstanie Pudrycego, Warszawa : PIW

Miodek, Jan 1976. Syntetyczne konstrukcje leksykalne w języku polskim, Wrocław : ZNiO

Miodek, Jan 1983. Rzecz o języku. Szkice o współczesnej polszczyźnie, Wrocław etc. : ZNiO

Miodek, Jan 1998. Rozmyślajcie nad mową! Warszawa : Prószyński i S-ka

Miodek, Jan 2005. Słownik ojczyzny polszczyzny, Wrocław : Europa

Miodek, Jan 2008. Najważniejsze zjawiska polszczyzny po roku 1989, Bydgoszcz : Wyd. UKW

Miodońska-Brookes, Ewa, Kulawik, Adam, Tatara, Marian 1974. Zarys poetyki, wyd. 2, Warszawa : PWN

Miodońska-Brookes, Ewa, Kulawik, Adam, Tatara, Marian (wyb.) 1983. Genologia polska. Wybór tekstów, Warszawa : PWN

Miodunka, Władysław 1974. Funkcje zaimków w grupach nominalnych współczesnej polszczyzny mówionej, Kraków : PWN

Miodunka, Władysław 1989. Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa : PWN

Miodunka, Władysław (red.) 1990. Język polski w świecie. Zbiór studiów, Warszawa ; Kraków : PWN

Mioduszewski, Stanisław 1971. W labiryncie delty Nigru, Warszawa : KiW

Mirbeau, Oktawiusz 1888. Pokój bez wyjścia, Kraków : Nakł. dwutygodnika „Świat”

Mirecki, Wiesław 1981. Jeniecka Melpomena, wyd. 2, Warszawa : WAiF

Mirowicz, Anatol 1949. O grupach syntaktycznych z przydawką, Toruń : TNT

Mirski, Grigorij J. 1973. Miernictwo elektroniczne, przeł. A. Lewińska-Romicka, Warszawa : WKiŁ

Misakowski, Stanisław 1964. Jest taki świat, Warszawa : Iskry

Misala, Józef, Pluciński, Eugeniusz M. 2000. Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka, Warszawa : Elipsa

Misiak, Leszek 2015. Prawicowe dzieci czyli Blef IV RP, Warszawa : Aurora

Misiak, Leszek, Wierzchołowski, Grzegorz 2012. Musieli zginąć, Warszawa : Niezależne Wyd. Polskie

Misiorny, Michał 1972. Spadkobiercy Courts-Mahlerowej, Warszawa : KiW

Missalowa, Jadwiga, Missala, Tadeusz 1971. Elektryczne pomiary wielkości mechanicznych, Warszawa : PWN

Misterski, Edmund, Potrzebowski, Henryk, Soroka, Paweł (red.) 2015. Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2014 i początku 2015 roku, Warszawa : Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM

Mistral, Fryderyk 1964. Mirejo. Sielski poemat prowansalski, przeł. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Misz, Henryk 1967. Opis grup syntaktycznych dzisiejszej polszczyzny pisanej, Bydgoszcz : Bydgoskie Tow. Naukowe

Misz, Henryk 1981. Studia nad składnią współczesnej polszczyzny pisanej, Toruń : UMK

Miszalski, Marian 1986. Wysokie progi, Berlin : Veto Verlag

Miszalski, Marian 2007. Kolekcja własna artysty, Rzeszów : Dextra

Misztal, Mariusz 2013. Historia Cypru, Kraków : Wyd. Nauk. UP

Miśkowiak, Jan 1938. Ze studiów nad „Sowizdrzałem” w Polsce, Poznań : PTPN

Mitosek, Zofia 1983. Teorie badań literackich. Przegląd historyczny, Warszawa : PWN

Mitosek, Zofia 1997. Mimesis. Zjawisko i problem, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Mitosek, Zofia (red.) 1992. Mimesis w literaturze, kulturze i sztuce, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Mittek, Franciszek 1934. Zagadnienie drugoroczności w szkołach powszechnych, Królewska Huta : W. Grzesiewski

Mittek, Franciszek 1938. Zasady organizacji pracy w szkołach powszechnych […], Warszawa ; Lublin ; Wilno : Nasza Księgarnia

Mitterer, Herman 1846. Zasady budownictwa cywilnego, przetłom. T. J. Wagner, Warszawa : Druk. A. Krethlow

Mitzner, Zbigniew 1966. Tak i nie. Wybór felietonów z lat 1936-1966, Warszawa : Czytelnik

Mizerski, Mieczysław 1923. Gospodarstwo stawowe i zakładanie stawów, Warszawa : J. Burian

Mleczko, Stanisław 1901. Serce a heksametr czyli geneza metryki poetyckiej w związku z estetycznym kształceniem się języków, szczególnie polskiego, Warszawa : E. Wende i S-ka

Mlostoń, G. 1991. Badania w dziedzinie alifatycznych tioketonów oraz ich s-metylidów, Łódź : UŁ

Młodożeniec, Stanisław 1976. Opowiadania, Warszawa : LSW

Młodziejowski, Jerzy (red.) 1968. Mieczysław Karłowicz w Tatrach. Pisma taternickie i zdjęcia fotograficzne, Kraków : PWM

Mocarski, Tadeusz 1969. Dedykacje, Warszawa : LSW

Mocarski, Tadeusz 1972. Puls, Warszawa : LSW

Mocarski, Tadeusz 1988. Poezje wybrane, Warszawa : LSW

Moch, Włodzimierz 2008. Hip hop − kultura miasta. Leksyka subkultury hiphopowej w Polsce, Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Gospodarki

Mochnacki, Maurycy 1834. Powstanie narodu polskiego w r. 1830 i 1831. T. 2, Paryż : Druk. P. Baudouin

Mochnacki, Maurycy 1863. Powstanie narodu polskiego w r. 1830 i 1831. [T. 1], 3. wyd., Berlin : Księgarnia B. Boehra

Mochnacki, Maurycy 1923. O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, Kraków : Nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej

Mochnacki, Maurycy 1987. Poezja i czyn. Wybór pism, Warszawa : LSW

Moczarski, Kazimierz 1983. Rozmowy z katem, wyd. 4, Warszawa : PIW

Moczarski, Kazimierz 1990. Zapiski, Warszawa : PIW

Moczulska, Antonina 1981. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla studentówe biologii, Słupsk : WSP

Moczulski, Leszek 1972. Wojna polska. Rozgrywka dyplomatyczna w przededniu wojny i działania obronne we wrześniu-październiku 1939, Poznań : Wyd. Poznańskie

Moczydłowska, Marja (oprac.) 1913. Wieś Lisków. […], Kalisz : Druk „Gazety Kaliskiej”

Modrzejewski, Teofil 1936. Wyrazy które umarły i które umierają, Warszawa : F. Hoesick

Modrzewski, Jerzy (red.) 1978. Encyklopedia techniki wojskowej, Warszawa : Wyd. MON

Modzelewska, Natalia 1975. Pisarz i miłość. Dostojewski i Czechow, Warszawa : LSW

Modzelewski, Edward 1982. Import kontrrewolucji. Teoria i praktyka KSS-KOR, Warszawa : KiW

Modzelewski, Karol 2003. Życiodajny impuls chuligaństwa. Notatki z lat 1993-2002, Kraków : Universitas

Modzelewski, Zygmunt 1960. Polityka zagraniczna Polski. Artykuły i przemówienia, Warszawa : PWN

Mogilnicki, Aleksander 1916. Dziecko i przestępstwo, Warszawa : Skład Gł. w Księgarni E. Wende i Sp.

Mogilnicki, Aleksander 1925. Dziecko i przestępstwo, wyd. drugie uzup., Warszawa : Wyd. M. Arcta

Moinot, Pierre 1965. Piasek żyje, przeł. H. Olędzka, Warszawa : PIW

Moir, Anne, Jessel, David 1993. Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą, przeł. N. Kancewicz-Hoffman, Warszawa : PIW

Moir, Anne, Jessel, David 1997. Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą, przeł. N. Kancewicz-Hoffman, wyd. drugie dodruk, Warszawa : PIW

Moje 1999-2011. Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs. T. 1-18, Warszawa : Fundacja „Moje Wojenne Dzieciństwo”

Mokłowski, Kazimierz 1903. Sztuka ludowa w Polsce, Lwów : Księgarnia H. Altenberga

Mokrzycki, Gustaw Andrzej 1935. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość lotnictwa, Warszawa : Wyd. M. Arcta

Mokrzycki, Gustaw Andrzej 1936. Skrzydlata ludzkość. T. 1, Lwów : PWKS

Mokrzycki, Gustaw Andrzej 1937. Skrzydlata ludzkość. T. 2, Lwów : PWKS

Molè, Wojsław 1958. Tycjan, Warszawa : Arkady

Molier 1967. Skąpiec. Komedia w pięciu aktach, przeł. T. Żeleński (Boy), wyd. 12, Wrocław ; Warszawa ; Gdańsk : ZNiO

Molnar, Ferenc 1979. Chłopcy z Placu Broni, przeł. J. Mortkowiczowa, wyd. 16, Warszawa : Nasza Księgarnia

Molska, Alina (wyb.) 1962. Pierwsze pokolenie marksistów polskich. Wybór pism i matewriałów źródłowych z lat 1878-1886. T. 1-2, Warszawa : KiW

Mołdawa, Tadeusz 1991. Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Mołdawa, Tadeusz (red.) 2003. Zagadnienia konstytucjonalizmu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa : Elipsa

Mołdawa, Tadeusz, Szymanek, Jarosław (red.) 2007. Systemy rządów. Dylematy konstytucyjnej regulacji i praktycznej funkcjonalności, Warszawa : Elipsa

Momot, Lucjan 2003. Nawijka. Słownik młodzieżowego marginesu […], Świdnica : Rotgryf

Monbourquette, Jean 1996. Jak przebaczać? Droga poprzez dwanaście etapów przebaczenia, Kraków : Wyd. M

Monet, Dominique 1999. Multimedia, przeł. P. Latko, Katowice : Książnica

de Monfreid, Henryk 1936. Wrogi ląd Etjopji, przeł. M. Wańkowiczowa, Warszawa : Rój

Moniuszko, Antoni 1962. Oczywistość i synteza. Dialog filozoficzny, Warszawa : PWN

de Montaigne, Michel 1985. Próby. T. 1-3, przeł. Tadeusz Żeleński (Boy), wyd. 2, Warszawa : PIW

de Montesquieu, Charles 1957. O duchu praw. T. 1-2, przeł. T. Boy-Żeleński, Warszawa : PWN

Montet, Pierre 1964. Życie codzienne w Egipcie w epoce Ramessydów XIII − XII w. p. n. e., przeł. E. Bąkowska, Warszawa : PIW

Mooney, Paul 2009. Pekin, tłum. J. Sikora, Warszawa : G+J RBA

Moore, Michael 2004. Stary, co zrobiłeś z moim krajem?, przeł. D. Kaczor, W. Kurylak, Katowice : Sonia Draga

Moraczewski, Maciej 1901. O budowie zagród włościańskich. Dla użytku gospodarzy rolnych, Warszawa : Druk „Gazety Rolniczej”

Moralność 1960. Moralność i wychowanie, wyd. 2 popraw., Warszawa : KiW

Morawińska, Agnieszka 1977. Augusta Fryderyka Moszyńskiego Rozprawa o ogrodownictwie angielskim 1774, Wrocław etc. : ZNiO

Morawińska, Agnieszka (red.) 1982. Słowo i obraz. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk […], Warszawa : PWN

Morawski, Kazimierz 1912. Proza i prozaicy w okresie cycerońskim, Kraków : Druk. UJ

Morawski, Kazimierz Marjan 1935. Źródło rozbioru Polski. Studja i szkice z ery Sasów i Stanisławów, Poznań : Księgarnia św. Wojciecha

Morawski, Krzysztof 1973. O Kazimierzu Morawskim. Ze wspomnień syna i kronik rodzinnych, Kraków : Wyd. Literackie

Morawski, Marian 1984. Wieczory nad Lemanem, wyd. 10, Warszawa : Wyd. Przeglądu Powszechnego

Morawski, Roman Z. (red.) 1999. Efektywność funkcjonowania zachodnioeuropejskich instytucji akademickich, Warszawa : Instytut Spraw Publicznych

Morawski, Stefan (wyb.) 1987. Zmierzch estetyki − rzekomy czy autentyczny? T. 1-2, przeł. K. Biskupski et al., Warszawa : Czytelnik

Morawski, Szczęsny 1885, Wyrazy fenickie w mowie polskiej, Lwów : Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta

Morawski, Zdzisław 1978. Watykan z daleka i z bliska, Warszawa : KiW

Morcinek, Gustaw 1947. Wyrąbany chodnik. T. 1, wyd. trzecie popraw., Cieszyn : Nakł. Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra

Morcinek, Gustaw 1956. Wskrzeszenie Herminy, Warszawa : Iskry

Morcinek, Gustaw 1961. Przedziwne śląskie powiarki, Warszawa : Nasza Księgarnia

Mordwiłko, Janusz (red.) 2015. Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych (2007-2015). T. 1. Wybór opinii prawnych do artykułów 1-24 ustawy z 9 maja 1996 r. […], Warszawa : Wyd. Sejmowe

More, Thomas 2001. Utopia, przeł. K. Abgarowicz, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Morin, Edgar 1977. Zagubiony paradygmat − natura ludzka, przeł. R. Zimand, Warszawa : PIW

Morn, Ellick 1911. Zbudź się i walcz. Szuka odnawiania duszy i ciała, przekł. W. M. Kozłowski, wyd. drugie przejrz., Warszawa : Wyd. M. Arcta

Moroz, Andrzej, Sobotka, Piotr, Żabowska, Magdalena (red.) 2014. Maiuscula linguistica. Studia in honorem Professori Matthiæ Grochowski sextuagesimo quinto dedicata, Warszawa : BEL Studio

Moroz, Andrzej, Wiśniewski, Marek (red.) 2004. Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego, Toruń : UMK

Morozewicz, Józef 1918. Przyroda Polski wobec zadań gospodarczych Państwa Polskiego, Kraków : AU

Morozowicz-Szczepkowska, Maria 1968. Z lotu ptaka. Wspomnienia, Warszawa : PIW

Morris, Ian 2015. Dlaczego Zachód rządzi − na razie. Co schematy historyczne mówią o przyszłości, przekł. T. Bieroń, Poznań : Zysk i S-ka

Morstin, Ludwik Hieronim 1959. Z pism. Tetralogia antyczna. Penelopa. Obrona Ksantypy. Kleopatra. Panteja, Kraków : Wyd. Literackie

Morstin, Ludwik Hieronim 1967. Z niejednej szuflady, Warszawa : PIW

Morstin, Ludwik Hieronim 1990. Dramaty wybrane. T. 3, Kraków : Wyd. Literackie

Mortimer-Szymczak, H., Kryńska, E. (red.) 1993. Rynek pracy i bezrobocie (Problemy teorii i praktyki), Łódź : UŁ

Mortkowicz, Hanna 1934. Na drogach Polski, Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze

Mortkowicz, Hanna 1936. W Palestynie. Obrazy i zagadnienia, Warszawa : Tow. Wydawnicze

Mortkowicz-Olczakowa, Hanna 1958. Piotr Michałowski. Opowieść o życiu i twórczości, wyd. 2 rozszerz., Kraków : Wyd. Literackie

Mortkowicz-Olczakowa, Hanna 1959. Bunt wspomnień, Warszawa : PIW

Mortkowicz-Olczakowa, Hanna 1961. Janusz Korczak, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Mortkowicz-Olczakowa, Hanna 1961a. Panna Stefania. Dzieje życia i pracy Stefanii Sempołowskiej, Warszawa : Nasza Księgarnia

Mortkowicz-Olczakowa, Hanna 1962. Pod znakiem kłoska, Warszawa : PIW

Mortkowiczówna, Hanna 1932. Po obu stronach szosy. Autem przez Europę, Warszawa ; Kraków : Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie

Morton, Józef 1967. Wielkie przygody małego ancykrysta, Warszawa : Iskry

Morton, Józef 1976. Mój drugi ożenek, wyd. 5, Warszawa : Czytelnik

Morton, Józef 1980. Całopalenie. Powieść, Warszawa : LSW

Morton, Józef 1986. Appassionata. 2, wyd. 3, Warszawa : LSW

Moryń, Sebastian (red.) 2012. Poradnik małego grzesznika, Warszawa : Fronda

Mosiołek-Kłosińska, Katarzyna 1999. Ślady polskich przemian po 1989 roku w słownictwie ogólnym //Gruszczyński, Bralczyk, Majkowska (red.) 1999: 37-62

Mostowicz, Arnold 1988. Żółta gwiazda i czerwony krzyż, Warszawa : PIW

Mostowski, Andrzej, Stark, Marceli 1965. Elementy algebry wyższej, Warszawa : PWN

Mostowski, Andrzej W. 1964. Rozwiązywanie równań algebraicznych, Warszawa : PZWS

Mostowski, Andrzej W. 1971. Liczby naturalne i funkcje obliczalne, Warszawa : PZWS

Mostowski, Andrzej W., Pawlak, Zdzisław 1970. Logika dla inżynierów, Warszawa : PWN

Mostwin, Danuta 1961. Ameryko! Ameryko! Paryż : Instytut Literacki

Moszyński, Kazimierz 1958. Człowiek. Wstęp do etnografii powszechnej i etnologii, Wrocław ; Kraków ; Warszawa : ZNiO

Motycka, Alina (red.) 2003. Wiedza a uczucia, Warszawa : IFiS PAN

Motyka, Eugeniusz (red.) 1974. Wybrane zagadnienia międzynarodowe, Warszawa : Wyd. MON

Motyka, Józef 1947. O zadaniach i metodach badań geobotanicznych, Lublin : UMCS

Moulin, Léo 1986. Życie codzienne zakonników w średniowieczu (X-XV wiek), przeł. E. Bąkowska, Warszawa : PIW

Moysa, Stefan 1974. Słowo zbawienia, Kraków : Znak

Mozołowski, Andrzej 1976. Samobójcy ginęli daremnie, Warszawa : KAW

Możdżonek, Andrzej (wyb.) 1999. Mistrzowie felietonu, Warszawa : Prószyński i S-ka

Mój 1985. Mój problem. Karl Rahner odpowiada na pytania młodzieży, przeł. T. Szafrański, Warszawa : Pax

Mórawska, Zofia, Wilkowa Anna 1965. Kształcenie języka dziecka w klasach I−IV, Warszawa : PZWS

Mroczkowski, Przemysław 1986. Historia literatury angielskiej. Zarys, wyd. 2 uzup., Wrocław etc. : ZNiO

Mrozek, Wanda (red.) 1963. Rodzina a zawód, Katowice : Śląski Instytut Naukowy

Mrozek-Dumanowska, Anna (red.) 1977. Religie w procesie przemian w Afryce. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO

Mroziewicz, Krzysztof 2004. Dziennikarz w globalnej wiosce, Warszawa : WSiP

Mrozowski, Krzysztof 2011. W uścisku żywiołów. El Condor Rio Colca, Kraków : Bezdroża

Mrożek, Sławomir 1960. Postępowiec, Warszawa : Iskry

Mrożek, Sławomir 1974. Dwa listy, Kraków : Wyd. Literackie

Mrożek, Sławomir 1982. Małe listy, Kraków : Wyd. Literackie

Mrożek, Sławomir 1997. Dzieła zebrane. T. 6. Opowiadania 1960-1965, Warszawa : Noir sur Blanc

Mrożek, Sławomir, Skalmowski, Wojciech 2007. Listy 1970-2003, Kraków : Wyd. Literackie

Mrożek, Sławomir, Tarn, Adam 2009. Listy 1963-1975, Kraków : Wyd. Literackie

Mrówczyński, Bolesław 1963. Błękitny trop, wyd. 2, Warszawa : Nasza Księgarnia

Mrówczyński, Bolesław 1968. Osada nad Srebrnym Potokiem, wyd. 2, Katowice : Śląsk

Mróz, Anna, Niewiadomski, Adam (red.) 2009. Kultura jako przestrzeń dialogu Polska − Niemcy, Warszawa : Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego UW Lingua Iuris

Mróz, Kazimierz 1935. Jastrzębia. Wieś powiatu radomskiego, Warszawa : Nakł. Państw. Instytutu Naukowego Gosp. Wiejskiego w Puławach

Mróz-Długoszewski, Bronisław 1959. Przypowieści osobliwe półzmyślone półprawdziwe, Warszawa : LSW

Mróz-Długoszewski, Bronisław 1972. Niepotrzebna łyżka, Kraków : Wyd. Literackie

Mrózek, Robert (red.) 2004. Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej, Katowice : UŚ

Mrugalski, Michał, Potkański, Jan (red.) 2005. Literackie obrazy nieobecności,Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Mucha, Bogusław 1994. Rosjanki w życiu Adama Mickiewicza, Katowice : Śląsk

Muchliński, Antoni 1858. Źródłosłownik wyrazów […], Petersburg : Cesarska Akademia Nauk

Mularczyk, Andrzej 1974. Co się komu śni, wyd. 3 (skrócone), Warszawa : Iskry

Mularczyk, Andrzej 1983. Czyim ja żyłem życiem, Warszawa : Iskry

Mularczyk, Andrzej 2007. Post mortem Katyń. Opowieść filmowa, Warszawa : Muza

Müldner-Nieckowski, Piotr 2001. Za kobietą tren, Podkowa Leśna : Aula

Müldner-Nieckowski, Piotr 2003. Wielki słownik frazeologiczny jezyka polskiego, Warszawa : Świat Książki

Müldner-Nieckowski, Piotr 2004. Opaska gazowa. Poemat dyżurny, Piece : Rogoża

Müldner-Nieckowski, Piotr 2007. Frazeologia poszerzona. Studium leksykograficzne, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen

Müldner-Nieckowski, Piotr 2007a. Wielki słownik skrótów i skrótowców, Wrocław : Europa

Muldoon, Sue, Muldoon, Tim 2017. Jak wychować nastolatka z pomocą duchowości ignacjańskiej, przekł. L. Wierzbowska, Kraków : eSPe

Müller, Janusz 1970. Informacja w cybernetyce. Informatyka, Warszawa : Wyd. MON

Muller, Yves 1971. Wprowadzenie do nauki organizacji i badań operacyjnych. 1, przekł. O. Gedymin, Warszawa : PWE

Multan, Wojciech (red.) 1980. Détente a rozbrojenie, Warszawa : KiW

Muñoz, Vicente 2012. Przekształcające się kształy. Topologia, przeł. K. Rejmer, Barcelona : RBA

Munthe, Axel 1946. Księga z San Michele, przekł. Z. Petersowa, wyd. ósme, Warszawa : Galster, Lauter, i Rutkowski

Mur, Jan 1985. Dziennik internowanego (grudzień 1981 – grudzień 1982), Paryż : Instytut Literacki

Murawska, Grażyna 1982. Pożegnanie fregaty, Warszawa : KAW

Murdoch, Iris 1986. Morze, morze, przeł. W. Schaitterowa, Warszawa : PIW

Murdoch, Iris 1996. Prymat dobra, przekł. A. Pawelec, Kraków : Znak

Murray, Douglas 2017. Przedziwna śmierć Europy. Imigracja, tożsamość, islam, przeł. T. Bieroń, Poznań : Zysk i S-ka

Murski, Cezary 1970. Podstawy planowania produkcji w walcowniach, Katowice : Śląsk

Murza-Mucha, Paweł, Ziemkiewicz, Jerzy 1967. Człowiek i żelazo, Warszawa : Iskry

Musiał, Michał, Tylusiński, Mirosław 1963. Przygotowanie wsadu dla walcowni, Katowice : Śląsk

Musiał, Włodzimierz, Pracka-Ficałowicz, Halina 1973. Zarys chorób wewnętrznych. Podręcznik dla pielęgniarek, wyd. 5, Warszawa : PZWL

Musiał, Zbigniew, Wolniewicz, Bogusław 2003. Ksenofobia i wspólnota, Kraków : Arcana

Musiałowa, Alicja, Parzyńska, Mirosława, Celmer, Zuzanna (wyb. i oprac.) 1976. Współczesny mężczyzna jako mąż i ojciec, Warszawa : KiW

Musica 1988. Musica Antiqua Europae Orientalis. 8. Acta Slavica, Bydgoszcz : Filharmonia Pomorska

Musil, Robert 1995. Sześć kobiet. Opowiadania, tłum. T. Jętkiewicz et al., Poznań : Zysk i S-ka

Musioł, Józef 1987. Ślązacy, Katowice : Śląski Instytut Naukowy

de Musset, Alfred 1979. Spowiedź dziecięcia wieku, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa : PIW

Muszala, Andrzej (red.) 2005. Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, Radom : Polskie Wyd. Encyklopedyczne

Muszalski, Wojciech 2006. Prawo socjalne, wyd. czwarte zmien., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Muszewska, Anna, Niesiołowski-Spanò, Łukasz, Pieniądz, Aneta (red.) 2015. Pakt dla nauki czyli jak nauka może służyć społeczeństwu. Obywatelski projekt zmian w nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce. Opracowanie zbiorowe, Warszawa

Muszkowski, Jan 1936. Życie książki, Warszawa : Nasza Księgarnia

Muszkowski, Krzysztof 1993. Intra muros, [s.l.] : Fundacja Monumentis Patriae

Muszyńska, Łucja 1976. Altruizm i kolektyw dziecięcy, Warszawa : WSiP

Muszyńska-Hoffmannowa, Hanna 1968. Pucharek ze srebra, Warszawa : Pax

Muszyńska-Hoffmannowa, Hanna 1982. Saga rodu Chętników, Olsztyn : Wyd. Pojezierze

Muszyńska-Kurnik, Małgorzata 2003. Europejska współpraca ekologiczna. Aspekty instytucjonalne i prawne, Warszawa : Elipsa

Muszyński, Heliodor 1987. Rozwój moralny, wyd. 2, Warszawa : WSiP

Muszyński, Jerzy 1967. Prawo karne wojskowe państw socjalistycznych, Warszawa : Wyd. MON

Muszyński, Jerzy 1980. Konfrontacje ideologiczne, Warszawa : Wyd. MON

Mycielski, Zygmunt 1957. Ucieczka z pięciolinii, Warszawa : PIW

Myczka, Eugeniusz 1937. O polską ideę czynu, Poznań : Naczelny Instytut Akcji Katolickiej

Myga-Piątek, Urszula (red.) 2001. Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ

Mynett, Kazimierz 1990. Kwiaty z mojego ogródka, Warszawa : PWRiL

Mysłakowski, Zygmunt 1967. Zagubione ścieżki, zagubione ślady…, Warszawa : KiW

Myszor, Wincenty, Stanula, Emil (red.) 1987. Pokarm nieśmiertelności. Eucharystia w życiu pierwszych chrześcijan. Praca zbiorowa, Katowice : Księgarnia św. Jacka

Myśliwski, Wiesław 1982. Nagi sad. Pałac, wyd. 4, Warszawa : Czytelnik

Myśliwski, Wiesław 1984. Kamień na kamieniu, Warszawa : PIW

Myśliwski, Wiesław 1989. Drzewo, Szczecin : Glob

Myśliwski, Wiesław 1997. Widnokrąg, Warszawa : Muza

Myśliwski, Wiesław 2010. Traktat o łuskaniu fasoli, wyd. 2 dodruk, Kraków : Znak

Naborowska, Aleksandra (oprac.) 1960. Żyje wśród nas. Wybór materiałów repertuarowych na dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin Lenina, Warszawa : Iskry

Nacher, Anna 2008. Telepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji, Kraków : UJ

Nader, Luiza 2009. Konceptualizm w PRL, Warszawa : UW

Nadolski, Bogusław 1997. Ciągle uczę się Ciebie, Eucharystio, Poznań : Pallottinum

Na froncie 1928. Na froncie gospodarczym. W dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości 1918 11 XI 1928, Warszawa : Wyd. „Drogi”

Nagajowa, Maria 1994. Nauka o języku dla nauki języka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego, Kielce : Wyd. Pedagogiczne ZNP

Nagajowa, Maria 2005. Słownik rymowanek potocznego języka polskiego czyli O naszym stosunku do ludzi, języka i realiów codzienności, Warszawa : Key Text

Naganowski, Egon 1980. Podróż bez końca. O życiu i twórczości Roberta Musila, Kraków : Wyd. Literackie

Nagórny, Janusz 2004. Ojczyzna. Wyzwania na przełomie wieków. Felietony z Radia Maryja, Szczecinek : Fundacja „Nasza Przyszłość”

Nahotko, Marek 2007. Naukowe czasopisma elektroniczne, Warszawa : SBP

Naipaul, Vidiadhar S. 1985. Zakręt rzeki, przeł. M. Zborowska, Warszawa : Czytelnik

Najder, Zdzisław 1980. Życie Conrada-Korzeniowskiego. 1-2, Warszawa : PIW

Najnigier, Bronisław 1973. Powrót z daleka. Wspomnienia więźnia obozu koncentracyjnego w Dachau, Warszawa : LSW

Nalimow, Wasilij W., Mulczenko, Z. M. 1971. Naukometria, tłum. S. Zasada, Warszawa : WNT

Nałkowska, Zofia 1928. Niedobra miłość, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Nałkowska, Zofia 1956. Pisma wybrane. T. 1-2, wyd. 2 rozszerz., Warszawa : Czytelnik

Nałkowska, Zofia 1970. Dzienniki czasu wojny, Warszawa : Czytelnik

Nałkowska, Zofia 1986. Dzieła. Opowiadania. Księga o przyjaciołach. Między zwierzętami, Warszawa : Czytelnik

Nałkowska, Zofia 2001. Dzienniki. VI. 1945-1954. Cz. 3 (1953-1954), Warszawa : Czytelnik

Namer, Émile 1985. Sprawa Galileusza, przeł. A. Galica, Warszawa : Czytelnik

Namysł, Wojciech 2014. Portret pamięciowy. Zeznania świadków wierszem, Warszawa : W. Namysł

Namysł, Wojciech (wyb. i przyg.) 2017. Duma. Powstanie Wielkopolskie. Odolanów – Ostrów – Poznań, Brwinów : Megraf

Namysł, Wojciech (wyb. i przyg.) 2018. Niepokorny. Mieczysław Paluch we wspomnieniach Jadwigi Krauze, Brwinów : Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Megraf

Napiórkowski, Remigiusz 1965. Dobre niepokoje, Warszawa : Wyd. MON

Napiórkowski, Remigiusz 1966. Studnia, Warszawa : KiW

Napiórkowski, Remigiusz 1970. My z Hirosimy. Powieść, Warszawa : KiW

Narbutt, Jerzy 1997. Trochę wierszy, Warszawa ; Tarnów : Przyjaźń i Służba

Narbutt, Jerzy 2001. Spory o słowa, spory o rzeczy, Katowice : Unia

Narbutt, Jerzy 2005. Wyrzucony na brzeg życia. Wspomnienia, Katowice : Unia

Narutowicz, Krzysztof 1980. Konstelacje, Warszawa : Pax

Narzymski, Józef 1958. Ojczym, Wrocław ; Kraków : ZNiO

Nasierowska, Zofia, Osiecka, Agnieszka 1993. Fotonostalgia. Znani i lubiani w obrazie i anegdocie, Wrocław : Astrum

Nasiłowska, Anna 2004. Czteroletnia filozofka, Kraków : Wyd. Literackie

Nasiłowska, Anna 2016. Dyskont słów, Warszawa : IBL

Nastula-Jerzak, Teresa 1971. Laboratoria chemiczne. Zasady bezpiecznej pracy, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : Wyd. Związkowe CRZZ

Nastulanka, Krystyna 1975. Sami o sobie. Rozmowy z pisarzami i uczonymi, Warszawa : Czytelnik

Naszkowski, Marian 1986. Paryż − Moskwa. Wspomnienia dyplomaty (1945 − 1950), Warszawa : PIW

Na szlaku 1953. Na szlaku Lenina w Tatrach, Warszawa : SiT

Nasze 2000. Nasze tysiąc lat. Z Sokratem Janowiczem rozmawia Jerzy Chmielewski, Białystok : Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich w Polsce

Natanson, Jacek 1987. Tygodnik „Odrodzenie” (1944-1950), Warszawa : PWN

Natanson, Władysław 1977. Wspomnienia i szkice, Kraków : Wyd. Literackie

Natanson, Władysław, Zakrzewski, Konstanty 1921. Nauka fizyki. Podręcznik przeznaczony do użytku uczniów klas wyższych szkół średnich. T. 1, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Natanson, Władysław, Zakrzewski, Konstanty 1922. Nauka fizyki. Podręcznik przeznaczony do użytku uczniów klas wyższych szkół średnich. T. 2, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Natanson, Władysław, Zakrzewski, Konstanty 1925. Nauka fizyki. Podręcznik przeznaczony do użytku uczniów klas wyższych szkół średnich. T. 3, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Natanson, Wojciech 1964. Adam Mickiewicz a scena polska, Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

Natanson, Wojciech 1981. Sekrety Fredrowskie, Warszawa : LSW

Natanson, Wojciech 1985. Hierarchie i sylwety, Warszawa : LSW

Naturska, Eugenia 1972. Ogień pod granitem (O Bolesławie Prusie), Warszawa : PZWS

Naumow, Aleksander 1996. Wiara i historia. Z dziejów literatury cerkiewnosłowiańskiej na ziemiach polsko-litewskich, Kraków

Navai, Ramita 2014. Miasto kłamstw. Cała prawda o Teheranie, przeł. T. Wilusz, Warszawa : Prószyński i S-ka

Naville, Pierre 1968. Społeczne skutki automatyzacji. Problemy pracy i automatyzacji, tłum. N. i R. Gubrynowicz, Warszawa : KiW

Nawara, Leopolda 1972. Gazownictwo. Zasady bezpiecznej pracy, Warszawa : IW CRZZ

Nawarecki, Aleksander (red.) 2000. Miniatura i mikrologia. T. 1, Katowice : UŚ

Nawarecki, Aleksander (red.) 2001. Miniatura i mikrologia. T. 2, Katowice : UŚ

Nawrocka, Barbara 1965. Dobry wieczór mister Godot, Warszawa : Czytelnik

Nawrocka-Dońska, Barbara 1982. Powszedni dzień dramatu, wyd. 7, Warszawa : Czytelnik

Nawrocki, Aleksander 1969. Obecność, Warszawa : Iskry

Nawrocki, Aleksander (wyb.) 1980. Koń siedmionogi. Bajki węgierskie, przekł. A. Nawrocki, Warszawa : LSW

Nawrocki, Bolesław 1965. Reprodukcja fotograficzna w świetle prawa autorskiego. Sytuacja prawna fotokopii, mikrofilmu i innych reprodukcji sporządzonych za pomocą analogicznych metod. Studium prawnoporównawcze, Warszawa : Wyd. Prawnicze

Nawrocki, Witold 1969. Trwanie i powrót. Szkice o literaturze Ziem Zachodnich, Poznań : Wyd. Poznańskie

Nawrocki, Witold 1972. Bratny, Warszawa : Agencja Autorska i Zjednoczenie Księgarstwa

Nawrocki, Witold 1980. Klasycy i współcześni. Szkice o prozie skandynawskiej XIX i XX wieku, Poznań : Wyd. Poznańskie

Nawrocki, Witold (wyb.) 1981. Dzieło najżywsze z żywych. Antologia reportażu o ziemiach zachodnich i północnych z lat 1919-1939, Poznań : Wyd. Poznańskie

Nawrocki, Witold, Waliński, Michał (red.) 1981. Literatura popularna, folklor, język. 1, Katowice : UŚ

Nazim Hikmet 1956. Pierwszy dzień świąt. Sztuka w czterech aktach, Warszawa : PIW

Nemetschek, Monika 2012. Ciemne strony życia. Gdzie był wtedy Bóg?, przeł. E. Panek, Kraków : Salwator

NEP PWN 1995-1996. Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 1-6, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Neuman, Brunon, Neuman, Eugenia (oprac.) 1971. Słownik lekarski polsko-rosyjski, Warszawa : PZWL

Neumann, Alfred 1937. Nowy Cezar, przeł. M. Wassermanówna, Warszawa : Rój

Neumann, Alfred 1938. Drugie cesarstwo, przeł. A. Liefeld, Warszawa : Rój

von Neumann, John 1963. Maszyna matematyczna i mózg ludzki, tłum. K. szniawski, Warszawa : PWN

Newerly, Igor 1953. Archipelag ludzi odzyskanych. Opowieść historyczna z roku 1948, wyd. 6, Warszawa : Czytelnik

Newerly, Igor 1955. Archipelag ludzi odzyskanych, wyd. 8, Warszawa : Nasza Księgarnia

Newerly, Igor 1987. Wzgórze Błękitnego Snu, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Newerly, Igor 1988. Zostało z uczty bogów, Warszawa : Czytelnik

Nicoll, Allardyce 1975. Dzieje dramatu. Od Ajschylosa do Anouilha. T. 1-2, tłum. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, wyd. 2, Warszawa : PIW

Niebojewski, Jerzy 1959. Urządzamy pracownię. Na warsztacie młodego technika, Warszawa : PZWS

Niebrzegowska, Stanisława 1996. Polski sennik ludowy, Lublin : UMCS

Nieciejowski, Eugeniusz 1967. Elektrotechnika, wyd. 7, Warszawa : PWSZ

Niećko, Józef 1937. W chłopski świat, Warszawa : Nakł. Grona Wiciarzy

Niećko, Józef 1938. Żniwne święto chleba, Warszawa : Nakł. Związku Młodzieży Wiejskiej R. P.

