prenominacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nazwy z indywiduum. Nominacja jest, jak pisze Smółkowa (1989: 134), zjawiskiem wieloaspektowym, konieczne wydaje się zatem uwzględnienie tych faktów niejęzykowych, które bezpośrednio wiążą się i rzucają światło na fakty językowe. Według R. Sramka (1988, 1990), nazwy własne uzyskują „proprialność” dzięki trzem etapom: prenominacji, nominacji i postnominacji. Sądzę, że w dwu pierwszych fazach mamy do czynienia z podobnym do apelatywnego mechanizmem nazwotwórczym. Różnica tkwi w doborze leksemów z pól semantycznych charakterystycznych dla poszczególnych kategorii onimów, a także z wyspecjalizowanych funkcji formantów. Dopiero...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.