biosomatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chociaż komunikacja werbalna i pozawerbalna to pozornie dwa odmienne systemy, łączą się one poprzez semiologię komunikacji, która bada rozmaite typy znaków komunikacyjnych. Kod pozawerbalny obejmuje znaki ekstralingwistyczne (gesty), paralingwistyczne (intonacja, akcent, rytm, barwa głosu: Rot 1976), proksemiczne (organizacja przestrzeni od sfery ludzkiej aury po granice państwa: Hall 1975), biosomatyczne lub fiziologiczne (stany organizmu, które nieświadomie wyrażają emocje przy pomocy układu nerwowego oraz zmysłów: Pećjak 1981). W komunikacji dostrzec można także sygnały subpercepcyjne (których skutki odczuwamy, nie znając przyczyny: miłość, sympatia, antypatia: Puśkin 1980)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grabska, Marcelina (red.) 2000. „Słowa, słowa, słowa” ... w komunikacji językowej, Gdańsk : UG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.