eurorynek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) EARNING PER SHARE 322 E earning per share zyski na akcję w pełni rozwodnione earnings before interest and tax zyski bez uwzględnienia odsetek i przed opodatkowaniem earnings dilution rozwodnienie zysków earnings per share zyski na akcję earnings yield akcji rentowność earnings zyski earnout wykup z zysków econometrics ekonometria economic order quantity ekonomiczna wielkość zamówienia economic segmentation segmentacja ekonomiczna economic value-added ekonomiczna wartość dodana economies of scale ekonomia skali economies of scope ekonomia zakresu ECR = Efficient Consumer Response efektywna reakcja na potrzeby klienta ECU (European Currency Unit) europejska jednostka pieniężna EEO = Equal Employment Opportunities równe warunki zatrudnienia efficient consumer response efektywna reakcja na potrzeby klienta efficient market hypothesis hipoteza efektywności rynku eighty/twenty rule, 80/20 rule reguła 80/20 elasticity of demand elastyczność popytu electronic mail poczta elektroniczna electronic point of sale punkt sprzedaży elektroniczny electronic shopping zakupy elektroniczne e-mail = electronic mail poczta elektroniczna emerging markets rynki rozwijające się emoluments wynagrodzenie empirical segmentation segmentacja empiryczna employee stock ownership plan akcjonariat pracowniczy empowerment zwiększanie uprawnień pracowników enabling technologies technologie podstawowe encounter group grupa spotkaniowa encounter points punkty spotkania end-game strategy strategia końcówki endowment mortgage hipoteka ubezpieczona engineering psychology psychologia techniki entrepreneur przedsiębiorca environmental audit kontrola wpływu na środowisko environmental scanning skaning otoczenia EPOS = Electronic Point Of Sale punkt sprzedaży elektroniczny EPS = Earning Per Share zyski na akcję w pełni rozwodnione equal employment opportunities równe warunki zatrudnienia equity method metoda kapitałowa equity kapitał własny ergonomics ergonomia escrow, escrow account konto depozytowe ESOP = Employee Stock Ownership Plan akcjonariat pracowniczy estate planning planowanie przekazania spadku ethic etyka ethical investment etyczne inwestycje Etzioni model model Etzioniego eurobond euroobligacja eurodollars eurodolary euromarket eurorynek EVA = Economic Value-Added - ekonomiczna wartość dodana ex div bez dywidendy exception reporting sprawozdawczość wyjątków exceptional item pozycja wyjątkowa exchange control kontrola dewizowa exchange gain or loss zyski i straty kursowe exchange rate exposure wrażliwość na zmiany kursu executive board zarząd executive programme szkolenia dla menedżerów executive search menedżerów wyszukiwanie executive share options opcja akcyjna exercise price cena realizacji exercising an option opcji zrealizowanie existential culture kultura egzystencjalna exit wyjście exit interview rozmowa przy wyjściu exit route droga wyjścia expat, expatriate wygnaniec expected value wartość oczekiwana expense nakłady experience curve krzywa doświadczenia experiential learning uczenie się empiryczne expert system system ekspercki exponential smoothing wygładzanie eksponencjalne export finance finansowanie eksportu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koch, Richard 1997. Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z, przeł. G. Łuczkiewicz, Kraków : Profesjonalna Szkoła Biznesu
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.