polifunkcjonalność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Książka składa się z wstępu, dziesięciu rozdziałów i obszernego, obejmującego około 500 pozycji wyboru literatury przedmiotu. Rozdział 1. przedstawia podstawową literaturę i uwarunkowania historyczne, 2. obejmuje charakterystykę czasową i przestrzenną języka, 3. omawia tezy i teorie na temat nowo-wysoko-niemieckiego języka pisanego, 4. poświęcony jest czynnikom unifikacji językowej i polifunkcjonalności języka wnwn., 5. dotyczy zagadnień związanych z normą i różnorodnością, natomiast rozdziały 6.10. prezentują zarys systemu językowego (grafemika, fonemika, morfologia, składnia, słownictwo), a także wprowadzają w najważniejsze procesy rozwojowe, które doprowadziły do ukształtowania się współczesnego języka ponadregionalnego, jak również tendencje rozwojowe specyficzne dla języka wczesno-nowo-wysoko-niemieckiego, nie kontynuowane w języku współczesnym. Końcową część zajmuje bibliografia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.