Niećko, Józef 1967. Na drodze do Polski Ludowej. Wybór pism z lat 1945-1949, Warszawa : LSW

Niećko, Józef 1985. O wewnętrzne życie wsi. Wybór pism z lat 1912-1948, Warszawa : LSW

Niedbał, Ludwik 1923. Z łowisk wielkopolskich. Obrazki i szkice przyrodniczo-myśliwskie, Poznań etc. : Księgarnia św. Wojciecha

Nieduszyński, Mieczysław 1973. Dynamiczna równowaga gospodarcza, Warszawa : PWE

Niedzielski, Bolesław 1942. Kajdany obowiązku, Warszawa : Wyd. Polskie

Niedzielski, Czesław, Sławiński, Janusz (red.) 1979. Tekst i fabuła. Studia, Wrocław etc. : ZNiO

Niedźwiecka, Dorota 2015. Święta Rita. Święta od spraw trudnych i beznadziejnych, Kraków : Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi

Niedźwiecki, Konrad 1931. Ze wspomnień, Warszawa : Nasza Księgarnia

Niedźwiedzki, Władysław 1917. Wyrazy cudzoziemskie zbyteczne w polszczyźnie, Warszawa : Wyd. M. Arcta

Niekrasow, Wiktor 1948. W okopach Stalingradu, przekł. J. Jędrzejewicz, Warszawa : Czytelnik

Niekrasow, Wiktor 1966. W okopach Stalingradu, tłum. J. Jędrzejewicz, wyd. 9, Warszawa : Czytelnik

Niekrasz, Lech 1976. Życie w skali Beauforta, Warszawa : KAW

Niekrasz, Lech 1978. Gdzie Polska, gdzie Svalbard…, Warszawa : MAW

Niekrasz, Lech Z. 2001. Dwie garście insynuacji, Wrocław : Nortom

Niemcewicz, Julian Ursyn 1837. Oda na podniesienie obelisku […], Paryż : [s.n.]

Niemcewicz, Julian [Ursyn] 1950. Dwaj panowie Sieciechowie. Powieść, Wrocław : ZNiO

Niemcewicz, Julian Ursyn 1957. Pamiętniki czasów moich. T. 1-2, Warszawa : PIW

Niemcewicz, Julian Ursyn 1983. Powrót posła. Wybór bajek politycznych, wyd. 10, Wrocław etc. : ZNiO

Niemcewicz, Julian Ursyn 2003. Jan z Tęczyna. Powieść historyczna, Kraków : Universitas

Niemiec, B., Sadowski, S. 1971. Zadania członków ORMO w razie niebezpieczeństwa powszechnego i na miejscu zdarzenia, Warszawa : Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW

Niemojewski, Andrzej 1903. Stanisław Wyspiański. Studium literackie, Warszawa : Biblioteka Samokształcenia

Niemojowski, Jerzy 1960. Koncert na głos kobiecy, Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy

Niemojowski, Jerzy 1967. Koncert na głos kobiecy, Warszawa : Czytelnik

Niemojowski, Jerzy 1993. Posępne wina, Warszawa : Czytelnik

Niemyska Hessenowa, Maria 1960. Świetlice łódzkie w 1958 roku, Łódź : Ośrodek Instrukcyjno-Metodyczny Łódzkiego Domu Kultury

Niemyska-Rączaszkowa, Czesława 1980. Pierwsza w Europie. Powieść z okresu Komisji Edukacji Narodowej, wyd. 2, Warszawa : LSW

Nienacki, Zbigniew 1964. Wyspa Złoczyńców, Warszawa : Nasza Księgarnia

Nienacki, Zbigniew 1988. Wielki las, wyd. 2, Lublin : KAW

Nienacki, Zbigniew 1990. Nowe przygody Pana Samochodzika, wyd. 4, Olsztyn : Pojezierze

Nienacki, Zbigniew 1990a. Pan Samochodzik i Fantomas, wyd. 5, Olsztyn : Pojezierze

Nienacki, Zbigniew 1992. Pan Samochodzik i Winnetou, wyd. 4, Olsztyn : Euro

Niesiołowski, Andrzej 1938. Katolicyzm a totalizm, Poznań : Naczelny Instytut Akcji Katolickiej

Niesobski, Edward, Pfeiferówna, Jadwiga 1986. Dziennik harcerza i „Szarotki” (1939-1944), Wrocław etc. : ZNiO

Niesporek-Szamburska, Bernadeta 2004. Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci, Katowice : UŚ

Niestierow, E. P. 1974. Programowanie liniowe w transporcie, Warszawa : WKiŁ

Nietzsche, Friedrich 1973. Aforyzmy, przekł. W. Berent et al., Warszawa : PIW

Nietzsche, Friedrich 1978. Aforyzmy, Warszawa : PIW

Nietzsche, Fryderyk 1995. Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, przeł. W. Berent, Poznań : Zysk i S-ka

Nietzsche, Friedrich 2003. Antychryst. Próba krytyki chrześcijaństwa, przeł. L. Staff, Kraków : Zielona Sowa

Nietzsche, Fryderyk 2010. Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych, przekł. S. Wyrzykowski, Kraków : vis-à-vis/Etiuda

Nieuważny, Florian (wyb.) 1980. Okno w nieskończoność, przeł. T. Gosk i in., Poznań : Wyd. Poznańskie

Nieuważny, Florian (wyb.) 1981. Słodka kobieta. Cztery opowieści pisarek radzieckich, przeł. A. Walenko, H. Zakrzewska, Warszawa : LSW

Niewalda, Marcin 2013. Metody manipulacji XXI wieku, Warszawa : Fronda

Niewęgłowski, Wiesław Al. 1995. Moje Msze nie moje, Warszawa : Rosikon Press

Niewierowicz, Miłosz, Borucki, Bogdan (red.) 2009. Polska pod niemiecką okupacją, Białystok : Media Regionalne

Niewińska, Agnieszka 2014. Raport o gender w Polsce, Warszawa : Fronda

Nijakowska, Joanna (red.) 2010. Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym, Kraków: Tertium

Nijakowski, Lech M. (red.) 2016. Niemcy, Warszawa : Wyd. Sejmowe

Nikołajew, Siergiej I. 2007. Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice z historii polsko-rosyjskich związków literackich XVII-XIX wieku, przeł. J. Głażewski,, Warszawa : Neriton

Nikorowicz, Ignacy 1929. Nieśmiertelny kochanek, Lwów : ZNiO

Nilsson, Barbro 1982. Personal pronouns in Russian and Polish. A study of their communicative function and placement in the sentence, Stockholm : Almqvist & Wiksell Intern.

Nitsch, Kazimierz 1955. Wybór pism polonistycznych. T. 2. Studia wyrazowe, Wrocław ; Kraków, Zakład im. Ossolińskich

Nitsch, Kazimierz 1960. Ze wspomnień językoznawcy, Kraków : PWN

Nitsche, Peter 1964. Die geographische Terminologie des Polnischen, Köln ; Graz : Böhlau

Nivette, Joseph 1976. Zasady gramatyki generatywnej, przeł. J. Rokoszowa, Wrocław etc. : ZNiO

Niziurski, Edmund 1955. Księga urwisów. T. 1, wyd. 2, Warszawa : Nasza Księgarnia

Niziurski, Edmund 1958. Przystań Eskulapa, Warszawa : Wyd. MON

Niziurski, Edmund 1979. Naprzód, Wspaniali! wyd. 4, Warszawa : MAW

Niziurski, Edmund 1982. Szkolny lud Okulla i ja, Warszawa : Nasza Księgarnia

Niżankowska, Maria Hanna 2007. Okulistyka. Podstawy kliniczne, Warszawa : Wyd. Lekarskie PZWL

Nkollo, Mikołaj 2009. Modele syntagmatyczne konstrukcji opartych na nazwach relacji symetrycznych, Poznań : UAM

Nobile, Agostino 2016. Antychryst superstar, tłum. J.Partyka, Kraków : Wyd. AA

Nogara, Gino 1983. Koncert w tonacji czarnej, przeł. B. Sieroszewska, Warszawa :Pax

North, Sterling 1968. Hultaj, przeł. E. Kossak, Warszawa : Nasza Księgarnia

Norton, Andre 1995. Księżyc Trzech Pierścieni, przeł. D. Dziewońska, Poznań : Zysk i S-ka

Norwid, Cyprian 1971. Pisma wszystkie. T. 1-10, Warszawa : PIW

Norwid, Cyprian 1976. Pisma wszystkie. T. 11, Warszawa : PIW

Norwid, Cyprian 1989. Wybór poezji, wyd. drugie, Łódź : Wyd. Łódzkie

Norwid, Cyprian Kamil 1999. Wiersze, fragmenty, aforyzmy, Warszawa : Prószyński i S-ka

Nosowicz, Jan (red.) 2017. Neofilologia dla przyszłości. T. 2, Warszawa : Lingwistyczna Szkoła Wyższa

Nosowski, Zbigniew 2010. Parami do nieba. Małżeńska droga świętości, Warszawa : Biblioteka „Więzi”

Nosowski, Zbigniew (red.) 1996. Dzieci Soboru zadają pytania. Rozmowy o Soborze Watykańskim II, Warszawa : Biblioteka „Więzi”

Notkowski, Andrzej 1989. Ludwik Waryński, Wrocław etc. : ZNiO

Nourse, Mary A. 1937. Dzieje 400.000.000 narodu. Chiny od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, przeł. J. Furuhjelm, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski

Nouwen, Henri J. M. 1994. Zraniony uzdrowiciel. Kapłan we współczesnym świecie, tłum. J. Grzegorczyk, Poznań : Rebis

Nouwen, Henri J. M. 1998. Tu i teraz. Zanurzeni w Duchu Świętym, Kraków : Wyd. WAM

Nouwen, Henri J. M. 2006. Powrót syna marnotrawnego. Rozważania o ojcach, braciach i synach, przekł. J. i J. Grzegorczykowie, Poznań : Zysk i S-ka

Nouwen, Henri J. M. 2010. Wieczorem w domu. Dalsze rozważania nad przypowieścią o synu marnotrawnym. Przewodnik w drodze do duchowego domu,

   przekł. J. Grzegorczyk, Kraków : Znak

Nouwen, Henri J. M. 2013. Dziennik z Genesee. Zapiski z klasztoru trapistów, tłum. A. Skucińska, Kraków : Homo Dei

Novalis 1984. Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna – studia – fragmenty, Warszawa : Czytelnik

Nowacka-Wilczek, Z. 2004. Afe!ryzmy, Lublin : Polihymnia

Nowacki, Witold 1973. Teoria sprężystości, wyd. 2 popraw., Warszawa : PWN

Nowacki, Witold 1985. Notatki autobiograficzne, Warszawa : PWN

Nowaczyk, Adam 1999. Gramatyka i prawda, Warszawa : Polskie Towarzystwo Semiotyczne

Nowaczyński, Adolf 1906. Wczasy literackie, Warszawa : Nakł. J. Fiszera

Nowaczyński, Adolf 1909. Smocze gniazdo Albo wybawienie dyabła z szlacheckiej opressyi. Dramat z czasów Zygmuntowskich, wyd. 2 przejrz. i popraw., Warszawa : G. Centnerszwer i Sp.

Nowaczyński, Adolf 1917. Wigilia Duszeńki, Warszawa : Biblioteka Nowości

Nowaczyński, Adolf 1918. Szkice literackie, Poznań : Ostoja

Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”

Nowaczyński, Adolf 1923. Sen srebrny Salomei Kohn, Warszawa : Druk. F. Wyszyński i S-ka

Nowaczyński, Adolf 1934. Tylko dla kobiet, Warszawa : Rój

Nowaczyński, Adolf 1936. Moja przejażdżka po Palestynie, Warszawa : A. Prabucki i A. Płocha

Nowaczyński, Adolf 1937. Warta nad Wartą, Poznań : Nakł. Drukarni Polskiej

Nowaczyński, Adolf 1938. Słowa, słowa, słowa…, Warszawa : Wyd. J. Przeworskiego

Nowaczyński, Adolf 1974. Małpie zwierciadło. Wybór pism satyrycznych. T. 1-2, Kraków : Wyd. Literackie

Nowaczyński, Piotr (red.) 2001. Chrystus w literaturze polskiej, Lublin : KUL

Nowaczyński, Piotr (red.) 2001a. Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii, Lublin : KUL

Nowak, Andrzej 2010. Od Polski do post-polityki. Intelektualna historia zapaści Rzeczpospolitej, Kraków : Arcana

Nowak, Andrzej 2010a. Ojczyzna ocalona. Wojna sowiecko-polska 1919-1920, Kraków : Biały Kruk

Nowak, Andrzej 2012. Strachy i Lachy. Przemiany polskiej pamięci 1982-2012, Kraków : Biały Kruk

Nowak, Andrzej 2013. Intelektualna historia III RP. Rozmowy z lat 1990-2012, Warszawa : Sic!

Nowak, Andrzej 2014. Uległość czy niepodległość, Kraków : Biały Kruk

Nowak, Andrzej 2014a. Dzieje Polski. T. 1, Kraków : Biały Kruk

Nowak, Andrzej 2015. Dzieje Polski. T. 2, Kraków : Biały Kruk

Nowak, Andrzej 2016. Kto powiedział, że Moskale są to bracia nas, Lechitów… Szkice z historii wyobraźni politycznej Polaków, wyd. drugie zmien., Kraków : Wyd. Literackie

Nowak, Andrzej 2017. Dzieje Polski. T. 3, Kraków : Biały Kruk

Nowak, Bernard 1990. Cztery dni Łazarza, Paryż : Instytut Literacki

Nowak, Edward 1990. Problem informacji w modelowaniu ekonometrycznym, Warszawa : PWN

Nowak, Jerzy M. 1982. Współpraca kulturalna Wschód−Zachód w Europie, Warszawa : KiW

Nowak, Jerzy Robert 1971. Węgry 1939-1969, Warszawa : Wiedza Powszechna

Nowak, Jerzy Robert 1981. Węgry. Trudne lata 1949-1956, Warszawa : Ośrodek Pracy Politycznej „Sigma” SZSP UW

Nowak, Jerzy Robert 1998. Czarny leksykon. 1, Warszawa : von borowiecky

Nowak, Jerzy Robert 2001. Norwid naszych czasów, Warszawa : MaRoN

Nowak, Jerzy Robert 2004. Czerwone dynastie, Warszawa : MaRoN

Nowak, Jerzy Robert 2004a. Nowa cenzura, Warszawa : MaRoN

Nowak, Jerzy Robert 2005. Antypolonizm. Zdzieranie masek. T. 1, Warszawa : MaRoN

Nowak, Jerzy Robert 2007. Walka z Kościołem w mediach (Biała księga), Warszawa : MaRoN

Nowak, Jerzy Robert 2007a. Czerwone dynastie. T. 2, Warszawa : MaRoN

Nowak, Jerzy Robert 2008. Żydzi a Polacy. Wokół sporów i kontrowersji, Warszawa : MaRoN

Nowak, Jerzy Robert 2009. Platforma obłudników, Warszawa : MaRoN

Nowak, Jerzy Robert 2009a. Alarm dla Polski, Warszawa : MaRoN

Nowak, Jerzy Robert 2009b. Alleluja i pod prąd (Świadectwa o Radiu Maryja), Warszawa : MaRoN

Nowak, Jerzy Robert 2009c. żeby Polska… Historia Polski 1733-1939. T. 1, Warszawa : MaRoN

Nowak, Jerzy Robert 2010. Pełzająca germanizacja Wrocławia, Warszawa : MaRoN

Nowak, Jerzy Robert 2010a. żeby Polska… Historia Polski 1733-1939. T. 2, Warszawa : MaRoN

Nowak, Jerzy Robert 2011. Fałsze i przemilczenia Grossa, Warszawa : MaRoN

Nowak, Jerzy Robert 2012. Żydzi przeciw Żydom. Cz. 1-2, Warszawa : MaRoN

Nowak, Jerzy Robert 2015. Węgierska droga do zwycięstwa. T. 1-2, Warszawa : MaRoN

Nowak, Jerzy Robert 2015a. Co Polska dała światu. T. 1-2, Warszawa : MaRoN

Nowak, Jerzy Robert 2016. Wichry życia (Pamiętniki). T. 1, Warszawa : MaRoN

Nowak, Jerzy Robert 2018. Andrzej Duda. Biografia prawdziwa, Częstochowa : Wyd. 3DOM

Nowak, Jerzy Robert (wyb.) 1987. Odkrywanie Węgier, przeł. E. Cygielska-Guttman et al., Kraków : Wyd. Literackie

Nowak, Krzysztof 1998. Polski rynek kapitałowy. Instrumenty, uczestnicy, inwestycje, Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa

Nowak, Leszek 1971. U podstaw Marksowskiej metodologii nauk, Warszawa : PWN

Nowak, Leszek 1977. U podstaw dialektyki Marksowskiej. Próba interpretacji kategorialnej, Warszawa : PWN

Nowak, Leszek 1991. U podstaw teorii socjalizmu. T. 2. Droga do socjalizmu. O konieczności socjalizmu w Rosji, Poznań : Nakom

Nowak, Leszek 1991a. U podstaw teorii socjalizmu. T. 3. Dynamika władzy. O strukturze i konieczności zaniku socjalizmu, Poznań : Nakom

Nowak, Michał 2010. Historie powszechne, Łódź : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Nowak, Paweł 2002. Swoi i obcy w językowym obrazie świata. Język publicystyki polskiej z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, Lublin : UMCS

Nowak, Piotr, Wierzchoń, Piotr (eds.) 2001. Contemporary communication and information systems. Selected problems, Poznań : Sorus

Nowak, Stanisław 1970. Propedeutyka pediatrii. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa : PZWL

Nowak, Stefan (red.) 1971. Metodologiczne problemy teorii socjologicznych. Praca zbiorowa, Warszawa : PWN

Nowak, Stefan (red.) 1991. Robotnicy Warszawy 1984, Warszawa : Instytut Socjologii UW

Nowak, Szymon 2014. Oddziały wyklętych, Warszawa : Fronda PL

Nowak, Tadeusz 1969. Kazimierz Siemienowicz. Ok. 1600 − ok. 1651, Warszawa : Wyd. MON

Nowak, Tadeusz 1973. Diabły, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Nowak, Tadeusz 1976. Półbaśnie, Warszawa : LSW

Nowak, Tadeusz 1977. Prorok, Warszawa : Czytelnik

Nowak, Tadeusz 1977a. Obcoplemienna ballada. Opowiadania, Warszawa : LSW

Nowak, Tadeusz 1978. Takie większe wesele, wyd. 3, Warszawa : Czytelnik

Nowak, Tadeusz 1980. A jak królem a jak katem będziesz, wyd. 6, Warszawa : LSW

Nowak, Tadeusz Marian 1978. Władysław Łokietek − polityk i dowódca, Warszawa : KiW

Nowak, Tadeusz M., Wimmer, Jan 1981. Historia oręża polskiego 963-1795, Warszawa : Wiedza Powszechna

Nowak, Tomasz 2011. Język w świetle odkryć nauki, Kraków : Petrus

Nowak, Tomasz 2013. Od przesłanki do konkluzji. Polskie czasowniki wnioskowania, Katowice : UŚ

Nowak, Zdzisław 1983. Szabla Salima. Figle i zadania mądrego Hodży, Warszawa : Nasza Księgarnia

Nowak-Dłużniewski, Juliusz 1973. Studia i szkice, Warszawa : Pax

Nowak-Frankowska, Maria 1975. Z dystrybucji określników temporalnych. Określnik temporalny a krotność czasownika //Polonica 1 (1975): 133-166

Nowak-Jeziorański, Jan 2000. Wojna w eterze, wyd. 2, Kraków : Znak

Nowakowska, Alicja 1998. Nazwy drzew w Słowniku języka polskiego S. B. Lindego //PorJ 1998, 6: 12-18

Nowakowska, Alicja 2005. Świat roślin w polskiej frazeologii, Wrocław : UWr

Nowakowska, Beata 2005. Nowe połączenia wyrazowe we współczesnej polszczyźnie, Kraków : Lexis

Nowakowska, Irena 1971. Szkoła współczesna w świetle statystyki i opinii nauczycieli, Warszawa : PWE

Nowakowska, Maria 1979. Teoria działania, wyd. drugie rozszerz., Warszawa : PWN

Nowakowska-Kempna, Iwona 1986. Konstrukcje zdaniowe z leksykalnymi wykładnikami predykatów uczuć, Katowice : UŚ

Nowakowska-Kempna, Iwona 1995. Konceptualizacja uczuć w języku polskim. Prolo[sic]gomena, Warszawa : WSP TWP

Nowakowski, Jan 1922. Historja włościan w Polsce w wykładzie popularnym, Warszawa : Księgarnia Polska

Nowakowski, Janusz Ferdynand 1869. Ambroży Grabowski. Wspomnienie z Krakowa, Warszawa : Nakł. Autora

Nowakowski, Józef 1990. Obrońca natury i ludzkich mitów (O poezji i programach twórczych J. B. Ożoga), Rzeszów : WSP

Nowakowski, Marek 1961. Benek Kwiaciarz. Opowiadania, Warszawa : Czytelnik

Nowakowski, Marek 1965. Zapis, Warszawa : PIW

Nowakowski, Marek 1972. Silna gorączka, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Nowakowski, Marek 1978. Książę Nocy, Warszawa : PIW

Nowakowski, Marek 1979. Lepszy, Warszawa : Nasza Księgarnia

Nowakowski, Marek 1990. Grisza, ja tiebie skażu…, Poznań : SAWW

Nowakowski, Marek 1997. Judasz na placu Defilad, wyd. 2, Warszawa : Rytm

Nowakowski, Marek 1998. Powidoki 3. Warszawiak pilnie poszukiwany! Warszawa : Alfa

Nowakowski, Marek 2002. Mój słownik PRL-u, Warszawa : Alfa

Nowakowski, Marek 2004. Nul, Warszawa : Alfa

Nowakowski, Marek 2012. Pióro. Autobiografia literacka, Warszawa : Iskry

Nowakowski, P. 1997. Wariantywność współczesnej polskiej wymowy scenicznej, Poznań : Sorus

Nowakowski, Stanisław 1936. Europa Wschodnia i Azja Północna (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), Warszawa : TEiM

Nowakowski, Zygmunt 1933. Niemcy à la minute…, Warszawa : Gebethner i Wolff

Nowakowski, Zygmunt 1936. Stawiam bańki!…, Warszawa : Gebethner i Wolff

Nowakowski, Zygmunt 1938. Lajkonik, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Nowele 1951. Nowele litewskie, przeł. A. Lau-Gniadowska, Warszawa : PIW

Nowicka-Comber, Lidia 2016. Snom przywykliśmy wierzyć… Szkice o dramatach Tituša Brezovačkiego, Poznań : Rys

Nowicka-Jeżowa, Alina, Stępień, Paweł (red.) 2000. Inspiracje platońskie literatury staropolskiej. Materiały z konferencji […], Warszawa : Zespół Badań Literackich nad Historią Kultury Epok Dawnych przy UW

Nowicka-Włodarczyk, Ewa (red.) 1998. Neutralność światopoglądowa państwa, Kraków : Fundacja „Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji”

Nowicka-Włodarczyk, Ewa, Sztombka, Wojciech (red.) 1993. Prawda moralna, dobro moralne. Księga Jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Iji Lazari-Pawłowskiej, Łódź : UŁ

Nowicki, Andrzej 1949. Papieże przeciw Polsce. Doświadczenia dziesięciu stuleci naszych dziejów, Warszawa : KiW

Nowicki, Andrzej 1983. Czas i człowiek, Warszawa : Nasza Księgarnia

Nowicki, Andrzej (wyb.) 1977. Wybrane teksty z historii filozofii. Współczesna filozofia włoska, Warszawa : PWN

Nowicki, Bolesław et al. 1994. Leksykon terminów z zakresu genetyki i hodowli zwierząt, Warszawa : Polskie Tow. Zootechniczne

Nowicki, Józef 1965. Próba modelu wzrostu krajów ekonomicznie nierozwiniętych, Warszawa : PWN

Nowicki, Krzysztof 1987. Ostatni kwartał, Warszawa : Czytelnik

Nowicki, Stanisław 1990. Pół wieku czyśćca. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim, wyd. 3 popraw., Warszawa : Oficyna Wydawnicza

Nowicki, Stefan 1970. Wielkie nieporozumienie, Sydney : Nakł. autora

Nowicki, Witold 1978. O ścisłość pojęć i kulturę słowa w technice. Poradnik terminologiczno-językowy […], Warszawa : WKiŁ

Nowikow, Iwan 1951. Puszkin na wygnaniu, przeł. G. Timofiejew, J. N. Miller, Warszawa : KiW

Nowikow-Priboj, Aleksiej 1950. Kapitan pierwszej rangi, przeł. J. Rychliński, Warszawa : KiW

Nowosielska-Deresiewicz, Janina 1973. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, Warszawa : Wyd. Prawnicze

Nowotna-Szybistowa, Magdalena 1969. Nazewnictwo „Cyberiady” Stanisława Lema. Cz. I //Onomastica 14 (1969), 1-2: 183-204

Nowotny-Szybistowa, Magdalena 1973. Osobliwości leksykalne w języku Stanisława Ignacego Witkiewicza, Wrocław etc. : ZNiO

Nowowiejski, Bogusław 1996. Zapożyczenia leksykalne z języka niemieckiego w polszczyźnie XIX wieku (na materiale czasopism), Białystok : Filia UW

Nowowiejski, Bogusław (red.) 2006. Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, Białystok : Uniwersytet w Białymstoku

Nowowiejski, Kazimierz 1971. Pod zielonym pegazem. Wspomnienia nie tylko ze współczesności, Poznań : Wyd. Poznańskie

Noyes, Kathryn Johnston 1969. Drabina Jakubowa, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa : PIW

Nurczyńska-Fidelska, Ewelina (red.) 1996. Kino polskie w dziesięciu sekwencjach, Łódź : UŁ

Nurowska, Maria 1992. Panny i wdowy. Piołun, Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza

Nurowska, Maria 2005. Powrót do Lwowa, Warszawa : W.A.B.

Nusbaum-Hilarowicz, Józef 1916. Szlakami nauki ojczystej. Życiorysy znakomitych biologów polskich 18 i 19 wieku, Warszawa : J. Tur

Nycz, Ryszard 1997. Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Nycz, Ryszard 2017. Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki, Warszawa : IBL PAN

Nyrkowski, Stanisław (wyb. i oprac.) 1977. Karnawał dziadowski. Pieśni wędrownych śpiewaków (XIX − XX w.), wyd. 2, Warszawa : LSW

Oberski, Jona 1988. Lata dzieciństwa, przeł. Z. Klimaszewska, Warszawa : KiW

Obertyńska, Beata 1946. W domu niewoli, Rzym : Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu A. P.

Obidniak, Dorota (red.) 2011. Czytanki o edukacji. 1. Dyskryminacja, Warszawa : ZNP

Obidniak, Dorota (red.) 2014. Czytanki o edukacji. 2. Ukryta prywatyzacja, tłum. M. Zdancewicz, Warszawa : ZNP

Obidniak, Dorota, Dzierzgowska, Anna (red.) 2017. Czytanki o edukacji. 4. Szkolne gry z historią, Warszawa : ZNP

Obidniak, Dorota, Sobierajski, Tomasz (red.) 2015. Czytanki o edukacji. 3. Etyka dla nauczycieli, Warszawa : ZNP

Oblicza 2003. Oblicza iluzji. Teoria − krytyka − interpretacje. Materiały z sympozjum w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej […], Toruń : Wyd. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej

Oblicza 2005. Oblicza wolności słowa. Materiały z sympozjum w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej […], Toruń : Wyd. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej

Oblicza 2006. Oblicza prawdy. Materiały z sympozjum w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej […], Toruń : Wyd. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej

Obłok 2001. Obłok niewiedzy, przeł. W. Unolt, Poznań : W Drodze

Obracht-Prondzyński, Cezary 2006. Zjednoczeni w idei. Pięćdziesiąt lat działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1956-2006), Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Obraz 1993. Obraz, słowo, gest i muzyka w kulturze średniowiecznej Europy, Poznań : PTPN

Obrębska, Antonina 1934. Studia nad słowiańskimi przysłówkami. I. Polskie „dopiero” i formacje pokrewne, Kraków : Nakł. PAU

Obrębska-Jabłońska, Antonina 1971. Czy nowy neologizm środowiskowy? //JPol 51 (1971), 5: 389-391 {przedruk w: Obrębska-Jabłońska A. 1993: 215-219}

Obrębska-Jabłońska, Antonina 1993. Śladami żywego języka. Wybór pism, Warszawa : UW

Obrębski, Józef 1931. Indeks do „Lecznictwa ludu polskiego” Henryka Biegeleisena, Kraków : Nakł. PAU

O’Brien, Michael D. 2010. Pamięć przyszłości. Przewodnik na czasy ostateczne, przekł. T. Jegierski, P. Cymbalista, P. Zarębski, Rzeszów : Wyd. Fides et Traditio ; Kraków : Wyd. AA

Obuchowska, Irena 1976. Dymanika nerwic. Psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży, Warszawa : PWN

Obuchowska, Irena, Jaczewski, Andrzej 1982. Rozwój erotyczny, Warszawa : WSiP

Ochmann, Donata 2004. Nowe wyrazy złożone o podstawie zdezintegrowanej w języku polskim, Kraków : Księgarnia Akademicka

Ochocki, Adam 1980. Reporter przed konfesjonałem czyli jak się przed wojną robiło gazetę, Łódź : Wyd. Łódzkie

Ochocki, Adam 1989. Erika zdradza tajemnice, Łódź : Res Humana

Oczapowski, Jan 1838. Wiadomość o używaniu wód buskich w leczeniu rozmaitych chorób, Warszawa : Druk. J. Wróblewskiego

Oczapowski, Michał 1835. Gospodarstwo wiejskie […]. T. 1, Warszawa : S. H. Merzbach

Odbudowa 1915. Odbudowa wsi polskiej. Projekty zagród włościańskich […], Warszawa : Sekcya Budowlana C. K. O.

Oderfeldówna, Anna 1937. Młodzież przedmieścia. Z badań ankietowych na Ochocie, Warszawa : Instytut Spraw Społecznych

Odlanicki-Poczobutt, Michał 1971. Geodezja. Podręcznik dla studiów inżynieryjno-budowlanych, wyd. 2 uzup., Warszawa : PPWK

Odojewski, Włodzimierz 1962. Zmierzch świata, Warszawa : Czytelnik

Odradzająca 1925. Odradzająca się młoda Polska. Rok 1919-1924. Pięciolecie Płockiego Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej, Płock : Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej

Odrowąż-Sypniewska, Joanna 2006. Rodzaje naturalne. Rozważania z filozofii języka, Warszawa : Semper

Odrowąż-Sypniewska, Joanna (red.) 2016. Przewodnik po filozofii języka, Kraków : Wyd. WAM

Odrowąż-Szukiewicz, Hanna (wyb. i oprac.) 1990. Szaniec Asklepiosa. Wspomnienia żołnierzy, pielęgniarek i opiekunek społecznych Szpitala Ujazdowskiego 1939-1944, Warszawa : Wyd. MON

Od sierpnia 1981. Od sierpnia do grudnia 1980. Listy do Mieczysława F. Rakowskiego, Warszawa : Czytelnik

O dwóch 2006. O dwóch takich… Alfabet braci Kaczyńskich. Rozmawiali Michał Karnowski, Piotr Zaremba, Warszawa : Wyd. M

Odyniec, Antoni Edward 1874. Tłómaczenia. T. 4. Czciciele ognia, wyd. 2, Warszawa : Gebethner i Wolff

Odyniec, Antoni Edward 1874a. Tłómaczenia. T. 4. Dziewica orleańska, wyd. 2, Warszawa : Gebethner i Wolff

Odyniec, Antoni Edward 1875. Listy z podróży. T. 1, Warszawa : Gebethner i Wolff

Odzyskane 1946. Odzyskane ziemie − odzyskani ludzie. Z współczesnych zagadnień Ziem Odzyskanych, Poznań : Wyd. Zachodnie

Oelssner, Fred 1951. Marksizm współczesny i jego krytycy, tłum. J. A. Ziemilski, Warszawa : Czytelnik

Oesterreicher-Mollwo, Marianne (oprac.) 1992. Leksykon symboli, Warszawa : Wyd. ROK Corp.

Ofierski, Jerzy 1967. Party u Kierdziołka, Warszawa : Czytelnik

Ogniew, Nikołaj 1928. Pamiętnik Kosti Riabcewa, przeł. H. R. Winlan, Warszawa : Druk. Bankowa

Ogólnopolska 2002. Ogólnopolska dysponenda wydawnictw uczelnianych 2001, Kraków : UJ

Ogrodziński, Wincenty 1965. Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Katowice : Śląsk

O grzebaniu 1846. O grzebaniu ciał zmarłych, Warszawa : Druk. S. Strąbskiego

Ohanyan, Tigran (red.) 2016. Polityka wschodnia Rzeczpospolitej Polskiej przed i po 2015 roku. Praca zbiorowa, Warszawa : Wydawnictwa Drugie

Ohnheiser, Ingeborg (red.) 2003. Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. 1. Słowotwórstwo/Nominacja, Opole : UO

Ojzerman, T. I. 1966. Powstanie filozofii marksistowskiej, tłum. W. Jankowski, M. Kelles-Krauz, L. Smolińska, Warszawa : KiW

Okakura, Kakuzo 1905. Przebudzenie się Japonii, przetłum. M. Wentzlowa, Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i Sp.

