adiektywizować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na zakończenie przytoczymy jeszcze jedną obserwację dotyczącą zjawisk fleksyjnych w słownictwie rzadkim, a mianowicie rozkład imiesłowów przymiotnikowych na -ący, które pojawiały się w badanym tekście uderzająco często. W analizie uwzględniano jedynie ich formę, nie wyodrębniając osobno form adiektywizowanych i substantywizowanych (choć tę ostatnią formalnie wyróżniano w opisie). Ogółem w badanej 8 A. Wierzbicka, Hipotaksa i konstrukcje nominalne w rozwoju polszczyzny, „Pam. Liter.“ 1962/1; A. Wierzbicka, System składniowo-stylistyczny prozy polskiego renesansu, PIW 1966...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.