semiotycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) między językami w płaszczyźnie synchronicznej. A więc nie chodzi tu nam bynajmniej o kontynuowanie badań historyczno-językowych, lecz o odpowiednie wykorzystanie tych tylko faktów historycznych, które mogą przyczynić się do zgłębienia oraz bardziej wszechstronnego i systematycznego ujęcia badanego problemu w płaszczyźnie synchroniczno-typologicznej. Toteż posługiwanie się semiotycznie (synchronicznie) odnośnymi rezultatami badań historyczno-językowych, chociaż traktowanymi z punktu widzenia perspektywy historycznej często w sposób wyrywkowy i fragmentaryczny, staje się w naszej pracy zabiegiem świadomym i naukowo uzasadnionym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.