ekspresyw

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) co jasno się też tłumaczy samym charakterem tych zabytków. W języku scs. występują więc głównie tzw. deminutywa (właściwe) oraz nazwy istot niedorosłych, młodych. Xa ubóstwo ekspresywów wskazuje również i to, że mamy tu do czynienia z ekspresywami niemal wyłącznie rzeczownikowymi, czyli brak ekspresywnych np. przymiotników, przysłówków, zaimków itp., które to formacje w mniejszym lub większym nasileniu występują we wszystkich żywych dziś językach słowiańskich (szczególnie oczywiście w gwarach)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.