Okęcki, Stanisław (wyb.) 1980. Ramię w ramię. Wspomnienia cudzoziemców uczestniczących w polskim ruchu oporu w latach 1939−1945, Warszawa : Czytelnik

Okiński, Władysław 1935. Procesy samokształceniowe. Próba ustalenia pojęcia samokształcenia ze stanowiska socjologii, Poznań : Polski Instytut Socjologiczny

Oko, Dariusz 2014. Moje życie. Z księdzem Dariuszem Oko rozmawia Piotr Litka, Kraków : Wyd. św. Stanisława BM

Okolski, Antoni 1901. Zasady prawa cywilnego obowiązującego w Królestwie Polskim w zastosowaniu do potrzeb rolnika, Warszawa : Wyd. „Okólnika Rolniczo-Handlowego”

Okołowicz, Józef 1920. Wychodźtwo i osadnictwo polskie przed wojną światową, Warszawa : Urząd Emigracyjny

Okoniowa, Joanna 1994. Przeciwstawienia kierunkowe w języku polskim, Kraków : IJP PAN

Okoń, Jan (red.) 1998. Włochy a Polska − wzajemne spojrzenia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej w Uniwersytecie Łódzkim […], Łódź : UŁ

Okoń, Jan (red.) 1998a. Literatura a liturgia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej […], Łódź : UŁ

Okoń, Jan (red.) 2000. Od średniowiecza ku współczesności. Prace ofiarowane Jerzemu Starnawskiemu w pięćdziesięciolecie doktoratu, Łódź : UŁ

Okoń, Wincenty 1969. Podstawy wykształcenia ogólnego, wyd. 2, Warszawa : Nasza Księgarnia

Okoń, Wincenty, Dembska, Janina, Niemierko, Bolesław 1990. Pięciojęzyczny słownik terminów pedagogicznych. Polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, Wrocław etc. : ZNiO

Okońska, Alicja 1983. Spotkania z ludźmi niezwykłymi, Łódź : Wyd. Łódzkie

Okońska, Alicja, Grzybowski, Andrzej 1976. Rozmowy z panią Miecią, Warszawa : LSW

Okoński, Włodzimierz 1962. Wielka tajemnica, wyd. piate, rozszerz. i uzup., Londyn : Veritas

Okopień, Krzysztof 2015. Totalitaryzm i trzy pytania Kantowskie, Warszawa : Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi ; Narodowe Centrum Kultury

Okopień-Sławińska, Aleksandra 1998. Semantyka wypowiedzi poetyckiej (Preliminaria), wyd. 2, Kraków : Universitas

Okulicz-Kozaryn, Radosław 1995. Mała historia dandyzmu, Poznań : Obserwator

Olaczek, Romuald 2008. Skarby przyrody i krajobrazy Polski, Warszawa : Multico

Olaszek, Barbara 1997. Dymitr Pisariew. Wokół problemów pozytywizmu w Rosji, Łódź : UŁ

Olchanowski, Tomasz 2008. Wola i opętanie. Enancjodromia a rzeczywistość, Warszawa : Eneteia

Olearczuk, Eugeniusz 1972. Zarys teorii użytkowania urządzeń technicznych, Warszawa : WNT

Olearczyk, Teresa 2010. Pedagogia ciszy, Kraków : Ignatianum ; WAM

Olech, Adam 1993. Język, wyrażenia i znaczenia. Semiotyka Kazimierza Ajdukiewicza, Częstochowa : WSP

Olechnowicz, Hanna 1971. Pierwsze kroki wśród ludzi, wyd. 2, Warszawa : Nasza Księgarnia

Olechnowicz, Mścisław 1986. Polscy badacze folkloru i języka białoruskiego w XIX wieku, Łódź : Wyd. Łódzkie

Olechowski, G. 1919. Księga nowej wiary, Warszawa : Nakł. Kasy Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich

Olejniczak, Karol, Kozak, Marek, Ledzion, Bartosz (red.) 2008. Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Olejnik, Tadeusz 1967. Wieluń. Przewodnik, Łódź : Wyd. Łódzkie

Olejnik, Tadeusz 1971. Pieczęcie i herby miast Ziemi Wieluńskiej, Łódź : Wyd. Łódzkie

Olejnik, Tadeusz 1996. Towarzystwa ochotniczych straży ogniowych w Królestwie Polskim, Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Olek, Magdalena, Zych, Tymoteusz 2017. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Główne problemy, Warszawa : Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

Olekszyk, Joanna 2005. O języku flirtu prawie wszystko, Warszawa : Trio

Oleńska-Zalewska, Halina 1970. W płomieniu zapałki, wyd. 2, Lublin : Wyd. Lubelskie

Olesch, Reinhold, Rothe, Hans (Hrsg.) 1988. Slavistische Studien zum X. Internationalen Slavistenkongress in Sofia 1988, Köln ; Wien : Böhlau

Oliphant, Wawrzyniec 1862. Poselstwo lorda Elgin do Chin i Japonii w latach 1857, 58, 59, przekł. A. z Kr. M., Warszawa : A. Nowolecki

de Oliveira, Plinio Corrêa 2012. Rewolucja i Kontrrewolucja, przekł. S. Olejniczak, wyd. 2, Kraków : Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi

Olizarowski, Tomasz 1852. Dzieła. T. 1-3, Wrocław : Nakł. Z. Schlettera

Olkiewicz, Joanna 1987. A jednak się porusza, Warszawa : LSW

Olszaniecka, Maria 1984. Dziwny człowiek (O Stanisławie Witkiewiczu), Kraków ; Wrocław : Wyd. Literackie

Olszański, Tadeusz 1970. Budapeszteńskie ABC, wyd. II uzup., Warszawa : Iskry

Olszewicz, Bolesław 1921. Polska kartografia wojskowa (Zarys historyczny), Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa

Olszewicz, Bolesław 1927. Legendy geograficzne średniowiecza, Kraków : Nakł. Księgarni Geograficznej „Orbis”

Olszewska, Halina (red.) 1961. Z badań nad językami Jugosławii, Warszawa : PWN

Olszewska, Janina 1929. Józefowi Piłsudskiemu w hołdzie, Warszawa : Druk. W. Nowakowski

Olszewska, Maria Jolanta 2004. Studenci z Królestwa Polskiego przed powstaniem styczniowym (Glosa do Lalki Bolesława Prusa), Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Olszewska, Maria Jolanta 2009. Drogi nadziei. Polska proza historyczna z lat 1876-1939 wobec kryzysu kultury. Wybór, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Olszewska, Maria Jolanta, Osiński, Dawid Maria (red.) 2016. W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Olszewska, Maria Jolanta, Zacharska, Jadwiga (red.) 2000. Literatura wobec I wojny światowej. Praca zbiorowa, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Olszewski, Daniel (red.) 1990. Cystersi w Polsce. W 850-lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego. Praca zbiorowa, Kielce : Jedność

Olszewski, Henryk 1973. Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa ; Poznań : PWN

Olszewski, Henryk 1998. Słownik twórców idei, Poznań : Wyd. Poznańskie

Olszewski, Jan 1992. Przerwana premiera, Warszawa : Tygodnik Solidarność

Olszewski, Kazimierz 1960. Z kronik teatralnych Zagłębia i Śląska, Kraków : Wyd. Literackie

Olszewski, Michał 2012. Żyć w Duchu Świętym. Rekolekcje charyzmatyczne, Kraków : eSPe

Olszówka, Juta, Paul, Barbara 1972. Zasady kontroli jakości węgla, Katowice : Śląsk

Ołdakowska-Kuflowa, Mirosława, Mazurczak, Urszula Małgorzata (red.) 2000. Obraz Boga Ojca w kulturze, Lublin : KUL

Ołdakowska-Kuflowa, Mirosława, Stebler, Max, Woźniak, Anna (red.) 2006. Wschód i Zachód. W poszukiwaniu Europy duchowej, Lublin : TN KUL

Ołdakowski, Henryk, Liziniewicz, Włodzimierz, Szczęśniak, Marian (oprac.) 1960. Toplowska sprawność, Warszawa : Wyd. MON

Ołtuszewski, Władysław 1905. Szkic nauki o mowie i jej zboczeniach […], Warszawa : Nakł. Biblioteki Lekarskiej

Omyła, Mieczysław (red.) 1997. Skłonność metafizyczna. Bogusławowi Wolniewiczowi w darze, Warszawa : Wydział Filozofii i Socjologii UW

O’Neal, Leeland R. 1974. Elektroniczne systemy przetwarzania danych. Podręcznik programowany, wyd. trzecie popraw., Warszawa : PWN

O’Neil, Cathy 2017. Broń matematycznej zagłady. Jak algorytmy zwiększają nierówności i zagrażają demokracji, przeł. M. Z. Zieliński, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Onichimowska, Anna 2012. Duch starej kamienicy, wyd. 7, Łódź : Literatura

Onyszkiewicz, Janusz 1975. Wiadomości z teorii zbiorów. Zajęcia fakultatywne w grupie matematyczno-fizycznej, wyd. drugie, Warszawa : WSiP

Opala, Stanisław, Trandziuk, Stanisław 1974. Vademecum studenta pracującego. Student − zakład pracy − szkoła, Warszawa : Iskry

Opial, Zdzisław 1974. Zbiory, formy zdaniowe, relacje, wyd. drugie, Warszawa : WSiP

Opieński, Henryk 1925. Chopin, wyd. 2, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Opieński, Jan 1929. Żywienie i pożywienie, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Opolski, Antoni 1953. Astronomiczne podstawy geografii, Warszawa : PWN

O polską 2006. O polską kulturę humanistyczną. Z Mieczysłąwem Albertem Krąpcem OPO rozmawia Piotr Stanisław Mazur, Szczecinek : Fundacja „Nasza Przyszłość”

O powinnościach 1880. O powinnościach matek i wpływie, jaki ze swego stanowiska na społeczeństwo wywierać mogą, przez „Lusławę” autorkę powieści ludowych, Warszawa : Gebethner i Wolff

Oraczewski, Władysław 1938-1939. Cennik róż. Szkółka róż […], Warszawa : [s.n.]

Orchowski, Józef 2002. Święta Siostra Faustyna i Boże Miłosierdzie, Nowy Sącz : Prodoks

Orczyk, Józef 1981. Zarys metodyki pracy umysłowej, wyd. 3 zmien., Warszawa ; Poznań : PWN

Ordęga, Władysław 2000. Czas kuglarzy, Warszawa : Muza

Orędzie 1966. Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. Materiały i dokumenty,Warszawa : Wyd. „Polonia”

Organizacja 1934. Organizacja harcerek. Drużyna harcerska, gromada zuchowa. Z. 1, wyd. 2 uzup. i zmien., Warszawa : Wydział Organizacyjny Gł. Kwatery ZHP

Örkény, István 1973. Zabawa w koty i inne opowiadania, przeł. C. Mondral, Warszawa : Czytelnik

Orlicki, Józef 1983. Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918-1949, Szczecin : KAW

Orliński, Wojciech 2017. Lem. Życie nie z tej ziemi, Wołowiec : Wyd. Czarne ; Warszawa : Agora

Orłoś, Kazimierz 1990. Historia „Cudownej meliny”. Cudowna melina, Białystok : Versus

Orłowski, Jan 1873. Ważność lasów oraz sposoby ich zachowania i zagospodarowania dla użytku właścicieli lasów, Warszawa : Nakł. L. Sygietyńskiego

Orłowski, Bolesław 1985. Nie tylko szablą i piórkiem…, Warszawa : WKiŁ

Orman, Zofia, Woźniak, Mieczysław 1972. Metalurgia aluminium, Katowice : Śląsk

Orr, Leonard 1994. Fizyczna nieśmietelność, przekł. A. Wiszowata, Poznań : Zysk i S-ka

Orsenna, Erik 1995. Wielka miłość, przeł. T. Komendant, Warszawa : Muza

Orsini-Rosenberg, Stanisław 1925. Rozwój i geneza folwarku pańszczyźnianego w dobrach katedry gnieźnieńskiej w XVI w., Poznań : PTPN

Orsza, H. 1946. Na ziemi polskiej przed wielu laty, wyd. 4 przejrz. i powiększ., Kraków : T. Gieszczykiewicz − J. Mortkowicz

Ortega y Gasset, José 1995. Bunt mas, przeł. P. Niklewicz, Warszawa : Muza

Ortega y Gasset, José 2006. Rozmyślania o Europie, przeł. H. Woźniakowski, Warszawa : UW

Ortega y Gasset, José 2008. Bunt mas, przeł. P. Niklewicz, Warszawa : Muza

Orwell, George 1988. Folwark zwierzęcy, przeł. B. Zborski, Warszawa : Alfa

Orynżyna, Janina 1965. O sztukę ludową. Pamiętnik pracy, Warszawa : LSW

Oryszyn, Zyta 1971. Melodramat, Warszawa : Czytelnik

Oryszyn, Zyta 1972. Gaba-Gaba czyli 28 części wielkiego okrętu, Warszawa : Czytelnik

Oryszyn, Zyta 1975. Najada,wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Orzechowska, Alicja, Laskowski, Roman (red.) 1974. O predykacji. Materiały konferencji […], Wrocław etc. : ZNiO

Orzechowski, Emil (red.) 1991. Władysław Krzemiński (1907−1966), Kraków : Universitas

Orzechowski, Marian 1984. Spór o marksistowską teorię rewolucji, Warszawa : KiW

Orzechowski, Stanisław 2013. Najkrócej o… zwyciężaniu kryzysów małżeńskich. Modlitwy dla małżonków, Kraków : Fides

Orzechowski, Stanisław, Nowakowska, Violetta 2009. Autorytet ojca w rodzinie, Wrocław ; Nowa Ruda : Maria

Orzeszkowa, Eliza 1937. Pisma. T. 8. Z różnych sfer. T. 3, Warszawa : Gebethner i Wolff

Orzeszkowa, Eliza 1949. Pisma zebrane. T. 17. Z różnych sfer. T. 2, Warszawa : KiW

Orzeszkowa, Eliza 1950. Pisma zebrane. T. 19. Mirtala, Warszawa : KiW

Orzeszkowa, Eliza 1954. Marta, Warszawa : Czytelnik

Orzeszkowa, Eliza 1954a. Dzieła wybrane w dwunastu tomach. 3. Zygmunt Ławicz i jego koledzy, Warszawa : Czytelnik

Orzeszkowa, Eliza 1954b. Listy zebrane. T. 1, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich

Orzeszkowa, Eliza 1955. Listy zebrane. T. 2, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich

Orzeszkowa, Eliza 1958. Listy zebrane. T. 4, Wrocław : ZNiO

Orzeszkowa, Eliza 1961. Listy zebrane. T. 5, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Orzeszkowa, Eliza 1967. Listy zebrane. T. 6, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Orzeszkowa, Eliza 1971. Pan Graba, Warszawa : Czytelnik

Orzeszkowa, Eliza 1975. Dziurdziowie, Warszawa : Czytelnik

Orzeszkowa, Eliza 1979. Cham, wyd. 8, Warszawa : Czytelnik

Orzeszkowa, Eliza 1981. Listy zebrane. T. 9, Wrocław etc. : ZNiO

Osadczaja, Irina 1977. Od Keynesa do syntezy neoklasycznej. Analiza krytyczna, tłum. J. Skrzypkowa, Warszawa : PWE

Osęka, Andrzej 1975. Mitologie artysty, Warszawa : PIW

Osęka, Janusz 1972. Hipis w ortalionie, Warszawa : LSW

Osiadacz, Maria 1974. Za barierą prawa, Warszawa : Wyd. MON

Osiatyński, Wiktor 1977. Zrozumieć świat. Rzomowy z uczonymi amerykańskimi, Warszawa : Czytelnik

Osiatyński, Wiktor 1984. Współczesny konserwatyzm i liberalizm amerykański, Warszawa : PWN

Osiecka, Agnieszka 2009. Nowa miłość. Wiersze prawie wszystkie. T. 1-2, Warszawa : Prószyński i S-ka

Osiński, Kazimierz Junosza 1938. Polityka agrarna w Polsce a obrona kraju., Warszawa : [s.n.]

Osiński, Zbigniew Mirosław 2009. Lęk w kulturze społeczeństwa polskiego w XVI-XVII wieku, Warszawa : DiG

Osipow, Walery 1961. Syberyjskie diamenty, przeł. W. Nowicki, Warszawa : Iskry

Osmańczyk, Edmund [Jan] 1946. Sprawy Polaków, Katowice : AWiR

Osmańczyk, Edmund Jan 1957. Świat, w którym żyjemy. Wnioski z podróży po ZSRR i USA, Katowice : Śląsk

Osmańczyk, Edmund [Jan] 1960. Listy z USA, Katowice : Śląsk

Osmańczyk, Edmund Jan 1973. Był rok 1945…, wyd. 2, Warszawa : PIW

Osmańczyk, Edmund Jan 1975. Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, Warszawa : PWN

Osmańczyk, Edmund [Jan] 1982. Sprawy Polaków, wyd. 6, Katowice : Śląsk

Osmańczyk, Edmund Jan 1985. Wisła i Kraków to rodło, Warszawa : Nasza Księgarnia

Ossendowski, Ferdynand Antoni 1923. Cień ponurego Wschodu (Za kulisami życia rosyjskiego), Warszawa : Książki Ciekawe

Ossendowski, Ferdynand Antoni 1924. Za chińskim murem. Romans. Cz. 1-2, Warszawa : Bibljoteka Dzieł Wyborowych

Ossendowski, Ferdynand Antoni 1925. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów (Konno przez Azję Centralną), Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa

Ossendowski, Ferdynand Antoni 1925a. Po szerokim świecie. Nowele, obrazki i szkice z podróży, Warszawa : Bibljoteka Domu Polskiego

Ossendowski, Ferdynand Antoni 1926. Czarny czarownik. Relacja z wyprawy do Afryki 1926 r., Warszawa : Rój

Ossendowski, Ferdynand Antoni 1927. Wśród czarnych, Lwów ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Ossendowski, Ferdynand Antoni 1929. Ludzie, zwierzęta, bogowie. 2. Przez kraj szatana, Poznań : Wyd. Polskie

Ossendowski, Ferdynand Antoni 1931. Trębacz cesarski. Powieść z r. 1830-31, Miejsce Piastowe : Wyd. Tow. św. Michała Arch.

Ossendowski, Ferdynand Antoni 1930. Czao-Ra, Warszawa : M. Arct

Ossendowski, Ferdynand Antoni 1933. Huragan. Zbiór nowel, Poznań : Druk. Dziennika Poznańskiego

Ossendowski, Ferdynand Antoni 1934. Dzieje burzliwego okresu (od szczytu do otchłani), Poznań : Wyd. Polskie

Ossendowski, Ferdynand Antoni 1936. Huculszczyzna. Gorgany i Czarnohora, Poznań : Wyd. Polskie

Ossendowski, Ferdynand Antoni 1936a. Puszcze polskie, Poznań : Wyd. Polskie

Ossendowski, Ferdynand Antoni 1939. Biały kapitan. Powieść, Poznań : Wyd. Polskie

Ossendowski, Ferdynand Antoni 1947. Wacek i jego pies. Opowiadanie dla młodzieży z czasów ostatniej wojny, Poznań : Seminarium Zagraniczne

Ossendowski, Ferdynand Antoni 1947a. Życie i przygody małpki. Pamiętnik szympansiczki „Kaski”, wyd. 4, Wrocław ; Warszawa : Książnica Atlas

Ossolineum 1951. Ossolineum. Z dziejów i pracy Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, Wrocław : ZNiO

Ossoliński, Józef Maksymilian 1970. Wieczory badeńskie czyli Powieści o strachach i upiorach […], Warszawa : Czytelnik

Ossowska, Maria 1973. Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa : PWN

Ossowska, Maria 1985. Normy moralne. Próba systematyzacji, wyd. 3, Warszawa : PWN

Ossowska, Maria 2004. Podstawy nauki o moralności. Cz. I-II, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Ossowski, Stanisław 1949. U podstaw estetyki, wyd. drugie uzup., Warszawa : Czytelnik

Ossowski, Stanisław 1962. O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa : PWN

Ostańkowicz, Czesław 1973. Porażeni nie chcą umierać, Wrocław etc. : ZNiO

Ostaszewska, Danuta (red.) 2000. Gatunki mowy i ich ewolucja. T. I. Mowy piękno wielorakie, Katowice : UŚ

Ostaszewska, Danuta, Cudak, Romuald (red.) 2007. Polska genologia literacka, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Ostaszewska, Danuta, Cudak, Romuald (red.) 2008. Polska genologia lingwistyczna, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Osterlof, Barbara (red.) 1991. Warszawska Szkoła Teatralna. Szkice i wspomnienia, Warszawa : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. A. Zelwerowicza

Ostromęcka-Frączak, Bożena 1983. Czasowniki polskie z formantem rozdzielonym, Łódź : UŁ

Ostromęcka-Frączak, Bożena 1995. Mechanizmy analogii słowotwórczej (na materiale czasowników) //AUL. FL 34 (1995): 77-84

Ostromęcki, Bogdan 1952. Muzyka nad Młynowem, Warszawa : Czytelnik

Ostromęcki, Bogdan 1958. Wędrowcy czasu, Warszawa : PIW

Ostromęcki, Bogdan 1972. Wybór wierszy, Warszawa : Czytelnik

Ostromęcki, Tomasz 1980. Słownictwo polskich alpinistów //PFil 29 (1980): 91-109

Ostrowska, Eda 1987. Tajemnica I bolesna, Warszawa : Czytelnik

Ostrowska, Ewa 1984. Mama, Kaśka, ja i gangsterzy, Łódź : KAW

Ostrowski, Antoni 1961. Pamiętnik z czasów powstania listopadowego, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Ostrowski, Jerzy 1922. Sobieradek. Powieść, Warszawa : Księgarnia K. Wojnara i S-ki

Ostrowski, Jerzy 1925. Chorągiew na dachu. Powieść, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Ostrowski, Jerzy 1925a. Sztandar na maszcie. Powieść, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Ostrowski, Jerzy 1927. Żywa szkoła. Zarys organizacyjny i metodyczny przyszłej szkoły średniej, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Ostrowski, Jerzy 1931. Kobuz, Warszawa : Gebethner i Wolff

Ostrowski, Jerzy 1933. Brazylia, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Ostrowski, Jerzy 1938. Widły Wisły i Sanu, Warszawa : Rój

Ostrowski, Jerzy 1938a. Historie przedhistoryczne, Warszawa : Rój

Ostrowski, Kazimierz, Krassowski, Tadeusz, Pieńkowski, Marek 1972. Embriologia ogólna, wyd. 2, Warszawa : PZWL

Ostrowski, Wiktor 1988. Życie Wielkiej Rzeki. Wyprawa wodami Iguazú i Paraná, wyd. 6, Warszawa : Czytelnik

Ostwald, Wilhelm 2002. Wybór pism z energetyki, monizmu, etyki, krytyki religii i reformy nauki, przekł. Ewa Czerwińska, Poznań : Wyd. Naukowe Instytutu Filozofii UAM

Ośródka, Edward 1974. Wyrażenia cudzysłowowe w reportażach Melchiora Wańkowicza Królik i oceany, Łódź : ŁTN

Oświecimski, Stefan 1989. Zeus daje tylko znak, Apollo wieszczy osobiście. Starożytne wróżbiarstwo greckie, Wrocław etc. : ZNiO

Otfinowski, Andrzej 1976. Konstrukcje orzeczeniowe z transformą gerundialną bez przyimka i z przyimkami: dla, do, Bydgoszcz : WSP

Otfinowski, Andrzej 1982. Z zagadnień transformacyjnego opisu elementarnych struktur zdaniowych, Bydgoszcz : WSP

Otfinowski, Andrzej 1986. Z zagadnień transformacyjnego opisu złożonych struktur zdaniowych. Elementarne struktury zdaniowe prymarnie matrycowe, Bydgoszcz : WSP

Otrębski, Jan 1948. Życie wyrazów w języku polskim, Poznań : PTPN

Otto, Rudolf 1993. Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przekł. B. Kupis, Wrocław : Thesaurus Press

Otwinowska-Kasztelanic, Agnieszka 2000. Korpus języka mówionego młodego pokolenia Polaków (19-35 lat), Warszawa : Dialog

Otwinowski, Stefan 1963. Cicha leśniczówka. Opowiadania, Kraków : Wyd. Literackie

Otwinowski, Stefan 1975. Notes krakowski, Kraków : Wyd. Literackie

Oudard, Grzegorz 1935. Powaby Rosji Sowieckiej, przetłum. A. Sozańska, Poznań : Nakł. tłumacza

Ouzoulias, Albert 1979. Synowie nocy, tłum. J. Pałęcka, Warszawa : Wyd. MON

O współczesnym 1960. O współczesnym kapitalizmie. Dyskusja z „Cahiers Internationaux”, Warszawa : PWN

Ozga Michalski, Józef 1968. Ściernisko, Warszawa : LSW

Ozga Michalski, Józef 1980. Powrót z Litwy, Warszawa : Czytelnik

Ozga Michalski, Józef 1995. Szklana Góra, Warszawa : Graf-Punkt

Ozorowski, Edward (red.) 1999. Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa ; Łomianki : Wyd. ATK

Ożdżyński, Jan 1970. Polskie współczesne słownictwo sportowe, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Ożogowska, Hanna 1964. Dziewczyna i chłopak czyli heca na 14 fajerek, wyd. 3, Warszawa : Nasza Księgarnia

Ożogowska, Hanna 1968. Głowa na tranzystorach, Warszawa : Nasza Księgarnia

Ożogowska, Hanna 1971. Głowa na tranzystorach, wyd. 2, Warszawa : Nasza Księgarnia

Ożóg, Jan Bolesław 1947. Jej Wielki Wóz, Kraków : Związek Zawodowy Literatów Polskich, Oddział Wiejski

Ożóg, Kazimierz 1981. O współczesnych polskich wyrazach obraźliwych //JPol 61 (1981), 3-5, 179-187

Ożóg, Kazimierz 1990. Leksykon metatekstowy współczesnej polszczyzny mówionej. Wybrane zagadnienia, Kraków : UJ

Ożóg, Kazimierz (red.) 2009. Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, Rzeszów : URz

Ożóg, Kazimierz, Oronowicz-Kida, Ewa (red.) 2006. Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, Rzeszów : URz

Pachla, Weronika et al. (oprac. i red.) 2019. Współczesne zagrożenia dla zdrowia, życia i rodziny w dokumentach Parlamentu Europejskiego. Praca zbiorowa pod patronatem dr n. med. Urszuli Krupy, posła do Parlamentu Europejskiego, Szczecinek : Fundacja „Nasza Przyszłość”

Pachociński, Ryszard 1982. Oświata a postęp społeczno-gospodarczy w Afryce, Warszawa : PWN

Pachocki, Dariusz (oprac.) 2013. Broniewski w potrzasku uczuć. Listy Władysława Broniewskiego i IrenyHelman, xxx :

Pacholski, Arkadiusz 1999. Widok z okna na strychu. Eseje i gawędy wtóre, Gdańsk : słowo/obraz terytoria

Paciuszkiewicz, Mirosław 2010. Andrzej Bobola, wyd. wznow., Kraków : Wyd. WAM

Paczkowska-Łagowska, Elżbieta 1980. Psychika i poznanie. Epistemologia Kazimierza Twardowskego, Warszawa : PWN

Paczkowski, Andrzej 1995. Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Paczkowski, Andrzej (red.) 1991. U progu współczesności. Materiały sympozjum […], Wrocław : Wiedza o Kulturze

Padacz, Władysław 1972. Z polskiej gleby, Kraków : Wyd. Apostolstwa Modlitwy

Paderewski, Ignacy Jan 1984. Pamiętniki. Spisała Mary Lawton, przeł. W. Lisowska, T. Mogilnicka, wyd. 5, Kraków : PWM

Paderewski, Ignacy Jan 1992. Myśli o Polsce i Polonii, Paris : Editions Dembinski

Pagaczewski, Stanisław 1985. Misja profesora Gąbki. Opowieść o nowej wyprawie, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie

Pagaczewski, Stanisław 2014. Przygody Baltazara Gąbki. Trylogia, wyd. drugie, Kraków : Wyd. Literackie

Pagotto, Aldo di Cillo, Vasa, Robert F., Schneider, Athanasius 2015. Opcja preferencyjna na rzecz rodziny. 100 pytań i odpowiedzi wokół Synodu poświęconego rodzinie, Warszawa : Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

Pajączkowski, Franciszek 1961. Teatr lwowski pod dyrekcją Tadeusza Pawlikowskiego 1900 − 1906, Kraków : Wyd. Literackie

Pająk, Cherubin 1996. O was i dla was. Radiowe pogadanki rodzinne ojca Cherubina Pająka, Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego

Pająk, Henryk 2004. A Naród śpi, wyd. 2, Motycz-Józefin : Retro

Pająk, Henryk 2006. Piąty rozbiór Polski 1990-2000, wyd. 2, Lublin : Retro

Pająk, Henryk 2006a. Dyktatura nietykalnych, Lublin : Retro

Pająk, Henryk 2008. Konspirację czas zaczynać? Motycz-Józefin : Retro

Pająk, Henryk 2009. Lichwa rak ludzkości, Motycz-Józefin : Retro

Pajdzińska, Anna, Krzyżanowski, Piotr (red.) 1999. Przeszłość w językowym obrazie świata, Lublin : UMCS

Pajdzińska, Anna, Tokarski, Ryszard (red.) 2001. Semantyka tekstu artystycznego, Lublin : UMCS

Pajestka, Józef 1990. Prolegomena globalnej racjonalności człowieka. O racjonalność ewolucji cywilizacyjnej, Warszawa : PWN

Pajewski, Janusz 1967. Historia powszechna 1871-1918, Warszawa : PWN

Pajor, Wiktor Janusz 1992. Pierwszy polski słownik ziołolecznictwa, Warszawa : SPAR

Pajor, Wiktor Janusz 1992a. Domowa apteczka ziołowa, Warszawa : SPAR

Palacz, Ryszard (red.) 1972. Filozofia polska XV wieku. Praca zbiorowa, Warszawa : PWN

Paluch, Adam 1989. Zerwij ziele z dziewięciu miedz… Ziołolecznictwo ludowe w Polsce w XIX i początku XX wieku, Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Pałace 2003. Pałace miejskie Krakowa. Materiały sesji naukowej […], Kraków : Secesja

Pałdyna, Tomasz 2009. Przedawnienie w polskim prawie cywilnym, Warszawa : LexisNexis

Pałubicki, Władysław (wyb.) 1991. Kobieta w mądrościach biblijnych, Gdynia : Victoria

Pałyga, Edward J. 1978. Stolica Apostolska jako uczestnik międzynarodowych stosunków politycznych, Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych

Pałys, Wojciech 2005. Proza, wyd. 4, Warszawa : Paw

Pamiętnik 1913. Pamiętnik Kółka Rolników Wszechnicy Jagiellońskiej. Wybór prac słuchaczy Studyum Rolniczego, Kraków : Kółko Rolników Wszechnicy Jagiellońskiej

Pamiętnik 1929. Pamiętnik I-go Zjazdu Polaków z Zagranicy. 14-21 lipiec 1929, Warszawa ; Poznań ; Kraków : Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy

Pamiętniki 1933. Pamiętniki bezrobotnych, Warszawa : Instytut Gospodarstwa Społecznego

Pamiętniki 1939. Pamiętniki lekarzy, Warszawa : Wyd. ZUS

Panas, Henryk 1973. Według Judasza (apokryf), Olsztyn : Pojezierze

Panas, Henryk 1988. Jak mi było u Andersa, Warszawa : Iskry

Panasiewicz, Tadeusz (red.) 1994. Polski almanach gospodarczy 1994. T. 1, Warszawa : CompAlmanach Polski

Panasiuk, Ryszard 1969. Lewica heglowska, Warszawa : PWN

Panasiuk, Ryszard 1972. Feuerbach, Warszawa : Wiedza Powszechna

Pankowski, Marian 1959. Matuga idzie. Przygody, Bruksela

Pankowski, Marian 1962. Bukenocie, Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy

Pankowski, Marian 1965. Kozak i inne opowieści, Bruksela : Nakł. autora

Pankowski, Marian 1968. Teatrowanie nad świętym barszczem, Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy

Pankowski, Marian 1973. Quelques aspects du polonais littéraire d’après 1945 //Communications présentées par les slavisants de Belgique au VIIe Congrès International de Slavistique. Bijdragen van de Belgische Slavisten, Bruxelles: 97-111

Pankowski, Marian 1993. Zielnik złotych śniegów, Lublin : FIS

Pankowski, Marian 2000. Z Auszwicu do Belsen. Przygody, Warszawa : Czytelnik

Panorama 2006. Panorama Firm Warszawa 2007, Warszawa : Eniro Polska

Pantielejew, Longin 1964. Wspomnienia, przeł. Z. Korczak-Zawadzka, Warszawa : PIW

Panufnik 1990. Andrzej Panufnik o sobie, przekł. M. Glińska, Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza

Panz, Mieczysław 1977. Prawo pięści, Warszawa : Pax

Panzini, Alfredo 1939. Latarka Diogenesa, przeł. G. Pianko, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Pańczatantra 1984. Pańczatantra czyli Mądrości Indii ksiąg pięcioro, spolszcz. W. Markowska, A. Milska, wyd. drugie, Warszawa : PIW

Papée, Stefan 1921. H. Sienkiewicz jako humorysta, Poznań : Księgarnia Fr. Gutowskiego

Papée, Stefan 1966. Życie teatralne Krakowa w XIX wieku, Kraków : PWN

Papierkowski, Stanisław K. 1964. Bolesław Leśmian. Studium językowe, Lublin : Wyd. Lubelskie

Papież Franciszek 2013. Zepsucie i grzech, tłum. L. Wrona, Kraków : Esprit

Papież Franciszek 2013a. Nie zgadzaj się na zło!, tłum. X. Bordas et al., Warszawa : KAI ; Kraków : Wyd. M

Papież Fanciszek 2013b. Prawdziwa władza jest służbą, tłum. A. Fijałkowska-Żydok, Kraków : Esprit

Papini, Giovanni 1934. Gog, przekł. A. Brzozowska, Kraków : Wyd. Literacko-Naukowe

Papla, Eulalia 2014. Poeci wobec muzyki. Fiodor Tiutczew − Łesia Ukrainka − Anna Achmatowa − Marina Cwietajewa − Bohdan Ihor Antonycz, Kraków : Scriptum

Parandowska, Irena 1983. Dzień Jana, Warszawa : Iskry

Parandowski, Jan 1925. Aspazja, Lwów : H. Altenberg

Parandowski, Jan 1927. Dwie wiosny, Lwów ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Parandowski, Jan 1936. Niebo w płomieniach. Powieść, Warszawa : Rój

Parandowski, Jan 1947. Przygody Odyseusza. Opowiadania dla młodzieży według Odysei Homera, wyd. drugie, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski

Parandowski, Jan 1955. Pisma wybrane, Warszawa : Czytelnik

Parandowski, Jan 1959. Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, wyd. 8, Warszawa : Czytelnik

Parandowski, Jan 1961. Alchemia słowa, wyd. 3 rozszerz., Warszawa : Czytelnik

Parandowski, Jan 1962. Wrześniowa noc, Warszawa : Iskry

Parandowski, Jan 1968. Szkice. Seria druga, Warszawa : PIW

Parandowski, Jan 1968a. Wrześniowa noc, wyd. 3, Warszawa : Iskry

Parandowski, Jan 1970. Mój Rzym, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Parandowski, Jan 1975. Refleksje, Wrocław etc. : ZNiO

Parandowski, Jan 1978. Z antycznego świata, wyd. 3, Warszawa : Iskry

Parasnis, Dattetraya S. 1970. Magnetyzm. Od magnesu naturalnego do wędrówek biegunów, tłum. D. Lis, Warszawa : Wiedza Powszechna

Parczewski, Władysław 1949. Czynniki pogodotwórcze, Warszawa : Czytelnik

Parkinson, C. Northcote 1967. Jak zrobić karierę, tłum. J. Kydryński, wyd. trzecie, Warszawa : KiW

Parkinson, C. Northcote 1985. Wyścig z czasem, tłum. A. Grabowski, Warszawa : KiW

Parnicki, Teodor 1967. Aecjusz ostatni Rzymianin, wyd. 5, Warszawa : Pax

Parnicki, Teodor 1973. Przeobrażenie. Powieść, Warszawa : Czytelnik

Parnicki, Teodor 1974. Rodowód literacki, Warszawa : Pax

Parnicki, Teodor 1976. Sam wyjdę bezbronny. Powieść historycznofantastyczna w trzech częściach, Warszawa : Pax

Parnicki, Teodor 1978. Dzieła. Szkice literackie, Warszawa : Pax

Parnicki, Teodor 1984. Sekret trzeciego Izajasza, Warszawa : Czytelnik

Parnicki, Teodor 2008. Dzienniki z lat osiemdziesiątych 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1987 | 1988. Notatki o własnej pracy literackiej, Kraków : Wyd. Literackie

Parniewski, Witold 1981. Majakowski − fascynacja i opór. Z dziejów recepcji w Polsce, Łódź : Wyd. Łódzkie

Parniewski, Witold 2000. Szkice z dziejów myśli utopijnej (od Platona do Zinowjewa), Łódź : Katedra Literatury i Kultury Rosyjskiej UŁ

Parnowski, Tadeusz (red.) 1973. Z warsztatu podręcznika szkolnego. Praca zbiorowa, Warszawa : PZWS

Parowski, Maciej 1985. Sposób na kobiety, Warszawa : KAW

Parsons, Talcott 1969. Struktura społeczna a osobowość, Warszawa : PWN

Partyka, Józef 1976. Ojcowski Park Narodowy, Wrocław etc. : ZNiO

Paruch, Józef 1992. Słownik skrótów, wyd. 2, Warszawa : Wiedza Powszechna

Parysiewicz, Witold 1970. Struktura kopalń węgla. Roboty udostępniające i przygotowawcze, Katowice : Śląsk

Parzelski, Dariusz (red.) 2013. Psychologia w sporcie. Teorie, badania, praktyka, wyd. 1, dodruk 2, Warszawa : UW

Pascal, Blaise 1921. Prowincjałki. przeł. Boy, Warszawa : Bibljoteka Polska

Pascal, Blaise 1972. Myśli, przekł. T. Żeleński (Boy), wyd. 5, Warszawa : Pax

Pascal, Ernesto 1900. Repertoryum matematyki wyższej. T. 1. Analiza, Warszawa : Wyd. Red. „Wiadomości Matematycznych”

Pasierb, Janusz Stanisław 2006. Zgubiona drachma. Dialogi z pisarzami, Warszawa : Biblioteka „Więzi”

Pasierbiński, Tadeusz M. 1964. Afryka niepodległa, Warszawa : Polonia

Pasja 2014. Pasja według objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich, Kraków : Prawdziwe Jedzenie

Pasławski, Stanisław 1947. Nieuchwytne skarby. Powieść dla młodzieży, Ołtarzew : Wyd. Księży Pallotynów

Pasquier, Marie-Claire 1987. Współczesny teatr amerykański, przekł. E. Radziwiłłowa, Warszawa : PIW

Passendorfer, Artur 1904. Słowniczek błędów językowych i najważniejszych prawideł gramatycznych, Warszawa : M. Arct

Passent, Daniel 1984. Bitwa pod wersalikami. Felietony 1976-1982, Warszawa : KiW

Passent, Daniel 1988. Nie denerwujcie się, obywatelu, Warszawa : Iskry

Passig, Kathrin, Scholz, Aleks 2009. Leksykon niewiedzy. To, na co dotychczas nie znamy odpowiedzi, przeł. E. Kaźmierczak, Warszawa : W.A.B.

