wpadnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ... ogień na ołtarzu Molocha zażgniony... Mo 212 Zdarzają się też wypadki użycia imiesłowów biernych utworzonych od czasowników o znaczeniu strony czynnej: wrócony - ‘który wrócił’ Był to dzień pamiętny dla całej Polski, kiedy król Jan Kazimierz, wrócony do kraju, po kilkoletnim wygnaniu odbywał wjazd do Brześcia, RL 225 nawykniony - ‘który nawykł’ Zawsze ta sama ostrożność, ta sama służba, do jakiej już byli nawykuieni, RL 211 Znaczenie czynne ma także imiesłów utworzony od czasownika z zaimkiem się: wydarzony - ‘który się wydarzył’ Muszę tu wspomnieć o dwóch wypadkach wydarzonych podczas sejmu grodzieńskiego, BM 291 Bardzo rzadko zdarza się rzeczownikowa forma imiesłowu biernego w funkcji predykatywnej: Pogrzeban został na swojej jeszcze ziemi, PS 338 Podobnie jak częstszym niż dziś formantem tworzącym imiesłowy bierne jest u Rzewuskiego przyrostek -ony, tak i w tworzeniu rzeczowników odsłownych często obserwujemy formant -enie w miejscu dzisiejszego -ęcie: Król szwedzki nie może słyszeć jego nazwiska bez wpadnienia w gniew, RL 206...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PFil - Prace Filologiczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.