monoautorski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wników języka zajmujemy się badaniem mechanizmów tego odbicia. Postępując w myśl znanej zasady, że struktury zredukowane można ocenić poprawnie jedynie ex post na tle dokonanej już analizy struktur możliwie pełnych, staramy się w pierwszej kolejności poddawać analizie teksty-wytwory sytuacji komunikatywnych, w których maksimum informacji z tych czy innych względów musi być przekazane środkami językowymi na niekorzyść innych środków przekazu, oraz teksty-wytwory sytuacji, w których istnieje możliwie prosty stosunek między intencją komunikatywną nadawcy i jej językową realizacją. Oba te kryteria jednoznacznie forytują jako obiekty wstępnej analizy, czy raczej jako pierwszoplanowe obiekty analizy, monoautorskie, monologowe teksty pisane, a więc w praktyce te właśnie teksty, które tradycyjnie są podstawą analizy i opisu w podręcznikach gramatyki. Nie twierdzę, jakoby główną czy jedyną przyczyną takiego stanu rzeczy był świadomy wybór autorów gramatyk, a zresztą nie „motywacja wstecz” nas tu zajmuje. Nie twierdzę też, co chyba jasno z tego wywodu wynika, jakoby na analizie tekstów pisanych można było...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Studia 1978. Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Księga referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mówionego (Lublin 6-9 X 1975), Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.