Pasternak, Józef 1948. Pojęcie inwalidztwa w polskim ubezpieczeniu społecznym, Warszawa : Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Pasternak, Leon 1959. Wiersze polityczne i inne. Wybór, Warszawa : Wyd. MON

Pasternak, Leon 1976. Ja się nie śmieję, Warszawa : Iskry

Pastusiak, Longin 1970. Co z Ameryką? Refleksje z pobytu w Stanach Zjednoczonych, Warszawa : KiW

Pastusiak, Longin 1980. Roosevelt a sprawa polska, Warszawa : KiW

Pastusiak, Longin 1983. Wielkie mocarstwa wobec podziału i zjednoczenia Niemiec, wyd. 2 uzup., Katowice : Śląsk

Pastusiak, Longin 1987. Prezydenci. Stany Zjednoczone od Jerzego Waszyngtona do Ronalda Reagana. 1-2, Warszawa : KAW

Pastusiak, Longin 1988. Ronald Reagan. Biografia dokumentacyjna, Warszawa : KAW

Pastuszek, Andrzej 1976. Łowca gołębi, Warszawa : Czytelnik

Pastuszek, Andrzej 1982. Łowca gołębi. Opowiadania, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Pastuszewski, Stefan 2016. Edytorstwo literatury pięknej w Bydgoszczy w latach 1956-1989, Bydgoszcz : Świadectwo

Pastuszka, Józef 1930. Niematerialność duszy ludzkiej u św. Augustyna. Studium filozoficzne, Lublin : Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej

Pastuszka, Józef 1938. Filozoficzne i społeczne idee A. Hitlera (Rasizm), Lublin : Uniwersytet

Paszek, Jerzy (red.) 1982. Studia o Zegadłowiczu, Katowice : UŚ

Paszkiewicz, Mieczysław 1980. Gorejący kamień. Notatnik podróżny, Kraków : Wyd. Literackie

Paszkiewicz, Mieczysław 2002. Bracia mniejsi i wirtualni, Warszawa : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza

Paszkowska, Teresa 2000. Integrująca rola słowa, Lublin : KUL

Paszkowski, Witold 1968. Świadczenia za pracę w warunkach szkodliwych i uciążliwych (Wyniki badań w wybranych zakładach przemysłu metalowego), Warszawa : Instytut Pracy

Paszyński, Marian 1967. Pomoc zagraniczna a rozwój gospodarczy (przykład Indii), Warszawa : PWE

Paśko-Koneczniak, Dorota (red.) 2012. Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim, Toruń : Wyd. Nauk. UMK

Patek, Artur 1997. Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana? Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR, Kraków : Tow. Wyd. „Historia Iagellonica”

Patrzyk, Jan 1947. Kazania o Matce Bożej, Jasło : Nakł. oo. Franciszkanów

Patton, Michael F., Cannon, Kevin 2016. Komiksowe wprowadzenie do filozofii, przekł. P. Borkowski, Warszawa : Pax

Patzer, Mieczysław (oprac.) 1913. Budownictwo wiejskie według wykładów prof. Czesława Domaniewskiego, Warszawa : Zakłady Graficzne Tow. B. A. Bukaty

Patzerowa, Maria 1973. Lektura uczy, bawi, wychowuje. Poradnik dla nauczycieli klas I-IV szkoły podstawowej, Warszawa : PZWS

Paukszta, Eugeniusz 1969. Wichry wśród kolumn. Impresje greckie, Poznań : Wyd. Poznańskie

Paukszta, Eugeniusz 1978. Srebrna ławica, wyd. 4, Warszawa : PIW

Paukszta, Eugeniusz 1979. Wszystkie barwy codzienności, wyd. 5, Poznań : Wyd. Poznańskie

Paukszta, Eugeniusz 1980. Lasy płoną o świcie, wyd. 4, Warszawa : PIW

Paustowski, Konstanty 1951. Opowieść północna, przeł. N. Drucka, Warszawa : KiW

Paustowski, Konstanty 1951a. Nasz współczesny (Puszkin), przeł. P. Hertz, Warszawa : KiW

Paustowski, Konstanty 1952. Wybór utworów, przeł. N. Drucka et al., Warszawa : KiW

Pauszer-Klonowska, Gabriela 1958. Pani Eliza. Opowieść o Elizie Orzeszkowej, Warszawa : Nasza Księgarnia

Pauszer-Klonowska, Gabriela 1969. Trudne życie. Opowieść o Bolesławie Prusie, wyd. 2, zmien. i rozszerz., Lublin : Wyd. Lubelskie

Pauszer-Klonowska, Gabriela 1973. Polska − jego miłość. Opowieść o Julianie Ursynie Niemcewiczu, wyd. 2, Lublin : Wyd. Lubelskie

Pauszer-Klonowska, Gabriela 1984. Piękny Potocki, Warszawa : Czytelnik

Pawelec, Jan, Szeliga, Paweł 2014. Nadgonić czas… Wywiad rzeka ze Zdzisławem Najderem, Warszawa : Świat Książki

Pawelec, Kazimierz J. 2003. Wypadek drogowy, Warszawa : LexisNexis

Pawelec, Radosław 2013. Ciemne zwierciadło. Semantyka antywartości, Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW

Pawelec, Radosław, Trysińska, Magdalena (red.) 2008. Najnowsze słownictwo a współczesne media elektroniczne, Warszawa : Semper

Pawelski, Sławomir, Konopka, Lech, Rechowicz, Krzysztof 1972. Diagnostyka izotopowa w hematologii, Warszawa : PZWL

Paweł VI 1978. Kapłaństwo dzisiaj. Wybór przemówień, Poznań ; Warszawa : Pallottinum

Pawełczyńska, Anna 1969. Studia nad czytelnictwem, Warszawa : PWN

Pawełczyńska, Anna 2010. O istocie narodowej tożsamości. Polacy wobec zagrożeń, Lublin : Polihymnia

Pawełek, Alojzy 1919. Młoda drużyna. Podręcznik pracy harcerskiej w drużynie, wyd. 2, Warszawa : Druk. „Rola”

Pawlak, Antoni 1999. Akt personalny. Wiersze z lat 70., 80., 90. Gdańsk : Tower Press

Pawlak, Wacław 1984. W rytmie fabrycznych syren. Łódź między wojnami, Łódź : Wyd. Łódzkie

Pawlak, Wiktor (red.) 1978. Umiejętności studiowania słuchaczy pierwszego roku studiów wyższych,. Praca zbiorowa, Poznań : UAM

Pawlak, Władysław B. 1974. Druga księga zamachów, Warszawa : Iskry

Pawlak, Zacheusz 1969. Przeżyłem…, Warszawa : Pax

Pawlak, Zbigniew (red.) 1982. Katolicyzm A-Z. Praca zbiorowa, Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha

Pawlik, Józef (zebr.) 1973. Żuławiacy. Wspomnienia osadników żuławskich, Gdańsk : Wyd. Morskie

Pawlik, Maciej (red.) 2016. Moja droga do nauki, Łódź : ŁTN

Pawlik, Wanda 1970. Ciąg dalszy pisze Kofi, Warszawa : Pax

Pawlikowska, Katarzyna, Maison, Dominika 2014. Polki spełnione profesjonalistki, rodzinne panie domu czy obywatelki świata? Warszawa : UW

Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria 1969. Wybór poezji, wyd. drugie uzup., Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Pawlikowski, Michał K. 1959. Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego. Powieść, Londyn : B. Świderski

Pawlukiewicz, Piotr 1996. Dzieciom o sakramencie pojednania w domu, w kościele, na katechezie, Warszawa : Liberton

Pawlukiewicz, Piotr 1998. Porozmawiajmy spokojnie o tych sprawach, Warszawa : Liberton

Pawłowa, Dora 1970. Szczególny wypadek, tłum. E. Dmowska, Warszawa : Czytelnik

Pawłowicz, Krystyna 2015. Pawłowicz bez cenzury. O prawie i Unii Europejskiej, Warszawa : Bollinari Publishing House

Pawłowski, Adam 2001. Metody kwantytatywne w sekwencyjnej analizie tekstu, Warszawa : Katedra Lingwistyki Formalnej UW

Pawłowski, Bronisław 1962. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Studia z historii wojskowości, Warszawa : Wyd. MON

Pawłowski, Jerzy 1973. Trud olimpijskiego złota, Warszawa : Wyd. MON

Pawłowski, Stanisław 1931. Francja. Kraj i ludzie, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Pawłowski, Tadeusz 1978. Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa : PWN

Paxman, Jeremy 2007. Anglicy. Opisy przypadku, przeł. J. Mikos, Warszawa : Wyd. W.A.B.

Payment, Claire 2021. Perły mądrości Indian, przekł. A. Kuryś, Warszawa : PROMIC

Pazio, Andrzej, Winczo, Jan 1975. Metodyka szkolenia szybowcowego, Warszawa : WKiŁ

Paźniewski, Włodzimierz 1982. Życie i inne zajęcia, Warszawa : PIW

Paźniewski, Włodzimierz 1984. Czyste szaleństwo, Kraków ; Wrocław : Wyd. Literackie

Pearson, Allison 2005. Nie wiem, jak ona to robi, tłum. J. Manicki, Warszawa : Albatros A. Kuryłowicz

Pecyna, Maria Bogumiła 1998. Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psychologii klinicznej, Warszawa : WSiP

Peeters, Marguerite A. 2009. Nowa etyka w dobie globalizacji. Wyzwania dla Kościoła, Warszawa : Wyd. Sióstr Loretanek

Peeters, Marguerite A. 2010. Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mechanizmy działania, Warszawa : Wyd. Sióstr Loretanek

Peeters, Marguerite A. 2013. Polityka globalistów przeciwko rodzinie, przekł. A. Ciborowska, M. Gizmajer, Warszawa : Wyd. Sióstr Loreatanek

Peeters, Marguerite A. 2013a. Gender − światowa norma polityczna i kulturowa. Narzędzie rozeznania, tłum. L. Woroniecki, Warszawa : Wyd. Sióstr Loretanek

PEF 2000-2008. Powszechna encyklopedia filozofii. T. 1-9, Lublin : Polskie Tow. Tomasza z Akwinu

Peierls, Rudolf E., Enogat, John 1949. Wyzwolenie energii atomu, Łódź : Jamiołkowski & Evert

Peiper, Tadeusz 1930. Tędy, Warszawa : Nakł. Księgarni F. Hoesicka

Peirce, Charles Sanders 1997. Wybór pism semiotycznych, przekł. R. Mirek, A. J. Nowak, Warszawa : Polskie Towarzystwo Semiotyczne

Pejzaż 1979. Pejzaż łódzki, Łódź : Wyd. Łódzkie

Pelanowski, Augustyn 2016. Wolni od niemocy, Częstochowa : POMOC Wyd. Misjonarzy Krwi Chrystusa

Pelc, Janusz 1973. Obraz – słowo – znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej, Wrocław etc. : ZNiO

Pelc, Janusz (red.) 1972. Problemy literatury staropolskiej. Seria 1, Wrocław etc. : ZNiO

Pelc, Jerzy 1960. Poglądy Rudolfa Carnapa na kwestie znaczenia i oznaczania. Przegląd, Wrocław ; Warszawa : ZNiO

Pelc, Jerzy 1971. O użyciu wyrażeń, Wrocław etc. : ZNiO

Pelc, Jerzy 1984. Wstęp do semiotyki, wyd. 2, Warszawa : Wiedza Powszechna

Pelc, Jerzy (wyb.) 1967. Logika i język. Studia z semiotyki logicznej, Warszawa : PWN

Pelc, Jerzy (red.) 1994. Znaczenie i prawda. Rozprawy semiotyczne, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN ; Zakład Semiotyki Logicznej UW

Pelc, Jerzy (red.) 2000. Język współczesnej humanistyki, Warszawa : Polskie Towarzystwo Semiotyczne

Pelc, Jerzy, Koj, Leon (red.) 1991. Semiotyka dziś i wczoraj. Wybór tekstów, Wrocław : ZNiO

Pelczar, Józef Sebastyan 1911. Krótki podręcznik zwyczajów towarzyskich dla osób duchownych […], Wilno : Druk W. Kopcia

Pełka, Leonard J. 1987. Polska demonologia ludowa, Warszawa : Iskry

Pełka-Poliński, Michał 1816. O geodezyi, Wilno : Druk. J. Zawadzkiego

Pepłowski, Franciszek 1961. Słownictwo i frazeologia polskiej publicystyki okresu Oświecenia i romantyzmu, Warszawa : PIW

Perelman, Jakub 1957. Matermatyka na wesoło, wyd. 4 popraw., tłum. J. Hurwic, Warszawa : Nasza Księgarnia

Perenc, Aleksander 1936. Historja lecznictwa zwierząt w Polsce, Toruń : Nakł. Autora

Peretiatkowicz, Roman 1971. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa handlowego, Warszawa : PWE

Pernak, Tomasz 2012. Kasyno, Warszawa : Bollinari Publishing House

Pernoud, Régine 1990. Kobieta w czasach katedr, przeł. I. Badowska, Warszawa : PIW

Pernoud, Régine 1995. Kobieta w czasach wypraw krzyżowych, przekł. I. Badowska, Gdańsk : Marabut

Perutz, Leo 1930. Od dziewiątej do dziewiątej. Romans namiętności, przeł. J. Konarski, Warszawa etc. : Renaissance

Perzyński, Włodzimierz 1925. Uczniaki. Powieść, Warszawa : Wyd. Biblioteki Dzieł Wyborowych

Perzyński, Włodzimierz 1925a. Do góry nogami, Warszawa : Bibljoteka Dzieł Wyborowych

Peter, Laurence J. 1979. Plan Petera czyli ratujmy świat, przeł. J. Wroniak, Warszawa : KiW

Peter, Laurence J., Hull, Raymond 1973. Zasada Petera. Dlaczego wszystko idzie na opak, przeł. J. Kydryński, Warszawa : KiW

Péter, Rózsa 1962. Gra z nieskończonością, tłum. A. Wiweger, Warszawa : PWN

Peters, Imke Barbara 2002. Kosmetyka, tłum. P. Krajewska, Z. Filipiuk-Bartz, Warszawa : Rea

Peters, Ellis 2008. Uczeń heretyka. Kroniki brata Cadfaela vol. XVI, przeł. M. Michowski, Poznań : Zysk i S-ka

Petrażycka-Tomicka, Jadwiga 1916. W życiu i w literaturze, Lwów : Gubrynowicz i Syn

Petrov, Ivan (red.) 2006. Bałkany w oczach młodego człowieka. Materiały z Międzynarodowej Naukowej Konferencji Studenckiej […], Łódź : Pictor

Pęczkowski, M., Kuśnierz, M. (oprac.) 1946. Słownik radio-telewizyjny angielsko-polski z wzorami i symbolami, Glasgow : Wyd. przez Autorów

Pędzich, Barbara, Zdunkiewicz-Jedynak, Dorota (red.) 2011. Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (System − teksty − norma − kodyfikacja), Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Pfeffer, Aron Szoel 1933. Oko za oko ząb za ząb. Żydowska mściwość, Warszawa : [s.n.]

Philippe, Thomas 2016. Wierność Duchowi Świętemu, tłum. A. Kuryś, Kraków : Serafin

Philogelos 1986. Philogelos albo Śmieszek. Z facecji Hieroklesa i Philagriosa, przeł. J. Łanowski, Wrocław etc. : ZNiO

Piach, Bolesław 1937. Nas jest więcej…, Warszawa : Nasza Księgarnia

Piaget, Jean 1967. Mądrość i złudzenia filozofii, przeł. M. Mikłasz, Warszawa : Pax

Pianka, Włodzimierz (red.) 1983. Z problematyki czasownika słowiańskiego, Katowice : UŚ

Piasecka, Ewa 1991. Jabłko od jabłoni. Co mówią dzieci o swoich sławnych rodzicach, wyd. 2, uzup., Łódź : Wyd. Łódzkie

Piasecki, Bohdan, Podoski, Kazimierz, Sobociński, Andrzej 1977. Polityka społeczna i gospodarcza Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wyd. 3, Gdańsk : UG

Piasecki, Bolesław 1971. Siły rozwoju, Warszawa : Pax

Piasecki, Bronisław 1982. Ostatnie dni Prymasa Tysiąclecia, Rzym : Dom Polski Jana Pawła II

Piasecki, Eugeniusz, Schreiber, Mieczysław 1920. Harce młodzieży polskiej, wyd. trzecie znacznie rozszerz. i popraw., Lwów ; Warszawa : Książnica Polska

Piasecki, Jan 1959. Portret z konwalią. T. 1-2, Warszawa : Nasza Księgarnia

Piasecki, Sergiusz 1985. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, Londyn : Orbis Books

Piasecki, Stanisław 1936. Prawo do twórczości, Warszawa : Prosto z Mostu

Piasecki, Wincenty Juljusz 1935. Tranzyt niemiecki przez Polskę, Toruń : Skład Główny Kasa im. Mianowskiego

Piątek, Joanna 2017. Miasto papieskie RADZYMIN. Na pielgrzymim szlaku Jana Pawła II, Kraków : Rafael

Piątek, Zdzisława 2008. Ekofilozofia, Kraków : UJ

Piątkowski, Adam, Scharf, Waldemar 1972. Aparatura radiometryczna w medycynie i biologii, Warszawa : PZWL

Piątowski, Józef S. (red.) 1985. System prawa rodzinnego i opiekuńczego. Praca zbiorowa. Cz. 1, Wrocław etc. : ZNiO

Piber, Andrzej 1982. Droga do sławy. Ignacy Paderewski w latach 1860-1902, Warszawa : PIW

Piechocki, Tadeusz 1924. Konie krwi orjentalnej i ich hodowla w Polsce, pOZNAŃ : Nakł. Autora

Piechota, Magdalena (red.) 2014. Literatura, media, polityka. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Krzysztofowi Stępnikowi, Lublin : UMCS

Piechowski, Jerzy 1971. Gwiazdy z kraju północy, Warszawa : Pax

Piechowski, Jerzy 1973. Źrenice mroku, Warszawa : Pax

Piechowski, Kazimierz 2008. My i Niemcy, Warszawa : Wyd. Sióstr Loretanek

Piecuch, Henryk 1982. Płotka-Walewski-Bob, Warszawa : KAW

Piecuch, Henryk 2004. Wojna Boga oraz polsko-irackie wojowanie pod gwiaździstym sztandarem, Warszawa : Ex Libris – Galeria Polskiej Książki

Piecuch, Henryk 2005. Teczki, teczki, teczki, Warszawa : Burchard Edition

Pieczyński, Maciej 2018. Jak nas piszą cyrylicą. Polski pan, okupant i faszysta oknem na Zachód? Warszawa : Fronda

Piekara, Arkadiusz Henryk 1983. Zważono Ziemię, wyd. 2, Warszawa : Nasza Księgarnia

Piekarczyk, Jerzy 1981. Polski amerykański kapitan, Warszawa : KAW

Piekarczyk, Stanisław 1987. W średniowiecznej rzeczywistości, Warszawa : Iskry

Piekarski, Stanisław 1930. Prawdy i herezje, Encyklopedia wierzeń wszystkich ludów i czasów, Warszawa : Wyd. M. Arcta

Pielas, Julia 2014. Między homopresją a katonazizmem, Warszawa : Wyd. Akademickie Sedno

Pielecki, Wojciech, Gabryel, Piotr 1990. Demony „Białego Domu”, Warszawa : Reporter

Pieniążek, Czesław (oprac.) 1894. Illustrowana historya starożytna. T. 1. Od czasów najdawniejszych aż do zawiązków historyi greckiej […], Wiedeń : F. Bondy

Pieńkos, Jerzy 1993. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Pieńkos, Jerzy 1994. Polsko-angielsko-francusko-niemiecki glosariusz terminologii stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Pieńkos, Jerzy 1999. Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie − prawo w języku, Warszawa : Muza

Pieńkos, Jerzy 2003. Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków : Zakamycze

Pierzchała, Jan 1957. Rozstanie i powrót, Warszawa : Czytelnik

Pierzchała, Jan 1972. Krzak gorejący, Katowice : Śląsk

Pierzchała, Jan 1980. Jak krótkie lato, Warszawa : Czytelnik

Piestrak, Feliks 1924. Niemiecko-polski słownik górniczy, wyd. 2, przejrz. i pomnoż., Katowice : Kados

Pieśni 1971. Pieśni i gwiazdy. Litewskie wiersze wybrane, Warszawa : PIW

Pieter, Józef 1962. Rozwój szkolnictwa wyższego i nauk humanistycznych na Górnym Śląsku od r. 1945, Katowice : Śląski Instytut Naukowy

Pieter, Józef 1963. Psychologiczne problemy samokształcenia, Warszawa : Nasza Księgarnia

Pieter, Józef 1969. Sporne problemy psychologii, Warszawa : PWN

Pieter, Józef 1969a. Egzamin obiektywny, Warszawa : Nasza Księgarnia

Pieter, Józef 1971. Strach i odwaga, Warszawa : Nasza Księgarnia

Pieter, Józef 1974. Z zagadnień pracy naukowej, Wrocław etc. : ZNiO

Pietielin, Wiktor 1984. Aleksy Tołstoj, przeł. E. P. Melech, Warszawa : PIW

Pietrasiński, Zbigniew 1961. Psychologia sprawnego myślenia, wyd. trzecie, rozszerz., Warszawa : Wiedza Powszechna

Pietrasiński, Zbigniew 1962. Sprawne kierownictwo, Warszawa : Wiedza Powszechna

Pietrasiński, Zbigniew 1975. Twórcze kierownictwo, Warszawa : PWN

Pietrow, Jarosław A. 2013. Japońskie czasowniki mówienia. Językowy obraz aktywności komunikacyjnej w świecie rytuałów i zależności, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Pietrzak, Jan 2017. Z PRL-u do Polski. Osiemdziesiątka Pana Janka, Warszawa : Towarzystwo „Egida” Jan Pietrzak

Pietrzak, Leszek 2012. Dlaczego Lech Kaczyński musiał zginąć? Warszawa : Bollinari Publishing House

Pietrzak, Leszek 2013. Zakazana historia. 5, Warszawa : Penelopa

Pietrzak, Leszek 2013a. Zakazana historia. 6, Warszawa : Penelopa

Pietrzak, Leszek 2014. Zakazana historia. 8, Warszawa : Penelopa

Pietrzak, Małgorzata 2007. Rola teatru w edukacyjnej pracy bibliotekarza i nauczyciela, Warszawa : Wyd. SBP

Pietrzak, Przemysław 2007. Powieść nowoczesna i dylematy współczesnej nauki o literaturze, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Pietrzak, Szymon 1967. Przechadzka w przeszłość, Warszawa : Wyd. MON

Pietrzak, Włodzimierz 1956. Z pism. Lot jaskółek, Warszawa : Pax

Pietrzak, Włodzimierz 2012. Literatura sumieniem narodu. Wybór pism, Warszawa : Pax

Pietrzykowski, Jan 1972. Hitlerowcy w powiecie częstochowskim 1939-1945, Katowice : Śląsk

Pięć 1931. Pięć lat na froncie gospodarczym 1926 13 V 1931. T. 1-2, Warszawa : Wyd. „Drogi”

Piętak, Stanisław 1966. Front nad Wisłą, Warszawa : Czytelnik

Piętak, Stanisław 1986. Pisma. Utwory poetyckie. 1. Poezje zebrane, aneks, przypisy, Warszawa : LSW

Piętak, Stanisław 1986a. Pisma. Utwory poetyckie. 2. Utwory rozproszone, inedita, przypisy, Warszawa : LSW

Piętak, Stanisław 1988a. Pisma. Utwory prozatorskie. Po burzy. Ciężkie lato. Odmieniec, Warszawa : LSW

Piętak, Stanisław 1988b. Pisma. Utwory prozatorskie. Burzliwa pora. Bliski kraj. Plama, Warszawa : LSW

Piętkowa, Romualda 1989. Funkcje wyrażeń werbalizujących kategorie przestrzenne (na materiale współczesnej poezji polskiej), Katowice : UŚ

Piętkowa, Romualda (red.) 1993. Eros – Psyche – seks. Materiały z konferencji »Język a erotyka«, Katowice : Towarzystwo Zachęty Kultury

Pigoń, Stanisław 1917. Do podstaw wychowania narodowego, Kraków : Skład Główny w Księgarni G. Gebethnera i Sp.

Pigoń, Stanisław 1922. Z epoki Mickiewicza. Studja i szkice, Lwów : ZNiO

Pigoń, Stanisław 1929. Z dawnego Wilna. Szkice obyczajowe i literackie, Wilno : Wyd. Magistratu m. Wilna

Pigoń, Stanisław 1933. Wstęp //A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie. T. 11, Warszawa : Nakł. Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej, 1933: 7-120

Pigoń, Stanisław 1934. «Pan Tadeusz». Wzrost, wielkość i sława. Studjum literackie, Warszawa : Instytut Literacki

Pigoń, Stanisław 1936. Na wyżynach romantyzmu. Studia historyczno-literackie, Kraków : Druk. W. L. Anczyca

Pigoń, Stanisław 1939. Na drogach i manowcach kultury ludowej. Szkice, Lwów : Wieś

Pigoń, Stanisław 1961. Z ogniw życia i literatury. Rozprawy, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Pigoń, Stanisław 1969. Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice, Warszawa : PIW

Pigoń, Stanisław 1974. Na drogach kultury ludowej. Rozprawy i studia, Warszawa : LSW

Pigoń, Stanisław 1985. Poprzez stulecia. Studia z dziejów literatury i kultury, wyd. 2, Warszawa : PWN

Pigulak, Marcin, Wierzchoń, Piotr 2019. Stefan Korboński w obrazach słów, Poznań : Instytut Językoznawstwa UAM

Pihan, Alicja 1991. Studia o języku J. I. Kraszewskiego. Słowotwórstwo i leksyka drugiego okresu twórczości, Poznań : UAM

Pihan-Kijasowa, Alicja 2012. Słownictwo z zakresu handlu w prozie Bolesława Prusa (na tle XIX-wiecznej leksyki handlowej). Studia, Poznań : Sorus

Pijanowski, Lech 1975. Gółka z pancerolą i inne felietony, Warszawa : KAW

Pijanowski, Lech 1981. Skarbnica gier, Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza

Pikoń, Krzysztof (red.) 2004. Złota księga Nauk Humanistycznych, Gliwice : Helion

Pikoń, Krzysztof (red.) 2013. Złota księga Nauk Humanistycznych 2013, Gliwice : Helion

Pikul, Walentin 1987. Piórem i szpadą, przeł. A. Szymański, Warszawa : Współpraca

Pilarczyk, Bogna, Mruk, Henryk (red.) 2006. Kompendium wiedzy marketingu, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Pilarczyk, Krzysztof (red.) 1997. Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji […], Kraków : Księgarnia Akademicka

Pilecki, Szymon 1960. Lotnictwo. Mała encyklopedia, Warszawa : PWT

Pilecki, Szymon 1975. Lotnictwo i kosmonautyka. Zarys encyklopedyczny, Warszawa : WKiŁ

Pilniak, Borys 1932. Wołga wpada do Morza Kaspijskiego. Powieść o piatiletce, przekł. W. Broniewski, Warszawa : Alfa

Pilniak, Borys 1988. „Czarny Książę”. Opowiadania, przeł. J. Dziarnowska, Warszawa : KiW

Pilot, Marian 1962. Panny szczerbate. Opowiadania, Warszawa : Czytelnik

Pilot, Marian 1976. Karzeł Pierwszy, król tutejszy. Tam, gdzie much nie ma albo Brzydactwa, Warszawa : Czytelnik

Pilot, Marian 1978. Panny szczerbate. Opowiadania, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Pilot, Marian 2011. Pióropusz, wyd. pierwsze, dodruk, Kraków : Wyd. Literackie

Piłaszewicz, Stanisław 1994. Wstęp do afrykanistyki, Warszawa : UW

Piłsudski, Józef 1913. 22 stycznia 1863, Poznań : Wielkopolska Księgarnia Nakładowa K. Rzepeckiego

Piłsudski, Józef 1925. Moje pierwsze boje. Wspomnienia spisane w twierdzy magdeburskiej, Warszawa : Biblioteka Polska

Piłsudski, Józef 1937. Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 1-9, Warszawa :Instytut Józefa Piłsudskiego

Piłsudski, Józef 1938. Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 10. Skorowidze i uzupełnienia, Warszawa : Instytut Józefa Piłsudskiego

Pindar 1981. Wybór poezji, Wrocław etc. : ZNiO

Pindlowa, Wanda 1994. Informetria w nauce o informacji. Metody i problemy, Kraków : Universitas

Piorunowa, Aniela, Wyka, Kazimierz (red.) 1968. Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja światowa. Materiały konferencji naukowej […], Kraków : Wyd. Literackie

Piotrowicz, Anna 1991. Wielkopolskie słownictwo regionalne w prozie współczesnych pisarzy poznańskich (rzeczowniki), Poznań :Wyd. PTPN

Piotrowicz, Anna 1991a. Typy regionalizmów leksykalnych, Poznań : UAM

Piotrowicz, Anna 2004. Słownictwo i frazeologia życia towarzyskiego w polskiej leksykografii XX wieku, Poznań : UAM

Piotrowska, Helena 2004. Przyjdź, będziesz tańczyć… Wspomnienia o Wojciechu Muchlado, Olsztyn : Remix

Piotrowska, Maria (red.) 2010. Tłumacz wobec problemów kulturowych, Kraków : Tertium

Piotrowska-Wojaczyk, Agnieszka 2011. Regionalizmy leksykalne w słownikach doby nowopolskiej, Poznań : PTPN

Piotrowski, Gustaw 1900. Zola i naturalizm, Lwów : H. Altenberg ; Warszawa : E. Wende i Spka

Piotrowski, Jan 1958. Poradnik mechanika i palacza centralnego ogrzewania, Warszawa : Arkady

Piotrowski, Mieczysław 1976. Cztery sekundy, Warszawa : Czytelnik

Piotrowski, Mieczysław 1982. Złoty robak, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Piotrowski, Mieczysław 2013. Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie (J 4,48). Teksty publikowane na łamach „Miłujcie się!”, Poznań : Agape

Piotrowski, Mirosław 2013. Unia jak Titanic, Warszawa : Wyd. Sióstr Loretanek

Piotrowski, Rufin 1860. Pamiętniki z pobytu na Syberyi. T. 1, Poznań : Nakł. Księgarni J. K. Żupańskiego

Piotrowski, Rufin 1861. Pamiętniki z pobytu na Syberyi. T. 2, Poznań : Nakł. Księgarni J. K. Żupańskiego

Piotrowski, Rufin 1861a. Pamiętniki z pobytu na Syberyi. T. 3, Poznań : Nakł. Księgarni J. K. Żupańskiego

Piotrowski, Tadeusz 1994. Z zagadnień leksykografii, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Piotrowski, Tadeusz 2001. Zrozumieć leksykografię, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Piotrowski, Włodzimierz (red.) 1970. Vademecum społecznego aktywisty ochrony pracy w resorcie zdrowia i opieki społecznej, Warszawa : PZWL

Piotrowski, Wojciech (oprac.) 2005. Słownik krzemieńczan 1805-1832, Piotrków Trybunalski : Naukowe Wyd. Piotrkowskie

Piper, Danuta 2003. Współczesna polska ortografia w szkole. Na przykładzie gimnazjum, Olsztyn : UWM

Piramowicz, Grzegorz 1807. Dykcyonarz starożytności […], Połock : Druk. Coll. Soc. Jesu

Pirandello, Luigi 1989. Czarny szal i inne opowiadania, przeł. B. Sieroszewska, wyd. 2, Warszawa : LSW

Pirecki, Piotr 2008. Polska komedia plebejska XVI i XVII wieku. Zarys monograficzny, Łódź : UŁ

Pisarek, Larysa, Łuczków, Iwona (red.) 1998. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład, Wrocław : UWr

Pisarek, Walery 1972. Frekwencja wyrazów w prasie. Wiadomości – komentarze – reportaże, Kraków : OBP RSW „Prasa”

Pisarek, Walery 1975. Retoryka dziennikarska, wyd. 2. popraw. i uzup., Kraków : OBP

Pisarek, Walery 1978. Słownik języka niby-polskiego, czyli błędy językowe w prasie, Wrocław etc. : ZNiO

Pisarek, Walery 1985. Słowa między ludźmi, Warszawa : WRiT

Pisarek, Walery 2000. Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność: lata dziewięćdziesiąte //ZPras 43 (2000), 3-4: 19-41

Pisarek, Walery (red.) 1999. Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Kraków : OBP UJ

Pisarek, Walery (red.) 2006. Słownik terminologii medialnej, Kraków : Universitas

Pisarkowa, Krystyna 1965. Predykatywność określeń w polskim zdaniu, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Pisarkowa, Krystyna 1975. Składnia rozmowy telefonicznej, Wrocław etc. : ZNiO

Pisarkowa, Krystyna 1975a. Wyliczanki polskie, Wrocław etc. : ZNiO

Pisarkowa, Krystyna 1976. Konotacja semantyczna nazw narodowości //ZPras 17 (1976), 1: 5-26 {przedruk w: Pisarkowa K. 1994: 215-234}

Pisarkowa, Krystyna 1994. Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień, Kraków : IJP PAN

Piskozub, Andrzej 1975. Ekonomika transportu. Podstawy metodologiczne, Warszawa : WKiŁ

Piskozub, Andrzej 1976. Kierunek − rok dwutysięczny, Warszawa : Pax

Piszczek, Zdzisław (red.) 1973. Mała encyklopedia kultury antycznej A-Z, wyd. czwarte, przejrz. i uzup., Warszawa : PWN

Piszczkowski, Mieczysław 1932. O Janie Zahradniku, Warszawa : Dom Książki Polskiej

Piszczkowski, Tadeusz 1975. Anglia a Polska 1914 − 1939 w świetle dokumentów brytyjskich, Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy

Piwarski, Kazimierz 1947. Odra rzeka pokoju, Warszawa : Tow. Uniwersytetu Robotniczego

Piwarski, Kazimierz (red.) 1961. Szkice z dziejów papiestwa, Warszawa : KiW

Pitera, Zbigniew 1984. Leksykon reżyserów filmowych. Reżyserzy zagraniczni, wyd. 2 rozszerz., Warszawa : WAiF

Pitigrilli 1931. Mężczyzna szuka miłości, przekł. Z. Melicka, wyd. drugie, Warszawa : Alfa

Plank, Frans (ed.) 1979. Ergativity. Towards a theory of grammatical relations, London etc. : Academic Press

Plank, Frans (ed.) 1991. Paradigms. The economy of inflection, Berlin ; New York : Mouton de Gruyter

Plater-Zyberkówna, Cecylja 1914. Kobieta − ogniskiem w rodzinie. Z pogadanek do uczennic Chyliczkowskich, wyd. 2 popraw. i powiększ., Warszawa : P. Laskauer

Platon 1984. Uczta. Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton. Fedon, przeł. W. Witwicki, wyd. 3, Warszawa : PWN

Platon 2003. Państwo, przekł. W. Witwicki, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Platówna, Stanisława 1970. A jednak się kręci! Warszawa : Nasza Księgarnia

Platówna, Stanisława 1979. Telefon zaufania, wyd. 2, Warszawa : Nasza Księgarnia

Platt, Julian (oprac.) 1968. «Zabawy Przyjemne i Pożyteczne» (1770-1777). Wybór, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Plechanow, Jerzy 1949. Przyczynek do zagadnienia rozwoju monistycznego pojmowania dziejów, przekł. R. Granas, Warszawa : KiW

Plechanow, Jerzy 1950. Przyczynki do historii materializmu. Holbach. Helwecjusz. Marks, Warszawa : KiW

Plechanow, Jerzy 1950a. O literaturze i sztuce, Warszawa : KiW

Plechanow, Jerzy 1951. Podstawowe zagadnienia marksizmu, wyd. 7, Warszawa : KiW

Plenum 1960. IV Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 20−22. I. 1960 r. [Referat. Dyskusja. Uchwały], Warszawa : KiW

Plenzler, Małgorzata 1998. Konferencja międzyrządowa Unii Europejskiej i jej efekty dla rozwoju europejskich procesów integracyjnych, Poznań : UAM

