DESKRYPT    Hasło odrzucone

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z tą pierwszą klasyfikacją teorii znaczenia zbiega się, ale tylko częściowo, taki ich nierozłączny podział, w którym odróżniamy z jednej strony referencyjne, czyli odniesieniowe, a z drugiej kontekstowe, czyli operacyjne koncepcje znaczenia16. Pierwsze z nich odpowiadają po części teoriom znaczenia nazw, drugie — zdań. W pierwszych znaczenie wyrażenia upatruje się albo w pozajęzykowym odpowiedniku tego wyrażenia, a więc w desygnacie, denotacji, deskrypcie, nominacie, czyli denominacie, albo w relacji między wyrażeniem a jego odpowiednikiem pozajęzykowym. W drugich utożsamia się znaczenie z różnie rozumianymi: użyciem (use) lub sposobem użycia (usage) wyrażenia, zwłaszcza zaś zdania rozważanego w kontekście językowym i na tle sytuacji pozajęzykowej, traktując język jako narzędzie, a mowę jako pewnego rodzaju działanie wykonywane za pomocą narzędzi językowych czy jako grę językową. I pierwsza, i druga grupa tych teorii, ale zwłaszcza pierwsza,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy 1971. O użyciu wyrażeń, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.