tagmemika

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) od morfcmu do wypowiedzi (morpheme-to-utterance Statements), ktöre na tej plaszczyznie stanowiq uj?cie najblitsze wyrainej (wyraionej explicite) gramatyki generatywnej. Ponadto wi?kszosö wspölczesnych opracowan z zakresu skladni jest faktycznie raczej formulowana za pomocq regul przepisywania bez kontekstu (j kontekstem zerowym); w szczegölnosci odnosi si? to, jak si? wydaje, do tagmemiki Pike’a, jak tei do wi?kszosci opracowaö za pomoc^ analizy sktadniköw bezpoirednich. Podobnie wydaje si?, ie wi?kszosö, jeili nie wszystkie opracowania dotyczqce analizy struktury zdania za pomocq maszyn cyfrowych, nalety do tego w?tszego schematu (por. Gross, 1962). Chocia2 abstrakcyjne badanie takich systemöw rozpocz?to niedawno,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jurkowski, Marian et al. (wyb.) 1966. Z zagadnień językoznawstwa współczesnego. Gramatyka transformacyjna. Teoria informacji. Wybór materiałów, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.