judykacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sąd Najwyższy składa się z Pierwszego Prezesa, prezesów i sędziów. Sąd Najwyższy dzieli się na izby: cywilną i karną. Art. 22 u.s.p. reguluje sposób realizowania przez Sąd Najwyższy nadzoru judykacyjnego w sposób następujący: „Sąd Najwyższy jest najwyższym organem sądowym i sprawuje swe funkcje przez: a) rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń sądów wojewódzkich, wydanych w pierwszej instancji; b) rozpoznawanie nadzwyczajnych środków odwoławczych od prawomocnych orzeczeń sądowych; c) rozpoznawanie spraw, należących do jego właściwości na mocy przepisów postępowania sądowego lub na mocy ustaw szczególnych; d) ustalanie wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej’’ Jeżeli idzie o nadzwyczajne środki odwoławcze to wymienić należy rewizje nadzwyczajne, które mogą być zakładane od każdego prawomocnego orzeczenia w sprawach cywilnych i karnych, z tym zastrzeżeniem, że w wypadku uwzględnienia rewizji nadzwyczajnej w postępowaniu karnym założonej na niekorzyść oskarżonego po upływie sześciu miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia, Sąd Najwyższy ogranicza się do ustalenia uchybień (tzn., że sytuacja oskar...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1959. Rocznik polityczny i gospodarczy 1959, Warszawa : PWG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.