Plessner, Helmuth 1988. Pytanie o conditio humana. Wybór pism, przeł. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, A. Załuska, Warszawa : PIW

Plewa, Stanisław 1972. Geofizyka wiertnicza, Katowice : Śląsk

Pliszka, Magdalena 2015. Słownictwo seksualistyczne w Gargantui i Pantagruelu Franciszka Rabelais’go w przekładzie Tadeusza Żeleńskiego (Boya), Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Plivier, Theodor 1936. Kulisi cesarza. Powieść, przeł. T. Zabłudowski, Warszawa : M. Fruchtman

Plivier, Theodor 1958. Cesarz odszedł generałowie zostali, przeł. T. Zabłudowski, Warszawa : KiW

Pluciński, Eugeniusz Maciej 1999. Makroekonomia gospodarki otwartej. Wybrane zagadnienia teoretyczno-empiryczne z perspektywy integracji polskiej gospodarki z rynkiem Unii Europejskiej, Warszawa : Elipsa

Plus, Raoul 2007. Młodzieńcom ku rozwadze, tłum. Z. Morstinowa, Sandomierz : Wyd. Diecezjalne i Drukarnia

Pluta, Feliks 1971. Gwara w utworach współczesnych pisarzy pochodzenia północnomałopolskiego, Wrocław : ZNiO

Pluta, Feliks 1975. Język polski w okresie drugiej wojny światowej. Studium słowotwórczo-semantyczne, Opole : Opolskie TPN

Pluta, Feliks 2015. Sylwetki językoznawców i innych badaczy języka, Częstochowa : Częstochowskie Wyd. Archidiecezjalne „Regina Poloniae”

Pluta, Magdalena (red.) 2004. W drodze do Unii Europejskiej. Spotkania z SLD, Warszawa : Biuro Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Plutarch 2002. Moralia. Wybór pism filozoficzno-popularnych, przekł. Z. Abramowiczówna, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Plutarch 2004. Żywoty równoległe. T. 1, przeł. K. Korus, Warszawa : Prószyński i S-ka

Plutarch 2006. Powiedzenia królów i wodzów. Powiedzenia spartańskie, przeł. K. Jażdżewska, Warszawa : Prószyński i S-ka

Plzák, Miroslav 1973. Strategia i taktyka w miłości, tłum. T. Siemek, Warszawa : Wiedza Powszechna

Płachcińska, Krystyna, Kuran, Michał (red.) 2010. Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka). Profesorowi Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane. Cz. 2: Tradycje literackie i teatralne, Łódź : UŁ

Płaza, Bogusław 1978. Kultura zbliża narody. O współpracy kulturalnej Polski z zagranicą w latach 1945−1976, Warszawa : KiW

Płażewski, Jerzy 1982. Język filmu, wyd. drugie uzup., Warszawa : WAiF

Płochocki, Zbigniew 1977. 500 zagadek z techniki na co dzień, wyd. 4, Warszawa : Wiedza Powszechna

Płochocki, Zbigniew 1987. Co to jest światło? Warszawa : WKiŁ

Płodowski, Tadeusz 1967. Prawo górnicze. Suplement do II wydania, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne

Płoski, Zdzisław 2003. Słownik informatyczny, Wrocław : Europa

Płoszewski, Leon (zebr. i oprac.) 1971. Wyspiański w oczach współczesnych. T. 1-2, Kraków : Wyd. Literackie

Płużański, Tadeusz 1961. Obrona potocznego rozumu, Warszawa : Wiedza Powszechna

Płużański, Tadeusz 1967. Marksizm a fenomen Teilharda, Warszawa : KiW

Płużański, Tadeusz 2014. Z otchłani, wyd. 2, wznow., uzup., Warszawa : Wyd. 2 Kolory

Płużański, Tadeusz M. 2012. Oprawcy. Zbrodnie bez kary, Warszawa : Capital

Płużański, Tadeusz M. 2014. Lista oprawców, Warszawa : Fronda

Pniewski, Władysław (red.) 1933. Krzysztof Celestyn Mrongowjusz 1764-1855. Księga pamiątkowa, Gdańsk : Tow. Przyjaciół Nauki i Sztuki

Pociej, Jan 2003. Masonizm, Krzeszowice : Ostoja

Podawca, Andrzej 1970. Sport na obozie, wyd. 2, popraw. i rozszerz., Warszawa : Wyd. Harcerskie

Podbielkowski, Zbigniew 1966. Słownik roślin użytkowych, polski, łaciński, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, wyd. 2, popraw. i uzup., Warszawa : PWRiL

Podbielkowski, Zbigniew, Sudnik-Wójcikowska, Barbara 2003. Słownik roślin użytkowych, wyd. 7, popraw. i uzup., Warszawa : PWRiL

Podczaszyński, Karol 1854. Nomenklatura architektoniczna, czyli Słowomiennik cieśliczych polskich wyrazów, wyd. powtórne, Warszawa : Druk. J. Jaworski

Podgórska, Barbara, Podgórski, Adam (oprac.) 1996. Ogród wierszyków do pamiętników, Wrocław : Astrum

Podgórska, Barbara, Podgórski, Adam (oprac.) 1998. Ogród życzeń okolicznościowych, walentynkowych, imieninowych, Wrocław : Astrum

Podhorodecki, Leszek 1960. Sicz Zaporoska, Warszawa : KiW

Podhorodecki, Leszek 1969. Hetman Stanisław Koniecpolski ok. 1591−1646, Warszawa : Wyd. MON

Podhorodecki, Leszek 1974. Władysław IV 1595−1648, Warszawa : Wyd. MON

Podkańska, Małgorzata 1992. Muzea i zabytki Francji, Warszawa : WNT

Podkowa, Stanisław 1929. Rolnictwo jako sprawa narodowa, Warszawa : Nakł. Autor

Podkowiński, Marian 1949. Trzy miesiące w USA, Warszawa : KiW

Podkowiński, Marian 1952. Za amerykańskim kordonem, Warszawa : Czytelnik

Podkowiński, Marian 1976. W kręgu Hitlera, wyd. 2, Warszawa : KiW

Podlewski, Stanisław 1957. Stolica wolności. Rapsodia żoliborska, Warszawa : Pax

Podlewski, Stanisław 1971. Przemarsz przez piekło, wyd. 3, Warszawa : Pax

Podlewski, Stanisław 1989. Wolność krzyżami się znaczy, Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych

Podobiński, Stanisław 1997. Kształtowanie się polskiej terminologii rolniczej, Częstochowa : WSP

Podobiński, Stanisław 2001. Poradnik ortograficzny ze słowniczkiem wyrazów najtrudniejszych i tekstami edytorsko-poprawnościowymi, Częstochowa : WSP

Podobiński, Stanisław 2001a. Zapożyczenia w polskiej leksyce ogólnej i specjalistycznej (wybrane aspekty), Częstochowa : WSP

Podobiński, Stanisław, Lesz-Duk, Maria (red.) 2001. Wokół archeologii słów i ich funkcjonowania. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Bańkowskiemu, Częstochowa : WSP

Podolecki, Jan Kanty 1955. Wybór pism z lat 1846-1851, Warszawa : PWN

Podoleński, Stanisław 1938. Rodzina w Sowietach, Kraków : Wyd. Apostolstwa Modlitwy

Podracki, Jerzy 2003. Słowa i ludzie. Szkice o języku polskim i kulturze, Warszawa : Adam

Podracki, Jerzy, Wolańska, Ewa (red.) 2008. Język w mediach elektronicznych, Warszawa : Semper

Podraza-Kwiatkowska, Maria (oprac.) 1977. Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, wyd. drugie rozszerz., Wrocław etc. : ZNiO

Podraza-Kwiatkowska, Maria (red.) 1979. Studia o Tadeuszu Micińskim, Kraków : Wyd. Literackie

Podraza-Kwiatkowska, Maria 2001. Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, wyd. 3 popraw., Kraków : Universitas

Podręcznik 1924. Podręcznik dla operacyjnej służby sztabów, Warszawa : Koło b. Słuchaczy Szkoły Szt. Gen.

Podręcznik 1939. Podręcznik podoficera sanitarnego, Warszawa : Ministerstwo Spraw Wojskowych

Podręcznik 1971. Podręcznik dowódcy drużyny, Warszawa : Wyd. MON

Podręcznik 1973. Podręcznik akademicki. Metodologia. Funkcje dydaktyczne. Edytorstwo. Polityka wydawnicza. Materiały sympozjum […], Warszawa : PWN

Podstawy 1962. Podstawy marksizmu-leninizmu. Podręcznik, tłum. R. Hekker et al., wyd. 2, Warszawa : KiW

Poe, Edgar Allan 1956. Opowiadania. T. 1-2, tłum. S. Wyrzykowski et al., Warszawa : Czytelnik

Pogonowska, Ewa 2012. Czytanie nowej Rosji. Polskie spotkania ze Związkiem Sowieckim lat trzydziestych XX wieku, Lublin : UMCS

Pogonowski, Jerzy 1993. Linguistic oppositions, Poznań : UAM

Pogonowski, Jerzy (red.) 1995. Eufonia i logos. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen-Batogowej oraz Profesorowi Tadeuszowi Batogowi, Poznań : UAM

Pogonowski, Jerzy, Zgółka, Tadeusz (red.) 1990. Struktura logiczna rozumowań lingwistycznych. Praca zbiorowa, Poznań : PTPN

Pogorzelski, Witold A. 1981. Klasyczny rachunek kwantyfikatorów. Zarys teorii, Warszawa : PWN

Pohorille, Maksymilian 1964. Interwencjonizm w rolnictwie kapitalistycznym, Warszawa : PWE

Pohoski, Michał, Słomczyński, Kazimierz M. (oprac.) 1978. Społeczna klasyfikacja zawodów, Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Pokorny, Edward Jerzy 1969. Urania − dziewiąta muza, Warszawa : Nasza Księgarnia

Pokorny, Edward Jerzy 1973. Tajemnice Uranii, Warszawa : Nasza Księgarnia

Pokorska, Barbara 1990. Piwo w naszym domu, wyd. 2 (popraw.), Warszawa : Watra

Pokorski, Jacek (red.) 2010. Ocena instrumentów wsparcia bezpośredniego przedsiębiorstw. Podsumowanie wyników ewaluacji wybranych Działań SPO WKP, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Pokropek, Marian 2010. Ludowe tradycje Suwalszczyzny, Suwałki : Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

Pol, Krzysztof 1987. Smak afrykańskiej przygody, Warszawa : WRiT

Pol, Wincenty 1949. Pieśni Janusza i poezje wybrane, Kraków : M. Kot

Polacy 1937. Polacy o Żydach. Zbiór artykułów z przedruku, Warszawa : Wyd. Polskiej Unii Zgody Narodów

Polak, Bogusław, Polak, Michał (wyb. i oprac.) 2008. „Wybitnie wroga jednostka”. Komuniści przeciwko generałowi Władysławowi Andersowi 1943-1970. Wybór dokumentów, Leszno : Wyd. Instytutu im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego

Polak, Bogusław, Polak, Michał (wyb. i oprac.) 2010. Zbrodnia katyńska 1940. Poszukiwanie prawdy 1941-1946, Koszalin : Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej

Polak, Edmund 1974. Kim jesteś, Basiu? Kraków : Wyd. Literackie

Polak, Ryszard 2001. Cywilizacje a Moralność w myśli Feliksa Konecznego, Lublin : Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej

Polanowski, Tadeusz (wyb.) 1968. Opowieści z różnych dróg. Opowiadania turystyczne, Warszawa : Sport i Turystyka

Polański, Edward (red.) 1999. Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Polański, Edward (red.) 2003. Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Polański, Edward (red.) 2016. Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, wyd. 4, popraw. i uzup., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Polański, Kazimierz (red.) 1980. Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich. T. 1. A-M, Wrocław etc. : ZNiO

Polański, Kazimierz (red.) 1984. Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich. T. 2. N-Pla, Wrocław etc. : ZNiO

Polański, Kazimierz (red.) 1984a. Słownictwo w opisie języka, Katowice : UŚ

Polański, Kazimierz (red.) 1988. Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich. T. 3. Pla-Prze, Wrocław etc. : ZNiO

Polański, Kazimierz (red.) 1990. Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich. T. 4. Prze-Uży, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Polański, Kazimierz (red.) 1992. Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich. T. 5. Wab-Żyw, Kraków : IJP PAN

Polański, Stanisław, Kowalewski, Aleksander, Daniluk, Jerzy 1965. Geometria dla konstruktorów, Warszawa : WNT

Polewka, Adam 1955. Kocham i nienawidzę, Kraków : Wyd. Literackie

Polewoj, Borys 1966. Opowieść o prawdziwym człowieku, przeł. J. Wyszomirski, wyd. 7, Warszawa : Iskry

Polewska, Aleksandra 2012. Zniszczę Twój Kościół, Kraków : Rafael

Polewska, Aleksandra 2014. Znaki Pana Boga, Kraków : Rafael

Polidorow, P. 1881. Książka informacyjna pocztowa dla użytku publiczności, przeł. M. Stodółkiewicz, Warszawa : Druk. J. Sikorskiego

Poliszczuk, Wiktor 2003. Ludobójstwo nagrodzone. Problem nacjonalizmu ukraińskiego w Polsce w zarysie, Toronto

Polkinghorne, John C. 2008. Jeden świat. Wzajemne relacje nauki i teologii, przekł. M. Chojnacki, Kraków : Wyd. WAM

Polkowska, Laura 2015. Język prawicy, Warszawa : UKSW

Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego

Pollak, Roman 1973. „Gofred” Tassa − Kochanowskiego, Wrocław etc. : ZNiO

Pollak, Seweryn 1971. Srebrny wiek i później. Szkice o literaturze rosyjskiej, Warszawa : Czytelnik

Pollak, Seweryn (oprac.) 1949. Wiersze o Stalinie. Wybór wierszy poetów radzieckich, Warszawa : Czytelnik

Pollak, Seweryn (red.) 1975. Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia. Księga druga. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO

Pollakówna, Joanna 1982. Malarstwo polskie między wojnami 1918—1939, Warszawa : Auriga

Pollakówna, Joanna 1999. Skąpa jasność, Warszawa : Czytelnik

Polony, Leszek 1986. Poetyka muzyczna Mieczysława Karłowicza. Program literacki, ekspresja i symbol w poemacie symfonicznym, Kraków : PWM

Polska 1998. Polska Akademia Nauk. Podstawowe przepisy prawa, Warszawa : Centrum Upowszechniania Nauki PAN

Polskie 2010. Polskie książki telefoniczne Warszawa 2011, Warszawa : Polskie Książki Telefoniczne

Połeć, Roman, Zawistowska, Zofia 1985. Dieta łatwo strawna, Warszawa : PZWL

Połtorak, Arkadiusz 1968. Norymberski epilog, tłum. J. Gonczarski, Warszawa : Wyd. MON

Pomian, Jan 1990. Józef Retinger. Życie i pamiętniki „szarej eminencji”, Warszawa : Pelikan

Pomian, Jerzy 1944. Z ziemi polskiej do szkockiej. Powieść, Edinburgh : Składnica Księgarska

Pomian, Krzysztof 1973. Człowiek pośród rzeczy. Szkice historycznofilozoficzne, Warszawa : Czytelnik

Pomian, Krzysztof 2009. Przeszłość jako przedmiot wiary. Historia i filozofia w myśli średniowiecza, wyd. 2 rozszerz., Warszawa : UW

Pomirowski, Leon 1928. Doktryna a twórczość. Rzecz o współczesnej krytyce, najnowszej prozie polskiej i dramacie, Warszawa : J. Mort-kowicz

Pomirowski, Leon 1933. Nowa literatura w nowej Polsce, Warszawa : Gebethner i Wolff

Pomirowski, Leon 1933a. Walka o nowy realizm, Warszawa : Gebethner i Wolff

Poniatowska, Dionizja 1900. Listy do Bohdana i Józefa Zaleskich. T. 1-2, Kraków : G. Gebethner i Sp.

Poniatowski, Józef 1936. Przeludnienie wsi i rolnictwa, Warszawa : Towarzystwo Oświaty Rolniczej

Poniatowski, Zygmunt 1971. Nowy Testament w świetle statystyki językowej, Wrocław etc. : ZNiO

Poniatowski, Zygmunt (red.) 1969. Mały słownik religioznawczy, Warszawa : Wiedza Powszechna

Poole, Michael 1993. Nauka a wiara. Przewodnik, Warszawa : Vocatio

Popcak, Gregory K. 2014. Pomysł Boga na twoje życie. Jak odkryć Boży plan, kiedy ludzkie plany zawodzą, przekł. M. Piątek, Kraków : eSPe

Popiel, Jacek 2006. Los artysty w czasach zniewolenia. Teatr Rapsodyczny 1941-1967, Kraków : UJ

Popiel, Karol 1966. Na mogiłach przyjaciół, London : Odnowa

Popiel, Karol 1967. Od Brześcia do „Polonii”, London : Odnowa

Popiel, Karol 1986. Generał Sikorski w mojej pamięci, wyd. 3 w kraju, Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych

Popiel, W. 1902. Kobieta wobec badań nauki współczesnej, Warszawa : Druk. A. T. Jezierskiego

Popielski, Bolesław 1968. Medycyna i prawo, wyd. drugie, rozszerz. i zmien., Warszawa : PZWL

Popiełuszko, Jerzy 2004. Kazania 1982-1984, Warszawa : Agencja Wydawnicza i Reklamowa AKCES

Popławska, Halina 1979. Na wersalskim trakcie, Warszawa : Iskry

Popławska, Ewa (red.) 2000. Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, Warszawa : Instytut Spraw Publicznych

Popławski, Henryk 1983. Zbrodnia zdrady ojczyzny. Zbrodnia szpiegostwa, Warszawa : Wyd. Prawnicze

Popowska-Taborska, Hanna (red.) 1997. Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy, Warszawa : SOW

Popowska-Taborska, Hanna, Duma, Jerzy (red.) 1997. Onomastyka i dialektologia. Prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa : SOW

Popper, Karl R. 1984. Nędza historycyzmu, Warszawa : Krąg

Popper, Karl R. 1992. Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, przeł. A. Chmielewski, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Popper, Karl R. 1996. Wszechświay otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu, przekł. A. Chmielewski, Kraków : Znak

Popper, Karl R. 1999. Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Poprawa, Jan (red.) 2003. Fama grzeje czyli całkowicie nieobiektywna encyklopedia Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej, Kraków : Wyd. MCDN

Poprzęcka, Maria 1977. Akademizm, Warszawa : WAiF

Poradnik 1923. Poradnik dla polonistów w pytaniach i odpowiedziach. Opracowany z inicjatywy i przy współudziale profesora Józefa Ujejskiego przez Komisję Redakcyjną Koła Polonistów, Warszawa : Nakł. Koła Polonistów Słuchaczy UW

Poradowski, Michał 2004. Nowy Światowy Ład, wyd. 2, popraw., Wrocław : Nortom

Porayski-Pomsta, Józef (red.) 2002. Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, Warszawa : Elipsa

Porayski-Pomsta, Józef (red.) 2008. Diagnoza i terapia w logopedii, Warszawa : Elipsa

Porayski-Pomsta, Józef (red.) 2010. Nauka o języku polskim dla cudzoziemców. Podręcznik dla studentów i lektorów języka polskiego, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Porayski-Pomsta, Józef, Zgółkowa, Halina (red.) 1997. Studia pragmalingwistyczne, Warszawa : Elipsa

Porębina, Gabriela 1989. Od Proletkultu do realizmu socjalistycznego. Węzłowe problemy literatury radzieckiej okresu międzywojennego, Katowice : Śląsk

Porębina, Gabriela (red.) 1977. Rusycystyczne studia literaturoznawcze. Praca zbiorowa. 2, Katowice : UŚ

Porębscy, Helena i Eugeniusz 1931-1932. Cuda techniki. Cykl odczytów […], Warszawa : Instytut Szerzenia Praktycznej Wiedzy Przemysłowej

Porębscy, Helena i Eugeniusz 1932. Cuda techniki. Cykl odczytów […]. Cz. II, Warszawa : Instytut Szerzenia Praktycznej Wiedzy Przemysłowej

Porębski, Czesław 2000. O Europie i Europejczykach, Kraków : Znak

Porębski, Eugeniusz 1920. Stal. Hartowanie, cementacja, wyrób narzędzi, zastosowanie w budowie samochodów, wyd. 2, Lwów : Nakł. autora

Porębski, Eugeniusz 1922. Samochód. T. 3. Budowa i naprawa samochodów, Lwów : Księgarnia Wydawnicza H. Altenberga

Porębski, Eugeniusz 1927. Wykłady psychotechniki, Warszawa : Towarzystwo Organizacji Naukowej

Porębski, Eugeniusz 1929. Cuda techniki. Cykl odczytów wygłoszonych przed mikrofonem Polskiego Radia w 1927 i 1928, Warszawa : M. Arct

Porębski, Eugeniusz 1930. Cuda techniki. Cykl odczytów wygłoszonych przed mikrofonem Polskiego Radia w 1929. Rocznik drugi, Warszawa : Gebethner i Wolff

Porębski, Eugeniusz 1931. Cuda techniki. Cykl odczytów […], Warszawa : W. Nowakowski

Porębski, Eugeniusz 1932. Organizacja małego i średniego przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa : Instytut Szerzenia Praktycznej Wiedzy Przemysłowej

Porębski, Eugeniusz 1934. Wielcy twórcy nauki, Warszawa : TEiM

Porębski, Mieczysław 1965. Granica współczesności. Ze studiów nad kształtowaniem się poglądów artystycznych XX wieku, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Porębski, Mieczysław 1972. Ikonosfera, Warszawa : PIW

Porębski, Mieczysław 1979. Dzieje sztuki w zarysie. T. 1. Od paleolitu po wieki średnie, Warszawa : Arkady

Porębski, Mieczysław 1986. Sztuka a informacja, Krakow : Wyd. Literackie

Porębski, Mieczysław 1989. Z. po-wieść, Warszawa : PIW

Porwit, Krzysztof 1968. Zagadnienia rachunku ekonomicznego w planie centralnym, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : PWE

Porwit, Krzysztof 1970. Z teorii i praktyki planowania, Warszawa : PWE

Posacki, Aleksander 2007. Psychologia i New Age. Psychologiczne terapie czy okultystyczne inicjacje? Gdańsk : Wyd. Arka Noego

Posadzy, Ignacy 1935. Drogą pielgrzymów. Wrażenia z objazdu kolonij polskich w Południowej Ameryce, wyd. trzecie, Potulice : Nakł. Seminarjum Zagranicznego

Posner, S. 1903. Nad otchłanią (W sprawie handlu żywym towarem). Cz. I, Warszawa : Księgarnia Naukowa

Pospiszyl, Irena 2008. Patologie społeczne, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Pospiszyl, Kazimierz 1986. Psychologia kobiety, wyd. 2 uzup., Warszawa : PWN

Post, Michał (red.) 1999. Festschrift for Professor Jan Cygan on the occasion of his 70th birthday, Wrocław : UWr

Poświatowska, Halina 2001. Wszystkie wiersze, wyd. 1, dodruk 2, Kraków : Wyd. Literackie

Poświatowska, Halina 2015. Listy, Kraków : Wyd. Literackie

Potasińska, Paulina 2015. Kult, mit i kompleks. Figury autokreacji w twórczości Leopolda Tyrmanda, Marka Hłaski i Tadeusza Konwickiego, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Potkański, Karol 1905. O pochodzeniu wsi polskiej, Lwów : Druk. Ludowa

Potkowski, Edward 1984. Książka rękopiśmienna w kulturze polskiej średniowiecznej, Warszawa : LSW

Potocka, Anastazja 1992. Pamiętnik Anastazji P., Warszawa : Refleks

Potocka, Anna Stanisławowa 1927. Mój pamiętnik, Kraków : Nakładem Rodziny

Potocki, Antoni 1903. Szkice i wrażenia literackie, Lwów : Towarzystwo Wydawnicze

Potocki, F. A. 1877. Słownik polskiego i rosyjskiego języka. Część pierwsza polsko-rosyjska, wyd. 2, Lipsk

Potocki, Henryk 1928. W krainie Massajów, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Potocki, Karol 1998. „7 Bram”. Mój pamiętnik z niemieckiej niewoli, Warszawa : Zakład Wydawniczo-Poligraficzny

Poupard, Paul 2000. Papież, tłum. J. Wilkońska, Kraków : Wyd. WAM ; ASSIMIL Polska

Powell, John 2011. Jak kochać i być kochanym, przekł. T. Smiatacz, Pelplin : Bernardinum

Powers, Margaret Fishback 1997. Ślady na piasku, przekł. A. Nowak, Poznań : Zysk i S-ka

Poznański, Karol (wyb. i oprac.) 1993. Walka caratu ze szkołą polską w Królestwie Polskim w latach 1831-1870. Materiały źródłowe, Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Pozner, Vladimir 1950. Stany nie bardzo Zjednoczone, przekł. A. i A. Sternowie, Warszawa : PIW

Pożerski, Edward 1936. Nauka przyrządzania potraw w sześciu lekcjach czyli wstęp do kuchni domowej […]. Z 100 wydania francuskiego przetłumaczyły R. P. i C. T., Warszawa : Delta

Półtawska, Wanda 1962. I boję się snów…, Warszawa : Czytelnik

Półtawska, Wanda 1969. Stare rachunki, Warszawa : Czytelnik

Półtawska, Wanda 1997. Przygotowanie do małżeństwa, Kraków : Wyd. WAM

Półtawska, Wanda 2001. Z prądem i pod prąd, Częstochowa : Edycja Świętego Pawła

Półtawski, Andrzej 1973. Świat, spostrzeżenie, świadomość. Fenomenologiczna koncepcja świadomości a realizm, Warszawa : PWN

Pralong, Joël 2015. Fałszywe poczucie winy. Spojrzenie, które uzdrawia, przeł. L. Danilecka, Kraków : Wyd. Karmelitów Bosych

Prasa 1978. Prasa Stronnictwa Demokratycznego. Tradycje i współczesność. Materiały z naukowej konferencji prasoznawczej zorganizowanej w 20-lecie Wydawnictwa „Epoka” i „Kuriera Polskiego”, Warszawa : Epoka

Prawa 1983. Prawa człowieka i obywatela w PRL (13. XII. 1981 – 31. XII. 1982), Paryż : Instytut Literacki

Preiss, Paulina 1969. Biurokracja totalna, Paryż : Instytut Literacki

Prejs, Marek 1999. Egzotyzm w literaturze staropolskiej. Wybrane problemy, Warszawa : IFP Wydziału Polonistyki UW

Prévost, Antoine François 1958. Historia Manon Lescaut i kawalera des Grieux, wyd. 3, Warszawa : PIW

Preyzner, Marcin 2001. Kategorie gramatyczne, czy(li) kategorie naszego (nie)myślenia o języku. Kategorie gramatyczne, czy(li) (kategorie) nasze(go) (nie)myślenie/(a) o języku. Kategorie gramatyczne? – a co to takiego? Częstochowa : WSP

Preyzner, Marcin 2006. Uspójnianie tekstu, Kielce : Akademia Świętokrzyska

Preyzner, Marcin (red.) 1986. Język. Teoria – dydaktyka. Materiały VII Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków […], Kielce : WSP

Preyzner, Marcin (red.) 1987. Język. Teoria – dydaktyka. Materiały VIII Konferencji […], Kielce : WSP, 1987

Prieto, Luis J. 1970. Przekazy i sygnały, tłum. J. Lalewicz, Warszawa : PWN

Prieur, Jean 1999. Symbole świata, przekł. J. Kluza, Warszawa : TOMaCO

Prigogine, Ilya, Stengers, Isabelle 1990. Z chaosu ku porządkowi. Nowy dialog człowieka z przyrodą, przeł. K. Lipszyc, Warszawa : PIW

Prinke, Rafał T. 2000. Fontes ex machina. Komputerowa analiza źródeł historycznych, Poznań : PAN

Priszwin, Michał 1949. Korzeń życia i inne opowiadania, przekł. A. Stawar, P. Hertz, wyd. drugie, Warszawa : Czytelnik

Proces 1949. Proces Adama Doboszyńskiego, Stenogram z rozprawy sądowej, Warszawa : KiW

Profesor 2004. Profesor Jean Galot SJ. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin : KUL

Projekt 2003. Projekt Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy […], Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Prokop, Jan 1964. Euklides i barbarzyńcy. Szkice literackie, Warszawa : Czytelnik

Prokop, Jan 1997. Sowietyzacja i jej maski. PRL w latach stalinowskich, Kraków : Viridis

Prokop, Jan 2002. Od Robespierre’a do Lenina. Ideologie − mity polityczne − wyobraźnia zbiorowa, Kraków : Arcana

Prokop, Jan 2004. Polak, jaki jest nie(ch) każdy widzi. O rozchwianiu tożsamości na progu Europy, Kraków : Księgarnia Akademicka

Promiński, Marian 1956. Salamandra, Kraków : Wyd. Literackie

Promiński, Marian 1958. Atrament i krew, Warszawa : Czytelnik

Promyk, Kazimierz 1888. Józef Ignacy Kraszewski. O jego życiu i wielkiéj pracy pisarskiéj, Warszawa : Księgarnia Krajowa i Gazeta Świąteczna Konrada Prószyńskiego

Proner, Mieczysław (zebr. i ułożył) 1927. Słownictwo anatomiczno-botaniczne. Skrót według projektu słownictwa Wł. Mazurkiewicza, Warszawa : Nakł. F. Heroda

Pronzato, Alessandro 2003. Śladami Samarytanina. Pielgrzymka do sanktuarium człowieka, tłum. J. Chapska, Kraków : Wyd. Salwator

Propp, Włodzimierz 1976. Morfologia bajki, tłum. W. Wojtyga-Zagórska, Warszawa : KiW

Proroctwo 20xx. Proroctwo. Dekalog według św. Jana Pawła II, Kraków : Wyd. AA

Prorok, Leszek 1967. Lądy nieuniknione, Warszawa : Czytelnik

Prorok, Leszek 1972. Szkice bałtyckie i inne, Wrocław etc. : ZNiO

Prorok, Leszek 1976. Wielki zgiełk, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Prorok, Leszek 1980. Przyboje, Warszawa : Czytelnik

Prorok, Leszek 1980a. Kepi wojska francuskiego, wyd. 2, Warszawa : PIW

Prosimy 1974. Prosimy was o uśmiech, Warszawa : Horyzonty

Proskurin, Aleksander (wyb.) 1989. Fenomen Stalina, przekł. M. Kotowska, wyd. 2, Warszawa : MAW

Protokoły 1981. Protokoły porozumień Gdańsk Szczecin Jastrzębie. Statut NSZZ „Solidarność”, Warszawa : KAW

Próchniewicz, Henryk 2016. Kierowca doskonały B, wyd. 4, Warszawa : Grupa Image

Próchnik, Adam 1922. Dzieje chłopów w Polsce, Lwów : Ludowe Spółdz. Tow. Wydawnicze

Próchnik, Adam 1950. Bunt łódzki w roku 1892. Studium historyczne, Warszawa : KiW

Prüffer, Jan 1947. Studia nad motylami Wileńszczyzny, Toruń : TNT

Prus, Bolesław 1953. Kroniki. T. 2, Warszawa : PIW

Prus, Bolesław 1954. Kroniki. T. 3, Warszawa : PIW

Prus, Bolesław 1955. Kroniki. T. 4, Warszawa : PIW

Prus, Bolesław 1955a. Kroniki. T. 5, Warszawa : PIW

Prus, Bolesław 1956. Kroniki. T. 1. Cz. 1, Warszawa : PIW

Prus, Bolesław 1956a. Kroniki. T. 1. Cz. 2, Warszawa : PIW

Prus, Bolesław 1957. Kroniki. T. 6, Warszawa : PIW

Prus, Bolesław 1958. Kroniki. T. 7, Warszawa : PIW

Prus, Bolesław 1959. Kroniki. T. 8, Warszawa : PIW

Prus, Bolesław 1960. Kroniki. T. 9, Warszawa : PIW

Prus, Bolesław 1960a. Kroniki. T. 10, Warszawa : PIW

Prus, Bolesław 1961. Kroniki. T. 11, Warszawa : PIW

Prus, Bolesław 1962. Kroniki. T. 12, Warszawa : PIW

Prus, Bolesław 1963. Kroniki. T. 13, Warszawa : PIW

Prus, Bolesław 1964. Kroniki. T. 14, Warszawa : PIW

Prus, Bolesław 1965. Kroniki. T. 15, Warszawa : PIW

Prus, Bolesław 1966. Kroniki. T. 16, Warszawa : PIW

Prus, Bolesław 1967. Kroniki. T. 17, Warszawa : PIW

Prus, Bolesław 1968. Kroniki. T. 18, Warszawa : PIW

Prus, Bolesław 1969. Kroniki. T. 19, Warszawa : PIW

Prus, Bolesław 1970. Kroniki. T. 20, Warszawa : PIW

Prus, Bolesław 1984. Pisma wybrane. T. 1-6, wyd. 2, Warszawa : PIW

Prus, Edward 1995. Holocaust po banderowsku. Czy Żydzi byli w UPA? Wrocław : Nortom

Prusak, Feliks 1973. Pociągnięcie podejrzanego do odpowiedzialności w procesie karnym, Warszawa : Wyd. Prawnicze

Prusiński, Antoni 1983. Podstawy neurologii klinicznej. Podręcznik dla studentów, wyd. 4, popraw. i uzup., Warszawa : PZWL

Prusiński, Antoni 1983a. Poradnik dla chorych na migrenę, Warszawa : PZWL

Prusiński, Antoni (red.) 1978. Udar mózgu, Warszawa : PZWL

Pruszyński, Aleksander 2018. Ile Żydzi Polakom zawdzięczają, Mińsk etc. : Aga

Pruszyński, Ksawery 1937. Podróż po Polsce, Warszawa : Rój

Pruszyński, Ksawery 1937a. W czerwonej Hiszpanii, Warszawa : Rój

Pruszyński, Ksawery 1972. Trzynaście opowieści, wyd. 4, Warszawa : Czytelnik

Pruszyński, Ksawery 1989. Wybór pism 1940-1945, Warszawa : Rytm

Pruszyński, Ksawery 1990. Publicystyka. T. I. 1931-1939. Niezadowoleni i entuzjaści, Warszawa : PIW

Pruszyński, Ksawery 1990a. Publicystyka. T. II. 1940-1948. Powrót do Soplicowa, Warszawa : PIW

Pruszyński, Mieczysław 1984. W Moskice nad III Rzeszą, Warszawa : Wyd. MON

Pryszmont, Jan 2003. Ukryta stygmatyczka. Siostra Wanda Boniszewska (1907-2003), Szczecinek : Fundacja „Nasza Przyszłość”

Przebieg 2000. Przebieg negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Najważniejsze działania dostosowawcze. Stan na 1 stycznia 2000 roku, Warszawa : Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej

Przebinda, Grzegorz, Smaga, Józef 2000. Kto jest kim w Rosji po 1917 roku, Kraków : Znak

Przeciw 1973. Przeciw niewolnictwu. Głos wolnej Rosji, Paryż : Instytut Literacki

Przedpełska-Trzeciakowska, Anna (wyb. i oprac.) 1971. OIpowiadania pisarzy angielskich XIX w., Warszawa : Nasza Księgarnia

Przegląd 1997. Przegląd narodowej polityki naukowej i technicznej, Warszawa : Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Przelaskowski, R. 1935. Program prac wewnętrznych w archiwach nowożytnych, Warszawa : Sekcja Archiwalna Towarzystwa Miłośników Historii

Przemski, Leon 1947. Rzeczy, kraje, obyczaje. Ibvrazki z dziejów cywilizacji, wyd. drugie, przejrz. i popraw., Łódź : Książka

Przemski, Leon 1949. Henryk Kamieński, Warszawa : PIW

Przemski, Leon 1953. Edward Dembowski, Warszawa : PIW

Przepiórkowski, Adam et al. (red.) 2012. Narodowy Korpus Języka Polskiego. Praca zbiorowa, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Przepraszam 1983. Przepraszam, czy tu biją? Warszawa : Oficyna Copyright

Przerwa-Tetmajer, Kazimierz 1901. Hasła, Kraków : D. E. Friedlein

Przerwa-Tetmajer, Kazimierz 1910. Maryna z Hrubego (na Skalnem Podhalu), Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa

Przerwa-Tetmajer, Kazimierz 1952. Maryna z Hrubego. Cz. 1. Legendy Tatr, wyd. nowe, Warszawa : PIW

Przesmycki, Zenon 1914. Pro arte. Uwagi o sztuce i kulturze, Warszawa ; Lwów : Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów

