ablowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) maksymalnym, oznaczaj^cym je j dokladn^ odwrotnodö. W taklm pojmowaniu rozwoju pierwotnych pojfö ogölnych zawarte jest potwierdzenie prawdziwosci tezy £• äaplra o plerwotnym charakterze gradaeji /poröwnanla/ 1 wtörnym charakterze uzyskanym « jej wynlku wielkosd stalych* V pojQciu "malo" zawarta jest, wedlug Sapira, gradaeja ■mniej, nil", w "duzo" - "wi$cej, nil", przy czym takle wlaönie s%dy poröwnawcze s% w senale psychologicznym - a wi$o ohyba 1 chronologlcznym - pierwotne wobec s^döw iloeciowo stalych [Saplr 1972} o poröwnanlu jako pierwotnej f orale poznanla patrz telx Rubinsztejn 1962 , 471 1 5043 • Graduowanie wi$s /teraln röwnolegly do ablowskiego "poröwnywaniaH/ byloby wiaönie istot^ procesu dyferenojowanla /rozdwajanla, rozszczepiaxxia/ poj?ö ogölnych, samym tym procesem, 1 moze byö uwazane za pewien etap przejsciowy ml$dzy Stadium nadrzgdnych pojfö synkretycznych 1 faz% wydzielonych z nlch elementöw blegunowo przedwstawnych, zwanych antontmami«...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chlebda, Wojciech 1985. Oksymoron. Z pro­ble­mów językowego poznania rzeczy­wi­stości, Opole : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.