włodarz-klucznik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Co prawda naszej tabeli i przedstawionym wnioskom stawić by można jeden zarzut. Mianowicie wiemy, że w karczmie za pobicie kogokolwiek, rycerza, księdza i chłopa, płaci się karę trzysta, por. J. Matuszewski, Ręka pańska, tu: s. 310, tym samym taksa dla włodarza w wypadku, gdy idzie tam dla spożycia trunku, jest obniżką karną wyższej nawiązki, należnej włodarzowi, a wynoszącej normalnie 6 grzywien. Odeprzeć ten zarzut w oparciu o NZ nie jest łatwo. Jedno w każdym razie wydaje się pewne, włodarz przynależy do stanu chłopskiego, skoro ma nad sobą pana, którego interesów pilnuje. Zestawienie go ewentualne z włodarzami-klucznikami biskupstwa krakowskiego, których stanowisko było szczególnie wysokie (por. S. Inglot, Stan i rozmieszczenie uposażenia biskupstwa krakowskiego w połowie XIV wieku, Badania z dziejów spoi. i gospod., z. 2, Lwów 1925, s. 104) nie będzie przekonywające ze względu na odległość...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Matuszewski, Józef 1999. Pisma wybrane. T. 1, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.