ekspresywizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych itd. wiązano tę formację z suf. -ko. Taki stan rzeczy obserwujemy przez kilka wieków, szczególnie zaś między wiekiem XVI a XVIII. Stwierdza się również, że z chwilą powstania złożonego formantu -ątko jako wynik ekspresywizacji nazw istot niedorosłych z prostym formantem -ę typu dziecię, zaczyna się również aktywizować i uogólniać funkcja prostego suf. -ę. Chodzi o to, że formant -ę zaczyna się pojawiać także w funkcji czysto deminutywnej, jak np. w derywatach: kielczę cdemin. od kieł’,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.