osadniczo-rolniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zwierzyniec (1997) wydzielono trzy strefy, które różnicują wytyczne polityki przestrzennej. I tak wyróżniono strefy: parkową miejską i osadniczo-rolniczą. Obrocz i Guciów, jako półenklawy osadnictwa wiejskiego znalazły się w strefie osadniczo-rolniczej. Za główne kierunki i zasady gospodarowania w tej strefie przyjęto m.in.: • porządkowanie i uzupełnianie istniejącej zabudowy; • prowadzenie gospodarki rolnej zgodnie z warunkami przyrodniczymi [...]; • ochronę istniejących kompleksów leśnych; • ochronę ciągu ekologicznego w dolinie rzeki Wieprz, itd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Myga-Piątek, Urszula (red.) 2001. Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.