Przestalski, Stanisław 1970. Wstępo do biofizyki, Warszawa ; Wrocław : PWN

Przestańcie 2014. Przestańcie się lękać! Z Arcybiskupem Stanisławem Wielgusem rozmawia Sebastian Karczewski, Warszawa : Veritatis Splendor

Przetacznikowa, Maria 1967. Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży, Warszawa : PZWS

Przetwory 1948. Przetwory z owoców i warzyw, Warszawa : Zarząd Główny Związku Samopomocy Chłopskiej Wydział Kobiecy

Przewęda, Ryszard 1973. Rozwój somatyczny i motoryczny, Warszawa : PZWS

Przewodnik 1842. Przewodnik dla dam czyli Rady dla płci pięknej, Warszawa : Druk. P. Baryckiego

Przewodnik 1943. Przewodnik dla instruktorów rolnych, Krakau : Agrarverlag

Przewodnik 1976. Przewodnik po Polsce, wyd. 4 zmien. i popraw., Warszawa : Sport i Turystyka

Przewoźnik, Andrzej, Adamska, Jolanta 2010. Katyń. Zbrodnia, prawda, pamięć, Warszawa : Świat Książki

Przezdziecki, Franciszek 1978. Elektrotechnika i elektronika, wyd. trzecie, Warszawa : PWN

Przybora, Jeremi 1969. Listy z podróży. Poczta druga, Warszawa : Czytelnik

Przyborowska-Klimczak, Anna, Staszewski, Wojciech Szczepan (oprac.) 2005. Traktaty o przyjaźni i współpracy zawarte przez Polskę. Wybór dokumentów, Lublin : Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze

Przyboś, Julian 1963. Sens poetycki, Kraków : Wyd. Literackie

Przyboś, Julian 1966. Liryki 1930–1964, Warszawa : PIW

Przyboś, Julian 1970. Zapiski bez daty, Warszawa : PIW

Przybylik, Marek 2009. To było tak. Dzień Targowy. Coparotygodnik schyłkowego Peerelu, Warszawa : Latarnik

Przybyliński, Sławomir 2007. „Dziara”, „cynkówka”, „kolka” − zjawisko tatuażu więziennego, Kraków : Impuls

Przybylska, Renata, Kąś, Józef, Sikora, Kazimierz (red.) 2010. Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, Kraków : Księgarnia Akademicka

Przybylska, Renata, Przyczyna, Wiesław (red.) 2005. Zasady pisowni słownictwa religijnego, wyd. drugie poszerz., Tarnów : Biblos

Przybylski, Henryk 1972. Front Morges w okresie II Rzeczypospolitej, Warszawa : PWN

Przybylski, Ryszard 1964. Dostojewski i «przeklęte problemy». Od «Biednych ludzi» do «Zbrodni i kary», Warszawa : PIW

Przybylski, Ryszard 1985. Wtajemniczenie w los. Szkice o dramatach, Warszawa : PIW

Przybysz, Janusz 1980. Trzynastego w piątek, wyd. 2, Poznań : Wyd. Poznańskie

Przybyszewski, Jan 1897. Język rosyjski w katolickim rytuale i w dodatkowym nabożeństwie, Lwów : Nakł. Z. A. St. Hossmanna

Przybyszewski, Stanisław 1922. Krzyk. Powieść, wyd. 2, Warszawa etc. : Lektor

Przyłuski, Józef 1917. Prace ręczne na tle geometrii początkowej dla ochron i szkół. Składanki, przeplatanki i nalepianki, Warszawa : Druk. St. Swięcki

Przyłuski, Józef 1921. Prace ręczne w zastosowaniu do nauczania rysunków […]. (Książka dla ucznia), wyd. 3 rozszerz., Warszawa : Nasza Księgarnia, 1921

Przyłuski, Józef 1922. Odrodzenie młodzieży przez prace ręczne (slöjd), wyd. 2 rozszerz. i uzup., Warszawa : Nasza Księgarnia

Przymanowski, Janusz 1969. Czterej pancerni i pies. 2, Warszawa : Wyd. MON

Przypkowski, Andrzej 1969. Gdy wrócisz do Montpellier…, Warszawa : Wyd. MON

Przypkowski, Andrzej 1973. Arena, Warszawa : Wyd. MON

Przypkowski, Andrzej 1980. Victoria, Warszawa : Wyd. MON

Przypkowski, Tadeusz (oprac.) 1948. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Przewodnik, Warszawa : Związek Historyków Sztuki i Kultury

Przyrowski, Zbigniew (wyb.) 1976. Wołanie na Mlecznej Drodze, Warszawa : Nasza Księgarnia

PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności

Pstyga, Alicja (red.) 2003. Wokół struktury słowa, Gdańsk : UG

Pstyga, Alicja, Szcześniak, Krystyna (red.) 2002. Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, Gdańsk : UG

Puchaczewski, Michał (red.) 1993. Słownik powiedzonek, przykazań i przysłów wulgarnych, [s.l.] : PPLL

Puchnarewicz, Elżbieta 2003. Państwo a rodzina we współczesnym Egipcie, Warszawa : Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Pulikowska, Jadwiga 2004. O kobiecości, Poznań : Inicjatywa Wydawnicza „Jerozolima”

Pulikowski, Jacek 2008. Warto zadbać o „te sprawy”, Poznań : Inicjatywa Wydawnicza „Jerozolima”

Pulikowski, Jacek 2011. Małżeństwo i rodzina 50 pytań. Mały poradnik rodziny chrześcijańskiej, Kraków : Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi

Pulikowski, Jacek 2012. Zakochanie… i co dalej? Częstochowa : POMOC Wyd. Misjonarzy Krwi Chrystusa

Pullat, Raimo 2018. Świat rzeczy mieszkańca Tallinna w dobie Oświecenia, przekł. A. Juga-Szymańska, Kraków : PAU

Pullat, Raimo, Pullat, Risto 2013. Morze wódki. Przemyt spirytusu na Bałtyku w okresie międzywojennym, tłum. E. Juga, A. Juga-Szymańska, Kraków : PAU

Puławski, Antoni 1918. Jak urządzić zdrowe życie w zagrodzie wiejskiej, Warszawa : Druk. Klamkowski i Rajski

Punnet, Reginald Crundall 1913. Mendelizm, przeł. E. Malinowski, Warszawa : E. Wende ; Lwów : H. Altenberg

Puppel, Stanisław (red.) 1998. Scripta manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia istnienia Wydziału Neofilologii UAM (1988 – 1998), Poznań : Wydział Neofilologii UAM

Puppel, Stanisław, Tomaszkiewicz, Teresa (red.) 2013. Scripta manent − res novae, Poznań : UAM

Purwin, Jan 1913. Szkice ekonomiczne, Warszawa : Nakł. Rodziny

Puryszkiewicz, Włodzimierz 1992. Zabiłem Rasputina, przeł. J. Gondowicz, Warszawa : Krąg

Pustelnik, Anastazja 2016. Świąteczne przepisy siostry Anastazji, Kraków : Wyd. WAM

Pustelnik, Anastazja 2016a. Wielkanoc z siostrą Anastazją. Przepisy wielkanocne, Kraków : Wyd. WAM

Pusz, Wiesław 1985. Epistolografia menipejska w Oświeceniu postanisławowskim, Łódź : UŁ

Pusz, Wiesław 1992. Między Krasickim i Słowackim. Studia, eseje, opinie, Kraków : Universitas

Puszkin 1955. Puszkin we wspomnieniach swoich współczesnych, tłum. I. Tuwim, J. Stawiński, Warszawa : Czytelnik

Puszkin, Aleksander 1949. Opowieści, Warszawa : KiW

Puszkin, Aleksander 1956. Eugeniusz Oniegin, przeł. A. Ważyk, wyd. 3, Warszawa : PIW

Puszkin, Aleksander 1970. Eugeniusz Oniegin. Romans wierszem, przeł. A. Ważyk, wyd. drugie zmien., Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Puszkin, Aleksander 1973. Opowieści. Opowieści Biełkina, Dama pikowa, Córka kapitana, przeł. S. Pollak et al., Wrocław etc. :ZNiO

Puś, Wiesław 2003. Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793-1914, wyd. 3, Łódź : UŁ

Putrament, Jerzy 1953. Wrzesień. T. 1-2, Warszawa : Wyd. MON

Putrament, Jerzy 1954. Rozstaje, Warszawa : Wyd. MON

Putrament, Jerzy 1954a. Wrzesień. Powieść, wyd. 4, Warszawa : Wyd. MON

Putrament, Jerzy 1956. Dwa łyki Ameryki, Warszawa : Czytelnik

Putrament, Jerzy 1956a. Wakacje, Warszawa : Czytelnik

Putrament, Jerzy 1961. Chińszczyzna, Warszawa : Czytelnik

Putrament, Jerzy 1966. Arka Noego, wyd. 5, Warszawa : Wyd. MON

Putrament, Jerzy 1970. Pół wieku. 4. Literaci, Warszawa : Czytelnik

Putrament, Jerzy 1980. Pisma. 7. Arkadia, Warszawa : KiW

Putrament, Jerzy 1989. Wołomin. Felietony, Warszawa : Czytelnik

Puzynina, Jadwiga 1982. Językoznawstwo a aksjologia //BPTJ 39 (1982): 23-32

Puzynina, Jadwiga 1990. Słowo Norwida, Wrocław etc. : ZNiO

Puzynina, Jadwiga 1992. Język wartości, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Puzynina, Jadwiga 1994. Derywaty z przedrostkiem bez– w poezji Cypriana Norwida //ZN UG. FP. PJ 17-18 (1994): 193-203

Puzynina, Jadwiga 1997. Słowo–wartość–kultura, Lublin : TN KUL

Puzynina, Jadwiga 2011. Kultura słowa ważny element kultury narodowej, Łask : Leksem

Puzynina, Jadwiga (red.) 1993. Etyka międzyludzkiej komunikacji, Warszawa : Semper

Puzynina, Jadwiga, Teleżyńska, Ewa (red.) 1992. „Całość” w twórczości Norwida. Praca zbiorowa, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Pużyński, Stanisław (red.) 1993. Leksykon psychiatrii, Warszawa : PZWL

Pyczek, Wacław 1999. Jerozolima Słoneczna Juliusza Słowackiego, Lublin : KUL

Pyka, Małgorzata 2011. Poradnik „Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych”, Warszawa : Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

Pyłka-Gutowska, Ewa 2001. Ekologia z ochroną środowiska. Przewodnik, wyd. piąte popraw., Warszawa : Oświata

Pytel, Laura 1971. Co należy wiedzieć o ciąży, porodzie i połogu, wyd. 3, Warszawa : PZWL

Pytlas, S., Kita, J. (red.) 2006. Historia, społeczeństwo, gospodarka. Profesorowi Wiesławowi Pusiowi w czterdziestolecie pracy naukowej, Łódź : UŁ

Pyzałka, Rafael (red.) 1996. To, co Boskie, to, co ludzkie. Materiały z sesji „Poezja religijna, metafizyczna, czy…?”, Wrocław : TPPW

Pyziak-Szafnicka, Małgorzata (red.) 2004. Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Kraków : Zakamycze

Quine, Willard Van Orman 1986. Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, przeł. B. Stanosz, Warszawa : PIW

Quine, Willard Van Orman 1995. Różności. Słownik prawie filozoficzny, przeł. C. Cieśliński, Warszawa : Fundacja Aletheia

Quine, Willard Van Orman 1999. Słowo i przedmiot, przeł. C. Cieśliński, Warszawa : Fundacja Aletheia

Quine, Willard Van Orman 2006. Korzenie ontologii. Wykłady im. Paula Carusa, przeł. B. Stanosz, Warszawa : Aletheia

Rabelais, François 1949. Gargantua i Pantagruel. T. 1-4, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa : PIW

Rabinowicz, Michał 1985. Życie codzienne w ruskim i rosyjskim mieście feudalnym, przeł. W. Dłuski, Warszawa : PIW

Rachwałowa, Maria 1986. Słownictwo tekstów naukowych, Wrocław etc. : ZNiO

Raciborski, Mxxx, Sawicki, Lxx 1914. Badanie i ochroba zabytków przyrody. Program pracy dla działaczy kulturalnych, Kraków : Wyd. Tow. Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza

Raczkow, Boris 1976. Nafta a polityka światowa, tłum. W. Głuchowski, Warszawa : KiW

Raczyńska, Katarzyna (red.) 2005. Historia książki na terenach pogranicza i jej rola w kształtowaniu społeczeństw wielokulturowych. Materiały z polsko-niemieckiej konferencji bibliotekarzy […], Zielona Góra : Pro Libris

Raczyński, Aleksander 1930. Polskie prawo pracy, Warszawa : Księgarnia F. Hoesicka

Radek, Karol 1935. Portrety i pamflety, Warszawa : Wyd. M. Fruchtmana

Radek, Zygmunt 1957. Miasto i ludzie,Warszawa : Czytelnik

Radgowski, Michał 1982. Znać życie, Warszawa : Czytelnik

Radiszczew, Aleksander 1954. Podróż z Petersburga do Moskwy, przeł. S. Pollak, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich

Radlicz-Rühlowa, Halina 1968. Co to jest kamień, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne

Radlińska, Helena 1947. Oświata dorosłych. Zagadnienia, dzieje formy, pracownicy, organizacja, Warszawa : Ludowy Instytut Oświaty i Kultury

Radlińska, Helena 1979. Oświata i kultura wsi polskiej. Wybór pism, Warszawa : LSW

Radliński, Ignacy 1904. Prorocy hebrajscy wobec krytyki i dziejów, Warszawa : Księgarnia T. Paprockiego i Sp.

Radliński, Ignacy 1905. Dzieje jednego boga, Warszawa : Biblioteka Naukowa

Radliński, Ignacy 1907. Na przełomie dziejowym. Początki piśmiennictwa judaistyczno-chrześcijańskiego, Warszawa : Centnerszwer i S-ka

Radliński, Ignacy 1907a. Dwa dokumenty ludzkości (Dziesięcioro przykazań bożych i Deklaracya praw człowieka), Warszawa : Centnerszwer i S-ka

Radliński, Ignacy 1912. Jezus, Paweł, Spinoza. Rzecz historyczno-społeczna, Warszawa : Wyd. Tygodnika „Prawda”

Radliński, Ignacy 1918. Mężczyzna a kobieta, Warszawa : Nakł. Kasy Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich

Radliński, Ignacy 1919. Jehowa, mrok średniowiecza i król pruski Wilhelm II, Warszawa : Kasa Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich

Radnóti, Miklós 1974. Pod znakiem Bliźniąt, przeł. J. Zimierski, Warszawa : Czytelnik

Radowicz, Kazimierz 1969. Kawalerowie Virtuti, Warszawa : Wyd. MON

Radwański, Roman 1985. Socjalne państwo prawne w doktrynie Republiki Federalnej Niemiec 1945-1969, Opole : Instytut Śląski

Radzik, Ryszard, Sajewicz, Michał (red.) 2010. Białoruś. Przeszłość i teraźniejszość. Kultura, literatura, język, Lublin : UMCS

Radzikowska, Agnieszka 2011. Jan Paweł II Papież Polak. Pontyfikan miłości i nadziei, Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska

Radzikowski, Władysław 1967. Ekonomiczny rachunek repartycji zadań i środków zjednoczenia przemysłowego, Warszawa : PWE

Radzikowski, Władysław 1970. Metody matematyczne i statystyczne w przedsiębiorstwie, Warszawa : PWE

Radzikowski, Władysław 1979. Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami techniczno-ekonomicznymi, Warszawa : PWE

Radzimiński, Józef 1939. Budujemy Polskę, Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa

Radzymińska, Józefa 1964. Druga ziemia, Łódź : Wyd. Łódzkie

Radzymińska, Józefa 1978. Czternaście lat mroku, Kraków : Wyd. Literackie

Rafacz, Józef 1935. Dzieje i ustrój Podhala nowotarskiego za czasów dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Wyd. Kasy im. Mianowskiego

Rainis, Jānis 1969. Czas słońca i inne wiersze, przeł. S. F. Kolbuszewski, J. Kolbuszewski, Warszawa : PIW

Rainko, Stanisław 1978. Świadomość i historia. Studia nad społeczną rolą świadomości, Warszawa : Czytelnik

Rajczak, F. 1983. Ambaje, Łódź : Wyd. Łódzkie

Rajkowska 2010. Rajkowska. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa : Krytyka Polityczna

Rajman, Jan 1965. Uprzemysłowienie a przemiany ludnościowo-osadnicze województwa opolskiego, Katowice : Śląsk

Rak, Jan 1980. Dumania i wiersze, Warszawa : LSW

Rakoczy, Eustachy 2001. Znak Ojczyzny. Jasnogórski ryngraf w polskiej tradycji rycersko-żołnierskiej, Częstochowa : Wyd. Akademii Polonijnej „Educator”

Rakowiecki, Janusz 1974. Podstawy metrologii, wyd. drugie popraw., Warszawa : WSiP

Rakowski, Mieczysław F. 1981. Rzeczpospolita na progu lat osiemdziesiątych, Warszawa : PIW

Rakowski, Mieczysław F. 1985. Czasy nadziei i rozczarowań, Warszawa : Czytelnik

Rapacki, Adam 1947. My sami w gospodarce, Warszawa : Związek Gospodarczy Spółdzielni R. P.

Rapacki, Adam 1982. Przemówienia, artykuły, wywiady 1957-1968, Warszawa : KiW

Rapalski, Stanisław 1960. Byłem w piekle. Wspomnienia z Radogoszcza, Łódź : Wyd. Łódzkie

Rapf, Feliks 1957. Zagadnienia z astronomii elementarnej. Zbiór zadań, Warszawa : PZWS

Rapnicki, Marek 2016. Książęta smaku. Rzym według Marka II, Kraków ; Racibórz : Wyd. Kasper

Raspail, Jean 2015. Obóz świętych, przeł. M. Miszalski, Warszawa : Fronda

Raszewski, Piotr K. 1964. Wstęp do rachunku tensorowego, tłum. T. Huskowski, L. Szamkołowicz, wyd. drugie, Warszawa : PWN

Rataj, Maria 1962. Zaułki grzecznego miasta. Wspomnienia, Poznań : Wyd. Poznańskie

Ratajczakowa, Dobrochna 2006. W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze. T. 1-2, Wrocław : UWr

Ratajski, Lech 1963. Afryka, Warszawa : Wiedza Powszechna

Raters, Marie-Luise 2010. Filozof bez brody czyli jak polubić myślenie, przeł. E. Drzazgowska, Warszawa : Pax

Ratoń, Kazimierz 1974. Gdziekolwiek pójdę…, Warszawa : Iskry

Ratyńska, Hanna 1973. Literatura dziecięca w prbgacy przedszkola, Warszawa : PZWS

Raviv, Dan, Melman, Yossi 1993. …A każdy szpieg to książę. Pełna historia wywiadu izraelskiego, przeł. E. Możejko, Warszawa : KiW

Rawicz, Jerzy 1974. Do pierwszej krwi, Warszawa : Czytelnik

Rawicz, Jerzy 1976. Diabeł przegrany, Warszawa : Czytelnik

Razowski, Józef 1987. Słownik entomologiczny, Warszawa : PWN

Rąb, Jacek 1981. Ideologia postheglizmu. Kategoria narodu w polskim heglizmie a współczesne kontrowersje, Wrocław : UWr

Rączkowski, Józef 1969. Wśród polityków i artystów (Ze wspomnień redaktora), Warszawa : LSW

Rąkowski, Grzegorz 1997. Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi, Warszawa : Burchard

Rechtsiegel, Eugenie 1968. Die poetische Funktion der Wortverbindungen in der Sprache Władysław Broniewskis, Berlin : Akademie-Verl.

Reczek, Stefan 1957. Nasz język powszedni, Wrocław : ZNiO

Reczek, Stefan 1988. W rzecz polską wstąpić, Wrocław etc. : ZNiO

Redliński, Edward 1978. Konopielka. Awans, Warszawa : Czytelnik

Redliński, Edward 1982. Nikiformy, Warszawa : Czytelnik

Redliński, Edward 1997. Szczurojorczycy (podsłuchowisko), wyd. 3, zmien., Warszawa : BGW

Reed, John 1934. Dziesięć dni które wstrząsnęły światem, przeł. A. Drobot, Warszawa : Wyd. J. Przeworskiego

del Regato, Juan A., Ackerman, Lauren V. 1967. Nowotwory. Rozpoznanie, leczenie i rokowanie, przekł. M. Dąbska et al., Warszawa : PZWL

Regulska, Halina 1978. Dziennik z oblężonej Warszawy. Wrzesień − październik − listopad 1939 r., Warszawa : Pax

Reich, Anna (wyb.) 1966. Moja droga w dwudziestoleciu. Wybór wspomnień nadesłanych na konkurs „Głosu Pracy”, Warszawa : Wyd. Związkowe CRZZ

Reich, Wilhelm 1996. Funkcja orgazmu, przekł. N. Szymańska, Warszawa : Santorski & Co

Reichan, Jerzy (red.) 1999. Indeks alfabetyczny wyrazów z kartoteki „Słownika gwar polskich”. T. 1-2, Kraków : IJP PAN

Reichenbach, Anton Benedikt 1839. Galerya obrazowa zwiérząt czyli Historya naturalna dokładnemi rycinami objaśniona. T. 2, przeł. P. E. Leśniewski, Warszawa : S. H. Merzbach

Reichenbach, Hans 1960. Powstanie filozofii naukowej, tłum. H. Krahelska, Warszawa : KiW

Reiss, Józef W. 1959. Mała historia muzyki. Popularny podręcznik dla uczniów i samouków, wyd. nowe, Kraków : PWM

Rejman, Aleksander (red.) 1976. Pomologia, wyd. 3 popraw. i uzup., Warszawa : PWRiL

Rejman, Zofia 2005. Świadomość literacka polskiego Oświecenia. Wybrane problemy, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Reklewska, Barbara et al. (red.) 1995. Słownik terminologii zootechnicznej angielski polski rosyjski łacina, Warszawa : Polskie Towarzystwo Zootechniczne

Reksza, A., Strzelecki, M. 1947. Wielka gra, wyd. 2, Warszawa : Gebethner i Wolff

Relidzyński, Józef 1928. Powrót z tamtego świata, Warszawa : Dom Książki Polskiej

Remarque, Erich Maria 1960. Na zachodzie bez zmian, przeł. S.Napierski, wyd. 2, Katowice : Śląsk

Rembek, Stanisław 1937. W polu. Opowieść, Warszawa : Biblioteka Polska

Rembiszewska, Dorota Krystyna (red.) 2016. Słowiańskie słowniki gwarowe − tradycja i nowatorstwo, Warszawa : Instytut Slawistyki PAN ; Łomża : Łomżyńskie Tow. Naukowe im. Wagów

Rembowski, Aleksander 1884. Sejm czteroletni Kalinki. Studyum krytyczne, Kraków : G. Gebethner i Sp.

Rembowski, Aleksander 1900. Z życia konstytucyjnego Księstwa Warszawskiego. Studyum historyczno-polityczne, Kraków : G. Gebethner i Sp.

Rembowski, Józef 1986. Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży. Zarys technik badawczych, wyd. 2 zmien. i rozszerz., Warszawa : PWN

Remiszewska, Teresa 1975. Z goryczy soli moja radość. Opowieść o samotnym rejsie Komodorem przez Atlantyk, Kraków : Wyd. Literackie

Remuszko, Stanisław 2006. „Gazeta Wyborcza”. Początki i okolice (kalejdoskop), wyd. 3, Warszawa : Oficyna „Rękodzieło”

Remuszko, Stanisław 2008. Wariacje obywatelskie, Warszawa : Oficyna „Rękodzieło”

Remuszko, Stanisław 20016. „Gazeta Wyborcza”. Początki i okolice (kalejdoskop), wyd. trzecie jubileuszowe, Warszawa : Oficyna „Rękodzieło”

Remuszko, Stanisław 20016a. Proces. „Gazeta Wyborcza. Początki i okolice” (Medialna i sądowa ochrona Agory, „Gazety Wyborczej” i Adama Michnika w latach 2003-2016. Dokumenty.), Warszawa : Oficyna „Rękodzieło”

Renaud, Jacqueline 1993. Przewodnik antystressowy, przeł. E. Burska, A. Petrasz, Warszawa : Interpress

Renes, Katarzyna, Seifert, Laura (red.) 2011. Briefe an Miłosz. Listy do Miłosza, Berlin : Halma

Reniak, Marian 1969. Człowiek stamtąd, Warszawa : Wyd. MON

Reniak, Marian 1982. KPN. Kulisy, fakty, dokumenty, Warszawa : KiW

Renik, Józef 1967. Od kaszty do pióra. Wspomnienia starego dziennikarza, Katowice : Śląsk

Renn, Ludwik 1931. Po wojnie, przekł. W. Kragen, Kraków ; Warszawa : Panteon

Reński, Antoni 1990. Dossier Hitlera. Teczka I, Warszawa : Wyd. MON

Reperowicz, Stanisław, Januś, Marian (oprac.) 1971. Nasze wojsko. Zbiór reportaży i opowiadań o współczesnym wojsku polskim, wyd. 3, Warszawa : PZWS

Resich, Zbigniew 1978. Res iudicata, Warszawa : Wyd. Prawnicze

Resines, Luis 2002. Bierzmowanie. Świadkowie Chrystusa, przekł. P. Rak, Kraków : eSPe

Reszka, Jarosław 2001. Predykaty mówienia implikujące pojęcie zła w języku polskim, Kraków : Wyd. Nauk. DWN

Reychman, Jan 1958. Mahomet i świat muzułmański, Warszawa : KiW

Reychman, Jan 1964. Orient w kulturze polskiego Oświecenia, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Reychman, Jan 1969. Od wieży Babel do językoznawstwa porównawczego, Warszawa : Wiedza Powszechna

Rey-Debove, Josette (réd.) 1973. Recherches sur les systèmes signifiants. Symposium de Varsovie 1968, The Hague ; Paris : Mouton

Reyman, Edmund Jan (red.) 1936. Encyklopedja nauk politycznych (Zagadnienia społeczne, polityczne i gospodarcze). T. 1. A-D, Warszawa : Instytut Społeczny ; Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”

Reymont, Władysław Stanisław 1925. Pisma. T. 18. Z ziemi polskiej i włoskiej. Wrażenia i notatki, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff

Reymont, Władysław Stanisław 1968. Fermenty. T. 1-2, wyd. trzecie, Warszawa : PIW

Reymont, Władysław Stanisław 2009. Dziennik nieciągły. 1887-1924, Kraków : Collegium Columbinum

Rębacz, Jacek 2009. Zakopane: luftkurort 1940, Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA

Rędzioch, Włodzimierz, Górny, Grzegorz, Rosikoń, Janusz 2017. Święty Jerzy XX wieku. Zło dobrem zwyciężył, Izabelin : Rosikoń Press

Richling, A. 1992. Kompleksowa geografia fizyczna, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Ricoeur, Paul 1989. Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa : PIW

Ricoeur, Paul 2002. Symbolika zła, przekł. S. Cichowicz, M. Ochab, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Rieger, Janusz, Szymczak, Mieczysław, Urbańczyk, Stanisław (red.) 1989. Jan Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej […], Wrocław etc. : ZNiO

Rigaux, E. 1902. Mleczarstwo. Wyrób masła i serów, przeł. W. Koncent-Zieliński, Warszawa : J. Fiszer

Rilke, Rainer Maria, Andreas-Salomé, Lou 1980. Listy, przekł. W. Markowska, Warszawa : Czytelnik

Ringelman, Max 1902. Budownictwo wiejskie, tłom. G. Bielski, Warszawa : Druk. W. Szulca

Rinser, Luise 1968. Ja, Tobiasz, Warszawa : Pax

del Río, Ángel 1970. Historia literatury hiszpańskiej. Podręcznik. T. 1, Warszawa : PWN

Ripa, Cesare 1998. Ikonologia, Kraków : Universitas

Rittner, Tadeusz 1915. Powrót (Nowele), Wiedeń : Nakł. „Wied. Kuryera Polskiego”

Rittner, Tadeusz 1958. Most. Powieść, Warszawa : Czytelnik

Rittner, Tadeusz 1960. Nowele, Warszawa : Czytelnik

Roberts, J. M. 1986. Ilustrowana historia świata. T. 1. Pierwsi ludzie, pierwsze cywilizacje, przeł. J. Skowrońska, Łódź : Wyd. Łódzkie

Roberts, J. M. 1987. Ilustrowana historia świata. T. 2. Od wieków średnich po wiek Oświecenia, przeł. J. Skowrońska, Łódź : Wyd. Łódzkie

Robinson, William Albert 1975. Na Wielki Ocean Południowy, tłum. J. Boduszyński, Gdańsk : Wyd. Morskie

Rocławski, Bronisław 1986. Zarys fonologii, fonetyki, fonotaktyki i fonostatystyki współczesnego języka polskiego, wyd. 2, uzup., Gdańsk : UG

Rocznik 1931. Rocznik Granum. Wiosna 1931. Katalog opisowy, Warszawa : Granum

Rocznik 1938-1939. Rocznik Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1938-1939, Wilno : Nakł. Uniwersytetu Stefana Batorego

Rocznik 2009. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Statistical yearbook of the Republic of Poland 2009, Warszawa : GUS

Rodan, Andrzej 1988. Ostatnie dni Sodomy, Warszawa : Polwar

Rodan, W. 1961. Mój wóz, moje zdrowie i ja, Warszawa : PZWL

Rodari, Gianni 1955. Podróż Błękitnej Strzały, tłum. Z. Ernstowa, Warszawa : Nasza Księgarnia

Rodziszewski, Ewaryst 1888. O przyimku pod względem składniowym, Warszawa : Druk Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych

Rogaczewski, Bogumił (oprac.) 1916. Nowoczesne budynki folwarczne […], Warszawa : Nakł. Gazety Rolniczej

Rogalski, Adam 1841. Słownik rossyjsko-polski. T. 1-2, Warszawa : J. Glücksberg

Rogalski, Aleksander 1963. Zbliżenia. Szkice z literatury i kultury, Poznań : Wyd. Poznańskie

Rogalski, Aleksander 1983. W kręgu przyjaźni. Sylwetki twórców, Warszawa : Pax

Rogalski, Mieczysław 1925. Czem była szlachta i chłopi w dawnej Polsce, Grudziądz : Zakł. Graf. W. Kulerskiego

Rogosz, Ryszard 1974. Grodzisko wczesnośredniowieczne w Szczecinie-Mścięcinie, Warszawa : Instytut Zachodniopomorski

Rogowska-Cybulska, Ewa, Cybulski, Marek (red.) 2016. Norma i uzus współczesnej polszczyzny. Wybrane problemy, Gdańsk : UG

Rogowski, Wiesław 1963. Spotkanie na skraju cienia, Gdynia : Wyd. Morskie

Rogowski, Zbigniew K. 1959. Historia ostatniej sekundy, Warszawa : Wyd. MON

Rogowski, Zbigniew K. 1987. Ci z Hollywood, Kraków : Wyd. Literackie

Rogoyski, Jędrzej 1972. Pamiętniki moje, Warszawa : Pax

Rogoyski, Kazimierz (ułoż.) 1913. Kształcenie praktyczne młodzieży rolniczej (Przyczynki i uwagi) […], Kraków : G. Gebethner i Sp. ; Warszawa : Gebethner i Wolff

Roguski, Piotr 1993. Poezja i czyn polityczny. Powstanie listopadowe w poezji niemieckiej pierwszej połowy XIX wieku, Warszawa : Elipsa

Rohlwes, Jan Mikołaj 1843. Nowy lekarz czyli Sposoby leczenia bydła, koni, owiec i innych domowych zwierząt […], 5. wyd., Warszawa : S. H. Merzbach

Rohn, G. 1916. Przędzalnictwo w ujęciu technologicznem. Podręcznik […], tłum. S. Jakubowicz, Warszawa : E. Wende i Sp.

Rojek, Tadeusz 1984. Polski savoir-vivre, Warszawa : Interpress

Rokicka, Ewa, Starosta, Paweł (red.) 2003. Postawy mieszkańcow gmin polskich wobec środowiska naturalnego, Łódź : Absolwent

Rokita, Jerzy 1972. Ekonomiczna ocena jakości produkcji kopalń węgla kamiennego, Katowice : Śląsk

Rokossowski, Konstanty 1979. Żołnierski obowiązek, przeł. P. Marciniszyn, F. Czuchrowski, wyd. 3, Warszawa : Wyd. MON

Rokoszowa, J. 1989. Czas a język. O asymetrii reguł językowych, Kraków : UJ

Rokoszowa, Jolanta 1999. Język, czas, milczenie, Kraków : PAN

Rolbiecki, Waldemar 1970. Przewidywanie przyszłości. Elementy prognozologii, Warszawa : Wiedza Powszechna

Rolicki, Henryk 1933. Zmierzch Izraela, wyd. drugie, Warszawa : „Myśl Narodowa”

Rolland, Romain 1921. Beethoven, przeł. M. Zabojecka, Warszawa ; Kraków : J. Mortkowicz

Rolland, Romain 1928. Clerambault. Dzieje sumienia niezawisłego w czasie wojny. Powieść, przekł. L. Sternklar, Lwów : Globus

Rolland, Romain 1965. Dziennik z lat wojny 1914-1919. Fragmenty, przeł. Z. Karczewska-Markiewicz, Warszawa : Wyd. MON

Rolland, Romain 1972. Colas Breugnon. Żyje jeszcze człowiek poczciwy, przeł. F. Mirandola, wyd. 11, Warszawa : PIW

Rolle, Antoni Józef 1863. Choroby umysłowe. Notatki z podróży odbytéj w 1858 roku. Cz. 1, Petersburg : Druk. J. Ohryzki

Rolle, Antoni Józef 1864. Choroby umysłowe. Notatki z podróży odbytéj w 1858 roku. Cz. 2, Petersburg : Druk. W. Rogalskiego i Sp.

Rolle, Antoni Józef 1966. Wybór pism.. T. 3. Sylwetki literackie, Kraków : Wyd. Literackie

Rolleczek, Natalia 1982. Świetna i najświetniejsza, wyd. 2, Warszawa : Nasza Księgarnia

Romagnesi, Jean-Antoine 1781. Zabobonnik. Komedya we trzech aktach, Warszawa : [s.n.]

