obocznościowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) We wszystkich tych wypadkach sufiks -czy pozostaje w stosunku obocznościowym z końcową spółgłoską sufiksu rzeczownika podstawowego. Jako element usamodzielniony występuje -czy w odrzeczownikowym biesiadczy (biesiada) oraz w dewerbalnych: ożywczy (ożywiać), śledczy (śledzić), a może także i w formie obrończy, gdy jest użyta w znaczeniu «obronny» („wojna obrończa“)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1949. Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego). Studium z dziejów języka polskiego XIX wieku, Warszawa : TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.