mikroprzedsiębiorstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 329 NETWORK ANALYSIS memorandum of association umowa zrzeszenia memory pamięć mentoring mentoring merchandising merchandising merchant bank bank-kupiec merger mania fuzjomania merger fuzja mergers and acquisitiens fuzje i zakupy merit pay wynagrodzenie za zasługi method study badania metody me-too product produkt ,ja też” metric, metrics metryka mezzanine, mezzanine debt półpiętrze, dług z półpiętrza M-form organisation organizacja w kształcie litery „M” microchip mikroprocesor microcomputer mikrokomputer micro-enterprise mikroprzedsiębiorstwo microprocessor mikroprocesor middle manager menedżer średniego szczebla zarządzania middle market price średnia cena rynkowa middle price cena średnia middle-up-down management zarządzanie ze środka ku górze i dołowi mid-tech technologia średnia migration strategy strategia migracji minicomputer minikomputer mini-enterprise miniprzedsiębiorstwo minimum stock level zapasów poziom minimalny minority interest, minority udział mniejszościowy, mniejszość mission misja mission statement misji sformułowanie MLC = multilocals firma wielosiedzibowa MNE = Multinational Enterprise firma wielonarodowa mode moda modelling modelowanie modem modem module moduł money market pieniężny rynek money market fund pieniężnego rynku fundusz money value pieniężna wartość monitor-evaluator krytyk monopoly monopol Monte Carlo technique technika Monte Carlo moonlighting praca na czarno mop up strategy strategia sprzątania moratorium moratorium mortgage hipoteka mothballing naftalinowanie motherhood truizm motivation motywacja mouse mysz moving average ruchoma średnia moving the goalposts przesuwanie bramki MRP = Manufacturing Resource Planning, Materials Requirements Planning planowanie zapotrzebowania materiałowego multi-business company firma wielozadaniowa multilocals, multilocal enterprise, multi-local corporation firma wielosiedzibowa multimedia multimedia multinational enterprise firma wielonarodowa multiple scenario planning, multiple scenario wielostronne planowanie scenariuszowe, wielostronny scenariusz mutual fund fundusz inwestycyjny o nieograniczonej wysokości emisji mutual savings bank kasy oszczędnościowe myth mit mythology mitologia N narrow market rynek wąski national competitive advantage konkurencyjna przewaga kraju national industrial decline upadek przemysłu krajowego natural language processing przetwarzanie danych w języku naturalnym natural wastage straty naturalne needs potrzeby negotiable instruments instrumenty zbywalne negotiating theory teoria negocjacji nerd typek net asset value aktywów netto wartość net assets aktywa netto net assets per share aktywa netto na akcję net book value wartość księgowa netto net operating assets aktywa operacyjne netto net present value wartość bieżąca netto net realisable value wartość sprzedażna netto netting, netting off wartości netto obliczanie network analysis analiza sieciowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koch, Richard 1997. Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z, przeł. G. Łuczkiewicz, Kraków : Profesjonalna Szkoła Biznesu
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.