Roman, Antoni et al. (red.) 1939. Słownik nazw pracowników w przemyśle i rzemiośle, Warszawa : Ministerstwo Przemysłu i Handlu

Romaniuk, Kazimierz 1992. Mały słownik metaforyczno-egzegetyczny Nowego Testamentu, Warszawa : Wyd. Archidiecezji Warszawskiej

Romaniuk, Marian P. (red.) 1994. W trosce o trzeźwość Narodu. Sylwetki trzeźwościowych działaczy XIX wieku oraz antologia ich pism, Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ; Wyd. „Michalineum”

Romanowiczowa, Zofia 1984. Na wyspie, Paryż : Instytut Literacki

Romanowiczówna, Zofia 2005. Dziennik lwowski 1842-1930. T. 1-2, Warszawa : Ancher

Romanowski, Bolesław 1969. Torpeda w celu, wyd. 4, Warszawa : Wyd. MON

Romaszkan, Alicja 1950. Hamiduru, Warszawa : Nasza Księgania

Romaszkin, P. 1955. Zbrodnie wojenne imperialistów, Warszawa : Wyd. MON

Romer, Eugeniusz 1919. Polacy na Kresach Pomorskich i Pojeziernych, Lwów : Wyd. zasiłkiem Polskich Spółek Oszczędności i Pożyczek

Romer, Edmund 1949. Regiony klimatyczne Polski, Wrocław : WrTN

Romer, Edmund 1985. Geograf trzech epok. Wspomnienia o ojcu, Warszawa : Czytelnik

Romer, Eugeniusz 1988. Pamiętniki. Problemy sumienia i wiary, Kraków : Znak

Romeyko, Marian 1936. Taktyka lotnictwa, Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa

Roome, Annette 1991. Temat na śmierć, przekł. M. Duch, Toruń : Crime and Thriller

Ropelewski, Andrzej 1972. Pionierskie lato, Warszawa : Czytelnik

Rops, Daniel 1936. Świat bez duszy, tłum. M. Małek, Poznań : Księgarnia św. Wojciecha

Ros, Rosa Maria 2012. Harmonia sfer. Astronomia i matematyka, przeł. P. Carlson, Barcelona : RBA

Rosenberg, Alfred 2016. Dzienniki 1934-1944, przeł. M. Antkowiak, Warszawa : Wielka Litera

Rosińska, Zofia, Matusewicz Czesław 1984. Kierunki współczesnej psychologii, ich geneza i rozwój, wyd. drugie, Warszawa : PWN

Rosłanowski, Kazimierz (red.) 1996. Leksykon rozrodu zwierząt, Poznań : Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego

Rosłoniec, Stanisław 1915. Polskie bydło czerwone (czerwono-brunatne podżare). Szkic monograficzny, Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa

Rosłoniec, Włodzimierz 1989. Grupa „Krybar” Powiśle 1944, Warszawa : Pax

de Rosnay, Joël 1982. Makroskop. Próba wizji globalnej, przeł. H. Pawlikowska, Warszawa : PIW

Rosner, Jan 1967. Międzynarodowa polityka społeczna. Tendencje i rozwiązania, Warszawa : KiW

Rosnowska, Janina 1977. Goszczyński. Opowieść biograficzna, Warszawa : LSW

Rospond, Stanisław 1984. Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław etc. : ZNiO

Rosset, Edward 1929. Łódź miasto pracy, Łódź : Wyd. Magistratu m. Łodzi

Rosset, Edward 1962. Perspektywy demograficzne Polski, Warszawa : PWE

Rosset, Edward 1975. Demografia Polski. Stan, rozmieszczenie i struktura ludności, Warszawa : PWN

Rosset, Edward (red.) 1966. Wielojęzyczny słownik demograficzny. Wersja polska, tłum. E. Vielrose, Warszawa : PWE

Rostafiński, Józef 1900. Słownik polskich imion rodzajów oraz wyższych skupień roślin poprzedzony historyczną rozprawą o źródłach, Kraków : Nakł. Akademii Umiejętności

Rostafiński, Józef 1921. Nauka o przyrodzie (Wiadomości z historii naturalnej), Lwów ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Rostocki, Aleksander, Tarczyński, Jan 1988. Automobilizm w Warszawie do roku 1939, Warszawa : PIW

Rostocki, Marek (red.) 1987. Raport dla Klubu Rzymskiego. Mikroelektronika i społeczeństwo. Na dobre czy na złe? Warszawa : KiW

Rostoń, Stefan 1961. Pojedynek szpiegów, Warszawa : Wyd. MON

Rostworowska, Maria 2004. Historia Państwa Inków, Warszawa : Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW ; Biblioteka Narodowa

Rostworowski, Jan 1975. Portret z małpką, Kraków : Wyd. Literackie

Rostworowski, Jan 1975a. Moje ciało, Kraków : Wyd. Literackie

Rostworowski, Mikołaj 1962. Czas niecierpliwych. Artykuły wybrane, Warszawa : Pax

Roszewski, Wojciech 1976. Opis nocy miłosnej, Gdańsk ; Bydgoszcz : Wyd. Morskie

Roszko, Janusz 1970. Milowy krok, Warszawa : KiW

Roszko, Kazimierz, Braun, Jan (wyb. i przeł.) 1967. Myśli srebrne i złote. Pod Araratem i Kazbekiem, Warszawa : Wiedza Powszechna

Roszkowski, Kazimierz, Rowińska-Zakrzewska, Ewa, Wiatr, Elżbieta 1993. Drobnokomórkowy rak płuca, Warszawa : Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Roszkowski, Wojciech 2003. Najnowsza historia Polski 1980-2002, Warszawa : Świat Książki

Roszkowski, Wojciech 2008. Gospodraka. Wzrost i upadek systemu nakazowo-rozdzielczego, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Roszkowski, Wojciech 2019. Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej, Kraków : Biały Kruk

Roszkowski, Wojciech (oprac.) 1993. Konflikty polsko-sowieckie 1942-1944, Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN

Rościszewski, Mieczysław (oprac.) 1900. Gry i zabawy towarzyskie. Wskazówki do przyjemnego i użytecznego spędzenia czasu w domu i poza domem. Podręcznik dla młodzieży płci obojga, Warszawa : Nakł. Księgarni T. Paprockiego i S-ki

Roth, Henry 1975. Nazwij to snem, przeł. W. Niepokólczycki, Warszawa : PIW

Roth, Philip 1993. Nasza klika (Osoby: Tricky i jego przyjaciele), przeł. J. Kotlicka, Gdańsk : Phantom Press International

Rothe, Hans, Thiergen, Peter (Hrsg.) 1998. Polen unter Nachbarn. Polonistische und komparatistische Beiträge zu Literatur und Sprache. XII. Internationaler Slavistenkongreß in Krakau 1998, Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau

Rotko, Jerzy 2000. Normy techniczne w prawie ochrony środowiska, Wrocław : Wyd. Prawo Ochrony Środowiska

Rouba, Napoleon (zebr. i oprac.) 1909. Przewodnik po Litwie i Białejrusi, wyd 2, Wilno : Wyd. „Kurjera Litewskiego”

de Rougemont, Denis 1992. Udział Diabła, przeł. A. Frybes, Warszawa : Wyd. Wodnika

Rouquette, Louis Frédéric 1949. Wielka biała cisza. Powieść, przekł. E. Solska, wyd. drugie, Warszawa : S. Cukrowski

Rousseau, Jan Jakub 1956. Wyznania. Cz. 1-2, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa : PIW

Rousseau, Jan Jakub 1962. Nowa Heloiza, przeł. E. Rzadkowska, Wrocław : ZNiO

Roussel, Raymond 1979. Locus Solus, przeł. A. Wolicka, Warszawa : PIW

Rowecka-Mielczarska, Irena 1985. Ojciec. Wspomnienia córki gen. Stefana Grota-Roweckiego, Warszawa : Czytelnik

Rowicka, Małgorzata 2004. O neurotycznym cenzorze, przebiegłym wydawcy i manipulowanym czytelniku, czyli Pan Tadeusz w Warszawie w okresie zaborów, Warszawa : Biblioteka Narodowa

Rowieński, Z. Ujemow, A., Ujemowa, J. 1963. Filozoficzny zarys cybernetyki, tłum. M. Niewęgłowski, Warszawa : KiW

Rowiński, Aleksander 1970. Anioły Warszawy, wyd. 2, Warszawa : Iskry

Rowiński, Cezary 1982. Człowiek i świat w poezji Leśmiana. Studium filozoficznych koncepcji poety, Warszawa : PWN

Rowling, Joanne K. 2000. Harry Potter i kamień filozoficzny, tłum. A. Polkowski, Poznań : Media Rodzina

Rozetti-Szymańska, Anna 2009. Wątki w osnowie autyzmu, Łódź : Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi

Rozmaryn, Stefan 1961. Konstytucja jako ustawa zasadnicza Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa : PWN

Rozmowy 2001. Rozmowy na nowy wiek. 1. Prowadzą K. Janowska, P. Mucharski. [Rozmówcy] M. Janion et al., Kraków : Znak

Rozpara, Edward, Talaga, Józef 1973. Stabilność sieci teletransmisyjnej, Warszawa : WKiŁ

Rozpłochowski, Andrzej 2011. Postawią ci szubienicę… NSZZ „Solidarność” MKZ Katowice 1980-1981. Wspomnienia. T. 1, Katowice : Stowarzyszenie

   Pokolenie

Rozpłochowski, Andrzej 2012. Postawią ci szubienicę… NSZZ „Solidarność” MKZ Katowice 1980-1981. Wspomnienia. T. 2, Katowice : Stowarzyszenie Pokolenie

Розвадовская, М. Ф., Мархлевская, Б. Г. (ред.) 1941. Польско-русский словарь, второе изд., испр. и доп., Москва : ОГИЗ

Rozwadowski, Dariusz 2018. Marksizm kulturowy. 50 lat walki z cywilizacją Zachodu, Warszawa : Prohibita

Rozwadowski, Jan 1927. Emigracja polska we Francji. Europejski ruch wychodźczy, Lille : Wyd. Polskiego Uniwersytetu Robotniczego we Francji

Rozwadowski, Jan [Michał] 1903. Semazjologia, czyli nauka o rozwoju znaczeń wyrazów. Jej stan obecny, zasady i zadania //Eos 9 (1903): 17-111

Rozwadowski, Jan [Michał] 1937. Prawda życia. Wydał z papierów pośmiertnych i wstępem poprzedził Adam Krokiewicz, Warszawa : Instytut Literacki [rkps 1934-1935]

Rozwadowski, Jan [Michał] 1950. O zjawiskach i rozwoju języka, wyd. 2, pomnoż., Kraków : Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa

Rozwadowski, Jan Michał 1960. Wybór pism. T. 3. Językoznawstwo ogólne, Warszawa : PWN

Rozwadowski, Tadeusz 2015. Wspomnienia Wielkiej Wojny, Warszawa : DiG

Rozynkowski, Waldemar 2018. Człowiek pokoju bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945), Warszawa : Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

Rożkowicz, Zbigniew 1982. Laleczki z naszych szos, Warszawa : KAW

Rómmel, Juliusz 1958. Za honor i Ojczyznę. Wspomnienia dowódcy armii „Łódź” i „Warszawa”, Warszawa : Iskry

Róziewicz, Jerzy 1979. Polsko-radzieckie stosunki naukowe w latach 1918-1939, Wrocław etc. : ZNiO

Różewicz, Tadeusz 1960. Przerwany egzamin, Warszawa : PIW

Różewicz, Tadeusz 1964. Twarz, Warszawa : Czytelnik

Różewicz, Tadeusz 1966. Wycieczka do muzeum, Warszawa : Czytelnik

Różewicz, Tadeusz 2000. Matka odchodzi, wyd. 2, Wrocław : Wyd. Dolnośląskie

Różewicz, Tadeusz 2004. Utwory zebrane. Proza. T. 3, Wrocław : Wyd. Dolnośląskie

Różewicz, Tadeusz, Nowosielska, Zofia, Nowosielski, Jerzy 2009. Korespondencja, Kraków : Wyd. Literackie

Różycki, Edward 2001. Alembekowie i ich księgozbiory. Z dziejów kultury umysłowej mieszczaństwa lwowskiego okresu renesansu i baroku, Katowice : UŚ

Rubin, Icchak (Henryk) 1988. Żydzi w Łodzi pod niemiecką okupacją 1939-1945, Londyn : Kontra

Rubinkiewicz, Ryszard, Zięba, Stanisław (red.) 2000. Materiały Kongresu Kultury Chrześcijańskiej. Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości […], Lublin : TN KUL

Rubinowicz, Wojciech 1972. Wrocław etc. : ZNiO

Rubinstein, Lew 1934. Szlak samurajów, przeł. H. Pilichowska, Warszawa : Rój

Rucki, Jerzy. 1993. Na ziemi Wilhelma Tella, Warszawa : Bellona

Rudniański, Jarosław 1964. O myśleniu skutecznym, Warszawa : Wyd. Związkowe CRZZ

Rudniański, Jarosław 1967. Sprawność umysłowa. Wybór metod, Warszawa : Wiedza Powszechna

Rudniański, Jarosław 1969. Efektywność myślenia. Wybrane zagadnienia, Warszawa : PZWS

Rudniański, Jarosław 1975. Homo cogitans. O myśleniu twórczym i kryteriach wartości, Warszawa : Wiedza Powszechna

Rudniański, Jarosław 1975a. Uczelnia i TY. Technologia pracy umysłowej studenta, Warszawa : WSiP

Rudniański, Jarosław 1976. Nauka: twórczość i organizacja, Warszawa : PWN

Rudniański, Jarosław 1978. O dobrym wychowaniu i kształceniu. Kryteria moralne i prakseologiczne, Warszawa : WSiP

Rudniański, Jarosław 1989. Między Dobrem a Złem, wyd. 3 (rozszerzone), Warszawa : Nasza Księgarnia

Rudniański, Stefan 1933. Technologia pracy umysłowej (higiena, organizacja, metodyka), Warszawa : Nasza Księgarnia

Rudniański, Stefan 1938. Idea wychowania społecznego w dziejach myśli pedagogicznej (Szkice z historii wychowania), Warszawa : Nowa Biblioteka Społeczna

Rudniański, Stefan 1959. Z dziejów filozofii, Warszawa : KiW

Rudnicka, Ewa (red.) 2006. Wybryki leksyki, czyli współczesna polszczyzna przez studencki pryzmat, Warszawa : UW

Rudnicka, Jadwiga (wyd.) 1978. Listy Teofila Lenartowicza do Tekli Zmorskiej 1861−1893, Warszawa : PWN

Rudnicka-Fira, Elżbieta 1984. Elementy archaiczne w „Dziadach” Adama Mickiewicza //Zarębina M. (red.) 1984: 145-161

Rudnicki, Adolf 1933. Żołnierze, Warszawa : Rój

Rudnicki, Adolf 1946. Koń, Warszawa : Książka

Rudnicki, Adolf 1958. Niebieskie kartki. Ślepe lustro tych lat, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik

Rudnicki, Adolf 1961. Narzeczony Beaty. Niebieskie kartki, Warszawa : PIW

Rudnicki, Adolf 1976. Wybór opowiadań, Warszawa : Czytelnik

Rudnicki, Adolf 1984. Sto lat temu umarł Dostojewski, Warszawa : Przedświt

Rudnicki, Bogdan 1983. Marek Hłasko, Warszawa : PIW

Rudnicki, Kazimierz 1956. Wspomnienia prokuratora, Warszawa : Czytelnik

Rudnicki, Lucjan 1953. Stare i nowe, wyd. 2 pełne, Warszawa : PIW

Rudnicki, Lucjan 1966. Stare i nowe. Tom pierwszy, wyd. 11, Warszawa : Czytelnik

Rudnicki, Mikołaj 1912. Studya psychofonetyczne. I. Assymilacya, Kraków : Nakł. AU

Rudnicki, Mikołaj 1961. Prasłowiańszczyzna − Lechia − Polska. II. Wspólnota słowiańska − wspólnota lechicka − Polska, Poznań : PTPN

Rudnik-Karwatowa, Zofia (red.) 1995. Informatyzacja bibliografii slawistycznej. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej […], Warszawa : Energeia

Rudny, Eugeniusz 1970. Zasady Ewidencji inwestycji. Uzupełnienie do typowych planów kont dla przedsiębiorstw państwowych i ich zjednoczeń, Warszawa : PWE

Rudolf, Michał 2004. Metody automatycznej analizy korpusu tekstów polskich. Pozyskiwanie, wzbogacanie i przetwarzanie informacji lingwistycznych, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Rudowska, Irena 1957. Kosmetyka lekarska, Warszawa : PZWL

Rudowska, Irena 1960. Pielęgnowanie urody, Warszawa : WPLiS

Rudowski, Krzysztof 2001. Cz@t, Gdańsk : słowo/obraz terytoria

Rudziński, Roman 1975. Ideał moralny a proces dziejowy w marksizmie i neokantyzmie, Warszawa : KiW

Rudziński, Witold 1975. O muzyce przy głośniku. Nauka słuchania muzyki, Kraków : PWM

Rudzki, Edward 1990. Polskie królowe. [T.] 1-2, Warszawa : Novum

Rudzki, Jerzy 1968. Aleksander Świętochowski i pozytywizm warszawski, Warszawa : PWN

Rudzki, Kazimierz (red.) 1959. Dymek z papierosa czyli o scenach, scenkach i nadscenkach, Warszawa : Iskry

Rué, Juanjo 2012. Sztuka liczenia. Kombinatoryka i zliczanie, przeł. A. Gilewska, Barcelona : RBA

Ruff, Marcel A. 1967. Baudelaire, przeł. A. Olędzka- Frybesowa, Warszawa : PIW

Ruggiero, Fabio 2007. Szaleństwo chrześcijan. Poganie wobec chrześcijaństwa w pierwszych pięciu wiekach, przekł. E. Łukaszyk, Kraków : Wyd. WAM

Rühle, Edward (red.) 1973. Metodyka badań osadów czwartorzędowych, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne

Rump, Sławomir 1972. Pierwsza pomoc w zatruciach, Warszawa : PZWL

Rurański, Jan 1984. Dlaczego sól jest słona, czyli odpowiedzi na głupie pytania, Warszawa : Alfa

Rurawski, Józef 1968. Halina Górska, Warszawa : Wiedza Powszechna

Rurawski, Józef 1977. Władysław Reymont, Warszawa : Wiedza Powszechna

Rurawski, Józef 1987. Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Warszawa : Wiedza Powszechna

Rurawski, Józef 1988. Władysław Reymont, wyd. 2, Warszawa : Wiedza Powszechna

Rurarz, Zdzisław 1969. Ekspansja kapitału USA, Warszawa : PWE

Rusek, Jerzy, Boryś, Wiesław, Bednarczuk, Leszek (red.) 2002. Dzieje Słowian w świetle leksyki, Kraków : UJ

Rusek, Zbigniew 1997. Verba dicendi w języku bułgarskim, Warszawa : Energeia

Rusiecki, K. R. 1844. Małe tajemnice Warszawy. Zarysy obyczajowe oryginalne. T. 1-4, Warszawa : Druk. J. Kaczanowskiego

Rusinek, Michał 1932. Burza nad brukiem. Powieść, Warszawa : Gebethner i Wolff

Rusinek, Michał 1951. Młody wiatr. Opowiadania, Warszawa : PIW

Rusinek, Michał 1969. Opowieści niezmyślone. Wspomnienia literackie, Kraków : Wyd. Literackie

Rusinek, Michał 1980. Królestwo pychy, wyd. 7, Warszawa : PIW

Rusinek, Michał (red.) 1955. O sztuce tłumaczenia. Praca zbiorowa, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich

Ruskin, John 1900. Gałązka dzikiej oliwy, przeł. W. Szukiewicz, Warszawa : Druk. A. T. Jezierskiego

Rusnak, Radosław 2009. Seneca noster. Część I: Studium o dawnych przekładach tragedii Seneki Młodszego, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Russel, Stefan 1990. Biotechnologia, Warszawa : PWN

Russell, Bertrand 1958. Wstęp do filozofii matematyki, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa : PWN

Russell, Bertrand 1995. Problemy filozofii, przeł. W. Sady, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Russell, Bertrand 1996. Szkice sceptyczne, przeł. A. Kurlandzka, Halinów : Helfa

Russell, Bertrand 2002. Zagadnienia filozofii, przekł. L. Silberstein, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Russo, John 1993. Bestie, przekł. A. Bartkowicz, Warszawa : Temark

Ruszała, Jadwiga 1998. Robinson w literaturze polskiej. Teoria – historia – recepcja, Słupsk : WSP

Ruszczyc, Marek 1989. Biografie spod ciemnej gwiazdy, Katowice : Śląsk

Ruszczyc, Marek 1991. Napoleon i Józefina, Warszawa : Delikon

Ruszkowski, Marek 1993. Składnia prozy Witolda Gombrowicza, Kielce : WSP

Ruszkowski, Marek 1997. Główne tendencje syntaktyczne w polskiej prozie artystycznej dwudziestolecia międzywojennego, Kielce : WSP

Ruszkowski, Marek 2012. Słownik polskich pleonazmów i tautologii, Kielce : Wyd. Uniw. Jana Kochanowskiego

Ruta, K. 2008. Nazwy napojów alkoholowych we współczesnym języku potocznym //Marciniak R. (red.) 2008: 125-132

Ruta-Rutkowska, Krystyna 2008. Szkice o twórczości Mariana Pankowskiego, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Rutha, Bogdan 1973. Szczurzy pałac, Kraków : Wyd. Literackie

Ruth-Buczkowski, Marian 1938. Zwyczajność i przeczucia, Warszawa : Rój

Ruth-Buczkowski, Marian (zebr.) 1946. Warszawski dowcip w walce 1939-1944, Warszawa : Gebethner i Wolff

Rutkiewiczowa, Maria 1947. Roman Zambrowski. Więzień sanacji, żołnierz, działacz partyjny, Warszawa : Książka

Rutkowski, Cezary 2003. Przegląd strategiczny jako narzędzie polityki, Warszawa : Elipsa

Rutkowski, Jan 1921. Poddaństwo włościan w XVIII wieku w Polsce i niektórych innych krajach Europy, Poznań : PTPN

Rutkowski, Jan 1922. Sprawa włościańska w Polsce w XVIII i XIX wieku, Warszawa : Polska Składnica Pomocy Szkolnych

Rutkowski, Jan 1947. Historia gospodarcza Polski. T. I. Czasy przedrozbiorowe, wyd. 3 rozszerz., Poznań : Księgarnia Akademicka

Rutkowski, Jan 1953. Historia gospodarcza Polski (do 1864 r.), Warszawa : KiW

Rutkowski, Jerzy 1934. Transfuzja krwi, Warszawa : Delta

Rutkowski, Paweł 2009. Fraza przedimkowa w polszczyźnie, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Rutowska, Maria, Serwański, Edward 1987. Losy polskich środowisk artystycznych w latach 1939-1945. Architektura, sztuki plastyczne, muzyka i teatr. Problemy metodologiczne strat osobowych, Poznań : Instytut Zachodni

Ryan, Kenneth 2015. Jak znaleźć księcia z bajki w stawie pełnym ropuchów?, przekł. J. Przybyłowska, Warszawa : Vocatio

Ryba, Janusz 1994. Uwodzicielskie oblicza oświecenia. Szkice obyczajowe, Katowice : Śląsk

Ryba, Marian 1966. Warunkowe zwolnienie w polskim prawie karnym, Warszawa : Wyd. MON

Rybarski, Leopold 1999. Wali się dom i inne utwory dramatyczne, Kraków : PiT

Rybarski, Roman 1910. Sprawa włościańska na sejmie w roku 1831, Kraków : Księgarnia G. Gebethnera i Ski

Rybczyk, Józef 1958. Uzdrowienie małżeństwa w zawiązku, Lublin : TN KUL

Rybczyński, Mieczysław 1916. Studnie, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego

Rybczyński, Witold 1996. Dom. Krótka historia idei, przekł. K. Husarska, Gdańsk : Marabut ; Warszawa : Volumen

Rybicka, Halina 1976. Losy wyrazów obcych w języku polskim, Warszawa : PWN

Rybicka-Nowacka, Halina (wyb.) 1989. O języku i stylu »Pamiętników« Jana Chryzostoma Paska. Wybór artykułów, Warszawa : UW

Rybiński, Maciej 2011. Ryba Ludojad, Kraków : Wyd. M

Rybiński, Maciej 2011a. Ryba w czerwonej zalewie. Wybór tekstów do wprowadzenia stanu wojennego, Łomianki : LTW

Rybiński, Maciej 2012. Prawa człowieka? Ja się zrzekam. Felietony opublikowane w „Gazecie Polskiej” w latach 2005-2009, Warszawa : Niezależne Wydawnictwo Polskie

Rybka, Eugeniusz 1953. Wkład astronomów polskich do nauki światowej, Warszawa : Wiedza Powszechna

Rychlewski, Eugeniusz 1973. Popyt budowlany, Warszawa : PWE

Rychlewski, Janusz 1949. Człowiek z gutaperki, Warszawa : Gebethner i Wolff

Rychlewski, Marcin (red.) 2008. Mała encyklopedia obciachu, Poznań : Vesper

Rychlik, Tadeusz (red.) 1970. Optymalizacja planu produkcji gospodarstwa rolnego, Warszawa : PWE

Rychliński, Stanisław 1937. Przeobrażenia społeczne w Stanach Zjednoczonych na tle urbanizacji, Warszawa : Nakł. Szkoły Głównej Handlowej

Rychter, Tadeusz 1970. Karting, Warszawa : WKiŁ

Rychter-Janowska, Bronisława 2016. Mój dziennik 1912-1950, Warszawa : Instytut Sztuki PAN

Rydel, Lucjan 1983. Wybór dramatów, Wrocław etc. : ZNiO

Rydz-Śmigły, Edward et al. 1989. Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach, Warszawa : Wyd. MON

Ryka, Wacław, Maliszewska, Anna 1991. Słownik petrograficzny, wyd. 2, popraw. i uzup., Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne

[Rykaczewski, Erazm] 1849. A complete dictionary English and Polish, Berlin : B. Behr

[Rykaczewski, Erazm] 1851. A complete dictionary Polish and English, Berlin : B. Behr

Rykaczewski, Erazm 1856. Dokładny słownik włosko-polski […], Berlin : B. Behr

Rylik, Agnieszka 2017. Nokaut. Historia bokserki. Wysłuchał i spisał Wojciech Zawioła, Warszawa : Edipresse Polska

Rylski, Eustachy 2013. Obok Julii, Warszawa : Wielka Litera

Rylski, Sławomir 1976. Tajemnica rodzinnego szczęścia, Warszawa : Znaki Czasu

Rymkiewicz, Aleksander 1947. Z narodem. Poezje, Warszawa : Panteon

Rymkiewicz, Jarosław Marek 1977. Aleksander Fredro jest w złym humorze, Warszawa : Czytelnik

Rymkiewicz, Jarosław Marek 1977a. Król Mięsopust. Porwanie Europy, Łódź : Wyd. Łódzkie

Rymkiewicz, Jarosław Marek 1982. Juliusz Słowacki pyta o godzinę, Warszawa : Czytelnik

Rymkiewicz, Jarosław Marek 1984. Rozmowy polskie latem 1983 (Fragmenty powieści), Paryż : Instytut Literacki

Rymkiewicz, Jarosław Marek 1998. Rozmowy polskie latem roku 1983, Warszawa : PIW

Rymkiewicz, Jarosław Marek 2008. Kinderszenen, Warszawa : Sic!

Rymkiewicz, Jarosław Marek 2009. Rozmowy polskie w latach 1995-2008, Warszawa : Sic!

Rymkiewicz, Jarosław Marek 2010. Samuel Zborowski, Warszawa : Sic!

Rymkiewicz, Jarosław Marek 2010a. Myśli różne o ogrodach, Warszawa : Sic!

Rymkiewicz, Jarosław Marek 2010b. Wiersze polityczne, Warszawa : Sic!

Rymkiewicz, Jarosław Marek 2013. Reytan. Upadek Polski, Warszawa : Sic!

Rymkiewicz, Władysław 1961. Ucieczka z ziemi obiecanej, Warszawa : Wyd. MON

Rymkiewicz, Władysław 1966. Widok z Księżego Młyna, Łódź : Wyd. Łódzkie

Rymkiewicz, Władysław 1983. Lew Lechistanu. Powieść historyczna, Łódź : KAW

Rymkiewicz, Władysław 1983a. Romans królewski, Łódź : Wyd. Łódzkie

Rymut, Kazimierz 1991. Nazwiska Polaków, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Rymut, Kazimierz (wyd.) 1992. Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. T. 1. A-B, Kraków : IJP PAN

Rymut, Kazimierz (wyd.) 1992a. Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. T. 2. C-D, Kraków : IJP PAN

Rymut, Kazimierz (wyd.) 1993. Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. T. 3. E-G, Kraków : IJP PAN

Rymut, Kazimierz (wyd.) 1993a. Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. T. 4. H-Kl, Kraków : IJP PAN

Rymut, Kazimierz (wyd.) 1993b. Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. T. 5. Kł-L, Kraków : IJP PAN

Rymut, Kazimierz (wyd.) 1993c.Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. T. 6. Ł-N, Kraków : IJP PAN

Rymut, Kazimierz (wyd.) 1993d. Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. T. 7. O-Q, Kraków : IJP PAN

Rymut, Kazimierz (wyd.) 1994. Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. T. 8. R-Sr, Kraków : IJP PAN

Rymut, Kazimierz (wyd.) 1994a. Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. T. 9. St-T, Kraków : IJP PAN

Rymut, Kazimierz (wyd.) 1994b. Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. T. 10. U-Ż, Kraków : IJP PAN

Rymut, Kazimierz (wyd.) 1995. Słownik imion współcześnie w Polsce używanych, Kraków : IJP PAN

Rymut, Kazimierz (red.) 2006. Munuscula linguistica in honorem Alexandrae Cieślikowa oblata, Kraków : IJP PAN

Rynarzewski, Tomasz, Zielińska-Głębocka, Anna 2006. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Rysiewicz, Zygmunt (red.) 1958. Słownik wyrazów obcych, wyd. 3, Warszawa : PIW

Rysiewicz, Zygmunt (red.) 1964. Słownik wyrazów obcych, wyd. 9, Warszawa : PIW

Ryszka, Czesław 1995. Papież końca czasów, Bytom : Oficyna Wydawnicza 4K

Ryszka, Franciszek 1962. Noc i mgła. Niemcy w okresie hitlerowskim, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Ryszka, Franciszek 1974. Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy, wyd. drugie popraw. i uzup., Wrocław etc. : ZNiO

Ryś, Grzegorz 2014. Czy wiara ma sens? Kraków : Wyd. M

Ryś, Grzegorz 2017. Moc wiary, Kraków : Wyd. WAM

Rytard, Jerzy Mieczysław 1959. Na wielkiej grani. Wniebowstąpienie, Warszawa : PIW

Rytel, Jadwiga 1967. Jan Kochanowski, Warszawa : Wiedza Powszechna

Rytel, Jadwiga 1993. Studia z dziejów prozy staropolskiej, Warszawa : UW

Rytel-Kuc, Danuta (red.) 1991. Walencja czasownika a problemy leksykografii dwujęzycznej, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Ryx, Jerzy 1906. Monografia dóbr prażmowskich 1805-1905, Warszawa : Nakł. Autora

Rządca, Piotr 1972. Nasz krąg. Poradnik przewodniczącego młodzieżowego kręgu instruktorskiego, Warszawa : Wyd. Harcerskie

Rzecz 2005. Rzecz o przyszłości Europy, Warszawa : Departament Unii Europejskiej MSZ

Rzepińska, Maria 1973. Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego. T. 1, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie

Rzepińska, Maria 1989. Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego. T. 1, wyd. 3, Warszawa : Arkady

Rzepliński, Andrzej (red.) 1993. Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim, Warszawa : Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Rzepniewski, Andrzej 1970. Obrona Wybrzeża w 1939 r., wyd. 2 uzup., Warszawa : Wyd. MON

Rzetelna 1978. Rzetelna praca i efektywność gospodarowania źródłem pomyślności Polaków i siły Polski, Warszawa : Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR

Rzetelska-Feleszko, Ewa (red.) 1996. Symbolae slavisticae dedykowane Pani Profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej, Warszawa : SOW

Rzetelska-Feleszko, Ewa (red.) 1998. Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Warszawa ; Kraków : IJP PAN

Rzewuska, Elżbieta 1977. O dramaturgii Tadeusza Micińskiego, Wrocław etc. : ZNiO

Rzewuski, Henryk 1841. Mieszaniny obyczajowe. [T. 1], Wilno : T. Glücksberg

Rzewuski, Henryk 1843. Mieszaniny obyczajowe. T. 2, Wilno : T. Glücksberg

Rzewuski, Stanisław 1888. Ostatni dzień Don Juana. Dramat fantastyczny w 5-ciu obrazach, Kraków : Nakł. dwutygodnika „Świat”

Rzońca, Jan (red.) 2000. Polacy i Rosjanie na przestrzeni wieków (XVII-XX w.). Praca zbiorowa, Opole : UO

Rzońca, Wiesław 1995. Norwid poeta pisma. Próba dekonstrukcji dzieła, Warszawa : Semper

Sabatowicz, M. 1934. Zdobyłeś mnie sercem. Sztuka w 1 akcie, Poznań : Ostoja

Sabatowski, Antoni 1923. Klimatoterapia oraz hydroterapia ogólna i zdrojowiskowa z opisem uzdrowisk polskich, Lwów : Piller-Neumann

Sacharewicz, Henryk, Jankiewicz, Zdzisław, Pietrzak, Antoni 1964. Podstawy miernictwa elektronicznego, Warszawa : Wyd. MON

von Sacher-Masoch, Leopold 1989. Wenus w futrze, Łódź : Res Polona

Sachs, Harvey 1988. Toscanini, przeł. P. Kamiński, Warszawa : PIW

Sachs, Ignacy 1964. Drogi i manowce Świata „B”, Warszawa : PWN

Sachs, Viola 1966. Idee przewodnie literatury amerykańskiej, tłum. K. Tarnowska, Warszawa : PWN

Sadkowski, Wacław 1967. Penetracje i komentarze. Notatnik recenzenta 1960-1965, Warszawa : Czytelnik

Sadkowski, Wacław 1968. Drogi i rozdroża literatury Zachodu, Warszawa : KiW

Sadkowski, Wacław 1970. Parnicki. Wprowadzenie w twórczość powieściopisarską, Warszawa : Agencja Autorska i Dom Książki

Sadkowski, Wacław 1973. Andrzejewski, Warszawa : Agencja Autorska i Zjednoczenie Księgarstwa

Sadowski, Wiesław (red.) 1976. Mała encyklopedia statystyki, Warszawa : PWE

Sadowski, Witold 2004. Wiersz wolny jako tekst graficzny, Kraków : Universitas

Sadurska, Anna 1965. W cieniu Panteonu. O sztuce starożytnego Rzymu, Warszawa : Wiedza Powszechna

Sadurska, Anna 1972. Sztuka ziemi wydarta. Archeologia klasyczna 1945-1970. Najnowsze odkrycia i metody badań, Warszawa : Wiedza Powszechna

Sadzikowski, Wiesław 1971. Ekonomia polityczna kapitalizmu. Podręcznik dla wyższych szkół ekonomicznych, wyd. 3, Warszawa : PWN

Sadzińska, Ewa, Szymańska, Aleksandra (red.) 2009. Świat wartości w literaturze. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Oldze Główko, Łódź : UŁ

Safarewicz, Jan 1967. Studia językoznawcze, Warszawa : PWN

Safarewicz, Jan et al. (red.) 1979. Opuscula polono-slavica, Wrocław etc. : ZNiO

Safarewiczowa, Halina 1967. Język rosyjski, Kraków : PWN

Safjan, Zbigniew 1988. Podwójna miłość, Warszawa : KAW

Safrin, Horacy 1979. W arce Noego. Bajki oraz facecje żydowskie, Łódź : Wyd. Łódzkie

Safrin, Horacy 1981. Przy szabasowych świecach. Wieczór drugi. Anegdoty i przysłowia żydowskie, Łódź : Wyd. Łódzkie

Safrin, Horacy 1986. Przy szabasowych świecach. Humor żydowski, wyd. 5, Łódź : Wyd. Łódzkie

Saga 1968. Saga o Gunnlaugu Wężowym Języku, przeł. A. Załuska-Strömberg, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Sagan, Carl 1996. Błękitna kropka. Człowiek i jego przyszłość w kosmosie, przeł. M. Krośniak, Warszawa : Prószyński i S-ka

de Saint-Exupéry, Antoine 1974. Nocny lot. Ziemia planeta ludzi. Pilot wojenny, przeł. M. Czapska et al., wyd. 2, Warszawa : Wyd. Literackie

de Saint-Exupéry, Antoine 1980. Aforyzmy, przeł. A. Olędzka-Frybesowa et al., Warszawa : PIW

Sajkowski, Alojzy 1984. W stronę Wiednia. Dole i niedole wojenne w świetle listów i pamiętników, Poznań : Wyd. Poznańskie

Sajkowski, Alojzy 1987. Barok, wyd. drugie popraw., Warszawa : WSiP

Sakowski, Juliusz 1962. Asy i damy. Portrety z pamięci, Paryż : Księgarnia Polska

Sakowski, Juliusz 1970. Dawne i nowe lata, Paryż : Księgarnia Polska

Sales, Josep, Banyuls, Francesc 2012. Niebezpieczne krzywe. Elipsy, hiperbole i inne geometryczne cuda, przeł. H. Jezierska, Barcelona : RBA

Saliński, Stanisław Maria 1962. Anna z kamienia, Warszawa : Czytelnik

Saliński, Stanisław Maria 1972. Utwory wybrane. T. 1-2, Gdańsk : Wyd. Morskie

Salij, Jacek 1988. Pytania nieobojętne, wyd. 2, Poznań : W Drodze

Salij, Jacek 1998. Eseje tomistyczne, Poznań : W Drodze

Salij, Jacek (wyb.) 1983. Miłujcie nieprzyjacioły wasze. Miłość nieprzyjaciół w Polsce, Paryż : Editions du Dialogue

Saliński, Stanisław Maria 1996. Long-play warszawski, wyd. 2, Warszawa : Pax

Salmonowicz, Stanisław 1987. Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Poznań : Wyd. Poznańskie

Saloni, Zygmunt 1976. Cechy składniowe polskiego czasownika, Wrocław etc. : ZNiO

Saloni, Zygmunt 2009. Wstęp do koniugacji polskiej, Olsztyn : UWM

Saloni, Zygmunt et al. 2012. Słownik gramatyczny języka polskiego. Podstawy teoretyczne. Instrukcja użytkowania, wyd. 2, Warszawa

Saloni, Zygmunt (red.) 1981. Dwa studia z polskiej leksykografii współczesnej, Białystok : Filia UW

Saloni, Zygmunt (red.) 1987. Studia z polskiej leksykografii współczesnej. T. 2, Białystok : Dział Wydawnictw Filii UW

Saloni, Zygmunt (red.) 1988. Studia z polskiej leksykografii współczesnej, Wrocław etc. : ZNiO

Saloni, Zygmunt (red.) 1989. Studia z polskiej leksykografii współczesnej. T. 3, Białystok : Dział Wydawnictw Filii UW

Saloni, Zygmunt (red.) 1990. Metody formalne w opisie języków słowiańskich, Białystok : Dział Wydawnictw Filii UW

Salska, Agnieszka (red.) 2003. Historia literatury amerykańskiej XX wieku. T. 1-2, Kraków : Universitas

Salwa, Piotr, Wróblewski, Andrzej Kajetan (red.) 2016. Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1945. A-Ł, Warszawa : UW

Salwa, Piotr, Wróblewski, Andrzej Kajetan (red.) 2016. Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1945. M-Ż, Warszawa : UW

Salwa, Zbigniew 1971. Prawo pracy w zarysie, Warszawa : PWN

Sałajczykowa, Janina 1982. Rosyjska proza marynistyczna lat 1917-1977. Próba zarysu dziejów, Gdańsk : Wyd. Morskie

Sałtykow-Szczedrin, Michał 1950. Kukły i ludzie, przeł. S. Pollak, Warszawa : KiW

Sambor, Jadwiga, Huszcza, Romuald (red.) 1991. Prace z językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego, Warszawa : UW

Sambor, Jadwiga, Linde-Usiekniewicz, Jadwiga, Huszcza, Romuald (red.) 1993. Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne. Tom poświęcony pamięci Adama Weinsberga, Warszawa : UW

Samecki, Wiesław 1967. Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa : PWE

Samek, Jan 1984. Polskie rzemiosło artystyczne. Czasy nowożytne, Warszawa : WAiF

Samek, Jan 1988. Polskie złotnictwo, Wrocław etc. : ZNiO

Sami 1989. Sami o sobie. Antologia tekstów polskich Anonimowych Alkoholików, Poznań : Księgarnia św. Wojciecha

Samojlik, Bazyli 1971. Kierunki handlu z zagranicą, Warszawa : PWN

Samozwaniec, Magdalena 1930. O kobiecie, która znalazła kochanka, Warszawa : F. Hoesick

Samozwaniec, Magdalena 1934. Ponura materialistka, Poznań : „Dziennik Poznański”

Samozwaniec, Magdalena 1970. Maria i Magdalena, wyd. 6, Kraków : Wyd. Literackie

Samsel, Roman 1978. Bunt i gwałt, Warszawa : Czytelnik

Samsel, Roman 1987. Rozmowy z Małolatem, Warszawa : Czytelnik

Samsonowicz, Jan 1948. Historia geologii w Polsce, Kraków : PAU

Sand, George 1955. Wędrowny czarownik, tłum. J. Dmochowska, Warszawa : PIW

Sandauer, Artur 1956. Moje odchylenia, Kraków : Wyd. Literackie

Sandauer, Artur 1957. O jedności treści i formy, Kraków : Wyd. Literackie

Sandauer, Artur 1963. Zapiski z martwego miasta. Autobiografie i parabiografie, Warszawa : Czytelnik

Sandauer, Artur 1966. Dla każdego coś przykrego, Kraków : Wyd. Literackie

Sandauer, Artur 1971. Liryka i logika. Wybór pism krytycznych, Warszawa : PIW

Sandauer, Artur 1973. Poeci trzech pokoleń, wyd. czwarte rozszerz., Warszawa : LSW

Sandauer, Artur 1977. Poeci czterech pokoleń, Kraków : Wyd. Literackie

Sandauer, Artur 1985. Pisma zebrane. T. 1-4, Warszawa : Czytelnik

Sandauer, Artur 1991. Byłem…, Warszawa : PIW

Sandelewski, Wiarosław 1963. Puccini, Kraków : PWM

Sandler, Samuel 1954. U początków marksistowskiej krytyki literackiej w Polsce. Bronisław Białobłocki, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich

Saniewska, Renata 1993. Ścieżka radości, Warszawa : Alfa

Sanjuan, Thierry (red.) 2009. Leksykon wiedzy o Chinach współczesnych. Praca zbiorowa, przekł. I. Kałużyńska, Warszawa : Dialog

Sanocki, Włodzisław 1976. Kwestionariusze osobowości w psychologii, Warszawa : PWN

Sapalski, Franciszek 1822. Geometrya wykreślna […]. T. 1, Warszawa : Druk. Woyskowa

Sapieha, Eustachy S. 2000. Tak było. Niedemokratyczne wspomnienia, Warszawa : Arcadia

Sapieha, Paweł 1899. Podróż na wschód Azyi 1888-1889, wyd. drugie, Lwów : Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta

Sapir, Edward 1978. Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, przeł. B. Stanosz, R. Zimand,, Warszawa : PIW

Sapkowski, Andrzej 2000. Krew elfów, Warszawa : SuperNOWA

Sapkowski, Andrzej 2000a. Ostatnie życzenie, Warszawa : SuperNOWA

Sapkowski, Andrzej 2001. Pani Jeziora, Warszawa : SuperNOWA

Sarah, Robert, Diat, Nicolas 2016. Bóg albo nic. Rozmowa o wierze, przeł. A. Kuryś, Warszawa : Wyd. Sióstr Loretanek

Sarah, Robert, Diat, Nicolas 2017. Moc milczenia. Przeciw dyktaturze hałasu, przeł. A. Kuryś, Warszawa : Wyd. Sióstr Loretanek

Saramak, Bartosz 2015. Wykorzystanie otwartych źródeł informacji w działalności wywiadowczej: historia, praktyka, perspektywy, Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW

Sarapata, Adam 1967. Płynność i stabilność kadr, Warszawa : Wyd. Związkowe CRZZ

Sarapata, Adam 1990. Portret biurokracji, Warszawa : IWZZ

Sarapata, Adam (red.) 1965. Socjologia zawodów, Warszawa : KiW

Sardá y Salvany, Félix 1995. Liberalizm jest grzechem, tłum. Z. Bereszyński, Poznań : Wers

Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta 1995. Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica, wyd. drugie zmien., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta (red.) 1980. Studia o metaforze. I, Wrocław etc. : ZNiO

Sarnowski, Stefan 1974. Zmierzch absolutu? Z problemów filozofii chrześcijańskiej i egzystencjalistycznej, Warszawa : PWN

Sarnowski, Stefan 1988. Rozumność i świat. Próba wprowadzenia do filozofii, Warszawa : PWN

Sarnowski, Stefan (red.) 1996. Jedność i wielość. Zbiór rozpraw, Bydgoszcz : WSP

Sarosiek, Halina 1963. Zarys materiałoznawstwa poligraficznego, Warszawa : PWSZ

Sarrazin, Albertyna 1967. Skok, przeł. Cz. i M. Żuławscy, Warszawa : PIW

Sartre, Jean-Paul 1992. Intymność i inne opowiadania, przekł. J. Lisowski, Łódź : Peon V ; Magart

Sartre, Jean Paul 1997. Słowa, przekł. J. Rogoziński, Warszawa : Wiedza i Życie

Saryusz-Stokowska, Marzenna 1944. Użytkowanie skórek i mięsa królika, wyd. 2, Kraków : R. G. O. Polski Komitet Opiekuńczy

Satkiewicz, Halina 1969. Produktywne typy słowotwórcze współczesnego języka ogólnopolskiego, Warszawa : UW

de Saussure, Ferdinand 1961. Kurs językoznawstwa ogólnego, tłum. K. Kasprzyk, Warszawa : PWN

Savater, Fernando 1996. Etyka dla syna, Warszawa : WSiP

von Savigny, Fryderyk Karol 1964. O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa i nauki prawa, przeł. K. Opałek, Warszawa : PWN

Savonarola, Hieronim 2004. O miłości Jezusa i inne pisma, przekł. A. Kuciak, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Sawaniewska-Mochowa, Zofia 1990. Poradnik Jana Karłowicza jako źródło poznania potocznej polszczyzny północnokresowej. Słownictwo, Warszawa : UW

Sawaszkiewicz, Jacek 1987. Stan zagrożenia, Poznań : Wyd. Poznańskie

Sawicka, Grażyna 2006. Język a konwencja, Bydgoszcz : UKW

Sawicki, Franciszek 1937. Filozofia miłości, wyd. 2, Poznań : Naczelny Instytut Akcji Katolickiej

Sawicki, Jerzy 1961. Przed polskim prokuratorem. Dokumenty i komentarze, wyd. 3 uzup., Warszawa : Iskry

Sawicki, Jerzy 1968. Przed polskim prokuratorem. Dokumenty i komentarze, Warszawa : Iskry

Sawicki, Lea 1988. Verb-valency in contemporary Polish. A study of the major valency-types, Tübingen : Narr

Sawicki, Mieczysław (red.) 1973. Zasady i metody nauczania fizyki. Kurs podstawowy. Praca zbiorowa, Warszawa : PZWS

Sawicki, Wojciech 2006. Wykrywanie niewłaściwych surowców w produktach spożywczych przy zastosowaniu techniki łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR), Szczecin : Akademia Rolnicza

Sawoniak, Henryk 1967. Bibliografia bibliografii polskich 1951-1960, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Sawoniak, Henryk 1976. Międzynarodowy słownik akronimów z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, Wrocław etc. : ZNiO

Scerbanenco, Giorgio 1988. Zabiję cię 12 listopada, przekł. W. Gall, Poznań : KAW

Schabowska, Maria 1967. Rzeczowniki ilościowe w języku polskim, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Schabowska, Maria 1973. Nowe formacje przymiotnikowe z przyrostkiem –owy //RND WSP w Krakowie 47. PJ 2 (1973): 149-153

Schabowska, Maria 1990. Słownictwo reklam i anonsów prasowych zamieszczonych w „Czasie” (1890-1895), Kraków : WSP

Schabowska, Maria 1991. Osobliwości leksykalne „Konopielki” E. Redlińskiego //RND WSP w Krakowie 137. PJ 6 (1991): 127-134

Schaeffer, Bogusław 1987. Dzieje kultury muzycznej. Podręcznik dla klas I-III szkół średnich, Warszawa : WSiP

Schaeffler, Richard 1989. Filozofia religii, tłum. E. Kowalska, Częstochowa : Częstochowskie Wyd. Diecezjalne Regina Poloniae

Schaff, Adam 1950. Wstęp do teorii marksizmu. Zarys materializmu dialektycznego i historycznego, wyd. 5 popraw. i uzup., Warszawa : KiW

Schaff, Adam 1955. Obiektywny charakter praw historii. Z zagadnień marksistowskiej metodologii historiografii, Warszawa : PWN

Schaff, Adam 1960. Wstęp do semantyki, Warszawa : PWN

Schaff, Adam 1961. Marksizm a egzystencjalizm, Warszawa : KiW

Schaff, Adam 1965. Filozofia człowieka, wyd. 3, Warszawa : KiW

Schaff, Adam 1967. Szkice z filozofii języka, Warszawa : KiW

Schaff, Adam (red.) 1980. Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki, Wrocław : ZNiO

Schaff, Leon 1953. Proces karny Polski Ludowej. Wykład zasad ogólnych, Warszawa : Wyd. Prawnicze

Schäffer, Bogusław 1975. Mały informator muzyki XX wieku, wyd. nowe, Krakó : PWM

Schaller, H. (Red.) 1987. Funktion und Struktur in der Grammatik slawischer Sprachen […], Neuried : Hieronymus

Scharf, Waldemar 1971. Akceleratory cząstek elementarnych, Warszawa : Wiedza Powszechna

Scheler, Max 1977. Resentyment a moralność, tłum. J. Garewicz, Warszawa : Czytelnik

Schenker, A. M. (ed.) 1988. American Contributions to the Tenth International Congress of Slavists […]. Linguistics, Columbus, Ohio : Slavica

Scherer, Olga 1967. W czas morowy, Paryż : Instytut Literacki

Scherer-Wirska, Olga 1962. Wesołych Świąt, Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy

Schier, Wiesław 1978. Miniaturowe lotnictwo, wyd. czwarte popraw., Warszawa : WKiŁ

Schiller, David 1997. Mały poradnik zen. Wybór wierszy, przypowieści, sentencji i koanów zen, przekł. M.Obarski, Poznań : Zysk i S-ka

Schiller, Fryderyk 1962. Wilhelm Tell, przekł. J. Gawroński, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Schiller, Fryderyk 1976. Intryga i miłość, przeł. A. M. Swinarski, Wrocław etc. : ZNiO

Schiller, Leon 1983. Droga przez teatr 1924-1939, Warszawa : PIW

Schimitzek, Stanisław 1966. Przeciwko fałszerstwom, Warszawa : Zachodnia Agencja Prasowa

Schlauch, Margaret 1967. Język i językoznawstwo współczesne, tłum. L. Biedrzycki, Warszawa : PWN

Schlögel, Karl 2012. Terror i marzenie. Moskwa 1937, przekł. I. Drozdowska-Broering, J. Kałążny, Poznań : Wyd. Poznańskie

Schmidt, Stefan 1928. Stan i kierunki rozwoju rolnictwa w Polsce, Kraków : Nakł. Tow. Ekonomicznego

Schmidt, Wacław 1917. Czego chce Rosya, Wyd. Przeglądu Politycznego

Schneigert, Zbigniew 1987. Zagrożenie z kosmosu, Warszawa : Epoka

Schoen-Wolski, Bolesław 1906. Z miłości do Swoich, Warszawa : Drukiem E. Nicza i S-ki

Schönborn, Christoph 2009. Cel czy przypadek? Dzieło stworzenia i ewolucja z punktu widzenia racjonalnej wiary, tłum. M. Szczepaniak, Kielce : Jedność

Schopenhauer, Artur 1908. O wolności ludzkiej woli, przeł. A. Stögbauer, Warszawa : E. Wende i Sp.

Schopenhauer, Artur 2003. Psychologia miłości. Sztuka prowadzenia sporów, przekł. A. L., J. Lorentowicz, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Schorer, Mark 1968. Sinclair Lewis. Życie Amerykanina, przeł. T. Święcka, Warszawa : PIW

Schouppe, François-Xavier 2008. Piekło. Dogmat o piekle na przykładach faktów z życia świętych i historii Kościoła, przeł. T. Szczepańczyk, Gdańsk : Exter

Schreiber, Hanna 2012. Koncepcja „sztuki prymitywnej”. Odkrywanie, oswajanie i udomowienie Innego w świecie Zachodu, Warszawa : UW

Schreiber, Ignacy 1938. Ściąga w praktyce szkolnej, Kraków : Księgarnia „Nauka i Sztuka”

Schreiber, Ignacy 1938a. Praca domowa ucznia, Kraków : Księgarnia „Nauka i Sztuka”

Schreiber, Mieczysław 1922. Przewodnik stolarski […], wyd. 2, Tarnów : Z. Jeleń

Schuder, Rosemarie 1965. Dzień w Rocca di Campo, przeł. T. Jętkiewicz, Warszawa : Pax

Schulz, Bruno 1978. Sklepy cynamonowe. Sanatorium Pod Klepsydrą, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie

Schulz, Bruno 1989. Opowiadania. Wybór esejów i listów, Wrocław etc. : ZNiO

Schulz, Bruno 2002. Księga listów, wyd. 2, przejrz. i uzup., Gdańsk : słowo/obraz terytoria

Schumacher, Michele M. (red.) 2008. Kobiety w Chrystusie. W stronę nowego feminizmu, tłum. M. Romanek, Warszawa : Centrum Myśli Jana Pawła II

Schuman, Robert 2003. Dla Europy, Kraków : Znak

Scott, Walter 1967. Kenilworth, wyd. drugie, Łódź : Wyd. Łódzkie

Scott, Walter 1973. Rob Roy, wyd. 7, Warszawa : Nasza Księgarnia

Scott, Walter 1991. Kwintyn Durward. Powieść historyczna z czasów Ludwika XI, przekł. anon., Gdańsk : Graf

Scupoli, Wawrzyniec 2002. Walka duchowa, przekł. A. Dudzińska-Facca, Kraków : Wyd. AA

Searle, John R. 1987. Czynności mowy. Rozważania z filozofii języka, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa : Pax

Sebyłowa, Sabina 1985. Notatki z prawobrzeżnej Warszawy, Warszawa : Czytelnik

Secher, Reynald 2003. Ludobójstwo francusko-francuskie. Wandea Departament Zemsty, przeł. M. Miszalski, Warszawa : Iskry

Secomski, Kazimierz 1967. Podstawy planowania perspektywicznego, wyd. drugie, Warszawa : PWE

Secomski, Kazimierz 1970. Czynniki społeczne we współczesnym rozwoju gospodarczym, Warszawa : Wiedza Powszechna

Secomski, Kazimierz 1971. Prognostyka, Warszawa : Wiedza Powszechna

Secomski, Kazimierz 1977. Polityka społeczno-ekonomiczna. Zarys teorii, Warszawa : PWE

Sédillot, René 2010. Moralna i niemoralna historia pieniądza, przeł. K. Szeżyńska-Maćkowiak, Warszawa : Wyd. W.A.B.

Sedlak, Ken 2014. Dlaczego Bóg nas kocha bezwarunkowo, Kraków : Homo Dei

Seewald, Peter 2016. Benedykt XVI. Ostatnie rozmowy, tłum. J. Jurczyński, Kraków : Rafael

Seidler, Grzegorz L., Groszyk, Henryk, Malarczyk, Jan 1982. Wstęp do teorii państwa i prawa, Lublin : UMCS

Seifert, Teofil 1930. Polskie bilansoznawstwo, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Sekuła, Helena 1962. Tęczowy cocktail, Warszawa : Iskry

Selye, Hans 1967. Od marzenia do odkrycia naukowego. Jak być naukowcem, przeł. L. Zembrzuski, W. Serzysko, Warszawa : PZWL

Selye, Hans 1978. Stres okiełznany, przeł. T. Zalewski, Warszawa : PIW

Semczuk, Małgorzata 1999. Ewolucja twórczości Anny Achmatowej, Warszawa : Studia Rossica

Semeniuk-Polkowska, Maria 1996. O teorii zbiorów przybliżonych w bibliotekoznawstwie, Warszawa : Katedra Lingwistyki Formalnej UW

Semenowicz, Halina 1966. Nowoczesna szkoła francuska technik Freineta, Warszawa : Nasza Księgarnia

Semil, Małgorzata, Wysińska, Elżbieta 1980. Słownik współczesnego teatru. Twórcy, teatry, teorie, Warszawa : WAiF

Semionow, Jurij 1939. Skarby Ziemi, przeł. L. Fokszański, Warszawa : Mathesis Polska

Semkowicz, Władysław 1999. Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków : Universitas

Sempoliński, Jacek 1980. Siedem czarodziejskich miast, Warszawa : KAW

Sempoliński, Ludwik 1985. Druga połowa życia, Warszawa : Czytelnik

Sempołowska, Stefania 1981. Na ratunek, wyd. 13, Warszawa : Iskry

Sempołowski, Antoni 1902. Hodowla i uszlachetnianie roślin gospodarskich, Warszawa : Księgarnia E. Wende i S-ka

Seneka, Lucjusz Anneusz 1987. Myśli, przeł. S. Stabryła, Kraków : Wyd. Literackie

Seneka, Lucjusz Anneusz 2001. Dialogi, przeł. L. Joachimowicz, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska

Seneta, Włodzimierz 1969. Kaktusy i inne sukulenty, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : PWRiL

Seneta, Włodzimierz 1983. Dendrologia, wyd. 4, Warszawa : PWN

Senftowa, Zofia 1961. Ruch amatorski na Opolszczyźnie w latach 1958-1959, Opole : Instytut Śląski

Serafimowicz, Aleksandr 1950. Opowiadania, przeł. Z. Petersowa, Warszawa : KiW

Serczyk, Władysław Andrzej 1997. Katarzyna II, Warszawa : Świat Książki

Serejski, Marian H. 1949. Narodziny średniowiecznej Europy na Zachodzie, wyd. drugie, przerob., Warszawa : PZWS

Serejski, Marian H. 1977. Naród a państwo w polskiej myśli historycznej, wyd. 2, Warszawa : PIW

Serejski, Marian H. (zebr.) 1966. Historycy o historii. [T.] 2: 1918-1939, Warszawa : PWN

Sereny, Gitta 2002. W stronę ciemności. Rozmowy z komendantem Treblinki, przekł. J. K. Milencki, Warszawa : Cyklady

Serkowski, Stanisław 1921. Compendium bakteriologii, 2 uzup. wyd., Warszawa : Gebethner i Wolff

Serkowski, Stanisław 1928. Antivirus, Warszawa

Servan-Schreiber, Jean J. 1960. Porucznik w Algierii, przekł. Z. Szymański, Warszawa : Wyd. MON

Service, Robert 2008. Towarzysze. Komunizm od początku do upadku. Historia zbrodniczej ideologii, tłum. H. Szczerkowska, Kraków : Znak

Service, Robert 2013. Szpiedzy i komisarze. Bolszewicka Rosja kontra Zachód, przekł. M. Bielewicz, Kraków : Znak

Serwański, Edward 1970. Wielkopolska w cieniu swastyki, Warszawa : Pax

Sesja 1967. Sesja dydaktyczna poświęcona egzaminowi wstępnemu na I rok studiów uniwersyteckich 29-30 marca 1966 roku, Poznań : UAM

Setterfield, Diane 2006. Trzynasta opowieść, przekł. B. Przybyłowska, Warszawa : Amber

Severski, Vincent V. 2011. Nielegalni, Warszawa : Czarna Owca

Sewer 1890. Słowa a czyny. Powieść, Warszawa : M. Glücksberg

Sewer 1935. Matka. Powieść, Warszawa : Księgarnia Popularna

Seweryn, Dariusz 1996. O wyobraźni lirycznej Adama Mickiewicza, Warszawa : IBL PAN

Seymour-Tułasiewicz, Lilian 1985. Parada aniołów. Notatnik szpitalny, Wrocław etc. : ZNiO

Sędziak, Henryka 2002. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. Myśl i mowa, Kraków : Universitas

Sękowska, Elżbieta 2002. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. Dom, Kraków : Universitas

Sękowska, Elżbieta 2007. Polska leksyka polityczno-społeczna na przełomie XX i XXI wieku. Słownik, Warszawa : Wydział Polonistyki UW

Sękowska, Elżbieta (red.) 1991. Słownictwo anglopolskie (zakres i zasady opracowania leksykograficznego), Warszawa : Elipsa

Sękowski, Stefan 1966. Elektrochemia domowa, Warszawa : PZWS

Sforza, Carlo 1932. Twórcy nowej Europy, przekł. M. Fredro-Boniecka, M. Janik, Katowice : Polski Instytut Wydawniczy

SGeogrKPiIKS 1880-1914. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1-16, Warszawa

SGP Karłowicz 1900-1911. Jan Karłowicz, Słownik gwar polskich. T. 1-6, Kraków : AU

Shah, Idries 2009. Żarty niedoścignionego hodży Nasreddina, przeł. T. Kłoszewski, Warszawa : Drzewo Babel

Sharpe, Alice 2002. Tylko powiedz życzenie, tłum. H. Stochniałek, Warszawa : Harlequin

Shaw, Bernard 1952. Szczygli Zaułek. Sztuka, Warszawa : PIW

Sheen, Fulton J. 1956. Sursum corda, przeł. W. Pisarczyk, Londyn : Veritas

Sheen, Fulton J. 2018. Siedem grzechów głównych, przeł. M. Figurna-Rogalińska, Poznań : W Drodze

Shields, David, Salerno, Shane 2014. Salinger, przeł. H. Baltyn-Karpińska, M. Zaremba-Skulimowska, Warszawa : Dom Wydawniczy PWN

Shorto, Russell 2013. Amsterdam. Historia najbardziej liberalnego miasta na świecie, przekł. W. Jeżewski, Warszawa : Magnum

Siatkowska, Ewa 1976. Zachodniosłowiańskie zawołania na zwierzęta (Stan obecny, funkcje historyczne, stosunek do systemu językowego), Warszawa : UW

Siatkowski, J. (red.) 1977. Kategorie werbalne w języku polskim i bułgarskim. Materiały na konferencję naukową […], Warszawa : Zakład Słowianoznawstwa PAN

Siatkowski, Stanisław (red.) 1976. Nauczanie języka rosyjskiego a językoznawstwo i psychologia, Warszawa : WSiP

Siatkowski, Stanisław (red.) 1977. Elementy realioznawcze i literackie nauczania języka rosyjskiego, Warszawa : WSiP

Sidorski, Dionizy 1982. W kolejce po śmierć? Warszawa : KAW

Sidorski, Dionizy 1982a. Nie znam takiego monarchy. Jan Kiliński, Katowice : Śląsk

Sieciechowiczowa, Lucyna 1974. Życie codzienne w renesansowym Poznaniu 1518-1619, Warszawa : PIW

Siedlecka, Joanna 1987. Jaśniepanicz, Kraków : Wyd. Literackie

Siedlecka, Joanna 1997. Druskienniki nad Niemnem. Przewodnik turystyczny, wyd. 2, popraw. i uzup., Warszawa : AgArt

Siedlecka, Joanna 2005. Obława. Losy pisarzy represjonowanych, Warszawa : Prószyński i S-ka

Siedlecki, Franciszek 1934. Fragmenty, Warszawa : Dom Książki Polskiej

Siedlecki, Franciszek 1937. Studia z metryki polskiej. Cz. I, Wilno : Fundusz Kultury Narodowej

Siegel, Paul 1966. Elektroniczne maszyny cyfrowe, przeł. A. B. Empacher, J. Rogińska-Empacher, Warszawa : PWN

Siejak, Tadeusz 1984. Próba, Warszawa : Iskry

Siekierska, Jadwiga 1960. Kartki z przeszłości, Warszawa : Iskry

Siekierski, Stanisław 1985. Życie literackie wsi współczesnej na tle jej przeobrażeń kulturowych, Warszawa : LSW

Sielicki, Franciszek 1971. Maksym Gorki w kręgu spraw polskich, Warszawa : Pax

Sielicki, Franciszek 1985. Literatura białoruska do końca XVIII wieku, Wrocław : UWr

Sielicki, Franciszek 1997. Pamiętnik rusycysty (1947-1994), Wrocław : UWr

Siemaszko, Andrzej 1993. Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Siemaszko, Ewa 1989. Przyjęcia w domu, wyd. 2, Warszawa : Zarząd Główny Ligi Kobiet Polskich

Siembieda, Maciej 2003. Podwieczorek oprawców, Warszawa : Prószyński i S-ka

Siemianowski, Antoni 1986. Człowiek i prawda, Poznań : W drodze

Siemieński, Feliks 1980. Prawo konstytucyjne, wyd. 3, Warszawa : Poznań : PWN

Siemieński, Lucyan 1867. Żywot Franciszka Morawskiego z jego listów ułożony, Poznań : J. K. Żupański

Siemieński, Lucyan 1876. Poezye oryginalne i przekłady poetyczne, Warszawa : S. Lewental

Siemieński, Lucyan 1881. Dzieła. T. 7, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra

Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra

Siemieński, Lucyan 1882. Dzieła. T. 8, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra

Siemionow, Julian 1975. Siedemnaście mgnień wiosny, przeł. Z. Romanowski, wyd. 2, Warszawa : Wyd. MON

Sieniewicz, Henryk, Skórski, Aleksander, Śliwiński, Benedykt 1980. Zrób to sam w domu i w zagrodzie, Warszawa : PWRiL

Sieniewicz, Konrad 1978. W Polsce po trzydziestu latach, Londyn : Odnowa

Sienkiewicz, Henryk 1899. Pisma. T. 3, Warszawa : Red. Tygodnika Illustrowanego

Sienkiewicz, Henryk 1899a. Pisma. T. 5, Warszawa : Red. Tygodnika Illustrowanego

Sienkiewicz, Henryk 1956. Quo vadis, Warszawa : PIW

Sienkiewicz, Henryk 1965. Pan Wołodyjowski, Warszawa : PIW

Sienkiewicz, Henryk 1965a. Potop. T. 3, Warszawa : PIW

Sienkiewicz, Henryk 1986. Baśnie i legendy, Warszawa : LSW

Sienkiewicz, Henryk 1996. Listy. T. 2. Cz. 1, Warszawa : PIW

Sienkiewicz, Henryk 1996a. Listy. T. 2. Cz. 2, Warszawa : PIW

Sienkiewicz, Henryk 1996b. Listy. T. 2. Cz. 3, Warszawa : PIW

Sienkiewicz, Jurij 1977. Na „Ra” przez Atlantyk, przeł. J. Godwod, Gdańsk : Wyd. Morskie

Sieradzki, Józef (red.) 1953. Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich. Przemówienia, referaty, dyskusja. T. 1, Warszawa : PWN

Sierakowiak, Dawid 1960. Dziennik, Warszawa : Iskry

Sierecki, Sławomir 1983. Niebezpieczny czas orłów, Gdańsk : Wyd. Morskie

Sierociuk, Jerzy 1990. Pieśń ludowa i gwara. Lublin : KAW

Sierocka, Krystyna 1963. Z dziejów czasopiśmiennictwa polskiego w ZSRR („Kultura Mas” 1929−1937), Warszawa : KiW

Sieroszewski, Andrzej (wyb.) 1982. Antologia współczesnego dramatu węgierskiego, Warszawa : PIW

Sieroszewski, Wacław 1905. Korea (Klucz Dalekiego Wschodu), Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i Sp.

Sieroszewski, Wacław 1910. Z fali na falę, wyd. drugie, Kraków : Książka

Sieroszewski, Wacław 1934. Wśród kosmatych ludzi, Warszawa : Rój

Sieroszewski, Wacław 1935. Wśród lodów, Warszawa : Rój

Sieroszewski, Wacław 1937. Ze świata, wyd. drugie, Warszawa : Rój

Sieroszewski, Wacław 1956. Na kresach lasów. Powieść, Warszawa : Czytelnik

Sieroszewski, Wacław 1966. Bajki, Kraków : Wyd. Literackie

Sierotwiński, Stanisław 1966. Słownik terminów literackich. Teoria i nauki pomocnicze literatury, wyd. drugie przerob. i rozszerz., Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Sierotwiński, Stanisław 1988. Kronika życia literackiego w Polsce pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945. T. 1-2, Kraków : Wyd. Literackie

Siesicki, Wojciech 2000. Telemetria. Jak czytać, rozumieć i interpretować wyniki badań widowni telewizyjnej, Warszawa : TVP S.A. Ośrodek Szkolenia − Akademia Telewizyjna

Siewcy 1992. Siewcy miłości. Dzieje duchowości Służebnicy Bożej M. Ludwiki Małgorzaty Claret de la Touche […], przetłum. A. Bobola Sorys, Kraków : [s.n.]

Siewicz, Krzysztof 2012. Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne, Warszawa : UW

Sikirycki, Igor (zebr. i oprac.) 1951. Wiersze o braterstwie. Antologia, Warszawa : KiW

Sikora, Adam 1967. Spotkania z filozofią, Warszawa : Iskry

Sikora, Adam 1977. Historia i prawdy wieczne (Lamennais − Królikowski − Dézamy − Blanqui), Warszawa : PWN

Sikora, Adam 2000. Witaj, żegnaj…, Warszawa : Pavo

Sikora, Jadwiga 1973. Obraz emocjonalności więźniów w świetle badań psychologicznych, biochemicznych i fizjologiczno-lekarskich, Wrocław etc. : ZNiO

Sikorska, Małgorzata 2009. Polska rodzina. Jaka jest, jak się zmienia? Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Sikorska, Zofia 1923. Ania i jej przyjaciele. Powieść z życia skautów, Warszawa : Biblioteka Polska

Sikorska, Zofia 1930. Dziewczynka z przewozu. Powieść dla młodzieży, Warszawa : Gebethner i Wolff

Sikorski, Cezary 1986. Cienie NEP-u. Sprzeczności budownictwa socjalizmu w ZSRR w latach 1921-1929, Warszawa : Alma-Press

Sikorski, Jerzy, Tajer, Tadeusz 1968. Lokomotywa elektryczna serii ET21, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : WKiŁ

Sikorski, Kazimierz 1948. Harmonia. Cz. 1, Kraków : PWM

Sikorski, Kazimierz 1949. Harmonia. Cz. 3, Kraków : PWM

[Sikorski, Roch ok. 1900] „Łyki” i „kołtuny”. Pamiętnik mieszczanina podlaskiego (1790-1816), Kraków : Księgarnia J. Czerneckiego

Sikorski, Wacław 1902. O zakładaniu stawów i ich użytkowaniu, Warszawa : Druk. W. Szulca

Sikorski, Władysław 1941. Nad Wisłą i Wkrą. Studjum z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku, London : M. I. Kolin

Simm, Kazimierz 1948. Zoologia dla przyrodników i rolników. T. 1, Poznań : Księgarnia Akademicka

Simmel, Georg 2005. Socjologia, przeł. M. Łukasiewicz, wyd. 2, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Simonides, Dorota 1976. Współczesny folklor słowny dzieci i nastolatków, Wrocław ; Warszawa : PWN

Simonides, Dorota (red.) 1981. Księga humoru ludowego, Warszawa : LSW

Simonow, Konstanty 1949. Dni i noce, tłum. B. Rafałowska, wyd. trzecie, Warszawa : KiW

Simonow, Konstanty 1975. Ostatnie lato, przeł. U. Gutowska, Warszawa : Wyd. MON

Simonow, Konstanty 1975a. Dwadzieścia dni bez wojny, przeł. A. Matuszyn, Warszawa : PIW

Sinclair, Upton 1949. Grzęzawisko, przekł. A. Niemojewski, Warszawa : KiW

Singer, Bernard 1962. Od Witosa do Sławka, Paryż : Instytut Literacki

Singer, Isaac Bashevis 2005. Urząd mojego ojca − kolejne opowieści, przeł. E. Chruściel, Kraków : Zielona Sowa

Singh, Simon 2003. Księga szyfrów, przeł. P. Amsterdamski, Warszawa : Świat Książki

Siniagin, I. I. (red.) 1974. Polsko-rosyjski słownik rolniczy, Warszawa : PWRiL ; Moskwa : Sowietskaja Encykłopedija

Sinielnikoff, Roxana 1968. Ze studiów nad językiem Juliana Tuwima, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Sinko, Grzegorz 1977. Kryzys języka w dramacie współczesnym. Rzeczywistość czy złudzenie? Wrocław etc. : ZNiO

Sinko, Tadeusz 1923. Echa klasyczne w literaturze polskiej, Kraków : Nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej

Sinko, Tadeusz 1933. Spór pióra z ołówkiem, Lwów : PWKS

Sinko, Tadeusz 1939. Klasyczne przysłowia w polszczyźnie, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas

Sinko, Zofia 1982. Powiastka w Oświeceniu stanisławowskim, Wrocław etc. : ZNiO

Siskind, George 1961. Keynesizm a gospodarka amerykańska, Warszawa : KiW

Sitarz, Mirosław 2004. Słownik prawa kanonicznego, Warszawa : Pax

Sitek, Edward 1964. Mobilizacja przemysłu dla potrzeb obronnych, Warszawa : Wyd. MON

Sitko, Andrzej et al. 1970. Jednostki paletowe w obrocie towarowym. Praca zbiorowa, Warszawa : WKiŁ

Sitko-Lutek, Agnieszka (red.) 2007. Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN

Sito, Jerzy S. 1958. Wiozę swój czas na ośle, Warszawa : Czytelnik

Sito, Jerzy S. 1964. Ucieczka do Egiptu, Warszawa : Czytelnik

Sito, Jerzy S. 1967. W pierwszej i trzeciej osobie, Warszawa : PIW

Sito, Jerzy S. 1973. Pasja i potępienie doktora Fausta, Warszawa : Pax

Siuciak, Mirosława 1998. Język śląskich utworów scenicznych z lat 1864-1922, Katowice : UŚ

Sivert, Tadeusz 1969. Niemcy Leona Kruczkowskiego, wyd. trzecie, uzup., Warszawa : PZWS

Sivert, Tadeusz 1991. „Łódź Teatralna” Leona Schillera (1946-1949). Zarys monograficzny, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

Siwecka, Dorota 2015. Światowy model informacji bibliograficznej. Programy i projekty (1950-2010), Wrocław ; Warszawa : Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Siwek, Sławomir 2016. Prymasowska Rada Społeczna ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. Przebieg prac, dokumenty z lat 1981-1990, Warszawa : Air Link

Siwkowska, Janina 1959. Tam – gdzie Chopin chodził na pół czarnej… (Stylizacje), Warszawa : KiW

Sizowa, Magdalena 1962. W baletowej szkole, przeł. B. Tylicka, Warszawa : Nasza Księgarnia

SJAM 1962. Górski, Konrad, Hrabec, Stefan (red.), Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 1 (A–Ć), Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO

SJAM 1964. Górski, Konrad, Hrabec, Stefan (red.